Lägenheter och lokaler uthyres tel Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat"

Transkript

1 Kommunguide 2015

2 Lägenheter och lokaler uthyres tel Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen Bollebygd telefon: LENBERGS Södra Kyrkogatan 37, Borås Jourtelefon Begravningsrådgivare: Lars Böhm Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer!

3 Utgiven i samarbete med: Bollebygds Kommun Besöksadress: Ballebovägen 2 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Bollebygds kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lidaholmsgatan 3, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Marie Savinainen Kommunstyrelsens ordförande har ordet Visste du att du bor i en av landets snabbast växande kommuner? Under 2015 kommer vi närma oss invånare. Det kommer byggas fler bostäder, fler gång- och cykelvägar och en helt ny F-6-skola. Dessutom vässar vi planerna för en regional tågstation längs den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm blir ett händelserikt år i vår kommun. Vi har en spännande tid framför oss med stora möjligheter. I vår tas första spadtaget för en ny F-6 skola i Bollebygd. Den är mycket efterlängtad av både elever och lärare. Den nya skolan ska byggas i två plan, i anslutning till befintlig högstadieskola. Lokalerna kommer att ha olika storlek och utformning för att erbjuda flexibla miljöer som kan möta både skolans, förskoleklassens och fritidshemmets behov. Bygget av den nya skolan kostar 124 miljoner och är kommunens största investering någonsin. Som jämförelse beräknas kommunens totala intäkter i form av skatter, taxor och statsbidrag bli 435 miljoner år Planeringen kring en ny tågstation mellan Bollebygd och Rävlanda går in i ett intensivt skede. En ny station blir ett regionalt resecentrum med tusentals nya invånare, nya bostäder och kommunal service. Det skulle medföra positiva effekter för ett stort område, som även sträcker sig in i Härryda och Marks kommuner. Vi kommer att ge er invånare möjlighet att lämna synpunkter och kunna påverka i detta arbete. Vi ska även starta en dialog med markägare och exploatörer i området, så att våra byggnationer redan är i full gång när järnvägsrallarnas grävskopor sätts i jorden I år fyller vi även 20 år som egen kommun. Den 1 januari 1995 bildade Bollebygds och Töllsjö församlingar åter en självständig kommun, efter att ha tillhört Borås kommun i 20 år. Det kommer vi att fira tillsammans med er kommuninvånare under året. Peter Rosholm (S) Ordförande i kommunstyrelsen Tryck & produktion: Exakta Printing, 2015 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Foto: Ateljé Braun 3

4 VÅRA POLITIKER Kommunfullmäktige Ordförande Gunnel Brandt (S) :e vice ordförande Ingridh Anderén (M) :e vice ordförande Sassi Wemmer (MP) Kommunstyrelsen Ordförande Peter Rosholm (S) E-post: 1:e vice ordförande Christer Johansson (M) E-post: Så styrs kommunen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige med 31 ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Fullmäktige väljer ledamöter till nämnder och styrelser och fattar beslut i principiellt viktiga ärenden, som till exempel budget, bokslut och översiktsplaner. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ansvar för utveckling och ekonomi inom kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S), är kommunalråd på heltid. Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och i ett reglemente som antagits av fullmäktige. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ligger näringsliv, krisberedskap och folkhälsa, samt stödfunktionerna personal, ekonomi och kansli. 2:e vice ordförande Emma Isfeldt (S) E-post: 4

5 Bildnings- och omsorgsnämnd Bildnings- och omsorgsnämnden ansvarar för frågor såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt kultur, fritid och turism. Samhällsbyggnadsnämnd I nämndens ansvarsområde ingår miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien, tekniska frågor som exempelvis gator, vatten och avlopp samt bygglov och planärenden. Jävsnämnd Jävsnämnden har kontrollansvar för ärenden där kommunen har ansvar för drift och verksamhet. Det innebär att nämnden fattar beslut när det gäller myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter, till exempel när kommunen söker bygglov eller vid miljötillsyn av kommunens verksamheter. För att det inte ska uppstå intressekonflikter och jäv får nämndens ledamöter och ersättare inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Revisorer Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgift är att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, att de ekonomiska redovisningarna är rättvisande och att den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Bildnings- och omsorgsnämnden Ordförande Ulf Rapp (S) :e Vice ordförande Bente Johansson (M) Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande Lars-Erik Olsson (S) Vice ordförande Bengt Classon (M) Jävsnämnden Ordförande Jonas Ahlgren (S) Vice ordförande Göran Eriksson (C) Revisorer Ordförande Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Vice ordförande Per Wignäs (S)

6 Näringsliv Nära till allt Näringslivet i kommunen präglas av genuina småföretagartraditioner. Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att utvecklas positivt. Ett fåtal större företag finns, men de flesta av de drygt 900 registrerade företagen har en till fem anställda. Kommunens största företag är Flügger färg, belysningsföretaget Fagerhult Retail, Sign Communication Sweden, återförsäljare inom skylt- och reklambranschen, Hultafors Group, som bland annat tillverkar tumstockar, och Hammar Maskin, som är världsledande inom sidolastande truckar. Vi arbetar aktivt med företagen i fokus så att vårt arbete kan bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. En god kännedom om företagen är vår största och viktigaste tillgång. På så sätt kan vi arbeta målinriktat med speciella projekt som ger mervärde åt företagen. På regional nivå finns en mängd aktörer som arbetar för utveckling av näringslivet. Nyttja vår kunskap om dessa för en smidigare och snabbare kontakt. För ytterligare information kontakta planeringssekreterare Ann-Marie Nilsson, telefon: Ge service och skapa förutsättningar Syftet med kommunens näringslivsarbete är att: Ge god service åt befintliga företag Skapa goda förutsättningar för nyetableringar Stödja samverkansformer och projekt som har som mål att utveckla företag och i sin förlängning öka antalet arbetstillfällen Skapa möjligheter till särskilda satsningar på utbildning och kompetensutveckling 6

7 Folkhälsa Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. Ansvaret för folkhälsan vilar på samhället, politiker och myndigheter, medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan den enskilda och samhället. En god folkhälsa är inte bara en hälsa som ligger på en så bra nivå som möjligt. För en god folkhälsa är det också viktigt hur hälsan är fördelad mellan olika grupper och att den är så jämlikt fördelad som möjligt. Bollebygds kommun driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Mer om arbetet som bedrivs finns att läsa på kommunens webbplats. Ungdomsrådet i Bollebygd Ungdomsrådet är en grupp ungdomar mellan 13 och 18 år som planerar och driver ungdomsrådet. Det är idag runt sex personer som sitter i styrelsen och kommer från olika delar av kommunen och går på olika skolor. Ungefär en gång i månaden träffas rådet och diskuterar frågor som berör Bollebygd och sådana frågor som de själva tycker är intressanta. Vill du komma med eller veta mer? Kontakta eller sök efter ungdomsrådet Bollebygd på Facebook. bollebygd.kommunguide.se Förälder i Bollebygd Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv. Barn behöver andra människor för att överleva och utvecklas, och det är relationen till föräldrarna som betyder mest för ett barns välfärd och hälsa. Föräldrar som förmedlar både omtanke och ramar får barnet att känna tillit till vuxenvärlden och till samhället. I Bollebygds kommun arbetar vi mot målet att du som förälder ska känna dig trygg genom att veta att det finns olika typer av föräldrastöd under barnets uppväxt. Vi vill skapa fler mötesplatser för föräldrar och barn och det ska vara enkelt att finna bra och tydlig information om vilket stöd som finns att få i kommunen. På kommunens webbplats har vi därför valt att starta med att ge dig som förälder en överblick i vad vi har att erbjuda för stöd i föräldrarollen i vår kommun. Genom att klicka dig fram kan du hitta information om planerade föreläsningar och kurser, mötesplatser för föräldrar och barn, var du kan söka råd, stöd och litteraturtips, 7

8 SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN E-post: Bygga och bo Samhällsbyggnadschef Miljöinspektörer Planchef Bygglovshandläggare Fastighetschef Bygg- och miljöchef Teknisk chef Fastighetsjour VA-jour Råssa återvinningscentral Planering och byggande Bollebygds kommun utvecklas och växer. Det måste ske på ett bra sätt med bostäder, verksamheter och kommunal service på rätt plats. På planenheten arbetar man med kommunens framtida utveckling genom att ta fram översikts-, utvecklings- och detaljplaner. Här sköts även mark- och exploateringsfrågor samt kartverksamhet. Bygg- och miljöenheten handlägger alla frågor runt bygglov, strandskyddsdispenser och bostadsanpassning. Så går du i byggtankar är det hit du skall vända dig i första hand. Då kan du få hjälp med att avgöra om det krävs bygglov eller andra tillstånd från någon myndighet för de åtgärder du vill genomföra. Du kan också få hjälp med vilka ritningar och andra uppgifter som krävs för att vi skall få tillräcklig kunskap om projektet. Öppettider: Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 9-14 Söndag Stängt Gator Kommunen är väghållare inom tätorterna Bollebygd, Olsfors och Töllsjö. Verksamheten omfattar bland annat snöröjning, sandning, sandupptagning, dikesslåtter, lagning av skadad beläggning och skyltning. Sandupptagning sker normalt under april månad och som fastighetsägare bör du innan dess sopa ut eventuell sand från tomtgränsen någon meter ut i gatan. Samtidigt ska all vegetation, som 8

9 exempelvis buskar och trädgrenar, som hänger utanför tomtgränsen vara beskuren och bortforslad. Riset lämnas lämpligen på kommunens återvinningscentral vid Råssa. Förpackningar sorteras och lämnas till återvinningsstationerna på: Skräddargårdsvägen, Bollebygd Källevägen, Bollebygd Ekedalsvägen, Bollebygd Boråsvägen, Olsfors Sjögaredsvägen, Töllsjö Råssa återvinningscentral Renhållning Hushållens avfall hämtas vid fastigheten efter sortering. Matavfall slängs i svart påse och i brun tunna. Brännbart avfall slängs i valfri påse i grön tunna. Hushållens grovavfall och miljöfarligt avfall lämnas på Råssa återvinningscentral. Miljö Bygg- och miljöenheten jobbar med frågor som rör människors hälsa, skydd av miljön och naturvård. Det är till dem du vänder dig om du går i byggtankar eller har frågor kring enskilt avlopp, miljöstörande verksamheter, naturvård eller om du ska hantera livsmedel på något sätt, exempelvis i en restaurang, ett café eller en butik. 9

10 BILDNINGS- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN E-post: Bildnings- och omsorgschef Utvecklingschef Barnomsorgsassistent Barnomsorg och skola Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Det finns förskola i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö. Expedition F Expedition Rektorer Bollebygdsskolan, år F Bollebygdsskolan, år Bollebygdsskolan, år 7-9 och introduktionsprogram Töllsjöskolan Örelundskolan Förskolechefer MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Enhetschef Individ och familjeomsorg Fritidshem Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem erbjuds barn från 6 år till 12 år. Det finns fritidshem på Örelundskolan, Töllsjöskolan, Bollebygdskolan F-6 samt vid Föräldrakooperativet Gaddenskolan. Förskoleklass och grundskola Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som betydelsefulla delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet och som grund för fortsatt utbildning. Grundskolan består av nio årskurser och är obligatorisk från sju års ålder. Inom kommunen finns fyra skolor med undervisning för elever i förskoleklass till och med årskurs sex: Bollebygdskolan F-6, Örelundskolan (Olsfors), Töllsjöskolan samt Föräldrakooperativet Gaddenskolan (fristående skola). Det finns ytterligare en grundskola, Bollebygdskolan 7-9 som har undervisning för årskurs 7-9. Vid kommunens skolor finns även grundsärskola. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Gymnasium Största delen av gymnasieutbildningen köper Bollebygds kommun i angränsande kommuner. I Bollebygd finns introduktionsprogram som i första hand är öppna för de elever som ännu inte är behöriga för de nationella programmen. Utifrån enskilda behov skräddarsys en utbildning som syftar till att ge eleven möjlighet att gå vidare till studier eller arbetsliv. Utbildning kan därför innehålla såväl teoretiska studier som praktik.

11 Omsorg och stöd bollebygd.kommunguide.se Hemtjänst Hemtjänsten utför insatser i det egna boendet för personer med olika funktionshinder. Hemtjänsten utför både service- och omsorgsinsatser. Insatserna ska utformas så att de tillvaratar den enskildes resurser och vara ett komplement till den enskildes egna funktioner. Biståndshandläggaren i kommunen bedömer behovet av insatser och beviljar bistånd i form av hemtjänst i det egna hemmet. Biståndshandläggaren informerar gärna om vilka insatser som hemtjänsten kan erbjuda. I Bollebygd finns äldreboendet Bollegården som är ett boende för människor med omfattande funktionshinder. Den hjälp och det stöd som den enskilde får lämnas av omvårdnadspersonal. Hemsjukvård Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare som har behov av sjukvård i hemmet. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt som vid behov gör hembesök. Genom att kontakta behandlande läkare eller kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor kan den som inte vårdas på sjukhus i stället få hemsjukvård. Vården planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar bland annat med vårdcentral och sjukhus. Rehabilitering Kommunens rehabilitering vänder sig till de kommuninvånare som bor i särskilda boendeformer, deltar i kommunens dagverksamhet samt till dem som har hemsjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast planerar och utvärderar behandlingen i samarbete med läkare, sjuksköterska och hemtjänsten. De ansvarar också för ordination och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning. 11

12 Bostadsanpassning Det är samhällets målsättning att personer med funktionshinder i möjligaste mån ska ges möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Ett led i detta är att bostaden anpassas så att man kan bo kvar hemma. Ansökan om bidrag lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen på särskild blankett. För ytterligare information kontakta bygglovshandläggare, telefon Fixarservice Fixartjänsten är ett led i kommunens förebyggande arbete. Fixartjänst kan hjälpa dig som bor i eget boende med olika tjänster för att undvika att du skadar dig eller råkar ut för en olycka om du utför dem på egen hand. Fixartjänster kan till exempel vara byte av glödlampor, flytt av mindre möbler samt upphängning av tavlor och gardiner. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv. Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fixartjänst. Vill du veta mer? Kontakta Arne Nordberg, telefon Stöd vid funktionsnedsättning Kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt 12 under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Verksamheten regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd. Socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ett ansvar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå. Det innebär att man kan erhålla ekonomisk rådgivning och vid behov ekonomiskt bistånd. Olika former av stödinsatser utarbetas efter individens eller familjens behov, till exempel vid relationsproblem eller problem med alkohol eller narkotika. Man kan vända sig till IFO för att få råd när man upplever att man behöver stöd i den egna livssituationen. IFO ansvarar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden och arbetar därför förebyggande med syfte att förhindra uppkomsten av sociala problem.

13 Kultur, fritid och turism Bibliotek och kultur Kommunens huvudbibliotek finns i Bollebygd. Utöver det finns ett väl utbyggt skolbibliotek på Bollebygdskolan samt kombinerade skol- och folkbibliotek i Olsfors och Töllsjö. På biblioteken finns förutom böcker inom olika områden även tidskrifter, ljudböcker, musik, film och cd-rom. På huvudbiblioteket i Bollebygd finns ett antal publika datorer, med internet, ordbehandling och databaser för släktforskning. bollebygd.kommunguide.se BIBLIOTEK E-post: Huvudbibliotek, Bollebygd Expedition/utlåning Bibliotekarier Öppettider Bollebygds Huvudbibliotek Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Töllsjö bibliotek Tisdagar Olsfors bibliotek Torsdagar Biblioteket arrangerar barnteater med föreställningar för olika åldersgrupper. För de yngsta finns rytmik med sång och rörelse, samt sagoklubb. För de lite äldre barnen finns läsgänget. Lovaktiviteter brukar erbjudas. På under kultur finns information om aktuella evenemang samt bibliotekets katalog. Kommunens konsthall, Galleri Odinslund är belägen i Bollebygds bibliotek. Den sköts av Bollebygds kulturförening. Kommunarkiv Bollebygds kommunarkiv och föreningsarkiv finns i Bollebygds bibliotek. I kommunarkivet förvaras kommunens handlingar från 1995 och framåt. Övriga kommunbildningar som finns bevarade i arkivet är Töllsjö kommun ( ), Bollebygds kommun ( ), Bollebygds kommun inklusive Töllsjö ( ). Mellan tillhörde Bollebygd Borås kommun. Handlingar från den perioden finns i Borås Stadsarkiv, telefon: Kommunarkivet är inte bemannat. Kontakta kommunens reception om du har frågor eller söker efter en särskild handling. Telefon: För dig som söker efter äldre handlingar finns sådana att söka på Landsarkivet i Göteborg eller på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se). Kartor bevaras hos Lantmäteriet i Vänersborg och i Gävle (www.lantmateriet.se). Handlingar rörande sjukvård bevaras i regionarkivet i Vänersborg. FÖRENINGSARKIV Föreningsarkivet i Bollebygds kommun är en idéell arkivverksamhet med stöd av Bollebygds kommun. Syftet är att på ett betryggande sätt förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som ju också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri. För medlemskap, för inlämnande av handlingar eller för att ta del av i arkivet förvarade handlingar så kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. Kjerstin Rosholm, Krister Schwartz,

14 TURISTINFORMATION Bollebygds turistinformation Kommunhuset Hemsida: Bollebygds Fritidsområde i Åsa För information ring Fiske Västra och Östra Nedsjön, Oxalasjön, Ballasjön, Buasjön, , Morjhult, Töllsjön, Gesebolsjön Sevärdheter Hultafors stationshus Vanna kvarn, Fältspatsgruva Hultafors Intresse & Bygdegårdsförening, Hembygdsgården i Bollebygd, Turism I vår kommun har du närhet till en varierande och storslagen natur, som inbjuder till både avkoppling och ett aktivt friluftsliv. Flera stora vandringsleder går genom bygden, där du kan uppleva naturens olika skiftningar från storskog till öppet landskap, bördiga dalgångar längs Nolån och Sörån. Vildmarksnatur kan du uppleva i Gesebolsområdet med dess rika sjösystem och fågelliv. På höjderna runt Morjhult finns gammal kulturbygd med ett öppet odlingslandskap och fina gårdar. Bollebygd kan även locka med en 18-håls golfbana i herrgårdsmiljö, flera motionsspår, naturstigar, kanotleder, ridanläggningar, tennis- och boulebanor. Dricksvattnet i Bollebygd är dokumenterat av mycket hög kvalitet. Det används på nobelmiddagen och exporteras världen över. Bad I vår kommun finns också många sjöar med fina och barnvänliga badplatser och bra fiskevatten. Västra Nedsjön: Nedflo Töllsjön Viaredssjön: Vikhult Ballasjön Östra Nedsjön: Tubbared Stockasjön I dessa sjöar tar kommunen regelbundet prover på badvattnet under sommarhalvåret. Vill du nå ansvariga för provtagning av badvatten kan du ringa kommunens miljöinspektör på telefon: Fiske Här finns det mesta en fritidsfiskare kan önska sig. Du kan välja bland många olika sjöar i en naturskön bygd.information om fiskekort finns på kommunens webbplats. 14 Vandringsleder Sjuhäradsleden är en del av Europaled 1. Information och karta finns på kommunens hemsida eller telefon: Vandringsled i Gesebol, kontakta Kjell Eriksson, telefon Stöd till föreningars barn- och ungdomsverksamhet Fritidsverksamhet i kommunen kan söka ekonomiskt stöd av kommunen. Funktionsnedsatta, pensionärsverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade. Fullständiga bidragsregler med aktuella bidragssummor finns hos Patrik Gimfalk, telefon

15 Fritidsanläggningar Boule Bollebygdskolan Bräckevägen Bollebygd Tfn Omegastugan IK Omega Lövaslätt Olsfors Tfn Elljusspår Hestrafors Hestrafors IF Elljusspår 3 km Utan elljus 5 km Tfn Olsfors IK Omega Elljusspår 2,5 km Utan elljus 5 km Tfn Fotbollsplaner Bollebygd Björnskogsvallen Hägnen (träningsplan) Bollebygds IF Tfn Hestrafors Bollevi Hestrafors IF Tfn Olsfors Eriksdalsparken IF Olsfors Tfn Töllsjö Holmängen Töllsjö IF Tfn Friidrott Björnskogsvallen Bollebygds IF Tfn Golf Hulta Golfklubb Hulta Herrgård Tfn Hundsport Bollebygds Brukshundsklubb Tfn bollebygd.kommunguide.se Idrottshallar Bollebygdskolan Töllsjöskolan Örelundskolan (gymnastikhall) Tfn Ridning Bollebygds Ridklubb Holmens Gård Tfn Vattenskidåkning Bollebygds Vattenskidklubb Tfn Lokalbokning Bollebygdskolans idrottshall Tfn Bollegårdens dagcentral Bollegården Tfn Skolorna Utanför skoltid Tfn Under skoltid kontakta respektive skolas rektor Krafthuset Tfn Kultur- och fritidschef Tfn

16 Föreningsregister BAFF Handboll baffhandboll Bohults IK Kontakt: Jörgen Pärnaste Slätthult Västergården Töllsjö Tfn Bolleboule Bollebygd Kontakt: Ewa Nielsen Odens väg 38 H Bollebygd Tfn Bollebygds Arbetarkommun Kontakt: Kjell Richardsson Odens väg Bollebygd Tfn Bollebygds Badmintonklubb Kontakt: Fredrik Ackerström Tfn Bollebygds Brukshundsklubb Kontakt: Bengt Fröjd Box 39, Bollebygd Tfn Bollebygds Budo-kai Kontakt: Joakim Björk Forssa Företagscenter Bollebygd Tfn Bollebygds Civilförsvarsförening Kontakt: Anders Bäck Odensväg 18B Bollebygd Tfn Bollebygds Dartklubb Kontakt: Jörgen Berens Tfn Bollebygds Församling Kontakt: Urban Olander Bollebygds Kyrkväg Bollebygd Tfn Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening Kontakt: Anita Andersson Box Bollebygd Tfn Bollebygds Hemvärnsförening Kontakt: Eskil Johansson Villavägen Bollebygd Tfn Bollebygds IF Kontakt: Linda Kieri Björnskogsvallen Bollebygd Tfn Bollebygds Kulturförening Kontakt: Gunnel Brandt Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Bollebygds Lottakår Kontakt: Birgitta Alfredsson Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Bollebygds MHF Kontakt: Ingvar Andersson Kungsbackavägen Bollebygd Tfn Bollebygd/Töllsjö Moderata Partiförening Kontakt: Hanna Malmsjö Gesebolsvägen Olsfors Tfn Bollebygds Ridklubb Kontakt: Gunilla Henriksson Holmen Bollebygd Tfn Bollebygds Schackklubb Kontakt: Ingvar Andersson Kungsbackav Bollebygd Tfn Bollebygds Scoutkår Kontakt: Reidar Knutsson Krokdalsvägen Bollebygd Tfn Bollebygds Socialdemokratiska förening Kontakt: Peter Rosholm Kungsbackav Bollebygd Tfn Bollebygds Vattenskidklubb Kontakt: Anders Kästel Tfn Bollekollen Sportklubb Kontakt: Niklas Thorsson Tfn Centern Bollebygd Yvonne Andrén Bua Nolåkern Bollebygd Tfn se/lokal/bollebygd/ Dragspelsseniorerna Kontakt: Jan-Bertil Frost Bua Östergård Pl Bollebygd Tfn Folkpartiet Liberalerna Kontakt: Kenneth Schultz Smedsbo, Hultafors Tfn Föreningsarkivet i Bollebygds kommun Kjell Richardsson Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Föreningen Vanna Kvarn Kontakt: Lasse Andersson Tfn Gesebols Byalag och Bygdegårdsförening Kontakt: Richard Svensson Tfn Hestrafors IF Kontakt: Sue Frisk Brandshed Bollebygd Tfn Hulta Golfklubb Kontakt: Thord Gustavsson Box 54, Bollebygd Tfn Hultafors Bygdegårdsförening och Byalag Kontakt: Sassi Wemmer Kärnåsenvägen Hultafors Tfn IF Olsfors Kontakt: Patrik Eliasson Eriksdalsvägen Olsfors Tfn

17 IK Omega Kontakt: Simon Wannberg Lövaslätt,, Olsfors Tfn IOGT/NTO Kontakt: Jan Andersson Kungsbackavägen Bollebygd Tfn Kristdemokraterna Kontakt: Keijo Laine Granv Hultafors Tfn Lions Club Hindås/Bollebygd Kontakt: Kerstin Halldin Kungsbackavägen Bollebygd Tfn LRF Bollebygd-Gesebol Kontakt: Bengt Classon Hedegärde Gård Bollebygd Tfn LRF Kommungrupp Kontakt: Nils Andersson Horsared Töllsjö Tfn LRF Töllsjö Kontakt: Kurt Andersson Morjhult Bosgården Töllsjö Tfn Miljöpartiet de Gröna Kontakt: Peter Berg Erikdalsvägen Olsfors Tfn Missionskyrkan Olsfors Frikyrkoförsamling Kontakt: Berit Hammar Elins Gränd Olsfors Tfn Morjhults Byalag Kontakt: Elisabeth Andersson Tfn OK Orinto Kontakt: Carl-Henry Andersson Hedeberg, Rävlanda Tfn Petaredsbackens byalag Kontakt: Frida Håkansson Tfn PRO Olsfors/Hultafors Kontakt: Rosa-Lill Karlsson Vannasjön Olsfors Tfn Olsfors/Hultafors Socialdemokratiska förening Kontakt: Herman Lampret Brådstupsvägen Olsfors Tfn PRO Bollebygd Kontakt: Kjell Richardsson Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Reumatikerföreningen i Bollebygd Kontakt: Annika Karlsson Kråkvägen Bollebygd Tfn Rävlandaortens Biodlareförening Kontakt: Mona Jonsson Tfn SMU Olsfors Kontakt: Hammar Horsared Olsfors Tfn SPF Bollebygden Kontakt: Alice Kristiansen Diskusvägen Bollebygd Tfn Stenkulla Byalag Kontakt: Kerstin Fagerman Stenkulla Bollebygd Tfn Studieförbundet Vuxenskolan Kontakt: Linda Arontzon Kungsbackavägen Bollebygd Tfn Svenska Röda Korset Bollebygdskretsen Kontakt: Alice Kristiansen Diskusvägen Bollebygd Tfn Töllsjö Byalag: intresseforening Töllsjö EFS Kontakt: Lars Benjaminsson Bohult skola Töllsjö Tfn Töllsjö Fornminnesförening Kontakt: Evald Gustavsson Storeskogen Töllsjö Tfn Töllsjö Församling Kontakt: Erik Berglund Bollebygds Kyrkväg Bollebygd Tfn Töllsjö IF Kontakt: Jenni Persson Holmängen Töllsjö Tfn Töllsjö IOGT/NTO Kontakt: Elving Johansson Horsaredsvägen Töllsjö Tfn Töllsjö IOGT/NTO Junior Kontakt: Lilly Johansson Horsared Töllsjö Tfn Töllsjö Röda Korskrets Kontakt: Laila Johansson Träkilsv Töllsjö Tfn Töllsjö Skytteförening Kontakt: Stefan Hederdal Storegården Töllsjö Tfn Töllsjö UNF Kontakt: Ulrika Persson Horsared Töllsjö Tfn Vänsterpartiet Bollebygd Kontakt: Barbro Ridell Djursnäs Sandared Tfn www2.vansterpartiet.se/ Bollebygd/ Älgtjärns Byalag Kontakt: Leif Thorell Älltjärn Hindås Tfn

18 STARTA EN FÖRENING! NG! Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta möte, årsmötet, bör interimstyrelsen presenterat följande förslag: förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur föreningen ska arbeta. (Stora föreningar brukar vara med i ett riksförbund. I sådant fall kan man använda sig av respektive förbunds normalstadgar men då får du säkerligen också all övrig hjälp från något distrikt eller annan förening i just den organisationen). förslag till styrelse och förslag till verksamhetsplan STADGAR Stadgarna kan innehålla följande: Föreningens namn Syftet med föreningen Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen ska ha. Styrelsen Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen ska bestå av (i en liten förening kan det vara lagom med cirka fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka med två-tre (ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan vara med). Medlemsskap Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och skyldigheter. Möten Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms ska skrivas ned och två personer jämte den som är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet. Följande saker ska tas upp på årsmötet: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Styrelsens ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av ordförande till styrelsen 11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen (Om styrelsen inom sig ska utse de skilda posterna, konstituera sig själv annars kan årsmötet även välja t ex vice ordförande, sekreterare, kassör etc.) 12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen 13. Val av två revisorer och ersättare för dessa 14. Val av valberedning 15. Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år Firmatecknare Firmatecknare är de personer som i föreningens namn får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar (t ex postgiro, bankgiro, bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, t ex kassören får i uppdrag att göra detta (de får teckna föreningens firma ). Stadgeändringar Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en bra metod för att förhindra både kupper och kanske ogenomtänkta beslut. Upplösning Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt många föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när eldsjälarna försvinner. 18

19 Kommunen till din tjänst Kommunhuset Postadress: Bollebygd Besöksadress: Ballebovägen 2 Tfn växel Fax E-post: Hemsida: bollebygd.kommunguide.se Riktnummer 033 om inget annat anges Kansliavdelningen Kommunchef Planeringssekreterare Krisberedskap Folkhälsosamordnare IT-samordnare Överförmyndare Personalavdelningen Personalchef Personalsekreterare , Systemförvaltare Löneassistenter Ekonomiavdelningen Ekonomichef Ekonom/inköp Ekonomer Ekonomiassistenter Förskolor/fritidshem Odensgården Vitsippan Violen Smörblomman Blåsippan Krokdals förskola Paletten Orange Paletten Gul Nystanet Blå Nystanet Grön Symfonin Röd Symfonin Grön Eriksgården Möjligheten Nyfikenheten Naturförskolan Ekdalens förskola Mullvaden Igelkotten

20 Töllsjö Tigern Lejonet Granen, fritidshem Rönnen, fritidshem Olsfors, Sörån Sagan Slottet Skattkammaren Guldgruvan Stigen Trollet Skolor Bollebygdsskolan Expedition Skolpsykolog Skolsköterska Skolbibliotek Asken röd Asken blå Boken Boken Ekens Montessori Töllsjöskolan Skolsköterska Skolbibliotek Örelundsskolan Skolsköterska Skolbibliotek Äldreomsorg Bollegården, servicehus Enhetschef Biståndshandläggare LSS-handläggare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dagverksamhet Restaurang Bollegården Ballebo Gruppboende Enhetschef Demensboende Demensboende Demensboende Demensboende Hemtjänst Enhetschef

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Borås ENDA brasvärmebutik!

Borås ENDA brasvärmebutik! Kommunguide 2012 Vi vet att olika ljussättningar skapar olika upplevelser. Borås ENDA brasvärmebutik! www.fagerhultretail.se Skaraborgsv.80 - www.brasvarme.se Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade

Läs mer

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Kommunguide 2011 Sälja eller köpa hus? 033-28 55 10 Stefan Waldeholt Mob: 0703-28 55 10 Fax: 033-28 42 02 www.maklarbyranab.se E-mail: info@maklarbyranab.se RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl

Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl. 18.00-19.30 Plats Tingshuset Ärenden 10-17 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Krister Schwartz (kd) Werner

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 SKLs webinformationsfrågor Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 4 mars 2010

Pensionärsrådet torsdag 4 mars 2010 1 (5) Protokoll M-förvaltningen Assistent Dahlqvist, Tilde Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 4 mars 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Slusan Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga Carina Larsson

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com Anhörigstöd i Gällivare kommun Foto: andreaslundgren.com Utgiven av: Gällivare kommun Socialförvaltningen i samband med projekt utveckling av anhörigstöd år 2007 t o m 2008. Text: Ann-Louise Lundgren.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik. nämndsekreterare

Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik. nämndsekreterare Tid och plats Måndagen den 17 mars 2007, kl 17.00-19.00 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-11 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Omsorgsnämnden

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer