Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad"

Transkript

1 Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2 Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bankaktiebolag Sparbanken Borås AB. Stiftelsen blev majoritetsägare i banken. Den andra aktieägaren blev dåvarande Sparbanken Sverige AB. Personalen äger en mindre del genom vinstandelsstiftelsen Sporren. Under år 1998 förvärvade Sparbanken Borås AB f d Föreningsbankens kontor i bygden. I samband med förvärvet genomfördes en riktad nyemission till FöreningsSparbanken AB (publ) (f d Sparbanken Sverige AB). Som en följd av att banken i samband med förvärvet av f d Föreningsbankens kontor ändrade namn till FöreningsSparbanken Sjuhärad AB ändrade också stiftelsen under år 1998 namn till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad. Under 2007 var det dags för ny namnändring då banken ändrade sitt namn till Swedbank Sjuhärad AB. Som en konsekvens härav, och för att markera sambandet mellan stiftelse och bank, ändrade stiftelsen under 2008 sitt namn till det som nu gäller, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Idag är stiftelsen majoritetsägare i banken med 50,50 procent av aktierna och röstetalet. Swedbank AB äger 47,50 procent och Sporren äger 2,00 procent av aktierna. Ändamål Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Utbildning Idrott Kultur

3 Hur stiftelsen verkar Stiftelsen förvaltas av en styrelse med 11 ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 50 till antalet varav hälften utses av kommuner och hälften utses av huvudmännen själva. Ägarfrågor Stiftelsen är representerad vid samlingar med Swedbank Sjuhärad AB (publ) och representanter för de sex delägda bankernas stiftelser. Här hanteras gemensamma ägarfrågor. Förutsättningarna för att långsiktigt och säkert kunna verka som både ägare och bidragsgivare har studerats. Styrelsen har tagit ställning till ett antal ekonomiska och organisatoriska frågor som berör dessa områden. Styrelsen avsätter medel för att kunna stödja banken om den skulle komma att drabbas av stora förluster säkerställa att eventuella förvärv kan ske utan att stiftelsens majoritetsställning går förlorad lämna bidrag i vad som hittills ansetts vara en rimlig omfattning även om bankens vinst under något år skulle bli låg. Bidragsverksamheten Det är den del av bankens vinst som delas ut till stiftelsen, som används för att stödja bygden. Besluten om utdelningar fattas i bygden av bygdens representanter. Det är bygdens banks pengar som kommer bygden tillgodo. Stiftelsen ger som regel inga bidrag till sådant som skall ligga inom ramen för normala anslag från kommun, region, stat och verksledning. Stiftelsen stöder forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Styrelsen har fört diskussioner med representanter för dessa områden i bygden för att finna vägar för att öka kvalitet och bredd i bidragsgivningen. Forskning/utbildning Tillsammans med bland andra Högskolan i Borås och grund- och gymnasieskolorna i bygden undersöks skilda områden och modeller som genom stöd från stiftelsen skall leda till kvalitetsförbättringar. Näringslivsstöd Styrelsen stödjer näringslivet i bygden främst genom bidrag till föreningar eller organisationer som verkar för att stärka och utveckla näringslivet i bygden. Kultur Stödet till kultur lämnas inom ramen för ett vittomfattande kulturbegrepp. Idrott Friskare invånare är en målsättning som bör kunna uppfyllas genom olika satsningar av idrottsföreningar och projekt som befrämjar hälsan. Bygdens duktiga idrottare finns också med i stiftelsens intressområden. Projekt som stiftelsen prioriterar är till exempel projekt som utvecklar bygden projekt som kan inspirera andra att starta liknande projekt bygdens profilområden områden som underlättar rekrytering och utveckling forskning och utbildning ansökningar från organisationer, föreningar och institutioner Under åren har stiftelsen delat ut nästan 163 miljoner kronor till runt 1100 mottagare i Bollebygd, Borås, Mark och Svenljunga. Vill Du veta mer exakt hur bidragen fördelats kan Du gå in på stiftelsens hemsida Dessutom vet Ditt bankkonor hur mycket pengar som kommit till just Ditt område.

4 Huvudmännens funktion Huvudmännen skall vidmakthålla bankens och stiftelsens förankring i bygden. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet. Att verka som goda ambassadörer för banken och stiftelsen är en självklarhet. Huvudmännen skall vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området. Det är viktigt att de är lyhörda och lyssnar på omgivningen och att synpunkter som fångas upp förs vidare till ledningen för banken eller stiftelsen för vidare behandling. Banken och stiftelsen strävar efter att hålla huvudmännen väl informerade om verksamheten. På så sätt får de möjlighet att sprida kunskap och information inom sitt eget nätverk. Det är viktigt att de känner till Swedbank Sjuhärad ABs verksamhet i stora drag vad avser mål, organisation och ekonomi. Dessutom skall de ha kunskaper om stiftelsens uppgifter och sätt att lösa sina uppgifter. Stiftelsen utgår från att huvudmännen är kunder i banken. De skall också aktivt delta i stämmor och andra aktiviteter som anordnas av banken och stiftelsen. Historia Sparbankernas gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild. Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker i landet år Därefter började de att slå sig samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället samarbeta med Sparbanken Sverige. Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. Den första jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm ombildades föreningsbankerna till ett sammanhållet bankaktiebolag. Då fanns det drygt 350 lokala föreningsbanker. Borås Sparbank grundades Banken var då och är sedan dess en fristående bank. Borås Sparbank ombildades 1995 till Sparbanken Borås AB. Det nybildades bankaktiebolaget kom att ägas av två aktieägare. Dels en lokal stiftelse som inledningsvis ägde 60 procent av aktierna medan den börsnoterade banken, Sparbanken Sverige AB, ägde 40 procent av aktierna. Namnet FöreningsSparbanken Sjuhärad AB fick banken Det var året efter att Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gått samman. Då förvärvade Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor, i Borås med omnejd. Det fanns huvudmän när banken startade Borås Sparbank första huvudmän var, i likhet med vad som var fallet på andra håll, stiftarna. Genom 1892 års Sparbankslag beslutades att varje sparbank skulle ha lägst 20 och högst 50 huvudmän. De skulle vara insättarnas representanter och såsom en överstyrelse övervaka sparbankens förvaltning. Fram till 1995 då Borås Sparbank ombildades till aktiebolag fanns huvudmännen kvar med oförändrade beslutsfunktioner.

5 Historia forts Följande gällde i stora drag hälften av dem utsågs av kommunfullmäktige resten av huvudmännen skulle utses bland bankens kunder en huvudman skulle vara bosatt inom bankens verksamhetsområde huvudmännen utsåg bankens styrelse, fastställde bankens reglemente och hade till uppgift att som samhällets och sparbankskundernas representanter granska bankens verksamhet, fastställa balans- och resultaträkningar samt pröva styrelsens ansvarsfrihet. Tanken med huvudmannakåren och dess lokala förankring var också att huvudmännen skulle verka aktivt för att sparbanken tillfredsställde de behov av finansiell verksamhet som fanns i verksamhetsområdet och att sparbanken i sin verksamhet skulle utnyttja huvudmännens kontaktytor i näringsliv och övriga delar av samhället. När ett stort antal sparbanker under 1990-talet ombildades till aktiebolag tog riksdagen inte ställning till om de blivande ägarna/stiftelserna skulle ha huvudmän eller inte. Det blev varje sparbanksstämma som fattade beslutet om att ombilda banken till aktiebolag och instifta en stiftelse. Denna fick som ägare ta ställning till om stiftelsen som bildats skulle ha huvudmän eller inte. I propositionen som ledde fram till riksdagsbeslutet framgår att Det får inte råda någon tvekan om att det är stiftelsens styrelse som har den beslutande funktionen och ansvaret för att stiftelsens ändamål uppfylles. Bland de uppgifter regeringen ansåg att huvudmännen kunde ha nämndes att utse stiftelsens styrelse, ordförande, revisorer och valberedning att avge yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse att föreslå eller avge yttrande över ändringar i stiftelsens stadgar eller rörande ombildning av stiftelsen. Slutresultatet blev alltså att sparbanksstiftelsen får ha huvudmän, att de skall utses på samma sätt som huvudmännen i en sparbank men att huvudmännen inte fick ha samma beslutsfunktion som i en sparbank.

6 Stiftelseförordnande Fastställt av stiftelsens styrelse den 12 oktober Paragraf 8 reviderad den 11 mars Ersätter ursprungligt förordnande av den 30 augusti Namn 1. Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Ändamål 2. Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. 3. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Förmögenhetsförvaltning 4. Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i a aktier i Swedbank Sjuhärad AB eller aktier i annan bank inom föreningssparbankssektorn b inlåning i svensk bank c räntebärande värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun, svensk bank eller helägt dotterbolag till svensk bank. 5. Stiftelsen får upptaga lån endast i syfte att säkerställa kapitalförsörjningen i den bank genom vilken stiftelsen tillgodoser sitt ändamål i enlighet med vad som stadgas i 2 ovan. Lån får dock inte tagas upp i annan bank eller annat företag inom föreningssparbankssektorn. Organisation 6. Stiftelsens organ är styrelsen och stämman. Styrelsen 7. Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av 20. Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun. 8. Stiftelsens styrelse skall ha lägst sju och högst fjorton för viss tid utsedda ledamöter. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad som föreskrivs i det följande om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar för suppleanter. 9. Stämman utser och entledigar styrelseledamöter. 10. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. 11. Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande samt en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses av stämman för ett år i taget. 12. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en eller flera styrelseledamöter begär det. 13. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vad som sagts gäller inte i fall som avses i 28.

7 14. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av mötets ordförande samt en vid sammanträdet utsedd justerare. 15. Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sagts i 10. Bemyndigande som avses i andra stycket får endast avse rätt för två eller flera personer i förening att företräda stiftelsen och teckna dess namn. 16. Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet. Stämman 17. I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma. 18. Huvudmännen skall vara femtio (50) till antalet. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Borås kommun 6 av kommunfullmäktige i Marks kommun 3 av kommunfullmäktige i Svenljunga kommun 2 av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun 25 av huvudmännen Huvudman utsedd av kommunfullmäktige utses vart fjärde år för en tid av fyra år med början år Huvudman utsedd av huvudmännen utses för en tid av tre år. Av dessa utses vid valtillfället år ett åtta huvudmän, vid tillfället nästföljande år åtta huvudmän samt vid det tredje året nio huvudmän. Mandatperioden räknas från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Om en huvudmans uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara huvudman enligt 19 skall ny huvudman för den återstående mandattiden utses så snart det kan ske. 19. En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. 20. Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman till ordinarie stämma inom sex månader efter ut gången av varje kalenderår. Kallelse får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast en vecka för stämman. På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas. 1. val av ordförande för stämman, 2. val av huvudmän enligt 18, 3. arvoden till styrelseledamöter och styrelseordförande, 4. val av styrelseledamöter och styrelseordförande, 5. val av revisorer, 6. val av valberedning, 7. yttrande över styrelsens nominering av ledamöter i styrelsen för bankaktiebolaget Swedbank Sjuhärad AB, 8. föredragning av årsredovisningar samt revisorernas berättelser för Stiftelsen Swedbank Sjuhärad AB samt bankaktiebolaget Swedbank Sjuhärad AB. 21. Stämman är beslutsför om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande. Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får endast utövas personligen. 22. Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning. 23. En huvudman har för deltagande i stämma eller andra möten med huvudmännen rätt till ersättning för resekostnader enligt för banktjänstemän gällande regler.

8 Bokföring med mera 24. Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 25. Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning omfattande resultat- och balansräkning samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret. Revision 26. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. 27. Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskaps årets utgång. Övriga frågor 28. Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 får styrelsen utan tillstånd av permutations myndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande. Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense. Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig. 29. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande stiftelser. 30. Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet. Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande. Stadgar Fastställda av stiftelsens styrelse den 12 oktober Paragraf 3 reviderad den 11 mars Ersätter ursprungliga stadgar av den 30 augusti Valda av huvudmännen 1. Sparbanksstiftelsen Borås bildades genom Borås Sparbanks förordnande den 30 augusti Stiftelsens firma ändrades i maj 1998 till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad och under 2008 till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Stiftelsens ändamål anges i stiftelseförordnandet. Styrelse 2. Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och handhar stiftelsens angelägenheter i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i stiftelseförordnandet och dessa stadgar. 3. Stiftelsens styrelse skall ha sju till fjorton ledamöter. 4. Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av tre år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Val av ledamöter sker årligen med minst en ledamot för näst följande treårsperiod. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad i dessa stadgar föreskrivs om ledamöter skall i tillämpliga delar gälla suppleanter.

9 5. Styrelseledamöter erhåller arvode enligt stämmans beslut. Därutöver utgår traktamente och reseersättning enligt för banktjänstemän gällande regler. 6. Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen. Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara styrelseledamot enligt 10 i stiftelseförordnandet och det inte finns någon suppleant, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet kan dock anstå till nästa ordinarie stämma, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter enligt bestämmelserna i stiftelseförordnandet. 7. Vid sammanträde med styrelsen skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Justering skall verkställas före nästkom mande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Huvudmän och stämma 8. Huvudman utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. 9. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till stiftelsen. 10. En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 11. Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelsen till stämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stiftelseförordnandet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra stämma skall sammankallas för behandling av ärendet. 12. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen. Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande, därvid behandlade ärenden, stämmans beslut samt, om röstning skett, hur den utfallit. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt. Revision 13. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Dessa utses för en tid av ett år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Ändring av stadgar 14. Stiftelsens stadgar får ändras genom beslut av styrelsen. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av samtliga styrelseledamöter. Innan styrelsen fattar beslut i fråga om stadgeändring, skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

10 Stiftelsens styrelse Vald första gången Mandatperiod per årsstämma Sparf Bertil, ordförande, advokat, Borås Liljegren Matts, vice ordförande, överste 1 gr. Borås Andersson Roland, regionråd, Borås Bertilsson Stig, redovisningskonsult, Sätila Fredenlund Eva, gymnastikdirektör, Borås Hygren Per-Olof, VD ACG Gruppen, Borås Leijbertz Gunilla, ombudsman, Borås Johansson Lotta, chef Navet, Bollebygd Petersson Majvor, handelsanställd, Svenljunga Petersson Per-Erik, teknisk direktör och vice vd SP, Borås Skogum Marita, förbundskapten i orientering, Berghem Huvudmän Vald första Mandatperiod gången per årsstämma Valda av kommunfullmäktige i Bollebygd Johansson Christer, Bollebygd Rosholm Peter, Bollebygd Valda av kommunfullmäktige i Borås Bäcklund Bo-Lennart, Borås Degerman-Carlsson Sara, Borås Fredenlund Bengt, Borås Hermansson Kerstin, Seglora Hjalmarsson Morgan, Borås Höög Per-Olof, Borås Löberg Petter, Borås Maconi Krister, Borås Medelius Lena, Borås Olsson Ulf, Borås Palmén Lena, Brämhult Persson Yvonne, Borås Spjuth Anita, Borås Steen Maj, Borås Valda av kommunfullmäktige i Mark Andreasson Ola, Hyssna Arvidsson Erland, Fjärås Fägersten Sören, Kinna Hellman Max Eivor, Kinna Lövgren Eivor, Örby Wichne Birgitta, Fritsla

11 Valda av kommunfullmäktige i Svenljunga Bjälkemo Margaretha, Svenljunga Haraldsson Berit, Svenljunga Mellqvist Thomas, Sexdrega Valda av huvudmännen Andersson Krister, Fritsla Bergengren Anna, Borås Dahlin Jan-Olof, Brämhult Davidsson Anders, Hyssna Fridén Marie, Borås Halvarsson Anders, Borås Heidemann Marie, Skene Heintz Jan, Bollebygd Hultman Erik, Borås Ivarson Gunnar, Borås Johansson Lotta, Bollebygd Johansson Stefan, Brämhult Karlsson Hans, Kinna Karlsson Martin, Bollebygd Karlsson Åke, Sandared Knutsson Nicklas, Svenljunga Larsson Per, Ullasjö Leijbertz Gunilla, Borås Lundqvist Sune, Bollebygd Nilsson Jan-Olof, Svenljunga Nilsson Magnus, Skene Salomonsson Sven-Olof, Borås Sandgren Johan, Brämhult Sjöquist Janåke, Kinna Zetterman Anita, Borås Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Nadja Bengtsson Box 1730, Borås Besök Åsbogatan 8 Telefon Telefax sbssjuharad.se

12

Att vara huvudman. i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Att vara huvudman. i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bank-aktiebolag Sparbanken

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 REGLEMENTE för Roslagens Sparbank 1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte 1. Sparbankens firma är Roslagens Sparbank

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07)

Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07) Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07) FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Dala Vindkraft Ekonomisk förening. Föreningen är en sammanslutning av elkunder boende och

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK Antagen vid ordinarie sparbanksstämma den 23 april 2014 Finansinspektionen godkänn ande FI Dnr 14-8932 REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK 1 FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH STYRELSENS SÄTE 1 Sparbankens firma är

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer