Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se"

Transkript

1 KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

2 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20

3 Årsredovisning KPMG 2012/ Förvaltningsberättelse Årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013 Styrelsen och verkställande direktören för KPMG AB avger härmed sin årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 1 maj september Allmänt om verksamheten KPMG AB erbjuder tjänster inom revision och ekonomisk rådgivning. Bolaget ingår i en koncern med Bohlinsgruppen AB som moderföretag. I marknadsföringssammanhang används namnet KPMG. KPMG ingår i KPMG International, en av världens ledande revisions- och rådgivningsorganisationer, med över medarbetare i 156 länder. Verksamheten i Sverige bedrivs via kontor som är etablerade över hela landet, från Haparanda i norr till Malmö i syd. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Marknad Den internationella konjunkturen har uppvisat en blandad utveckling under räkenskapsåret. Konjunkturen i USA har gradvis förbättrats medan tillväxttakten i Sydostasien har mattats något. Den för KPMG viktiga europeiska konjunkturen har gradvis stabiliserats, men är fortfarande bräcklig på grund av de statsfinansiella obalanserna. Den svenska BNP-tillväxten blev något svagare än beräknat. Investeringar har skjutits framåt och en hög kostnadsmedvetenhet har präglat både den privata och offentliga sektorn. KPMGs marknadssituation under det förlängda räkenskapsåret 2012/2013 har till stora delar varit påverkad av lågkonjunktur och skarp priskonkurrens. Regelverken har blivit både stramare och mer omfattande under en följd av år. Det gäller särskilt vid revision av noterade bolag och andra företag av allmänt intresse, vilket har ökat kraven på revisorns insatser. Därmed har KPMGs kostnader för att genomföra denna typ av revisioner ökat. Det har i sin tur lett till ett naturligt ökat fokus på denna typ av kostnader för kunderna. KPMG möter den ökade priskonkurrensen med att ständigt effektivisera utförandet av tjänsterna. KPMG har, under räkenskapsåret, erbjudit tjänster via fyra affärsområden som har agerat i nära samverkan för att effektivare kunna erbjuda KPMGs samlade kompetens. Två av affärsområdena har bedrivit verksamhet inom revision och revisionsnära tjänster. Revision Stora Företag är inriktade mot internationella, börsnoterade och andra större företag. Ägarledda Revision & rådgivning har specialkompetens inom ekonomiservice, rådgivning och revision, för att möta behoven i mindre och medelstora företag på den lokala marknaden. Såväl affärsområdena Advisory som Skatt är verksamma inom ekonomisk och finansiell rådgivning. Affärsområde Advisory bedriver dessutom verksamhet inom operationell rådgivning. Intäkterna inom revisionsverksamheten utgör 66 procent av omsättningen och inom rådgivningsområdet 34 procent. Marknadens och myndigheternas krav på tillförlitlig och alltmer omfattande finansiell information ökar successivt, vilket leder till allt större krav på revisionsbolagens arbete. Företag och organisationer ställs också inför allt komplexare frågor och har förväntningar på att revisionsbolagen ska hjälpa dem att finna lösningar. Revisorernas och andra medarbetares kunskap måste därför kontinuerligt både breddas och fördjupas. Det ställer krav på kompetenshöjande åtgärder, men också på en ständig utveckling av systemstöd och rutiner. Marknadens krav på snabb information, särskilt från noterade bolag, ställer även krav på allt effektivare insatser från revisionsbolagen. En ökad effektivitet är också en nödvändighet för att möta den hårdnande priskonkurrensen. Under räkenskapsåret tillfördes stora resurser till enheten Department of Professional Practise, som enbart fokuserar på kvalitets- och effektivitetsfrågor i revisionstjänsterna. KPMG har även en funktion, Knowledge Management, vars syfte bland annat är att tillse att kunskapsdelning är en naturlig del i arbetsprocesserna. Den svenska marknaden fortsätter att påverkas starkt av nya internationella revisionsregler. EU-kommissionens förslag till ändrade revisionsregler kan få långtgående konsekvenser för såväl revisionsbranschen som för näringslivet i stort. Genom medlemskapet i KPMG International och efterlevnaden av KPMGs revisionsregelverk står bolaget väl rustat för dessa förändringar. Det råder en fortsatt god efterfrågan på affärsområde Revision Stora Företags tjänster och affärsområdet behåller en stark marknadsposition. Kunderna ställer krav på hög kvalitet och djup kunskap som inte bara avser ren yrkeskompetens utan även kunskap om den specifika bransch som kunden verkar inom. KPMG genomför ett stort antal intervjuer med sina kunder för att få ännu bättre information om vad de förväntar sig.

4 4 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Revisionsplikten avskaffades den 1 november 2010 för aktiebolag och handelsbolag som uppfyller minst två av de tre kriterierna; högst tre anställda, högst 1,5 Mkr i balansomslutning och högst 3 Mkr i nettoomsättning. Av Sveriges ungefär aktiva aktiebolag har drygt bolag revisionsplikt. Drygt aktiebolag har registrerade revisorer i dagsläget. Dessa bolag har en omsättning som motsvarar mer än 99 procent av den totala omsättningen för aktiva aktiebolag. Således har avskaffandet av revisionsplikten ännu inte haft någon större inverkan på revisionsmarknaden. Majoriteten av de bolag som inte längre har registrerade revisorer har tidigare anlitat mindre redovisnings- och revisionsbyråer. De bolag som inte längre har revisionsplikt öppnar en delvis ny marknad för KPMG, i och med att tjänster kan erbjudas, som inte tidigare var tillåtna i kombination med revision. Inom affärsområdet Ägarledda Revision & rådgivning har en liten andel av de minsta kunderna avstått från att anlita en revisor efter avskaffandet av revisionsplikten. Affärsområdet har emellertid stärkt sin position på marknaden för medelstora företag. För att tillgodose kundernas behov har den lokala kompetensen utvecklats på flera av KPMGs kontor. Ägarledda Revision & rådgivning har fortsatt att utveckla nya tjänster. KPMG positionerade sig tidigt inför avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag, genom att utveckla tjänster under samlingsnamnet Ekonomiservice. Dessa tjänster riktar sig mot alla typer av företag och består av skräddarsydda tjänster för varje företag, allt ifrån riktade insatser till att utgöra en hel ekonomiavdelning. Intäkterna för denna typ av tjänster har utvecklats väl under räkenskapsåret. Under december 2011 började FAR via formella prov att auktorisera redovisningskonsulter. De flesta av KPMGs redovisningskonsulter har redan blivit auktoriserade. Affärsområdet har utfört enkätundersökningar och intervjuer med kunder för att anpassa utbudet av tjänster. Verksamheten inom Advisory är organiserad i tre marknadsområden; Transactions & Restructuring, Risk Consulting samt Management Consulting. Beroende på konjunkturoch marknadsläget anpassas utbud och fokus inom områdena. Den finansiella oron under räkenskapsåret har inneburit att kunder som vänder sig till affärsområde Advisory i viss utsträckning har avvaktat med investeringar och andra åtgärder, varför efterfrågan delvis har varit svag. En vändning har emellertid noterats under slutet av räkenskapsåret. Inom delområdet Risk Consulting har efterfrågan varit god, inte minst på grund av kundernas behov av hjälp med frågeställningar som rör regelverksefterlevnad. Affärsområde Skatt har också påverkats av lågkonjunkturen, men har ändå lyckats att stärka både sin position på marknaden och generering av intäkter. Efterfrågan har varit särskilt stark inom delområdet Corporate Tax, där bland annat de utökade ränteavdragsreglerna har bidragit till den höga efterfrågan. Satsningen på fler lokala skattekonsulter fortsätter i syfte att ytterligare stärka kompetensen på den lokala marknaden. I takt med att skattemyndigheter världen över samverkar allt mer växer behovet av en ökad samordning även inom KPMG, som därför har startat ett globalt nätverk av skatteexperter, Dispute Resolution & Controversy Network. Samtliga affärsområden har fortsatt att framgångsrikt utveckla tjänsteutbudet mot offentlig verksamhet. Framtida utveckling En stabilisering av konjunkturläget i Europa har skett under kalenderåret 2013 och en återhämtning förväntas ske under Även i Sverige förväntas konjunkturen att successivt förbättras, vilket ger en grund för en starkare efterfrågan. Från och med räkenskapsåret 2013/2014 gäller en ny affärsorganisation inom koncernen. Syftet är att ännu bättre kunna leverera tjänster efter kundernas efterfrågan. Därför har särskilda marknadssegment bildats för finansiella företag, andra stora bolag och koncerner, samt för mindre och medelstora företag. Inom ramen för detta har även lagts särskild fokus på offentlig verksamhet. För att säkerställa en hög kvalitet i leveransen av tjänsterna och ett effektivt utförande har en matrisorganisation skapats, med verksamhetsområdena Revision (Audit), Skatterådgivning (Tax) och Rådgivning (Advisory). Grunden till matrisorganisationen är att skapa en ännu starkare spetskompetens i att förstå kundernas behov, samtidigt som kvaliteten i leveranserna inte bara ska hålla en oklanderlig kvalitet, utan även överträffa kundernas förväntan. En grundsten i KPMGs relation till sina kunder är långsiktighet. De finansiella företagen är en fortsatt mycket viktig målgrupp för KPMG, varför ett av marknadssegmenten, Financial Services, arbetar specifikt mot detta segment. Revisionspliktens avskaffande har inneburit och innebär en kontinuerlig utveckling av tjänsteutbudet mot de mindre och medelstora företagen. Bokföringsnämnden har tagit fram ett nytt samlat regelverk för större företag, som inte tillämpar IFRS. Detta ska tillämpas vid upprättande av års- och koncernredovisning. Regelverket ersätter befintlig normgivning från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december Förändringen av regelverket skapar nya affärsmöjligheter för KPMG. Riskhantering, kvalitet samt etik och oberoende KPMG har ett försäkringsskydd gällande revision och rådgivning utformat för att säkerställa verksamheten långsiktigt. Skyddet innefattar både lokala och internationella försäkringar. KPMGs system för kvalitetsstyrning och riskhantering är av central betydelse för att kunna leverera de bästa tjänsterna

5 Årsredovisning KPMG 2012/ till kunderna. Varje medarbetare har ett ansvar för dessa frågor och därtill finns system och funktioner för att stödja detta arbete. Verkställande direktören har det övergripande ansvaret för kvalitetsnivån i verksamheten och ansvarar för detta arbete gentemot styrelsen. Systemet för kvalitetskontroll och riskhantering övervakas av funktionen Risk and Compliance. Gemensamma normer, policies och regler avseende kvalitet, riskhantering, etik och oberoende är fastställda både av KPMG International och kompletterade av KPMG i Sverige. De förra innefattar också normer för regelbunden kvalitetssäkring och kontroll av kvalitet och företagsgemensamma processer. Lokalt fastställda styrdokument utgörs av vägledningar liksom policies som också är kopplade till internationellt fastställda normer och regler. Bolagets Kvalitetspolicy och Säkerhetspolicy är exempel på styrdokument som årligen fastställs av styrelsen. Den senare ansluter sig till standarden ISO/IEC Den internationella kvalitetsstandard som är relevant för företag som utför lagstadgad revision och liknande uppgifter är the International Standard on Quality Control 1 (ISQC1), utgiven av the International Federation of Accountants (IFAC). Även om många av dess bestämmelser är tänkta att i strikt mening tillämpas för revisionsarbete, har dess principer införts inom samtliga verksamhetsområden. Systemet för kvalitetskontroll hjälper KPMGs medarbetare att agera med integritet och objektivitet, följa tillämpliga lagar, förordningar samt möta professionella krav. Systemet omfattar följande huvuddelar: Ledningens ansvar, Etiska normer, Human Resource Management, Rutiner för att acceptera kunder och arbeta med uppdrag, Processer för att genomföra uppdrag på ett effektivt sätt samt Övervakning och uppföljning. KPMGs kvalitetsarbete är under ständig utvärdering och utveckling i syfte att säkerställa hög kvalitet och tillföra värde i åtagandena. KPMG investerar årligen betydande belopp relaterat till detta Oberoende, integritet, objektivitet och ett etiskt förhållningssätt utgör hörnstenarna i KPMGs revisionspraktik. Funktionen Ethics & Independence har ett helhetsansvar för yrkesetiska frågor inom företaget. KPMGs system för att säkerställa självständighet och opartiskhet ( oberoendet ) i revisionsverksamheten innehåller dels företagsgemensamma åtgärder och dels åtgärder inom det enskilda uppdraget. Den så kallade analysmodellen är obligatorisk inom uppdragsverksamhet kopplad till revision. Den innebär att KPMG inför varje uppdrag revision eller rådgivning prövar om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns förmåga eller vilja att utföra sitt revisionsuppdrag med opartiskhet, självständighet och objektivitet. Om denna analys pekar på omständigheter som kan medföra ett oacceptabelt hot mot revisorns oberoende, avböjs uppdraget. KPMG har ett flertal systemstöd för att bevaka och upprätthålla oberoendet Koncernen har en av styrelsen fastställd Finanspolicy för att minimera de finansiella riskerna. Kreditrisken avseende kundfordringar är spridd på ett stort antal branscher. Ingen enskild kund utgör mer än två procent av intäkterna. Anspråk KPMG AB mottog under 2011 stämningar hänförliga till tidigare utförda revisioner av HQ AB (publ) och HQ Bank AB för räkenskapsåren Det görs gällande att det förelegat vårdslöshet vid revisionerna och att det därigenom uppstår ersättningsskyldighet för KPMG AB och den hos KPMG AB anställde revisorn. Storleken på ersättningskraven är beroende av bland annat eventuellt ansvar för VD/styrelseledamöter och vissa aktieägare i HQ AB (publ), men har av HQ AB (publ) angetts till högst 3 Mdr kronor jämte ränta från stämningstidpunkterna. Revisorsnämnden har granskat revisionerna avseende räkenskapsåren och i beslut av den 18 oktober 2011 inte funnit anledning att rikta kritik mot revisorns insatser. Dock fann nämnden att det förekommit brister i dokumentationen i vissa avseenden och revisorn har meddelats erinran. HQ har klagat på Revisorsnämndens beslut och gjort gällande att man har talerätt mot detta, vilket har prövats av förvaltningsdomstol, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen. Samtliga har funnit att HQ AB (publ) saknar talerätt. HQ AB (publ) har under början av maj 2012 ingivit anmälan till Revisorsnämnden och gjort gällande brister vid revisionen av HQ AB (publ) och HQ Bank AB avseende räkenskapsåret De påstådda bristerna för räkenskapsåret 2007 avser, liksom de av nämnden tidigare prövade revisionsinsatserna granskningen avseende HQs värdering av tradinglagret. Revisorsnämnden påbörjade sin granskning av revisionen för räkenskapsåret 2007 under mars Utredningen är inte slutförd vid tidpunkten för avgivandet av denna årsredovisning. Styrelsen har sedan Finansinspektionen beslutade återkalla HQs tillstånd följt utvecklingen i olika aspekter avseende HQ, bland annat avseende risker som är hänförliga till de ovan nämnda ersättningskraven. Styrelsens överväganden och bedömningar har bland annat avsett risken för att ett ersättningsanspråk skulle kunna realiseras, respektive omfattningen av de försäkringar som är gällande för verksamheten. Styrelsens bedömningar gällande risken för ersättningsanspråk grundas bland annat på bedömningar av externa, självständiga jurister. Styrelsen har funnit att sannolikheten för att kraven från HQ AB (publ) ska realiseras är mycket begränsad, närmast att bedöma som ytterst liten. I enlighet med KPMGs redovisningsprinciper har vare

6 6 Årsredovisning KPMG 2012/2013 sig en avsättning skett eller en ansvarsförbindelse tagits upp. Styrelsen följer löpande utvecklingen i HQ-ärendet, vilket exempelvis inkluderar att tingsrätten i november 2013 beräknas pröva HQ ABs rätt att föra talan för HQ Bank AB. I de fall andra ärenden förekommer där krav ställs mot KPMG AB, bevakas dessa av styrelsen. Övrig information KPMG publicerar årligen en Transparency Report som är upprättad i enlighet med EUs åttonde Company Law Directive, 22 a i Revisorslagen (2001:883) och förordning (1995:665). Transparency Report beskriver KPMGs organisation och styrning, systemen för kvalitetssäkring, behandlingen av oberoendefrågor, ersättningen till aktieägare och finansiell information. Personal Det totala antalet anställda minskade med 84 personer och uppgick till (1 584) vid räkenskapsårets utgång. Inom affärsområdena för revision minskade antalet anställda med 26 personer till sammanlagt personer. Inom övriga affärsområden och funktioner minskade antalet medarbetare med 52 personer till 510. Medelantalet anställda, beräknat som totalt arbetad tid dividerad med teoretisk arbetstid minskad med frånvaro, uppgick till (1 562). Löner och andra ersättningar har erlagts med (823) Mkr. Ytterligare personaluppgifter finns i not 4. Under räkenskapsåret har Hans Åkervall tillträtt som ny koncernchef och verkställande direktör för Bohlinsgruppen AB samt KPMG AB. Han var tidigare affärsområdeschef för Revision Stora Företag. Hans Åkervall har lämnat posten som verkställande direktör och koncernchef innan tidpunkten för avgivandet av årsredovisningen. Den senaste mätningen via KPMGs medarbetarundersökning, Global People Survey (GPS) visar på många förbättringar. Andelen medarbetare med högt engagemang ökade från 75 till 77 procent, vilket var den näst högsta siffran av samtliga medlemsfirmor. Undersökningen visar också att 87 procent av de anställda är stolta över att jobba på KPMG i Sverige och att 80 procent skulle rekommendera KPMG som arbetsgivare. KPMG är beroende av att medarbetarnas kompetensnivå är hög och ständigt aktuell för att vara konkurrenskraftiga. Under 2013 har ett nytt ledarutvecklingsprogram lanserats och utbildningar sker i den så kallade i Performance Development-processen. Coachning och feedback genomförs löpande för KPMGs ledare. För KPMG är Performance Management en nyckelprocess för att behålla, utveckla och belöna medarbetarna. Processen syftar till att hjälpa medarbetarna att nå uppsatta mål och förbättra sina resultat genom att motivera dem att göra goda insatser och att utvecklas yrkesmässigt och som individer. KPMG har arbetat med att förenkla och förfina processen under året och fokusera ännu mer på utveckling, återkoppling och samtal rankades KPMG som världens näst mest attraktiva arbetsgivare för tredje året i rad, enligt Universums undersökning av hur ekonomistudenter världen över rankar olika arbetsgivare. I Sverige rankades KPMG som den mest attraktiva arbetsgivaren av ekonomistudenter, vid en undersökning av Academic Works. KPMG blev även branschbäst i en undersökning av Universum där unga yrkesverksamma rankar sin egen arbetsgivare. Engagemang i samhället KPMG Sveriges samhällsengagemang består både av ekonomiska bidrag och av frivilliginsatser. Vid vissa tillfällen bistår KPMG även med resurser till katastrofhjälp. Under förra räkenskapsåret investerade KPMG Sverige 9 Mkr, motsvarande nästan 3 procent av resultatet före skatt, i samhällsstödjande insatser. En stor del av de samhällsstödjande insatserna sker genom KPMG-kontorens engagemang i organisationer, nätverk och projekt på den egna orten. Under året har ett antal projekt genomförts: KPMG samarbetar med Tällberg Foundation i ett projekt som syftar till att utveckla en samverkansmodell för upprustning av de så kallade miljonprogrammen för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Sedan 2002 stöttar KPMG innovationsverksamheten vid Chalmers. KPMG stöder start och utveckling av högteknologiska groddföretag genom råd i frågor kring företagsetablering, marknadsföring och finansiering. KPMG agerar som mentorer och bollplank samt leder ekonomiutbildningar för de gymnasieelever som under ett läsår driver egna företag via organisationen Ung Företagsamhet, UF. KPMG har engagerat sig i UF i Göteborg, Skaraborg och Falun. KPMG i Göteborg samarbetar med Drivhuset sedan KPMG bidrar finansiellt och med rådgivning, genom föreläsningar i bland annat presentationsteknik, projektledning, samt boksluts- och årsredovisningsfrågor. KPMG International är strategisk partner till World Economic Forum (WEF) och medverkar vid det årliga mötet i Davos. KPMG är aktivt involverade i WEFs ansträngningar på global, regional och branschnivå. KPMG bidrar med insikter och resurser för att främja global ekonomisk och social utveckling. Styrelsekraft är en del av regeringens program för att främja kvinnors företagande och tar utgångspunkt i övertygelsen att mångfald i styrelser ökar förutsättningarna för tillväxt.

7 Årsredovisning KPMG 2012/ Programmet vänder sig till kvinnor som är företagare eller i företagsledande position. KPMG bidrar med mentorer och utbildning. Head Start är ett nätverk av kvinnor i karriären som vill hjälpa andra kvinnor att hitta sina karriärvägar. Under nio månader får deltagarna unika möjligheter att ta del av mentorernas personliga erfarenheter av karriär och ledarskap. Mentorerna inom programmet kommer bland annat från KPMG. KPMG International Case Competition startade 1998 då Lundaekonomerna sökte en partner som kunde bidra med praktiska utmaningar från verkligheten för att komplettera den ordinarie utbildningen. Under 2012/2013 engagerades sammanlagt studenter från 300 universitet i 24 länder. I Sverige engagerades drygt 300 studenter i tävlingen. Varje år väljer KPMGs medarbetare inom ramen för KPMGs donationsprogram, Eldsjäl, ett samhällsprojekt att stödja med finansiering och projektuppföljning. KPMG matchar medarbetares frivilliga privata donationer samt skänker ytterligare pengar till det valda projektet. Under 2012 valde medarbetarna att stödja Barnens Rätt i Samhället, BRIS, för att öka tillgängligheten på hjälptelefonen och andra kommunikationsvägar. Kultur är en viktig del i samhället. KPMG är sponsor och partner till bland annat Kungliga Operan i Stockholm. Miljö KPMG bedriver inte någon miljöfarlig verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. KPMGs Miljöpolicy fastställs årligen av styrelsen. Inom ramen för ett globalt samarbete bedrivs projektet Global Green Initiative sedan 2008, som bland annat syftar till att minska KPMGs koldioxidutsläpp. På fem år har KPMG i Sverige minskat utsläppen med över 20 procent per anställd, bland annat genom en övergång till så kallad grön el på KPMGs kontor. KPMG är en av grundarna till Stockholm Water Prize, som främjar forskning och utveckling inom det globala vatten-området. KPMG stödjer WWF genom att delta i en av världens största manifestationer för klimatet, Earth Hour. Resultat och ställning Eftersom räkenskapsåret 2012/2013 bestod av 17 månader och då verksamheten är säsongsvarierad är inte jämförelser mot föregående räkenskapsår relevanta i vissa fall. Rörelsens intäkter uppgick till Mkr och personalkostnaderna till Mkr. Den genomsnittliga månatliga personalkostnaden var oförändrad under de två senaste räkenskapsåren. Antalet anställda har minskat under andra halvan av räkenskapsåret. Övriga externa kostnader uppgick till 708 Mkr. Sett på månadsbasis i genomsnitt var övriga externa kostnader i princip oförändrade under 2012/2013 jämfört med föregående räkenskapsår. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 153 Mkr och speglar den lågkonjunktur och priskonkurrens som har rått under räkenskapsåret. Soliditeten uppgick till 26,3 (38,0) procent vid bokslutstillfället. De likvida medlen uppgick till 150 (147) Mkr vid årets slut. Händelser efter balansdagen Efter räkenskapsårets utgång har George Pettersson, styrelseordförande, tillträtt som tillförordnad verkställande direktör efter Hans Åkervall. Vinstdiposition Följande medel står till årsstämmans förfogande: Kronor Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Kronor Utdelning kronor per aktie Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Leverantörers miljöengagemang utgör en väsentlig faktor vid upphandlingar KPMG har undertecknat FN Global Compact och har under räkenskapsåret publicerat den första hållbarhetsredovisningen för KPMG i Sverige, baserat på GRIs riktlinjer (G3), nivå C. Hållbarhetsarbetet drivs i fyra dimensioner, Enterprise, Employees, Education and Environment.

8 8 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Femårsöversikt Belopp i Mkr 2012/2013* 2011/ / / / /2008 Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Balansomslutning Rörelsemarginal (%) 5,4 14,7 14,7 19,8 19,1 23,0 Soliditet (%) 26,3 38,0 38,1 44,6 33,5 36,6 Likviditet Omsättning per anställd (Tkr) Personalkostnad per anställd (Tkr) Medelantalet anställda Siffror för räkenskapsåret 2009/2010 är justerade med den effekt som bytet av redovisningsprincip har gett upphov till. Räkenskapsåret 2008/2009 är inte justerat. *2012/2013 avser 17 månader Rörelsemarginal, % Soliditet, % Omsättning per anställd 2012/2013 har konverterats till tolvmånaders tal Personalkostnad per anställd 2012/2013 har konverterats till tolvmånaders tal Rörelseresultat dividerat med nettomsättning Eget kapital och uppskjuten skatt dividerat med balansomslutningen Omsättning dividerat med medelantalet anställda Personalkostnad dividerat med medelantalet anställda Resultaträkning Belopp i Tkr Not * Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat *2012/2013 avser 17 månader

9 Årsredovisning KPMG 2012/ Balansräkning Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Pågående arbeten för annans räkning Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Balansräkning Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i Tkr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 Årsredovisning KPMG 2012/ Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse (inkråmsgoodwill) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernintern finansiering Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i Tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner

12 12 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar För materiella anläggningstillgångar tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2001:3). Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdeminskning. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Goodwill 20-33% Nedlagda kostnader på annans fastighet Återstående kontraktstid Inventarier och egenutvecklade dataprogram 20% Persondatorer och större inköp av mobiltelefoner 33% Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till aktuell kurs på balansdagen. Kundfordringar Kundfordringar har värderats individuellt och är upptagna till de värden med vilka de beräknas inflyta. Leasing Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Leasingavgiften för bilar och inventarier redovisas enligt betalningsplanerna. Några finansiella leasingavtal har inte ingåtts. Intäktsredovisning samt värdering av ofakturerade arvoden Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Uppdrag med fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Bolaget ändrade under räkenskapsåret 2010/2011 redovisningsprincip beträffande intäktsredovisning samt värdering av ofakturerade arvoden. Tidigare redovisades intäkter enligt alternativregeln (BFNAR 2003:3) där intäkter från tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisades i den takt som tjänsterna fakturerades och utgifter redovisades som kostnad när de uppkom. Avseende utförda men ej fakturerade äldre tjänsteuppdrag på löpande räkning var värdet av det nedlagda arbetet redovisat som intäkt. Inkomstskatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktioner redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för räkenskapsåret. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. En uppskjuten skattefordran redovisas i den mån det är sannolikt att den kommer att kunna utnyttjas. Skadeståndsanspråk Det förekommer att skadeståndsanspråk riktas mot KPMG och enskilda revisorer som ett resultat av deras yrkesutövning. I de fall det är sannolikt att ett skadeståndsanspråk medför en kostnad för koncernen har reservering skett. När risken anses liten att anspråk ska medföra en kostnad informeras om anspråk under antingen ansvarsförbindelser eller i förvaltningsberättelsen, beroende på storleken på risken. Om ingen eller ytterst liten risk bedöms föreligga återfinns ingen information i årsredovisningen, om inte särskilda skäl föreligger. Koncernuppgifter KPMG AB är ett helägt dotterbolag till Bohlinsgruppen AB med organisationsnummer och säte i Stockholm. Vissa tjänster, såsom del av ansvarsförsäkring, köps in från andra företag inom Bohlinsgruppenkoncernen. Totalt uppgår inköpen till (59 573) Tkr medan ingen försäljning har skett. Förkortningar, definitioner m m Belopp anges i tusentals kronor om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

13 Årsredovisning KPMG 2012/ Not 1 Nettoomsättning per tjänsteområde Revision Rådgivning Vidarefakturerade utlägg Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Mazars SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Arvoden belastar KPMG AB för samtliga bolag som ingår i Bohlinsgruppenkoncernen. Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing Betalning av tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror

14 14 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Sverige Varav män 44% 44% Summa Varav män 44% 44% Könsfördelning i styrelsen och företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 13% 11% Övriga ledande befattningshavare 33% 57% Löner andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse VD och Vice VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) Bland personalkostnaderna i resultaträkningen ingår (30 542) för personal i Bohlinsgruppen AB. Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören är verksamma som revisorer och konsulter i KPMG AB. Löner för styrelsen, VD och vice VD presenteras på koncernnivå. Alla personer i företagets ledning är anslutna till pensionsplaner eller liknande plan. Enligt anställningsavtalen gäller generellt sex månaders ömsesidig uppsägning. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,9% 2,0% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 54,2% 51,0% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 0,9% 1,4% Kvinnor 2,7% 2,6% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 1,3% 1,3% år 1,3% 1,5% 50 år eller äldre 3,5% 3,5%

15 Årsredovisning KPMG 2012/ Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Goodwill Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Periodens skattekostnad Skatt hänförlig till koncernbidrag Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänförlig till skattemässig värdering av pågående arbeten Uppskjuten skatt till följd av avskrivningar på anläggningstillgångar Uppskjuten skatt till följd av förändringar i pensionsavsättningar Uppskjuten skatt till följd av förändringar av ej avdragsgilla reserveringar Uppskjuten skatt till följd av förändringar i skattesatser Total redovisad skattekostnad Not 7 Inkråmsgoodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut

16 16 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Not 8 Nedlagda kostnader på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 9 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Häri ingår andel i bostadsrätt samt andel i KPMGs internationella försäkringsbolag. Not 11 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden Reversfordringar vid årets början och slut

17 Årsredovisning KPMG 2012/ Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyror Försäkringar Övriga poster Not 13 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag -536 Utdelning Årets resultat Vid årets slut Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Utgående balans enligt balansräkning föregående år Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag -923 Utdelning Årets resultat Vid årets slut Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser /04/30 Övriga pensionsutfästelser Not 15 Avsättningar för uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Skattemässig värdering av pågående arbeten Inventarier Pensionsavsättningar Övriga temporära skillnader Kvittning Netto uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Skattemässig värdering av pågående arbeten Inventarier Pensionsavsättningar Övriga temporära skillnader Kvittning Netto uppskjuten skatteskuld

18 18 Årsredovisning KPMG 2012/2013 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen lön, semester- och övertidsersättning Upplupna sociala avgifter inklusive särskild löneskatt Övriga poster

19 Årsredovisning KPMG 2012/ Stockholm den 8 november 2013 George Pettersson Ordförande och verkställande direktör Björn Flink Birgitta Gustafsson Dan Kjällqvist Jan Källqvist Jan Malm Anders Malmeby Johan Pauli Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 november 2013 Mazars SET Revisionsbyrå AB Michael Olsson Auktoriserad revisor

20 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se BOHLINSGRUPPEN AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse.................................. 3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer....................... 16

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se INNEHÅLL 03 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 08 RESULTATRÄKNING 09 BALANSRÄKNING 10 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 11 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer