Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad"

Transkript

1 Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2 Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bankaktiebolag Sparbanken Borås AB. Stiftelsen blev majoritetsägare i banken. Den andra aktieägaren blev dåvarande Sparbanken Sverige AB. Personalen äger en mindre del genom vinstandelsstiftelsen Sporren. Under år 1998 förvärvade Sparbanken Borås AB f d Föreningsbankens kontor i bygden. I samband med förvärvet genomfördes en riktad nyemission till FöreningsSparbanken AB (publ) (f d Sparbanken Sverige AB). Som en följd av att banken i samband med förvärvet av f d Föreningsbankens kontor ändrade namn till FöreningsSparbanken Sjuhärad AB ändrade också stiftelsen under år 1998 namn till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad. Under 2007 var det dags för ny namnändring då banken ändrade sitt namn till Swedbank Sjuhärad AB. Som en konsekvens härav, och för att markera sambandet mellan stiftelse och bank, ändrade stiftelsen under 2008 sitt namn till det som nu gäller, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Idag är stiftelsen majoritetsägare i banken med 50,50 procent av aktierna och röstetalet. Swedbank AB äger 47,50 procent och Sporren äger 2,00 procent av aktierna. Ändamål Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Utbildning Idrott Kultur

3 Hur stiftelsen verkar Stiftelsen förvaltas av en styrelse med 11 ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 50 till antalet varav hälften utses av kommuner och hälften utses av huvudmännen själva. Ägarfrågor Stiftelsen är representerad vid samlingar med Swedbank Sjuhärad AB (publ) och representanter för de sex delägda bankernas stiftelser. Här hanteras gemensamma ägarfrågor. Förutsättningarna för att långsiktigt och säkert kunna verka som både ägare och bidragsgivare har studerats. Styrelsen har tagit ställning till ett antal ekonomiska och organisatoriska frågor som berör dessa områden. Styrelsen avsätter medel för att kunna stödja banken om den skulle komma att drabbas av stora förluster säkerställa att eventuella förvärv kan ske utan att stiftelsens majoritetsställning går förlorad lämna bidrag i vad som hittills ansetts vara en rimlig omfattning även om bankens vinst under något år skulle bli låg. Bidragsverksamheten Det är den del av bankens vinst som delas ut till stiftelsen, som används för att stödja bygden. Besluten om utdelningar fattas i bygden av bygdens representanter. Det är bygdens banks pengar som kommer bygden tillgodo. Stiftelsen ger som regel inga bidrag till sådant som skall ligga inom ramen för normala anslag från kommun, region, stat och verksledning. Stiftelsen stöder forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Styrelsen har fört diskussioner med representanter för dessa områden i bygden för att finna vägar för att öka kvalitet och bredd i bidragsgivningen. Forskning/utbildning Tillsammans med bland andra Högskolan i Borås och grund- och gymnasieskolorna i bygden undersöks skilda områden och modeller som genom stöd från stiftelsen skall leda till kvalitetsförbättringar. Näringslivsstöd Styrelsen stödjer näringslivet i bygden främst genom bidrag till föreningar eller organisationer som verkar för att stärka och utveckla näringslivet i bygden. Kultur Stödet till kultur lämnas inom ramen för ett vittomfattande kulturbegrepp. Idrott Friskare invånare är en målsättning som bör kunna uppfyllas genom olika satsningar av idrottsföreningar och projekt som befrämjar hälsan. Bygdens duktiga idrottare finns också med i stiftelsens intressområden. Projekt som stiftelsen prioriterar är till exempel projekt som utvecklar bygden projekt som kan inspirera andra att starta liknande projekt bygdens profilområden områden som underlättar rekrytering och utveckling forskning och utbildning ansökningar från organisationer, föreningar och institutioner Under åren har stiftelsen delat ut nästan 163 miljoner kronor till runt 1100 mottagare i Bollebygd, Borås, Mark och Svenljunga. Vill Du veta mer exakt hur bidragen fördelats kan Du gå in på stiftelsens hemsida Dessutom vet Ditt bankkonor hur mycket pengar som kommit till just Ditt område.

4 Huvudmännens funktion Huvudmännen skall vidmakthålla bankens och stiftelsens förankring i bygden. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet. Att verka som goda ambassadörer för banken och stiftelsen är en självklarhet. Huvudmännen skall vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området. Det är viktigt att de är lyhörda och lyssnar på omgivningen och att synpunkter som fångas upp förs vidare till ledningen för banken eller stiftelsen för vidare behandling. Banken och stiftelsen strävar efter att hålla huvudmännen väl informerade om verksamheten. På så sätt får de möjlighet att sprida kunskap och information inom sitt eget nätverk. Det är viktigt att de känner till Swedbank Sjuhärad ABs verksamhet i stora drag vad avser mål, organisation och ekonomi. Dessutom skall de ha kunskaper om stiftelsens uppgifter och sätt att lösa sina uppgifter. Stiftelsen utgår från att huvudmännen är kunder i banken. De skall också aktivt delta i stämmor och andra aktiviteter som anordnas av banken och stiftelsen. Historia Sparbankernas gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild. Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker i landet år Därefter började de att slå sig samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället samarbeta med Sparbanken Sverige. Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. Den första jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm ombildades föreningsbankerna till ett sammanhållet bankaktiebolag. Då fanns det drygt 350 lokala föreningsbanker. Borås Sparbank grundades Banken var då och är sedan dess en fristående bank. Borås Sparbank ombildades 1995 till Sparbanken Borås AB. Det nybildades bankaktiebolaget kom att ägas av två aktieägare. Dels en lokal stiftelse som inledningsvis ägde 60 procent av aktierna medan den börsnoterade banken, Sparbanken Sverige AB, ägde 40 procent av aktierna. Namnet FöreningsSparbanken Sjuhärad AB fick banken Det var året efter att Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gått samman. Då förvärvade Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor, i Borås med omnejd. Det fanns huvudmän när banken startade Borås Sparbank första huvudmän var, i likhet med vad som var fallet på andra håll, stiftarna. Genom 1892 års Sparbankslag beslutades att varje sparbank skulle ha lägst 20 och högst 50 huvudmän. De skulle vara insättarnas representanter och såsom en överstyrelse övervaka sparbankens förvaltning. Fram till 1995 då Borås Sparbank ombildades till aktiebolag fanns huvudmännen kvar med oförändrade beslutsfunktioner.

5 Historia forts Följande gällde i stora drag hälften av dem utsågs av kommunfullmäktige resten av huvudmännen skulle utses bland bankens kunder en huvudman skulle vara bosatt inom bankens verksamhetsområde huvudmännen utsåg bankens styrelse, fastställde bankens reglemente och hade till uppgift att som samhällets och sparbankskundernas representanter granska bankens verksamhet, fastställa balans- och resultaträkningar samt pröva styrelsens ansvarsfrihet. Tanken med huvudmannakåren och dess lokala förankring var också att huvudmännen skulle verka aktivt för att sparbanken tillfredsställde de behov av finansiell verksamhet som fanns i verksamhetsområdet och att sparbanken i sin verksamhet skulle utnyttja huvudmännens kontaktytor i näringsliv och övriga delar av samhället. När ett stort antal sparbanker under 1990-talet ombildades till aktiebolag tog riksdagen inte ställning till om de blivande ägarna/stiftelserna skulle ha huvudmän eller inte. Det blev varje sparbanksstämma som fattade beslutet om att ombilda banken till aktiebolag och instifta en stiftelse. Denna fick som ägare ta ställning till om stiftelsen som bildats skulle ha huvudmän eller inte. I propositionen som ledde fram till riksdagsbeslutet framgår att Det får inte råda någon tvekan om att det är stiftelsens styrelse som har den beslutande funktionen och ansvaret för att stiftelsens ändamål uppfylles. Bland de uppgifter regeringen ansåg att huvudmännen kunde ha nämndes att utse stiftelsens styrelse, ordförande, revisorer och valberedning att avge yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse att föreslå eller avge yttrande över ändringar i stiftelsens stadgar eller rörande ombildning av stiftelsen. Slutresultatet blev alltså att sparbanksstiftelsen får ha huvudmän, att de skall utses på samma sätt som huvudmännen i en sparbank men att huvudmännen inte fick ha samma beslutsfunktion som i en sparbank.

6 Stiftelseförordnande Fastställt av stiftelsens styrelse den 12 oktober Paragraf 8 reviderad den 11 mars Ersätter ursprungligt förordnande av den 30 augusti Namn 1. Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Ändamål 2. Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. 3. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Förmögenhetsförvaltning 4. Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i a aktier i Swedbank Sjuhärad AB eller aktier i annan bank inom föreningssparbankssektorn b inlåning i svensk bank c räntebärande värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun, svensk bank eller helägt dotterbolag till svensk bank. 5. Stiftelsen får upptaga lån endast i syfte att säkerställa kapitalförsörjningen i den bank genom vilken stiftelsen tillgodoser sitt ändamål i enlighet med vad som stadgas i 2 ovan. Lån får dock inte tagas upp i annan bank eller annat företag inom föreningssparbankssektorn. Organisation 6. Stiftelsens organ är styrelsen och stämman. Styrelsen 7. Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av 20. Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun. 8. Stiftelsens styrelse skall ha lägst sju och högst fjorton för viss tid utsedda ledamöter. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad som föreskrivs i det följande om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar för suppleanter. 9. Stämman utser och entledigar styrelseledamöter. 10. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. 11. Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande samt en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses av stämman för ett år i taget. 12. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en eller flera styrelseledamöter begär det. 13. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vad som sagts gäller inte i fall som avses i 28.

7 14. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av mötets ordförande samt en vid sammanträdet utsedd justerare. 15. Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sagts i 10. Bemyndigande som avses i andra stycket får endast avse rätt för två eller flera personer i förening att företräda stiftelsen och teckna dess namn. 16. Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet. Stämman 17. I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma. 18. Huvudmännen skall vara femtio (50) till antalet. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Borås kommun 6 av kommunfullmäktige i Marks kommun 3 av kommunfullmäktige i Svenljunga kommun 2 av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun 25 av huvudmännen Huvudman utsedd av kommunfullmäktige utses vart fjärde år för en tid av fyra år med början år Huvudman utsedd av huvudmännen utses för en tid av tre år. Av dessa utses vid valtillfället år ett åtta huvudmän, vid tillfället nästföljande år åtta huvudmän samt vid det tredje året nio huvudmän. Mandatperioden räknas från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Om en huvudmans uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara huvudman enligt 19 skall ny huvudman för den återstående mandattiden utses så snart det kan ske. 19. En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. 20. Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman till ordinarie stämma inom sex månader efter ut gången av varje kalenderår. Kallelse får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast en vecka för stämman. På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas. 1. val av ordförande för stämman, 2. val av huvudmän enligt 18, 3. arvoden till styrelseledamöter och styrelseordförande, 4. val av styrelseledamöter och styrelseordförande, 5. val av revisorer, 6. val av valberedning, 7. yttrande över styrelsens nominering av ledamöter i styrelsen för bankaktiebolaget Swedbank Sjuhärad AB, 8. föredragning av årsredovisningar samt revisorernas berättelser för Stiftelsen Swedbank Sjuhärad AB samt bankaktiebolaget Swedbank Sjuhärad AB. 21. Stämman är beslutsför om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande. Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får endast utövas personligen. 22. Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning. 23. En huvudman har för deltagande i stämma eller andra möten med huvudmännen rätt till ersättning för resekostnader enligt för banktjänstemän gällande regler.

8 Bokföring med mera 24. Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 25. Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning omfattande resultat- och balansräkning samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret. Revision 26. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. 27. Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskaps årets utgång. Övriga frågor 28. Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 får styrelsen utan tillstånd av permutations myndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande. Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense. Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig. 29. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande stiftelser. 30. Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet. Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande. Stadgar Fastställda av stiftelsens styrelse den 12 oktober Paragraf 3 reviderad den 11 mars Ersätter ursprungliga stadgar av den 30 augusti Valda av huvudmännen 1. Sparbanksstiftelsen Borås bildades genom Borås Sparbanks förordnande den 30 augusti Stiftelsens firma ändrades i maj 1998 till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad och under 2008 till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Stiftelsens ändamål anges i stiftelseförordnandet. Styrelse 2. Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och handhar stiftelsens angelägenheter i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i stiftelseförordnandet och dessa stadgar. 3. Stiftelsens styrelse skall ha sju till fjorton ledamöter. 4. Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av tre år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Val av ledamöter sker årligen med minst en ledamot för näst följande treårsperiod. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad i dessa stadgar föreskrivs om ledamöter skall i tillämpliga delar gälla suppleanter.

9 5. Styrelseledamöter erhåller arvode enligt stämmans beslut. Därutöver utgår traktamente och reseersättning enligt för banktjänstemän gällande regler. 6. Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen. Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara styrelseledamot enligt 10 i stiftelseförordnandet och det inte finns någon suppleant, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet kan dock anstå till nästa ordinarie stämma, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter enligt bestämmelserna i stiftelseförordnandet. 7. Vid sammanträde med styrelsen skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Justering skall verkställas före nästkom mande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Huvudmän och stämma 8. Huvudman utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. 9. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till stiftelsen. 10. En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 11. Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelsen till stämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stiftelseförordnandet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra stämma skall sammankallas för behandling av ärendet. 12. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen. Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande, därvid behandlade ärenden, stämmans beslut samt, om röstning skett, hur den utfallit. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt. Revision 13. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Dessa utses för en tid av ett år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Ändring av stadgar 14. Stiftelsens stadgar får ändras genom beslut av styrelsen. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av samtliga styrelseledamöter. Innan styrelsen fattar beslut i fråga om stadgeändring, skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

10 Stiftelsens styrelse Vald första gången Mandatperiod per årsstämma Sparf Bertil, ordförande, advokat, Borås Liljegren Matts, vice ordförande, överste 1 gr. Borås Andersson Roland, regionråd, Borås Bertilsson Stig, redovisningskonsult, Sätila Fredenlund Eva, gymnastikdirektör, Borås Hygren Per-Olof, VD ACG Gruppen, Borås Leijbertz Gunilla, ombudsman, Borås Johansson Lotta, chef Navet, Bollebygd Petersson Majvor, handelsanställd, Svenljunga Petersson Per-Erik, teknisk direktör och vice vd SP, Borås Skogum Marita, förbundskapten i orientering, Berghem Huvudmän Vald första Mandatperiod gången per årsstämma Valda av kommunfullmäktige i Bollebygd Johansson Christer, Bollebygd Rosholm Peter, Bollebygd Valda av kommunfullmäktige i Borås Bäcklund Bo-Lennart, Borås Degerman-Carlsson Sara, Borås Fredenlund Bengt, Borås Hermansson Kerstin, Seglora Hjalmarsson Morgan, Borås Höög Per-Olof, Borås Löberg Petter, Borås Maconi Krister, Borås Medelius Lena, Borås Olsson Ulf, Borås Palmén Lena, Brämhult Persson Yvonne, Borås Spjuth Anita, Borås Steen Maj, Borås Valda av kommunfullmäktige i Mark Andreasson Ola, Hyssna Arvidsson Erland, Fjärås Fägersten Sören, Kinna Hellman Max Eivor, Kinna Lövgren Eivor, Örby Wichne Birgitta, Fritsla

11 Valda av kommunfullmäktige i Svenljunga Bjälkemo Margaretha, Svenljunga Haraldsson Berit, Svenljunga Mellqvist Thomas, Sexdrega Valda av huvudmännen Andersson Krister, Fritsla Bergengren Anna, Borås Dahlin Jan-Olof, Brämhult Davidsson Anders, Hyssna Fridén Marie, Borås Halvarsson Anders, Borås Heidemann Marie, Skene Heintz Jan, Bollebygd Hultman Erik, Borås Ivarson Gunnar, Borås Johansson Lotta, Bollebygd Johansson Stefan, Brämhult Karlsson Hans, Kinna Karlsson Martin, Bollebygd Karlsson Åke, Sandared Knutsson Nicklas, Svenljunga Larsson Per, Ullasjö Leijbertz Gunilla, Borås Lundqvist Sune, Bollebygd Nilsson Jan-Olof, Svenljunga Nilsson Magnus, Skene Salomonsson Sven-Olof, Borås Sandgren Johan, Brämhult Sjöquist Janåke, Kinna Zetterman Anita, Borås Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Nadja Bengtsson Box 1730, Borås Besök Åsbogatan 8 Telefon Telefax sbssjuharad.se

12

Att vara huvudman. i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Att vara huvudman. i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bank-aktiebolag Sparbanken

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN Ändring 1991-06-26 1993-04-21 2002-12-11 2006-05-31 2008-05-31 2011-09-08 2012-09-18 BENÄMNING OCH ÄNDAMÅL 1 Sparbanksstiftelsen Kronan har bildats genom Sparbanken

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 REGLEMENTE för Roslagens Sparbank 1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte 1. Sparbankens firma är Roslagens Sparbank

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks

Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Friskis&Svettis Riks. 1.2 Friskis&Svettis-rörelsens gemensamma idé är att erbjuda lustfylld och

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

2 Delägare Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

2 Delägare Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare. 1(5) Bolagsordning Länsförsäkringar Gävleborg har valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) till de delar den är tillämplig för ömsesidiga försäkringsbolag. Huvudsyftet med Koden är att bidra

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande 1 S T A D G A R F Ö R Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande Antagen av styrelsen 2015-11-23 och godkänd av Länsstyrelsen 2016-03-31 Ersätter tidigare version daterad 2011-03-23

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer