VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013"

Transkript

1 Täby i mars 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

2 ORDINARIE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 21 mars Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: Per Strand ordförande för 2013 Åke Willberg ordinarie ledamot, omval två år Bengt Persson ordinarie ledamot, nyval två år Mats Lennerthson ordinarie ledamot, nyval två år Caroline Muzikants ordinarie ledamot, nyval två år Valda för två år vid årsmötet 2012 och därmed har ett år kvar; Helena Ewerbring, Åsa Sköld och Pia Lundgren Vid ordinarie årsmöte valdes revisorer för ett år: Anders Barnå och Anna Tavermark samt till revisorssuppleant Mattias Seel. Till valberedning valdes Charlotte Loid samt ledamöterna Karin Ahlin och Ahmed Al- Khalili. KONSTITUERING EFTER ORDINARIE ÅRSMÖTE Styrelsen konstituerades vid ett konstituerande möte enligt följande: Per Strand Åke Willberg Pia Lundgren Åsa Sköld Helena Ewerbring Mats Lennerthson Caroline Muzikants Bengt Persson Ordförande för 2013, vald av årsmötet Vice ordförande Sekreterare Kassör (till och med ) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Marie Eriksson, klubbchef i Täby sim, har varit adjungerad i styrelsen. Redovisningsansvarig i Täby Sims personal har fått stöd av extern redovisningskonsult. 2 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

3 STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsens arbetsformer har inneburit delegering av beslut och ansvar till verksamhetsansvarig inom ramen för planerad verksamhet och budget. Klubbchef Marie Eriksson har haft huvudansvaret för genomförandet av föreningens verksamhet. Anställd personal har vidare haft det direkta ansvaret för barn- och ungdomsverksamheten genom Agneta Timbäck, för kansli och kommunal verksamhet genom Elin Lindberg samt för elit- och tävlingssimverksamheten genom Isabel Bjerkegren- Heed. Under verksamhetsåret 2013 har den fast anställda personalstyrkan, med undantag för Isabel Bjerkegren- Heed, bestått av nyanställda medarbetare. Utöver att ersätta personal som lämnat sin anställning i Täby Sim, har föreningen valt att utöka personalstaben med en heltidsanställd tränare för gruppen junior elit, det vill säga tävlingsnivån närmast under elitgruppen. Ledarskapet för denna nivå har tidigare hanterats genom timarvoderade tränare. Ny tränare i denna grupp är Johan Mattsson, som tillträdde sin tjänst inför sommarens nationella mästerskap. Under 2014 fyller Täby sim 40 år. En återblick till föreningens 30- årsdag, visar ett Täby Sim som såg väsentligt annorlunda ut jämfört med idag. Bland annat bestod den fast anställda personalstyrkan vid den tiden av två personer, en kanslist samt en huvudtränare. Den utveckling som har skett under ett decennium mot en mera professionell organisation och personalstab har grundats i en medveten strävan och målstyrning från föreningens styrelse. Utvecklingen har möjliggjorts genom ett starkt fokus på barn- och ungdomsverksamheten i syfte att utnyttja tillgänglig tid i vattnet på ett optimalt sätt. Genom ständiga förbättringar i små steg har köer till verksamheten kapats medan nya verksamheter, främst inom vuxensegmentet, har skapats. Sammantaget har detta möjliggjort en medlemstillströmning som gott och väl har fördubblat Täby Sims medlemsantal. Denna strategi har bidragit till så väl en breddad rekryteringsbas till föreningens elitverksamhet, som en tryggare ekonomisk grund vilken möjliggjort en expansion av personalstaben. En organisation med fem heltidanställda medarbetare under ledning av en klubbchef är något nytt i föreningens 40- åriga historia. Denna organisation borgar för ett fortsatt välsmort föreningsmaskineri. En del av styrelsens arbete är att besluta om policyer och riktlinjer för föreningens verksamhet. För att besluten ska bli verksamma över tid är det viktigt att styrande dokument finns sammanställda i ett enhetligt strukturkapital. Detta strukturkapital består sedan tidigare av skriften Styrande dokument i Täby Sim. Dokumentsamlingen innehåller bland annat Täby Sim organisation och ansvar, Ekonomiska riktlinjer inom Täby Sim, Riktlinjer för aktiva och tränare i Täby Sim, Riktlinjer för föräldramedverkan i Täby Sim, Värdegrund för Täby Sim samt Policyer avseende Alkohol och tobak, Diskriminering, Mobbning och trakasserier, trafiksäkerhet etc. Delar av innehållet har reviderats under året. 3 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

4 Under 2012 uterbetades en långsiktig strategisk plan för Täby Sim. Planen benämndes Täby Sim Vill, Vision och verksamhetsidé samt Strategiska mål Under hösten 2013 har dokumentet bearbetats, samt i vissa delar förnyats. Arbetet skedde vid en tvådagars strategikonferens, där styrelse och anställd personal deltog. Dokumentet utgör föreningens kompasskurs de närmaste fem åren, samt är ett konkret underlag för den detaljerade verksamhetsplan som årligen utarbetas under ledning av klubbchefen. Behovet av en ny simhall i Täby är minst lika stort när denna verksamhetsberättelse skrivs, som det var när motsvarande arbete skedde för ett år sedan. Tyvärr verkar kommunens arbete för att driva detta projekt framåt, stå och stampa på samma ställe som för ett år sedan. I likhet med för ett år sedan, föreligger två förslag. Det ena framtaget av kommunen själv med placering vid dagens bowlinghall innehåller en 50m- bassäng med åtta banor. Det andra förslaget, framtaget av Galoppkonsortiet och med Täby Sim som kravställare innehåller en 50m- bassäng med tio banor. En bassäng av denna typ blir 25 m bred, vilket medger träning och motionssim på 20 banor i 25m- bassäng. Detta skulle säkerställa behovet av bassängtid för många år framöver. Utöver detta skapas möjlighet för arrangemang av mästerskap i Täby. Detta kräver nämligen 10 banor i 50m- bassäng samt läktarutrymme. Från styrelsens sida när vi en from förhoppning om att valåret 2014, kommer sätta press på politikerna att starta simhallsprojektet. Från styrelsens sida kommer vi idogt att fortsätta bearbeta våra folkvalda. I detta arbete känns det som en styrka att representera en av kommunens största idrottsföreningar. Under året har styrelsen och klubbledning fortsatt sitt arbete med intäktsförstärkning och kostnadskontroll. Ett led i detta har varit att ange kravprofil för nyrekrytering av personal under året på ett sådant sätt att den ekonomiska redovisningen skulle kunna hanteras i egen regi. Föreningen lämnar ett starkt positivt resultat för 2013 på 572 Tkr. Detta överskrider budgeterat resultat med 243 Tkr eller en resultatförbättring med 73 %. Ett resultat av denna storlek saknar motstycke i föreningens historia och innebär en ytterligare förstärkning av Täby Sims egna kapital, vilket nu uppgår till 1,36 Mkr. En diskussion har förts inom styrelsen om syftet med att leverera ett positivt resultat och därmed stärka det egna kapitalet. I detta sammanhang har riskbedömningar för föreningen utförts, varvid möjliga hotbilder har identifierats. Ett allvarligt hot mot föreningen är Tibblebadets dåliga kondition, vilket mycket väl kan resultera i ett plötsligt och permanent driftstopp. I ett sådant läge upphör det mesta av verksamheten och även föreningens löpande intäkter. Som en följd av ett sådant scenario kommer styrelsen tvingas till varsel och uppsägning av personal. Det egna kapitalet kommer i ett sådant läge att användas för löneutbetalningar under uppsägningstiden. Täby Sim har dock under sin 40- åriga historia byggt upp gedigna rutiner samt skapat ett omfattande strukturkapital, vilket skulle gå förlorat om föreningens verksamhet helt och hållet lades ned. 4 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

5 Med ett tillräckligt eget kapital, skulle det dock vara möjligt att övervintra med en liten personalkärna och kanske bedriva viss verksamhet i tillfälliga bassänger. När sedan en ny simanläggning så småningom står klar i Täby skulle det gå relativt snabbt att accelerera verksamheten till normal omfattning. Mot bakgrund av den beskrivna hotbilden beslutade styrelsen att justera det interna styrdokumentet Ekonomiska riktlinjer inom Täby Sim genom att införa följande text: Styrelsen ska ha en långsiktig ambition att föreningens Eget kapital ska uppgå till minst 20% av årsomsättningen. Efter 2013 års bokslut uppgår det egna kapitalet till cirka 19% av årets omsättning. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att låta terminsavgifter för vårterminen 2014 vara oförändrade. Säkerheten bedöms vara tillräcklig för att man med marginal ska kunna parera för oförutsedda händelser. Styrelsen har genomfört 11 protokollförda styrelsemöten under året. Utöver det har ett separat budgetmöte samt en strategikonferens genomförts. Representanter för styrelsen har under året deltagit i möten arrangerade av Svenska Simförbundet (SSF) samt Föreningen Svensk Elitsimning (SES). Styrelsen har under året bestått av sju (7) ledamöter plus ordförande. En ledamot har varit permanent frånvarande från och med augusti 2013 beroende på arbete på annan ort. För övrigt har ledamöterna visat god närvaro vilket gjort att styrelsen varit beslutsmässig vid samtliga möten. Styrelsearbetet har präglats av konstruktivitet och god anda även om åsikter har skiljt mellan ledamöter. 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

6 TÄBY SIMS ORGANISATION Medlemmar Ålder Kvinnor Män Summa år år år Totalt Verksamhetsområden Barn- och ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Tävlingsverksamhet Kommunal Arrangemang Kansli Agneta Timbäck Elin Lindberg Isabel Heed Elin Lindberg Marie Eriksson Marie Eriksson Personal och tränare/ledare Marie Eriksson Isabel Heed Agneta Timbäck Elin Lindberg Johan Mattsson Klubbchef Tävlingsverksamhetansvarig/tränare Barn- och ungdomsansvarig, distriktfunktionär Vuxenverksamhetsansvarig, ekonomi, kommunal Tränare, JuniorElit Klubben har haft 55 timanställda tränare. 6 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

7 Information och hemsida Klubbens strategiska informationskanal är hemsidan. Som komplement har flera Facebookgrupper skapats. Övrigt Samarbetet med Medley AB har varit bra. Representation Klubben har utåt varit representerad på olika nivåer: SSF- möten Per Strand, Marie Eriksson SES- möten Per Strand, Marie Eriksson SDF- funktionär Agneta Timbäck SDF- möte Marie Eriksson Bingoalliansen Åsa Sköld SOK- möten Isabel Heed Kansli Under 2013 har fyra nya medarbetare börjat inom Täby Sim. Kansliets administrativa arbete har fokuserats på: ny struktur i barn- och ungdomsverksamheten, att följa Svenska Simförbundets Simlinje ta över de praktiska ekonomirutinerna ta över ansvaret för budgetprocessen ny Täby Sim klädkollektion ny rutin kring månadsrapportering samt budgetuppföljning till styrelsen Utbildning Tränarnar har gått följande utbildningar: Hjärt- och lungräddning, 33 st Simassistent, 10 st Siminstruktör 2-8 år, 2 st 7 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

8 SIMINLÄRNING Varmsimskola Varmsimskolan är ett alternativ för de barn som fryser eller vill ha en lugnare miljö vid vattenvaneträning och de första nivåerna i simundervisningen då träningen bedrivs i mindre simhallar. Verksamheten har på medlemmarnas begäran utökats till privatundervisning. Simskola Simskolan har under 2013 haft 20 grupper på vardagar och 49 på helgen. Verksamheten har utökats med två kursstarter per termin. Simskolan följer Svenska Simförbundets simlinje och är också certifierad av Svenska Simförbundet. Under juni, juli och augusti hölls intensivkurser i Tibblebadet, Norskogsbadet samt i Kvarnbadet. Simskola för förskolor Täby Sim tillsammans med Täby kommun erbjuder en intensivsimskola för förskolegrupper. Under 2013 deltog i princip alla förskoleklasser i Täby kommun, vilket innebär att det kom cirka 80 nya barn till oss på Tibblebadet var tredje vecka under höst- och vårterminen. I simskolan har barnen bland annat fått testa hur det känns att hamna i vatten med kläder och räddningsväst. De har också fått lära sig badvettsreglerna för att veta hur man ska uppträda i och vid vatten. Simskolan är väldigt uppskattat av både barn, föräldrar och förskolepersonal. Skolsim Sedan flera år tillbaka har Täby Sim uppdraget att hjälpa skolbarn från kommunala skolor att nå målen för simkunnighet. Det är 12 lektionstillfällen per vecka och varje elev går på ungefär 8 tillfällen innan nya elever tas in i simskolan. Förkunskaperna kan skilja oerhört mycket bland eleverna där vissa elever kanske inte klarar av exempelvis ryggsimmet, medan andra elever inte är simkunnig alls och otrygga i vattnet. Trots detta klarade cirka 150 elever i årskurs 2-9 målen för simkunnighet under Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

9 Vuxenverksamheten Under vårterminen hade Täby Sim totalt tio kurser i vuxencrawl med totalt 110 deltagare. Det gjordes också en satsning för att ha intensivkurser i vuxencrawl både på Kvarnbadet och Tibblebadet under sommaren Endast fyra deltagare var med i detta och det blev alltså inte den uppslutning som önskats. Under höstterminen erbjöds tretton kurser i vuxencrawl där det var totalt 137 deltagare. Vid årsskiftet bestämdes också att förändra vuxenverksamheten för att det skulle bli en naturliga övergång mellan vuxencrawlkurserna och masters. Därför infördes de nya nivåerna Masters teknik 1 och Masters teknik 2. Privatundervisning I syfte att kunna erbjuda alla någon form av simträning lanserades privatundervisning under hösten Privatundervisningen har hållit till i Svalnäs- Blomsterfonden (Djursholm) i den varmvattenbassäng som finns där. Under november och december 2013 hölls 18 privatundervisningstillfällen á 30 minuter. Förkunskaperna hos deltagarna har varierat kraftigt och det har varit allt från våra simmare i teknikgrupperna som vill justera teknik till individer som tränat bort vattenrädsla. Det simmarna haft gemensamt är att de varit oerhört nöjda med denna verksamhet! 9 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

10 BREDDVERKSAMHETEN Teknikgrupper Under höstterminen genomfördes en förändring enligt Svenska Simförbundets simlinje. 1- och 2- dagars crawl nivån ersattes med brons respektive silver nivån, teknikgrupperna ersattes med guld nivån. Förändringen innebar också att grupperna tränar terminsvis och inte i kurser samt att simmarna tränar i 25- bana istället för på bredden av bassängen. Höstterminens deltagande: Teknik brons (1 ggr/vecka) 14 grupper med 192 deltagare Teknik silver (2 ggr/vecka) 6 grupper med 103 deltagare Teknik guld (3 ggr/vecka) 4 grupper med 61 deltagare Sommarverksamhet Vi genomförde 3 omgångar med Sommarkul med totalt 61 deltagare. Utmanaren 4 Utmanare genomfördes under 2013, 2 st under respektive termin. Under dessa Utmanare genomfördes st starter. 10 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

11 MASTERS Täby Sim Masters består av simmare från 25 års ålder och äldre. En del yngre simmare deltar också dvs de som är mellan 20 och 24 år, s.k. Pre- Masters. Masters simning har under 2013 bestått av tre grupper dvs Masters 1, Masters 2 och Masters Supporters. Masters 1 har haft fyra träningsmöjligheter/vecka. Masters 1 har under vårterminen bestått av 42 simmare och under höstterminen av 37 simmare. Masters 2 har haft två träningsmöjligheter/vecka. Masters 2 har under vårterminen bestått av 31 simmare och under höstterminen av 36 simmare. Masters Supporters består av t.ex. vilande simmare och simmare som tävlar med Täby Sim men tränar på annan ort. Masters Supporters har under året bestått av 7 simmare. Huvuddelen av all planerad träning under året har skett i Tibblebadet och under sommaren har även viss organiserad träning anordnats i Kvarnbadet, Vallentuna. Själva organisationen av verksamheten har under året letts av en ideell kommitté bestående av fyra personer: Tommy Aspegårdh, Gunilla Rasmuson, Jean- Pierre Saracco och Annica Åberg. Masters hemsida har hanterats av Annica Åberg och Håkan Persson. Ett stort arbete har under året lagts ner av våra fantastiska, och tillika simmande, tränare Jean- Pierre Saracco, Gunilla Rasmuson, Håkan Persson och Marcus Pellfolk. I mitten av oktober så tog Robert Aspegårdh över tränaransvaret för Masters 2 efter Jean- Pierre Saracco. Vårterminen avslutades traditionsenligt med den berömda Sommarfesten i juni och fantastisk organisatör var som vanligt Carin Saracco. Inhyrd grillmästare bidrog till en härlig sommarnattsfest. Höstterminen avslutades med en god middag på Tegelbruket, dock tränade Masters året ut och sista passet innan nyår bestod av m. 11 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

12 Masters har under 2013 deltagit i ett antal tävlingar såsom: Masters SM 50- manna och Le Mans Köpenhams Open Täby KM I mars 2013 och i konkurrens med 59 andra klubbar blev Täby Sim 3:e bästa Masters klubb vid Inne- SM (25 m) i Södertälje. Där erövrades 17 Guld, 16 Silver och 9 Brons. Här slog Jan Karlsson världsrekord i 50 m fjärilsim med tiden (åldersgrupp 45-49)! Vid årets slut så hade Täby Sim Masters 16 st simmare som var rankade bland de 3 bästa i Sverige på någon kortbanedistans. Dessa var Gunilla Rasmusson, Lilie Larsson, Håkan Persson, Christina Uhrlander- Lindbom, Elisabet Fredrikson, Annica Åberg, Jean- Pierre Saracco, Jan Karlsson, Dan Anderberg, Heimo Auer, Anders Forsberg, Mark Vogel, Peter Pärlklo, Jari Dahl, Hans Roosmark och Bengt Olsson. Till 2013 års Masterssimmare utsågs Peter Håkansson. 12 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

13 ELIT OCH TÄVLINGSVERKSAMHETEN Täby Sim har under 2013 varit representerat, på ett mycket framgångsrikt sätt, vid nästan alla Internationella och Nationella mästerskap och följaktligen också i olika landslag. Landslag Ungdomslandslaget: Team Sweden: Seniorlandslaget: Oskar Ericsson NUM Reykjavik, Island Elsa Ericsson Sette Colli Rom, Italien Rebecca Ejdervik och Michelle Coleman VM, Barcelona, Spanien och EM, Herning, Danmark Internationella mästerskap NUM (Nordiska Ungdomsmästerskapen) (50m) Oskar Ericsson 1:a 100 ryggsim 58,86 1:a 200 ryggsim 2.09,09 2:a 4x100 me ryggsimssträckan 1.00,67 VM Barcelona Spanien (50m) Michelle Coleman 12:a 100 frisim 54,62 10:a 200 frisim 1.56,90 4:a 4x100 fr förstasträckan 53,91 9:a 4x100 me ryggsimssträckan 1.02,30 Rebecca Ejdervik 16:e 50 br 31,73 EM Herning, Danmark (25m) Michelle Coleman 3:a 50 ryggsim 26,67 2:a 4x50 frisim 1:a sträckan 24,72 6:a 100 frisim 52,67 Rebecca Ejdervik: 10:a 50 bröstsim 30,85 13 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

14 Nationella mästerskap SM i Halmstad (50m). Michelle Coleman Silver 50 ryggsim 29,53 och 100 fr 54,57 Rebecca Ejdervik Silver 50 bröstsim 31,68 Brons 100 bröstsim 1.09,67 4x100 frisim Silver 3.50,75 Michelle Coleman 54,41 Frida Nilsson 58,24 Emma Karell 59,82 Elsa Ericsson 58,28 4x200 frisim Brons 8.22,59 Michelle Coleman 1.57,20 Emma Karell 2.10,11 Alexandra Uusaro 2.11,83 Elsa Eriksson 2.03,45 Poängligan: Täby Sim 13:e Medaljligan: Täby Sim 16:e SM i Göteborg (25m) Michelle Coleman Guld 100 ryggsim 57,82 Svenskt Juniorrekord! 200 frisim 1.53, frisim 52,33 50 ryggsim 27,36 Silver 50 frisim 24, frisim 52,89 Rebecca Ejdervik Brons 50 bröstsim 30,90 4x50 medley Damer Guld 1.49,91 Michelle Coleman 27,09 Rebecca Ejdervik 30,22 Frida Nilsson 27,32 Mathilda Johansson 25,28 4x100 medley Damer Silver 4.03,51 Michelle Coleman 57,54 Rebecca Ejdervik 1.07,25 Frida Nilsson 1.01,57 Mathilda Johansson 57,15 14 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

15 4x200 frisim Damer Brons 8.11,66 Frida Nilsson 2.04,05 Michelle Coleman 1.54,15 Elsa Ericsson 2.08,81 Emma Karell 2.08,65 4x50 frisim Damer Brons 1.41,79 Michelle Coleman 24,49 Mathilda Johansson 25,08 Rebecca Ejdervik 26,39 Frida Nilsson 25,83 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 2:a JSM i Halmstad (50m) Michelle Coleman Guld 50 ryggsim 29,45 Silver 100 frisim 54,75 4x200 frisim Guld 8.25,50 Michelle Coleman 1.57,75 Emma Karell 2.10,28 Alexandra Uusaro 2.11,43 Elsa Eriksson 2.06,04 4x100 fritt Silver 3.54,93 Michelle Coleman 55,03 Elsa Ericsson 59,06 Emma Karell 1.00,16 Alexandra Uusaro 1.00,68 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 7:a JSM i Göteborg (25m) Michelle Coleman 4x200 fr Damer Guld 100 ryggsim 59,59, 200 frisim 1.53,76, 50 ryggsim 27,83 Silver 50 frisim 24,54 Brons 200 medley 2.13,45 Brons 8.16,82 Michelle Coleman 1.55,27 Emma Karell 2.08,24 Alexandra Uusaro 2.08,46 Elsa Ericsson 2.04,85 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan: Täby Sim 5:a 15 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

16 Sum- Sim i Landskrona (50m) Daniel Räisänen Guld 100 bröstsim 1.07, bröstsim 2.27,62 Silver 200 medley 2.20,68 Oskar Ericsson Silver 200 ryggsim 2.10,45 Emelie Johansson Silver 200 bröstsim 2.37,73 4x100 medley Herrar Guld 4.10,13 Sum- Sim rekord! Carl- Åke Willberg 1.04,80 Daniel Räisänen 1.08,22 Sean Zhong 1.02,32 Filip Hedman 54,79 4x100 frisim Herrar Guld 3.47,93 Filip Hedman 56,19 Carl- Åke Willberg 56,04 Sean Zhong 57,31 Daniel Räisänen 58,39 Poängligan: Täby Sim 8:a Medaljligan Täby Sim 7:a Sum- Sim Riks i Stockholm (25m) Oskar Ericsson Silver 200 medley 2.04,47 Silver 400 medley 4.28,31 Silver 200 ryggsim 2.02,01 Brons 100 ryggsim 56,27 Daniel Räisänen Guld 200 bröstsim 2.19,91 Sum- sim rekord! Silver 200 medley 2.12,73 Brons 400 medley 4.43,53 4x100 medley år Silver 3.54,53 Oskar Ericsson 55,99 Daniel Räisänen 1.04,88 Sean Zhong 1.00,91 Shervin Ghahestani 52,75 4x100 frisim år Silver 3.31,87 Oskar Ericsson 23,28 Filip Hedman 52,73 Carl- Åke Willberg 53,52 Shervin Ghahestani 52,34 Poängligan: Täby Sim 6:a Medaljligan: Täby Sim 13:e Seriesim Division 1 tredje plats Division 3 fjärde plats 16 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

17 Täby Sims UTMÄRKELSER Bröderna Wahlheims pris Årets Simmerska Årets Simmare Årets Komet Årets tjejtorped Årets killtorped Minimästare Stormästare Michelle Coleman 939 Fina- poäng på 200 frisim 1.53,51 SM (25) Göteborg Michelle Coleman EM- brons 50 rygg, vinst på 100 och 200 frisim vid Duel in the Pool Oskar Ericsson Guld på 100 och 200 ryggsim vid NUM Julia Franks Cornelia Jerresand 552 p 100 frisim 1.02,17 Josef Al- Khalili 411 p 100 frisim 1.00,44 Johanna Persson och Wilhelm Muzikants Alexandra Uusaro och Ludvig Strand Funktionärer Agneta Timbäck är ansvarig för funktionärerna tillsammans med Edith Sandberg. Agneta ansvarar för utbildningen och Edtih för bemanningen. En utbildning hölls i april/maj för 2 nya tävlingsfunktionärer. 1 utbildade sig till distriktfunktionärer. Under året har Täby Sim 45 utbildade funktionärer 17 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

18 EKONOMI Föreningens ekonomi för 2013 framgår av nedanstående resultat- och balansräkning samt resultatet för de olika kärnverksamhetsområdena. Sammanfattning Årets resultat är 572 tkr, 243 tkr bättre än budgeterat års resultat var 62 tkr. Vi har i huvudsak arbetat med att nyttja bantiderna i Tibblebadet på ett mer effektivt sätt, främst för barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten. Det har resulterat i ca 200 fler medlemmar 2013 än 2012 vilket genererat högre intäkter av medlemsavgifter samt terminsavgifter. Fokus på bättre ekonomirutiner, då bland annat genom att anställa en resurs som har detta som huvudarbetsområde. Det gör att vi får ut fakturor i rätt tid och har också en bra kontroll över de fakturor som inte betalas. Klubbchef tillsammans med respektive Verksamhetsansvarig gör en månadsuppföljning kring respektive verksamhet och budget som redovisas på styrelsemöten. Större inköp i slutet av 2013 av profilmaterial och simprodukter vilket kommer att generera intäkter under Ökad risk i att vi har en lagerhållning och vi försöker minska denna risk genom att göra mindre beställningar oftare för att följa verksamhetens behov. Försäljningen av reklamskyltar i Tibblehallen har tyvärr inte gjorts enligt budget pga prioritering på personalfrågor. Tävlings- och lägerkostnaderna högre än budget. I 2014 års budget har vi jobbat igenom budgetunderlagen bättre och också tittat på utfallet 2012 och Lokalhyran för en av de externa bassängerna fanns inte med i budgeten, 65 tkr. Vi har för 2014 avvecklat verksamheten i ett av badet, Täby Närsjukhus, då det inte var ekonomiskt försvarbart att ha verksamhet där. Obetalda terminsavgifter om 59 tkr som inte finns med i resultatet. 18 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

19 Resultat 2013 Resultat 2012 Resultat 2011 Resultat 2014 Budget Tävling Intäkter Kostnader Resultat Bredd Intäkter Kostnader Resultat Siminlärning Intäkter Kostnader Resultat Övrigt gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

20 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Bilar Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

21 Resultaträkning Intäkter Nettoomsättning Stats- och kommunal bidrag Övriga bidrag Medlemsavgifter SM Summa intäkter Kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SM Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från värdepapper 0 0 Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispostioner 0 0 Årets resultat Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

22 SLUTORD När ett verksamhetsår ska summeras är det lätt att bara titta på resultat som har presterats inom tävlingssimning på mästerskapsnivå. En kort tillbakablick visar att aktiva inom Täby Sim, i vanlig ordning, har levererat fina resultat under året. Täby Sim hade med simmare på samtliga nationella mästerskap under sommaren, det vill säga Sum Sim, JSM samt SM och positionerade sig där väl i såväl poäng- som medaljligan. I tävlingssammanhang var sommarens höjdpunkt VM i Barcelona där Täby Sim hade med två simmare i truppen, Rebecca Ejdervik och Michelle Coleman. Även vid höstens SM, JSM och SumSim i kort bana fortsatte Täbys simmare att glänsa med medaljer, fina poängplaceringar och mängder av personliga rekord. Framgångar på tävlingssidan i all ära, det är framför allt inom de, inte lika exponerade verksamhetgrenarna som en stark utveckling har skett. Stort fokus har lagts på simskola, teknikskola samt vuxenverksamhet. Genom att målmedvetet arbeta mot att fylla alla grupper och på så sätt utnyttja tillgänglig bassängtid, har tidigare köer till simskola och teknikverksamhet i stort sett kapats bort. Resultatet har genast visat sig genom intäktsökningar som redovisats tidigare i denna verksamhetsberättelse. Simning är en stor sport i Sverige och Täby Sim har en framstående plats i simmarsverige, men trots det utgör sponsorintäkter en marginell del av föreningens intäkter. I årets resultat utgör sponsorintäkter cirka 1 % av föreningens totala intäkter. Intäktsbasen utgörs i stället av termins- och medlemsavgifter. För att säkerställa en långsiktigt god ekonomi, har vi inom Täby Sim insett vikten av att bygga en organisation som säkerställer en omfattande och väl fungerande simskole- och teknikverksamhet. Detta skapar förutsättningar för att vi, även i framtiden, ska kunna vara en av de främsta klubbarna i landet på elitsidan. Den fasta personalstyrkan inom Täby Sim är relativt ny. Klubbchef Marie Eriksson samt barn- och ungdomsansvariga Agneta Timbäck har varit anställda i föreningen ett drygt år. Elin Lindberg, som ansvarar för kansli och kommunal verksamhet, har funnits i föreningen sedan april 2013, medan Johan Mattsson, som ansvarar för träningen av elit- och juniorelitsimmare, har varit verksam i klubben sedan augusti Från och med februari 2014 har även tränarstaben förstärkts med Christian Johansson. Utöver detta ingår ett flertal arvoderade ledare. Satsningen är en medveten åtgärd för att skapa de bästa förutsättningar för våra tävlingssimmare och har blivit möjlig 22 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

23 genom den intäktsförstärkning som har skett genom en väl fungerande simskole- och teknikverksamhet. Tack för alla fina simresultat under 2013, men framför allt tack för allt välorganiserat arbete inom föreningen vilket skapat förutsättningar för det bästa bokslutet under föreningens 40- åriga historia! Jag kan med stolthet konstatera att Täby Sim är en pigg och välmående 40- åring. För styrelsen Per Strand Ordförande i Täby Sim Styrelsen Per Strand Åke Willberg Pia Lundgren Mats Lenerthson Caroline Muzikants Helena Ewerbring Åsa Sköld Bengt Persson 23 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

24 Samarbetspartners 2013 Våra samarbetspartners/sponsorer har på olika sätt varit stöd i Täby Sims verksamhet. Täby Sim framför ett stort tack till samtliga! DIGITAL INN NORDIC SWIM AND SPORT/TYR MOSQUIT INVEST Medley Evi Heat Tegelbruket McDonald s BUF AB Energitekniska Gymnasiet Wedemo Scandic Bewerholt Reklam 24 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Täby Sim. Verksamhetsplan 2013 Täby Sim 1 av 7 2013-03-13

Verksamhetsplan 2013. Täby Sim. Verksamhetsplan 2013 Täby Sim 1 av 7 2013-03-13 Verksamhetsplan 2013 Täby Sim Verksamhetsplan 2013 Täby Sim 1 av 7 Relaterade dokument - Verksamhetsplanen återspeglar det styrande dokumentet Täby Sim Vill som innehåller Vision, verksamhetsidé och strategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2013 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot Monica Höglind Ledamot Malin Thor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb.

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Om Göteborg Sim Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Vår grundläggande filosofi är att genom en målinriktad

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSBOKSLUT 2012 Turebergs simklubbs styrelses Verksamhetsberättelse och Årsbokslut för tiden 1 januari 31 december 2012 med revisionsberättelse Organisationsnummer 814800-6631

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte

Innehåll. Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2015 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2017 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsplan VARBERGS SIM

Verksamhetsplan VARBERGS SIM Verksamhetsplan 2015-2017 VARBERGS SIM VARBERGS SIM Föreningens syfte: VARBERGS SIM ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning VARBERGS SIM

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förenklat Årsbokslut Med bifogad balans & resultaträkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Organisationsnr 897001-5825 Resultaträkning Avser Verksamhetsåret 130501-140430 2013/2014

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 0 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01-2013.12.31 Styrelsen för Idrottsföreningen avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter

Läs mer

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd.

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Vi har simundervisning från 4 års ålder i vår simskola som följer Svenska simförbundets

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Varbergs Sim Föreningens syfte: Varbergs Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning Varbergs Sim

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Ett av de viktigaste målen för Uppsala Simskoleförening (USF) är att göra så många som möjligt simkunniga utan att kompromissa med undervisningens kvalitet.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2014 2 Medlemmar Föreningen har idag 28 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomiska Riktlinjer Täby Sim

Ekonomiska Riktlinjer Täby Sim Ekonomiska Riktlinjer Täby Sim Introduktion Detta dokument syftar till att reglera de ekonomiska delarna i föreningen, både rutiner och ersättningar. Dokumentet ska användas i den operativa verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Simklubben Tritons Verksamhetsberättelse för 1/1 31/

Simklubben Tritons Verksamhetsberättelse för 1/1 31/ Simklubben Tritons Verksamhetsberättelse för 1/1 31/12 2015 Styrelsen för simklubben Triton avger härmed verksamhetsberättelse för året 2015. 1. Organisation Styrelsen har under året varit sammansatt av:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

TÄVLINGSVERKSAMHET 2008

TÄVLINGSVERKSAMHET 2008 TÄVLINGSVERKSAMHET 2008 Racing Under året som gått har klubben arrangerat 2 st. STCC-deltävlingar, ingående i SM, med utmärkta resultat av både funktionärer och tävlande. Org.kommittén Racing DM/KM-tävlingar

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb Verksamhetsberättelse Sid 1( 6) Verksamhetsberättelse Norrtälje Simklubb Styrelsen för Norrtälje Simklubb lämnar härmed följande berättelse för Verksamhetsberättelse Sid 2( 6) Styrelsens sammansättning

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Sockenvägen 290, Årsta,

Sockenvägen 290, Årsta, VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2008-09-01 - - 2009-12-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, info@eltk.se, www.eltk.se, 08-81

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsberättelse Ungdomsavdelningen Skyttesektionen... 4

ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsberättelse Ungdomsavdelningen Skyttesektionen... 4 ÅRSREDOVISNING För Trelleborgs försvarsutbildningsförening räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Ungdomsavdelningen... 3 Skyttesektionen... 4 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rättviks Simförening

Rättviks Simförening Rättviks Simförening Agenda 1. Rättviks Simförenings bildande 2. Verksamhet idé 3. Verksamhetens mål 4. Traditioner 5. Förenings struktur 6. Styrelse 2012 7. Träning 8. Tränings grupper 9. Tränings tider

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Svenska Bob & Rodelförbundet

Svenska Bob & Rodelförbundet Årsredovisning för Svenska Bob & Rodelförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret Org nr Årsredovisning förräkenskapsåret2000-10-01-2001-09-30 Byske Skidklubb Sida 2 (7) Styrelsen för Byske skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2000-10-01 2001-09- 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP. Äntligen höst! Uppstarten är klar för alla grupper från de minsta deltagarna i babysim upp till mastersgruppen.

VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP. Äntligen höst! Uppstarten är klar för alla grupper från de minsta deltagarna i babysim upp till mastersgruppen. O K T O B E R 2 0 1 6 Nr 3 VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP Äntligen höst! Uppstarten är klar för alla grupper från de minsta deltagarna i babysim upp till mastersgruppen. Bassängerna kokar av aktivitet

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014 LinköpingsAllmännaSimsällskap Verksamhetsplan2014 Utgåva 1.0 2014-01-11 Innehåll Vision... 3 VärldskLASS... 3 Långsiktiga mål... 4 Detta uppnår vi genom att:... 4 Dessutom strävar vi efter att:... 4 LASS-kunskap...

Läs mer

Årsredovisning för. Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter 7 Värmdö Ridklubb

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund Årsbokslut för Rädda Barnens Ungdomsförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS

KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS ÅRSBERÄTTELSE 2015 KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE HALVMÅNEN, SUNDSTA BAD & IDROTTSHUS TORSDAGEN DEN 10 MARS 2015 Årsmötesförhandlingar. 1. Val av ordförande för mötet. 2. Val av

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Skelleftesim S34 Skelleftesim bedriver tränings och tävlingsverksamhet samt simskola. Föreningen har omkring 980 medlemmar varav ca 100 aktiva i olika träningsgrupper samt övriga i

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer