Rapport. Innehåll. Sida 1 (10) stadens lokaler. 1 Presentation. 2 Nuläge. 4 Kommunikatio. on för vem? Genomförand.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Innehåll. Sida 1 (10) 2013-12-033. stadens lokaler. 1 Presentation. 2 Nuläge. 4 Kommunikatio. on för vem? 5 6 6 9 Genomförand."

Transkript

1 Sida 1 (10) Rapport Kommunikationsmodell för tillgänglighet i stadens lokaler Innehåll Rapport Kommunikationsmodell för f tillgänglighet i stadens lokaler 1 Innehåll 1 Presentation av tillgänglighet i stadenss lokaler 2 Nuläge 3 Principer för utformandet av modellen 4 Kommunikatio on för vem? 5 Handisams checklista för lokaler 6 Modellen kommunikation av tillgänglighet i lokaler 6 Tillämpning av modellen 9 Genomförand deplan 10 Förslag till vidare insatser inom kommunikation och tillgänglighet 10 Växel

2 Arbetet har bedrivits med hjälp av Lena Pehrss och Agneta Jakobs son från InterPares Management Consultants. Rapport Sida 2 (10) Presentatio on av tillgänglighett i stadenss lokaler Bakgrund Under vårenn 2013 arbetade stadsbyggnadskontoret tillsammans med flera förvaltningar och en representant för stadsbyggnadsnämndens råd för funktionshinderfrågor med att hitta ett sätt att modernisera tillgänglighetsguiden (Entré Stockholm). Slutsatsen blev en re form kommendati ion att avveckla Entré Stockholm S i dess nuvarande och istället fokusera på att ta fram en etjänst för enkelt avhjälpta hinder samt att information om tillgängligheten i stadens lokaler behöver kommuniceras enklare, tydligare och i de kanaler som mål gruppen använder. Slutsatsen gick i linje med stadsledningskon torets uppdrag att ta fram en kommunikationsmodell för tillgängligt för het i stadenss lokaler. Arbetsform Under stadsledningskontorets ledning har ett arbete genomförts att ta fram enn gemensamm modell för hur tillgängligheten i stadens lokaler ska kommuniceras. Målsättningen medd modellen är att den ska förbättraa kommunikationen omm tillgänglighet, för de lokaler l där staden bedriver eller finansierar verksamhet. En arbetsgrupp med representanter från stadens förvaltningar med flest publika lokaler har arbetat med frågan på fyra arbetsmöten tillsammans med funktionshindersombudsmannen och en representant från kommun ar styrelsens råd för funktionshinderfrågor. Gruppen harr bestått av: Johannes Söderlund, stadsledningskontoret, kommunikationsstaben, ansvarig för uppdraget. Ola Ilstedt, idrottsförvaltningen, kommunikatör (tidigare betatt med Idrottt för alla) RiittaLeena Karlsson, funktionshinderombudsman, social för kommunstyrelsens råd för f funktionshinderfrågor Björnn Karlström, kulturförvaltningen, kommunikatör Mikael Lindberg, utbildningsförvaltningen, kommunikationsstrateg på lokalavdelnl förvaltningen Magnus Lindmark, Synskadades riksförbund, representant ningen

3 Sida 3 (10) Nuläge En genomgång av hur tillgängligheten kommuniceras förr stadens lokaler visade att det är stor spridning både påå vad som kommunice ras och hur det görs. Vissa verksamheter har mycket information på webben, menn den är inte enhetligt utformad u och informationen är till stor del text. Bild 1: Presentation av Liljevalchs tillgänglighet Bild 2: Tillgänglighetsinformation för Stadsteatern

4 Sida 4 (10) Principer för utformandet av modellen Arbetet inleddes med att arbeta fram en målbild av modellen hur den ska användas, vad den ska innehålla och hur den ska utformas: För vissa delar av staden där mycket arbete lagts ned på att förbättra tillgängligheten, till exempel för stadens skolor, finns begränsad information om tillgängligheten. Stadens besöksguide visitstockholm.com har mycket begränsad information om tillgänglighet, trotss målsättningar i stadens budget om att Stockholm ska vara ett tillgängligt turistmål. Inventeringen visade attt förbättringar kan åstadkommas genom en hetlighet ochh tydlighet och hur tillgänglighet ska kommuniceras. Orienterande Modellen ska främst ge en grundläggande och orienterande bild av tillgängligheten så att a en personn med en funktions nedsättning lätt kan skapa sig s en uppfattning om förutsättf nå ningarna på platsen. Målgruppen ska samtidigt lätt kontaktuppgifter får att få mer m information. Utgångspunkten är attt modellen inte ska vara för komplex eller detaljrik. Gemensam Modellen ska kunna gälla för f alla lokaler där staden bedriverr verksamhet. Den ska i första hand användas för att kommu förknip nicera tillgängligheten för lokalerna. Tillgänglighet pat med tjänsterna (t.ex. omm det finns en textremsa på teater, menyer på restauranger eller bibliotekens tjänster för dyslek tiker) ), ska inte tas med i modellen. Dessa uppgifter ska kompletteras av respektive verksamhet, där detta är relevant. Tydlig Modellen ska vara enkel attt förstå för alla. Därförr ska den så långtt som möjligt baseras på p vedertagna standarder, definitioner, begrepp och symboler förr tillgänglighet. Enkel De krav och definitioner som tas fram i modellen måste kunna förstås och bedömas av den personal som arbetar i stadens verksamheter. Dettaa för att modellen effektivt ska kunna användas i all kommunikation.

5 Sida 5 (10) Modellen är tänkt att kunna användas av verksamhetsansvariga för stadens samtliga verksamheter, både de som bedrivs i egen regi och de som bedrivs på entreprenad. Kommunik kation för vem? Arbetet har utgått från de behov som personerr med de vanligaste funktionsnedsättningarna har. För att a få med så många aspekter som möjligt har arbetsgruppen utgått från kategorierna Höra, Se, Rörelse ochh motorik samt Kognition och begriplighet. I gruppen kognition och begriplighet inbegripss funktionsnedsätt samt ningar som dyslexi, låg begåvning,, koncentrationssvårigheter social interaktion. Som en grovv uppskattning kan mann säga att caa 1,5 1 miljoner svens ses som kar ingår i någon eller några av grupperna ovan. Detta kan ett riktvärde vilket betyder att uppemot stockholmare be rörs av informationen. Allergi Arbetsgrupp pen genomförde flera diskussioner r kring kategorin Al lergi, då detta berör många. På vilket sätt en lokal är allergi detta lätt påverkas och kan ändras snabbt. s Tidigare har till exempel framkallandee är dock svårt att sägaa något bestående om eftersom heltäcknings smattor varit ett dåligt alternativ a urr allergisynpunkt, men nu finnss det sådanaa mattor somm till och med är extra bra. Andra saker som påverkar ur allergisynpu unkt är till exempel växter och parfymer. Arbetsgrupp pens slutsatss är att allergiaspekter ofta är merr relevant att kommunicera kring när det gäller innehåll i tjänsten för lokalen, till exempel för restauranger och deras menyer. Slutsatsen är att det absolut är viktigt för Stockholms stad att fortsätta arbetet med att minimera allergiframkallande inslag i lokalerr och verksamhet, men att det inte är möjligt attt kommunicera detta påå något bra sätt i en modell för tillgänglighet gällande lokaler. l 1 I Sverige beräknas ca 270 personerr ha hörapparat, 120 har en synskada, med rörelsenedsättning, varav 50 % är över 80 år, 400 med dyslexi, 40 0 utvecklingsstörda samt 600 personerr med funktionsnedsättning inom autismspektrat.

6 Sida 6 (10) Handisams s checklista för lokaler Handisam, myndighetenn för handikappolitisk samordning, har tagit fram en checklista för att följa upp tillgänglighetsarbetet i lokaler. Checklistan 2 visar om myndigheten n uppfyller de grundläggande kraven på tillgänglighet. Denna checklista har använts som en grund för att definiera nivåervalt Handisams checklista som grund för sina respektive arbeten. na av tillgänglighet. Flera andra svenska kommuner har Modellen kommunikation avv tillgänglighet i lokaler Målet är att modellen ska vara enkel att förstå, och därmed kunna tillmötesgå behoven hos personer med m en funktionsnedsättning inom begriplighet/kognition och samtidigt vara till gagn för f alla som snabbt och enkelt vill kunna taa till sig informationen. Syftet har därför varit att utarbeta en e symbol/pictogrambaserad modell, helstt med vedertagna symboler från SIS eller motsvarande. Symbolerna ska inte vara för många eller mångfasetterade, utan ett fåtal, enkla pictogram som kommunicerar grundläggande nivå på tillgänglighet. De symboler och definitioner som arbetats fram be skrivs i tabellen nedan. Dessa symboler kan förändras över tid. Definition och kriterier Hörselteknisk k utrustning Symbol Behov Hörsel Hörselslinga Mikrofon Mobil utrustning Tydlig skyltning Pictogramm Kontrast Taktila (upphöjd relief) Placering i ögonhöjd Storlek Kognition och be griplighet Syn 2 Checklistan finns att ladda ner som pdf: press/informationsmaterial/omhandisam1/checklistaforlokaler/

7 Sida 7 (10) Bemannad reception Kognition och be Syn (ledsagning griplighet etc.) Parkeringspla ats för perso rörelseför måga ner med nedsatt Rörelsee och motorik trén Inom 25 meter från en Toalett tillgänglig för perso ner som använder eldriven rullstol Rörelsee och motorik 220x220 cm, storlek 90 cm på både sidor om stolen Armstöd på båda sidor om toalettstol Entré och entréhall tillgäng lig för rullstolsburen Rörelsee och motorik Gångväg tillgänglig Ej trappsteg eller brantaa lutningar Entrédörr tillgänglig I marknivåå eller med ramp Dörröppning minst 84 cm Dörröppnare 80 cm över golv, minst 70 cm frånn dörr Fritt från tröskel Max 25 mm tröskel Invändigt Reception, toalett och hiss kan nås utan att passera trappsteg

8 Datumsättn ning För att säkra att informationen är korrekt och o aktuell anges när uppgifterna upp daterades. Rapport Sida 8 (10) Tillgänglig hiss Hisskorg 110x140 cm Dörrautomatik Taktila knappar (upphöjd relief) Taltjänst i hiss Kognition och be Syn griplighet Rörelsee och motorik Ledarhund välkommen Ledarhundd Servicehund Signalhund Kognition och be Syn griplighet Rörelsee och motorik Standard bör vara att ledar ska finnas hundssymbolenn med och därmed välkomnas. Kontrastmarke ering Kontraster på till exempel glasytor Markeringar av trappor, nivåskillnader och dylikt Syn Övrigt För de verksamheter som har mer att berätta om tillgängligheten, till exempel kopplat till deras tjänster är inte pictogrammen i modellen begränsande. Mer utförlig information kan anges i anslutning till verksamhetens kontaktuppgifter. Kontaktinfo ormation Kontaktuppgift för vart målgruppen kan vända sig för attt få mer detaljerad infor vilken mation om tillgängligheten ska alltid finnass med. Verksamheten avgör kontaktinformation som ska finnas med. Arbetsgruppen A förordar att det så långt som möjligt skaa vara sammaa kontaktväg som för övriga frågor, så att tillgänglig hetsfrågor inte får en avvikande hantering.

9 Tillämpnin ng av modellen Tanken är att modellen ska börja användas på stockholm..se och andra webbsidor som gäller verksamhet som staden bedriver eller finansierar. Modellen ska också kunna användas på t.ex. planscher, broschyrer, eller mötesinbjudningar som skickas ut. 1. Respektive verksamhets webbplats Här ska informationen främst finnas på besöksmålets/lokalenss egen sida. Detta gäl ler även förvaltningarnas kontorslokaler t ex, där symboler till för na ska ligga på samma sidaa som kontaktuppgifterna valtningen. Information skaa ligga under Besök oss, Kon så att taktaa oss eller dylikt. 2. Jämför service Filtrering införs i i Jämför Service, man kan söka utifrån tillgänglighet. Detta medför att alla verksamheter som finns med i Jämför Service, också måste definiera sin nivå av tillgänglighet. Pictogrammen ska även finnas tillgängliga på varje enhets egenn sida i Jämför service. 3. Mötesinbjudningar När man m bjuder inn till olika typer t av möten i stadens regi, skulle symbolerna kunna användas för att kommunicera tillgängligheten för lokalen. Symbolerna för tillgänglighet skulle kunna läggas in i stadens olika dokumentmallar som används vid mötesinbjudningar. Den som skriverr en inbjudan måste fråga sig om byggna dens tillgänglighetsklassning även gäller för mötesrummet. Dettaa särskilt då modellen inte i täcker in mer än tillgänglig enskilda het till entré, reception och hiss. Når man inte det rummet från hissen, utan det finns trappsteg i vägen, så är inte rummet tillgängligt. På sikt är det önskvärt att även mötesrummen tillgänglighetsklassas. 4. Övrigt andra idéer som kommit framm är att pictogrammen skulle kunna användas i digitala kalendarier där staden an nonserar om aktiviteter i sina lokaler. Rapport Sida 9 (10)

10 Ett skyltprogram för att förbättra möjligheten att hitta inom stadens lokaler och verksamheter. Detta skulle vara en fortsom s staden sättning på det skyltprogram m för utomhusmiljöer har genomfört. Tillgänglighetsinformation för turister är ett stort utveckl besöks ingsområde. Det gäller både tillgänglighet för olika mål och lokaler, men ocksåå tjänster, som till exempel bokkunna an ning av taxi eller guider med rätt kompetens. Tillgänglighetsmodellen förr lokaler skulle vidare vändas vid beskrivning av olika o besöksmål, till exempel Va samuseet eller Dramaten. Rapport Sida 10 (10) Genomföra andeplan Som beslutats i stadens budget ska varje förvaltning ha en ansvarig person för tillgänglighetsfrågor. Dessa personer är ytterstt ansvariga för att följa upp att förvaltningens alla a verksamheter tillämpar mo dellen. Som ett stöd bör även en tillämpningsanvisning av modellen tas. Uppföljningen bör följa enligt ordinarie beslutsvägar. Förslag tilll vidare insatser inom kommunikation och tillsom ar gänglighet t Områden som gränsar till kommunikationsmodellen och betsgruppen rekommenderar att staden fortsätter att arbeta med är:

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

OTILLGÄNGLIGA K VINNOJOURER sant eller falskt?

OTILLGÄNGLIGA K VINNOJOURER sant eller falskt? OTILLGÄNGLIGA K VINNOJOURER sant eller falskt? O t i l l g ä n g l i g a k v i n n o j o u r e r s a n t e l l e r f a l s k t? O T I L L G Ä N G L I G A K V I N N O J O U R E R S A N T E L L E R F A

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltning Datum: 2014-11-19

Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltning Datum: 2014-11-19 Samverkanstrappan En guidning till rätt hjälp Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltningg Datum: 2014-11-19 Innehåll

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar.

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar. Bemötandeguiden Bemötandeguiden är en vägledning för alla som i sitt arbete eller i sin vardag möter människor med funktionsnedsättning. Med guiden vill Stockholms stad öka kunskapen om hur viktigt bemötande

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOLSBURNA PERSONER

TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOLSBURNA PERSONER Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2013 TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOLSBURNA PERSONER En kartläggning av tillgänglighet till offentliga verksamheter

Läs mer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer FoU i Väst/GR Katarina Idegård, Joanna Fehler Juni 2012 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer