1 (11) E-post. Besöksadress Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BESLUTB (11) Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Telefon

2 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 2 (11) Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 miljöbalken (MB) samt 22 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm, att utvidga det tidigare reservatet med det område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta, samt att besluta om nytt syfte och föreskrifter för hela området enligt nedan. Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Södra Skummeslöv. Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu bildade naturreservatet: - Beslut om förordnande om naturreservatet beträffande Skummeslövs flygsandfält enlig 7-10 Naturvårdslagen (SFS 1964:822) från , dnr Beslut om fastställelse av skötselplan för Skummeslövs sanddynsreservat enligt 9 Naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) från , dnr Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 första stycket miljöbalken att upphäva ovanstående beslut i den del som rör den södra delen av naturreservatet Skummeslövs flygsandsfälts. I enlighet med 3 Förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252) fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. Beskrivning av området Naturreservatet Södra Skummeslöv ligger allra längst ner i Laholmsbukten, vid gränsen mot Skåne län. Reservatet ligger på en tätbebyggd kuststräcka. Naturreservatet är en av de kvarvarande delarna av ett tidigare betydligt större flygsandfält i Laholmsbukten. Området är till stor del bevuxet med skog, dominerad av tall eller bergtall. Skogsdelen har varit skyddad som naturreservat sedan Väster om det gamla reservatet finns ett en strandhed som har genomgått omfattande restaureringar och som nu utgörs av öppen sandmark. Sandområdena i den södra delen av Laholmsbukten har till skillnad från andra sandfält i Halland en jordmån som är mer kalkpåverkad. Detta gör att här finns en särpräglad flora och fauna knuten till dynområdena. Här finns redan idag en stor mångfald av skyddsvärda arter, mer än 30 kända rödlistade arter. Flera är ovanliga och omfattas av särskilda åtgärdsprogram. Det finns därför goda förutsättningar att med restaureringsåtgärder utveckla naturvärden knutna till hallandskustens öppna sanddyner än mer. Även strandområdet föreslås därför nu ingå i naturreservatet. Reservatsområdet är även mycket viktigt för rekreation och friluftsliv såsom ett tätortsnära naturreservat. Framför allt under sommarhalvåret är antalet besökare stort.

3 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 3 (11) Skälen för beslutet Kustområdet i Södra Skummeslöv är unikt och nationellt värdefullt med sin sandhed med högt kalkinnehåll. Det är en plats med en mycket hög mångfald av växt-, svamp- och djurarter som bara finns i sandmarker. De högsta biologiska värdena är knutna till de öppna sandmarkerna i västra delen. Även i den inre, östra skogbevuxna delarna finns naturvärden, framförallt i form av en drygt 100-årig tallskog med inslag av lövträd. Mer än 30 rödlistade arter har identifierats inom området. Framförallt den restaurerade strandnära delen är mycket artrik. Många av de hotade arterna är insekter och svampar men också kärlväxter. Flera av insektsarterna som är funna här finns endast på några enstaka platser i landet och Europa. Naturreservatet i södra Skummeslöv bör därför utvidgas med denna artrika strandhed. Samtidigt bör fastighetens tillhörande vattendel av skötsel- och naturvårdsskäl ingå. Havsområdet inom reservatet domineras av sandbottnar på mellan 0 3 m djup. Grunda bottnar har generellt sett ett högt skyddsvärde, då de har en hög biologisk betydelse som bl a lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Exempelvis är de viktiga för juvenila plattfiskar. På bottnarna återfinns rikligt med sandräkor och nedgrävda i bottnen finns bl a havsborstmaskar och musslor. Området utanför Skummeslövsstrand utgör också ett vandringsstråk för lax och havsöring på sin väg mot Stensån och Lagan. Länsstyrelsens bedömning Naturreservatet ligger nära tätbebyggda områden och är genom god tillgänglighet, sin naturskönhet och badmöjligheter ett välutnyttjat besöksmål. Under sommarhalvåret besöks området för sol och bad men det utnyttjas också av många närboende året om för promenader och motion på områdets många stigar. Även sandstranden, dyner och hed väster om det tidigare reservatet är attraktiv för rekreation, friluftsliv och upplevelse av kustområdet med dess olika naturtyper. Det utgör därför en naturlig del av naturreservatet också ur friluftssynpunkt. De många hotande arterna behöver skyddas långsiktigt från exploatering och skadliga aktiviteter inom området. Eftersom området dessutom kräver skötsel- och restaureringsinsatser och det finns behov av en långsiktig skötselplan, är naturreservat den lämpligaste skyddsformen. Under de senaste femton åren har en helt ny syn på sanddynerna, dess värden och skötsel vuxit fram i Europa och Sverige. Fokus ligger idag på behoven av en stor förekomst av blottad sand och kontinuerlig störning. Detta synsätt har varit vägledande vid utformningen av en ny skötselplan och står i skarp kontrast till hur man tidigare har sett på dynmiljöer. Äldre beslut och skötselplan för reservatet har därmed blivit inaktuella. I föreliggande beslut med skötselplan förbättras och förtydligas syfte, mål och skötselinriktning jämfört med vad som hittills gällt för den södra delen av Skummeslövs flygsandfält. Det som kan hota värdena är bl.a. igenväxning av öppen sandmark, introduktion av främmande arter, konkurrens från bergtall eller gran, avverkning, dikning och annan negativ förändring av hydrologin, exploatering samt fragmentering av biotoperna. Även exploateringar strax utanför reservatets

4 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 4 (11) gränser kan i vissa fall vara negativa för natur- eller upplevelsevärden. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige del i ett gemensamt ansvar att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och utrotningen av arter. Sverige har i detta sammanhang ansvar för vissa utpekade naturmiljöer och arter. Sanddyner och sandhedar är exempel på prioriterade naturtyper i EG:s art- och habitatdirektiv (Natura 2000) som är av avgörande betydelse för förekomst av en rad skyddsvärda organismer. I sandmiljöerna finns en rad arter som på många håll är kraftigt tillbakaträngda och som har prioriteras i miljömålsarbetet i Sverige bland annat genom åtgärdsprogrammen för hotade arter. Gränsen för reservatets vattendel sträcker sig ut till 3 meters djup, (cirka 500 meter från land) och det är den del som anses tillhöra fastigheten. Grundvattenområden har generellt sett ett högt skyddsvärde, då de har en hög biologisk betydelse som bl. a. lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Exempelvis är de viktiga för juvenila plattfiskar. Cirka en tredjedel av skötselområdet blottas vid lägsta lågvatten och kan därför klassas som Natura naturtypen Ler- och sandbottnar som blotas vid lågvatten. Länsstyrelsen bedömer med hänvisning till ovanstående att det finns behov av att utvidga det befintliga naturreservatet för att även skydda strandheden och havsområdet väster om reservatet, samt att på samma gång uppdatera syfte, föreskrifter och skötselplan för det tidigare reservatet. Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges miljökvalitetsmål. Syfte Syftet är att bevara och utveckla naturvärdena i öppna sanddyner och sandhedar samt att låta löv- och blandskogar åldras och utvecklas mot ett naturskogsliknande tillstånd. Strukturer som blottad sand, växter som producerar nektar och pollen samt död ved ska finnas i en omfattning som krävs för att arter knutna till öppna sandmarker och äldre kustskogar ska kunna förekomma inom området. Syftet är även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat och lämpliga miljöer i trakten. Syftet med reservatet ska också vara att gynna friluftsliv och rekreation så att området blir attraktivt att besöka, både för badliv, promenader och upplevelser av naturen. Besökare ska erbjudas bra information om områdets miljöer och typiska arter, dess kulturhistoria samt anläggningar i området.

5 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 5 (11) Syftet ska uppnås genom att: öppna sanddyner och sandhedar sköts med markstörning, röjning, bränning och andra åtgärder i den omfattning som krävs för att motverka igenväxning och för att gynna rödlistade arter, bergtall, vresros, havtorn och andra till området införda vedväxter avvecklas helt och lämnar plats för öppna dyner rik på blottad sand, naturmark och naturlig vattenregim skyddas från fysisk exploatering, åtgärder genomförs för att skapa mer luckighet, solbelyst öppen sand och död ved samt att gynna gamla träd, förekomsten av död ved och gamla lövträd och tallar ökar, lämpliga åtgärder vidtas för att informera om och underlätta för besökare att besöka och uppleva området, främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar för att öka kunskapen om hotade arter, sanddynsdynamik, naturvårdsbiologi och skötselmetoder, nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i den löpande skötseln av reservatet, inom ramen för gällande beslut enligt 7 kap. 4-6 miljöbalken, beakta de skötselråd som föreslås i aktuella åtgärdsprogram för hotade arter. Föreskrifter Med stöd av 7 kap. 5 miljöbalken (MB), om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 1 uppföra byggnad eller anläggning på såväl mark som i vatten, 2 uppföra mast eller antenn, anlägga mark- eller luftledning samt rör eller ledning i vattnet eller på havsbottnen, 3 på land eller i vatten; bedriva täkt i någon form, muddra, dika, dikesrensa, dämma, borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa, deponera, markbearbeta eller liknande ingrepp som kan ändra områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, bottnar eller vattenomsättning, 4 anordna upplag, avfallstipp eller liknande, 5 lägga upp eller underhålla båtar, 6 anlägga väg, 7 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 8 anlägga eller bedriva odling av djur eller växter, 9 kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel, 10 avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,

6 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 6 (11) 11 ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar, 12 framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg 13 deponera tångrester i eller nära sanddynerna, 14 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, samt 15 bedriva jakt. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 MB ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom området enligt följande: 16 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 17 att skötsel i enlighet med skötselplanen utförs, i huvudsak: a. borttagande av igenväxningsvegetation såsom vresros, b. avverkning, selektivhuggning, röjning och föryngringsåtgärder, c. markstörning såsom grävning av sandblottor, d. slåtter, naturvårdsbränning samt anläggning av brandgator, e. stängsling och bete, f. skapande av högstubbar, lågor och hålträd, 18 anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet t.ex. parkeringsplats, toaletter, markerade stigar, nödvändig tångrensning och informationsskyltar, 19 avstängning av genomfartsväg för biltrafik då Inre kustvägen är färdigställd, 20 förvaltarens nyttjande av väg samt 21 undersökningar och dokumentation av mark, vatten, samt växt- och djurliv. Med stöd av 7 kap. 30 MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 22 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 23 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 24 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 25 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 26 framföra eller parkera motordrivet fordon och cykel annat än på anvisad väg/plats, 27 kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli, 28 utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fåglar,

7 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 7 (11) 29 framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet som är markerat på beslutskartan (sida 1), 30 ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet kl , 31 elda, 32 medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter, med hänsyn till fågellivet 33 rida annat än på anvisad stig, 34 utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, 35 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt 36 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används. Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för: förvaltaren av naturreservatet att vidta de åtgärder som framgår av föreskrifterna nummer (7 kap. 6 MB) och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. utsedd förvaltare att sköta eventuell renhållning av toaletter, sopkärl och badstranden, samt vid behov ta bort större ansamlingar av tång från densamma i enlighet med skötselplanen. rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade med hänvisning till bestämmelserna i 11 kap 17 Miljöbalken. vid beslutsdatumet gällande rättigheter inom området t ex servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt och vägrätt. Samråd ska dock ske med Länsstyrelsen före åtgärder. Vid akuta åtgärder p g a skador på ledningar eller andra anläggningar ska rättighetshavaren istället omgående informera länsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits.

8 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 8 (11) Upplysningar: Länsstyrelsen erinrar om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra: 2 kap 1, 6-8 kulturminneslagen (1988:950) De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddande enligt lag. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning. 7 kap 7 miljöbalken, dispens från föreskrifter Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat. 7 kap miljöbalken, strandskyddsbestämmelser Strandskyddet omfattar den berörda kuststräckan samt vattendragen. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet är förbjudna. Terrängkörningslagen 1 (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9, fridlysta arter Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är skyddade. Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, och dessutom ett urval av andra organismer. Ledningsrättigheter Är förenade med föreskrifter för både fastighetsägaren och ledningsrättshavaren, exempelvis om att det vid åtgärder ska lämnas in ansökan om samråd med Länsstyrelsen, enligt reglerna i 12 kap 6 miljöbalken. Beroende av åtgärdens art och lokalisering kan strandskyddsdispens också krävas. Kommunala ordningsföreskrifter Gäller även inom naturreservatet, exempelvis förbud mot hundar och hästar på havsstrand och i dyner under viss tid på året. Gagnvirke Alla virkessortiment inkl. grenar och toppar (grot) som tas ut ur området med stöd av föreskrifter och skötselplan tillfaller staten.

9 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 9 (11) Uppgifter om naturreservatet Objektsnamn: Kommun: Församling: Areal: Lägesbeskrivning: Södra Skummeslöv Laholm Skummeslöv 113,6 hektar (varav vatten 56,3 ha) om Mellbystrand Mittkordinater i SWEREF: N , E Fastighetskarta kartblad: Naturgeografisk region: Maringeografisk region: Vattenförekomst: Fastigheter och markägare: Servitut: Reservatet är beläget vid Skummeslövsstrand, ca 3 km söder 62D5HN 10 Södra Hallands kustland Kattegatt SE Laholmsbukten Typindelning enligt vattendirektivet 5. Södra Halland och norra Öresunds kustvatten Skummeslöv 14:4 Sveaskog Förvaltnings Aktiebola S:15 Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening Skummeslöv 14:2>3 Laholms kommun (pumpstation) Skummeslöv 30:10 Laholms kommun (Simvägen) 13-SKU-832 Till förmån för Allarp 2:2 Avser: servitut, väg över Skummeslöv 14:4 13-SKU-14 Till förmån för Skummeslöv 14:2 Avser: servitut, Väg över Skummeslöv 14: /45 Till förmån för Skummeslöv 1:128 (utomhusbadet) Avser: servitut, väg över Skummeslöv S:15 Ledningsrätter: /61 Till förmån för Båstad kommun Avser ledning för VA på Skummeslöv S: /25 Till förmån för Laholms kommun Avser väg och ledningsrätt för VA,

10 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 10 (11) på Skummeslöv 14:2 och S: /23 Till förmån för Laholms kommun Avser ledningsrätt för VA, på Skummeslöv S:15 Nyttjanderätt: HEM Avser: Elledning, röjning. Förvaltare: Länsstyrelsen Intresseprövning Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 MB, att föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och intrånget i enskilds rätt att använda mark och vatten. Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål Naturreservatet Södra Skummeslöv ingår i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv (miljöbalken 3 kap. 6 ) samt områden med särskilda hushållningsbestämmelser (miljöbalken 4 kap.). Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Beslutet strider inte mot kommunens översiktsplan från 2004 (Framtidsplan 2003). Reservatet gränsar till och berörs också i viss del av detaljplanelagt område (1381-P92/3 från ). Endast den del som berör en planlagd men ej uppförd parkering innebär oförenliga markanvändning med naturreservat, denna del behöver därför upphävas. Området ligger även inom strandskyddsområde. Diskussioner har förts mellan Länsstyrelsen och Laholms kommun i frågan (se kartbilaga G). Det nya reservatsbeslutet medverkar till att de nationella miljökvalitetsmålen, Levande skogar, "Ett rikt växt- och djurliv" samt "Hav i balans och levande kust och skärgård" uppfylls.

11 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 11 (11) Ärendets handläggning Delar av området är skyddat som naturreservat sedan Under arbete med flora- och fauna- vård under 2000-talets första decennium uppmärksammade man hur en lång rad av sanddynernas organismer med krav på solöppna miljöer och blottad sand kraftigt gått tillbaka i landet som helhet. Detta har lett till en förändrad syn på naturvärden och skötsel av sanddynsmiljöer. Länsstyrelsen har med denna bakgrund initierat ett antal inventeringsprojekt i sanddynsmiljöer fokuserade på entomologiska värden, främst steklar och vildbin, vilka ytterligare har visat på behovet av förändrad skötsel i sanddynsreservaten. Länsstyrelsen beslutade därför att se över skötselplaner och beslut för ett antal naturreservat längs kusten vilka innehåller sanddynsmiljöer. Skummeslöv södra är ett av dessa. Laholms kommun beviljades 1991 dispens för att kunna bygga hedhusvägen genom naturreservatet. Utvidgning av befintligt naturreservat västerut var ett av villkoren i denna dispens. Sedan 1999 har det också ingått i kommunens fördjupade översiktsplan att bilda naturreservat väster om befintligt naturreservat. Mellan har Laholms kommun med beviljade LONA-medel för projektet Kommunalt naturreservat i Skummeslöv. I projektet har man arbetat med att restaurera strandhedarna till ett öppet hedlandskap med en stor biologisk mångfald som även är attraktivt för friluftslivet, samt att ta fram skötselplan och förslag till beslut. I samband med att Länsstyrelsens år 2010 inledde arbetet med att revidera befintlig skötselplan för det befintliga/statliga naturreservatet, överlämnade Laholms kommun uppdraget att bilda naturreservat på strandheden till Länsstyrelsen. Diskussioner har sedan dess förts med företrädare för markägaren, kommunen och andra berörda i området. Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Skötselplan Kartor (2A Föreskriftskarta - 6 inte i remiss) 2B Översiktskarta (2C Naturtypskarta - inte i remiss) 2D Skötselkarta 1 2E Skötselkarta 2 ortofoto 2F Historisk karta 2G Naturvärden, detaljplaner och strandskydd 2H Friluftsliv och anläggningar 2I Natura 2000-naturtyper Hotande och naturvårdsintressanta arter

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Jakt i naturreservat

Jakt i naturreservat Jakt i naturreservat - en vägledning vid reservatsbildning Länsstyrelsen i Västra Götalands län - 2007 Rapport 2007:28 Förord I länet finns tre nationalparker och nästan 400 naturreservat (inklusive naturvårdsområden)

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke;

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer