Statens jordbruksverks författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens jordbruksverks författningssamling"

Transkript

1 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: ISSN Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:1) i anslutning till förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt Statens jordbruksverks beslutade den 15 januari 2004 Regeringen har den 8 juni 2000 utfärdat förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordningen har trätt i kraft den 1 juli Statens jordbruksverk har med stöd av 1 kap 22 nämnda förordning samt 23 förordning (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder meddelat föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd. Jordbruksverket meddelar följande allmänna råd för tillämpningen av nedan angivna bestämmelser. Allmänna råd till 7 kap. 1 och 4 förordningen (2000:577) om stöd för miljöoch landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 2 och 8 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Etablering Fastställandet av att en etablering skett är av central betydelse, eftersom man bara kan få startstöd om samtliga kriterier i 2 föreskrifterna är uppfyllda och det är första gången man startar som egen företagare inom näringen. Man kan alltså inte få startstöd om man har bytt företag eller köpt en gård som man redan arrenderar och brukar yrkesmässigt. Undantag gäller emellertid om man tidigare drivit ett mindre företag, mindre än på halvtid. För sökande som redan är delvis etablerade, vid s.k. successiv etablering, bör etableringstidpunkten bestämmas till den tidpunkt när samtliga tre etableringskriterier uppfyllts, nämligen ägandet, sysselsättningen och inkomsten. Med ägandet av företaget avses ägande av driften, inte fastigheten. Tjänsteinkomst från jordbruksarbete, t.ex. lön för arbete på föräldragården, innebär inte att sökanden varit företagare. Vid övertagande från dödsbo, då sökanden är delägare och har arbetat aktivt för dödsboet före överlåtelsen, bör etableringstidpunkten sättas till tidpunkten för övertagandet av driften. Det bör gälla även om sökandens andel i dödsboet varit tillräckligt stor för att kunna vara stödgrundande. En make bör inte anses vara delägare i sin makes drift bara för att driften är s.k. giftorättsgods. För att stöd ska kunna beviljas bör sökanden ha en egen, formellt ägd andel i företaget. Startstöd bör inte lämnas vid övertagande från make eller sambo, såvida inte övertagandet kombineras med en påtaglig ökning av kapitalkostnaderna för företaget och familjen till följd av att driften ökar i omfattning. Vid successiv etablering och bedömningen av om verksamhetens omfattning och kapitalbehov ökar betydligt bör ökningen ses i relation till förhållandena före ändringen. Som tidsgräns för vad som kan anses vara i nära anslutning till etableringstidpunkten bör upp till ca två år kunna accepteras.

2 Den som beviljats startstöd och sedan byter företag bör kunna få flytta över stödet till det nya företaget om villkoren för stöd fortfarande är uppfyllda, eventuellt bör ny kalkyl presenteras för att ekonomisk livskraft ska kunna bedömas. Allmänna råd till 7 kap. 1 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder Jordbruksföretag Som jordbruksföretag bör räknas företag med traditionell växtodling och husdjursskötsel samt annan närbesläktad verksamhet som vanligen brukar räknas till jordbruk. Det kan vara t.ex. produktion av ovanliga grödor för livsmedelsframställning eller annat ändamål. Nedan följer exempel på vad som bör räknas som jordbruk. Biodling, -skötsel bör räknas som jordbruksverksamhet. Odling av råvaror för industriellt ändamål bör räknas som jordbruk, t.ex. oljeväxter för drivmedelsändamål, eller salixodling (på åkermark) för energiä ndamål. Även odling av julgranar på åkermark bör räknas som jordbruk, såvida inte granplanteringen är en varaktig omställning till skogsproduktion och uttaget av julgranar enbart en röjningsåtgärd. Fiske och fiskodling bör räknas in i jordbruk. Verksamheten bör dock endast räknas in i jordbruk om företaget har goda naturliga förutsättningar för verksamheten och fiske av tradition varit vanligt som binäring i området, t.ex. fiske på jordbruk i skärgården. I övriga fall bör fiske och fiskodling räknas som kompletterande verksamhet, se nedan. Uppfödning av slakthästar bör räknas in i jordbruk. Annan verksamhet med hästar än uppfödning för slakt bör räknas som kompletterande verksamhet, se nedan. Trädgårdsföretag Med trädgårdsföretag avses företag som yrkesmässigt producerar trädgårdsprodukter, d.v.s. köksväxter, frukt, bär, svamp, blommor och plantskoleväxter. Storskalig produktion av tall- eller granplantor för skogsbruk bör inte räknas som trädgårdsföretag. I de fall trädgårdsproduktionen är kombinerad med handel, innefattande återförsäljning av inköpta produkter, kan hela företagets försäljningsdel räknas in i trädgårdsverksamheten om produktion och försäljning av egna produkter dominerar arbetsmässigt. Om så inte är fallet bör den del av försäljningen som avser inköpta produkter räknas som kompletterande verksamhet när man bedömer kraven på sysselsättning och inkomst. Renskötselföretag Till renskötsel bör räknas arbete med egna renar, arbete med egna och andras renar i kombination samt jakt och fiske. Det bör krävas att sökanden äger minst ca 100 egna vajor, även om han arbetar heltid med skötsel av egna och andras renar. Vid successivt övertagande bör etableringstidpunkten vara den tidpunkt då sökanden når upp till ca 100 vajor. Sameslöjd och turism bör räknas som kompletterande verksamhet. Kompletterande verksamhet Utgångspunkten för att räkna viss verksamhet som kompletterande verksamhet är att det finns ett jordbruksföretag (alternativt trädgårds- eller renskötselföretag) att 2

3 komplettera. Vid jordbruksföretag bör det således finnas annan mer traditionell jordbruksverksamhet i företaget om stöd ska kunna lämnas för den kompletterande verksamheten. Det kan vara t.ex. annan djurproduktion eller enbart växtodling (se exe m- pel på jordbruksverksamhet ovan). Vid enbart växtodling bör det finnas ett arealunderlag och en växtodling som är tillräckligt omfattande för att motivera klassningen som jordbruksföretag, t.ex. 10 ha åker och bete om intensiteten i växtodlingen inte är allför låg. Då kan verksamhet med exempelvis hästar räknas som kompletterande verksamhet till växtodlingsdelen. Enligt förordningen ska den kompletterande verksamheten dessutom ha nära anknytning till lantbruk, d.v.s. jordbruks-, trädgårds- eller renskötselverksamhet. Nära anknytning finns t.ex. om den kompletterande verksamheten använder produkter eller resurser från lantbruksföretag eller är inriktad mot kunder med lantbruksföretag. Nedan anges exempel på kompletterande verksamhet. Verksamhet med hästar t.ex. inkörning, inridning och motionering av hästar, ridskoleverksamhet, turridning, inhysning av andras hästar och liknande bör räknas som kompletterande verksamhet. Som kompletterande verksamhet bör även räknas uppfödning av mer ovanliga tama eller vilda djur för avel eller livsmedelsframställning. Det kan vara t.ex. hjortar, kaniner och sniglar liksom pälsdjursuppfödning. Arbete med egen skog bör räknas som kompletterande verksamhet. Skogsarbete åt andra intar en mellanställning. Stora och dyra maskiner, t.ex. skördare och skotare, kräver mycket stora arealunderlag och bör normalt inte anses ha ett nära samband med jordbruk. En företagare med ett litet jordbruk och vars huvudsakliga verksamhet är skogsentreprenad bör nämligen i stödsammanhang inte bedömas annorlunda än den som har ett motsvarande jordbruk i kombination med annan inkomst, t.ex. tjänsteinkomst som skogsmaskinsförare. Legokörning med en mindre skogsmaskin, som i stor omfattning även används i egen skog, bör däremot kunna räknas som kompletterande verksamhet, t.ex. en gallringsprocessor som är monterad på en jordbrukstraktor. Som kompletterande verksamhet bör även räknas turism och hantverk. Med turism avses s.k. gårdsturism men även mer omfattande verksamhet som t.ex. en campingplats eller stugbyverksamhet. Hantverk är ett relativt omfattande begrepp och bör inkludera både konsthantverk och annat hantverk som t.ex. snickeri, möbelrenovering och liknande. Verksamheten bör normalt bedrivas i företagets lokaler för att ett nära samband med lantbruksföretaget ska kunna hävdas. Arbete som ambulerande byggnadssnickare, elektriker och liknande, som egen företagare eller som anställd, bör inte räknas som kompletterande verksamhet. Förädling och försäljning av lantbruksprodukter, inklusive skogsprodukter är kompletterande verksamhet. Om verksamheten i huvudsak avser egna produkter bör den i många fall även kunna räknas till huvudverksamheten, särskilt om förädlingsgraden är låg och verksamheten ingår som ett vanligt led i produktionen. Ett exempel kan vara tvättning, förpackning och försäljning av potatis och morötter. Räknas verksamheten som jordbruks- eller trädgårdsverksamhet blir inkomstandelen fr ån huvudverksamheten högre och inkomstvillkoret kan uppfyllas i större utsträckning. Förädling och försäljning av annat än lantbruksprodukter t.ex. industriliknande tillverkning bör som regel inte anses ha ett nära samband med lantbruk om verksamheten lika gärna kan bedrivas utanför lantbruksföretaget. Att arbetskraften utnyttjas gemensamt - i lantbruket och i tillverkningen - är inte ett tillräckligt nära samband. Om produkterna som framställs i huvudsak är avsedda för lantbruksföretag kan eme l- 3

4 lertid ett sådant samband anses finnas. På motsvarande sätt bör konsultverksamhet kunna räknas som kompletterande verksamhet om kunderna är lantbruksföretag. Legokörning med utpräglade lantbruksmaskiner bör räknas som kompletterande verksamhet även om det mesta av körningen sker åt andra, t.ex. skördetröskning, sprutning och gödselspridning. Entreprenadverksamhet med maskiner som även används utanför lantbruket, t.ex. grävmaskin eller lastbil bör inte räknas som komple t- terande verksamhet. Beträffande skogsmaskiner - se ovan. Allmänna råd till 7 kap. 3 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 4 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Tillräckliga yrkeskunskaper Såsom framgår av föreskrifterna kan bristande teoretiska yrkeskunskaper kompletteras inom tre år räknat från etableringen. Mot slutet av programperioden då merparten av de avsatta medlen har förbrukats, bör emellertid kompletterande utbildning vara genomförd betydligt tidigare än inom tre år för att stöd ska kunna beviljas. Prioritering av ansökningar där ingen eller endast kortare utbildning krävs kan göras med hänsyn till medelsbrist. Vilken komplettering som krävs avgörs i varje enskilt fall med hänsyn främst till sökandens förkunskaper och vilka slags kunskaper som behövs för det planerade företaget. En lämplig form av komplettering kan vara att sökanden läser in utvalda delkurser vid ett naturbruksgymnasium. Även studier på distans bör kunna godtas om sökanden deltar i tentamina med godkänt resultat. Omfattningen av kompletterande, teoretiska studier bör inte understiga 10 veckor. En utbildning bör uppfylla rimliga kvalitetskrav beträffande t.ex. närvaro och uppnått studieresultat. Det bör ifrågasättas om den som inte har godkänts i flera för etableringen viktiga ämnen verkligen har tillräckliga teoretiska kunskaper. Stöd bör i normala fall inte beviljas förrän kompletteringen är klar. I vissa fall är det dock angeläget för sökanden att få ett positivt besked om stöd innan en tids- och kostnadskrävande utbildning påbörjas och då kan beslut om stöd fattas med särskilt villkor om att sökanden ska gå en viss utbildning. Som lämplig utbildning för renskötare kan nämnas renskötarutbildningen vid Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk eller motsvarande. Den praktiska erfarenheten bör omfatta alla viktiga arbetsmoment i renskötseln under alla årstider och bör intygas av representant för samebyn eller annan trovärdig person. Kravet på teoretisk yrkesutbildning får frångås, men det bör endast ske då de praktiska kunskaperna är särskilt goda. Allmänna råd till 7 kap. 4 första stycket 1 4 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 8 Statens jordbruksverks Företagsstorlek, arbetsinsats, inkomst och tillfredsställande försörjning Företagets storlek mäts i behovet av arbetsinsats och avser såväl huvudverksamheterna (jordbruk, trädgård samt renskötsel) som eventuella kompletterande verksamheter. Arbetsbehovet får bedömas med utgångspunkt från normtal, som vid behov justeras med avseende på företagets storlek, mekaniseringsgrad och andra faktorer som påverkar arbetskraftsbehovet. För jordbruksföretag finns sådana normtal i 4

5 Databok för driftsplanering, som ges ut av Sveriges Lantbruksuniversitet. En no g- grann beräkning kan behövas i de fall arbetsbehovet i företaget ligger nära gränsen för stöd. Vid delägande mellan familjemedlemmar gäller enligt föreskrifterna, att hela företaget ska motsvara minst arbetstimmar per år och att stödmottagaren får räkna med hela sin verkliga arbetsinsats och inkomst. Detta bör ske även om arbetsinsatsen och inkomsten till viss del baseras på en annan delägares andel av företaget. Kravet på företagarens egen arbetsinsats i företaget innebär att arbetstiden inom företaget alltid måste vara större än arbetstiden utanför. Regeln att arbetstiden utanför företaget får uppgå till högst 900 timmar per år har tillkommit för att underlätta bedömningen då företagaren gör en onormalt stor egen arbetsinsats. Sysselsättning i form av förtroendeuppdrag, t.ex. inom jordbrukets föreningsrörelse, bör inte räknas som arbetsinsats i företaget. Med tillfredsställande försörjning bör avses att sökanden har tillräckliga inkomster, inklusive inkomster utanför företaget, för normala levnadsomkostnader. Därvid bör hänsyn tas till att det inte är sällan som ett lantbruksföretag består och utvecklas trots att företagarens inkomst är låg, kanske avsevärt lägre än medelinkomsten för löntagare. Den andel av inkomsten som kommer från företaget respektive från huvudverksamheterna jordbruks-, trädgårds- och renskötselverksamhet får beräknas med utgångspunkt från sökandens uppgifter samt kalkylen (se avsnittet Ekonomisk livskraft och kalkyl ). Härvid beaktas bl.a. tidigare inkomster från verksamhet utanför företaget som beräknas fortsätta, samt de beräknade inkomsterna från företaget enligt kalkylen, efter de eventuella justeringar som länsstyrelsen finner motiverade. Eftersom inkomsterna kan variera kraftigt bör bedömningen avse ett normalår. Vid bedömning av inkomstfördelningen bör man ta hänsyn till att en företagsinkomst inte är lika entydig och enkel att beräkna som en inkomst av tjänst. Inkomsterna kommer i vissa fall långt efter övertagandet, t.ex. vid köttproduktion. I dessa fall bör man beakta den värdeökning som sker i företaget och inte bara se till den deklarerade inkomsten. Inkomstkriteriet får anses vara uppfyllt från den tidpunkt när sökanden inte längre har någon annan inkomst, eller en liten inkomst jämfört med den förväntade medelinkomsten från företaget. Allmänna råd till 7 kap. 4 första stycket 5 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 5 Statens jordbruksverks Behovsprövning En allmän utgångspunkt vid behovsprövningen bör vara att den görs förhållandevis liberalt med hänsyn till syftet med stödet, att stimulera yngre personer till att starta som företagare. Sökandens hela ekonomiska situation efter etableringen bör beaktas, även tillgångar utanför företaget. Det viktigaste måttet på den ekonomiska ställningen är företagets och företagarens soliditet, d.v.s. andelen eget kapital i relation till de samlade tillgångarna. Som en grov tumregel bör kunna gälla att den som har ca 80 % eget kapital eller mer får anses ha så god ekonomisk ställning att han inte har behov av stödet. Hänsyn bör emellertid tas även till det egna kapitalets absoluta storlek. Den som t.ex. har ett litet arrendejordbruk kanske har behov av stöd även om det egna kapitalet utgör mer än 80 % medan en person med mycket stora tillgångar kan ha litet behov av stöd även 5

6 om det egna kapitalets andel är lägre. Den som har mellan ca 50 och 80 % eget kapital bör komma ifråga för halvt stöd. Vid behovsprövningen bör viss hänsyn tas till vilket slag av tillgångar som dominerar. Ett företag med stora reala värden i jord och skog kan t.ex. anses ha en större ekonomisk stabilitet än ett företag där tillgångarna har ett mer osäkert värde, t.ex. specialutrustning som har en begränsad marknad eller en kort ekonomisk livslängd. Värdering av tillgångarna är en viktig del i bedömningen. Vid släktöverlåtelser kan det ibland finnas anledning att justera upp de värden som anges i köpeavtal eller gåvoavtal till marknadsvärden. Ett betydande skogsinnehav kan innebära stora dolda tillgångar, vilket bör undersökas och eventuellt beaktas. Bedömningen av sökandens kreditmöjligheter bör avse hans möjligheter att få långfristiga lån med fördelaktig ränta i bank eller annan motsvarande kreditinrättning. Den som behöver utnyttja dyra finansieringsformer bör i dessa sammanhang inte anses ha goda kreditmöjligheter. Ofta är det lättare för den som äger en jordbruksfastighet att få fördelaktiga lån, jämfört med t.ex. en arrendator eller en trädgårdsföretagare. Det kan motivera lite olika bedömningar för olika slag av företag. Släktlån samt avverkningsbar skog bör jämställas med goda kreditmöjligheter. Bedömningen av kreditmöjligheterna bör sättas i samband med gränsdragningen för andelen eget kapital. Den som t.ex. bedöms ha goda kreditmöjligheter upp till en finansiering av ca 40 % av kapitalbehovet bör tillåtas ha ca 60 % eget kapital innan en reducering av stödet är motiverad, för att förhindra att sökanden får ett reducerat stöd trots att han inte kan få fördelaktiga lån för den del som måste finansieras externt. Lämplighet från allmän synpunkt Uttrycket allmän synpunkt bör tolkas i vid bemärkelse och avse samhällsintresset i stort, t.ex. miljöintressen, samhällsekonomi och liknande. Exempel på etableringar som inte är allmänt önskvärda kan vara t.ex. företag med olämplig lokalisering, störande verksamhet eller liknande, som kan utgöra olägenhet för miljön eller samhället. Det kan gälla även etablering vid företag som bildats genom en icke önskvärd uppdelning av ett befintligt, större företag. Förutsättningar för att lämna stöd till företag som endast kommer att vara bestående under en kortare tid (mindre än fem år) bör inte föreligga, eftersom startstödet syftar till att stimulera varaktiga etableringar. Om ett jordbruksföretag är beroende av arrenderad mark för att nå tillräcklig storlek för stöd, bör arrendeavtal finnas som omfattar minst tre år (en bedömning är dock befogad i varje enskilt fall eftersom det förekommer att arrendeavtal saknas, t.ex. för att jordägaren inte vill teckna ett avtal). Allmänna råd till 6 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Ekonomisk livskraft och kalkyl Den kalkyl som bifogas ansökan bör vara tillräckligt utförlig för att medge en bedömning av företagets ekonomiska livskraft. Slarviga eller ofullständiga kalkyler bör inte godtas. En kalkyl kan bestå av t.ex. en utförlig budget med kommentarer eller en fullständig driftsplan. Vid oförändrad driftsinriktning jämfört med företrädarens, kan eventuellt dennes bokslut användas som grund för bedömningen om erforderliga justeringar gjorts beträffande ändrad skuldsättning, ökat eller minskat djurantal m.m. Kalkylen bör kompletteras med vissa andra än rent ekonomiska uppgifter, 6

7 t.ex. driftens olika grenar och omfattning, avkastningsnivåer, arbetsåtgång, planerade förändringar och investeringsbehov. Om sökanden tidigare drivit företag bör även bokslut bifogas. En förenklad ekonomisk kalkyl kan godtas om företaget erfarenhetsmässigt bedöms ha god ekonomisk livskraft, t.ex. ett mjölkproduktionsföretag av tillräcklig storlek och med måttlig skuldsättning. Kalkylen bör visa att företaget, senast tre år efter etableringen, ger ett ekonomiskt resultat som tillsammans med eventuell annan bestående förtjänstmöjlighet ger brukaren en tillfredsställande försörjning. Det ekonomiska resultatet bör inte vara så svagt att företagets bestånd blir helt beroende av startstödet. Allmänna råd till 1 kap. 5 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt till 7 och 7 a Statens jordbruksverks Minimikrav för miljö m.m. Kopplingen av minimikraven för miljö, hygien och djurskydd till de författningar som bedömts vara tillämpliga på lantbruksföretag (d.v.s. de som räknas upp i föreskrifterna), medför att ett eventuellt föreläggande som motiveras av andra bestämmelser inte utgör hinder för stöd. Allmänna råd till 10 a Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Prioritering mellan ansökningar om stöd Vid medelsbrist bör en heltidsföretagare gå före en deltidsföretagare och en kvinna gå före en man, om båda är antingen heltids- eller deltidsföretagare. Med heltidsföretagare bör avses företagare som arbetar heltid enligt allmänt vedertagen omfattning, d.v.s. minst timmar, i företaget och som inte har några betydande förvärvsinkomster utanför företaget. Den som etablerar sig som deltidsföretagare men har bestämda planer på att bli heltidsföretagare inom högst två år bör kunna betraktas som heltidsföretagare. Allmänna råd till 19 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Undantag från bestämmelserna i föreskrifterna De särskilda skälen för undantag från bestämmelserna i föreskrifterna bör vara av det slaget att syftet med stödet gynnas av det begärda undantaget och inte enbart den sökandes intresse. Ett undantag från en regel, som annars skulle ha utgjort hinder för stöd, bör således komma i fråga endast om det bedöms särskilt angeläget att just den aktuella etableringen kommer till stånd. MATS PERSSON Thérèse Ljungquist 7

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:2) i anslutning till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om länsstyrelsernas handläggning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Förenkla ditt ägarskifte

Förenkla ditt ägarskifte Förenkla ditt ägarskifte Ingvar Karlsson 2013-10-10 Publik 100-TALS MILJARDER BYTER ÄGARE Under den närmaste fem till tio åren kommer egendomar inom skogs- och lantbruk med ett värde på uppåt 100 miljarder

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande 1 Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten December 2012 2 Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten 2012-11-21 Per Persson Studie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som har startat ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag eller etablerat dig som

Läs mer

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är kvinnor (20 %). Det finns flera siffermaterial att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan. Motion 1 Till Familjejordbrukarnas Riksförbund. ~' Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Om skolan och miljon. Om framtiden

Om skolan och miljon. Om framtiden FAKTA Skolans internat har plats för 51 elever. Rummen är fördelade på fyra hus med eget kök och allrum med TV. Alla rum har egen dusch och toalett. På skolan finns ett välutrustat gym, datasal med internet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård 1(9) Februari 2010 Enheten för veterinära frågor Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård I den här vägledningen

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

3. Hur företaget blir konkurrenskraftigt och effektivt

3. Hur företaget blir konkurrenskraftigt och effektivt Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Den affärsplan

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer