Komvux Kristianstad ITIS-Projekt VT 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komvux Kristianstad ITIS-Projekt VT 2002"

Transkript

1 Komvux Kristianstad ITIS-Projekt VT 2002 MB DB DB Författare: Ann Nöbbelin Louise Trobäck Jan Perby Alf Delfin Handledare: Elisabeth Banemark Per-Ola Holmquisth

2 Sammanfattning Vårt ITIS-projekt var ett vågspel! Att lyckas eller misslyckas? Hade vi tagit oss vatten över huvudet? Det var frågor vi ställde oss när vi efter många grubblerier bestämde oss för att vårt projekt skulle bestå av en koncern- redovisningsmodell i Excel. Härtill var vi nödd och tvungna eftersom vår undervisningsplanering inte gick att rubba på grund av tidsbrist och vi hade bara en enda sammanhållen grupp elever, som kunde delta i projektet. Syftet med att använda dator i detta moment var att skapa ett processinriktat flöde i arbetsgången och därmed öka förståelsen och undvika en mekanisk inlärning. Vi ville också ge våra studerande ett underlag som går att använda i deras framtida yrkesroll. Arbetslaget hade visserligen tidigare arbetat tillsammans två och två, men aldrig alla fem samtidigt och kunskaperna i såväl datorhantering som koncernredovisning var ganska ringrostiga. Men en utmaning är alltid utmana n- de! Trots eller tack vare en reducering av arbetslaget så lyckades vi genomföra projektet i tid. Inte bara våra studerande utan även vi fick tänka till ordentligt när det gällde att använda datorn som verktyg för att skapa en helhetsbild av koncernredovisningsproblematiken. Vissa problem av såväl teknisk som teoretisk natur uppstod på vägen men vi nådde trots detta målet i tid och uppfyllde vårt syfte.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapport: Vargkoncernen Inledning Bakgrund: Syfte: Problemdiskussion: Metod: Avgränsningar: Disposition Plan för projektet Genomförandet Koncernredovisning Elevernas utvärdering Analys Framsteg och stötestenar Slutord...9 KÄLLFÖRTECKNING...10

4 INLEDNING Rapport: Vargkoncernen Modell för koncernredovisning i Excel. 1. Inledning 1.1 Bakgrund: Vi är idag ett fungerande arbetslag, med varierande datorvana, inom den ekonomiska sektorn på Komvux. Vi arbetar i lag på så sätt att två eller flera lärare undervisar växelvis i en kurs och därmed utnyttjar vi specialkompetenser hos lärarna samtidigt som de studerande får en omväxlande undervisning med mer än ett synsätt på teorier och lösningsmetoder i olika moment. Undervisningen baseras i huvudsak på att de studerande aktivt ska inhämta sina kunskaper integrerat med ordinära föreläsningar. Hösten 2001 startades en påbyggnadsutbildning för redovisningskonsulter och för oss som undervisar ingår många i undervisningssammanhang nya moment. Ett av de svåraste och mest arbetskrävande momenten är koncernredovisningen. Svårigheten består för lärarens del i konkretisering och verklighetsförankring av lösnings- metoderna. Detta medför att de studerande ofta lär in arbetsgången rent mekaniskt utan att förstå anledningen till de justeringar som görs för att skapa ett koncern- bokslut. Vi lärare har olika erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet, en i arbetslaget har tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet, ingen av oss har tidigare använt datorn som verktyg för att underlätta problemlösning vid koncernredovisning. 1.2 Syfte: Att utifrån formler skapa en problembaserad lösningsmodell för koncernredovisning och synliggöra villkoren för att koncernredovisningen skall ge en rättvisande bild av verkligheten i en alltmer förekommande företeelse. Utifrån ovan nämnda metod kommer vi att skapa en Excelmodell med formler för de olika justeringar och elimineringar som görs vid ett koncernbokslut. Detta för att öka förståelsen och insikterna i problemställningen genom att skapa ett processinriktat flöde i arbetsgången. Modellen skall kunna användas av de studerande i deras framtida yrkesroll och i arbetslagets framtida undervisning. Denna problembaserade undervisningsmodell torde ge alla deltagare en betydlig breddning av kompetensnivån i redovisningshänseende, samt underlätta och bredda kunskaperna att med hjälp av datormediet kunna styra ett rationellt användande av ett nytt och användbart verktyg. 1.3 Problemdiskussion: Koncernredovisning skiljer sig inte från den traditionella externredovisningen, vad gäller redovisningens grundläggande redovisningsprinciper. Däremot aktualiseras ett 2

5 INLEDNING antal justeringar och elimineringar ur ett koncernperspektiv, rörande de interna förhållanden som skett inom koncernen under verksamhetsåret. Målet med upp- rättandet av ett koncernbokslut skall ses till aktieägarnas bästa och inte till det enskilda företagets bästa. Skapandet av användbara formler och modeller för ett koncernbokslut ska öka förståelsen och öka insikten och överskådligheten vid upprättandet av dessa komp- licerade redovisningsmodeller. Därmed kan det rätlinjiga mönstret i en annars diffus verksamhet särskiljas och relativt lätt förklaras. 1.4 Metod: Introduktio n i arbetsmomenten hämtade från verkligheten tillsammans med en traditionell undervisning som upptar begrepp och grunder för denna typ av redovisningsmetod, samordnat med integrerade problemlösningsmodeller torde ge en fullgod metod att tillämpa i näringslivet. Det bärande verktyget för metodens enkla och praktiska tillämpning i en verklig miljö förutsätter ett mycket stort och avancerat datorstöd. 1.5 Avgränsningar: Endast förvärvsvärdemetoden kommer att behandlas. Negativ goodwill och undervärde i anläggningstillgångar ingår ej. 1.6 Disposition I kapitel 1 inleder vi som brukligt är rapporten med en inledande bakgrund, samt en redogörelse för vårt metod- och materialval. Därefter presenteras genomförandet och en redogörelse av resultatet. Slutligen följer en sammanfattning av resultatet från vår studie och utifrån detta analyserar vi och drar våra slutsatser. 1.7 Plan för projektet Vecka 9 Introduktion och begreppsgenomgång Genomgång av justeringar för internvinster och internförsäljning Manuell uppgift Försökskonstruktion av första modellen i Excel Vecka 10 Vecka 11 Genomgång av intern ränta, interna fordringar och skulder, intern utdelning Manuell uppgift Utveckling och länkning av datamodell Obeskattade reserver behandlas 3

6 INLEDNING Manuell uppgift Vidareutveckling av datamodell Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Genomgång av förvärvsvärdemetoden Manuell uppgift med förvärvsanalys Datamodellen byggs på. Goodwill och avskrivningar Manuell uppgift Datormodell kompletteras Påsklov Minoritetsintresse och internt aktieinnehav Manuell uppgift Datormodell slutförs Länkning av de olika momenten Testkörning av komplett modell Vecka Utvärdering: Praktikfall körs i den kompletta modellen. De studerandes förståelse för principerna återspeglas i deras sätt att konstruera formler och i lösningen av praktikfallen. Arbetslagets kompetens inom området prövas på samma sätt. Om projektet lyckas har vi en användbar modell för undervisning och praktik. 4

7 GENOMFÖRANDET 2. Genomförandet 2.1 Koncernredovisning Vi introducerade vårt Itis-projekt för de åtta blivande redovisningskonsulterna som gav sitt samtycke till att medverka. Föreläsningarna föregicks av att en projektplan utarbetades tillsammans med eleverna, för att de skulle kunna förbereda och planera sina studier. Därefter följde reguljära föreläsningar där vi startade med en föreläsning om koncernredovisningens syfte och koncernbegreppet: En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag där moderbolaget har ett bestämmande inflytande. En årsredovisning sker i varje bolag för sig men denna skall kompletteras med en koncernredovisning där resultat- och balansräkning är en sammanslagning av moderbolagets och dotterbolagens redovisningar. Vid upprättande av denna redovisning skall interna händelser som föranleder fiktiva intäkter och kostnader elimineras. Dessutom skall olika justeringar och beräkningar ske för att beräkna goodwill, för att eliminera moderbolagets innehav av eget kapital i dotterbolaget och för eliminering av minoritetens intresse i dotterbolagen. Syftet med att upprätta koncernredovisning är att ge intressenterna en rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning och resultat. Koncernbegreppet där man avgör vilka bolag som ingår i en koncern åskådliggjordes med hjälp av modeller där man beräknar direkt och indirekt ägande (se bilaga 1). Nästkommande tillfälle delades en grundläggande förklaringsmodell ut till de studerande och denna kompletterades med en fördjupad version. Vi beslöt att avgränsa oss till mindre koncerner och använda oss av den grundläggande versionen (se bilaga 2 och 3), eftersom utbildningen riktar sig mot uppdrag i mindre företag. Därefter introducerades begreppen internvinst och internförsäljning och vilka konsekvenser dessa interna händelser får vid skapandet av en gemensam redovisning. Nu skapade vi företaget Vargkoncernen (se bilaga 4, se också bilaga 5 som är en alternativ lösning) och använde en modell där eleverna manuellt fick utföra nödvändiga elimineringar för dessa händelser. Vi diskuterade orsak och konsekvens av elimineringarna för att skapa en förståelse inför datortillämpningen. Vid följande lektionstillfälle utfördes samma moment genom att de studerande fick lägga in företaget i Excel och konstruera formler för ovanstående elimineringar. Målsättningen vid datortillämpningen var att utforma modell och formler med en flexib i- litet så att användbarheten är oberoende av företag och ingående variabler, det vill säga företag och siffror är utbytbara. Alla lärare deltog i detta seminarium och fö l- jande utdrag ur elevernas loggbok noterades: 5

8 GENOMFÖRANDET eftersom modellen skall vara flexibel och siffrorna utbytbara så fick vi tänka så det knakade för att översätta de formler vi använt manuellt till funktioner i Excel. Det var inte helt lätt att plocka in rätt cellreferenser på rätt plats. Det är absolut en fördel att få arbeta två och två tillsammans, vi får en synergieffekt. Hur skall vi klara resten? Där behöver vi nog mycket stöd av våra lärare Under följande veckor fortsatte arbetet i ungefär samma spår genom att vi lärare först gav teoriföreläsningar och dessa följdes av en manuell uppgift och därefter av datortillämpning. Vargkoncernen användes som underlag för modellen. Under projektets gång hördes många suckar, varför, varför gör man detta och detta? Vi i arbetslaget hjälptes åt att förklara ur olika synvinklar och med hjälp av praktiska exempel. Oftast klarnade problemen när eleverna tillsammans satt vid datorn och konstruerade sina modeller. Men, men datorer är datorer och allt kan hända, plötsligt försvinner allt man har gjort du har utfört en förbjuden åtgärd och datorn kommer att stängas var det trevliga budskap två elever fick efter att ha arbetat i tre timmar med sin modell. Försvann den? Mayday, mayday var finns IT-teknikerna? De var försvunna men tack vare Alfs kunskaper och Jans elkontakt så hittade vi modellen igen. Projektet avslutades med att de olika versionerna av Vargkoncernen samman- länkades till en slutgiltig modell och denna testkörde vi sedan genom att ändra ingående variabler och studera effekten i modellen. Tack och lov! Det visade sig att modellen höll, den hade en användbarhet i praktiska livet och därmed uppfyllde den vår målsättning. Utdrag ur arbetslagets loggbok: Pust och stön, be en bön. Nu är vi klara (och ITIS-datorn är snart vår). Visst fungerade vi jättebra tillsammans, ingen har blivit grovt misshandlad. Skolans datorer är fulla av konstiga fel som gör att vi nästan blivit gröna i ansiktet emellanåt men projektet är i hamn. 2.2 Elevernas utvärdering Veckan efter vårt projekts avslutning skulle alla elever ut på tre veckors praktik så de fick en användbar modell för koncernredovisning med sig på vägen. Upplevelserna av projektet var varierande. Vanligtvis arbetar två lärare tillsammans och nu var det fyra som skulle komma med förklaringar. Detta upplevdes som lite förvirrande eftersom de inte visste vilken som skulle komma in genom dörren nästa lektion, men eftersom arbetslaget var väl förberedda och använde samma förklaringsmodell uppstod ingen nämnvärd skillnad från person till person. Vid datorseminarierna kunde alla få hjälp utan väntan och detta var positivt tyckte alla. 6

9 GENOMFÖRANDET Den korta tid som fanns till förfogande för detta svåra arbetsområde, där datorn nu skulle introduceras som verktyg, var vid starten ett rött skynke men allt hanns med utan att tulla på kvaliteten, mycket tack vare att arbetslaget hjälptes åt. Det är en sak att lösa uppgifter manuellt men en helt annan att med hjälp av funktionsguiden självständigt skapa formler. Sammanlänkningen av formlerna till en färdig modell tog tid och inte blev det bättre av datorhaverier och andra datorproblem. Efter mycken möda och med hjälp av synergieffekten blev lyckligtvis alla färdiga i tid. Ett av de besvärligaste momenten när formlerna skulle konstrueras var att veta när plus- och minustecken skulle användas. Ökade kostnader skulle ha plustecken trots att kostnader är minusposter och minskade kostnader skulle ha minustecken trots att detta är något negativt. Det var inte helt enkelt att komma ihåg när man skapade cellreferenserna. En annan stötesten var just själva cellreferenserna. Vilka cellreferenser som skulle ingå i formlerna för att modellen skulle fungera vid utbytbarhet av ingående variabler var ett annat svårlöst dilemma, där fick man verkligen pröva sig fram. Utdrag ur elevloggbok: datorn har varit ett mycket bra verktyg i vår undervisning. Eftersom beräkningar har skett både manuellt och på datorn har vi insett hur mycket datorn underlättar som verktyg i lärandet. Excel har en välutvecklad funktionsguide och genom att själv konstruera formler och skapa cellreferenser fick vi en större förståelse för arbetsmomenten än vid den traditionella manuella bearbetningen, men lätt var det inte. Att ha fyra lärare inblandade visade sig inte ställa till någon större förvirring. Gud, vad skönt att kunna använda denna modell i framtiden, då slipper vi att komma ihåg allt. 7

10 ANALYS 3. Analys 3.1 Framsteg och stötestenar. Vad har vi gett oss på? Detta var en första tanke hos oss alla när vi valde vad som skulle ingå i vårt projekt. Vi hade ingen aning om detta skulle fungera över- huvudtaget men resonerade som så att bättre försöka och misslyckas än inte försöka alls. Ett projekt kan ju få misslyckas. Arbetslaget som bestod av fem personer reducerades snabbt till fyra eftersom Ann- Marie drabbades av ITIS-Virus (kan vara mycket smittsamt). Elevgruppen bestod av åtta trevliga flickor som reducerades till sju, inte på grund av projektet utan beroende på bristande självdisciplin. Tiden var den faktor som vi hade emot oss från början. Hur skulle vi hinna, när vi var tvungna att vara klara med projekt och utvärdering redan i vecka 15? Nu gällde det att planera noggrant så att vi inte spillde bort tiden. Förutom ordinarie lektionstid tog vi en studiedag till hjälp där vi mutade de studerande att frivilligt ställa upp. DET KOSTADE! De teoretiska genomgångarna underlättades av att vi gjorde en förklaringsmodell som alla i arbetslaget skulle utgå ifrån. På så sätt fick de lärare som inte tidigare undervisat i koncernredovisning ett bra stöd för sina föreläsningar. Samtidigt undvek vi upprepning och dubbelarbete med tanke på tidsaspekten. Elevernas reaktion på en kvartett lärare var i början lite skeptisk, men efterhand insåg de att undervisningens kvalitet inte påverkades nämnvärt av vilken person som var i klassrummet, i stället fick de en omväxlande och bredare föreläsningsserie. Extra krut fick läggas på vissa, svårförståeliga avsnitt och då kunde mer än en lärare förklara samma problem, ur ett annat perspektiv, för att öka förståelsen. Jämsides med de teoretiska föreläsningarna gjorde vi praktiska övningar manuellt. Vi började med de enklare händelserna och arbetade oss framåt. Som underlag för övningarna använde vi oss av övningsföretaget, Vargkoncernen. Övningsföretagets grunddata inmatades i datorn och när ett moment var klart manuellt skapade eleverna formler som skulle fungera för att utföra samma justering i datorn. Det stora problemet visade sig vara att få in rätt cellreferens i formeln om denna skulle kunna fungera med utbytbara grunddata och ingående variabler. När alla moment, förutom förvärvsvärdeanalysen, var klara hade vi inte mycket tid kvar. Nu gällde det att vi alla i arbetslaget visste hur vi skulle hantera funktionsguiden för här behövdes det hjälp! Denna analys kan göras på olika sätt, men vi beslöt att ta snabbaste vägen till målet och valde en enklare metod än den som användes i elevernas litteratur. 8

11 ANALYS Vi i arbetslaget och eleverna fick verkligen sätta oss in i hur man måste tänka för att få en datormodell att fungera. Att göra manuella justeringar och elimineringar är en sak, att själv formulera formler och skapa cellreferenser är en helt annan, betydligt mer krävande. När datorerna inte ville fungera slet vi vårt hår och mutade eleverna med wienerbröd och kaffe. Detta gav oss alla en tydlig inblick i datorhantering med sammanhängande tekniska problem vilket ökade vår tekniska kompetens såväl som vår teoretiska inför nästa kurs. Vi har också breddat arbetslagets kompetens inom det teoretiska området, vilket gör att vi i framtiden kan ersätta varandra om så skulle behövas. Eftersom datorn var ett nytt verktyg i dessa undervisningsmoment fick vi alla i arbetslaget själva konstruera varsin modell att jämföra med elevernas resultat. Vi skapade med andra ord en facit och detta gav även oss en del tankenötter att knäcka. 3.2 Slutord Allt i arbetslaget gick inte smärtfritt, att arbeta problembaserat har både för- och nackdelar, och kräver ett hundraprocentigt engagemang från alla inblandade. Lektioner kom i vägen för vissa ITIS-träffar, vissa fick ibland dra ett tyngre lass än andra och i början av projektet var det på grund av koncentrationsläsning svårt att friställa tid för vår egen projektplanering. Ibland var det svårt att avgöra om man skulle rycka in och ge hjälp till eleverna eller om de skulle tänka själva. Som handledare känner man sig ibland överflödig och det gällde att alla i arbetslaget arbetade efter samma policy när det gällde hjälpinsatserna. Modellen som skapades kommer eleverna att kunna använda ute på sina framtida arbetsplatser och förståelsen för koncernredovisningens problem bör ha ökat betydligt. Efter denna slutsats inser vi att nästa elevgrupp bör konstruera sin egen modell. 9

12 KÄLLFÖRTECKNING Litteratur: Anderberg F, Söderpalm M, Hermansson M, Excel 97 fortsättningskurs, Skandinaviska databöcker AB, Upplaga 3 Göteborg Carlsson J, Jonnergård K, Nilsson S-A, Koncernredovisning tillämpningar, Liber ekonomi, Upplaga 1:1 Malmö Johansson C, Johansson R, Pautch G, Redovisning och beskattning, Bonniers Utbildning, Upplaga 3:2 Stockholm Ljungberg R, Phillips D, Koncernredovisning i praktiken, Bonnier Utbildning, Stockholm Thomasson J, Extern redovisning och finansiell analys, Liber ekonomi, Upplaga 10:1 Malmö Övriga referenser: FAR`s samlingsvolym, FAR Förlag AB, Stockholm

13 ANALYS Huvud- och underkoncerner Varje ruta med bokstav är ett aktiebolag och varje pil ett andelsinnehav. Moderbolag = MB C (MB)-> K & F 40% 75% A 60% A (MB) ->D, E, G, H, I & L 40% B C 40% D D (MB)-> H E E (MB)-> I 60% 25% 51% 25% 30% 100% F F (MB)-> K H G I 75% 30% K L 11

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Är K3 en svensk version av IFRS?

Är K3 en svensk version av IFRS? Är K3 en svensk version av IFRS? En jämförelse mellan IFRS och K3 Angelica Andréasson Ellen Andersson Kandidatuppsats externredovisning Handledare: Märta Hammarström Handelshögskolan Göteborg VT 2013 1

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Maria Eriksson Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen VT 2010 Handledare:

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer