Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad"

Transkript

1 Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2 Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bankaktiebolag Sparbanken Borås AB. Stiftelsen blev majoritetsägare i banken. Den andra aktieägaren blev dåvarande Sparbanken Sverige AB. Personalen äger en mindre del genom vinstandelsstiftelsen Sporren. Under år 1998 förvärvade Sparbanken Borås AB f d Föreningsbankens kontor i bygden. I samband med förvärvet genomfördes en riktad nyemission till FöreningsSparbanken AB (publ) (f d Sparbanken Sverige AB). Som en följd av att banken i samband med förvärvet av f d Föreningsbankens kontor ändrade namn till FöreningsSparbanken Sjuhärad AB ändrade också stiftelsen under år 1998 namn till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad. Under 2007 var det dags för ny namnändring då banken ändrade sitt namn till Swedbank Sjuhärad AB. Som en konsekvens härav, och för att markera sambandet mellan stiftelse och bank, ändrade stiftelsen under 2008 sitt namn till det som nu gäller, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Idag är stiftelsen majoritetsägare i banken med 50,50 procent av aktierna och röstetalet. Swedbank AB äger 47,50 procent och Sporren äger 2,00 procent av aktierna. Ändamål Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Utbildning Idrott Kultur

3 Hur stiftelsen verkar Stiftelsen förvaltas av en styrelse med 11 ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 50 till antalet varav hälften utses av kommuner och hälften utses av huvudmännen själva. Ägarfrågor Stiftelsen är representerad vid samlingar med Swedbank Sjuhärad AB (publ) och representanter för de sex delägda bankernas stiftelser. Här hanteras gemensamma ägarfrågor. Förutsättningarna för att långsiktigt och säkert kunna verka som både ägare och bidragsgivare har studerats. Styrelsen har tagit ställning till ett antal ekonomiska och organisatoriska frågor som berör dessa områden. Styrelsen avsätter medel för att kunna stödja banken om den skulle komma att drabbas av stora förluster säkerställa att eventuella förvärv kan ske utan att stiftelsens majoritetsställning går förlorad lämna bidrag i vad som hittills ansetts vara en rimlig omfattning även om bankens vinst under något år skulle bli låg. Bidragsverksamheten Det är den del av bankens vinst som delas ut till stiftelsen, som används för att stödja bygden. Besluten om utdelningar fattas i bygden av bygdens representanter. Det är bygdens banks pengar som kommer bygden tillgodo. Stiftelsen ger som regel inga bidrag till sådant som skall ligga inom ramen för normala anslag från kommun, region, stat och verksledning. Stiftelsen stöder forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Styrelsen har fört diskussioner med representanter för dessa områden i bygden för att finna vägar för att öka kvalitet och bredd i bidragsgivningen. Forskning/utbildning Tillsammans med bland andra Högskolan i Borås och grund- och gymnasieskolorna i bygden undersöks skilda områden och modeller som genom stöd från stiftelsen skall leda till kvalitetsförbättringar. Näringslivsstöd Styrelsen stödjer näringslivet i bygden främst genom bidrag till föreningar eller organisationer som verkar för att stärka och utveckla näringslivet i bygden. Kultur Stödet till kultur lämnas inom ramen för ett vittomfattande kulturbegrepp. Idrott Friskare invånare är en målsättning som bör kunna uppfyllas genom olika satsningar av idrottsföreningar och projekt som befrämjar hälsan. Bygdens duktiga idrottare finns också med i stiftelsens intressområden. Projekt som stiftelsen prioriterar är till exempel projekt som utvecklar bygden projekt som kan inspirera andra att starta liknande projekt bygdens profilområden områden som underlättar rekrytering och utveckling forskning och utbildning ansökningar från organisationer, föreningar och institutioner Under åren har stiftelsen delat ut nästan 163 miljoner kronor till runt 1100 mottagare i Bollebygd, Borås, Mark och Svenljunga. Vill Du veta mer exakt hur bidragen fördelats kan Du gå in på stiftelsens hemsida Dessutom vet Ditt bankkonor hur mycket pengar som kommit till just Ditt område.

4 Huvudmännens funktion Huvudmännen skall vidmakthålla bankens och stiftelsens förankring i bygden. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet. Att verka som goda ambassadörer för banken och stiftelsen är en självklarhet. Huvudmännen skall vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området. Det är viktigt att de är lyhörda och lyssnar på omgivningen och att synpunkter som fångas upp förs vidare till ledningen för banken eller stiftelsen för vidare behandling. Banken och stiftelsen strävar efter att hålla huvudmännen väl informerade om verksamheten. På så sätt får de möjlighet att sprida kunskap och information inom sitt eget nätverk. Det är viktigt att de känner till Swedbank Sjuhärad ABs verksamhet i stora drag vad avser mål, organisation och ekonomi. Dessutom skall de ha kunskaper om stiftelsens uppgifter och sätt att lösa sina uppgifter. Stiftelsen utgår från att huvudmännen är kunder i banken. De skall också aktivt delta i stämmor och andra aktiviteter som anordnas av banken och stiftelsen. Historia Sparbankernas gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild. Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker i landet år Därefter började de att slå sig samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället samarbeta med Sparbanken Sverige. Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. Den första jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm ombildades föreningsbankerna till ett sammanhållet bankaktiebolag. Då fanns det drygt 350 lokala föreningsbanker. Borås Sparbank grundades Banken var då och är sedan dess en fristående bank. Borås Sparbank ombildades 1995 till Sparbanken Borås AB. Det nybildades bankaktiebolaget kom att ägas av två aktieägare. Dels en lokal stiftelse som inledningsvis ägde 60 procent av aktierna medan den börsnoterade banken, Sparbanken Sverige AB, ägde 40 procent av aktierna. Namnet FöreningsSparbanken Sjuhärad AB fick banken Det var året efter att Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gått samman. Då förvärvade Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor, i Borås med omnejd. Det fanns huvudmän när banken startade Borås Sparbank första huvudmän var, i likhet med vad som var fallet på andra håll, stiftarna. Genom 1892 års Sparbankslag beslutades att varje sparbank skulle ha lägst 20 och högst 50 huvudmän. De skulle vara insättarnas representanter och såsom en överstyrelse övervaka sparbankens förvaltning. Fram till 1995 då Borås Sparbank ombildades till aktiebolag fanns huvudmännen kvar med oförändrade beslutsfunktioner.

5 Historia forts Följande gällde i stora drag hälften av dem utsågs av kommunfullmäktige resten av huvudmännen skulle utses bland bankens kunder en huvudman skulle vara bosatt inom bankens verksamhetsområde huvudmännen utsåg bankens styrelse, fastställde bankens reglemente och hade till uppgift att som samhällets och sparbankskundernas representanter granska bankens verksamhet, fastställa balans- och resultaträkningar samt pröva styrelsens ansvarsfrihet. Tanken med huvudmannakåren och dess lokala förankring var också att huvudmännen skulle verka aktivt för att sparbanken tillfredsställde de behov av finansiell verksamhet som fanns i verksamhetsområdet och att sparbanken i sin verksamhet skulle utnyttja huvudmännens kontaktytor i näringsliv och övriga delar av samhället. När ett stort antal sparbanker under 1990-talet ombildades till aktiebolag tog riksdagen inte ställning till om de blivande ägarna/stiftelserna skulle ha huvudmän eller inte. Det blev varje sparbanksstämma som fattade beslutet om att ombilda banken till aktiebolag och instifta en stiftelse. Denna fick som ägare ta ställning till om stiftelsen som bildats skulle ha huvudmän eller inte. I propositionen som ledde fram till riksdagsbeslutet framgår att Det får inte råda någon tvekan om att det är stiftelsens styrelse som har den beslutande funktionen och ansvaret för att stiftelsens ändamål uppfylles. Bland de uppgifter regeringen ansåg att huvudmännen kunde ha nämndes att utse stiftelsens styrelse, ordförande, revisorer och valberedning att avge yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse att föreslå eller avge yttrande över ändringar i stiftelsens stadgar eller rörande ombildning av stiftelsen. Slutresultatet blev alltså att sparbanksstiftelsen får ha huvudmän, att de skall utses på samma sätt som huvudmännen i en sparbank men att huvudmännen inte fick ha samma beslutsfunktion som i en sparbank.

6 Stiftelseförordnande Fastställt av stiftelsens styrelse den 12 oktober Paragraf 8 reviderad den 11 mars Ersätter ursprungligt förordnande av den 30 augusti Namn 1. Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Ändamål 2. Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. 3. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Förmögenhetsförvaltning 4. Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i a aktier i Swedbank Sjuhärad AB eller aktier i annan bank inom föreningssparbankssektorn b inlåning i svensk bank c räntebärande värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun, svensk bank eller helägt dotterbolag till svensk bank. 5. Stiftelsen får upptaga lån endast i syfte att säkerställa kapitalförsörjningen i den bank genom vilken stiftelsen tillgodoser sitt ändamål i enlighet med vad som stadgas i 2 ovan. Lån får dock inte tagas upp i annan bank eller annat företag inom föreningssparbankssektorn. Organisation 6. Stiftelsens organ är styrelsen och stämman. Styrelsen 7. Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av 20. Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun. 8. Stiftelsens styrelse skall ha lägst sju och högst fjorton för viss tid utsedda ledamöter. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad som föreskrivs i det följande om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar för suppleanter. 9. Stämman utser och entledigar styrelseledamöter. 10. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. 11. Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande samt en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses av stämman för ett år i taget. 12. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en eller flera styrelseledamöter begär det. 13. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vad som sagts gäller inte i fall som avses i 28.

7 14. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av mötets ordförande samt en vid sammanträdet utsedd justerare. 15. Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sagts i 10. Bemyndigande som avses i andra stycket får endast avse rätt för två eller flera personer i förening att företräda stiftelsen och teckna dess namn. 16. Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet. Stämman 17. I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma. 18. Huvudmännen skall vara femtio (50) till antalet. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Borås kommun 6 av kommunfullmäktige i Marks kommun 3 av kommunfullmäktige i Svenljunga kommun 2 av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun 25 av huvudmännen Huvudman utsedd av kommunfullmäktige utses vart fjärde år för en tid av fyra år med början år Huvudman utsedd av huvudmännen utses för en tid av tre år. Av dessa utses vid valtillfället år ett åtta huvudmän, vid tillfället nästföljande år åtta huvudmän samt vid det tredje året nio huvudmän. Mandatperioden räknas från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Om en huvudmans uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara huvudman enligt 19 skall ny huvudman för den återstående mandattiden utses så snart det kan ske. 19. En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. 20. Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman till ordinarie stämma inom sex månader efter ut gången av varje kalenderår. Kallelse får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast en vecka för stämman. På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas. 1. val av ordförande för stämman, 2. val av huvudmän enligt 18, 3. arvoden till styrelseledamöter och styrelseordförande, 4. val av styrelseledamöter och styrelseordförande, 5. val av revisorer, 6. val av valberedning, 7. yttrande över styrelsens nominering av ledamöter i styrelsen för bankaktiebolaget Swedbank Sjuhärad AB, 8. föredragning av årsredovisningar samt revisorernas berättelser för Stiftelsen Swedbank Sjuhärad AB samt bankaktiebolaget Swedbank Sjuhärad AB. 21. Stämman är beslutsför om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande. Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får endast utövas personligen. 22. Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning. 23. En huvudman har för deltagande i stämma eller andra möten med huvudmännen rätt till ersättning för resekostnader enligt för banktjänstemän gällande regler.

8 Bokföring med mera 24. Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 25. Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning omfattande resultat- och balansräkning samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret. Revision 26. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. 27. Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskaps årets utgång. Övriga frågor 28. Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 får styrelsen utan tillstånd av permutations myndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande. Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense. Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig. 29. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande stiftelser. 30. Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet. Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande. Stadgar Fastställda av stiftelsens styrelse den 12 oktober Paragraf 3 reviderad den 11 mars Ersätter ursprungliga stadgar av den 30 augusti Valda av huvudmännen 1. Sparbanksstiftelsen Borås bildades genom Borås Sparbanks förordnande den 30 augusti Stiftelsens firma ändrades i maj 1998 till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad och under 2008 till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Stiftelsens ändamål anges i stiftelseförordnandet. Styrelse 2. Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och handhar stiftelsens angelägenheter i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i stiftelseförordnandet och dessa stadgar. 3. Stiftelsens styrelse skall ha sju till fjorton ledamöter. 4. Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av tre år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Val av ledamöter sker årligen med minst en ledamot för näst följande treårsperiod. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad i dessa stadgar föreskrivs om ledamöter skall i tillämpliga delar gälla suppleanter.

9 5. Styrelseledamöter erhåller arvode enligt stämmans beslut. Därutöver utgår traktamente och reseersättning enligt för banktjänstemän gällande regler. 6. Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen. Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara styrelseledamot enligt 10 i stiftelseförordnandet och det inte finns någon suppleant, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet kan dock anstå till nästa ordinarie stämma, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter enligt bestämmelserna i stiftelseförordnandet. 7. Vid sammanträde med styrelsen skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Justering skall verkställas före nästkom mande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Huvudmän och stämma 8. Huvudman utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. 9. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till stiftelsen. 10. En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 11. Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelsen till stämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stiftelseförordnandet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra stämma skall sammankallas för behandling av ärendet. 12. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen. Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande, därvid behandlade ärenden, stämmans beslut samt, om röstning skett, hur den utfallit. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt. Revision 13. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Dessa utses för en tid av ett år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Ändring av stadgar 14. Stiftelsens stadgar får ändras genom beslut av styrelsen. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av samtliga styrelseledamöter. Innan styrelsen fattar beslut i fråga om stadgeändring, skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

10 Stiftelsens styrelse Vald första gången Mandatperiod per årsstämma Sparf Bertil, ordförande, advokat, Borås Liljegren Matts, vice ordförande, överste 1 gr. Borås Andersson Roland, regionråd, Borås Bertilsson Stig, redovisningskonsult, Sätila Fredenlund Eva, gymnastikdirektör, Borås Hygren Per-Olof, VD ACG Gruppen, Borås Leijbertz Gunilla, ombudsman, Borås Johansson Lotta, chef Navet, Bollebygd Petersson Majvor, handelsanställd, Svenljunga Petersson Per-Erik, teknisk direktör och vice vd SP, Borås Skogum Marita, förbundskapten i orientering, Berghem Huvudmän Vald första Mandatperiod gången per årsstämma Valda av kommunfullmäktige i Bollebygd Johansson Christer, Bollebygd Rosholm Peter, Bollebygd Valda av kommunfullmäktige i Borås Bäcklund Bo-Lennart, Borås Degerman-Carlsson Sara, Borås Fredenlund Bengt, Borås Hermansson Kerstin, Seglora Hjalmarsson Morgan, Borås Höög Per-Olof, Borås Löberg Petter, Borås Maconi Krister, Borås Medelius Lena, Borås Olsson Ulf, Borås Palmén Lena, Brämhult Persson Yvonne, Borås Spjuth Anita, Borås Steen Maj, Borås Valda av kommunfullmäktige i Mark Andreasson Ola, Hyssna Arvidsson Erland, Fjärås Fägersten Sören, Kinna Hellman Max Eivor, Kinna Lövgren Eivor, Örby Wichne Birgitta, Fritsla

11 Valda av kommunfullmäktige i Svenljunga Bjälkemo Margaretha, Svenljunga Haraldsson Berit, Svenljunga Mellqvist Thomas, Sexdrega Valda av huvudmännen Andersson Krister, Fritsla Bergengren Anna, Borås Dahlin Jan-Olof, Brämhult Davidsson Anders, Hyssna Fridén Marie, Borås Halvarsson Anders, Borås Heidemann Marie, Skene Heintz Jan, Bollebygd Hultman Erik, Borås Ivarson Gunnar, Borås Johansson Lotta, Bollebygd Johansson Stefan, Brämhult Karlsson Hans, Kinna Karlsson Martin, Bollebygd Karlsson Åke, Sandared Knutsson Nicklas, Svenljunga Larsson Per, Ullasjö Leijbertz Gunilla, Borås Lundqvist Sune, Bollebygd Nilsson Jan-Olof, Svenljunga Nilsson Magnus, Skene Salomonsson Sven-Olof, Borås Sandgren Johan, Brämhult Sjöquist Janåke, Kinna Zetterman Anita, Borås Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Nadja Bengtsson Box 1730, Borås Besök Åsbogatan 8 Telefon Telefax sbssjuharad.se

12

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 REGLEMENTE för Roslagens Sparbank 1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte 1. Sparbankens firma är Roslagens Sparbank

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK Antagen vid ordinarie sparbanksstämma den 24 april 2013 REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK 1 FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH STYRELSENS SÄTE 1 Sparbankens firma är Sala Sparbank. 2 Sparbankens verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK Antagen vid ordinarie sparbanksstämma den 23 april 2014 Finansinspektionen godkänn ande FI Dnr 14-8932 REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK 1 FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH STYRELSENS SÄTE 1 Sparbankens firma är

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer