PROTOTYP PROJEKTREDOVISNING. Innehåll. 1 Om projektet. 2 Produkter. 3 Projektets fortsättning. 4 Effekter. 5 Ekonomisk redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOTYP PROJEKTREDOVISNING. Innehåll. 1 Om projektet. 2 Produkter. 3 Projektets fortsättning. 4 Effekter. 5 Ekonomisk redovisning"

Transkript

1 PROTOTYP PROJEKTREDOVISNING Stockholm den 20 december 2010 Innehåll 1 Om projektet Projektledning och finansiering Ändamål Bakgrund Perspektiv och tillvägagångssätt Produkter Textproduktion Öppna mötesplatser Workshops och föreläsningar Forskningsprojekt Organisationsutveckling inom Hybris Konstproduktion Projektets fortsättning Huvudsakliga projekt Kommande uppdrag Effekter Slutord Ekonomisk redovisning Ekonomiska noter Ekonomiska kommentarer... 9

2 1 Om projektet 1.1 Projektledning och finansiering Prototyp är initierat och projektlett av Anders Jacobson och Johan elander för Hybris Konstproduktion. Projekttid: * Redovisningskonsult: Nätverkstan Ekonomitjänst Revision: EMK Revision Projektet realiserades med stöd av Sti elsen framtidens kultur (600 tkr) och Fonden Innovativ Kultur (50 tkr). Projektets egna intäkter i form av sålda tjänster uppgår till 94 tkr. * När denna projektredovisning skrivs räknar vi även in en arbetsmånad i 2011 som sy ar till att avsluta projektet samt projektera de avknoppningsprojekt som det lett till. 1.2 Ändamål I arbetet med Prototyp har vi e ersträvat att visa på sambandet mellan organisering och konstnärlig praktik. Vår långsiktiga målsättning har varit att stimulera till dynamik och pluralism inom konstfältet. 1.3 Bakgrund Prototyp växte fram ur vårt eget behov av att hitta organisatoriska strategier som kunde understödja vår verksamhet på mer ändamålsenliga och produktiva sätt. Vi ville se över hur Hybris Konstproduktion kunde organiseras för att bli ett produktivt verktyg för att åstadkomma större ekonomisk trygghet för de anställda, ekonomiskt ansvar och långsiktighet genom strukturer som kan hantera dynamiska budgetar på ett korrekt sätt, samt politisk legitimitet genom samverkan och aktivt deltagande i kulturpolitiska skeenden. När vi började fördjupa oss i frågor om organisationsform, ekonomiska strategier, samarbetsformer och kulturaktörers relation till kulturpolitiska strukturer, upplevde vi ett stort behov av att arbeta med dessa frågor i hela kulturfältet. Vi kunde konstatera att kunskapen i dessa frågor var låg bland en stor mängd verksamma aktörer, samtidigt som viljan till förändring var stark. Vi såg hur ett flertal kulturaktörer startar organisationer utan att ta sig tiden att fundera över vilka former och strategier som i realiteten skulle vara mest ändamålsenliga för verksamhetens ambitioner. Vår slutsats blev att detta generellt passiva (och inte sällan fientliga) förhållningssätt till företagande och ekonomisk administration i längden försvårar för kulturfältets utveckling och pluralism. Samtidigt kunde vi konstatera att de rådande kulturpolitiska strukturerna på ett tydligt sätt premierar en förlegad syn på såväl konst som produktion generellt. För att ta oss an dessa frågor på ett aktivt sätt valde vi att formulera dem som ett projekt: Prototyp. Behoven, så som vi tolkade dem, bestod framför allt i att koppla samman spridda diskussioner inom olika fält och hos olika aktörer, samt att stimulera till en mer engagerande diskussion om fördelarna med ett aktivt och medvetet förhållningssätt till organisering såväl som konstnärers kulturpolitiska engagemang. Vi ville visa på möjligheter till proaktiva strukturella insatser som skulle kunna leda till ökat konstnärligt handlingsutrymme såväl som ökad ekonomisk trygghet på en prekär arbetsmarknad. Vi valde att formulera våra frågeställningar utifrån relationen mellan organisatorisk och konstnärlig praktik, dvs. hur sätten vi arbetar och verkar på är intrikat sammanbundna med varandra på ideologiska, ekonomiska och estetiska plan. Under projektets initiala fas identifierade vi att de största behoven handlade om förhållningssätt och kunskaper gällande organisering, vilket ledde till att dessa frågor prioriterades. 1.4 Perspektiv och tillvägagångssätt Utifrån projektets breda anslag har vi arbetat utifrån två huvudsakliga perspektiv. Å ena sidan ur kulturaktörens perspektiv: hennes arbetssätt, samverkansformer, organisering, diskussionsklimat, relationer och möjligheter att påverka de system hon verkar inom. Å andra sidan ur ett strukturellt och politiskt perspektiv, med fokus på förslag till förändringar som sy ar till en större pluralism inom konstfältet. 2 av 9

3 Nedan beskriver vi de huvudsakliga metoder vi använt oss av i arbetet Möten Vi har genomgående arbetat med det småskaliga mötet som metod. Vi har träffat utövare, representanter för intresseorganisationer och fackförbund, tjänstepersoner inom offentlig förvaltning och på politisk nivå, med vilka vi fått möjligheten att dela och utbyta erfarenheter och kunskap. Det är också dessa möten som i regel utgjort startpunkten för de initiativ som vi realiserat Fortbildning och rådgivning Med hjälp av kurser, litteraturstudier, seminarier och rådgivning har vi sökt överblicka och bättre förstå det fält som projektet rör sig inom. Studierna har berört samtida kulturteori och politisk filosofi, organisationsteori, förvaltningspolitik, affärsutveckling och företagsekonomi. Vi har utvecklat vår förståelse för kulturpolitisk praxis genom att läsa utredningar och propositioner samt genom att delta vid konferenser, seminarier och möten. Ett exempel är att vi under hösten 2010 var diskussionspartners till Stockholms Stads kulturstrategiska avdelning gällande strukturella förändrings- och samordningsfrågor. Andra exempel är projektutveckling för Performing Arts Forum (Frankrike) samt dans- och cirkuskompaniet Vifira Självtest Ett genomgående tillvägagångssätt som vi tillämpat under projektet är att först testa idéer, metoder och strategier inom Hybris Konstproduktion innan vi applicerat dem på större sammanhang. Det tydligaste exemplet är hur vi under projektet har utvecklat, utvärderat och byggt upp ett internt ekonomiskt system som sy ar till att ligga till grund för företaget InterimKultur (se avsnitt 4: Projektets fortsättning) Delning Vi har delat med oss av våra tankar, idéer och erfarenheter på en rad olika sätt: textproduktion, föreläsningar, öppna mötesplatser, coachning, ideellt arbete inom andra organisationer samt genom en ny hemsida. Allt skrivet material som vi producerar licensieras under Creative Commons för att andra ska kunna nyttja och bygga vidare på detta material Samverkan Ett flertal initiativ t.ex. delprojektet Mer Opinion har realiserats i samverkan med andra aktörer, i formen av t.ex. samfinansiering, residens och utbyten (se avsnitt 2: Produkter). Att verka tillsammans med andra aktörer är ett viktigt sätt att vidare väcka intresse för de frågeställningar vi arbetar med Uppdrag Vi insåg snart att ett verkningsfullt och lärorikt sätt att praktisera den kunskap vi byggde upp under projektet var att ta uppdrag från förvaltningar, myndigheter, utbildningar och konstaktörer. Dessa uppdrag har möjliggjort en kontakt och rörlighet mellan olika nivåer och aspekter av kulturproduktionen. 3 av 9

4 2 Produkter I denna projektredovisning har vi valt att beskriva en rad avtryck som tillblivit genom vårt arbete med Prototyp. Nedan finner ni redogörelser för vad respektive initiativ omfattat. För att ta del av de texter och projekt som producerats i sin helhet hänvisar vi till vårt arkiv på 2.1 Textproduktion Var god stör omförhandling pågår Under våren 2010 skrev Anders Jacobson en essä som kopplade samman dansens förändrade produktions- och organisationsformer, koreografibegreppets expandering och konstens autonomi. Vad god stör omförhandlig pågår belyser förändrade förhållningssätt inom samtida konstproduktion, kulturpolitik, ekonomi och organisering. Författaren ly er fram att konstaktörerna just nu har en stor möjlighet att istället för att marginalisera sig själva i jakten på frihet och dröja sig kvar i en tid som flytt kliva in i förändringens centrum och omdefiniera konstens samtida relevans och sociala verkningar. Ett avsnitt ur texten har publicerats på engelska, franska och serbiska i den franska publikationen Exhausting Immaterial Labour in Performance Fyra kulturpolitiska förslag Inför Almedalsveckan 2010 arbetade vi fram en skri Fyra kultupolitiska förslag som presenterades för de politiska partierna och en mängd kulturaktörer. Vi pekar i skri en på fyra angelägna förändringar i kulturpolitiken som vi menar behöver komma till stånd för att möjliggöra mer samtida förhållningssätt och främja ett än mer dynamiskt, pluralistiskt och angeläget konstoch kulturliv Manifest För att belysa produktionsformernas ideologi valde vi att utifrån möten och diskussioner skriva ett manifest som utgjort en yta för vidare reflektion och diskussion. Till grund för arbetet med manifestet ligger vår övertygelse att vi genom att formulera värden och visioner kan komma att upptäcka diskrepanser mellan våra ideal och vår praktik. Manifestet skapades i residens på Les Laboratoires d'aubervilliers i Paris och Performing Arts Forum (PAF) i St Erme. Det har publicerats på engelska och franska i Les Laboratoires d'aubervilliers Journal och på engelska i boken e Swedish Dance History Ska vi ta en fika? konstnären som konsult Ett grundläggande problem gällande konstaktörers ekonomiska situation är att kulturfältet har en utpräglad praxis av att undervärdera kostnaderna för arbete. Många kulturaktörer är dåliga på att ta betalt, och uppdragsgivare förutsätter o a att uppdrag både inom och utanför kärnverksamheten gladeligen utförs ideellt. För att uppmärksamma frågan gentemot uppdragsgivare och för att uppmuntra kulturaktörer att värdera sitt arbete och sin kunskap har vi sammanställt en skri som vi kallar Ska vi ta en fika? konstnären som konsult. Skri en har tagits fram med ett initialt stöd från Danskontoret (Konstoch kulturutveckling i Västra Götaland), vidareutvecklats inom ramen för Prototyp och är tänkt att publiceras under våren Öppna mötesplatser Mer Opinion mötesplats för konstkritisk och kulturpolitisk debatt Ett prioriterat område har varit att främja artikulering inom kultursektorn. Inom ramen för Prototyp utvecklade vi ett projekt som sy ade till att främja kulturaktörers artikulering i konstkritiska och kulturpolitiska frågor. Mer Opinion huserade i Folkteaterns foajé och tog formen av en öppen åsikts-redaktion under Göteborgs Dans & Teater Festival, augusti Varje dag mellan 9.30 och bjöds festivaldeltagare, artister och förbipasserande in att diskutera, läsa, tycka, arrangera aktiviteter och arbeta med att skriva recensioner, artiklar mm. 4 av 9

5 Ambitionen var att träna oss i att artikulera förslag, förhållningssätt och ståndpunkter samt att sätta oss in i hur strukturella, ekonomiska och diskursiva system fungerar och samspelar. Projektet uppmuntrade var och en att själva formulera de frågor de anser viktiga, att praktisera argument samt att tillsammans verka för förändring. Mer Opinion genomfördes i samverkan med Göteborgs Dans & Teater Festival, Konstnärliga fakulteten/göteborgs Universitet, Dans och Cirkushögskolan, Folkteatern, Danscentrum Väst, Riksteatern, Dansbyrån, Kultur i Väst och Göteborgs Stads Kulturförvaltning. Arbetsteamet bestod av Louise Höjer, Anders Jacobson, Johan elander och Gabriel Widing. Kommentar: Mer Opinions ekonomi är fristående och redovisas därmed inte i Prototyps ekonomiska redovisning. 2.3 Workshops och föreläsningar Vi har delat med oss av vårt arbete genom workshops och föreläsningar vid utbildningar och seminarier, t.ex. vid Centre National de la Danse (Paris), Kedja dance encounters (Umeå), Konst, kultur och ekonomi (Södertörns högskola), Dans och Cirkushögskolan (Stockholm) och Brunnsvik Konst. 2.4 Forskningsprojekt Choreography as generic tool for cooperative organizing and action I arbetet med Prototyp har vi använt en expanderad förståelse av koreografisk praktik, som ett verktyg för organisering. Detta förhållningssätt har genererat stort intresse, samtidigt som det har visat sig vara mer tillgängligt att samtala på det symboliska planet än att faktiskt betrakta organisering som en koreografisk praktik. Frågan om ett expanderat koreografibegrepp har återkommit i flera delar av arbetet och fick för oss sin tydligaste form i utformningen av ett forskningsprojekt: en ansökan om doktorandtjänst i koreografi på Dans och Cirkushögskolan. Johan elander gick vidare till intervju, men ansökan avslogs i sista omgången Uppstart av aktiebolag Vi har lagt en ansenlig tid på att lära oss mer om organisationsformer, dess för- och nackdelar inom konstsektorn samt dess ideologiska implikationer. Vi kom för egen del fram till att den mest passande formen för vår verksamhet är ett aktiebolag. Vi har noga studerat och arbetat med att ta fram en precis bolagsordning och aktieägaravtal, för att på bästa sätt kunna dela med oss av denna kunskap till andra aktörer och större sammanhang. T.ex. har Coompanion (Kooperativ Konsult) bett att få använda vår bolagsordning som exempel i sin företagsrådgivning. Uppstarten av aktiebolag har skett i dialog med Hybris Konstproduktions styrelse Jämställdhetsplan Som en del av Hybris Konstproduktions interna policyarbete har vi tagit fram en jämställdhetsplan anpassad till småskalig och dynamisk verksamhet. Vår ståndpunkt är att även små arbetsgivare behöver arbeta med jämställdhetsfrågor, trots att lagen inte kräver det. Utöver att planen nu används i vår egen organisation hoppas vi att den kan tjäna som inspiration för andra aktörer som vill diskutera och arbeta med jämställdhet. Planen utformades av Anders Jacobson och Cecilia Olsson e er en kartläggning och förarbete av Maline Casta och Mattias Strand Hemsida förmedling av information och tjänster Att digitalt tillgängliggöra vårt arbete på ett överskådligt sätt har varit viktigt för att nå ut till andra; dels för att dela med oss av vårt arbete och stimulera diskussion, dels för att underlätta kontakt med nya samverkanspartners och kunder. Därför var en prioritering under våren 2010 att förtydliga och formulera vår verksamhet och våra förhållningssätt, utforma en affärsplan samt formulera vårt tjänsteutbud. Hemsidan publicerades 1 juni 2010 och togs fram i samarbete med Rabash Design- och Webbkooperativ. Hybris Konstproduktions logotyp utformades av Karen Ammon. 2.5 Organisationsutveckling inom Hybris Konstproduktion 5 av 9

6 3Projektets fortsättning I och med avslutet av projektet Prototyp kommer två huvudsakliga projektidéer att ta vid; dels arbete med en bok kring kulturens organisering, dels fortsatt arbete med en förstudie av egenanställningsföretaget InterimKultur. Vidare har Prototyp gett oss möjligheter att bygga kunskap och kontakter som möjliggjort ett större antal uppdrag. Nedan beskriver vi kortfattat det kommande arbetet. 3.1 Huvudsakliga projekt Bokprojekt om kultursektorns koreografi och organisering Vi avser att under 2011 samla, artikulera och fördjupa våra tankar och förslag i bokform. Projektet kommer att ske i samarbete med Dans och Cirkushögskolan, som erbjuder oss två deltidsanställningar (25%) för att arbeta med studenter i seminarieform och parallellt utveckla bokprojektet. Medel har även sökts från bl.a. Konstnärsnämnden. När det gäller bokens utformning är vi inspirerade av David Karlssons bok En kulturutredning pengar, konst och politik (Glänta 2010), som är både lättillgänglig i sitt språk, har en bra balans mellan kulturteoretiska resonemang och realpolitisk erfarenhet, är relativt djupgående i sina diskussioner och som dessutom leder fram till ett antal konkreta politiska förslag. Vi vill att boken ska ha en debatterande och resonerande ton och att den kan framföra resonemang som skiljer sig i sitt anslag från den etablerade kulturdebatten, som i dag saknar en produktiv dissensus och pluralism. Boken är tänkt att publiceras på svenska och engelska. Vi menar att det inom dansfältet finns ett underskott av denna typ av diskussion i textform, och bedömer baserat på de reaktioner vi mött för vårt arbete hittills, både i Sverige och internationellt att det finns både intresse och behov av att producera en publikation som kan ge en överblick och skapa samband mellan en mängd parallella samtida skeenden. De ämnesområden som vi ämnar fördjupa i boken är: Organisationskulturer inom konstsektorn Koreografi som ett expanderande kunskapsfält Konstnärerna i kulturpolitiken Relationerna mellan politik, organisation och konstnärlig praktik Maktordningar och möjlighetsstrukturer Konkreta kulturpolitiska förslag InterimKultur förstudie av egenanställningsföretag inom kultursektorn Under vårt arbete har vi identifierat ett antal tjänster som skulle kunna komplettera existerande strukturer på en arbetsmarknad präglad av korta anställningar, komplicerade trygghetssystem, många olika arbetsgivare och olika typer av inkomstkällor. Utöver nya offentliga insatser på entreprenörskap, företagsutveckling och scenkonstallianser menar vi att kulturfältet behöver utveckla tjänster och arbetssätt som fokuserar på alla de individer som befinner sig mitt emellan de kategorier som de offentliga stödformerna innefattar. Vi menar att den frilansade arbetstagaren i rörelse hon som inte vill eller kan driva eget företag och som inte heller är regelbundet anställd, hon som växlar mellan olika yrkesroller, som rör sig på en global arbetsmarknad, deltar i grupper och arbetar ensam skulle gynnas av system som sammanställer denna arbetssituation till en samlad trygghet med framförhållning, personlig planering och stöd. I slutändan menar vi att ett sådant system kan möjliggöra för arbetstagaren att lägga mer tid på att arbeta med sin kärnverksamhet, samt att hitta och producera nya arbetstillfällen. Utifrån våra erfarenheter och undersökningar planerar vi att genomföra en förstudie av ett egenanställningsföretag InterimKultur utan privata vinstintressen. Affärsidén vilar på kooperativa värderingar och sy ar till att stärka den frilansande arbetstagarens sociala trygghet samt att förenkla och effektivisera den enskildas administrativa arbete. InterimKultur erbjuder ett utökat arbetsgivaransvar: fakturering, lönehantering, ekonomisk planering, tjänstepension, avdrag för professionella utgi er, ansvarstagande gällande diskrimineringsfrågor, etc. 6 av 9

7 Den planerade förstudien omfattar: Fallstudier på frilansare som arbetar inom kultursektorn på olika sätt, och som således skulle ha behov av olika typer av tjänster. Vissa arbetar t.ex. mycket internationellt, andra lokalt, vissa har många uppdrag medan andra arbetar mer sällan. Fallstudier på existerande egenanställningsföretag/faktureringsserviceföretag i Sverige och internationellt; hur arbetar de, vad tar de ut för avgifter, vilka är deras fördelar och brister sett från kultursektorns specifika villkor? Undersöka hur InterimKultur ska fungera i relation till dagens trygghetssystem samt pröva huruvida begrepp såsom t.ex. självständig uppdragstagare gäller för företagets klienter. Ta fram underlag på digitala tjänster som gör det lätt för klienten att använda tjänsterna samtidigt som det minskar företagets administrativa kostnader. Etablera en försöksverksamhet som under en avgränsad tidsperiod erbjuder tjänsterna till ett tjugotal klienter. Lämna förslag på ändamålsenlig verksamhetsform samt handlingsplan för uppstart av verksamhet där tjänsterna kan erbjudas alla, professionell som amatör och oavsett yrkeskategori, som engagerats för att arbeta inom kultur och erhåller ersättning för detta. Kommentar: Under arbetet med Prototyp har vi utformat ett utförligt förslag på en förstudie, för vilken vi söker ytterligare medel, framför allt från Vinnova. Då Vinnova enligt nya regler sedan hösten 2010 kräver att alla sökande aktiebolag ska ha varit registrerade i minst ett år, är projektet vilande tills dess att vi är berättigade att söka medel från Vinnova. För en närmare beskrivning av den planerade förstudien får ni gärna kontakta oss. 3.2 Kommande uppdrag Vi vill här nämna ett antal uppdrag av strategisk betydelse som är planerade att genomföras under våren 2011 och som möjliggjorts genom vårt arbete med Prototyp Svensk Scenkonst redaktionsarbete för krönikor och antologi I sy e att stärka scenkonstens legitimitet gentemot politiker och allmänhet samt öka förståelsen för vikten av offentlig finansiering av kultur generellt och scenkonst specifikt, vill Svensk Scenkonst utveckla diskussionsklimatet genom ett antal debatterande krönikor. Vi kommer att fungera som redaktörer för krönikorna, föreslå frågeställningar och utmaningar samt bjuda in skribenter Tillväxtverket utformning av branschguide för scenkonst (ej bekrä at) Tillväxtverket driver i samverkan med Skatteverket och Bolagsverket webbplatsen verksamt.se, som genom samlad information underlättar för företagare att starta, driva, utveckla och avveckla företag. På hemsidan finns ett antal branschguider som riktar sig till specifika branscher som anses särskilt prioriterade. Inom ramen för regeringens handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna utvecklas nu guider för olika konstområden. Vi kommer att konsulteras i arbetet med en branschguide för scenkonst Dans och Cirkushögskolan entreprenörskurs I sy e att stärka danskonstnärers möjlighet att verka på marknaden och utveckla danskonsten satsar DOCH på att utveckla olika kurser som berör entreprenörskap, management och organisering. Vi är involverade i utveckling och genomförande av dessa kurser, som riktar sig både till skolans studenter och professionella dansaktörer. Arbetet löper parallellt med att vi arbetar som utvecklingskonsulter för DOCH samt ovan beskrivna bokprojekt, där de olika erfarenheterna binds samman Cullbergbaletten visions- och utvecklingsarbete (ej bekrä at) Vi för dialog med Cullbergbalettens konstnärlige ledare Anna Grip om att under våren 2011 arbeta med kompaniets visions- och utvecklingsarbete, kring hur Cullbergbaletten som institution kan vara en tydligare resurs för danskonsten och dess aktörer. 7 av 9

8 4 Effekter Vi har under och genom arbetet med Prototyp fått möjligheten att bygga kunskap, artikulera förslag och knyta kontakter som gett våra idéer större legitimitet och genomslag på flera olika nivåer. I och med vår rörliga position har vi kunnat verka som mäklare av idéer och kontakter mellan olika sammanhang och aktörer. Det är naturligtvis svårt att definiera eller mäta konkreta och långsiktiga effekter av ett projekt som detta, men vi kan med säkerhet konstatera att vårt arbete genom Prototyp har kommit att bli en aktiv agent i större förändringsprocesser inom kultursektorn. Vi upplever att många aktörer vill förändra sina verksamheter, problematisera givna sanningar samt uppdatera och artikulera sina förhållningssätt kring konstproduktion. I dessa processer har vi kunnat tillföra infallsvinklar, engagemang och energi. Vi upplever att våra frågeställningar korresponderar med flera större parallella rörelser inom konstproduktionen, kulturpolitiken och samhället i vidare mening. Begrepp, organisationer och fält öppnar sig i sy e att bli mer demokratiska och gränser luckras upp. En mängd nya aktörer problematiserar rådande maktstrukturer och begrepp som "konstnärlig kvalitet" och "professionalism" på produktiva sätt som i längden kan leda till större pluralism. Fler och fler ifrågasätter de strukturella stuprören som inte längre korresponderar med hur konstnärlig verksamhet ser ut i dag och talar istället om vikten av att bygga laterala, globala och interdisciplinära relationer. Regeringens handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar tar upp insatsområden som förutsatt att de genomförs på ett genomtänkt sätt korresponderar med idéer som vi tror är viktiga för både kulturdebatten och konstnärliga verksamheters utveckling. Konst och kultur ly s o are fram som en given del av samhället. Även om vi ser dessa rörelser som mycket positiva finns det en tendens och en risk i att resonemang alltför o a förs på en för ytlig nivå, vilket i värsta fall kan leda till motsatta resultat; mer slutna och låtsasdemokratiska strukturer draperade i fina ord, större flexibilitet på bekostnad av social trygghet, samt en tendens att vilja tillfredställa rådande politiska och estetiska trender för att överleva. I en tid då transparens och informationsfrihet är hotad, då främlingsfientliga och exkluderande kra er växer sig starkare, och då sociala kly or ökar måste vi fortsätta att verka för öppnare och mer transparenta system, stärkta småskaliga aktörer, bredare och djupare kunskaper, mer samtida och dynamiska kultur- och arbetsmarknadspolitiska insatser samt ett livligare och brokigare diskussionsklimat. 4.1 Slutord Vi hade sedan tidigare erfarit det vackra och frustrerande i att det på förhand är omöjligt att avgöra vad i vårt handlande som kan komma att bli väsentligt, att vad som helst kan härbärgera fröet till det som gör hela skillnaden. I och med detta kom vi att anamma ett förhållningssätt där vi strävat e er att ge en jämbördig omsorg till samtliga delar av vårt arbete. En praktik som betonar hur vi gör vad vi gör. I all sin enkelhet handlar det om att genom småskalig handling verka för storskalig ambition: att förändra sig själv, och därigenom sina förutsättningar och sammanhang. Det tillvägagångssätt som vecklade ut sig under arbetet hade som sy e att ingjuta möjligheten till omförhandling i allt det vi gör. I enlighet med detta har vi försökt förbikoppla viljan att förlita oss på ett fulländat slutresultat en helhetslösning och istället arbetat med de kontaktytor som dagligen omger oss. Fundamentet i vårt engagemang har varit det till synes uppenbara förhållandet att det är vi människor som bygger upp de system som omger oss. De är våra. Det vi gör formar dem. Anders Jacobson & Johan elander 8 av 9

9 5 Ekonomisk redovisning 5.1 Ekonomiska noter 1. 85% av beviljade medel betalades ut i juli 2009, resterande 15% betalas ut e er att denna projektredovisning godkänts av sti elsen. 2. Leasing dator, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, bankkostnader etc. 3. Två projektledare; sammanlagt 2 årsverken. Inkomster Not Kronor Sti elsen framtidens kultur kr Fonden Innovativ Kultur kr Försäljning tjänster kr Summa inkomster kr Utgifter Not Kronor Produktion 572 kr Administrativa kostnader kr Resekostnader kr Kost & Logi kr Representation kr Tele- & datakommunikation kr Marknadsföring/Hemsida kr Revision & redovisningstjänster kr Konsultarvoden kr Lönekostnader (inkl. semesterlön) kr Traktamenten (Sverige & utland) kr Pensionsförsäkringspremier kr Lagstadgade sociala avgi er kr Särskild löneskatt kr Fortbildning & Facklitteratur kr Summa utgi er kr Resultat kr 5.2 Ekonomiska kommentarer Gemensamma kostnader Under 2010 (fram till och med den 30 november i denna redovisning) fördelades gemensamma kostnader avseende föreningens administration och förvaltning mellan föreningens samtliga projekt. Fördelningsnyckeln bestäms av hur stor del respektive projekts intäkter utgör av föreningens totala intäkter Disponering av projektets vinst Summan som här redovisas som vinst kommer användas för att täcka de gemensamma kostnader som tillkommer innan projektets avslut den sista januari Om det e er det återstår medel kommer de att investeras i ett av avknoppningsprojekten som tar vid e er Prototyps avslut. Hybris Konstproduktion E-post: Box Hemsida: Stockholm Org.nr: av 9

Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT

Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT Ett grundläggande problem gällande konstnärens ekonomiska situation är att kulturfältet har en utpräglad praxis av att undervärdera kostnader för

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Framtidens stödsystem, Stockholms Stad Förslag till arbetsgruppen

Framtidens stödsystem, Stockholms Stad Förslag till arbetsgruppen Förslag till arbetsgruppen Årsta, 16 mars 2011 Reflektioner kring arbetsgruppens arbetsmetod och funktion Med anledning av arbetsgruppens senaste möte så har vi (Anders och Johan) diskuterat och funderat

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

MÖTESPLATS FÖR KONSTNÄRLIG OCH KULTURPOLITISK DEBATT 20-28 AUGUSTI 2010, PÅ FOLKTEATERN I GÖTEBORG, VARJE DAG KL 9.30-23.00.

MÖTESPLATS FÖR KONSTNÄRLIG OCH KULTURPOLITISK DEBATT 20-28 AUGUSTI 2010, PÅ FOLKTEATERN I GÖTEBORG, VARJE DAG KL 9.30-23.00. MÖTESPLATS FÖR KONSTNÄRLIG OCH KULTURPOLITISK DEBATT 20-28 AUGUSTI 2010, PÅ FOLKTEATERN I GÖTEBORG, VARJE DAG KL 9.30-23.00 Projektrapport INNEHÅLL Projektets ramar och tilltal, sid 2 Reflektioner, sid

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål Om Interim kultur Kooperativets syfte och mål Vi som är medlemmar i Interim kultur arbetar som frilansare inom konst och kultur, som artister, konstnärer, projektledare och pedagoger. I dagsläget arbetar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Konstnärlig examen 2 Grundnivå 2 Huvudområde cirkus 2 Huvudområdet dans 2 Huvudområdet koreografi 3 Avancerad nivå 3 Huvudområdet koreografi

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015 Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet Karlstad 3 mars 2015 Kvalitet När man har pratat om kvalitet i kulturpolitiken har det oftast handlat om konstnärlig kvalitet. Kulturpolitiken har dock inte definierat

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Kultur och företagande Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Trender Kultur och media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stora organisationer mot projekt

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation Verksamhetsplan 2010 2(6) Framställan Det finns många visioner för Göteborg och Västra Götaland Dansbyrån förverkligar en av dem. Dansbyrån delar mångas vision om att göra danskonsten till en mer etablerad

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer