VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013"

Transkript

1 Täby i mars 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

2 ORDINARIE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 21 mars Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: Per Strand ordförande för 2013 Åke Willberg ordinarie ledamot, omval två år Bengt Persson ordinarie ledamot, nyval två år Mats Lennerthson ordinarie ledamot, nyval två år Caroline Muzikants ordinarie ledamot, nyval två år Valda för två år vid årsmötet 2012 och därmed har ett år kvar; Helena Ewerbring, Åsa Sköld och Pia Lundgren Vid ordinarie årsmöte valdes revisorer för ett år: Anders Barnå och Anna Tavermark samt till revisorssuppleant Mattias Seel. Till valberedning valdes Charlotte Loid samt ledamöterna Karin Ahlin och Ahmed Al- Khalili. KONSTITUERING EFTER ORDINARIE ÅRSMÖTE Styrelsen konstituerades vid ett konstituerande möte enligt följande: Per Strand Åke Willberg Pia Lundgren Åsa Sköld Helena Ewerbring Mats Lennerthson Caroline Muzikants Bengt Persson Ordförande för 2013, vald av årsmötet Vice ordförande Sekreterare Kassör (till och med ) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Marie Eriksson, klubbchef i Täby sim, har varit adjungerad i styrelsen. Redovisningsansvarig i Täby Sims personal har fått stöd av extern redovisningskonsult. 2 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

3 STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsens arbetsformer har inneburit delegering av beslut och ansvar till verksamhetsansvarig inom ramen för planerad verksamhet och budget. Klubbchef Marie Eriksson har haft huvudansvaret för genomförandet av föreningens verksamhet. Anställd personal har vidare haft det direkta ansvaret för barn- och ungdomsverksamheten genom Agneta Timbäck, för kansli och kommunal verksamhet genom Elin Lindberg samt för elit- och tävlingssimverksamheten genom Isabel Bjerkegren- Heed. Under verksamhetsåret 2013 har den fast anställda personalstyrkan, med undantag för Isabel Bjerkegren- Heed, bestått av nyanställda medarbetare. Utöver att ersätta personal som lämnat sin anställning i Täby Sim, har föreningen valt att utöka personalstaben med en heltidsanställd tränare för gruppen junior elit, det vill säga tävlingsnivån närmast under elitgruppen. Ledarskapet för denna nivå har tidigare hanterats genom timarvoderade tränare. Ny tränare i denna grupp är Johan Mattsson, som tillträdde sin tjänst inför sommarens nationella mästerskap. Under 2014 fyller Täby sim 40 år. En återblick till föreningens 30- årsdag, visar ett Täby Sim som såg väsentligt annorlunda ut jämfört med idag. Bland annat bestod den fast anställda personalstyrkan vid den tiden av två personer, en kanslist samt en huvudtränare. Den utveckling som har skett under ett decennium mot en mera professionell organisation och personalstab har grundats i en medveten strävan och målstyrning från föreningens styrelse. Utvecklingen har möjliggjorts genom ett starkt fokus på barn- och ungdomsverksamheten i syfte att utnyttja tillgänglig tid i vattnet på ett optimalt sätt. Genom ständiga förbättringar i små steg har köer till verksamheten kapats medan nya verksamheter, främst inom vuxensegmentet, har skapats. Sammantaget har detta möjliggjort en medlemstillströmning som gott och väl har fördubblat Täby Sims medlemsantal. Denna strategi har bidragit till så väl en breddad rekryteringsbas till föreningens elitverksamhet, som en tryggare ekonomisk grund vilken möjliggjort en expansion av personalstaben. En organisation med fem heltidanställda medarbetare under ledning av en klubbchef är något nytt i föreningens 40- åriga historia. Denna organisation borgar för ett fortsatt välsmort föreningsmaskineri. En del av styrelsens arbete är att besluta om policyer och riktlinjer för föreningens verksamhet. För att besluten ska bli verksamma över tid är det viktigt att styrande dokument finns sammanställda i ett enhetligt strukturkapital. Detta strukturkapital består sedan tidigare av skriften Styrande dokument i Täby Sim. Dokumentsamlingen innehåller bland annat Täby Sim organisation och ansvar, Ekonomiska riktlinjer inom Täby Sim, Riktlinjer för aktiva och tränare i Täby Sim, Riktlinjer för föräldramedverkan i Täby Sim, Värdegrund för Täby Sim samt Policyer avseende Alkohol och tobak, Diskriminering, Mobbning och trakasserier, trafiksäkerhet etc. Delar av innehållet har reviderats under året. 3 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

4 Under 2012 uterbetades en långsiktig strategisk plan för Täby Sim. Planen benämndes Täby Sim Vill, Vision och verksamhetsidé samt Strategiska mål Under hösten 2013 har dokumentet bearbetats, samt i vissa delar förnyats. Arbetet skedde vid en tvådagars strategikonferens, där styrelse och anställd personal deltog. Dokumentet utgör föreningens kompasskurs de närmaste fem åren, samt är ett konkret underlag för den detaljerade verksamhetsplan som årligen utarbetas under ledning av klubbchefen. Behovet av en ny simhall i Täby är minst lika stort när denna verksamhetsberättelse skrivs, som det var när motsvarande arbete skedde för ett år sedan. Tyvärr verkar kommunens arbete för att driva detta projekt framåt, stå och stampa på samma ställe som för ett år sedan. I likhet med för ett år sedan, föreligger två förslag. Det ena framtaget av kommunen själv med placering vid dagens bowlinghall innehåller en 50m- bassäng med åtta banor. Det andra förslaget, framtaget av Galoppkonsortiet och med Täby Sim som kravställare innehåller en 50m- bassäng med tio banor. En bassäng av denna typ blir 25 m bred, vilket medger träning och motionssim på 20 banor i 25m- bassäng. Detta skulle säkerställa behovet av bassängtid för många år framöver. Utöver detta skapas möjlighet för arrangemang av mästerskap i Täby. Detta kräver nämligen 10 banor i 50m- bassäng samt läktarutrymme. Från styrelsens sida när vi en from förhoppning om att valåret 2014, kommer sätta press på politikerna att starta simhallsprojektet. Från styrelsens sida kommer vi idogt att fortsätta bearbeta våra folkvalda. I detta arbete känns det som en styrka att representera en av kommunens största idrottsföreningar. Under året har styrelsen och klubbledning fortsatt sitt arbete med intäktsförstärkning och kostnadskontroll. Ett led i detta har varit att ange kravprofil för nyrekrytering av personal under året på ett sådant sätt att den ekonomiska redovisningen skulle kunna hanteras i egen regi. Föreningen lämnar ett starkt positivt resultat för 2013 på 572 Tkr. Detta överskrider budgeterat resultat med 243 Tkr eller en resultatförbättring med 73 %. Ett resultat av denna storlek saknar motstycke i föreningens historia och innebär en ytterligare förstärkning av Täby Sims egna kapital, vilket nu uppgår till 1,36 Mkr. En diskussion har förts inom styrelsen om syftet med att leverera ett positivt resultat och därmed stärka det egna kapitalet. I detta sammanhang har riskbedömningar för föreningen utförts, varvid möjliga hotbilder har identifierats. Ett allvarligt hot mot föreningen är Tibblebadets dåliga kondition, vilket mycket väl kan resultera i ett plötsligt och permanent driftstopp. I ett sådant läge upphör det mesta av verksamheten och även föreningens löpande intäkter. Som en följd av ett sådant scenario kommer styrelsen tvingas till varsel och uppsägning av personal. Det egna kapitalet kommer i ett sådant läge att användas för löneutbetalningar under uppsägningstiden. Täby Sim har dock under sin 40- åriga historia byggt upp gedigna rutiner samt skapat ett omfattande strukturkapital, vilket skulle gå förlorat om föreningens verksamhet helt och hållet lades ned. 4 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

5 Med ett tillräckligt eget kapital, skulle det dock vara möjligt att övervintra med en liten personalkärna och kanske bedriva viss verksamhet i tillfälliga bassänger. När sedan en ny simanläggning så småningom står klar i Täby skulle det gå relativt snabbt att accelerera verksamheten till normal omfattning. Mot bakgrund av den beskrivna hotbilden beslutade styrelsen att justera det interna styrdokumentet Ekonomiska riktlinjer inom Täby Sim genom att införa följande text: Styrelsen ska ha en långsiktig ambition att föreningens Eget kapital ska uppgå till minst 20% av årsomsättningen. Efter 2013 års bokslut uppgår det egna kapitalet till cirka 19% av årets omsättning. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att låta terminsavgifter för vårterminen 2014 vara oförändrade. Säkerheten bedöms vara tillräcklig för att man med marginal ska kunna parera för oförutsedda händelser. Styrelsen har genomfört 11 protokollförda styrelsemöten under året. Utöver det har ett separat budgetmöte samt en strategikonferens genomförts. Representanter för styrelsen har under året deltagit i möten arrangerade av Svenska Simförbundet (SSF) samt Föreningen Svensk Elitsimning (SES). Styrelsen har under året bestått av sju (7) ledamöter plus ordförande. En ledamot har varit permanent frånvarande från och med augusti 2013 beroende på arbete på annan ort. För övrigt har ledamöterna visat god närvaro vilket gjort att styrelsen varit beslutsmässig vid samtliga möten. Styrelsearbetet har präglats av konstruktivitet och god anda även om åsikter har skiljt mellan ledamöter. 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

6 TÄBY SIMS ORGANISATION Medlemmar Ålder Kvinnor Män Summa år år år Totalt Verksamhetsområden Barn- och ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Tävlingsverksamhet Kommunal Arrangemang Kansli Agneta Timbäck Elin Lindberg Isabel Heed Elin Lindberg Marie Eriksson Marie Eriksson Personal och tränare/ledare Marie Eriksson Isabel Heed Agneta Timbäck Elin Lindberg Johan Mattsson Klubbchef Tävlingsverksamhetansvarig/tränare Barn- och ungdomsansvarig, distriktfunktionär Vuxenverksamhetsansvarig, ekonomi, kommunal Tränare, JuniorElit Klubben har haft 55 timanställda tränare. 6 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

7 Information och hemsida Klubbens strategiska informationskanal är hemsidan. Som komplement har flera Facebookgrupper skapats. Övrigt Samarbetet med Medley AB har varit bra. Representation Klubben har utåt varit representerad på olika nivåer: SSF- möten Per Strand, Marie Eriksson SES- möten Per Strand, Marie Eriksson SDF- funktionär Agneta Timbäck SDF- möte Marie Eriksson Bingoalliansen Åsa Sköld SOK- möten Isabel Heed Kansli Under 2013 har fyra nya medarbetare börjat inom Täby Sim. Kansliets administrativa arbete har fokuserats på: ny struktur i barn- och ungdomsverksamheten, att följa Svenska Simförbundets Simlinje ta över de praktiska ekonomirutinerna ta över ansvaret för budgetprocessen ny Täby Sim klädkollektion ny rutin kring månadsrapportering samt budgetuppföljning till styrelsen Utbildning Tränarnar har gått följande utbildningar: Hjärt- och lungräddning, 33 st Simassistent, 10 st Siminstruktör 2-8 år, 2 st 7 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

8 SIMINLÄRNING Varmsimskola Varmsimskolan är ett alternativ för de barn som fryser eller vill ha en lugnare miljö vid vattenvaneträning och de första nivåerna i simundervisningen då träningen bedrivs i mindre simhallar. Verksamheten har på medlemmarnas begäran utökats till privatundervisning. Simskola Simskolan har under 2013 haft 20 grupper på vardagar och 49 på helgen. Verksamheten har utökats med två kursstarter per termin. Simskolan följer Svenska Simförbundets simlinje och är också certifierad av Svenska Simförbundet. Under juni, juli och augusti hölls intensivkurser i Tibblebadet, Norskogsbadet samt i Kvarnbadet. Simskola för förskolor Täby Sim tillsammans med Täby kommun erbjuder en intensivsimskola för förskolegrupper. Under 2013 deltog i princip alla förskoleklasser i Täby kommun, vilket innebär att det kom cirka 80 nya barn till oss på Tibblebadet var tredje vecka under höst- och vårterminen. I simskolan har barnen bland annat fått testa hur det känns att hamna i vatten med kläder och räddningsväst. De har också fått lära sig badvettsreglerna för att veta hur man ska uppträda i och vid vatten. Simskolan är väldigt uppskattat av både barn, föräldrar och förskolepersonal. Skolsim Sedan flera år tillbaka har Täby Sim uppdraget att hjälpa skolbarn från kommunala skolor att nå målen för simkunnighet. Det är 12 lektionstillfällen per vecka och varje elev går på ungefär 8 tillfällen innan nya elever tas in i simskolan. Förkunskaperna kan skilja oerhört mycket bland eleverna där vissa elever kanske inte klarar av exempelvis ryggsimmet, medan andra elever inte är simkunnig alls och otrygga i vattnet. Trots detta klarade cirka 150 elever i årskurs 2-9 målen för simkunnighet under Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

9 Vuxenverksamheten Under vårterminen hade Täby Sim totalt tio kurser i vuxencrawl med totalt 110 deltagare. Det gjordes också en satsning för att ha intensivkurser i vuxencrawl både på Kvarnbadet och Tibblebadet under sommaren Endast fyra deltagare var med i detta och det blev alltså inte den uppslutning som önskats. Under höstterminen erbjöds tretton kurser i vuxencrawl där det var totalt 137 deltagare. Vid årsskiftet bestämdes också att förändra vuxenverksamheten för att det skulle bli en naturliga övergång mellan vuxencrawlkurserna och masters. Därför infördes de nya nivåerna Masters teknik 1 och Masters teknik 2. Privatundervisning I syfte att kunna erbjuda alla någon form av simträning lanserades privatundervisning under hösten Privatundervisningen har hållit till i Svalnäs- Blomsterfonden (Djursholm) i den varmvattenbassäng som finns där. Under november och december 2013 hölls 18 privatundervisningstillfällen á 30 minuter. Förkunskaperna hos deltagarna har varierat kraftigt och det har varit allt från våra simmare i teknikgrupperna som vill justera teknik till individer som tränat bort vattenrädsla. Det simmarna haft gemensamt är att de varit oerhört nöjda med denna verksamhet! 9 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

10 BREDDVERKSAMHETEN Teknikgrupper Under höstterminen genomfördes en förändring enligt Svenska Simförbundets simlinje. 1- och 2- dagars crawl nivån ersattes med brons respektive silver nivån, teknikgrupperna ersattes med guld nivån. Förändringen innebar också att grupperna tränar terminsvis och inte i kurser samt att simmarna tränar i 25- bana istället för på bredden av bassängen. Höstterminens deltagande: Teknik brons (1 ggr/vecka) 14 grupper med 192 deltagare Teknik silver (2 ggr/vecka) 6 grupper med 103 deltagare Teknik guld (3 ggr/vecka) 4 grupper med 61 deltagare Sommarverksamhet Vi genomförde 3 omgångar med Sommarkul med totalt 61 deltagare. Utmanaren 4 Utmanare genomfördes under 2013, 2 st under respektive termin. Under dessa Utmanare genomfördes st starter. 10 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

11 MASTERS Täby Sim Masters består av simmare från 25 års ålder och äldre. En del yngre simmare deltar också dvs de som är mellan 20 och 24 år, s.k. Pre- Masters. Masters simning har under 2013 bestått av tre grupper dvs Masters 1, Masters 2 och Masters Supporters. Masters 1 har haft fyra träningsmöjligheter/vecka. Masters 1 har under vårterminen bestått av 42 simmare och under höstterminen av 37 simmare. Masters 2 har haft två träningsmöjligheter/vecka. Masters 2 har under vårterminen bestått av 31 simmare och under höstterminen av 36 simmare. Masters Supporters består av t.ex. vilande simmare och simmare som tävlar med Täby Sim men tränar på annan ort. Masters Supporters har under året bestått av 7 simmare. Huvuddelen av all planerad träning under året har skett i Tibblebadet och under sommaren har även viss organiserad träning anordnats i Kvarnbadet, Vallentuna. Själva organisationen av verksamheten har under året letts av en ideell kommitté bestående av fyra personer: Tommy Aspegårdh, Gunilla Rasmuson, Jean- Pierre Saracco och Annica Åberg. Masters hemsida har hanterats av Annica Åberg och Håkan Persson. Ett stort arbete har under året lagts ner av våra fantastiska, och tillika simmande, tränare Jean- Pierre Saracco, Gunilla Rasmuson, Håkan Persson och Marcus Pellfolk. I mitten av oktober så tog Robert Aspegårdh över tränaransvaret för Masters 2 efter Jean- Pierre Saracco. Vårterminen avslutades traditionsenligt med den berömda Sommarfesten i juni och fantastisk organisatör var som vanligt Carin Saracco. Inhyrd grillmästare bidrog till en härlig sommarnattsfest. Höstterminen avslutades med en god middag på Tegelbruket, dock tränade Masters året ut och sista passet innan nyår bestod av m. 11 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

12 Masters har under 2013 deltagit i ett antal tävlingar såsom: Masters SM 50- manna och Le Mans Köpenhams Open Täby KM I mars 2013 och i konkurrens med 59 andra klubbar blev Täby Sim 3:e bästa Masters klubb vid Inne- SM (25 m) i Södertälje. Där erövrades 17 Guld, 16 Silver och 9 Brons. Här slog Jan Karlsson världsrekord i 50 m fjärilsim med tiden (åldersgrupp 45-49)! Vid årets slut så hade Täby Sim Masters 16 st simmare som var rankade bland de 3 bästa i Sverige på någon kortbanedistans. Dessa var Gunilla Rasmusson, Lilie Larsson, Håkan Persson, Christina Uhrlander- Lindbom, Elisabet Fredrikson, Annica Åberg, Jean- Pierre Saracco, Jan Karlsson, Dan Anderberg, Heimo Auer, Anders Forsberg, Mark Vogel, Peter Pärlklo, Jari Dahl, Hans Roosmark och Bengt Olsson. Till 2013 års Masterssimmare utsågs Peter Håkansson. 12 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

13 ELIT OCH TÄVLINGSVERKSAMHETEN Täby Sim har under 2013 varit representerat, på ett mycket framgångsrikt sätt, vid nästan alla Internationella och Nationella mästerskap och följaktligen också i olika landslag. Landslag Ungdomslandslaget: Team Sweden: Seniorlandslaget: Oskar Ericsson NUM Reykjavik, Island Elsa Ericsson Sette Colli Rom, Italien Rebecca Ejdervik och Michelle Coleman VM, Barcelona, Spanien och EM, Herning, Danmark Internationella mästerskap NUM (Nordiska Ungdomsmästerskapen) (50m) Oskar Ericsson 1:a 100 ryggsim 58,86 1:a 200 ryggsim 2.09,09 2:a 4x100 me ryggsimssträckan 1.00,67 VM Barcelona Spanien (50m) Michelle Coleman 12:a 100 frisim 54,62 10:a 200 frisim 1.56,90 4:a 4x100 fr förstasträckan 53,91 9:a 4x100 me ryggsimssträckan 1.02,30 Rebecca Ejdervik 16:e 50 br 31,73 EM Herning, Danmark (25m) Michelle Coleman 3:a 50 ryggsim 26,67 2:a 4x50 frisim 1:a sträckan 24,72 6:a 100 frisim 52,67 Rebecca Ejdervik: 10:a 50 bröstsim 30,85 13 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

14 Nationella mästerskap SM i Halmstad (50m). Michelle Coleman Silver 50 ryggsim 29,53 och 100 fr 54,57 Rebecca Ejdervik Silver 50 bröstsim 31,68 Brons 100 bröstsim 1.09,67 4x100 frisim Silver 3.50,75 Michelle Coleman 54,41 Frida Nilsson 58,24 Emma Karell 59,82 Elsa Ericsson 58,28 4x200 frisim Brons 8.22,59 Michelle Coleman 1.57,20 Emma Karell 2.10,11 Alexandra Uusaro 2.11,83 Elsa Eriksson 2.03,45 Poängligan: Täby Sim 13:e Medaljligan: Täby Sim 16:e SM i Göteborg (25m) Michelle Coleman Guld 100 ryggsim 57,82 Svenskt Juniorrekord! 200 frisim 1.53, frisim 52,33 50 ryggsim 27,36 Silver 50 frisim 24, frisim 52,89 Rebecca Ejdervik Brons 50 bröstsim 30,90 4x50 medley Damer Guld 1.49,91 Michelle Coleman 27,09 Rebecca Ejdervik 30,22 Frida Nilsson 27,32 Mathilda Johansson 25,28 4x100 medley Damer Silver 4.03,51 Michelle Coleman 57,54 Rebecca Ejdervik 1.07,25 Frida Nilsson 1.01,57 Mathilda Johansson 57,15 14 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

15 4x200 frisim Damer Brons 8.11,66 Frida Nilsson 2.04,05 Michelle Coleman 1.54,15 Elsa Ericsson 2.08,81 Emma Karell 2.08,65 4x50 frisim Damer Brons 1.41,79 Michelle Coleman 24,49 Mathilda Johansson 25,08 Rebecca Ejdervik 26,39 Frida Nilsson 25,83 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 2:a JSM i Halmstad (50m) Michelle Coleman Guld 50 ryggsim 29,45 Silver 100 frisim 54,75 4x200 frisim Guld 8.25,50 Michelle Coleman 1.57,75 Emma Karell 2.10,28 Alexandra Uusaro 2.11,43 Elsa Eriksson 2.06,04 4x100 fritt Silver 3.54,93 Michelle Coleman 55,03 Elsa Ericsson 59,06 Emma Karell 1.00,16 Alexandra Uusaro 1.00,68 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 7:a JSM i Göteborg (25m) Michelle Coleman 4x200 fr Damer Guld 100 ryggsim 59,59, 200 frisim 1.53,76, 50 ryggsim 27,83 Silver 50 frisim 24,54 Brons 200 medley 2.13,45 Brons 8.16,82 Michelle Coleman 1.55,27 Emma Karell 2.08,24 Alexandra Uusaro 2.08,46 Elsa Ericsson 2.04,85 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 5:a 15 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

16 Sum- Sim i Landskrona (50m) Daniel Räisänen Guld 100 bröstsim 1.07, bröstsim 2.27,62 Silver 200 medley 2.20,68 Oskar Ericsson Silver 200 ryggsim 2.10,45 Emelie Johansson Silver 200 bröstsim 2.37,73 4x100 medley Herrar Guld 4.10,13 Sum- Sim rekord! Carl- Åke Willberg 1.04,80 Daniel Räisänen 1.08,22 Sean Zhong 1.02,32 Filip Hedman 54,79 4x100 frisim Herrar Guld 3.47,93 Filip Hedman 56,19 Carl- Åke Willberg 56,04 Sean Zhong 57,31 Daniel Räisänen 58,39 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan Täby Sim 7:a Sum- Sim Riks i Stockholm (25m) Oskar Ericsson Silver 200 medley 2.04,47 Silver 400 medley 4.28,31 Silver 200 ryggsim 2.02,01 Brons 100 ryggsim 56,27 Daniel Räisänen Guld 200 bröstsim 2.19,91 Sum- sim rekord! Silver 200 medley 2.12,73 Brons 400 medley 4.43,53 4x100 medley år Silver 3.54,53 Oskar Ericsson 55,99 Daniel Räisänen 1.04,88 Sean Zhong 1.00,91 Shervin Ghahestani 52,75 4x100 frisim år Silver 3.31,87 Oskar Ericsson 23,28 Filip Hedman 52,73 Carl- Åke Willberg 53,52 Shervin Ghahestani 52,34 Poängligan: Täby Sim 6:a Medaljligan: Täby Sim 13:e Seriesim Division 1 tredje plats Division 3 fjärde plats 16 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

17 Täby Sims UTMÄRKELSER Bröderna Wahlheims pris Årets Simmerska Årets Simmare Årets Komet Årets tjejtorped Årets killtorped Minimästare Stormästare Michelle Coleman 939 Fina- poäng på 200 frisim 1.53,51 SM (25) Göteborg Michelle Coleman EM- brons 50 rygg, vinst på 100 och 200 frisim vid Duel in the Pool Oskar Ericsson Guld på 100 och 200 ryggsim vid NUM Julia Franks Cornelia Jerresand 552 p 100 frisim 1.02,17 Josef Al- Khalili 411 p 100 frisim 1.00,44 Johanna Persson och Wilhelm Muzikants Alexandra Uusaro och Ludvig Strand Funktionärer Agneta Timbäck är ansvarig för funktionärerna tillsammans med Edith Sandberg. Agneta ansvarar för utbildningen och Edtih för bemanningen. En utbildning hölls i april/maj för 2 nya tävlingsfunktionärer. 1 utbildade sig till distriktfunktionärer. Under året har Täby Sim 45 utbildade funktionärer 17 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

18 EKONOMI Föreningens ekonomi för 2013 framgår av nedanstående resultat- och balansräkning samt resultatet för de olika kärnverksamhetsområdena. Sammanfattning Årets resultat är 572 tkr, 243 tkr bättre än budgeterat års resultat var 62 tkr. Vi har i huvudsak arbetat med att nyttja bantiderna i Tibblebadet på ett mer effektivt sätt, främst för barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten. Det har resulterat i ca 200 fler medlemmar 2013 än 2012 vilket genererat högre intäkter av medlemsavgifter samt terminsavgifter. Fokus på bättre ekonomirutiner, då bland annat genom att anställa en resurs som har detta som huvudarbetsområde. Det gör att vi får ut fakturor i rätt tid och har också en bra kontroll över de fakturor som inte betalas. Klubbchef tillsammans med respektive Verksamhetsansvarig gör en månadsuppföljning kring respektive verksamhet och budget som redovisas på styrelsemöten. Större inköp i slutet av 2013 av profilmaterial och simprodukter vilket kommer att generera intäkter under Ökad risk i att vi har en lagerhållning och vi försöker minska denna risk genom att göra mindre beställningar oftare för att följa verksamhetens behov. Försäljningen av reklamskyltar i Tibblehallen har tyvärr inte gjorts enligt budget pga prioritering på personalfrågor. Tävlings- och lägerkostnaderna högre än budget. I 2014 års budget har vi jobbat igenom budgetunderlagen bättre och också tittat på utfallet 2012 och Lokalhyran för en av de externa bassängerna fanns inte med i budgeten, 65 tkr. Vi har för 2014 avvecklat verksamheten i ett av badet, Täby Närsjukhus, då det inte var ekonomiskt försvarbart att ha verksamhet där. Obetalda terminsavgifter om 59 tkr som inte finns med i resultatet. 18 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

19 Resultat 2013 Resultat 2012 Resultat 2011 Resultat 2014 Budget Tävling Intäkter Kostnader Resultat Bredd Intäkter Kostnader Resultat Siminlärning Intäkter Kostnader Resultat Övrigt gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

20 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Bilar Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

21 Resultaträkning Intäkter Nettoomsättning Stats- och kommunal bidrag Övriga bidrag Medlemsavgifter SM Summa intäkter Kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SM Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från värdepapper 0 0 Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispostioner 0 0 Årets resultat Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

22 SLUTORD När ett verksamhetsår ska summeras är det lätt att bara titta på resultat som har presterats inom tävlingssimning på mästerskapsnivå. En kort tillbakablick visar att aktiva inom Täby Sim, i vanlig ordning, har levererat fina resultat under året. Täby Sim hade med simmare på samtliga nationella mästerskap under sommaren, det vill säga Sum Sim, JSM samt SM och positionerade sig där väl i såväl poäng- som medaljligan. I tävlingssammanhang var sommarens höjdpunkt VM i Barcelona där Täby Sim hade med två simmare i truppen, Rebecca Ejdervik och Michelle Coleman. Även vid höstens SM, JSM och SumSim i kort bana fortsatte Täbys simmare att glänsa med medaljer, fina poängplaceringar och mängder av personliga rekord. Framgångar på tävlingssidan i all ära, det är framför allt inom de, inte lika exponerade verksamhetgrenarna som en stark utveckling har skett. Stort fokus har lagts på simskola, teknikskola samt vuxenverksamhet. Genom att målmedvetet arbeta mot att fylla alla grupper och på så sätt utnyttja tillgänglig bassängtid, har tidigare köer till simskola och teknikverksamhet i stort sett kapats bort. Resultatet har genast visat sig genom intäktsökningar som redovisats tidigare i denna verksamhetsberättelse. Simning är en stor sport i Sverige och Täby Sim har en framstående plats i simmarsverige, men trots det utgör sponsorintäkter en marginell del av föreningens intäkter. I årets resultat utgör sponsorintäkter cirka 1 % av föreningens totala intäkter. Intäktsbasen utgörs i stället av termins- och medlemsavgifter. För att säkerställa en långsiktigt god ekonomi, har vi inom Täby Sim insett vikten av att bygga en organisation som säkerställer en omfattande och väl fungerande simskole- och teknikverksamhet. Detta skapar förutsättningar för att vi, även i framtiden, ska kunna vara en av de främsta klubbarna i landet på elitsidan. Den fasta personalstyrkan inom Täby Sim är relativt ny. Klubbchef Marie Eriksson samt barn- och ungdomsansvariga Agneta Timbäck har varit anställda i föreningen ett drygt år. Elin Lindberg, som ansvarar för kansli och kommunal verksamhet, har funnits i föreningen sedan april 2013, medan Johan Mattsson, som ansvarar för träningen av elit- och juniorelitsimmare, har varit verksam i klubben sedan augusti Från och med februari 2014 har även tränarstaben förstärkts med Christian Johansson. Utöver detta ingår ett flertal arvoderade ledare. Satsningen är en medveten åtgärd för att skapa de bästa förutsättningar för våra tävlingssimmare och har blivit möjlig 22 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

23 genom den intäktsförstärkning som har skett genom en väl fungerande simskole- och teknikverksamhet. Tack för alla fina simresultat under 2013, men framför allt tack för allt välorganiserat arbete inom föreningen vilket skapat förutsättningar för det bästa bokslutet under föreningens 40- åriga historia! Jag kan med stolthet konstatera att Täby Sim är en pigg och välmående 40- åring. För styrelsen Per Strand Ordförande i Täby Sim Styrelsen Per Strand Åke Willberg Pia Lundgren Mats Lenerthson Caroline Muzikants Helena Ewerbring Åsa Sköld Bengt Persson 23 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

24 Samarbetspartners 2013 Våra samarbetspartners/sponsorer har på olika sätt varit stöd i Täby Sims verksamhet. Täby Sim framför ett stort tack till samtliga! DIGITAL INN NORDIC SWIM AND SPORT/TYR MOSQUIT INVEST Medley Evi Heat Tegelbruket McDonald s BUF AB Energitekniska Gymnasiet Wedemo Scandic Bewerholt Reklam 24 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2013 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot Monica Höglind Ledamot Malin Thor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014 LinköpingsAllmännaSimsällskap Verksamhetsplan2014 Utgåva 1.0 2014-01-11 Innehåll Vision... 3 VärldskLASS... 3 Långsiktiga mål... 4 Detta uppnår vi genom att:... 4 Dessutom strävar vi efter att:... 4 LASS-kunskap...

Läs mer

Ekonomiska Riktlinjer Täby Sim

Ekonomiska Riktlinjer Täby Sim Ekonomiska Riktlinjer Täby Sim Introduktion Detta dokument syftar till att reglera de ekonomiska delarna i föreningen, både rutiner och ersättningar. Dokumentet ska användas i den operativa verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 TSK:s styrdokument version 2.0 Sida 1 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV TUREBERGS SIMKLUBB... 3 2. RIKTLINJER FÖR ORGANISATIONEN...

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Inledning Ett år med många framgångar ligger bakom Falkenbergs Simklubb. Framförallt den i hela Sverige uppskattade tävlingen Falkenbergs Race med rekordmånga

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsplan 2015

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsplan 2015 Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2015 Utgåva 1.0 2015-01-20 Innehåll Innehåll... 2 Vision... 3 Långsiktiga mål... 3 LASS har som mål att:... 3 Prioriterade områden... 4 LASS-kunskap... 4...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse SK Laxen 2013

Verksamhetsberättelse SK Laxen 2013 Föreningens organisation följer uppgjord struktur. Olika tränings-/ledargrupper planerar, genomför och utvärderar löpande sin verksamhet som enheter, men stäms av med verksamhetsledning och mot styrelsen

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb

Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb Inledning Nu har vi på alvar satt Falkenberg på simkartan. Under 2013 fick vi vår första deltagare

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 VARBERG FALKENBERG SIM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 VARBERG FALKENBERG SIM VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 VARBERG FALKENBERG SIM Under 2010 ökade antalet simmare i vår förening markant. Vi har nu närmare 1300 medlemmar och i regionen räknas vi som en av de större föreningarna.

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2009 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl. 10.00 14.00 genomför föreningens Cityfiske Strömmens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2015

Vuxensimning Hösten 2015 Vuxensimning Hösten 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Ht 2015 & Avslut Alt 1: v 39-42 22/9 & Avslut 15/10

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 1(8) Verksamhetsplanen 2014 skrevs på basen av de tankar och arbete gällande VSS långsiktiga målsättning som togs fram och arbetades med under 2012 och 2013. Många av de mål som tagits

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014 Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup 27-29 June 2014 Avsluta vårterminens simning i sommarmetropolen Stockholm! Ta även med släkt & vänner så

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP

BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP Verksamhetsberättelse och Årsbokslut BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP 812800-4333 Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2012 2 Medlemmar Föreningen har idag 39 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer