Viktiga händelser under Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13"

Transkript

1

2 I N N E H Å L L Viktiga händelser under VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 13 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48 Nyckeltal & aktiedata 50 Förvaltningsberättelse 52 Resultaträkningar 55 Balansräkningar 56 Kassaflödesanalyser 58 Noter 59 Revisionsberättelse 71 Tidplan för ekonomisk information 72 Kontaktinformation 72

3 2 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr S N A B B I N B R O M S N I N G PÅ V I K A N D E M A R K N A D V I K T I G A H Ä N D E L S E R U N D E R : Marknaden för bostäder försämrades kraftigt med vikande efterfrågan och fallande priser. Under året såldes 15 (50) bostadsrätter till ett värde av 71 (72) Mkr. Koncernens omsättning uppgick till 158,0 (159,4) Mkr. Resultatet efter skatt sjönk till 1,6 (24,4) Mkr, motsvarande 0,16 (2,41) kr per aktie. Eget kapital uppgick vid årets slut till 89 (91) Mkr, motsvarande 8,78 (8,87) kr per aktie. Moderbolaget hade vid årsskiftet en soliditet på 98 %. 10 bostadsrätter i eget lager har skrivits ner med drygt 20 %. Tack vare ALM:s flexibla affärsmodell och försiktiga finanspolicy lyckades bolaget i god tid parera marknadsnedgången. Byggnationen av Smögenbaden pågår och är fullt finansierat. U T S I K T E R F Ö R : En god och ökande likviditet medför att ALM Equity aktivt söker efter projekt och fastigheter som hamnat i svårigheter där bolaget med sin kompetens inom finansiell strukturering och fastighetsutveckling kan medverka som partner. Även om marknaden är krasslig så spanar ALM mot framtiden med tillförsikt.

4 4 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr V D H A R O R D E T : H Å L L B A R S T R AT E G I F Ö R K Ä R VA R E T I D E R 2008 blev ett turbulent år med kraftigt vikande efterfrågan på bostadsmarknaden och fallande bostadspriser. Vid ingången av året såg marknadsläget ut att förbättras, men under våren och sommaren 2008 blev köparna allt mer avvaktande för att sedan under hösten nästan helt försvinna. Bakom den kraftiga inbromsningen, och tvärstoppet under fjärde kvartalet, låg den fördjupade finanskrisen där Lehman Brothers konkurs i USA och riks bankens oväntade räntehöjning i september utlöste nära nog panik på bolånemarknaden. A L L M Ä N O S Ä K E R H E T Den allmänna osäkerheten, med risk för fortsatt fallande bostadspriser, ledde till att bankerna blev mycket återhållsamma i sin kreditgivning och skärpte kraven på kundernas egeninsatser. I detta läge, när kreditvillkoren mot slutkund så avsevärt försämrades, varken kunde eller vågade någon köpa nyproducerade bostäder. För ALM, vars affärsidé är att sälja bostäder redan på ritningsstadiet, blev detta kännbart. Vi hade planerat för att sälja drygt 200 bostadsrätter under 2008, men det faktiska utfallet blev endast 15, mot 50 året innan. Tack vare färdigställandet av tre projekt som byggstartades under 2007 fick vi dock en likviditetsförstärkning som kunde användas för amortering av lån. S TA R K A F F Ä R S M O D E L L Trots försäljningsmotgångarna kan jag konstatera att ALM:s affärsmodell visat sin styrka under dessa bistra marknadsförhållanden. Tack vare vår försiktiga policy att inte byggstarta nya projekt, förrän 75 % är sålt och fullfinansiering erhållits, kunde vi i god tid dra åt bromsarna. Vår flexibla organisationsuppbyggnad, med ett stort antal externa medarbetare, innebar samtidigt att vi snabbt kunde anpassa oss till det kärvare marknadsklimatet och reducera utvecklingskostnaderna genom att minska inköpta konsultuppdrag och dra ned på utgifterna för säljinsatser av projekt. Vårt balanserade risktagande återspeglas även i projektportföljen. Efter 2008 års prisfall har vi skrivit ner värdet på 10 färdigställda lägenheter i eget lager med 20 %. Enligt vår bedömning före ligger inget nedskrivningsbehov i övriga delar av portföljen. Inga förvärv har gjorts sedan 2007, och fastighetsportföljens ingångsvärden är genomgående låga. V Ä G E N F R A M ÅT Vägen framåt är osäker, men det finns trots allt utrymme för viss optimism. Efter riksbankens rekordstora räntesänkningar med totalt 3,75 % (från september månads 4,75 % nivå) har lånemarknaden för slutkunder stadigt förbättrats. Väsenligt lägre räntor, i kombination med regeringens skattesänkningar, innebär att köpkraften hos den arbetande befolkningen ökat markant, vilket bör stimulera bostadsmarknaden. Risken för ökad arbetslöshet är visserligen en hämmande faktor, men i de regioner där ALM huvudsakligen är verksamt, exempelvis Storstockholmsområdet, utgör detta ett mindre hot. Vi kan redan i början av 2009 konstatera att intresset för lägenhets- och småhusvisningar har ökat och det finns goda skäl att räkna med en stabilisering av bostads priserna. Håller efterfrågeökningen i sig kan ALM snabbt dra igång de projekt som var tänkta att lanseras under Eftersom byggkostnaderna sannolikt kommer att minska, på grund av den minskande produktionen i landet, ser även kalkylerna ut att förbättrats. at t r a k t i v a l ä g e n I en svag marknad får läget en allt större betydelse och samtliga projekt i ALM:s portfölj ligger på attraktiva lägen. Projekten måste dock struktureras om och anpassas till de nya marknadsförhållanden som råder. Eftersom efterfrågan på dyrare, och mer lyxbetonade, lägenheter har minskat innebär det att större projekt kan komma att styckas upp i mindre enheter, samtidigt som prislapp mot kund samt finansieringsupplägget ses över. Etappvis försäljning blir mer aktuellt samtidigt som vi också kan tänka oss att sälja en del av de byggklara tomter som vi förfogar över, varav 25 är sjötomter på bästa tänkbara läge. G O D A M Ö J L I G H E T E R Jag ser goda möjligheter för ALM att flytta fram sina positioner på den marknad som nu råder. Finans- och bostadskrisen har lett till att ett flertal av våra konkurrenter gått omkull och att många projekt står halvfärdiga. Här kan vi själva, eller i partnerskap med banker och de krisdrabbade företagen, ta över och fullfölja projekten utan större kapitalinsats. Vår styrka ligger i kreativiteten och kompetensen att driva utvecklings projekt med en kapitalsnål organisation. Genom att varje nytt projekt läggs i eget bolag, med egen finansiering, reduceras risken och moder bolaget kan hållas skuldfritt, vilket ger utrymme för nya affärer. t i d i g t i k o n J u n k t u r c y k e l n Under 2009 kommer vi att fullfölja projekt Smög enbaden med totalt 24 lägenheter på Smögen med första inflyttning i juni. Vår förhoppning är att marknaden skall lossna så att vi kan dra igång nya projekt under Detta, i kombination med utsikterna till samverkan i andra projekt, gör att 2009 kan bli ett bra år för ALM Equity. Till skillnad från exempelvis verkstadsindustrin ligger vi tidigt i konjunkturcykeln. Vi kände av nedgången redan under 2007 och vi kommer att tillhöra de företag som ligger i täten när det vänder uppåt. Stockholm i mars 2009 Joakim Alm vd

5 6 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr M A R K N A D : S T R U K T U R F Ö R Ä N D R I N G A R G E R N YA A F FÄ R S M Ö J L I G H E T E R Bostadsbyggandet i Sverige väntas under 2009 sjunka för andra året i rad. En god underliggande efterfrågan talar dock för en stabilisering av priserna som steg under januari Medelpriset för en villa i landet gick upp med 4 % under januari medan bostadsrätten blev 5 % dyrare. 1 Produktionen av bostäder har i flera år ut veck lats i otakt med efterfrågan som enligt prognos från Boverket bedöms uppgå till lägenheter per år fram till 2012, varav i Stockholm. Under 2008 producerades endast lägenheter, vilket innebar en produktionsnedgång med 40 % jämfört med För 2009 räknar Boverket med att produktionen sjunker ytterligare till ca nya lägenheter. ALM Equity uppskattar att nedgången blir ännu större. Den kraftiga inbromsning som skedde på marknaden under hösten 2008, i kombination med kreditåtstramning och indragna stöd i form av investerings- och räntebidrag, talar för att så blir fallet. Samtidigt som produktionen faller är den långsiktiga efterfrågetrenden obruten. Framför allt gäller det landets tillväxtregioner där Stockholms län hade en kraftig befolkningstillväxt med personer under D Ä M P A D P R I S U T V E C K L I N G Under hösten 2008 försämrades bostadsmarknaden i snabb takt. Sämre framtidsutsikter, låg reallöneökning, 2 ökad arbetslöshet 3 och en stramare kreditmarknad ledde till att priserna på villor och bostadsrätter i landet minskade med cirka 6 9 % under helåret. Genomsnittspriset för en centralt belägen bostadsrätt i Stockholm minskade under 2008 med 11 % till kr per kvadratmeter. 4 Allt är dock inte nattsvart. Lägre boräntor och skattelättnader samtidigt som många banker spår de kraftigaste reallöneökningarna sedan 1970-talet har gett den arbetande delen av befolk ningen ett väsentligt ökat konsumtionsutrymme. Slutsatsen är att kombinationen av låg nyproduktion och långsiktigt god efterfrågan motverkar ett längre fortsatt prisfall på bostäder. M A R K N A D S S T R AT E G I För att uppnå bästa möjliga avkastning letar ALM Equity aktivt efter välbelägna projekt som kan ut vecklas med höga marginaler. Ofta handlar det om fastigheter med ett bra mikroläge på en attrak tiv delmarknad. Genom att erbjuda kunden vad som efterfrågas och tillföra mervärden i form av exempelvis båtplatser, golfmedlemskap eller möjlig het till andrahandsuthyrning kan vi i bästa fall skapa premiumprojekt som ligger i en klass för sig och där vi själva sätter priset inte marknaden. K O N C E P T S T R AT E G I M E D K U N D E N I C E N T R U M I en vikande marknad ökar lägesfaktorns betydelse, men ett bra läge säljer inte sig själv. Redan när vi förvärvar en fastighet har vi en klar uppfattning om hur den skall utvecklas för att kunna möta olika kundgruppers önskemål. Detta oavsett om det gäller lyxbetonade fritidslägenheter eller bostäder för unga storstadsmänniskor. ALM Equity sätter alltid kunden i centrum. Varje projekt utformas så att potentiella köpare upplever att de får något utöver det vanliga. Tillsammans med skickliga arkitekter skapar vi individuellt utformade lägenheter med stor omsorg om planlösningar, inredningsdetaljer och den kringliggande miljön. I vårt helhetstänkande kring boendet ingår också bra kommunikationer, lättillgänglighet och en hög servicegrad allt i syfte att skapa attraktiva bostäder som skiljer sig från mängden. K O N K U R R E N T E R ALM Equity möter konkurrens från olika håll. De stora byggbolagen, som Skanska, NCC, Peab och JM dominerar marknaden. Dessa är i första hand inriktade på stora fastighetsprojekt med fler än 100 lägenheter. Under senare år har även ett antal mellanstora byggbolag börjat utveckla projekt i egen regi och vid sidan om dessa aktörer finns det företag som utan egen entreprenadverksamhet, i likhet med ALM Equity, ägnar sig åt ren fastighetsutveckling. Den pågående turbulensen på marknaden väntas leda till stora förändringar i branschstrukturen under Tvärstoppet i bostadsförsäljningen under hösten 2008 har lett till minskad produktion och många byggbolag har tvingats varsla sin personal om uppsägning. Denna utveckling kommer troligen att fortsätta under Som en konsekvens av den kärva marknadsutvecklingen har flera byggbolag överlåtit bostadsrättsbyggrätter till allmännyttan som kommer att omvandla dessa till hyresrätter. Större projekt har bromsats eller lagts i malpåse. Lokala byggbolag, som under senare år ägnat sig åt mindre bostadsrättsprojekt, har i ökad omfattning börjat återgå till mer renodlad entreprenadverksamhet. Bolag som byggt på spekulation, och som inte kan sälja sina projekt, riskerar att gå omkull, vilket vissa redan har gjort. På samma sätt lever fastighetsutvecklare med hög belåning farligt när projekten inte kan byggstartas på grund av utebliven försäljning. De projekt som trots allt fullföljs kommer sannolikt att bli mindre och flera kommer antagligen ombildas till hyresrätter. Många fastighetsutvecklare drabbades av stora ekonomiska problem under 2008 och har försvunnit från marknaden. Fler lär följa efter under 2009, vilket innebär att konkurrensen om byggrätter och utvecklingsbara fastigheter kommer att minska. R I S K E R & M Ö J L I G H E T E R Den dramatiskt förändrade marknadssituationen innebär både risker och möjligheter. Ett problem som uppstått är att flyttkedjorna inte längre fungerar. Den som står i begrepp att köpa en nyproducerad lägenhet har som regel ett befintligt boende i form av villa eller bostadsrätt som måste säljas för att delfinansiera köpet. Ett förvärv av en bostadslägenhet på ritning innebär i praktiken ett köp på termin för framtida leverans. I en fallande marknad finns det risk för att priset på den befintliga bostaden sjunker i pris, vilket gör såväl banker som köpare osäkra. Problematiken går delvis att överbrygga genom olika metoder som garanterade boendekostnader, skydd mot dubbla boendekostnader och räntefria lån. Men den psykologiska grundproblematiken kvarstår, nämligen att den köpare som tror att något blir billigare i framtiden inte köper idag. I nuvarande marknadsläge ökar riskerna i verksamheten på flera plan med entreprenörer och underleverantörer som drabbas av problem och köpare som vill hoppa av sina kontrakt. Men det uppstår även möjligheter. Med färre konkurrerande projektutvecklingsföretag minskar priserna på byggrätter och projektfastigheter, samtidigt som byggkostnaderna sjunker. Viljan till samarbete ökar, vilket skapar en marknad för bytes- och strukturaffärer. Tack vare ALM Equitys organisation med externa partners kan före taget lättare än många andra aktörer anpassa sig till den marknadssituation som uppstått. Bland annat skapas det nya affärsmöjligheter i havererade fastighetsbolag och projekt där ALM kan gå in som partner när bankernas kreditgivning blivit stramare. 1. Källa: Mäklarstatistik. Statistiken baseras på försäljningen av bostadsrätter och villor i landet under januari månad Årsstatistik från Medlingsinstitutet visar att lönerna under 2008 i genomsnitt steg med cirka 4 %, (jämfört med 3,3 % under 2007), men att det till trots blev mindre pengar i praktiken då inflationen drog i väg ordentligt och gjorde att reallöneökningarna stannade under 1 %. Det kan jämföras med tioårsperioden då reallöneökningarna låg på i snitt 2,6 % per år. 3. Statistik från SCB, januari 2009, jämfört med motsvar ande period föregående år: Arbetslöshet + 14,3 %, sysselsättning 0,4 %. 4. Källa: Mäklarstatistik.

6 8 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr F I N A N S I E R I N G : F U L L F I N A N S I E R I N G K R AV F Ö R B YG G S TA R T M I L J Ö : B o e n d e t s k a l l va r a m i l j ö e f f e k t i v t Enligt ALM Equitys finansiella modell skall alla ingångna projekt vara fullt finansierade innan de byggstartas, samt 75 % av enheterna vara sålda eller uthyrda. Vid denna försäljningsnivå är projekten säkerställda tack vare att marginalen i varje projekt är hög. Full finansiering skall täcka köp av fastighet samt alla kostnader för att kunna sälja projektet färdigutvecklat till slutkund. Kapitalstrukturen följer löpande en finansieringsplan som vid starten av varje projekt tas fram tillsammans med finansiella partners och eventuella delägare i projektet. Kapitalstrukturen kan variera från projekt till projekt, beroende på de flöden som projektet genererar under sin livslängd. Varje projekt får på så sätt en egen dynamisk kapitalstruktur som vid varje tillfälle ger projektet full finansiering. Ett vanligt utvecklingsmönster är att projekten bolagiseras redan vid förvärvstillfället. Projektbolaget kapitaliseras sedan med banklån, ägarlån och eget kapital. Enligt ALM:s definition utgör eget kapital plus ägarlån andelen riskbärande kapital i förhållande till totalt kapital i projektet. Genom att alla projekt är självfinansierade, och ligger i egna bolag, minimeras den finansiella risken och projekten blir lättare att styra. Samtidigt kan moderbolaget hållas skuldfritt och utnyttjas för nya affärer samt stödja projektbolagen på marginalen. En fördel med ALM Equitys finansiella modell är att alla projekt riskanalyseras av flera parter; delägare, banker, andra finansiärer samt bolagets investeringskommitté. A L M : S F I N A N S I E L L A M O D E L L Ett obelånat moderbolag. Projekten skall vara fullfinansierade. Marginalen i varje projekt skall vara hög. Inga säkerheter ställda mellan olika projekt. Inga lån mellan olika projekt. Miljöfrågorna blir allt viktigare i samhället. ALM Equitys målsättning är att skapa väl genomtänkta bostadsmiljöer där val av material, uppförande och förvaltning tar hänsyn till miljön. Utöver alla miljökrav som myndigheterna har satt upp, försöker vi, så långt det går, att uppnå ett så kostnads- och miljöeffektivt boende som möjligt, bland annat genom att ge lägenhetsinnehavarna bättre möjligheter att själva påverka sitt miljöval. Stora besparingar kan exempelvis uppnås om de boende själva kan styra sin energianvändning genom exempelvis individuell energimätning. Genom att installera styr- och reglersystem med separata el-, värme- och vattenmätare i varje lägenhet får de boende ett incitament att påverka sin energikonsumtion och att sänka sina driftskostnader. Internt arbetar ALM kontinuerligt med att utveckla miljötänkandet i företaget genom att skapa bra rutiner inom alla våra arbetsområden. Smögen. ALM uppför här BRF Smögenbaden med inflyttning från juni 2009.

7 10 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr A F F Ä R S M O D E L L : F L E X I B E L O R G A N I S AT I O N M E D KO N T R O L L E R AT R I S K TA G A N D E ALM:s affärsmodell är utformad för att möjliggöra snabb tillväxt med kontrollerad risk. Modellen medger stor flexibilitet när det gäller varje enskilt projekt, vilket är en styrka i en vikande marknad. Under gynnsamma förhållanden kan fastighetsutveckling vara en mycket lönsam verksamhet, vilket återspeglar risken i processen som ofta spänner över flera år. En viktig framgångsfaktor är att förvärva välbelägen mark, eller exploateringsfastigheter, till rätt pris och att inte binda för mycket kapital i objekt som tar lång tid att utveckla. T R A P P S T E G S V I S V Ä R D E S T E G R I N G Värdestegringen i fastighetsutvecklingsprojekt sker trappstegsvis, där varje trappsteg har olika höjd och avsatserna är olika långa. Risken i verksamheten minskar successivt ju närmare de enskilda projekten kommer sitt färdigställande. Köp av råmark är ofta en förhållandevis billig investering, men samtidigt förenat med stort risktagande. Det tar som regel låg tid att få marken detaljplanelagd och byggbar, om det över huvud taget är möjligt. De olika myndighetsprocesserna har en tendens att dra ut på tiden och förutsättningarna kan ändras på grund av faktorer som ligger utanför markägarens kontroll. Nya trafikleder, uppskjutna skolinvesteringar eller beslut som begränsar byggrätten kan göra projektet mindre attraktivt. När väl alla beslut är fattade, och råmarken blivit detaljplanelagd, ökar värdet på projektet kraftigt. Med tanke på riskerna, och den långa tid det tar för att få råmark planlagd, har emellertid ALM Equity valt att avstå från denna fas i utvecklingsprocessen. Vi inriktar oss istället på mark som redan har en laga kraft vunnen detaljplan och där vi ser goda möjligheter att utveckla attraktiva projekt med hög lönsamhet. Ett första steg kan vara att öka antalet tomter och åstadkomma fler byggrätter som höjer exploateringsgraden. En stor del av ALM:s konkurrenskraft ligger i att vi på ett tidigt stadium ser den möjliga potentialen i varje enskilt projekt och har förmågan att utveckla dem på ett kreativt sätt. Vår specialitet är mindre projekt som får en personlig utformning och som därmed sticker ut på marknaden, oavsett om det gäller nybyggnation eller ombyggnad av befintliga fastigheter. Här arbetar vi i en nisch som är alltför liten för de stora byggbolagen, men stor nog för oss. R i s k h a n t e r i n g En viktig faktor i ALM:s affärsmodell är att på olika sätt begränsa riskerna i verksamheten. Genom att avstå från investeringar i råmark, och inte starta ett bygge förrän 75 % av lägenheterna är sålda och full finansiering erhållits, har vi eliminerat en stor del av riskerna. Men vår riskaversion går längre än så. Varje projekt riskgraderas och läggs i eget bolag med egen finansiering och projektstyrning. Genom att varje projekt står på egna ben, och utvecklas på egna meriter, skyddas moderbolaget och andra projekt om problem skulle uppstå. Uppbyggnaden med självständiga projektbolag innebär att ALM har en tydlig och flexibel affärsstruktur som underlättar kommunikationen med samarbetspartners, kunder, leverantörer och banker. Den ger också stora fördelar när det gäller att anpassa affärsmodellen i tider med svag efterfrågan. En bärande affärsidé i ALM har varit att sälja de olika projekten på ritning för framtida leverans, samt att finansiera projekten med mezzaninlån där långivaren, utöver ränta, får del i vinsten. I en fallande marknad har detta visat sig vara förenat med stora svårigheter. Vi undersöker därför olika vägar för att komma vidare. Vissa projekt kommer att delas upp i mindre delar. ALM har även begränsat rörelserisken genom sin organisatoriska uppbyggnad med ett fåtal egna medarbetare och en kretsorganisation bestående av externa specialister. Detta gör att bolaget lätt kan anpassa verksamheten till nya förhållanden på marknaden genom att exempelvis släppa in nya partners i de olika projektbolagen. P R O J E K T E N S M I K R O L Ä G E M4 Mikroläget följer övriga marknaden. Mycket små möjligheter att påverka prisbilden. M3 Mikroläge med designkoncept, storlek på lägenheter. Små möjligheter att påverka prisbilden. M2 Eget läge, möjlighet att påverka prisbilden. M 1 Unikt mikroläge, objekt kopplat till aktiviteter, design, båtplatser m.m. Jämförbara objekt saknas. Stora möjligheter att påverka prisbilden. Premiumprojekt. I efterföljande beskrivningar av våra projekt går det enkelt att se varje projekts mikroläge. K o s t n a d s e f f e k t i v o r g a n i s at i o n ALM:s kretsorganisation omfattar bland annat mäklare, arkitekter och byggbolag. Organisationsmodellen är flexibel, smidig och kostnadseffektiv. Målsättningen är att alltid arbeta med de bästa aktörerna på marknaden. Eftersom varje bostadsprojekt är unikt varierar kretsorganisationens sammansättning från fall till fall. Det är av yttersta vikt att inte bara vi själva, utan även våra partners, känner ett stort intresse för de olika projekten som ofta sticker ut vad gäller läge och arkitektur. Inför varje nytt uppdrag gör vi en noggrann beskrivning av projektets karak tär och egenart för att därefter kunna välja bästa möjliga kretsorganisation. Under 2008 har vi fortsatt arbetet med att definiera vilka externa P R O J E K T E N S R I S K N I V Å Risknivå Projektfas R5 Råmark. R4 Planlagd mark. R3 Bygglov beviljat/olika myndighetslov. R2 Mer än 75 % av projektets bostäder sålda. R 1 Upphandling, påbörjande & färdigställande av entreprenad. Normalt arbetar ALM Equity inte på risknivå 5. I efterföljande beskrivningar av våra projekt går det att se var på risktrappan de olika projekten befinner sig. Observera att uppgifterna avser projektens status per den 31 december 2008.

8 12 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr partners som bäst passar in i ALM:s flexibla struktur. Varje projekt leds av en projektledare som, inåt och utåt är ansvarig för projektets fullföljande. Arbetet kräver stor kompetens beträffande organisation, ekonomisk styrning och samarbetsförmåga så projektarbetet kan bedrivas smidigt och utan förseningar. K u n d e n i c e n t r u m På samma sätt som samarbetet i kretsorganisationen är viktigt har kommunikationen med kunderna stor betydelse. Detta inte minst i en fallande marknad när ALM:s affärsmodell att sälja in varje projekt redan på ritningsstadiet sätts på prov. Att sälja på ritning, utan att ha ett färdigt objekt att visa upp, kräver skickliga mäklare och stor inlevelseförmåga hos våra presumtiva kunder. I denna process måste kunderna kunna känna förtroende för ALM, medan vi i vår tur måste vara extra lyhörda för kundernas önskemål och försöka tillgodose dem ända fram till överlämnandet av den färdiga lägenheten. ALM sätter alltid kunden i centrum och för oss är det viktigt att kundens förväntningar stämmer väl överens med slutresultatet. Av den anledningen har vi tagit fram en skrift som tydligt beskriver vad som gäller vid köp av nyproduktion av ALM Equity. Vi kommer även att genomföra enkäter hos våra kunder där dessa får betygsätta hela utvecklingsprocessen och även komma med synpunkter på våra partners i kretsorganisationen. Allt i syfte att kunna förfina våra arbetsmetoder och projektens inriktning på olika kundsegment. M i k r o l ä g e & r i s k n i v å e r Risken i fastighetsprojekt varierar över tiden och brukar som regel avta ju närmare de kommer sitt färdigställande. Men även färdigutvecklade projekt kan visa sig vara svårsålda. För att lättare kunna bedöma risken under de olika utvecklingsfaserna delar ALM in varje projekt i olika risknivåer. I den efterföljande projektbeskrivningen redovisas vinstavräkningsgraden som beskrivs närmare i Not 1 på sidan 59. Projekten rangordnas både med hänsyn till sin utvecklingsfas och sin position på marknaden mikroläge på olika delmarknader. På så sätt går det att få en uppfattning om hur läget och utformningen kan förväntas påverka lönsamheten. Ett bra mikroläge kan dessutom förstärkas genom att projekten tillförs olika mervärden. I den följande presentationen framgår tydligt de olika projektens position på marknaden och var på riskskalan de befann sig per den 31 december Broschyren»Att köpa bostad genom ALM Equity«beskriver tydligt för kunden vad som gäller vid köp av en nyproducerad bostad. Efter att kunden har flyttat in får man via enkäten»du som köpt bostad genom ALM Equity«utförligt svara på 34 st frågor. A L M E Q U I T YS P R OJ E K T- & FA S T I G H E T S P O R T F Ö L J B o s ta d s p r oj e k t B R F S m ö g e n b a d e n, S ot e n ä s ALM Equity förvärvade under våren 2007 majo ri teten i Smögenbaden en byggrätt om fem fastig heter på Smögenön i Sotenäs kommun. Säljaren var en privatperson som tidigare hade drivit den välkända hotell- och restauranganläggningen som låg på fastigheterna. Säljaren hade drivit en för änd ring av detaljplanen till bostadsändamål och såg en möjlighet att få ut högsta möjliga värde genom att utveckla fastigheten tillsammans med ALM Equity. Smögenbaden är belägen på västkusten längst ut på klipporna på Smögenön med fantastiska 270 graders havsutsikt. Smögen är och har länge varit en av de mest attraktiva badorterna på västkusten och läget för fastigheterna är det bästa tänkbara på orten. Fastigheterna ligger i anslutning till havsbadet och Smögenbryggan med alla nöjen och affärer inom gångavstånd. På fastigheterna uppförs 16 lägenheter i åtta parhus, samt åtta lägenheter i ett flerbostadshus med underliggande garage. Den totala boarean uppgår till kvm. 75 % av lägenheterna var sålda under våren Byggnationen påbörjades i maj med PEAB som totalentreprenör och inflyttning kommer att ske med början i juni Fastighet: Smögenön 51:2, 95:4-8 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 24 st Försäljningsgrad: 67 % Färdigställandegrad: 49 % Vinstavräkningsgrad: 42 % Ägarandel: 53,4 % B R F S e a s i d e Vä r m d ö, M ö r t n ä s Ursprungligen bestod projektet av fyra separata fastigheter om totalt kvm på en halvö ute på Värmdö. Endast två av dessa fyra fastigheter fick bebyggas men enligt den då pågående planändringen var en uppdelning på tio villatomter trolig, vilket också låg till grund för förvärvspriset. Sedan ALM Equitys förvärvat området vann den nya detaljplanen laga kraft, och efter ytterligare bearbetning av förutsättningarna från ALM Equitys sida blev resultatet att området styckades i 16 villatomter, varav nio sjötomter och sju sjö nära med sjöutsikt. Då varje tomt får bebyggas med ett parhus, kan de 16 fastigheterna generera totalt 32 bostadsenheter. Genom att fastigheten är styckad i 16 separata tomter har projektet stor flexibilitet. Försäljningen kan ske i bostadsrättsform och/eller med äganderätt. Det minskar projektrisken och höjer värdet i och med att antalet kategorier köpare ökar. Bygglovet för projektet är klart och under året kommer projektet att marknadsföras och säljas. Området vänder sig i första hand till par i års åldern samt par i års åldern som uppskattar det moderna och natursköna skärgårdslivet bara 20 minuter från Stockholms

9 14 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr city. Projektet innefattar även privat strand och sjöstugor med vedeldad bastu. Fastighet: Mörtnäs 1:705, m.fl. Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 32 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 17 % Ägarandel: 100 % B R F U t s i k t e n i N o r r tä l j e, N o r r tä l j e Fastigheten Församlingshemmet 1, som tidigare tillhörde Svenska Kyrkan, har ett mycket bra läge med utsikt över hamnen och några minuters promenad från Stora Torget och Norrtäljeån. Fastigheten förvärvades årsskiftet 2006/2007 och ALM Equity har efter tillträde av fastigheten fått igenom rivningslov av befintlig byggnad och bygglov för ett bostadshus innehållandes 43 lägenheter samt stort garage. Projektet erbjuder ett bekvämt och exklusivt boende i centrala Norrtälje, en av landets mest spännande och dynamiska orter. Staden har en väl utbyggd infrastruktur där man kan nå Stockholm, Uppsala och Arlanda inom mindre än en timme med både bil och täta allmänna kommunikationer. Därutöver har man närhet till hamnarna i Kapellskär och Grisslehamn med daglig färjetrafik till Finland och Baltikum, och i förlängningen Ryssland. Norrtälje har även en högskola och ett sjudande näringsliv som tillsammans med stora möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter gör staden till en växande och attraktiv bostadsort. Fastighet: Församlingshemmet 1 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 43 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 8 % Ägarandel: 80 % B R F G u l d k ag g e n, B u r g s v i k, G otl a n d Fastigheten består av Wärdshuset Guldkaggen där huvudbyggnaden är ett hamnmagasin från 1600-talet, mycket väl belägen i Burgsviks hamn. Burgsvik ligger på södra Gotland i ett område som heter Storsudret, ibland kallat»sveriges Provence«på grund av sin unika natur med kilometerlånga sandstränder, klapperstensvallar och raukområden. ALM Equity har under året förvärvat intilliggande arrenderad mark och därefter projekterat för att kunna ta fram bygglovsritningar, försäljningsmaterial och ekonomisk plan. Tanken är att skapa ett område med bekymmersfritt fritidsboende i anslutning till en restaurang och i direkt närhet till havet med möjlighet till båtplats. Lägenheterna blir små, kompakta och designade med särskilda inredningspaket samt möjlighet till uthyrning via restauratören. Beviljat bygglov medger att ALM Equity utvecklar fritidsboende i nuvarande huvudbyggnad med ny tillbyggnad, 10 småhus och 2 parhus. Under året kommer projektet marknadsföras och säljas. Fastighet: Öja Bobbenarve 1:79 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 29 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 10 % Ägarandel: 80 % B R F K y r k k lo c k a n, E s k i l s t u n a Fastigheten Nilhästen 8 ligger på Östergatan 8 i centrala Eskilstuna. Fastigheten är vackert belägen vid Stadsparken och Klosterkyrkan med närhet till Eskilstunaån och stadens kommersiella centrum. Fastigheten utgörs av bostäder och lokaler samt ett garage i källarplan. ALM Equity förvärvade fastigheten hösten Säljaren var ett mindre förvaltande fastighetsbolag. Fastighetens lokaldel var vid tillträdet vakant till 75 % och säljaren stod inför valet att göra kostsamma hyresgästanpassningar i en svag kontorsmarknad, eller att avyttra fastigheten. En avstyckning av bostadsdelen som ett för valtningsobjekt genomfördes under Detaljplanen medger en ombyggnation av lokal erna till bostäder. Vid en ombyggnation av lokaler till bostäder kan cirka 20 nya lägenheter tillskapas om cirka kvm. Fastighet: Nilhästen 8 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 20 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 21 % Ägarandel: 100 % Oa x e n s k a l k b r ot t, S ö d e r tä l j e Ön Oaxen ligger i Stockholms södra skärgård vid farleden in till Södertälje och Mälaren från Östersjön. På ön har det tidigare bedrivits kalkbruk, ett arv som lever kvar i form av en insjö i det gamla dagbrottet, kalkklippor, kajer och en siloanläggning. Kalkbruket förvärvades med visionen att omvandla miljön till ett havsnära permanent- och fritidsboende, med stor respekt för områdets industriella historia. ALM Equity har målmedvetet drivit en planändringsprocess av kalkbruket. I slutet av 2007 vann den nya detaljplanen laga kraft och under 2008 styckades området i 25 byggbara tomter. Projektet har delats upp i tre etapper; Brf Kalksilon bestående av silobyggnaderna, Sjövillorna bestående av fem tomter i norra delen av området samt en tredje etapp bestående av resterande del. Total möjlig byggarea för etapp tre uppgår till cirka kvm och utgörs av villor med egen strandtomt, ateljévillor, radhus och lägenheter. Fastighet: Oaxen 1:37, 1:40, 1.44, 1:57-59, 1:65-73 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: n.a. Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägarandel: 100 % B R F K a l k s i lo n, Oa x e n, S ö d e r tä l j e Strax intill strandkanten på ön Oaxen avser ALM Equity skapa ett unikt boende i sex stycken runda kalksilobyggnader. Lägenheter kommer att utformas med hänsyn till områdets arkitektur och miljö och projektet kommer att bli ett av Stockholms mest spektakulära byggen under 2000-talet med bland annat tre unika Penthouse högst upp i silosarna, 20 meter ovan mark. Lägenheterna säljs med uthyrningsmöjlighet genom operatör. Byggbolaget Andersson Company har gått in som partner i projektet och kommer tillsammans med ALM stå för utformningen av byggnationen. Fastighet: Oaxen 1:40, 1:60-64 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: n.a. Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägarandel: 70 % S j öv i llo r n a på Oa x e n, S ö d e r tä l j e I norra delen av Oaxens kalkbrott utvecklar ALM Equity unika sjövillor med egen strandtomt i bostadsrättsform. Sjövillorna kommer att vara utformade med modern arkitektur som smälter in väl i områdets industriella karaktär. Projektet förväntas kunna byggstartas under 2009 med inflyttning Fastighet: Oaxen 1:41, 1:53-56 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: n.a. Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägarandel: 100 %

10 16 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr P r oj e k t fa s t i g h e t e r N i l h ä s t e n 12, E s k i l s t u n a Avstyckningen av bostadsdelen i Nilhästen 8 genomfördes under Styckningslotten kommer att få fastighetsbeteckningen Nilhästen 12 och utgörs av 16 bostadslägenheter om kvm. Fastigheten är väl underhållen och läget på orten är gott. Fastighet: Nilhästen 12 Byggrätt: kvm Antal bostäder: 16 st Ägarandel: 100 % ning på äldrevård. Målsättningen är att bygga nya äldrevårdsfastigheter, förvärva existerande anläggningar samt driva äldrevård i andras anläggningar. ALM Equity ansvarar i första hand för fastighetsutvecklingen i Elutera Fastighets AB, som bolaget äger till 45,5 %. I själva driftsbolaget, Elutera AB, äger ALM Equity endast en mindre andel. Under 2008 förvärvade Elutera en byggrätt i centrala Enköping om cirka kvm. Bolaget avser att skapa cirka 100 enheter för vård- och mellanboende på fastigheten. Byggstart förväntas ske under Inflytt kommer att ske S lutförda p r oj e k t u n d e r 2008 Vid försäljning av projekten arbetar ALM Equity E. W o llbr at t s Byg g n a d s f i r m a, U d d e va ll a Byggmästarbolaget E. Wollbratts Byggnadsfirma med ett fastighetsbestånd i Uddevalla förvärvades av ALM Equity under hösten ALM såg en unik möjlighet att komma över mycket väl belägna sekelskiftesfastigheter i centrala Uddevalla. Beståndet utgörs av tre bostadsfastigheter med inslag av lokaler. Den tidigare ägaren har haft fastigheterna i sin ägo sedan 1950-talet och underhållet är gott. P l a n p r oj e k t Fastighet: Ö. Kråkhagen 3 & 4, Stake 5 Byggarea: kvm Antal bostäder: 32 st Ägarandel: 64 % S ta d s fjälle t, U d d e va ll a ALM Equity utvecklar ett kvm stort markområde utanför Uddevalla. Området ligger utanför planlagt område och utgörs av skogsmark samt uppställningsplatser med mindre byggnation. Framtida användning är lätt industri eller bostäder. I n t r e s s e b o l ag E lute r a Tillsammans med Global Health Partner har ALM startat en ny verksamhet Elutera med inrikt Under 2008 har ALM Equity slutfört tre projekt omfattande totalt 72 lägenheter. De tre projekten har helt olika karaktär och ger en god bild av bredden i företagets verksamhet samt tankarna bakom utvecklingsarbetet när det gäller att skapa bra och attraktiva bostäder. Fastighetens unika förutsättningar och den potentiella målgruppens behov och önskemål ligger alltid till grund för formningen av projekten. B R F Kö r g o s s e n, F r uä n g e n, S to c k h o l m Under sommaren 2008 tillträde 47 köpare sina lägenheter i Brf Körgossen. Projektet som förvärvades i december 2005, när en planändring från industri till bostäder gått igenom, präglas av effektiva och komprimerade ytor. Fastigheten har mycket bra kommunikationer med närhet till tunnelbanans röda linje, som passerar både Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet, vilket gör boendet mycket populärt. Lägenheterna är idealiska för studenter, unga singlar eller par. Av de 47 lägenheterna är 31 stycken ettor, de flesta med egen balkong eller uteplats. Vid förvärvet fick ALM Equity betala för att planändringen var genomförd, men sparade i gengäld flera års arbete genom att inte själv behöva driva planen med den osäkerhet som detta hade medfört. Fastighet: Inspektrisen 2 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 47 st B R F Va ll a S o lg l ä n ta n, Tj ö r n, B o h u s l ä n Under våren slutfördes Brf Valla Solglänta och 11 köpare tillträdde sina lägenheter. Projektet startade hösten 2006 då ALM tillsammans med en lokal partner förvärvade Hjälteby Skola på ön Tjörn norr om Göteborg. Säljare var Tjörns kommun och fastigheten utgjordes av en tomställd skola, lantligt belägen med utsikt över fält och ängar. Denna har därefter byggts om till ett idylliskt boende med bra kommunikationer till skola, butiker och näringsliv. Totalt rymmer skolan 11 moderna lägenheter i varierande storlek med egen balkong eller uteplats. Fastighet: Hjälteby 6:1 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: 775 kvm Antal bostäder: 11 st B R F P e n s e l d r ag e t, M i d s o m m a r k r a n s e n, S to c k h o l m I november färdigställdes och tillträdes 14 designade lägenheter i Midsommarkransen, ett område som under senare år utvecklats till ett av Stockholms trendigaste. Tomträtten Plommonträdet 6 var tidigare en del av en äldrevårdsfastighet som planändrats från äldreboende till bostäder, och styckades av i december Därefter köpte ALM den nya tomträtten, strukturerade projektet, sökte bygglov och kunde redan våren 2007 genomföra försäljningen av lägenheterna. Senare under samma år byggstartades projektet som ett år senare stod klart för inflyttning. Då områdets bostäder karakteriseras av små lägenheter med äldre standard och begränsad tillgänglighet valde ALM Equity att uppföra något större och exklusivare bostäder i en modern, minimalistisk design framför allt 3:or och 4:or. Arkitekt Andreas Lönnroth, Lönnroth Arkitekter AB. Fastighet: Tomträtten Plommonträdet 6 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 14 st Av y t t r at p r oj e k t genomgående med säljmaterial av hög kvalitet där mjukare värden, design och känsla står i fokus, snarare än kalla tekniska fakta. I slutet av 2008 valde ALM att avyttra projektet Trädgårdsterrassen i Huddinge. Köpare var ett mindre byggföretag.

11 Entréhall av arkitekt Andreas Lönnroth i BRF Penseldraget, Midsommarkransen.

12 BRF Penseldraget, Midsommarkransen. Detaljerna gör skillnaden.

13 Arkitektskiss över BRF Guldkaggen i Burgsvik på södra Gotland.

14 Visioner över hur BRF Guldkaggen kan komma att se ut.

15 Denna sida: Skisser för BRF Utsikten i Norrtälje. Vänster sida: BRF Körgossen i Fruängen.

16 Arkitektskiss för BRF Seaside i Mörtnäs, Värmdö. Ovan: Specialdesignad mosaik för BRF Kyrkklockan i Eskilstuna.

17 Skiss över BRF Kalksilon på Oaxen.

18 Arkitektskisser för omvandlingen av den gamla kalkindustrin på Oaxen till ett spektakulärt bostadsområde.

19 BRF Smögenbaden växer upp ur klippan.

20 BRF Smögenbaden i Smögen, Bohuslän.

ALM Equity ab årsredovisning 2011

ALM Equity ab årsredovisning 2011 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 ALM Equity ab årsredovisning 2011 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 5 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Affärsområden 14 Fastighetsportföljens

Läs mer

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2008 Stockholm 2009-02-20 januari-december 2008 Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41)

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

BOLAGSBESKRIVNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) BOLAGSBESKRIVNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Tobin Properties AB (publ) på First North November 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 MARKNADSANALYS HOTELLFASTIGHET MARKNADSSTRATEGI Innehåll Pandox i korthet VERKSAMHETEN Det här är Pandox 2 VD har ordet 4 Pandoxaktien 6 Aktuellt projekt

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer