Lägenheter och lokaler uthyres tel Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat"

Transkript

1 Kommunguide 2015

2 Lägenheter och lokaler uthyres tel Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen Bollebygd telefon: LENBERGS Södra Kyrkogatan 37, Borås Jourtelefon Begravningsrådgivare: Lars Böhm Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer!

3 Utgiven i samarbete med: Bollebygds Kommun Besöksadress: Ballebovägen 2 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Bollebygds kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lidaholmsgatan 3, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Marie Savinainen Kommunstyrelsens ordförande har ordet Visste du att du bor i en av landets snabbast växande kommuner? Under 2015 kommer vi närma oss invånare. Det kommer byggas fler bostäder, fler gång- och cykelvägar och en helt ny F-6-skola. Dessutom vässar vi planerna för en regional tågstation längs den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm blir ett händelserikt år i vår kommun. Vi har en spännande tid framför oss med stora möjligheter. I vår tas första spadtaget för en ny F-6 skola i Bollebygd. Den är mycket efterlängtad av både elever och lärare. Den nya skolan ska byggas i två plan, i anslutning till befintlig högstadieskola. Lokalerna kommer att ha olika storlek och utformning för att erbjuda flexibla miljöer som kan möta både skolans, förskoleklassens och fritidshemmets behov. Bygget av den nya skolan kostar 124 miljoner och är kommunens största investering någonsin. Som jämförelse beräknas kommunens totala intäkter i form av skatter, taxor och statsbidrag bli 435 miljoner år Planeringen kring en ny tågstation mellan Bollebygd och Rävlanda går in i ett intensivt skede. En ny station blir ett regionalt resecentrum med tusentals nya invånare, nya bostäder och kommunal service. Det skulle medföra positiva effekter för ett stort område, som även sträcker sig in i Härryda och Marks kommuner. Vi kommer att ge er invånare möjlighet att lämna synpunkter och kunna påverka i detta arbete. Vi ska även starta en dialog med markägare och exploatörer i området, så att våra byggnationer redan är i full gång när järnvägsrallarnas grävskopor sätts i jorden I år fyller vi även 20 år som egen kommun. Den 1 januari 1995 bildade Bollebygds och Töllsjö församlingar åter en självständig kommun, efter att ha tillhört Borås kommun i 20 år. Det kommer vi att fira tillsammans med er kommuninvånare under året. Peter Rosholm (S) Ordförande i kommunstyrelsen Tryck & produktion: Exakta Printing, 2015 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Foto: Ateljé Braun 3

4 VÅRA POLITIKER Kommunfullmäktige Ordförande Gunnel Brandt (S) :e vice ordförande Ingridh Anderén (M) :e vice ordförande Sassi Wemmer (MP) Kommunstyrelsen Ordförande Peter Rosholm (S) E-post: 1:e vice ordförande Christer Johansson (M) E-post: Så styrs kommunen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige med 31 ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Fullmäktige väljer ledamöter till nämnder och styrelser och fattar beslut i principiellt viktiga ärenden, som till exempel budget, bokslut och översiktsplaner. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ansvar för utveckling och ekonomi inom kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S), är kommunalråd på heltid. Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och i ett reglemente som antagits av fullmäktige. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ligger näringsliv, krisberedskap och folkhälsa, samt stödfunktionerna personal, ekonomi och kansli. 2:e vice ordförande Emma Isfeldt (S) E-post: 4

5 Bildnings- och omsorgsnämnd Bildnings- och omsorgsnämnden ansvarar för frågor såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt kultur, fritid och turism. Samhällsbyggnadsnämnd I nämndens ansvarsområde ingår miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien, tekniska frågor som exempelvis gator, vatten och avlopp samt bygglov och planärenden. Jävsnämnd Jävsnämnden har kontrollansvar för ärenden där kommunen har ansvar för drift och verksamhet. Det innebär att nämnden fattar beslut när det gäller myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter, till exempel när kommunen söker bygglov eller vid miljötillsyn av kommunens verksamheter. För att det inte ska uppstå intressekonflikter och jäv får nämndens ledamöter och ersättare inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Revisorer Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgift är att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, att de ekonomiska redovisningarna är rättvisande och att den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Bildnings- och omsorgsnämnden Ordförande Ulf Rapp (S) :e Vice ordförande Bente Johansson (M) Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande Lars-Erik Olsson (S) Vice ordförande Bengt Classon (M) Jävsnämnden Ordförande Jonas Ahlgren (S) Vice ordförande Göran Eriksson (C) Revisorer Ordförande Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Vice ordförande Per Wignäs (S)

6 Näringsliv Nära till allt Näringslivet i kommunen präglas av genuina småföretagartraditioner. Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att utvecklas positivt. Ett fåtal större företag finns, men de flesta av de drygt 900 registrerade företagen har en till fem anställda. Kommunens största företag är Flügger färg, belysningsföretaget Fagerhult Retail, Sign Communication Sweden, återförsäljare inom skylt- och reklambranschen, Hultafors Group, som bland annat tillverkar tumstockar, och Hammar Maskin, som är världsledande inom sidolastande truckar. Vi arbetar aktivt med företagen i fokus så att vårt arbete kan bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. En god kännedom om företagen är vår största och viktigaste tillgång. På så sätt kan vi arbeta målinriktat med speciella projekt som ger mervärde åt företagen. På regional nivå finns en mängd aktörer som arbetar för utveckling av näringslivet. Nyttja vår kunskap om dessa för en smidigare och snabbare kontakt. För ytterligare information kontakta planeringssekreterare Ann-Marie Nilsson, telefon: Ge service och skapa förutsättningar Syftet med kommunens näringslivsarbete är att: Ge god service åt befintliga företag Skapa goda förutsättningar för nyetableringar Stödja samverkansformer och projekt som har som mål att utveckla företag och i sin förlängning öka antalet arbetstillfällen Skapa möjligheter till särskilda satsningar på utbildning och kompetensutveckling 6

7 Folkhälsa Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. Ansvaret för folkhälsan vilar på samhället, politiker och myndigheter, medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan den enskilda och samhället. En god folkhälsa är inte bara en hälsa som ligger på en så bra nivå som möjligt. För en god folkhälsa är det också viktigt hur hälsan är fördelad mellan olika grupper och att den är så jämlikt fördelad som möjligt. Bollebygds kommun driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Mer om arbetet som bedrivs finns att läsa på kommunens webbplats. Ungdomsrådet i Bollebygd Ungdomsrådet är en grupp ungdomar mellan 13 och 18 år som planerar och driver ungdomsrådet. Det är idag runt sex personer som sitter i styrelsen och kommer från olika delar av kommunen och går på olika skolor. Ungefär en gång i månaden träffas rådet och diskuterar frågor som berör Bollebygd och sådana frågor som de själva tycker är intressanta. Vill du komma med eller veta mer? Kontakta eller sök efter ungdomsrådet Bollebygd på Facebook. bollebygd.kommunguide.se Förälder i Bollebygd Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv. Barn behöver andra människor för att överleva och utvecklas, och det är relationen till föräldrarna som betyder mest för ett barns välfärd och hälsa. Föräldrar som förmedlar både omtanke och ramar får barnet att känna tillit till vuxenvärlden och till samhället. I Bollebygds kommun arbetar vi mot målet att du som förälder ska känna dig trygg genom att veta att det finns olika typer av föräldrastöd under barnets uppväxt. Vi vill skapa fler mötesplatser för föräldrar och barn och det ska vara enkelt att finna bra och tydlig information om vilket stöd som finns att få i kommunen. På kommunens webbplats har vi därför valt att starta med att ge dig som förälder en överblick i vad vi har att erbjuda för stöd i föräldrarollen i vår kommun. Genom att klicka dig fram kan du hitta information om planerade föreläsningar och kurser, mötesplatser för föräldrar och barn, var du kan söka råd, stöd och litteraturtips, 7

8 SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN E-post: Bygga och bo Samhällsbyggnadschef Miljöinspektörer Planchef Bygglovshandläggare Fastighetschef Bygg- och miljöchef Teknisk chef Fastighetsjour VA-jour Råssa återvinningscentral Planering och byggande Bollebygds kommun utvecklas och växer. Det måste ske på ett bra sätt med bostäder, verksamheter och kommunal service på rätt plats. På planenheten arbetar man med kommunens framtida utveckling genom att ta fram översikts-, utvecklings- och detaljplaner. Här sköts även mark- och exploateringsfrågor samt kartverksamhet. Bygg- och miljöenheten handlägger alla frågor runt bygglov, strandskyddsdispenser och bostadsanpassning. Så går du i byggtankar är det hit du skall vända dig i första hand. Då kan du få hjälp med att avgöra om det krävs bygglov eller andra tillstånd från någon myndighet för de åtgärder du vill genomföra. Du kan också få hjälp med vilka ritningar och andra uppgifter som krävs för att vi skall få tillräcklig kunskap om projektet. Öppettider: Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 9-14 Söndag Stängt Gator Kommunen är väghållare inom tätorterna Bollebygd, Olsfors och Töllsjö. Verksamheten omfattar bland annat snöröjning, sandning, sandupptagning, dikesslåtter, lagning av skadad beläggning och skyltning. Sandupptagning sker normalt under april månad och som fastighetsägare bör du innan dess sopa ut eventuell sand från tomtgränsen någon meter ut i gatan. Samtidigt ska all vegetation, som 8

9 exempelvis buskar och trädgrenar, som hänger utanför tomtgränsen vara beskuren och bortforslad. Riset lämnas lämpligen på kommunens återvinningscentral vid Råssa. Förpackningar sorteras och lämnas till återvinningsstationerna på: Skräddargårdsvägen, Bollebygd Källevägen, Bollebygd Ekedalsvägen, Bollebygd Boråsvägen, Olsfors Sjögaredsvägen, Töllsjö Råssa återvinningscentral Renhållning Hushållens avfall hämtas vid fastigheten efter sortering. Matavfall slängs i svart påse och i brun tunna. Brännbart avfall slängs i valfri påse i grön tunna. Hushållens grovavfall och miljöfarligt avfall lämnas på Råssa återvinningscentral. Miljö Bygg- och miljöenheten jobbar med frågor som rör människors hälsa, skydd av miljön och naturvård. Det är till dem du vänder dig om du går i byggtankar eller har frågor kring enskilt avlopp, miljöstörande verksamheter, naturvård eller om du ska hantera livsmedel på något sätt, exempelvis i en restaurang, ett café eller en butik. 9

10 BILDNINGS- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN E-post: Bildnings- och omsorgschef Utvecklingschef Barnomsorgsassistent Barnomsorg och skola Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Det finns förskola i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö. Expedition F Expedition Rektorer Bollebygdsskolan, år F Bollebygdsskolan, år Bollebygdsskolan, år 7-9 och introduktionsprogram Töllsjöskolan Örelundskolan Förskolechefer MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Enhetschef Individ och familjeomsorg Fritidshem Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem erbjuds barn från 6 år till 12 år. Det finns fritidshem på Örelundskolan, Töllsjöskolan, Bollebygdskolan F-6 samt vid Föräldrakooperativet Gaddenskolan. Förskoleklass och grundskola Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som betydelsefulla delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet och som grund för fortsatt utbildning. Grundskolan består av nio årskurser och är obligatorisk från sju års ålder. Inom kommunen finns fyra skolor med undervisning för elever i förskoleklass till och med årskurs sex: Bollebygdskolan F-6, Örelundskolan (Olsfors), Töllsjöskolan samt Föräldrakooperativet Gaddenskolan (fristående skola). Det finns ytterligare en grundskola, Bollebygdskolan 7-9 som har undervisning för årskurs 7-9. Vid kommunens skolor finns även grundsärskola. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Gymnasium Största delen av gymnasieutbildningen köper Bollebygds kommun i angränsande kommuner. I Bollebygd finns introduktionsprogram som i första hand är öppna för de elever som ännu inte är behöriga för de nationella programmen. Utifrån enskilda behov skräddarsys en utbildning som syftar till att ge eleven möjlighet att gå vidare till studier eller arbetsliv. Utbildning kan därför innehålla såväl teoretiska studier som praktik.

11 Omsorg och stöd bollebygd.kommunguide.se Hemtjänst Hemtjänsten utför insatser i det egna boendet för personer med olika funktionshinder. Hemtjänsten utför både service- och omsorgsinsatser. Insatserna ska utformas så att de tillvaratar den enskildes resurser och vara ett komplement till den enskildes egna funktioner. Biståndshandläggaren i kommunen bedömer behovet av insatser och beviljar bistånd i form av hemtjänst i det egna hemmet. Biståndshandläggaren informerar gärna om vilka insatser som hemtjänsten kan erbjuda. I Bollebygd finns äldreboendet Bollegården som är ett boende för människor med omfattande funktionshinder. Den hjälp och det stöd som den enskilde får lämnas av omvårdnadspersonal. Hemsjukvård Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare som har behov av sjukvård i hemmet. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt som vid behov gör hembesök. Genom att kontakta behandlande läkare eller kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor kan den som inte vårdas på sjukhus i stället få hemsjukvård. Vården planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar bland annat med vårdcentral och sjukhus. Rehabilitering Kommunens rehabilitering vänder sig till de kommuninvånare som bor i särskilda boendeformer, deltar i kommunens dagverksamhet samt till dem som har hemsjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast planerar och utvärderar behandlingen i samarbete med läkare, sjuksköterska och hemtjänsten. De ansvarar också för ordination och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning. 11

12 Bostadsanpassning Det är samhällets målsättning att personer med funktionshinder i möjligaste mån ska ges möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Ett led i detta är att bostaden anpassas så att man kan bo kvar hemma. Ansökan om bidrag lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen på särskild blankett. För ytterligare information kontakta bygglovshandläggare, telefon Fixarservice Fixartjänsten är ett led i kommunens förebyggande arbete. Fixartjänst kan hjälpa dig som bor i eget boende med olika tjänster för att undvika att du skadar dig eller råkar ut för en olycka om du utför dem på egen hand. Fixartjänster kan till exempel vara byte av glödlampor, flytt av mindre möbler samt upphängning av tavlor och gardiner. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv. Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fixartjänst. Vill du veta mer? Kontakta Arne Nordberg, telefon Stöd vid funktionsnedsättning Kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt 12 under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Verksamheten regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd. Socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ett ansvar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå. Det innebär att man kan erhålla ekonomisk rådgivning och vid behov ekonomiskt bistånd. Olika former av stödinsatser utarbetas efter individens eller familjens behov, till exempel vid relationsproblem eller problem med alkohol eller narkotika. Man kan vända sig till IFO för att få råd när man upplever att man behöver stöd i den egna livssituationen. IFO ansvarar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden och arbetar därför förebyggande med syfte att förhindra uppkomsten av sociala problem.

13 Kultur, fritid och turism Bibliotek och kultur Kommunens huvudbibliotek finns i Bollebygd. Utöver det finns ett väl utbyggt skolbibliotek på Bollebygdskolan samt kombinerade skol- och folkbibliotek i Olsfors och Töllsjö. På biblioteken finns förutom böcker inom olika områden även tidskrifter, ljudböcker, musik, film och cd-rom. På huvudbiblioteket i Bollebygd finns ett antal publika datorer, med internet, ordbehandling och databaser för släktforskning. bollebygd.kommunguide.se BIBLIOTEK E-post: Huvudbibliotek, Bollebygd Expedition/utlåning Bibliotekarier Öppettider Bollebygds Huvudbibliotek Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Töllsjö bibliotek Tisdagar Olsfors bibliotek Torsdagar Biblioteket arrangerar barnteater med föreställningar för olika åldersgrupper. För de yngsta finns rytmik med sång och rörelse, samt sagoklubb. För de lite äldre barnen finns läsgänget. Lovaktiviteter brukar erbjudas. På under kultur finns information om aktuella evenemang samt bibliotekets katalog. Kommunens konsthall, Galleri Odinslund är belägen i Bollebygds bibliotek. Den sköts av Bollebygds kulturförening. Kommunarkiv Bollebygds kommunarkiv och föreningsarkiv finns i Bollebygds bibliotek. I kommunarkivet förvaras kommunens handlingar från 1995 och framåt. Övriga kommunbildningar som finns bevarade i arkivet är Töllsjö kommun ( ), Bollebygds kommun ( ), Bollebygds kommun inklusive Töllsjö ( ). Mellan tillhörde Bollebygd Borås kommun. Handlingar från den perioden finns i Borås Stadsarkiv, telefon: Kommunarkivet är inte bemannat. Kontakta kommunens reception om du har frågor eller söker efter en särskild handling. Telefon: För dig som söker efter äldre handlingar finns sådana att söka på Landsarkivet i Göteborg eller på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se). Kartor bevaras hos Lantmäteriet i Vänersborg och i Gävle (www.lantmateriet.se). Handlingar rörande sjukvård bevaras i regionarkivet i Vänersborg. FÖRENINGSARKIV Föreningsarkivet i Bollebygds kommun är en idéell arkivverksamhet med stöd av Bollebygds kommun. Syftet är att på ett betryggande sätt förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som ju också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri. För medlemskap, för inlämnande av handlingar eller för att ta del av i arkivet förvarade handlingar så kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. Kjerstin Rosholm, Krister Schwartz,

14 TURISTINFORMATION Bollebygds turistinformation Kommunhuset Hemsida: Bollebygds Fritidsområde i Åsa För information ring Fiske Västra och Östra Nedsjön, Oxalasjön, Ballasjön, Buasjön, , Morjhult, Töllsjön, Gesebolsjön Sevärdheter Hultafors stationshus Vanna kvarn, Fältspatsgruva Hultafors Intresse & Bygdegårdsförening, Hembygdsgården i Bollebygd, Turism I vår kommun har du närhet till en varierande och storslagen natur, som inbjuder till både avkoppling och ett aktivt friluftsliv. Flera stora vandringsleder går genom bygden, där du kan uppleva naturens olika skiftningar från storskog till öppet landskap, bördiga dalgångar längs Nolån och Sörån. Vildmarksnatur kan du uppleva i Gesebolsområdet med dess rika sjösystem och fågelliv. På höjderna runt Morjhult finns gammal kulturbygd med ett öppet odlingslandskap och fina gårdar. Bollebygd kan även locka med en 18-håls golfbana i herrgårdsmiljö, flera motionsspår, naturstigar, kanotleder, ridanläggningar, tennis- och boulebanor. Dricksvattnet i Bollebygd är dokumenterat av mycket hög kvalitet. Det används på nobelmiddagen och exporteras världen över. Bad I vår kommun finns också många sjöar med fina och barnvänliga badplatser och bra fiskevatten. Västra Nedsjön: Nedflo Töllsjön Viaredssjön: Vikhult Ballasjön Östra Nedsjön: Tubbared Stockasjön I dessa sjöar tar kommunen regelbundet prover på badvattnet under sommarhalvåret. Vill du nå ansvariga för provtagning av badvatten kan du ringa kommunens miljöinspektör på telefon: Fiske Här finns det mesta en fritidsfiskare kan önska sig. Du kan välja bland många olika sjöar i en naturskön bygd.information om fiskekort finns på kommunens webbplats. 14 Vandringsleder Sjuhäradsleden är en del av Europaled 1. Information och karta finns på kommunens hemsida eller telefon: Vandringsled i Gesebol, kontakta Kjell Eriksson, telefon Stöd till föreningars barn- och ungdomsverksamhet Fritidsverksamhet i kommunen kan söka ekonomiskt stöd av kommunen. Funktionsnedsatta, pensionärsverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade. Fullständiga bidragsregler med aktuella bidragssummor finns hos Patrik Gimfalk, telefon

15 Fritidsanläggningar Boule Bollebygdskolan Bräckevägen Bollebygd Tfn Omegastugan IK Omega Lövaslätt Olsfors Tfn Elljusspår Hestrafors Hestrafors IF Elljusspår 3 km Utan elljus 5 km Tfn Olsfors IK Omega Elljusspår 2,5 km Utan elljus 5 km Tfn Fotbollsplaner Bollebygd Björnskogsvallen Hägnen (träningsplan) Bollebygds IF Tfn Hestrafors Bollevi Hestrafors IF Tfn Olsfors Eriksdalsparken IF Olsfors Tfn Töllsjö Holmängen Töllsjö IF Tfn Friidrott Björnskogsvallen Bollebygds IF Tfn Golf Hulta Golfklubb Hulta Herrgård Tfn Hundsport Bollebygds Brukshundsklubb Tfn bollebygd.kommunguide.se Idrottshallar Bollebygdskolan Töllsjöskolan Örelundskolan (gymnastikhall) Tfn Ridning Bollebygds Ridklubb Holmens Gård Tfn Vattenskidåkning Bollebygds Vattenskidklubb Tfn Lokalbokning Bollebygdskolans idrottshall Tfn Bollegårdens dagcentral Bollegården Tfn Skolorna Utanför skoltid Tfn Under skoltid kontakta respektive skolas rektor Krafthuset Tfn Kultur- och fritidschef Tfn

16 Föreningsregister BAFF Handboll baffhandboll Bohults IK Kontakt: Jörgen Pärnaste Slätthult Västergården Töllsjö Tfn Bolleboule Bollebygd Kontakt: Ewa Nielsen Odens väg 38 H Bollebygd Tfn Bollebygds Arbetarkommun Kontakt: Kjell Richardsson Odens väg Bollebygd Tfn Bollebygds Badmintonklubb Kontakt: Fredrik Ackerström Tfn Bollebygds Brukshundsklubb Kontakt: Bengt Fröjd Box 39, Bollebygd Tfn Bollebygds Budo-kai Kontakt: Joakim Björk Forssa Företagscenter Bollebygd Tfn Bollebygds Civilförsvarsförening Kontakt: Anders Bäck Odensväg 18B Bollebygd Tfn Bollebygds Dartklubb Kontakt: Jörgen Berens Tfn Bollebygds Församling Kontakt: Urban Olander Bollebygds Kyrkväg Bollebygd Tfn Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening Kontakt: Anita Andersson Box Bollebygd Tfn Bollebygds Hemvärnsförening Kontakt: Eskil Johansson Villavägen Bollebygd Tfn Bollebygds IF Kontakt: Linda Kieri Björnskogsvallen Bollebygd Tfn Bollebygds Kulturförening Kontakt: Gunnel Brandt Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Bollebygds Lottakår Kontakt: Birgitta Alfredsson Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Bollebygds MHF Kontakt: Ingvar Andersson Kungsbackavägen Bollebygd Tfn Bollebygd/Töllsjö Moderata Partiförening Kontakt: Hanna Malmsjö Gesebolsvägen Olsfors Tfn Bollebygds Ridklubb Kontakt: Gunilla Henriksson Holmen Bollebygd Tfn Bollebygds Schackklubb Kontakt: Ingvar Andersson Kungsbackav Bollebygd Tfn Bollebygds Scoutkår Kontakt: Reidar Knutsson Krokdalsvägen Bollebygd Tfn Bollebygds Socialdemokratiska förening Kontakt: Peter Rosholm Kungsbackav Bollebygd Tfn Bollebygds Vattenskidklubb Kontakt: Anders Kästel Tfn Bollekollen Sportklubb Kontakt: Niklas Thorsson Tfn Centern Bollebygd Yvonne Andrén Bua Nolåkern Bollebygd Tfn se/lokal/bollebygd/ Dragspelsseniorerna Kontakt: Jan-Bertil Frost Bua Östergård Pl Bollebygd Tfn Folkpartiet Liberalerna Kontakt: Kenneth Schultz Smedsbo, Hultafors Tfn Föreningsarkivet i Bollebygds kommun Kjell Richardsson Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Föreningen Vanna Kvarn Kontakt: Lasse Andersson Tfn Gesebols Byalag och Bygdegårdsförening Kontakt: Richard Svensson Tfn Hestrafors IF Kontakt: Sue Frisk Brandshed Bollebygd Tfn Hulta Golfklubb Kontakt: Thord Gustavsson Box 54, Bollebygd Tfn Hultafors Bygdegårdsförening och Byalag Kontakt: Sassi Wemmer Kärnåsenvägen Hultafors Tfn IF Olsfors Kontakt: Patrik Eliasson Eriksdalsvägen Olsfors Tfn

17 IK Omega Kontakt: Simon Wannberg Lövaslätt,, Olsfors Tfn IOGT/NTO Kontakt: Jan Andersson Kungsbackavägen Bollebygd Tfn Kristdemokraterna Kontakt: Keijo Laine Granv Hultafors Tfn Lions Club Hindås/Bollebygd Kontakt: Kerstin Halldin Kungsbackavägen Bollebygd Tfn LRF Bollebygd-Gesebol Kontakt: Bengt Classon Hedegärde Gård Bollebygd Tfn LRF Kommungrupp Kontakt: Nils Andersson Horsared Töllsjö Tfn LRF Töllsjö Kontakt: Kurt Andersson Morjhult Bosgården Töllsjö Tfn Miljöpartiet de Gröna Kontakt: Peter Berg Erikdalsvägen Olsfors Tfn Missionskyrkan Olsfors Frikyrkoförsamling Kontakt: Berit Hammar Elins Gränd Olsfors Tfn Morjhults Byalag Kontakt: Elisabeth Andersson Tfn OK Orinto Kontakt: Carl-Henry Andersson Hedeberg, Rävlanda Tfn Petaredsbackens byalag Kontakt: Frida Håkansson Tfn PRO Olsfors/Hultafors Kontakt: Rosa-Lill Karlsson Vannasjön Olsfors Tfn Olsfors/Hultafors Socialdemokratiska förening Kontakt: Herman Lampret Brådstupsvägen Olsfors Tfn PRO Bollebygd Kontakt: Kjell Richardsson Nedre Sörgården Bollebygd Tfn Reumatikerföreningen i Bollebygd Kontakt: Annika Karlsson Kråkvägen Bollebygd Tfn Rävlandaortens Biodlareförening Kontakt: Mona Jonsson Tfn SMU Olsfors Kontakt: Hammar Horsared Olsfors Tfn SPF Bollebygden Kontakt: Alice Kristiansen Diskusvägen Bollebygd Tfn Stenkulla Byalag Kontakt: Kerstin Fagerman Stenkulla Bollebygd Tfn Studieförbundet Vuxenskolan Kontakt: Linda Arontzon Kungsbackavägen Bollebygd Tfn Svenska Röda Korset Bollebygdskretsen Kontakt: Alice Kristiansen Diskusvägen Bollebygd Tfn Töllsjö Byalag: intresseforening Töllsjö EFS Kontakt: Lars Benjaminsson Bohult skola Töllsjö Tfn Töllsjö Fornminnesförening Kontakt: Evald Gustavsson Storeskogen Töllsjö Tfn Töllsjö Församling Kontakt: Erik Berglund Bollebygds Kyrkväg Bollebygd Tfn Töllsjö IF Kontakt: Jenni Persson Holmängen Töllsjö Tfn Töllsjö IOGT/NTO Kontakt: Elving Johansson Horsaredsvägen Töllsjö Tfn Töllsjö IOGT/NTO Junior Kontakt: Lilly Johansson Horsared Töllsjö Tfn Töllsjö Röda Korskrets Kontakt: Laila Johansson Träkilsv Töllsjö Tfn Töllsjö Skytteförening Kontakt: Stefan Hederdal Storegården Töllsjö Tfn Töllsjö UNF Kontakt: Ulrika Persson Horsared Töllsjö Tfn Vänsterpartiet Bollebygd Kontakt: Barbro Ridell Djursnäs Sandared Tfn www2.vansterpartiet.se/ Bollebygd/ Älgtjärns Byalag Kontakt: Leif Thorell Älltjärn Hindås Tfn

18 STARTA EN FÖRENING! NG! Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta möte, årsmötet, bör interimstyrelsen presenterat följande förslag: förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur föreningen ska arbeta. (Stora föreningar brukar vara med i ett riksförbund. I sådant fall kan man använda sig av respektive förbunds normalstadgar men då får du säkerligen också all övrig hjälp från något distrikt eller annan förening i just den organisationen). förslag till styrelse och förslag till verksamhetsplan STADGAR Stadgarna kan innehålla följande: Föreningens namn Syftet med föreningen Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen ska ha. Styrelsen Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen ska bestå av (i en liten förening kan det vara lagom med cirka fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka med två-tre (ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan vara med). Medlemsskap Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och skyldigheter. Möten Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms ska skrivas ned och två personer jämte den som är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet. Följande saker ska tas upp på årsmötet: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Styrelsens ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av ordförande till styrelsen 11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen (Om styrelsen inom sig ska utse de skilda posterna, konstituera sig själv annars kan årsmötet även välja t ex vice ordförande, sekreterare, kassör etc.) 12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen 13. Val av två revisorer och ersättare för dessa 14. Val av valberedning 15. Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år Firmatecknare Firmatecknare är de personer som i föreningens namn får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar (t ex postgiro, bankgiro, bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, t ex kassören får i uppdrag att göra detta (de får teckna föreningens firma ). Stadgeändringar Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en bra metod för att förhindra både kupper och kanske ogenomtänkta beslut. Upplösning Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt många föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när eldsjälarna försvinner. 18

19 Kommunen till din tjänst Kommunhuset Postadress: Bollebygd Besöksadress: Ballebovägen 2 Tfn växel Fax E-post: Hemsida: bollebygd.kommunguide.se Riktnummer 033 om inget annat anges Kansliavdelningen Kommunchef Planeringssekreterare Krisberedskap Folkhälsosamordnare IT-samordnare Överförmyndare Personalavdelningen Personalchef Personalsekreterare , Systemförvaltare Löneassistenter Ekonomiavdelningen Ekonomichef Ekonom/inköp Ekonomer Ekonomiassistenter Förskolor/fritidshem Odensgården Vitsippan Violen Smörblomman Blåsippan Krokdals förskola Paletten Orange Paletten Gul Nystanet Blå Nystanet Grön Symfonin Röd Symfonin Grön Eriksgården Möjligheten Nyfikenheten Naturförskolan Ekdalens förskola Mullvaden Igelkotten

20 Töllsjö Tigern Lejonet Granen, fritidshem Rönnen, fritidshem Olsfors, Sörån Sagan Slottet Skattkammaren Guldgruvan Stigen Trollet Skolor Bollebygdsskolan Expedition Skolpsykolog Skolsköterska Skolbibliotek Asken röd Asken blå Boken Boken Ekens Montessori Töllsjöskolan Skolsköterska Skolbibliotek Örelundsskolan Skolsköterska Skolbibliotek Äldreomsorg Bollegården, servicehus Enhetschef Biståndshandläggare LSS-handläggare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dagverksamhet Restaurang Bollegården Ballebo Gruppboende Enhetschef Demensboende Demensboende Demensboende Demensboende Hemtjänst Enhetschef

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Markna n VAL 2014. Annons- Dags för kräftfiske i Hindås. Nya slingan förstörd. 2014 Lär känna politikerna. annonsmarknan.se

Markna n VAL 2014. Annons- Dags för kräftfiske i Hindås. Nya slingan förstörd. 2014 Lär känna politikerna. annonsmarknan.se Årg. 40 Onsdag 20 augusti 2014 Vecka 34 Erbjudanden från Klubb AnnonsMarkna n VAL 2014 Sid 18 VAL 2014 Lär känna politikerna Möt förstanamnet på varje partis lista Sid 16 Dags för kräftfiske i Hindås Sid

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Lerumsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Lerumsbor NYinflyttad En tidning för alla nya Lerumsbor Välkommen till Lerum! Vi är glada att du valt att bosätta dig i Lerums kommun! Var du än valt att bo har du nära till bad, skog och storstad och inte minst

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2010 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Gör ett aktivt val se till att inte lägga något farligt avfall i soporna! - Vi verkar för en alkoholoch drogfri tonårstid.

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Annons- Hemmabagare. Alexandra Larsson från Bollebygd vann Hela Sid 10. Veckokort Bageriet i Sandhult prisades

Annons- Hemmabagare. Alexandra Larsson från Bollebygd vann Hela Sid 10. Veckokort Bageriet i Sandhult prisades Årg. 40 Å Onsdag 5 november 2014 Vecka 45 E bj d d Erbjudanden från Klubb AnnonsMarkna n A Sid 15 G DIN LOKALA TIDNING Hemmabagare Referensskola Alexandra Larsson från Bollebygd vann Hela g bakar. Sverige

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Uddevallabor Välkommen till Uddevalla Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän! Du som har flyttat hit till Uddevalla kommun hälsas varmt välkommen! Liv, lust och

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Markna n. Klubberbjudanden! Annons- DIN LOKALA TIDNING! Se sidan 15. Vecka 10 Årgång 40 Tisdag 4 mars 2014

Markna n. Klubberbjudanden! Annons- DIN LOKALA TIDNING! Se sidan 15. Vecka 10 Årgång 40 Tisdag 4 mars 2014 Klubberbjudanden! Se sidan 15 Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken Markna n Annons- DIN

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner 2014 NYinflyttad Välkommen till Öland Ett landskap två kommuner Välkommen till Öland! Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den service och de tjänster som vi i

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se 2012 2013 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun www.ludvika.se Guide till din nya kommun Du har redan valt Ludvika som din nya hem trakt, en kommun med många möjligheter. Som

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

Tack och adjö, Willys!

Tack och adjö, Willys! Lödöse 0520-66 00 10 Utförsäljning! Naturgodis från Parrots, lösvikt Gäller t o m 17/3-13 /hg Nr 10 vecka 11 2013 År 18 100% täckning Foto: Jonas Andersson Telefon: 0303-74 89 90 Älvängen Tack och adjö,

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2013 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Musikskolan Här får barn och unga lära sig spela musik och sjunga Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer