Statens jordbruksverks författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens jordbruksverks författningssamling"

Transkript

1 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: ISSN Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:1) i anslutning till förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt Statens jordbruksverks beslutade den 15 januari 2004 Regeringen har den 8 juni 2000 utfärdat förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordningen har trätt i kraft den 1 juli Statens jordbruksverk har med stöd av 1 kap 22 nämnda förordning samt 23 förordning (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder meddelat föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd. Jordbruksverket meddelar följande allmänna råd för tillämpningen av nedan angivna bestämmelser. Allmänna råd till 7 kap. 1 och 4 förordningen (2000:577) om stöd för miljöoch landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 2 och 8 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Etablering Fastställandet av att en etablering skett är av central betydelse, eftersom man bara kan få startstöd om samtliga kriterier i 2 föreskrifterna är uppfyllda och det är första gången man startar som egen företagare inom näringen. Man kan alltså inte få startstöd om man har bytt företag eller köpt en gård som man redan arrenderar och brukar yrkesmässigt. Undantag gäller emellertid om man tidigare drivit ett mindre företag, mindre än på halvtid. För sökande som redan är delvis etablerade, vid s.k. successiv etablering, bör etableringstidpunkten bestämmas till den tidpunkt när samtliga tre etableringskriterier uppfyllts, nämligen ägandet, sysselsättningen och inkomsten. Med ägandet av företaget avses ägande av driften, inte fastigheten. Tjänsteinkomst från jordbruksarbete, t.ex. lön för arbete på föräldragården, innebär inte att sökanden varit företagare. Vid övertagande från dödsbo, då sökanden är delägare och har arbetat aktivt för dödsboet före överlåtelsen, bör etableringstidpunkten sättas till tidpunkten för övertagandet av driften. Det bör gälla även om sökandens andel i dödsboet varit tillräckligt stor för att kunna vara stödgrundande. En make bör inte anses vara delägare i sin makes drift bara för att driften är s.k. giftorättsgods. För att stöd ska kunna beviljas bör sökanden ha en egen, formellt ägd andel i företaget. Startstöd bör inte lämnas vid övertagande från make eller sambo, såvida inte övertagandet kombineras med en påtaglig ökning av kapitalkostnaderna för företaget och familjen till följd av att driften ökar i omfattning. Vid successiv etablering och bedömningen av om verksamhetens omfattning och kapitalbehov ökar betydligt bör ökningen ses i relation till förhållandena före ändringen. Som tidsgräns för vad som kan anses vara i nära anslutning till etableringstidpunkten bör upp till ca två år kunna accepteras.

2 Den som beviljats startstöd och sedan byter företag bör kunna få flytta över stödet till det nya företaget om villkoren för stöd fortfarande är uppfyllda, eventuellt bör ny kalkyl presenteras för att ekonomisk livskraft ska kunna bedömas. Allmänna råd till 7 kap. 1 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder Jordbruksföretag Som jordbruksföretag bör räknas företag med traditionell växtodling och husdjursskötsel samt annan närbesläktad verksamhet som vanligen brukar räknas till jordbruk. Det kan vara t.ex. produktion av ovanliga grödor för livsmedelsframställning eller annat ändamål. Nedan följer exempel på vad som bör räknas som jordbruk. Biodling, -skötsel bör räknas som jordbruksverksamhet. Odling av råvaror för industriellt ändamål bör räknas som jordbruk, t.ex. oljeväxter för drivmedelsändamål, eller salixodling (på åkermark) för energiä ndamål. Även odling av julgranar på åkermark bör räknas som jordbruk, såvida inte granplanteringen är en varaktig omställning till skogsproduktion och uttaget av julgranar enbart en röjningsåtgärd. Fiske och fiskodling bör räknas in i jordbruk. Verksamheten bör dock endast räknas in i jordbruk om företaget har goda naturliga förutsättningar för verksamheten och fiske av tradition varit vanligt som binäring i området, t.ex. fiske på jordbruk i skärgården. I övriga fall bör fiske och fiskodling räknas som kompletterande verksamhet, se nedan. Uppfödning av slakthästar bör räknas in i jordbruk. Annan verksamhet med hästar än uppfödning för slakt bör räknas som kompletterande verksamhet, se nedan. Trädgårdsföretag Med trädgårdsföretag avses företag som yrkesmässigt producerar trädgårdsprodukter, d.v.s. köksväxter, frukt, bär, svamp, blommor och plantskoleväxter. Storskalig produktion av tall- eller granplantor för skogsbruk bör inte räknas som trädgårdsföretag. I de fall trädgårdsproduktionen är kombinerad med handel, innefattande återförsäljning av inköpta produkter, kan hela företagets försäljningsdel räknas in i trädgårdsverksamheten om produktion och försäljning av egna produkter dominerar arbetsmässigt. Om så inte är fallet bör den del av försäljningen som avser inköpta produkter räknas som kompletterande verksamhet när man bedömer kraven på sysselsättning och inkomst. Renskötselföretag Till renskötsel bör räknas arbete med egna renar, arbete med egna och andras renar i kombination samt jakt och fiske. Det bör krävas att sökanden äger minst ca 100 egna vajor, även om han arbetar heltid med skötsel av egna och andras renar. Vid successivt övertagande bör etableringstidpunkten vara den tidpunkt då sökanden når upp till ca 100 vajor. Sameslöjd och turism bör räknas som kompletterande verksamhet. Kompletterande verksamhet Utgångspunkten för att räkna viss verksamhet som kompletterande verksamhet är att det finns ett jordbruksföretag (alternativt trädgårds- eller renskötselföretag) att 2

3 komplettera. Vid jordbruksföretag bör det således finnas annan mer traditionell jordbruksverksamhet i företaget om stöd ska kunna lämnas för den kompletterande verksamheten. Det kan vara t.ex. annan djurproduktion eller enbart växtodling (se exe m- pel på jordbruksverksamhet ovan). Vid enbart växtodling bör det finnas ett arealunderlag och en växtodling som är tillräckligt omfattande för att motivera klassningen som jordbruksföretag, t.ex. 10 ha åker och bete om intensiteten i växtodlingen inte är allför låg. Då kan verksamhet med exempelvis hästar räknas som kompletterande verksamhet till växtodlingsdelen. Enligt förordningen ska den kompletterande verksamheten dessutom ha nära anknytning till lantbruk, d.v.s. jordbruks-, trädgårds- eller renskötselverksamhet. Nära anknytning finns t.ex. om den kompletterande verksamheten använder produkter eller resurser från lantbruksföretag eller är inriktad mot kunder med lantbruksföretag. Nedan anges exempel på kompletterande verksamhet. Verksamhet med hästar t.ex. inkörning, inridning och motionering av hästar, ridskoleverksamhet, turridning, inhysning av andras hästar och liknande bör räknas som kompletterande verksamhet. Som kompletterande verksamhet bör även räknas uppfödning av mer ovanliga tama eller vilda djur för avel eller livsmedelsframställning. Det kan vara t.ex. hjortar, kaniner och sniglar liksom pälsdjursuppfödning. Arbete med egen skog bör räknas som kompletterande verksamhet. Skogsarbete åt andra intar en mellanställning. Stora och dyra maskiner, t.ex. skördare och skotare, kräver mycket stora arealunderlag och bör normalt inte anses ha ett nära samband med jordbruk. En företagare med ett litet jordbruk och vars huvudsakliga verksamhet är skogsentreprenad bör nämligen i stödsammanhang inte bedömas annorlunda än den som har ett motsvarande jordbruk i kombination med annan inkomst, t.ex. tjänsteinkomst som skogsmaskinsförare. Legokörning med en mindre skogsmaskin, som i stor omfattning även används i egen skog, bör däremot kunna räknas som kompletterande verksamhet, t.ex. en gallringsprocessor som är monterad på en jordbrukstraktor. Som kompletterande verksamhet bör även räknas turism och hantverk. Med turism avses s.k. gårdsturism men även mer omfattande verksamhet som t.ex. en campingplats eller stugbyverksamhet. Hantverk är ett relativt omfattande begrepp och bör inkludera både konsthantverk och annat hantverk som t.ex. snickeri, möbelrenovering och liknande. Verksamheten bör normalt bedrivas i företagets lokaler för att ett nära samband med lantbruksföretaget ska kunna hävdas. Arbete som ambulerande byggnadssnickare, elektriker och liknande, som egen företagare eller som anställd, bör inte räknas som kompletterande verksamhet. Förädling och försäljning av lantbruksprodukter, inklusive skogsprodukter är kompletterande verksamhet. Om verksamheten i huvudsak avser egna produkter bör den i många fall även kunna räknas till huvudverksamheten, särskilt om förädlingsgraden är låg och verksamheten ingår som ett vanligt led i produktionen. Ett exempel kan vara tvättning, förpackning och försäljning av potatis och morötter. Räknas verksamheten som jordbruks- eller trädgårdsverksamhet blir inkomstandelen fr ån huvudverksamheten högre och inkomstvillkoret kan uppfyllas i större utsträckning. Förädling och försäljning av annat än lantbruksprodukter t.ex. industriliknande tillverkning bör som regel inte anses ha ett nära samband med lantbruk om verksamheten lika gärna kan bedrivas utanför lantbruksföretaget. Att arbetskraften utnyttjas gemensamt - i lantbruket och i tillverkningen - är inte ett tillräckligt nära samband. Om produkterna som framställs i huvudsak är avsedda för lantbruksföretag kan eme l- 3

4 lertid ett sådant samband anses finnas. På motsvarande sätt bör konsultverksamhet kunna räknas som kompletterande verksamhet om kunderna är lantbruksföretag. Legokörning med utpräglade lantbruksmaskiner bör räknas som kompletterande verksamhet även om det mesta av körningen sker åt andra, t.ex. skördetröskning, sprutning och gödselspridning. Entreprenadverksamhet med maskiner som även används utanför lantbruket, t.ex. grävmaskin eller lastbil bör inte räknas som komple t- terande verksamhet. Beträffande skogsmaskiner - se ovan. Allmänna råd till 7 kap. 3 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 4 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Tillräckliga yrkeskunskaper Såsom framgår av föreskrifterna kan bristande teoretiska yrkeskunskaper kompletteras inom tre år räknat från etableringen. Mot slutet av programperioden då merparten av de avsatta medlen har förbrukats, bör emellertid kompletterande utbildning vara genomförd betydligt tidigare än inom tre år för att stöd ska kunna beviljas. Prioritering av ansökningar där ingen eller endast kortare utbildning krävs kan göras med hänsyn till medelsbrist. Vilken komplettering som krävs avgörs i varje enskilt fall med hänsyn främst till sökandens förkunskaper och vilka slags kunskaper som behövs för det planerade företaget. En lämplig form av komplettering kan vara att sökanden läser in utvalda delkurser vid ett naturbruksgymnasium. Även studier på distans bör kunna godtas om sökanden deltar i tentamina med godkänt resultat. Omfattningen av kompletterande, teoretiska studier bör inte understiga 10 veckor. En utbildning bör uppfylla rimliga kvalitetskrav beträffande t.ex. närvaro och uppnått studieresultat. Det bör ifrågasättas om den som inte har godkänts i flera för etableringen viktiga ämnen verkligen har tillräckliga teoretiska kunskaper. Stöd bör i normala fall inte beviljas förrän kompletteringen är klar. I vissa fall är det dock angeläget för sökanden att få ett positivt besked om stöd innan en tids- och kostnadskrävande utbildning påbörjas och då kan beslut om stöd fattas med särskilt villkor om att sökanden ska gå en viss utbildning. Som lämplig utbildning för renskötare kan nämnas renskötarutbildningen vid Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk eller motsvarande. Den praktiska erfarenheten bör omfatta alla viktiga arbetsmoment i renskötseln under alla årstider och bör intygas av representant för samebyn eller annan trovärdig person. Kravet på teoretisk yrkesutbildning får frångås, men det bör endast ske då de praktiska kunskaperna är särskilt goda. Allmänna råd till 7 kap. 4 första stycket 1 4 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 8 Statens jordbruksverks Företagsstorlek, arbetsinsats, inkomst och tillfredsställande försörjning Företagets storlek mäts i behovet av arbetsinsats och avser såväl huvudverksamheterna (jordbruk, trädgård samt renskötsel) som eventuella kompletterande verksamheter. Arbetsbehovet får bedömas med utgångspunkt från normtal, som vid behov justeras med avseende på företagets storlek, mekaniseringsgrad och andra faktorer som påverkar arbetskraftsbehovet. För jordbruksföretag finns sådana normtal i 4

5 Databok för driftsplanering, som ges ut av Sveriges Lantbruksuniversitet. En no g- grann beräkning kan behövas i de fall arbetsbehovet i företaget ligger nära gränsen för stöd. Vid delägande mellan familjemedlemmar gäller enligt föreskrifterna, att hela företaget ska motsvara minst arbetstimmar per år och att stödmottagaren får räkna med hela sin verkliga arbetsinsats och inkomst. Detta bör ske även om arbetsinsatsen och inkomsten till viss del baseras på en annan delägares andel av företaget. Kravet på företagarens egen arbetsinsats i företaget innebär att arbetstiden inom företaget alltid måste vara större än arbetstiden utanför. Regeln att arbetstiden utanför företaget får uppgå till högst 900 timmar per år har tillkommit för att underlätta bedömningen då företagaren gör en onormalt stor egen arbetsinsats. Sysselsättning i form av förtroendeuppdrag, t.ex. inom jordbrukets föreningsrörelse, bör inte räknas som arbetsinsats i företaget. Med tillfredsställande försörjning bör avses att sökanden har tillräckliga inkomster, inklusive inkomster utanför företaget, för normala levnadsomkostnader. Därvid bör hänsyn tas till att det inte är sällan som ett lantbruksföretag består och utvecklas trots att företagarens inkomst är låg, kanske avsevärt lägre än medelinkomsten för löntagare. Den andel av inkomsten som kommer från företaget respektive från huvudverksamheterna jordbruks-, trädgårds- och renskötselverksamhet får beräknas med utgångspunkt från sökandens uppgifter samt kalkylen (se avsnittet Ekonomisk livskraft och kalkyl ). Härvid beaktas bl.a. tidigare inkomster från verksamhet utanför företaget som beräknas fortsätta, samt de beräknade inkomsterna från företaget enligt kalkylen, efter de eventuella justeringar som länsstyrelsen finner motiverade. Eftersom inkomsterna kan variera kraftigt bör bedömningen avse ett normalår. Vid bedömning av inkomstfördelningen bör man ta hänsyn till att en företagsinkomst inte är lika entydig och enkel att beräkna som en inkomst av tjänst. Inkomsterna kommer i vissa fall långt efter övertagandet, t.ex. vid köttproduktion. I dessa fall bör man beakta den värdeökning som sker i företaget och inte bara se till den deklarerade inkomsten. Inkomstkriteriet får anses vara uppfyllt från den tidpunkt när sökanden inte längre har någon annan inkomst, eller en liten inkomst jämfört med den förväntade medelinkomsten från företaget. Allmänna råd till 7 kap. 4 första stycket 5 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt 5 Statens jordbruksverks Behovsprövning En allmän utgångspunkt vid behovsprövningen bör vara att den görs förhållandevis liberalt med hänsyn till syftet med stödet, att stimulera yngre personer till att starta som företagare. Sökandens hela ekonomiska situation efter etableringen bör beaktas, även tillgångar utanför företaget. Det viktigaste måttet på den ekonomiska ställningen är företagets och företagarens soliditet, d.v.s. andelen eget kapital i relation till de samlade tillgångarna. Som en grov tumregel bör kunna gälla att den som har ca 80 % eget kapital eller mer får anses ha så god ekonomisk ställning att han inte har behov av stödet. Hänsyn bör emellertid tas även till det egna kapitalets absoluta storlek. Den som t.ex. har ett litet arrendejordbruk kanske har behov av stöd även om det egna kapitalet utgör mer än 80 % medan en person med mycket stora tillgångar kan ha litet behov av stöd även 5

6 om det egna kapitalets andel är lägre. Den som har mellan ca 50 och 80 % eget kapital bör komma ifråga för halvt stöd. Vid behovsprövningen bör viss hänsyn tas till vilket slag av tillgångar som dominerar. Ett företag med stora reala värden i jord och skog kan t.ex. anses ha en större ekonomisk stabilitet än ett företag där tillgångarna har ett mer osäkert värde, t.ex. specialutrustning som har en begränsad marknad eller en kort ekonomisk livslängd. Värdering av tillgångarna är en viktig del i bedömningen. Vid släktöverlåtelser kan det ibland finnas anledning att justera upp de värden som anges i köpeavtal eller gåvoavtal till marknadsvärden. Ett betydande skogsinnehav kan innebära stora dolda tillgångar, vilket bör undersökas och eventuellt beaktas. Bedömningen av sökandens kreditmöjligheter bör avse hans möjligheter att få långfristiga lån med fördelaktig ränta i bank eller annan motsvarande kreditinrättning. Den som behöver utnyttja dyra finansieringsformer bör i dessa sammanhang inte anses ha goda kreditmöjligheter. Ofta är det lättare för den som äger en jordbruksfastighet att få fördelaktiga lån, jämfört med t.ex. en arrendator eller en trädgårdsföretagare. Det kan motivera lite olika bedömningar för olika slag av företag. Släktlån samt avverkningsbar skog bör jämställas med goda kreditmöjligheter. Bedömningen av kreditmöjligheterna bör sättas i samband med gränsdragningen för andelen eget kapital. Den som t.ex. bedöms ha goda kreditmöjligheter upp till en finansiering av ca 40 % av kapitalbehovet bör tillåtas ha ca 60 % eget kapital innan en reducering av stödet är motiverad, för att förhindra att sökanden får ett reducerat stöd trots att han inte kan få fördelaktiga lån för den del som måste finansieras externt. Lämplighet från allmän synpunkt Uttrycket allmän synpunkt bör tolkas i vid bemärkelse och avse samhällsintresset i stort, t.ex. miljöintressen, samhällsekonomi och liknande. Exempel på etableringar som inte är allmänt önskvärda kan vara t.ex. företag med olämplig lokalisering, störande verksamhet eller liknande, som kan utgöra olägenhet för miljön eller samhället. Det kan gälla även etablering vid företag som bildats genom en icke önskvärd uppdelning av ett befintligt, större företag. Förutsättningar för att lämna stöd till företag som endast kommer att vara bestående under en kortare tid (mindre än fem år) bör inte föreligga, eftersom startstödet syftar till att stimulera varaktiga etableringar. Om ett jordbruksföretag är beroende av arrenderad mark för att nå tillräcklig storlek för stöd, bör arrendeavtal finnas som omfattar minst tre år (en bedömning är dock befogad i varje enskilt fall eftersom det förekommer att arrendeavtal saknas, t.ex. för att jordägaren inte vill teckna ett avtal). Allmänna råd till 6 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Ekonomisk livskraft och kalkyl Den kalkyl som bifogas ansökan bör vara tillräckligt utförlig för att medge en bedömning av företagets ekonomiska livskraft. Slarviga eller ofullständiga kalkyler bör inte godtas. En kalkyl kan bestå av t.ex. en utförlig budget med kommentarer eller en fullständig driftsplan. Vid oförändrad driftsinriktning jämfört med företrädarens, kan eventuellt dennes bokslut användas som grund för bedömningen om erforderliga justeringar gjorts beträffande ändrad skuldsättning, ökat eller minskat djurantal m.m. Kalkylen bör kompletteras med vissa andra än rent ekonomiska uppgifter, 6

7 t.ex. driftens olika grenar och omfattning, avkastningsnivåer, arbetsåtgång, planerade förändringar och investeringsbehov. Om sökanden tidigare drivit företag bör även bokslut bifogas. En förenklad ekonomisk kalkyl kan godtas om företaget erfarenhetsmässigt bedöms ha god ekonomisk livskraft, t.ex. ett mjölkproduktionsföretag av tillräcklig storlek och med måttlig skuldsättning. Kalkylen bör visa att företaget, senast tre år efter etableringen, ger ett ekonomiskt resultat som tillsammans med eventuell annan bestående förtjänstmöjlighet ger brukaren en tillfredsställande försörjning. Det ekonomiska resultatet bör inte vara så svagt att företagets bestånd blir helt beroende av startstödet. Allmänna råd till 1 kap. 5 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt till 7 och 7 a Statens jordbruksverks Minimikrav för miljö m.m. Kopplingen av minimikraven för miljö, hygien och djurskydd till de författningar som bedömts vara tillämpliga på lantbruksföretag (d.v.s. de som räknas upp i föreskrifterna), medför att ett eventuellt föreläggande som motiveras av andra bestämmelser inte utgör hinder för stöd. Allmänna råd till 10 a Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Prioritering mellan ansökningar om stöd Vid medelsbrist bör en heltidsföretagare gå före en deltidsföretagare och en kvinna gå före en man, om båda är antingen heltids- eller deltidsföretagare. Med heltidsföretagare bör avses företagare som arbetar heltid enligt allmänt vedertagen omfattning, d.v.s. minst timmar, i företaget och som inte har några betydande förvärvsinkomster utanför företaget. Den som etablerar sig som deltidsföretagare men har bestämda planer på att bli heltidsföretagare inom högst två år bör kunna betraktas som heltidsföretagare. Allmänna råd till 19 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd Undantag från bestämmelserna i föreskrifterna De särskilda skälen för undantag från bestämmelserna i föreskrifterna bör vara av det slaget att syftet med stödet gynnas av det begärda undantaget och inte enbart den sökandes intresse. Ett undantag från en regel, som annars skulle ha utgjort hinder för stöd, bör således komma i fråga endast om det bedöms särskilt angeläget att just den aktuella etableringen kommer till stånd. MATS PERSSON Thérèse Ljungquist 7

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:2) i anslutning till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare

Startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare Version 170101 Obs! det kan ske justeringar i detta dokument om förutsättningar för bedömningen ändras. Startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare Din ansökan kommer att bedömas utifrån nedanstående

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om länsstyrelsernas handläggning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Bedo mningsgrund: startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare

Bedo mningsgrund: startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare Version 160304 Gäller för ansökningar inskickade efter 27 augusti 2015. Obs! det kan ske justeringar i detta dokument om förutsättningar för bedömningen ändras. Bedo mningsgrund: startsto d till jordbruks-

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om investeringsstöd

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1 fokusområde 2a)

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1 fokusområde 2a) Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1 fokusområde 2a) Nationella urvalskriterier Nationella urvalskriterier 1. Investeringen bidrar

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 december 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Jur. kand. Fredrik Rosén LRF Konsult Box 565 201 25 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (1997:2)

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Förenkla ditt ägarskifte

Förenkla ditt ägarskifte Förenkla ditt ägarskifte Ingvar Karlsson 2013-10-10 Publik 100-TALS MILJARDER BYTER ÄGARE Under den närmaste fem till tio åren kommer egendomar inom skogs- och lantbruk med ett värde på uppåt 100 miljarder

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket

Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket Inriktning djur Hästskötare med inriktning mot ridning Häst 1, 100 poäng Häst 2, 100 poäng Häst 3, 100 poäng Ridning och körning, 100 poäng Ridning

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och www.m.lst.se Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag. Dessa stöd ingår i Sveriges miljö- och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om länsstyrelsernas handläggning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2015 2018 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 14

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2007:3 Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster Other gainful activities on the agricultural holding and income of

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande 1 Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten December 2012 2 Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten 2012-11-21 Per Persson Studie

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning för extra djuromsorg

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08) Dir. 2012:8 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen 6.3.2013 B7-0079/151 151 Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen Artikel 30 punkt 1a (ny) 1a. I områden där det av agronomiska skäl är omöjligt får reglerna för växelbruket, genom undantag från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Lönsamhetsaspekter inom ekologisk produktion. Ekotankesmedjan Anders Norrback

Lönsamhetsaspekter inom ekologisk produktion. Ekotankesmedjan Anders Norrback Lönsamhetsaspekter inom ekologisk produktion Ekotankesmedjan 1.4.2016 Anders Norrback Bakgrund Lönsamhet är ett relativt begrepp som bör sättas i relation till våra förväntningar Riskplacerare förväntar

Läs mer