VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013"

Transkript

1 Täby i mars 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

2 ORDINARIE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 21 mars Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: Per Strand ordförande för 2013 Åke Willberg ordinarie ledamot, omval två år Bengt Persson ordinarie ledamot, nyval två år Mats Lennerthson ordinarie ledamot, nyval två år Caroline Muzikants ordinarie ledamot, nyval två år Valda för två år vid årsmötet 2012 och därmed har ett år kvar; Helena Ewerbring, Åsa Sköld och Pia Lundgren Vid ordinarie årsmöte valdes revisorer för ett år: Anders Barnå och Anna Tavermark samt till revisorssuppleant Mattias Seel. Till valberedning valdes Charlotte Loid samt ledamöterna Karin Ahlin och Ahmed Al- Khalili. KONSTITUERING EFTER ORDINARIE ÅRSMÖTE Styrelsen konstituerades vid ett konstituerande möte enligt följande: Per Strand Åke Willberg Pia Lundgren Åsa Sköld Helena Ewerbring Mats Lennerthson Caroline Muzikants Bengt Persson Ordförande för 2013, vald av årsmötet Vice ordförande Sekreterare Kassör (till och med ) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Marie Eriksson, klubbchef i Täby sim, har varit adjungerad i styrelsen. Redovisningsansvarig i Täby Sims personal har fått stöd av extern redovisningskonsult. 2 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

3 STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsens arbetsformer har inneburit delegering av beslut och ansvar till verksamhetsansvarig inom ramen för planerad verksamhet och budget. Klubbchef Marie Eriksson har haft huvudansvaret för genomförandet av föreningens verksamhet. Anställd personal har vidare haft det direkta ansvaret för barn- och ungdomsverksamheten genom Agneta Timbäck, för kansli och kommunal verksamhet genom Elin Lindberg samt för elit- och tävlingssimverksamheten genom Isabel Bjerkegren- Heed. Under verksamhetsåret 2013 har den fast anställda personalstyrkan, med undantag för Isabel Bjerkegren- Heed, bestått av nyanställda medarbetare. Utöver att ersätta personal som lämnat sin anställning i Täby Sim, har föreningen valt att utöka personalstaben med en heltidsanställd tränare för gruppen junior elit, det vill säga tävlingsnivån närmast under elitgruppen. Ledarskapet för denna nivå har tidigare hanterats genom timarvoderade tränare. Ny tränare i denna grupp är Johan Mattsson, som tillträdde sin tjänst inför sommarens nationella mästerskap. Under 2014 fyller Täby sim 40 år. En återblick till föreningens 30- årsdag, visar ett Täby Sim som såg väsentligt annorlunda ut jämfört med idag. Bland annat bestod den fast anställda personalstyrkan vid den tiden av två personer, en kanslist samt en huvudtränare. Den utveckling som har skett under ett decennium mot en mera professionell organisation och personalstab har grundats i en medveten strävan och målstyrning från föreningens styrelse. Utvecklingen har möjliggjorts genom ett starkt fokus på barn- och ungdomsverksamheten i syfte att utnyttja tillgänglig tid i vattnet på ett optimalt sätt. Genom ständiga förbättringar i små steg har köer till verksamheten kapats medan nya verksamheter, främst inom vuxensegmentet, har skapats. Sammantaget har detta möjliggjort en medlemstillströmning som gott och väl har fördubblat Täby Sims medlemsantal. Denna strategi har bidragit till så väl en breddad rekryteringsbas till föreningens elitverksamhet, som en tryggare ekonomisk grund vilken möjliggjort en expansion av personalstaben. En organisation med fem heltidanställda medarbetare under ledning av en klubbchef är något nytt i föreningens 40- åriga historia. Denna organisation borgar för ett fortsatt välsmort föreningsmaskineri. En del av styrelsens arbete är att besluta om policyer och riktlinjer för föreningens verksamhet. För att besluten ska bli verksamma över tid är det viktigt att styrande dokument finns sammanställda i ett enhetligt strukturkapital. Detta strukturkapital består sedan tidigare av skriften Styrande dokument i Täby Sim. Dokumentsamlingen innehåller bland annat Täby Sim organisation och ansvar, Ekonomiska riktlinjer inom Täby Sim, Riktlinjer för aktiva och tränare i Täby Sim, Riktlinjer för föräldramedverkan i Täby Sim, Värdegrund för Täby Sim samt Policyer avseende Alkohol och tobak, Diskriminering, Mobbning och trakasserier, trafiksäkerhet etc. Delar av innehållet har reviderats under året. 3 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

4 Under 2012 uterbetades en långsiktig strategisk plan för Täby Sim. Planen benämndes Täby Sim Vill, Vision och verksamhetsidé samt Strategiska mål Under hösten 2013 har dokumentet bearbetats, samt i vissa delar förnyats. Arbetet skedde vid en tvådagars strategikonferens, där styrelse och anställd personal deltog. Dokumentet utgör föreningens kompasskurs de närmaste fem åren, samt är ett konkret underlag för den detaljerade verksamhetsplan som årligen utarbetas under ledning av klubbchefen. Behovet av en ny simhall i Täby är minst lika stort när denna verksamhetsberättelse skrivs, som det var när motsvarande arbete skedde för ett år sedan. Tyvärr verkar kommunens arbete för att driva detta projekt framåt, stå och stampa på samma ställe som för ett år sedan. I likhet med för ett år sedan, föreligger två förslag. Det ena framtaget av kommunen själv med placering vid dagens bowlinghall innehåller en 50m- bassäng med åtta banor. Det andra förslaget, framtaget av Galoppkonsortiet och med Täby Sim som kravställare innehåller en 50m- bassäng med tio banor. En bassäng av denna typ blir 25 m bred, vilket medger träning och motionssim på 20 banor i 25m- bassäng. Detta skulle säkerställa behovet av bassängtid för många år framöver. Utöver detta skapas möjlighet för arrangemang av mästerskap i Täby. Detta kräver nämligen 10 banor i 50m- bassäng samt läktarutrymme. Från styrelsens sida när vi en from förhoppning om att valåret 2014, kommer sätta press på politikerna att starta simhallsprojektet. Från styrelsens sida kommer vi idogt att fortsätta bearbeta våra folkvalda. I detta arbete känns det som en styrka att representera en av kommunens största idrottsföreningar. Under året har styrelsen och klubbledning fortsatt sitt arbete med intäktsförstärkning och kostnadskontroll. Ett led i detta har varit att ange kravprofil för nyrekrytering av personal under året på ett sådant sätt att den ekonomiska redovisningen skulle kunna hanteras i egen regi. Föreningen lämnar ett starkt positivt resultat för 2013 på 572 Tkr. Detta överskrider budgeterat resultat med 243 Tkr eller en resultatförbättring med 73 %. Ett resultat av denna storlek saknar motstycke i föreningens historia och innebär en ytterligare förstärkning av Täby Sims egna kapital, vilket nu uppgår till 1,36 Mkr. En diskussion har förts inom styrelsen om syftet med att leverera ett positivt resultat och därmed stärka det egna kapitalet. I detta sammanhang har riskbedömningar för föreningen utförts, varvid möjliga hotbilder har identifierats. Ett allvarligt hot mot föreningen är Tibblebadets dåliga kondition, vilket mycket väl kan resultera i ett plötsligt och permanent driftstopp. I ett sådant läge upphör det mesta av verksamheten och även föreningens löpande intäkter. Som en följd av ett sådant scenario kommer styrelsen tvingas till varsel och uppsägning av personal. Det egna kapitalet kommer i ett sådant läge att användas för löneutbetalningar under uppsägningstiden. Täby Sim har dock under sin 40- åriga historia byggt upp gedigna rutiner samt skapat ett omfattande strukturkapital, vilket skulle gå förlorat om föreningens verksamhet helt och hållet lades ned. 4 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

5 Med ett tillräckligt eget kapital, skulle det dock vara möjligt att övervintra med en liten personalkärna och kanske bedriva viss verksamhet i tillfälliga bassänger. När sedan en ny simanläggning så småningom står klar i Täby skulle det gå relativt snabbt att accelerera verksamheten till normal omfattning. Mot bakgrund av den beskrivna hotbilden beslutade styrelsen att justera det interna styrdokumentet Ekonomiska riktlinjer inom Täby Sim genom att införa följande text: Styrelsen ska ha en långsiktig ambition att föreningens Eget kapital ska uppgå till minst 20% av årsomsättningen. Efter 2013 års bokslut uppgår det egna kapitalet till cirka 19% av årets omsättning. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att låta terminsavgifter för vårterminen 2014 vara oförändrade. Säkerheten bedöms vara tillräcklig för att man med marginal ska kunna parera för oförutsedda händelser. Styrelsen har genomfört 11 protokollförda styrelsemöten under året. Utöver det har ett separat budgetmöte samt en strategikonferens genomförts. Representanter för styrelsen har under året deltagit i möten arrangerade av Svenska Simförbundet (SSF) samt Föreningen Svensk Elitsimning (SES). Styrelsen har under året bestått av sju (7) ledamöter plus ordförande. En ledamot har varit permanent frånvarande från och med augusti 2013 beroende på arbete på annan ort. För övrigt har ledamöterna visat god närvaro vilket gjort att styrelsen varit beslutsmässig vid samtliga möten. Styrelsearbetet har präglats av konstruktivitet och god anda även om åsikter har skiljt mellan ledamöter. 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

6 TÄBY SIMS ORGANISATION Medlemmar Ålder Kvinnor Män Summa år år år Totalt Verksamhetsområden Barn- och ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Tävlingsverksamhet Kommunal Arrangemang Kansli Agneta Timbäck Elin Lindberg Isabel Heed Elin Lindberg Marie Eriksson Marie Eriksson Personal och tränare/ledare Marie Eriksson Isabel Heed Agneta Timbäck Elin Lindberg Johan Mattsson Klubbchef Tävlingsverksamhetansvarig/tränare Barn- och ungdomsansvarig, distriktfunktionär Vuxenverksamhetsansvarig, ekonomi, kommunal Tränare, JuniorElit Klubben har haft 55 timanställda tränare. 6 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

7 Information och hemsida Klubbens strategiska informationskanal är hemsidan. Som komplement har flera Facebookgrupper skapats. Övrigt Samarbetet med Medley AB har varit bra. Representation Klubben har utåt varit representerad på olika nivåer: SSF- möten Per Strand, Marie Eriksson SES- möten Per Strand, Marie Eriksson SDF- funktionär Agneta Timbäck SDF- möte Marie Eriksson Bingoalliansen Åsa Sköld SOK- möten Isabel Heed Kansli Under 2013 har fyra nya medarbetare börjat inom Täby Sim. Kansliets administrativa arbete har fokuserats på: ny struktur i barn- och ungdomsverksamheten, att följa Svenska Simförbundets Simlinje ta över de praktiska ekonomirutinerna ta över ansvaret för budgetprocessen ny Täby Sim klädkollektion ny rutin kring månadsrapportering samt budgetuppföljning till styrelsen Utbildning Tränarnar har gått följande utbildningar: Hjärt- och lungräddning, 33 st Simassistent, 10 st Siminstruktör 2-8 år, 2 st 7 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

8 SIMINLÄRNING Varmsimskola Varmsimskolan är ett alternativ för de barn som fryser eller vill ha en lugnare miljö vid vattenvaneträning och de första nivåerna i simundervisningen då träningen bedrivs i mindre simhallar. Verksamheten har på medlemmarnas begäran utökats till privatundervisning. Simskola Simskolan har under 2013 haft 20 grupper på vardagar och 49 på helgen. Verksamheten har utökats med två kursstarter per termin. Simskolan följer Svenska Simförbundets simlinje och är också certifierad av Svenska Simförbundet. Under juni, juli och augusti hölls intensivkurser i Tibblebadet, Norskogsbadet samt i Kvarnbadet. Simskola för förskolor Täby Sim tillsammans med Täby kommun erbjuder en intensivsimskola för förskolegrupper. Under 2013 deltog i princip alla förskoleklasser i Täby kommun, vilket innebär att det kom cirka 80 nya barn till oss på Tibblebadet var tredje vecka under höst- och vårterminen. I simskolan har barnen bland annat fått testa hur det känns att hamna i vatten med kläder och räddningsväst. De har också fått lära sig badvettsreglerna för att veta hur man ska uppträda i och vid vatten. Simskolan är väldigt uppskattat av både barn, föräldrar och förskolepersonal. Skolsim Sedan flera år tillbaka har Täby Sim uppdraget att hjälpa skolbarn från kommunala skolor att nå målen för simkunnighet. Det är 12 lektionstillfällen per vecka och varje elev går på ungefär 8 tillfällen innan nya elever tas in i simskolan. Förkunskaperna kan skilja oerhört mycket bland eleverna där vissa elever kanske inte klarar av exempelvis ryggsimmet, medan andra elever inte är simkunnig alls och otrygga i vattnet. Trots detta klarade cirka 150 elever i årskurs 2-9 målen för simkunnighet under Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

9 Vuxenverksamheten Under vårterminen hade Täby Sim totalt tio kurser i vuxencrawl med totalt 110 deltagare. Det gjordes också en satsning för att ha intensivkurser i vuxencrawl både på Kvarnbadet och Tibblebadet under sommaren Endast fyra deltagare var med i detta och det blev alltså inte den uppslutning som önskats. Under höstterminen erbjöds tretton kurser i vuxencrawl där det var totalt 137 deltagare. Vid årsskiftet bestämdes också att förändra vuxenverksamheten för att det skulle bli en naturliga övergång mellan vuxencrawlkurserna och masters. Därför infördes de nya nivåerna Masters teknik 1 och Masters teknik 2. Privatundervisning I syfte att kunna erbjuda alla någon form av simträning lanserades privatundervisning under hösten Privatundervisningen har hållit till i Svalnäs- Blomsterfonden (Djursholm) i den varmvattenbassäng som finns där. Under november och december 2013 hölls 18 privatundervisningstillfällen á 30 minuter. Förkunskaperna hos deltagarna har varierat kraftigt och det har varit allt från våra simmare i teknikgrupperna som vill justera teknik till individer som tränat bort vattenrädsla. Det simmarna haft gemensamt är att de varit oerhört nöjda med denna verksamhet! 9 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

10 BREDDVERKSAMHETEN Teknikgrupper Under höstterminen genomfördes en förändring enligt Svenska Simförbundets simlinje. 1- och 2- dagars crawl nivån ersattes med brons respektive silver nivån, teknikgrupperna ersattes med guld nivån. Förändringen innebar också att grupperna tränar terminsvis och inte i kurser samt att simmarna tränar i 25- bana istället för på bredden av bassängen. Höstterminens deltagande: Teknik brons (1 ggr/vecka) 14 grupper med 192 deltagare Teknik silver (2 ggr/vecka) 6 grupper med 103 deltagare Teknik guld (3 ggr/vecka) 4 grupper med 61 deltagare Sommarverksamhet Vi genomförde 3 omgångar med Sommarkul med totalt 61 deltagare. Utmanaren 4 Utmanare genomfördes under 2013, 2 st under respektive termin. Under dessa Utmanare genomfördes st starter. 10 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

11 MASTERS Täby Sim Masters består av simmare från 25 års ålder och äldre. En del yngre simmare deltar också dvs de som är mellan 20 och 24 år, s.k. Pre- Masters. Masters simning har under 2013 bestått av tre grupper dvs Masters 1, Masters 2 och Masters Supporters. Masters 1 har haft fyra träningsmöjligheter/vecka. Masters 1 har under vårterminen bestått av 42 simmare och under höstterminen av 37 simmare. Masters 2 har haft två träningsmöjligheter/vecka. Masters 2 har under vårterminen bestått av 31 simmare och under höstterminen av 36 simmare. Masters Supporters består av t.ex. vilande simmare och simmare som tävlar med Täby Sim men tränar på annan ort. Masters Supporters har under året bestått av 7 simmare. Huvuddelen av all planerad träning under året har skett i Tibblebadet och under sommaren har även viss organiserad träning anordnats i Kvarnbadet, Vallentuna. Själva organisationen av verksamheten har under året letts av en ideell kommitté bestående av fyra personer: Tommy Aspegårdh, Gunilla Rasmuson, Jean- Pierre Saracco och Annica Åberg. Masters hemsida har hanterats av Annica Åberg och Håkan Persson. Ett stort arbete har under året lagts ner av våra fantastiska, och tillika simmande, tränare Jean- Pierre Saracco, Gunilla Rasmuson, Håkan Persson och Marcus Pellfolk. I mitten av oktober så tog Robert Aspegårdh över tränaransvaret för Masters 2 efter Jean- Pierre Saracco. Vårterminen avslutades traditionsenligt med den berömda Sommarfesten i juni och fantastisk organisatör var som vanligt Carin Saracco. Inhyrd grillmästare bidrog till en härlig sommarnattsfest. Höstterminen avslutades med en god middag på Tegelbruket, dock tränade Masters året ut och sista passet innan nyår bestod av m. 11 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

12 Masters har under 2013 deltagit i ett antal tävlingar såsom: Masters SM 50- manna och Le Mans Köpenhams Open Täby KM I mars 2013 och i konkurrens med 59 andra klubbar blev Täby Sim 3:e bästa Masters klubb vid Inne- SM (25 m) i Södertälje. Där erövrades 17 Guld, 16 Silver och 9 Brons. Här slog Jan Karlsson världsrekord i 50 m fjärilsim med tiden (åldersgrupp 45-49)! Vid årets slut så hade Täby Sim Masters 16 st simmare som var rankade bland de 3 bästa i Sverige på någon kortbanedistans. Dessa var Gunilla Rasmusson, Lilie Larsson, Håkan Persson, Christina Uhrlander- Lindbom, Elisabet Fredrikson, Annica Åberg, Jean- Pierre Saracco, Jan Karlsson, Dan Anderberg, Heimo Auer, Anders Forsberg, Mark Vogel, Peter Pärlklo, Jari Dahl, Hans Roosmark och Bengt Olsson. Till 2013 års Masterssimmare utsågs Peter Håkansson. 12 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

13 ELIT OCH TÄVLINGSVERKSAMHETEN Täby Sim har under 2013 varit representerat, på ett mycket framgångsrikt sätt, vid nästan alla Internationella och Nationella mästerskap och följaktligen också i olika landslag. Landslag Ungdomslandslaget: Team Sweden: Seniorlandslaget: Oskar Ericsson NUM Reykjavik, Island Elsa Ericsson Sette Colli Rom, Italien Rebecca Ejdervik och Michelle Coleman VM, Barcelona, Spanien och EM, Herning, Danmark Internationella mästerskap NUM (Nordiska Ungdomsmästerskapen) (50m) Oskar Ericsson 1:a 100 ryggsim 58,86 1:a 200 ryggsim 2.09,09 2:a 4x100 me ryggsimssträckan 1.00,67 VM Barcelona Spanien (50m) Michelle Coleman 12:a 100 frisim 54,62 10:a 200 frisim 1.56,90 4:a 4x100 fr förstasträckan 53,91 9:a 4x100 me ryggsimssträckan 1.02,30 Rebecca Ejdervik 16:e 50 br 31,73 EM Herning, Danmark (25m) Michelle Coleman 3:a 50 ryggsim 26,67 2:a 4x50 frisim 1:a sträckan 24,72 6:a 100 frisim 52,67 Rebecca Ejdervik: 10:a 50 bröstsim 30,85 13 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

14 Nationella mästerskap SM i Halmstad (50m). Michelle Coleman Silver 50 ryggsim 29,53 och 100 fr 54,57 Rebecca Ejdervik Silver 50 bröstsim 31,68 Brons 100 bröstsim 1.09,67 4x100 frisim Silver 3.50,75 Michelle Coleman 54,41 Frida Nilsson 58,24 Emma Karell 59,82 Elsa Ericsson 58,28 4x200 frisim Brons 8.22,59 Michelle Coleman 1.57,20 Emma Karell 2.10,11 Alexandra Uusaro 2.11,83 Elsa Eriksson 2.03,45 Poängligan: Täby Sim 13:e Medaljligan: Täby Sim 16:e SM i Göteborg (25m) Michelle Coleman Guld 100 ryggsim 57,82 Svenskt Juniorrekord! 200 frisim 1.53, frisim 52,33 50 ryggsim 27,36 Silver 50 frisim 24, frisim 52,89 Rebecca Ejdervik Brons 50 bröstsim 30,90 4x50 medley Damer Guld 1.49,91 Michelle Coleman 27,09 Rebecca Ejdervik 30,22 Frida Nilsson 27,32 Mathilda Johansson 25,28 4x100 medley Damer Silver 4.03,51 Michelle Coleman 57,54 Rebecca Ejdervik 1.07,25 Frida Nilsson 1.01,57 Mathilda Johansson 57,15 14 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

15 4x200 frisim Damer Brons 8.11,66 Frida Nilsson 2.04,05 Michelle Coleman 1.54,15 Elsa Ericsson 2.08,81 Emma Karell 2.08,65 4x50 frisim Damer Brons 1.41,79 Michelle Coleman 24,49 Mathilda Johansson 25,08 Rebecca Ejdervik 26,39 Frida Nilsson 25,83 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 2:a JSM i Halmstad (50m) Michelle Coleman Guld 50 ryggsim 29,45 Silver 100 frisim 54,75 4x200 frisim Guld 8.25,50 Michelle Coleman 1.57,75 Emma Karell 2.10,28 Alexandra Uusaro 2.11,43 Elsa Eriksson 2.06,04 4x100 fritt Silver 3.54,93 Michelle Coleman 55,03 Elsa Ericsson 59,06 Emma Karell 1.00,16 Alexandra Uusaro 1.00,68 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 7:a JSM i Göteborg (25m) Michelle Coleman 4x200 fr Damer Guld 100 ryggsim 59,59, 200 frisim 1.53,76, 50 ryggsim 27,83 Silver 50 frisim 24,54 Brons 200 medley 2.13,45 Brons 8.16,82 Michelle Coleman 1.55,27 Emma Karell 2.08,24 Alexandra Uusaro 2.08,46 Elsa Ericsson 2.04,85 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 5:a 15 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

16 Sum- Sim i Landskrona (50m) Daniel Räisänen Guld 100 bröstsim 1.07, bröstsim 2.27,62 Silver 200 medley 2.20,68 Oskar Ericsson Silver 200 ryggsim 2.10,45 Emelie Johansson Silver 200 bröstsim 2.37,73 4x100 medley Herrar Guld 4.10,13 Sum- Sim rekord! Carl- Åke Willberg 1.04,80 Daniel Räisänen 1.08,22 Sean Zhong 1.02,32 Filip Hedman 54,79 4x100 frisim Herrar Guld 3.47,93 Filip Hedman 56,19 Carl- Åke Willberg 56,04 Sean Zhong 57,31 Daniel Räisänen 58,39 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan Täby Sim 7:a Sum- Sim Riks i Stockholm (25m) Oskar Ericsson Silver 200 medley 2.04,47 Silver 400 medley 4.28,31 Silver 200 ryggsim 2.02,01 Brons 100 ryggsim 56,27 Daniel Räisänen Guld 200 bröstsim 2.19,91 Sum- sim rekord! Silver 200 medley 2.12,73 Brons 400 medley 4.43,53 4x100 medley år Silver 3.54,53 Oskar Ericsson 55,99 Daniel Räisänen 1.04,88 Sean Zhong 1.00,91 Shervin Ghahestani 52,75 4x100 frisim år Silver 3.31,87 Oskar Ericsson 23,28 Filip Hedman 52,73 Carl- Åke Willberg 53,52 Shervin Ghahestani 52,34 Poängligan: Täby Sim 6:a Medaljligan: Täby Sim 13:e Seriesim Division 1 tredje plats Division 3 fjärde plats 16 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

17 Täby Sims UTMÄRKELSER Bröderna Wahlheims pris Årets Simmerska Årets Simmare Årets Komet Årets tjejtorped Årets killtorped Minimästare Stormästare Michelle Coleman 939 Fina- poäng på 200 frisim 1.53,51 SM (25) Göteborg Michelle Coleman EM- brons 50 rygg, vinst på 100 och 200 frisim vid Duel in the Pool Oskar Ericsson Guld på 100 och 200 ryggsim vid NUM Julia Franks Cornelia Jerresand 552 p 100 frisim 1.02,17 Josef Al- Khalili 411 p 100 frisim 1.00,44 Johanna Persson och Wilhelm Muzikants Alexandra Uusaro och Ludvig Strand Funktionärer Agneta Timbäck är ansvarig för funktionärerna tillsammans med Edith Sandberg. Agneta ansvarar för utbildningen och Edtih för bemanningen. En utbildning hölls i april/maj för 2 nya tävlingsfunktionärer. 1 utbildade sig till distriktfunktionärer. Under året har Täby Sim 45 utbildade funktionärer 17 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

18 EKONOMI Föreningens ekonomi för 2013 framgår av nedanstående resultat- och balansräkning samt resultatet för de olika kärnverksamhetsområdena. Sammanfattning Årets resultat är 572 tkr, 243 tkr bättre än budgeterat års resultat var 62 tkr. Vi har i huvudsak arbetat med att nyttja bantiderna i Tibblebadet på ett mer effektivt sätt, främst för barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten. Det har resulterat i ca 200 fler medlemmar 2013 än 2012 vilket genererat högre intäkter av medlemsavgifter samt terminsavgifter. Fokus på bättre ekonomirutiner, då bland annat genom att anställa en resurs som har detta som huvudarbetsområde. Det gör att vi får ut fakturor i rätt tid och har också en bra kontroll över de fakturor som inte betalas. Klubbchef tillsammans med respektive Verksamhetsansvarig gör en månadsuppföljning kring respektive verksamhet och budget som redovisas på styrelsemöten. Större inköp i slutet av 2013 av profilmaterial och simprodukter vilket kommer att generera intäkter under Ökad risk i att vi har en lagerhållning och vi försöker minska denna risk genom att göra mindre beställningar oftare för att följa verksamhetens behov. Försäljningen av reklamskyltar i Tibblehallen har tyvärr inte gjorts enligt budget pga prioritering på personalfrågor. Tävlings- och lägerkostnaderna högre än budget. I 2014 års budget har vi jobbat igenom budgetunderlagen bättre och också tittat på utfallet 2012 och Lokalhyran för en av de externa bassängerna fanns inte med i budgeten, 65 tkr. Vi har för 2014 avvecklat verksamheten i ett av badet, Täby Närsjukhus, då det inte var ekonomiskt försvarbart att ha verksamhet där. Obetalda terminsavgifter om 59 tkr som inte finns med i resultatet. 18 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

19 Resultat 2013 Resultat 2012 Resultat 2011 Resultat 2014 Budget Tävling Intäkter Kostnader Resultat Bredd Intäkter Kostnader Resultat Siminlärning Intäkter Kostnader Resultat Övrigt gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

20 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Bilar Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

21 Resultaträkning Intäkter Nettoomsättning Stats- och kommunal bidrag Övriga bidrag Medlemsavgifter SM Summa intäkter Kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SM Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från värdepapper 0 0 Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispostioner 0 0 Årets resultat Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

22 SLUTORD När ett verksamhetsår ska summeras är det lätt att bara titta på resultat som har presterats inom tävlingssimning på mästerskapsnivå. En kort tillbakablick visar att aktiva inom Täby Sim, i vanlig ordning, har levererat fina resultat under året. Täby Sim hade med simmare på samtliga nationella mästerskap under sommaren, det vill säga Sum Sim, JSM samt SM och positionerade sig där väl i såväl poäng- som medaljligan. I tävlingssammanhang var sommarens höjdpunkt VM i Barcelona där Täby Sim hade med två simmare i truppen, Rebecca Ejdervik och Michelle Coleman. Även vid höstens SM, JSM och SumSim i kort bana fortsatte Täbys simmare att glänsa med medaljer, fina poängplaceringar och mängder av personliga rekord. Framgångar på tävlingssidan i all ära, det är framför allt inom de, inte lika exponerade verksamhetgrenarna som en stark utveckling har skett. Stort fokus har lagts på simskola, teknikskola samt vuxenverksamhet. Genom att målmedvetet arbeta mot att fylla alla grupper och på så sätt utnyttja tillgänglig bassängtid, har tidigare köer till simskola och teknikverksamhet i stort sett kapats bort. Resultatet har genast visat sig genom intäktsökningar som redovisats tidigare i denna verksamhetsberättelse. Simning är en stor sport i Sverige och Täby Sim har en framstående plats i simmarsverige, men trots det utgör sponsorintäkter en marginell del av föreningens intäkter. I årets resultat utgör sponsorintäkter cirka 1 % av föreningens totala intäkter. Intäktsbasen utgörs i stället av termins- och medlemsavgifter. För att säkerställa en långsiktigt god ekonomi, har vi inom Täby Sim insett vikten av att bygga en organisation som säkerställer en omfattande och väl fungerande simskole- och teknikverksamhet. Detta skapar förutsättningar för att vi, även i framtiden, ska kunna vara en av de främsta klubbarna i landet på elitsidan. Den fasta personalstyrkan inom Täby Sim är relativt ny. Klubbchef Marie Eriksson samt barn- och ungdomsansvariga Agneta Timbäck har varit anställda i föreningen ett drygt år. Elin Lindberg, som ansvarar för kansli och kommunal verksamhet, har funnits i föreningen sedan april 2013, medan Johan Mattsson, som ansvarar för träningen av elit- och juniorelitsimmare, har varit verksam i klubben sedan augusti Från och med februari 2014 har även tränarstaben förstärkts med Christian Johansson. Utöver detta ingår ett flertal arvoderade ledare. Satsningen är en medveten åtgärd för att skapa de bästa förutsättningar för våra tävlingssimmare och har blivit möjlig 22 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

23 genom den intäktsförstärkning som har skett genom en väl fungerande simskole- och teknikverksamhet. Tack för alla fina simresultat under 2013, men framför allt tack för allt välorganiserat arbete inom föreningen vilket skapat förutsättningar för det bästa bokslutet under föreningens 40- åriga historia! Jag kan med stolthet konstatera att Täby Sim är en pigg och välmående 40- åring. För styrelsen Per Strand Ordförande i Täby Sim Styrelsen Per Strand Åke Willberg Pia Lundgren Mats Lenerthson Caroline Muzikants Helena Ewerbring Åsa Sköld Bengt Persson 23 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

24 Samarbetspartners 2013 Våra samarbetspartners/sponsorer har på olika sätt varit stöd i Täby Sims verksamhet. Täby Sim framför ett stort tack till samtliga! DIGITAL INN NORDIC SWIM AND SPORT/TYR MOSQUIT INVEST Medley Evi Heat Tegelbruket McDonald s BUF AB Energitekniska Gymnasiet Wedemo Scandic Bewerholt Reklam 24 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare No 1 Juni 2009 assa im Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare Simmarna är speciella i sin träning. Det är inte många andra idrottare som tränar lika ofta eller lika länge.

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsberättelse 2013

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsberättelse 2013 Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsberättelse 2013 Utgåva 2.0 2014-03-21 Innehåll Innehåll... 2 LASS uppgift, vision och värdegrund... 4 Vision enligt verksamhetsplanen 2013:... 4 Summering av

Läs mer

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Läger, konferenser etc... 13 Fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet... 14 Internationella

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer