1 (11) E-post. Besöksadress Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BESLUTB (11) Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Telefon

2 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 2 (11) Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 miljöbalken (MB) samt 22 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm, att utvidga det tidigare reservatet med det område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta, samt att besluta om nytt syfte och föreskrifter för hela området enligt nedan. Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Södra Skummeslöv. Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu bildade naturreservatet: - Beslut om förordnande om naturreservatet beträffande Skummeslövs flygsandfält enlig 7-10 Naturvårdslagen (SFS 1964:822) från , dnr Beslut om fastställelse av skötselplan för Skummeslövs sanddynsreservat enligt 9 Naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) från , dnr Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 första stycket miljöbalken att upphäva ovanstående beslut i den del som rör den södra delen av naturreservatet Skummeslövs flygsandsfälts. I enlighet med 3 Förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252) fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. Beskrivning av området Naturreservatet Södra Skummeslöv ligger allra längst ner i Laholmsbukten, vid gränsen mot Skåne län. Reservatet ligger på en tätbebyggd kuststräcka. Naturreservatet är en av de kvarvarande delarna av ett tidigare betydligt större flygsandfält i Laholmsbukten. Området är till stor del bevuxet med skog, dominerad av tall eller bergtall. Skogsdelen har varit skyddad som naturreservat sedan Väster om det gamla reservatet finns ett en strandhed som har genomgått omfattande restaureringar och som nu utgörs av öppen sandmark. Sandområdena i den södra delen av Laholmsbukten har till skillnad från andra sandfält i Halland en jordmån som är mer kalkpåverkad. Detta gör att här finns en särpräglad flora och fauna knuten till dynområdena. Här finns redan idag en stor mångfald av skyddsvärda arter, mer än 30 kända rödlistade arter. Flera är ovanliga och omfattas av särskilda åtgärdsprogram. Det finns därför goda förutsättningar att med restaureringsåtgärder utveckla naturvärden knutna till hallandskustens öppna sanddyner än mer. Även strandområdet föreslås därför nu ingå i naturreservatet. Reservatsområdet är även mycket viktigt för rekreation och friluftsliv såsom ett tätortsnära naturreservat. Framför allt under sommarhalvåret är antalet besökare stort.

3 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 3 (11) Skälen för beslutet Kustområdet i Södra Skummeslöv är unikt och nationellt värdefullt med sin sandhed med högt kalkinnehåll. Det är en plats med en mycket hög mångfald av växt-, svamp- och djurarter som bara finns i sandmarker. De högsta biologiska värdena är knutna till de öppna sandmarkerna i västra delen. Även i den inre, östra skogbevuxna delarna finns naturvärden, framförallt i form av en drygt 100-årig tallskog med inslag av lövträd. Mer än 30 rödlistade arter har identifierats inom området. Framförallt den restaurerade strandnära delen är mycket artrik. Många av de hotade arterna är insekter och svampar men också kärlväxter. Flera av insektsarterna som är funna här finns endast på några enstaka platser i landet och Europa. Naturreservatet i södra Skummeslöv bör därför utvidgas med denna artrika strandhed. Samtidigt bör fastighetens tillhörande vattendel av skötsel- och naturvårdsskäl ingå. Havsområdet inom reservatet domineras av sandbottnar på mellan 0 3 m djup. Grunda bottnar har generellt sett ett högt skyddsvärde, då de har en hög biologisk betydelse som bl a lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Exempelvis är de viktiga för juvenila plattfiskar. På bottnarna återfinns rikligt med sandräkor och nedgrävda i bottnen finns bl a havsborstmaskar och musslor. Området utanför Skummeslövsstrand utgör också ett vandringsstråk för lax och havsöring på sin väg mot Stensån och Lagan. Länsstyrelsens bedömning Naturreservatet ligger nära tätbebyggda områden och är genom god tillgänglighet, sin naturskönhet och badmöjligheter ett välutnyttjat besöksmål. Under sommarhalvåret besöks området för sol och bad men det utnyttjas också av många närboende året om för promenader och motion på områdets många stigar. Även sandstranden, dyner och hed väster om det tidigare reservatet är attraktiv för rekreation, friluftsliv och upplevelse av kustområdet med dess olika naturtyper. Det utgör därför en naturlig del av naturreservatet också ur friluftssynpunkt. De många hotande arterna behöver skyddas långsiktigt från exploatering och skadliga aktiviteter inom området. Eftersom området dessutom kräver skötsel- och restaureringsinsatser och det finns behov av en långsiktig skötselplan, är naturreservat den lämpligaste skyddsformen. Under de senaste femton åren har en helt ny syn på sanddynerna, dess värden och skötsel vuxit fram i Europa och Sverige. Fokus ligger idag på behoven av en stor förekomst av blottad sand och kontinuerlig störning. Detta synsätt har varit vägledande vid utformningen av en ny skötselplan och står i skarp kontrast till hur man tidigare har sett på dynmiljöer. Äldre beslut och skötselplan för reservatet har därmed blivit inaktuella. I föreliggande beslut med skötselplan förbättras och förtydligas syfte, mål och skötselinriktning jämfört med vad som hittills gällt för den södra delen av Skummeslövs flygsandfält. Det som kan hota värdena är bl.a. igenväxning av öppen sandmark, introduktion av främmande arter, konkurrens från bergtall eller gran, avverkning, dikning och annan negativ förändring av hydrologin, exploatering samt fragmentering av biotoperna. Även exploateringar strax utanför reservatets

4 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 4 (11) gränser kan i vissa fall vara negativa för natur- eller upplevelsevärden. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige del i ett gemensamt ansvar att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och utrotningen av arter. Sverige har i detta sammanhang ansvar för vissa utpekade naturmiljöer och arter. Sanddyner och sandhedar är exempel på prioriterade naturtyper i EG:s art- och habitatdirektiv (Natura 2000) som är av avgörande betydelse för förekomst av en rad skyddsvärda organismer. I sandmiljöerna finns en rad arter som på många håll är kraftigt tillbakaträngda och som har prioriteras i miljömålsarbetet i Sverige bland annat genom åtgärdsprogrammen för hotade arter. Gränsen för reservatets vattendel sträcker sig ut till 3 meters djup, (cirka 500 meter från land) och det är den del som anses tillhöra fastigheten. Grundvattenområden har generellt sett ett högt skyddsvärde, då de har en hög biologisk betydelse som bl. a. lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Exempelvis är de viktiga för juvenila plattfiskar. Cirka en tredjedel av skötselområdet blottas vid lägsta lågvatten och kan därför klassas som Natura naturtypen Ler- och sandbottnar som blotas vid lågvatten. Länsstyrelsen bedömer med hänvisning till ovanstående att det finns behov av att utvidga det befintliga naturreservatet för att även skydda strandheden och havsområdet väster om reservatet, samt att på samma gång uppdatera syfte, föreskrifter och skötselplan för det tidigare reservatet. Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges miljökvalitetsmål. Syfte Syftet är att bevara och utveckla naturvärdena i öppna sanddyner och sandhedar samt att låta löv- och blandskogar åldras och utvecklas mot ett naturskogsliknande tillstånd. Strukturer som blottad sand, växter som producerar nektar och pollen samt död ved ska finnas i en omfattning som krävs för att arter knutna till öppna sandmarker och äldre kustskogar ska kunna förekomma inom området. Syftet är även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat och lämpliga miljöer i trakten. Syftet med reservatet ska också vara att gynna friluftsliv och rekreation så att området blir attraktivt att besöka, både för badliv, promenader och upplevelser av naturen. Besökare ska erbjudas bra information om områdets miljöer och typiska arter, dess kulturhistoria samt anläggningar i området.

5 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 5 (11) Syftet ska uppnås genom att: öppna sanddyner och sandhedar sköts med markstörning, röjning, bränning och andra åtgärder i den omfattning som krävs för att motverka igenväxning och för att gynna rödlistade arter, bergtall, vresros, havtorn och andra till området införda vedväxter avvecklas helt och lämnar plats för öppna dyner rik på blottad sand, naturmark och naturlig vattenregim skyddas från fysisk exploatering, åtgärder genomförs för att skapa mer luckighet, solbelyst öppen sand och död ved samt att gynna gamla träd, förekomsten av död ved och gamla lövträd och tallar ökar, lämpliga åtgärder vidtas för att informera om och underlätta för besökare att besöka och uppleva området, främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar för att öka kunskapen om hotade arter, sanddynsdynamik, naturvårdsbiologi och skötselmetoder, nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i den löpande skötseln av reservatet, inom ramen för gällande beslut enligt 7 kap. 4-6 miljöbalken, beakta de skötselråd som föreslås i aktuella åtgärdsprogram för hotade arter. Föreskrifter Med stöd av 7 kap. 5 miljöbalken (MB), om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 1 uppföra byggnad eller anläggning på såväl mark som i vatten, 2 uppföra mast eller antenn, anlägga mark- eller luftledning samt rör eller ledning i vattnet eller på havsbottnen, 3 på land eller i vatten; bedriva täkt i någon form, muddra, dika, dikesrensa, dämma, borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa, deponera, markbearbeta eller liknande ingrepp som kan ändra områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, bottnar eller vattenomsättning, 4 anordna upplag, avfallstipp eller liknande, 5 lägga upp eller underhålla båtar, 6 anlägga väg, 7 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 8 anlägga eller bedriva odling av djur eller växter, 9 kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel, 10 avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,

6 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 6 (11) 11 ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar, 12 framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg 13 deponera tångrester i eller nära sanddynerna, 14 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, samt 15 bedriva jakt. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 MB ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom området enligt följande: 16 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 17 att skötsel i enlighet med skötselplanen utförs, i huvudsak: a. borttagande av igenväxningsvegetation såsom vresros, b. avverkning, selektivhuggning, röjning och föryngringsåtgärder, c. markstörning såsom grävning av sandblottor, d. slåtter, naturvårdsbränning samt anläggning av brandgator, e. stängsling och bete, f. skapande av högstubbar, lågor och hålträd, 18 anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet t.ex. parkeringsplats, toaletter, markerade stigar, nödvändig tångrensning och informationsskyltar, 19 avstängning av genomfartsväg för biltrafik då Inre kustvägen är färdigställd, 20 förvaltarens nyttjande av väg samt 21 undersökningar och dokumentation av mark, vatten, samt växt- och djurliv. Med stöd av 7 kap. 30 MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 22 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 23 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 24 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 25 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 26 framföra eller parkera motordrivet fordon och cykel annat än på anvisad väg/plats, 27 kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli, 28 utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fåglar,

7 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 7 (11) 29 framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet som är markerat på beslutskartan (sida 1), 30 ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet kl , 31 elda, 32 medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter, med hänsyn till fågellivet 33 rida annat än på anvisad stig, 34 utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, 35 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt 36 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används. Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för: förvaltaren av naturreservatet att vidta de åtgärder som framgår av föreskrifterna nummer (7 kap. 6 MB) och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. utsedd förvaltare att sköta eventuell renhållning av toaletter, sopkärl och badstranden, samt vid behov ta bort större ansamlingar av tång från densamma i enlighet med skötselplanen. rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade med hänvisning till bestämmelserna i 11 kap 17 Miljöbalken. vid beslutsdatumet gällande rättigheter inom området t ex servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt och vägrätt. Samråd ska dock ske med Länsstyrelsen före åtgärder. Vid akuta åtgärder p g a skador på ledningar eller andra anläggningar ska rättighetshavaren istället omgående informera länsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits.

8 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 8 (11) Upplysningar: Länsstyrelsen erinrar om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra: 2 kap 1, 6-8 kulturminneslagen (1988:950) De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddande enligt lag. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning. 7 kap 7 miljöbalken, dispens från föreskrifter Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat. 7 kap miljöbalken, strandskyddsbestämmelser Strandskyddet omfattar den berörda kuststräckan samt vattendragen. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet är förbjudna. Terrängkörningslagen 1 (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9, fridlysta arter Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är skyddade. Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, och dessutom ett urval av andra organismer. Ledningsrättigheter Är förenade med föreskrifter för både fastighetsägaren och ledningsrättshavaren, exempelvis om att det vid åtgärder ska lämnas in ansökan om samråd med Länsstyrelsen, enligt reglerna i 12 kap 6 miljöbalken. Beroende av åtgärdens art och lokalisering kan strandskyddsdispens också krävas. Kommunala ordningsföreskrifter Gäller även inom naturreservatet, exempelvis förbud mot hundar och hästar på havsstrand och i dyner under viss tid på året. Gagnvirke Alla virkessortiment inkl. grenar och toppar (grot) som tas ut ur området med stöd av föreskrifter och skötselplan tillfaller staten.

9 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 9 (11) Uppgifter om naturreservatet Objektsnamn: Kommun: Församling: Areal: Lägesbeskrivning: Södra Skummeslöv Laholm Skummeslöv 113,6 hektar (varav vatten 56,3 ha) om Mellbystrand Mittkordinater i SWEREF: N , E Fastighetskarta kartblad: Naturgeografisk region: Maringeografisk region: Vattenförekomst: Fastigheter och markägare: Servitut: Reservatet är beläget vid Skummeslövsstrand, ca 3 km söder 62D5HN 10 Södra Hallands kustland Kattegatt SE Laholmsbukten Typindelning enligt vattendirektivet 5. Södra Halland och norra Öresunds kustvatten Skummeslöv 14:4 Sveaskog Förvaltnings Aktiebola S:15 Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening Skummeslöv 14:2>3 Laholms kommun (pumpstation) Skummeslöv 30:10 Laholms kommun (Simvägen) 13-SKU-832 Till förmån för Allarp 2:2 Avser: servitut, väg över Skummeslöv 14:4 13-SKU-14 Till förmån för Skummeslöv 14:2 Avser: servitut, Väg över Skummeslöv 14: /45 Till förmån för Skummeslöv 1:128 (utomhusbadet) Avser: servitut, väg över Skummeslöv S:15 Ledningsrätter: /61 Till förmån för Båstad kommun Avser ledning för VA på Skummeslöv S: /25 Till förmån för Laholms kommun Avser väg och ledningsrätt för VA,

10 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 10 (11) på Skummeslöv 14:2 och S: /23 Till förmån för Laholms kommun Avser ledningsrätt för VA, på Skummeslöv S:15 Nyttjanderätt: HEM Avser: Elledning, röjning. Förvaltare: Länsstyrelsen Intresseprövning Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 MB, att föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och intrånget i enskilds rätt att använda mark och vatten. Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål Naturreservatet Södra Skummeslöv ingår i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv (miljöbalken 3 kap. 6 ) samt områden med särskilda hushållningsbestämmelser (miljöbalken 4 kap.). Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Beslutet strider inte mot kommunens översiktsplan från 2004 (Framtidsplan 2003). Reservatet gränsar till och berörs också i viss del av detaljplanelagt område (1381-P92/3 från ). Endast den del som berör en planlagd men ej uppförd parkering innebär oförenliga markanvändning med naturreservat, denna del behöver därför upphävas. Området ligger även inom strandskyddsområde. Diskussioner har förts mellan Länsstyrelsen och Laholms kommun i frågan (se kartbilaga G). Det nya reservatsbeslutet medverkar till att de nationella miljökvalitetsmålen, Levande skogar, "Ett rikt växt- och djurliv" samt "Hav i balans och levande kust och skärgård" uppfylls.

11 LÄNSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 11 (11) Ärendets handläggning Delar av området är skyddat som naturreservat sedan Under arbete med flora- och fauna- vård under 2000-talets första decennium uppmärksammade man hur en lång rad av sanddynernas organismer med krav på solöppna miljöer och blottad sand kraftigt gått tillbaka i landet som helhet. Detta har lett till en förändrad syn på naturvärden och skötsel av sanddynsmiljöer. Länsstyrelsen har med denna bakgrund initierat ett antal inventeringsprojekt i sanddynsmiljöer fokuserade på entomologiska värden, främst steklar och vildbin, vilka ytterligare har visat på behovet av förändrad skötsel i sanddynsreservaten. Länsstyrelsen beslutade därför att se över skötselplaner och beslut för ett antal naturreservat längs kusten vilka innehåller sanddynsmiljöer. Skummeslöv södra är ett av dessa. Laholms kommun beviljades 1991 dispens för att kunna bygga hedhusvägen genom naturreservatet. Utvidgning av befintligt naturreservat västerut var ett av villkoren i denna dispens. Sedan 1999 har det också ingått i kommunens fördjupade översiktsplan att bilda naturreservat väster om befintligt naturreservat. Mellan har Laholms kommun med beviljade LONA-medel för projektet Kommunalt naturreservat i Skummeslöv. I projektet har man arbetat med att restaurera strandhedarna till ett öppet hedlandskap med en stor biologisk mångfald som även är attraktivt för friluftslivet, samt att ta fram skötselplan och förslag till beslut. I samband med att Länsstyrelsens år 2010 inledde arbetet med att revidera befintlig skötselplan för det befintliga/statliga naturreservatet, överlämnade Laholms kommun uppdraget att bilda naturreservat på strandheden till Länsstyrelsen. Diskussioner har sedan dess förts med företrädare för markägaren, kommunen och andra berörda i området. Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Skötselplan Kartor (2A Föreskriftskarta - 6 inte i remiss) 2B Översiktskarta (2C Naturtypskarta - inte i remiss) 2D Skötselkarta 1 2E Skötselkarta 2 ortofoto 2F Historisk karta 2G Naturvärden, detaljplaner och strandskydd 2H Friluftsliv och anläggningar 2I Natura 2000-naturtyper Hotande och naturvårdsintressanta arter

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat.

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-04-26 1(5) 0511-12899-01 0583-217 dk Naturvårdsverket Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 sid Fel! Okänt (Fel! Okänt ) 2310-10287-95 0583-213 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Lustigkulle

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke;

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Moraåns dalgång i Södertälje kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Moraåns dalgång i Södertälje kommun MILJÖKONTORET Datum: 2013-09-03 Dnr: 2008-1459 Beslut om bildande av naturreservatet Moraåns dalgång i Södertälje kommun Beslut av Miljönämnden i Södertälje kommun (MN 2013-09-03, 102) Med stöd av 7 kap.

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN INNEHÅLL BESKRIVNINGSDEL... 3 1. SYFTE... 3 2. ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA... 3 3. HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING... 4 3.1 Berggrund,

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Ronneby kommuns kust och skärgård

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Ronneby kommuns kust och skärgård REMISS 2013-04-02 Dnr 511-1212-13 1 (6) Se sändlista Översyn av det utvidgade strandskyddet i Ronneby kommuns kust och skärgård Enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:532) om ändring

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Länsstyrelserna

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Samrådsytttrande angående förslag på detaljplanen Havsstranden Mellbystrand

Samrådsytttrande angående förslag på detaljplanen Havsstranden Mellbystrand Mellbystrand och Skummeslövsstrand 23 september 2013 Samrådsytttrande angående förslag på detaljplanen Havsstranden Mellbystrand Strandmiljö Laholm ställer sig bakom att - stranden är öppen för alla människor

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun SLUTRAPPORT Datum 2010-05-10 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun Ur förordningen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter

Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter 2012-12-06 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2003/459-402 Kommunstyrelsen Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter Förslag till

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare Så bildas naturreservat svar på vanliga frågor från markägare Så bildas ett naturreservat en snabbguide Inventering, samråd och förslag Länsstyrelsen inventerar värdefulla områden. Länsstyrelsen samråder

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29

Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29 1(7) 2007-05-29 Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29 Innehåll Beslut Uppgifter om naturreservatet Syfte Skälen för kommunens beslut Föreskrifter

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Långvråns Naturreservat

Långvråns Naturreservat Långvråns Naturreservat Skötselplan Upprättad 1991 Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄN BESKRIVNING...5 1. ADMINISTRATIVA DATA...5 2. ÖVERSIKTEIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

BESLUT. 2. uppföra byggnad eller anläggning; 5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;

BESLUT. 2. uppföra byggnad eller anläggning; 5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling; LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 1998-05-29 dk 2310-10280-95 0509-210 1(7) Assi Domän AB Växjö skogsförvaltning Box 3223 350 53 VÄXJÖ Bildande av naturreservatet Mörkahålkärrets domänreservat på Omberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Bilaga till överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2012-06- 18, dnr 5125-7157-12 Undertecknad anhåller att få komplettera föreläggandesvaret

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Naturreservatet Magnehult domänreservat

Naturreservatet Magnehult domänreservat Naturreservatet Magnehult domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR MAGNEHULT DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras

Läs mer

Återrapportering om utvidgat strandskydd

Återrapportering om utvidgat strandskydd 1(16) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2015-06-01 Ärendenr: NV-00453-15 Återrapportering om utvidgat strandskydd SAMMANFATTNING Naturvårdsverket har haft som återrapporteringskrav att

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift

DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift LAGA KRAFT 1994-11-02 1 DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift Detaljplan för del av BOGESUNDSLANDET, ASKRIKE CAMPING Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 334 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer