1 (11) E-post. Besöksadress Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BESLUTB (11) Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Telefon

2 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 2 (11) Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 miljöbalken (MB) samt 22 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm, att utvidga det tidigare reservatet med det område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta, samt att besluta om nytt syfte och föreskrifter för hela området enligt nedan. Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Södra Skummeslöv. Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu bildade naturreservatet: - Beslut om förordnande om naturreservatet beträffande Skummeslövs flygsandfält enlig 7-10 Naturvårdslagen (SFS 1964:822) från , dnr Beslut om fastställelse av skötselplan för Skummeslövs sanddynsreservat enligt 9 Naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) från , dnr Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 första stycket miljöbalken att upphäva ovanstående beslut i den del som rör den södra delen av naturreservatet Skummeslövs flygsandsfälts. I enlighet med 3 Förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252) fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. Beskrivning av området Naturreservatet Södra Skummeslöv ligger allra längst ner i Laholmsbukten, vid gränsen mot Skåne län. Reservatet ligger på en tätbebyggd kuststräcka. Naturreservatet är en av de kvarvarande delarna av ett tidigare betydligt större flygsandfält i Laholmsbukten. Området är till stor del bevuxet med skog, dominerad av tall eller bergtall. Skogsdelen har varit skyddad som naturreservat sedan Väster om det gamla reservatet finns ett en strandhed som har genomgått omfattande restaureringar och som nu utgörs av öppen sandmark. Sandområdena i den södra delen av Laholmsbukten har till skillnad från andra sandfält i Halland en jordmån som är mer kalkpåverkad. Detta gör att här finns en särpräglad flora och fauna knuten till dynområdena. Här finns redan idag en stor mångfald av skyddsvärda arter, mer än 30 kända rödlistade arter. Flera är ovanliga och omfattas av särskilda åtgärdsprogram. Det finns därför goda förutsättningar att med restaureringsåtgärder utveckla naturvärden knutna till hallandskustens öppna sanddyner än mer. Även strandområdet föreslås därför nu ingå i naturreservatet. Reservatsområdet är även mycket viktigt för rekreation och friluftsliv såsom ett tätortsnära naturreservat. Framför allt under sommarhalvåret är antalet besökare stort.

3 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 3 (11) Skälen för beslutet Kustområdet i Södra Skummeslöv är unikt och nationellt värdefullt med sin sandhed med högt kalkinnehåll. Det är en plats med en mycket hög mångfald av växt-, svamp- och djurarter som bara finns i sandmarker. De högsta biologiska värdena är knutna till de öppna sandmarkerna i västra delen. Även i den inre, östra skogbevuxna delarna finns naturvärden, framförallt i form av en drygt 100-årig tallskog med inslag av lövträd. Mer än 30 rödlistade arter har identifierats inom området. Framförallt den restaurerade strandnära delen är mycket artrik. Många av de hotade arterna är insekter och svampar men också kärlväxter. Flera av insektsarterna som är funna här finns endast på några enstaka platser i landet och Europa. Naturreservatet i södra Skummeslöv bör därför utvidgas med denna artrika strandhed. Samtidigt bör fastighetens tillhörande vattendel av skötsel- och naturvårdsskäl ingå. Havsområdet inom reservatet domineras av sandbottnar på mellan 0 3 m djup. Grunda bottnar har generellt sett ett högt skyddsvärde, då de har en hög biologisk betydelse som bl a lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Exempelvis är de viktiga för juvenila plattfiskar. På bottnarna återfinns rikligt med sandräkor och nedgrävda i bottnen finns bl a havsborstmaskar och musslor. Området utanför Skummeslövsstrand utgör också ett vandringsstråk för lax och havsöring på sin väg mot Stensån och Lagan. Länsstyrelsens bedömning Naturreservatet ligger nära tätbebyggda områden och är genom god tillgänglighet, sin naturskönhet och badmöjligheter ett välutnyttjat besöksmål. Under sommarhalvåret besöks området för sol och bad men det utnyttjas också av många närboende året om för promenader och motion på områdets många stigar. Även sandstranden, dyner och hed väster om det tidigare reservatet är attraktiv för rekreation, friluftsliv och upplevelse av kustområdet med dess olika naturtyper. Det utgör därför en naturlig del av naturreservatet också ur friluftssynpunkt. De många hotande arterna behöver skyddas långsiktigt från exploatering och skadliga aktiviteter inom området. Eftersom området dessutom kräver skötsel- och restaureringsinsatser och det finns behov av en långsiktig skötselplan, är naturreservat den lämpligaste skyddsformen. Under de senaste femton åren har en helt ny syn på sanddynerna, dess värden och skötsel vuxit fram i Europa och Sverige. Fokus ligger idag på behoven av en stor förekomst av blottad sand och kontinuerlig störning. Detta synsätt har varit vägledande vid utformningen av en ny skötselplan och står i skarp kontrast till hur man tidigare har sett på dynmiljöer. Äldre beslut och skötselplan för reservatet har därmed blivit inaktuella. I föreliggande beslut med skötselplan förbättras och förtydligas syfte, mål och skötselinriktning jämfört med vad som hittills gällt för den södra delen av Skummeslövs flygsandfält. Det som kan hota värdena är bl.a. igenväxning av öppen sandmark, introduktion av främmande arter, konkurrens från bergtall eller gran, avverkning, dikning och annan negativ förändring av hydrologin, exploatering samt fragmentering av biotoperna. Även exploateringar strax utanför reservatets

4 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 4 (11) gränser kan i vissa fall vara negativa för natur- eller upplevelsevärden. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige del i ett gemensamt ansvar att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och utrotningen av arter. Sverige har i detta sammanhang ansvar för vissa utpekade naturmiljöer och arter. Sanddyner och sandhedar är exempel på prioriterade naturtyper i EG:s art- och habitatdirektiv (Natura 2000) som är av avgörande betydelse för förekomst av en rad skyddsvärda organismer. I sandmiljöerna finns en rad arter som på många håll är kraftigt tillbakaträngda och som har prioriteras i miljömålsarbetet i Sverige bland annat genom åtgärdsprogrammen för hotade arter. Gränsen för reservatets vattendel sträcker sig ut till 3 meters djup, (cirka 500 meter från land) och det är den del som anses tillhöra fastigheten. Grundvattenområden har generellt sett ett högt skyddsvärde, då de har en hög biologisk betydelse som bl. a. lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Exempelvis är de viktiga för juvenila plattfiskar. Cirka en tredjedel av skötselområdet blottas vid lägsta lågvatten och kan därför klassas som Natura naturtypen Ler- och sandbottnar som blotas vid lågvatten. Länsstyrelsen bedömer med hänvisning till ovanstående att det finns behov av att utvidga det befintliga naturreservatet för att även skydda strandheden och havsområdet väster om reservatet, samt att på samma gång uppdatera syfte, föreskrifter och skötselplan för det tidigare reservatet. Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges miljökvalitetsmål. Syfte Syftet är att bevara och utveckla naturvärdena i öppna sanddyner och sandhedar samt att låta löv- och blandskogar åldras och utvecklas mot ett naturskogsliknande tillstånd. Strukturer som blottad sand, växter som producerar nektar och pollen samt död ved ska finnas i en omfattning som krävs för att arter knutna till öppna sandmarker och äldre kustskogar ska kunna förekomma inom området. Syftet är även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat och lämpliga miljöer i trakten. Syftet med reservatet ska också vara att gynna friluftsliv och rekreation så att området blir attraktivt att besöka, både för badliv, promenader och upplevelser av naturen. Besökare ska erbjudas bra information om områdets miljöer och typiska arter, dess kulturhistoria samt anläggningar i området.

5 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 5 (11) Syftet ska uppnås genom att: öppna sanddyner och sandhedar sköts med markstörning, röjning, bränning och andra åtgärder i den omfattning som krävs för att motverka igenväxning och för att gynna rödlistade arter, bergtall, vresros, havtorn och andra till området införda vedväxter avvecklas helt och lämnar plats för öppna dyner rik på blottad sand, naturmark och naturlig vattenregim skyddas från fysisk exploatering, åtgärder genomförs för att skapa mer luckighet, solbelyst öppen sand och död ved samt att gynna gamla träd, förekomsten av död ved och gamla lövträd och tallar ökar, lämpliga åtgärder vidtas för att informera om och underlätta för besökare att besöka och uppleva området, främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar för att öka kunskapen om hotade arter, sanddynsdynamik, naturvårdsbiologi och skötselmetoder, nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i den löpande skötseln av reservatet, inom ramen för gällande beslut enligt 7 kap. 4-6 miljöbalken, beakta de skötselråd som föreslås i aktuella åtgärdsprogram för hotade arter. Föreskrifter Med stöd av 7 kap. 5 miljöbalken (MB), om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 1 uppföra byggnad eller anläggning på såväl mark som i vatten, 2 uppföra mast eller antenn, anlägga mark- eller luftledning samt rör eller ledning i vattnet eller på havsbottnen, 3 på land eller i vatten; bedriva täkt i någon form, muddra, dika, dikesrensa, dämma, borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa, deponera, markbearbeta eller liknande ingrepp som kan ändra områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, bottnar eller vattenomsättning, 4 anordna upplag, avfallstipp eller liknande, 5 lägga upp eller underhålla båtar, 6 anlägga väg, 7 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 8 anlägga eller bedriva odling av djur eller växter, 9 kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel, 10 avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,

6 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 6 (11) 11 ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar, 12 framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg 13 deponera tångrester i eller nära sanddynerna, 14 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, samt 15 bedriva jakt. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 MB ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom området enligt följande: 16 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 17 att skötsel i enlighet med skötselplanen utförs, i huvudsak: a. borttagande av igenväxningsvegetation såsom vresros, b. avverkning, selektivhuggning, röjning och föryngringsåtgärder, c. markstörning såsom grävning av sandblottor, d. slåtter, naturvårdsbränning samt anläggning av brandgator, e. stängsling och bete, f. skapande av högstubbar, lågor och hålträd, 18 anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet t.ex. parkeringsplats, toaletter, markerade stigar, nödvändig tångrensning och informationsskyltar, 19 avstängning av genomfartsväg för biltrafik då Inre kustvägen är färdigställd, 20 förvaltarens nyttjande av väg samt 21 undersökningar och dokumentation av mark, vatten, samt växt- och djurliv. Med stöd av 7 kap. 30 MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 22 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 23 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 24 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 25 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 26 framföra eller parkera motordrivet fordon och cykel annat än på anvisad väg/plats, 27 kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli, 28 utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fåglar,

7 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 7 (11) 29 framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet som är markerat på beslutskartan (sida 1), 30 ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet kl , 31 elda, 32 medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter, med hänsyn till fågellivet 33 rida annat än på anvisad stig, 34 utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, 35 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt 36 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används. Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för: förvaltaren av naturreservatet att vidta de åtgärder som framgår av föreskrifterna nummer (7 kap. 6 MB) och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. utsedd förvaltare att sköta eventuell renhållning av toaletter, sopkärl och badstranden, samt vid behov ta bort större ansamlingar av tång från densamma i enlighet med skötselplanen. rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade med hänvisning till bestämmelserna i 11 kap 17 Miljöbalken. vid beslutsdatumet gällande rättigheter inom området t ex servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt och vägrätt. Samråd ska dock ske med Länsstyrelsen före åtgärder. Vid akuta åtgärder p g a skador på ledningar eller andra anläggningar ska rättighetshavaren istället omgående informera länsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits.

8 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 8 (11) Upplysningar: Länsstyrelsen erinrar om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra: 2 kap 1, 6-8 kulturminneslagen (1988:950) De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddande enligt lag. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning. 7 kap 7 miljöbalken, dispens från föreskrifter Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat. 7 kap miljöbalken, strandskyddsbestämmelser Strandskyddet omfattar den berörda kuststräckan samt vattendragen. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet är förbjudna. Terrängkörningslagen 1 (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9, fridlysta arter Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är skyddade. Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, och dessutom ett urval av andra organismer. Ledningsrättigheter Är förenade med föreskrifter för både fastighetsägaren och ledningsrättshavaren, exempelvis om att det vid åtgärder ska lämnas in ansökan om samråd med Länsstyrelsen, enligt reglerna i 12 kap 6 miljöbalken. Beroende av åtgärdens art och lokalisering kan strandskyddsdispens också krävas. Kommunala ordningsföreskrifter Gäller även inom naturreservatet, exempelvis förbud mot hundar och hästar på havsstrand och i dyner under viss tid på året. Gagnvirke Alla virkessortiment inkl. grenar och toppar (grot) som tas ut ur området med stöd av föreskrifter och skötselplan tillfaller staten.

9 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 9 (11) Uppgifter om naturreservatet Objektsnamn: Kommun: Församling: Areal: Lägesbeskrivning: Södra Skummeslöv Laholm Skummeslöv 113,6 hektar (varav vatten 56,3 ha) om Mellbystrand Mittkordinater i SWEREF: N , E Fastighetskarta kartblad: Naturgeografisk region: Maringeografisk region: Vattenförekomst: Fastigheter och markägare: Servitut: Reservatet är beläget vid Skummeslövsstrand, ca 3 km söder 62D5HN 10 Södra Hallands kustland Kattegatt SE Laholmsbukten Typindelning enligt vattendirektivet 5. Södra Halland och norra Öresunds kustvatten Skummeslöv 14:4 Sveaskog Förvaltnings Aktiebola S:15 Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening Skummeslöv 14:2>3 Laholms kommun (pumpstation) Skummeslöv 30:10 Laholms kommun (Simvägen) 13-SKU-832 Till förmån för Allarp 2:2 Avser: servitut, väg över Skummeslöv 14:4 13-SKU-14 Till förmån för Skummeslöv 14:2 Avser: servitut, Väg över Skummeslöv 14: /45 Till förmån för Skummeslöv 1:128 (utomhusbadet) Avser: servitut, väg över Skummeslöv S:15 Ledningsrätter: /61 Till förmån för Båstad kommun Avser ledning för VA på Skummeslöv S: /25 Till förmån för Laholms kommun Avser väg och ledningsrätt för VA,

10 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 10 (11) på Skummeslöv 14:2 och S: /23 Till förmån för Laholms kommun Avser ledningsrätt för VA, på Skummeslöv S:15 Nyttjanderätt: HEM Avser: Elledning, röjning. Förvaltare: Länsstyrelsen Intresseprövning Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 MB, att föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och intrånget i enskilds rätt att använda mark och vatten. Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål Naturreservatet Södra Skummeslöv ingår i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv (miljöbalken 3 kap. 6 ) samt områden med särskilda hushållningsbestämmelser (miljöbalken 4 kap.). Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Beslutet strider inte mot kommunens översiktsplan från 2004 (Framtidsplan 2003). Reservatet gränsar till och berörs också i viss del av detaljplanelagt område (1381-P92/3 från ). Endast den del som berör en planlagd men ej uppförd parkering innebär oförenliga markanvändning med naturreservat, denna del behöver därför upphävas. Området ligger även inom strandskyddsområde. Diskussioner har förts mellan Länsstyrelsen och Laholms kommun i frågan (se kartbilaga G). Det nya reservatsbeslutet medverkar till att de nationella miljökvalitetsmålen, Levande skogar, "Ett rikt växt- och djurliv" samt "Hav i balans och levande kust och skärgård" uppfylls.

11 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 11 (11) Ärendets handläggning Delar av området är skyddat som naturreservat sedan Under arbete med flora- och fauna- vård under 2000-talets första decennium uppmärksammade man hur en lång rad av sanddynernas organismer med krav på solöppna miljöer och blottad sand kraftigt gått tillbaka i landet som helhet. Detta har lett till en förändrad syn på naturvärden och skötsel av sanddynsmiljöer. Länsstyrelsen har med denna bakgrund initierat ett antal inventeringsprojekt i sanddynsmiljöer fokuserade på entomologiska värden, främst steklar och vildbin, vilka ytterligare har visat på behovet av förändrad skötsel i sanddynsreservaten. Länsstyrelsen beslutade därför att se över skötselplaner och beslut för ett antal naturreservat längs kusten vilka innehåller sanddynsmiljöer. Skummeslöv södra är ett av dessa. Laholms kommun beviljades 1991 dispens för att kunna bygga hedhusvägen genom naturreservatet. Utvidgning av befintligt naturreservat västerut var ett av villkoren i denna dispens. Sedan 1999 har det också ingått i kommunens fördjupade översiktsplan att bilda naturreservat väster om befintligt naturreservat. Mellan har Laholms kommun med beviljade LONA-medel för projektet Kommunalt naturreservat i Skummeslöv. I projektet har man arbetat med att restaurera strandhedarna till ett öppet hedlandskap med en stor biologisk mångfald som även är attraktivt för friluftslivet, samt att ta fram skötselplan och förslag till beslut. I samband med att Länsstyrelsens år 2010 inledde arbetet med att revidera befintlig skötselplan för det befintliga/statliga naturreservatet, överlämnade Laholms kommun uppdraget att bilda naturreservat på strandheden till Länsstyrelsen. Diskussioner har sedan dess förts med företrädare för markägaren, kommunen och andra berörda i området. Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Skötselplan Kartor (2A Föreskriftskarta - 6 inte i remiss) 2B Översiktskarta (2C Naturtypskarta - inte i remiss) 2D Skötselkarta 1 2E Skötselkarta 2 ortofoto 2F Historisk karta 2G Naturvärden, detaljplaner och strandskydd 2H Friluftsliv och anläggningar 2I Natura 2000-naturtyper Hotande och naturvårdsintressanta arter

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun BILAGA 1 FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (MB) att syfte, föreskrifter och skötselplan

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Möckelsnäs i Älmhults kommun 07FS 2014:14 Utkom från trycket den 18 december 2014 beslutade

Läs mer

Naturreservatet Gullbranna i Halmstads kommun

Naturreservatet Gullbranna i Halmstads kommun 1 av 9 Naturreservatet Gullbranna i Halmstads kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (MB) att syfte, föreskrifter och skötselplan enligt nedan ska gälla för

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2211 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2013-10-07 435-122-13 1(2) Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands Museum) Väte hembygdsförening Riksantikvarieämbetet Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Konsekvensutredning

Läs mer

Bildande av naturreservatet Skärbäck i Varbergs kommun.

Bildande av naturreservatet Skärbäck i Varbergs kommun. BESLUT 1 (7) 511-1145-01 Bildande av naturreservatet Skärbäck i Varbergs kommun. Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att förklara det område som avgränsas av den

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun BESLUT 1 (7) Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att syfte, föreskrifter och skötselplan enligt nedan ska gälla

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark; beslutade den 8 oktober 2015 NFS 2015:8 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet BESLUT 22.12.1969 IIIR11 5 69 Skaraborgs läns Naturskyddsförening Naturreservat i Dala socken På ansökan av Skaraborgs läns Naturskyddsförening förklarar länsstyrelsen,

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 17:e april 2009 21FS 2009:24 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Korpimäki naturreservat Beslutade den 7:e april

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:7 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2004-12-13 dk sid 1 (6) 511-2450-04 0583-218 sändlista Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:16 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd

Läs mer

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Mariestads kommun Gatukontoret 1992-12-01 Per-Henrik Persson/MW FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV Till tekniska nämnden NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Namn: Gamla Ekudden. Kommun: Mariestad.

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1997:76 Utkom från trycket den 28 november 1997 Föreskrifter om bildande av naturreservat Tösse skärgård i Åmåls kommun; beslutade den 17 november

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Mikael Finsberg Tel Dnr 0298/07

Mikael Finsberg Tel Dnr 0298/07 TJÄNSTEUTLÅTANDE Mikael Finsberg Tel 365 57 89 2007-08-15 Dnr 0298/07 Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals

Läs mer

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat.

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-04-26 1(5) 0511-12899-01 0583-217 dk Naturvårdsverket Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:10 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas.

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas. BESLUT 2010-06-14 Sidan 1 av 7 Dnr 07.0346.336 DOS-id 2022949 Bildande av Gådeåbergsbrännans naturreservat Härnösands kommun Objektnummer 1025246 Län Västernorrland Kommun Härnösand Socken Säbrå Fastighet

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag

PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2014-08-14 107 2013/KS0765 265 Bildande av Naturreservatet Storsjön (Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 74, sid B 538, separat bilaga) Kommunstyrelsen ansökte

Läs mer

Naturreservatet Rya åsar Förslag till beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken

Naturreservatet Rya åsar Förslag till beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Naturreservatet Rya åsar Förslag till beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Administrativa data Benämning: Naturreservatet Rya åsar Skyddsform: Naturreservat Län: Västra Götaland Kommun: Borås

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:17 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun

Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun Sida 1/5 Ellen Nystedt Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 010-22-363 46 Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Kommun Socken Gränser Uggleskogen Perstorp Perstorps socken Området är markerat med svart punktstreckad linje

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE0 0420137 i Kristianstad kommun Öppen glänta med bar sand i varmt söderläge inne i de trädklädda sanddynerna. Foto: Johanna Ragnarsson. Bilaga 1

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads

Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads asdf BESLUT 1(8) Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Stora Hults strand Kommun Båstad Socken Förslöv Gränser Området är markerat

Läs mer

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området.

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området. Utdrag ur Solna kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 om naturreservat, gäller från 2005-02-15 Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat i Solna Reservatet har delats in i tre zoner med olika föreskrifter

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av naturreservatet Älgtjärnarna i Lekebergs kommun samt beslut om föreskrifter mm inom naturreservatet.

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av naturreservatet Älgtjärnarna i Lekebergs kommun samt beslut om föreskrifter mm inom naturreservatet. 1(9) Emil P. Andersson Direkt: 010-224 87 61 Emil.Pagstedt.Andersson@lansstyrelsen.se Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av naturreservatet Älgtjärnarna i Lekebergs kommun samt beslut om föreskrifter

Läs mer

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 sid Fel! Okänt (Fel! Okänt ) 2310-10287-95 0583-213 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Lustigkulle

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2015:62 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter för naturreservatet Forsbo

Läs mer

Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun

Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun 2014-02-24 Sida 1/5 Ellen Nystedt Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 010-22-363 46 Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131 Hjortmarka Naturreservat Beslutshandling Beslut KF 2010-09-01, 131 Foto framsida: Stellan Andersson, Alingsås Kommun Beslutshandling KF 2010-09-01, 131, reviderad efter regeringsbeslut 2013-10-31, Föreskrifterna

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreslår Naturvårdsverket följande. Nuvarande regler

Läs mer

Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun

Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun Köping1000, v4.0, 2013-05-21 FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (12) Miljökontoret Lars Bohlin, Ekolog 0221-253 17 lars.bohlin@koping.se Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun Beslut

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:15 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora FÖRSLAG TILL BESLUT 2007-05-03 Dnr. 2007-M0037-13 Miljökontoret Ingrid Andrén Tfn. 0581-81138 ingrid.andren@lindesberg.se

Läs mer

Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads

Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads Beslut 1(9) Kommunledningskontor 2013-04-09 Strategi & utveckling Carina Wettemark 044-13 64 86, 0733-13 64 86 carina.wettemark@kristianstad.se Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads

Läs mer

Bildande av naturreservatet Övraböke i Halmstads kommun

Bildande av naturreservatet Övraböke i Halmstads kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 (6) Livsmiljö Staffan Bengtsson 035-132231 2001-12-14 231-6513-99 Bildande av naturreservatet Övraböke i Halmstads kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN Reservatets namn: Kommun: Socken: Läge: Kartor: Areal: Fastighet: Markägare: Förvaltare: Gröna Mad Falköping Falköping och Marka Reservatet ligger i de östliga

Läs mer

rek + mb Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM NATURRESERVATET TRILLEHOLME FLATÖ DOMÄNRESERVAT I LIDKÖPINGS KOMMUN

rek + mb Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM NATURRESERVATET TRILLEHOLME FLATÖ DOMÄNRESERVAT I LIDKÖPINGS KOMMUN BESLUT 1996-06-20 231-2871-96 rek + mb Statens Fastighetsverk Box 2263 103 16 STOCKHOLM NATURRESERVATET TRILLEHOLME FLATÖ DOMÄNRESERVAT I LIDKÖPINGS KOMMUN Naturreservatets namn: Trilleholme-Flatö Domänreservat

Läs mer

Bildande av naturreservatet Trönninge ängar i Halmstads kommun

Bildande av naturreservatet Trönninge ängar i Halmstads kommun FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (10) Bildande av naturreservatet Trönninge ängar i Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 miljöbalken (MB) samt 22 förordningen (1998:1252)

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun

Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 (7) Livsmiljö 231-3650-01 Örjan Fritz Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande. Inom

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltning Samhällsbyggnad/Plankontoret Eivor Rudin Tel:

ESKILSTUNA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltning Samhällsbyggnad/Plankontoret Eivor Rudin Tel: ESKILSTUNA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltning Samhällsbyggnad/Plankontoret Eivor Rudin Tel: 016-10 14 34 2000-07-12 1 BESLUTSUNDERLAG för bildande av kommunalt naturreservat Kommunalt naturreservat Innehåll

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a LÄNSSTYRELSEN Beslut Diarienummer Älvsborgs län Datum 231-3926-94 Miljö och planenheten 1996-04-22 82-01 Handläggare, direktval Lars Sjögren 0521-27 02 04 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Risön

Läs mer

Sveriges sydligaste fasta älgstam finns i området, bilden på älgkvigan är tagen i Hagestad-Järarnas NR.

Sveriges sydligaste fasta älgstam finns i området, bilden på älgkvigan är tagen i Hagestad-Järarnas NR. Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområde Hagestad Järarna inom Natura 2000-området Sandhammaren, SE0 SE 0430088, Och Sandhammaren Kåseberga, SE 0430093, i Ystads kommun Sveriges

Läs mer

Naturreservat MOSSLUNDA

Naturreservat MOSSLUNDA Naturreservat MOSSLUNDA Remissversion mars 2015 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun, Skåne län Uppgifter om naturreservatet Namn Mosslunda Natura 2000 ID SE0420047 Län Skåne län

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Arvaby i Örebro kommun samt beslut om föreskrifter m.m.

Beslut om bildande av naturreservatet Arvaby i Örebro kommun samt beslut om föreskrifter m.m. 1(9) BESLUT 2016-10-31 Dnr 511-3735-2015 Hans Ljungkvist Direkt: 010-224 87 58 hans.ljungkvist@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om bildande av naturreservatet Arvaby i Örebro kommun samt beslut

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN 1989-01-25 231-21-88 rek + mb. Naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN 1989-01-25 231-21-88 rek + mb. Naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN BESLUT 1989-01-25 231-21-88 rek + mb Lidköpings kommun 531 88 LIDKÖPING Naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun BESKRIVNING AV NATURVÅRDSOMRÅDET Naturvårdsområdets

Läs mer

Bildande av naturreservatet Sundsholm i Halmstad kommun

Bildande av naturreservatet Sundsholm i Halmstad kommun FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (11) Bildande av naturreservatet Sundsholm i Halmstad kommun Postadress Besöksadress E-post Telefon 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 Halland@lansstyrelsen.se 010 224 30 00 LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beslut om bildande av Örby ängar naturreservat i Helsingborgs stad Dnr 03383/2007

Beslut om bildande av Örby ängar naturreservat i Helsingborgs stad Dnr 03383/2007 HELSINGBORGS STAD REMISSVERSION 2010 08 26 Beslut om bildande av Örby ängar naturreservat i Helsingborgs stad Dnr 03383/2007 Kommunfullmäktiges beslut Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde 1(9) rek + mb Miljöavdelningen Naturvårdsenheten Maria Thordarson Till Enligt sändlista NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN Namn: Kommun: Socken: Gullakrokssjöarna Skövde Lerdala Fastigheter:

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer