PROTOTYP PROJEKTREDOVISNING. Innehåll. 1 Om projektet. 2 Produkter. 3 Projektets fortsättning. 4 Effekter. 5 Ekonomisk redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOTYP PROJEKTREDOVISNING. Innehåll. 1 Om projektet. 2 Produkter. 3 Projektets fortsättning. 4 Effekter. 5 Ekonomisk redovisning"

Transkript

1 PROTOTYP PROJEKTREDOVISNING Stockholm den 20 december 2010 Innehåll 1 Om projektet Projektledning och finansiering Ändamål Bakgrund Perspektiv och tillvägagångssätt Produkter Textproduktion Öppna mötesplatser Workshops och föreläsningar Forskningsprojekt Organisationsutveckling inom Hybris Konstproduktion Projektets fortsättning Huvudsakliga projekt Kommande uppdrag Effekter Slutord Ekonomisk redovisning Ekonomiska noter Ekonomiska kommentarer... 9

2 1 Om projektet 1.1 Projektledning och finansiering Prototyp är initierat och projektlett av Anders Jacobson och Johan elander för Hybris Konstproduktion. Projekttid: * Redovisningskonsult: Nätverkstan Ekonomitjänst Revision: EMK Revision Projektet realiserades med stöd av Sti elsen framtidens kultur (600 tkr) och Fonden Innovativ Kultur (50 tkr). Projektets egna intäkter i form av sålda tjänster uppgår till 94 tkr. * När denna projektredovisning skrivs räknar vi även in en arbetsmånad i 2011 som sy ar till att avsluta projektet samt projektera de avknoppningsprojekt som det lett till. 1.2 Ändamål I arbetet med Prototyp har vi e ersträvat att visa på sambandet mellan organisering och konstnärlig praktik. Vår långsiktiga målsättning har varit att stimulera till dynamik och pluralism inom konstfältet. 1.3 Bakgrund Prototyp växte fram ur vårt eget behov av att hitta organisatoriska strategier som kunde understödja vår verksamhet på mer ändamålsenliga och produktiva sätt. Vi ville se över hur Hybris Konstproduktion kunde organiseras för att bli ett produktivt verktyg för att åstadkomma större ekonomisk trygghet för de anställda, ekonomiskt ansvar och långsiktighet genom strukturer som kan hantera dynamiska budgetar på ett korrekt sätt, samt politisk legitimitet genom samverkan och aktivt deltagande i kulturpolitiska skeenden. När vi började fördjupa oss i frågor om organisationsform, ekonomiska strategier, samarbetsformer och kulturaktörers relation till kulturpolitiska strukturer, upplevde vi ett stort behov av att arbeta med dessa frågor i hela kulturfältet. Vi kunde konstatera att kunskapen i dessa frågor var låg bland en stor mängd verksamma aktörer, samtidigt som viljan till förändring var stark. Vi såg hur ett flertal kulturaktörer startar organisationer utan att ta sig tiden att fundera över vilka former och strategier som i realiteten skulle vara mest ändamålsenliga för verksamhetens ambitioner. Vår slutsats blev att detta generellt passiva (och inte sällan fientliga) förhållningssätt till företagande och ekonomisk administration i längden försvårar för kulturfältets utveckling och pluralism. Samtidigt kunde vi konstatera att de rådande kulturpolitiska strukturerna på ett tydligt sätt premierar en förlegad syn på såväl konst som produktion generellt. För att ta oss an dessa frågor på ett aktivt sätt valde vi att formulera dem som ett projekt: Prototyp. Behoven, så som vi tolkade dem, bestod framför allt i att koppla samman spridda diskussioner inom olika fält och hos olika aktörer, samt att stimulera till en mer engagerande diskussion om fördelarna med ett aktivt och medvetet förhållningssätt till organisering såväl som konstnärers kulturpolitiska engagemang. Vi ville visa på möjligheter till proaktiva strukturella insatser som skulle kunna leda till ökat konstnärligt handlingsutrymme såväl som ökad ekonomisk trygghet på en prekär arbetsmarknad. Vi valde att formulera våra frågeställningar utifrån relationen mellan organisatorisk och konstnärlig praktik, dvs. hur sätten vi arbetar och verkar på är intrikat sammanbundna med varandra på ideologiska, ekonomiska och estetiska plan. Under projektets initiala fas identifierade vi att de största behoven handlade om förhållningssätt och kunskaper gällande organisering, vilket ledde till att dessa frågor prioriterades. 1.4 Perspektiv och tillvägagångssätt Utifrån projektets breda anslag har vi arbetat utifrån två huvudsakliga perspektiv. Å ena sidan ur kulturaktörens perspektiv: hennes arbetssätt, samverkansformer, organisering, diskussionsklimat, relationer och möjligheter att påverka de system hon verkar inom. Å andra sidan ur ett strukturellt och politiskt perspektiv, med fokus på förslag till förändringar som sy ar till en större pluralism inom konstfältet. 2 av 9

3 Nedan beskriver vi de huvudsakliga metoder vi använt oss av i arbetet Möten Vi har genomgående arbetat med det småskaliga mötet som metod. Vi har träffat utövare, representanter för intresseorganisationer och fackförbund, tjänstepersoner inom offentlig förvaltning och på politisk nivå, med vilka vi fått möjligheten att dela och utbyta erfarenheter och kunskap. Det är också dessa möten som i regel utgjort startpunkten för de initiativ som vi realiserat Fortbildning och rådgivning Med hjälp av kurser, litteraturstudier, seminarier och rådgivning har vi sökt överblicka och bättre förstå det fält som projektet rör sig inom. Studierna har berört samtida kulturteori och politisk filosofi, organisationsteori, förvaltningspolitik, affärsutveckling och företagsekonomi. Vi har utvecklat vår förståelse för kulturpolitisk praxis genom att läsa utredningar och propositioner samt genom att delta vid konferenser, seminarier och möten. Ett exempel är att vi under hösten 2010 var diskussionspartners till Stockholms Stads kulturstrategiska avdelning gällande strukturella förändrings- och samordningsfrågor. Andra exempel är projektutveckling för Performing Arts Forum (Frankrike) samt dans- och cirkuskompaniet Vifira Självtest Ett genomgående tillvägagångssätt som vi tillämpat under projektet är att först testa idéer, metoder och strategier inom Hybris Konstproduktion innan vi applicerat dem på större sammanhang. Det tydligaste exemplet är hur vi under projektet har utvecklat, utvärderat och byggt upp ett internt ekonomiskt system som sy ar till att ligga till grund för företaget InterimKultur (se avsnitt 4: Projektets fortsättning) Delning Vi har delat med oss av våra tankar, idéer och erfarenheter på en rad olika sätt: textproduktion, föreläsningar, öppna mötesplatser, coachning, ideellt arbete inom andra organisationer samt genom en ny hemsida. Allt skrivet material som vi producerar licensieras under Creative Commons för att andra ska kunna nyttja och bygga vidare på detta material Samverkan Ett flertal initiativ t.ex. delprojektet Mer Opinion har realiserats i samverkan med andra aktörer, i formen av t.ex. samfinansiering, residens och utbyten (se avsnitt 2: Produkter). Att verka tillsammans med andra aktörer är ett viktigt sätt att vidare väcka intresse för de frågeställningar vi arbetar med Uppdrag Vi insåg snart att ett verkningsfullt och lärorikt sätt att praktisera den kunskap vi byggde upp under projektet var att ta uppdrag från förvaltningar, myndigheter, utbildningar och konstaktörer. Dessa uppdrag har möjliggjort en kontakt och rörlighet mellan olika nivåer och aspekter av kulturproduktionen. 3 av 9

4 2 Produkter I denna projektredovisning har vi valt att beskriva en rad avtryck som tillblivit genom vårt arbete med Prototyp. Nedan finner ni redogörelser för vad respektive initiativ omfattat. För att ta del av de texter och projekt som producerats i sin helhet hänvisar vi till vårt arkiv på 2.1 Textproduktion Var god stör omförhandling pågår Under våren 2010 skrev Anders Jacobson en essä som kopplade samman dansens förändrade produktions- och organisationsformer, koreografibegreppets expandering och konstens autonomi. Vad god stör omförhandlig pågår belyser förändrade förhållningssätt inom samtida konstproduktion, kulturpolitik, ekonomi och organisering. Författaren ly er fram att konstaktörerna just nu har en stor möjlighet att istället för att marginalisera sig själva i jakten på frihet och dröja sig kvar i en tid som flytt kliva in i förändringens centrum och omdefiniera konstens samtida relevans och sociala verkningar. Ett avsnitt ur texten har publicerats på engelska, franska och serbiska i den franska publikationen Exhausting Immaterial Labour in Performance Fyra kulturpolitiska förslag Inför Almedalsveckan 2010 arbetade vi fram en skri Fyra kultupolitiska förslag som presenterades för de politiska partierna och en mängd kulturaktörer. Vi pekar i skri en på fyra angelägna förändringar i kulturpolitiken som vi menar behöver komma till stånd för att möjliggöra mer samtida förhållningssätt och främja ett än mer dynamiskt, pluralistiskt och angeläget konstoch kulturliv Manifest För att belysa produktionsformernas ideologi valde vi att utifrån möten och diskussioner skriva ett manifest som utgjort en yta för vidare reflektion och diskussion. Till grund för arbetet med manifestet ligger vår övertygelse att vi genom att formulera värden och visioner kan komma att upptäcka diskrepanser mellan våra ideal och vår praktik. Manifestet skapades i residens på Les Laboratoires d'aubervilliers i Paris och Performing Arts Forum (PAF) i St Erme. Det har publicerats på engelska och franska i Les Laboratoires d'aubervilliers Journal och på engelska i boken e Swedish Dance History Ska vi ta en fika? konstnären som konsult Ett grundläggande problem gällande konstaktörers ekonomiska situation är att kulturfältet har en utpräglad praxis av att undervärdera kostnaderna för arbete. Många kulturaktörer är dåliga på att ta betalt, och uppdragsgivare förutsätter o a att uppdrag både inom och utanför kärnverksamheten gladeligen utförs ideellt. För att uppmärksamma frågan gentemot uppdragsgivare och för att uppmuntra kulturaktörer att värdera sitt arbete och sin kunskap har vi sammanställt en skri som vi kallar Ska vi ta en fika? konstnären som konsult. Skri en har tagits fram med ett initialt stöd från Danskontoret (Konstoch kulturutveckling i Västra Götaland), vidareutvecklats inom ramen för Prototyp och är tänkt att publiceras under våren Öppna mötesplatser Mer Opinion mötesplats för konstkritisk och kulturpolitisk debatt Ett prioriterat område har varit att främja artikulering inom kultursektorn. Inom ramen för Prototyp utvecklade vi ett projekt som sy ade till att främja kulturaktörers artikulering i konstkritiska och kulturpolitiska frågor. Mer Opinion huserade i Folkteaterns foajé och tog formen av en öppen åsikts-redaktion under Göteborgs Dans & Teater Festival, augusti Varje dag mellan 9.30 och bjöds festivaldeltagare, artister och förbipasserande in att diskutera, läsa, tycka, arrangera aktiviteter och arbeta med att skriva recensioner, artiklar mm. 4 av 9

5 Ambitionen var att träna oss i att artikulera förslag, förhållningssätt och ståndpunkter samt att sätta oss in i hur strukturella, ekonomiska och diskursiva system fungerar och samspelar. Projektet uppmuntrade var och en att själva formulera de frågor de anser viktiga, att praktisera argument samt att tillsammans verka för förändring. Mer Opinion genomfördes i samverkan med Göteborgs Dans & Teater Festival, Konstnärliga fakulteten/göteborgs Universitet, Dans och Cirkushögskolan, Folkteatern, Danscentrum Väst, Riksteatern, Dansbyrån, Kultur i Väst och Göteborgs Stads Kulturförvaltning. Arbetsteamet bestod av Louise Höjer, Anders Jacobson, Johan elander och Gabriel Widing. Kommentar: Mer Opinions ekonomi är fristående och redovisas därmed inte i Prototyps ekonomiska redovisning. 2.3 Workshops och föreläsningar Vi har delat med oss av vårt arbete genom workshops och föreläsningar vid utbildningar och seminarier, t.ex. vid Centre National de la Danse (Paris), Kedja dance encounters (Umeå), Konst, kultur och ekonomi (Södertörns högskola), Dans och Cirkushögskolan (Stockholm) och Brunnsvik Konst. 2.4 Forskningsprojekt Choreography as generic tool for cooperative organizing and action I arbetet med Prototyp har vi använt en expanderad förståelse av koreografisk praktik, som ett verktyg för organisering. Detta förhållningssätt har genererat stort intresse, samtidigt som det har visat sig vara mer tillgängligt att samtala på det symboliska planet än att faktiskt betrakta organisering som en koreografisk praktik. Frågan om ett expanderat koreografibegrepp har återkommit i flera delar av arbetet och fick för oss sin tydligaste form i utformningen av ett forskningsprojekt: en ansökan om doktorandtjänst i koreografi på Dans och Cirkushögskolan. Johan elander gick vidare till intervju, men ansökan avslogs i sista omgången Uppstart av aktiebolag Vi har lagt en ansenlig tid på att lära oss mer om organisationsformer, dess för- och nackdelar inom konstsektorn samt dess ideologiska implikationer. Vi kom för egen del fram till att den mest passande formen för vår verksamhet är ett aktiebolag. Vi har noga studerat och arbetat med att ta fram en precis bolagsordning och aktieägaravtal, för att på bästa sätt kunna dela med oss av denna kunskap till andra aktörer och större sammanhang. T.ex. har Coompanion (Kooperativ Konsult) bett att få använda vår bolagsordning som exempel i sin företagsrådgivning. Uppstarten av aktiebolag har skett i dialog med Hybris Konstproduktions styrelse Jämställdhetsplan Som en del av Hybris Konstproduktions interna policyarbete har vi tagit fram en jämställdhetsplan anpassad till småskalig och dynamisk verksamhet. Vår ståndpunkt är att även små arbetsgivare behöver arbeta med jämställdhetsfrågor, trots att lagen inte kräver det. Utöver att planen nu används i vår egen organisation hoppas vi att den kan tjäna som inspiration för andra aktörer som vill diskutera och arbeta med jämställdhet. Planen utformades av Anders Jacobson och Cecilia Olsson e er en kartläggning och förarbete av Maline Casta och Mattias Strand Hemsida förmedling av information och tjänster Att digitalt tillgängliggöra vårt arbete på ett överskådligt sätt har varit viktigt för att nå ut till andra; dels för att dela med oss av vårt arbete och stimulera diskussion, dels för att underlätta kontakt med nya samverkanspartners och kunder. Därför var en prioritering under våren 2010 att förtydliga och formulera vår verksamhet och våra förhållningssätt, utforma en affärsplan samt formulera vårt tjänsteutbud. Hemsidan publicerades 1 juni 2010 och togs fram i samarbete med Rabash Design- och Webbkooperativ. Hybris Konstproduktions logotyp utformades av Karen Ammon. 2.5 Organisationsutveckling inom Hybris Konstproduktion 5 av 9

6 3Projektets fortsättning I och med avslutet av projektet Prototyp kommer två huvudsakliga projektidéer att ta vid; dels arbete med en bok kring kulturens organisering, dels fortsatt arbete med en förstudie av egenanställningsföretaget InterimKultur. Vidare har Prototyp gett oss möjligheter att bygga kunskap och kontakter som möjliggjort ett större antal uppdrag. Nedan beskriver vi kortfattat det kommande arbetet. 3.1 Huvudsakliga projekt Bokprojekt om kultursektorns koreografi och organisering Vi avser att under 2011 samla, artikulera och fördjupa våra tankar och förslag i bokform. Projektet kommer att ske i samarbete med Dans och Cirkushögskolan, som erbjuder oss två deltidsanställningar (25%) för att arbeta med studenter i seminarieform och parallellt utveckla bokprojektet. Medel har även sökts från bl.a. Konstnärsnämnden. När det gäller bokens utformning är vi inspirerade av David Karlssons bok En kulturutredning pengar, konst och politik (Glänta 2010), som är både lättillgänglig i sitt språk, har en bra balans mellan kulturteoretiska resonemang och realpolitisk erfarenhet, är relativt djupgående i sina diskussioner och som dessutom leder fram till ett antal konkreta politiska förslag. Vi vill att boken ska ha en debatterande och resonerande ton och att den kan framföra resonemang som skiljer sig i sitt anslag från den etablerade kulturdebatten, som i dag saknar en produktiv dissensus och pluralism. Boken är tänkt att publiceras på svenska och engelska. Vi menar att det inom dansfältet finns ett underskott av denna typ av diskussion i textform, och bedömer baserat på de reaktioner vi mött för vårt arbete hittills, både i Sverige och internationellt att det finns både intresse och behov av att producera en publikation som kan ge en överblick och skapa samband mellan en mängd parallella samtida skeenden. De ämnesområden som vi ämnar fördjupa i boken är: Organisationskulturer inom konstsektorn Koreografi som ett expanderande kunskapsfält Konstnärerna i kulturpolitiken Relationerna mellan politik, organisation och konstnärlig praktik Maktordningar och möjlighetsstrukturer Konkreta kulturpolitiska förslag InterimKultur förstudie av egenanställningsföretag inom kultursektorn Under vårt arbete har vi identifierat ett antal tjänster som skulle kunna komplettera existerande strukturer på en arbetsmarknad präglad av korta anställningar, komplicerade trygghetssystem, många olika arbetsgivare och olika typer av inkomstkällor. Utöver nya offentliga insatser på entreprenörskap, företagsutveckling och scenkonstallianser menar vi att kulturfältet behöver utveckla tjänster och arbetssätt som fokuserar på alla de individer som befinner sig mitt emellan de kategorier som de offentliga stödformerna innefattar. Vi menar att den frilansade arbetstagaren i rörelse hon som inte vill eller kan driva eget företag och som inte heller är regelbundet anställd, hon som växlar mellan olika yrkesroller, som rör sig på en global arbetsmarknad, deltar i grupper och arbetar ensam skulle gynnas av system som sammanställer denna arbetssituation till en samlad trygghet med framförhållning, personlig planering och stöd. I slutändan menar vi att ett sådant system kan möjliggöra för arbetstagaren att lägga mer tid på att arbeta med sin kärnverksamhet, samt att hitta och producera nya arbetstillfällen. Utifrån våra erfarenheter och undersökningar planerar vi att genomföra en förstudie av ett egenanställningsföretag InterimKultur utan privata vinstintressen. Affärsidén vilar på kooperativa värderingar och sy ar till att stärka den frilansande arbetstagarens sociala trygghet samt att förenkla och effektivisera den enskildas administrativa arbete. InterimKultur erbjuder ett utökat arbetsgivaransvar: fakturering, lönehantering, ekonomisk planering, tjänstepension, avdrag för professionella utgi er, ansvarstagande gällande diskrimineringsfrågor, etc. 6 av 9

7 Den planerade förstudien omfattar: Fallstudier på frilansare som arbetar inom kultursektorn på olika sätt, och som således skulle ha behov av olika typer av tjänster. Vissa arbetar t.ex. mycket internationellt, andra lokalt, vissa har många uppdrag medan andra arbetar mer sällan. Fallstudier på existerande egenanställningsföretag/faktureringsserviceföretag i Sverige och internationellt; hur arbetar de, vad tar de ut för avgifter, vilka är deras fördelar och brister sett från kultursektorns specifika villkor? Undersöka hur InterimKultur ska fungera i relation till dagens trygghetssystem samt pröva huruvida begrepp såsom t.ex. självständig uppdragstagare gäller för företagets klienter. Ta fram underlag på digitala tjänster som gör det lätt för klienten att använda tjänsterna samtidigt som det minskar företagets administrativa kostnader. Etablera en försöksverksamhet som under en avgränsad tidsperiod erbjuder tjänsterna till ett tjugotal klienter. Lämna förslag på ändamålsenlig verksamhetsform samt handlingsplan för uppstart av verksamhet där tjänsterna kan erbjudas alla, professionell som amatör och oavsett yrkeskategori, som engagerats för att arbeta inom kultur och erhåller ersättning för detta. Kommentar: Under arbetet med Prototyp har vi utformat ett utförligt förslag på en förstudie, för vilken vi söker ytterligare medel, framför allt från Vinnova. Då Vinnova enligt nya regler sedan hösten 2010 kräver att alla sökande aktiebolag ska ha varit registrerade i minst ett år, är projektet vilande tills dess att vi är berättigade att söka medel från Vinnova. För en närmare beskrivning av den planerade förstudien får ni gärna kontakta oss. 3.2 Kommande uppdrag Vi vill här nämna ett antal uppdrag av strategisk betydelse som är planerade att genomföras under våren 2011 och som möjliggjorts genom vårt arbete med Prototyp Svensk Scenkonst redaktionsarbete för krönikor och antologi I sy e att stärka scenkonstens legitimitet gentemot politiker och allmänhet samt öka förståelsen för vikten av offentlig finansiering av kultur generellt och scenkonst specifikt, vill Svensk Scenkonst utveckla diskussionsklimatet genom ett antal debatterande krönikor. Vi kommer att fungera som redaktörer för krönikorna, föreslå frågeställningar och utmaningar samt bjuda in skribenter Tillväxtverket utformning av branschguide för scenkonst (ej bekrä at) Tillväxtverket driver i samverkan med Skatteverket och Bolagsverket webbplatsen verksamt.se, som genom samlad information underlättar för företagare att starta, driva, utveckla och avveckla företag. På hemsidan finns ett antal branschguider som riktar sig till specifika branscher som anses särskilt prioriterade. Inom ramen för regeringens handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna utvecklas nu guider för olika konstområden. Vi kommer att konsulteras i arbetet med en branschguide för scenkonst Dans och Cirkushögskolan entreprenörskurs I sy e att stärka danskonstnärers möjlighet att verka på marknaden och utveckla danskonsten satsar DOCH på att utveckla olika kurser som berör entreprenörskap, management och organisering. Vi är involverade i utveckling och genomförande av dessa kurser, som riktar sig både till skolans studenter och professionella dansaktörer. Arbetet löper parallellt med att vi arbetar som utvecklingskonsulter för DOCH samt ovan beskrivna bokprojekt, där de olika erfarenheterna binds samman Cullbergbaletten visions- och utvecklingsarbete (ej bekrä at) Vi för dialog med Cullbergbalettens konstnärlige ledare Anna Grip om att under våren 2011 arbeta med kompaniets visions- och utvecklingsarbete, kring hur Cullbergbaletten som institution kan vara en tydligare resurs för danskonsten och dess aktörer. 7 av 9

8 4 Effekter Vi har under och genom arbetet med Prototyp fått möjligheten att bygga kunskap, artikulera förslag och knyta kontakter som gett våra idéer större legitimitet och genomslag på flera olika nivåer. I och med vår rörliga position har vi kunnat verka som mäklare av idéer och kontakter mellan olika sammanhang och aktörer. Det är naturligtvis svårt att definiera eller mäta konkreta och långsiktiga effekter av ett projekt som detta, men vi kan med säkerhet konstatera att vårt arbete genom Prototyp har kommit att bli en aktiv agent i större förändringsprocesser inom kultursektorn. Vi upplever att många aktörer vill förändra sina verksamheter, problematisera givna sanningar samt uppdatera och artikulera sina förhållningssätt kring konstproduktion. I dessa processer har vi kunnat tillföra infallsvinklar, engagemang och energi. Vi upplever att våra frågeställningar korresponderar med flera större parallella rörelser inom konstproduktionen, kulturpolitiken och samhället i vidare mening. Begrepp, organisationer och fält öppnar sig i sy e att bli mer demokratiska och gränser luckras upp. En mängd nya aktörer problematiserar rådande maktstrukturer och begrepp som "konstnärlig kvalitet" och "professionalism" på produktiva sätt som i längden kan leda till större pluralism. Fler och fler ifrågasätter de strukturella stuprören som inte längre korresponderar med hur konstnärlig verksamhet ser ut i dag och talar istället om vikten av att bygga laterala, globala och interdisciplinära relationer. Regeringens handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar tar upp insatsområden som förutsatt att de genomförs på ett genomtänkt sätt korresponderar med idéer som vi tror är viktiga för både kulturdebatten och konstnärliga verksamheters utveckling. Konst och kultur ly s o are fram som en given del av samhället. Även om vi ser dessa rörelser som mycket positiva finns det en tendens och en risk i att resonemang alltför o a förs på en för ytlig nivå, vilket i värsta fall kan leda till motsatta resultat; mer slutna och låtsasdemokratiska strukturer draperade i fina ord, större flexibilitet på bekostnad av social trygghet, samt en tendens att vilja tillfredställa rådande politiska och estetiska trender för att överleva. I en tid då transparens och informationsfrihet är hotad, då främlingsfientliga och exkluderande kra er växer sig starkare, och då sociala kly or ökar måste vi fortsätta att verka för öppnare och mer transparenta system, stärkta småskaliga aktörer, bredare och djupare kunskaper, mer samtida och dynamiska kultur- och arbetsmarknadspolitiska insatser samt ett livligare och brokigare diskussionsklimat. 4.1 Slutord Vi hade sedan tidigare erfarit det vackra och frustrerande i att det på förhand är omöjligt att avgöra vad i vårt handlande som kan komma att bli väsentligt, att vad som helst kan härbärgera fröet till det som gör hela skillnaden. I och med detta kom vi att anamma ett förhållningssätt där vi strävat e er att ge en jämbördig omsorg till samtliga delar av vårt arbete. En praktik som betonar hur vi gör vad vi gör. I all sin enkelhet handlar det om att genom småskalig handling verka för storskalig ambition: att förändra sig själv, och därigenom sina förutsättningar och sammanhang. Det tillvägagångssätt som vecklade ut sig under arbetet hade som sy e att ingjuta möjligheten till omförhandling i allt det vi gör. I enlighet med detta har vi försökt förbikoppla viljan att förlita oss på ett fulländat slutresultat en helhetslösning och istället arbetat med de kontaktytor som dagligen omger oss. Fundamentet i vårt engagemang har varit det till synes uppenbara förhållandet att det är vi människor som bygger upp de system som omger oss. De är våra. Det vi gör formar dem. Anders Jacobson & Johan elander 8 av 9

9 5 Ekonomisk redovisning 5.1 Ekonomiska noter 1. 85% av beviljade medel betalades ut i juli 2009, resterande 15% betalas ut e er att denna projektredovisning godkänts av sti elsen. 2. Leasing dator, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, bankkostnader etc. 3. Två projektledare; sammanlagt 2 årsverken. Inkomster Not Kronor Sti elsen framtidens kultur kr Fonden Innovativ Kultur kr Försäljning tjänster kr Summa inkomster kr Utgifter Not Kronor Produktion 572 kr Administrativa kostnader kr Resekostnader kr Kost & Logi kr Representation kr Tele- & datakommunikation kr Marknadsföring/Hemsida kr Revision & redovisningstjänster kr Konsultarvoden kr Lönekostnader (inkl. semesterlön) kr Traktamenten (Sverige & utland) kr Pensionsförsäkringspremier kr Lagstadgade sociala avgi er kr Särskild löneskatt kr Fortbildning & Facklitteratur kr Summa utgi er kr Resultat kr 5.2 Ekonomiska kommentarer Gemensamma kostnader Under 2010 (fram till och med den 30 november i denna redovisning) fördelades gemensamma kostnader avseende föreningens administration och förvaltning mellan föreningens samtliga projekt. Fördelningsnyckeln bestäms av hur stor del respektive projekts intäkter utgör av föreningens totala intäkter Disponering av projektets vinst Summan som här redovisas som vinst kommer användas för att täcka de gemensamma kostnader som tillkommer innan projektets avslut den sista januari Om det e er det återstår medel kommer de att investeras i ett av avknoppningsprojekten som tar vid e er Prototyps avslut. Hybris Konstproduktion E-post: Box Hemsida: Stockholm Org.nr: av 9

Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT

Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT Ett grundläggande problem gällande konstnärens ekonomiska situation är att kulturfältet har en utpräglad praxis av att undervärdera kostnader för

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

MÖTESPLATS FÖR KONSTNÄRLIG OCH KULTURPOLITISK DEBATT 20-28 AUGUSTI 2010, PÅ FOLKTEATERN I GÖTEBORG, VARJE DAG KL 9.30-23.00.

MÖTESPLATS FÖR KONSTNÄRLIG OCH KULTURPOLITISK DEBATT 20-28 AUGUSTI 2010, PÅ FOLKTEATERN I GÖTEBORG, VARJE DAG KL 9.30-23.00. MÖTESPLATS FÖR KONSTNÄRLIG OCH KULTURPOLITISK DEBATT 20-28 AUGUSTI 2010, PÅ FOLKTEATERN I GÖTEBORG, VARJE DAG KL 9.30-23.00 Projektrapport INNEHÅLL Projektets ramar och tilltal, sid 2 Reflektioner, sid

Läs mer

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål Om Interim kultur Kooperativets syfte och mål Vi som är medlemmar i Interim kultur arbetar som frilansare inom konst och kultur, som artister, konstnärer, projektledare och pedagoger. I dagsläget arbetar

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Prototyp. Lägesrapport, 2010.02.01

Prototyp. Lägesrapport, 2010.02.01 Prototyp Lägesrapport, 2010.02.01 Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i danskonst i

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer