Viktiga händelser under Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13"

Transkript

1

2 I N N E H Å L L Viktiga händelser under VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 13 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48 Nyckeltal & aktiedata 50 Förvaltningsberättelse 52 Resultaträkningar 55 Balansräkningar 56 Kassaflödesanalyser 58 Noter 59 Revisionsberättelse 71 Tidplan för ekonomisk information 72 Kontaktinformation 72

3 2 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr S N A B B I N B R O M S N I N G PÅ V I K A N D E M A R K N A D V I K T I G A H Ä N D E L S E R U N D E R : Marknaden för bostäder försämrades kraftigt med vikande efterfrågan och fallande priser. Under året såldes 15 (50) bostadsrätter till ett värde av 71 (72) Mkr. Koncernens omsättning uppgick till 158,0 (159,4) Mkr. Resultatet efter skatt sjönk till 1,6 (24,4) Mkr, motsvarande 0,16 (2,41) kr per aktie. Eget kapital uppgick vid årets slut till 89 (91) Mkr, motsvarande 8,78 (8,87) kr per aktie. Moderbolaget hade vid årsskiftet en soliditet på 98 %. 10 bostadsrätter i eget lager har skrivits ner med drygt 20 %. Tack vare ALM:s flexibla affärsmodell och försiktiga finanspolicy lyckades bolaget i god tid parera marknadsnedgången. Byggnationen av Smögenbaden pågår och är fullt finansierat. U T S I K T E R F Ö R : En god och ökande likviditet medför att ALM Equity aktivt söker efter projekt och fastigheter som hamnat i svårigheter där bolaget med sin kompetens inom finansiell strukturering och fastighetsutveckling kan medverka som partner. Även om marknaden är krasslig så spanar ALM mot framtiden med tillförsikt.

4 4 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr V D H A R O R D E T : H Å L L B A R S T R AT E G I F Ö R K Ä R VA R E T I D E R 2008 blev ett turbulent år med kraftigt vikande efterfrågan på bostadsmarknaden och fallande bostadspriser. Vid ingången av året såg marknadsläget ut att förbättras, men under våren och sommaren 2008 blev köparna allt mer avvaktande för att sedan under hösten nästan helt försvinna. Bakom den kraftiga inbromsningen, och tvärstoppet under fjärde kvartalet, låg den fördjupade finanskrisen där Lehman Brothers konkurs i USA och riks bankens oväntade räntehöjning i september utlöste nära nog panik på bolånemarknaden. A L L M Ä N O S Ä K E R H E T Den allmänna osäkerheten, med risk för fortsatt fallande bostadspriser, ledde till att bankerna blev mycket återhållsamma i sin kreditgivning och skärpte kraven på kundernas egeninsatser. I detta läge, när kreditvillkoren mot slutkund så avsevärt försämrades, varken kunde eller vågade någon köpa nyproducerade bostäder. För ALM, vars affärsidé är att sälja bostäder redan på ritningsstadiet, blev detta kännbart. Vi hade planerat för att sälja drygt 200 bostadsrätter under 2008, men det faktiska utfallet blev endast 15, mot 50 året innan. Tack vare färdigställandet av tre projekt som byggstartades under 2007 fick vi dock en likviditetsförstärkning som kunde användas för amortering av lån. S TA R K A F F Ä R S M O D E L L Trots försäljningsmotgångarna kan jag konstatera att ALM:s affärsmodell visat sin styrka under dessa bistra marknadsförhållanden. Tack vare vår försiktiga policy att inte byggstarta nya projekt, förrän 75 % är sålt och fullfinansiering erhållits, kunde vi i god tid dra åt bromsarna. Vår flexibla organisationsuppbyggnad, med ett stort antal externa medarbetare, innebar samtidigt att vi snabbt kunde anpassa oss till det kärvare marknadsklimatet och reducera utvecklingskostnaderna genom att minska inköpta konsultuppdrag och dra ned på utgifterna för säljinsatser av projekt. Vårt balanserade risktagande återspeglas även i projektportföljen. Efter 2008 års prisfall har vi skrivit ner värdet på 10 färdigställda lägenheter i eget lager med 20 %. Enligt vår bedömning före ligger inget nedskrivningsbehov i övriga delar av portföljen. Inga förvärv har gjorts sedan 2007, och fastighetsportföljens ingångsvärden är genomgående låga. V Ä G E N F R A M ÅT Vägen framåt är osäker, men det finns trots allt utrymme för viss optimism. Efter riksbankens rekordstora räntesänkningar med totalt 3,75 % (från september månads 4,75 % nivå) har lånemarknaden för slutkunder stadigt förbättrats. Väsenligt lägre räntor, i kombination med regeringens skattesänkningar, innebär att köpkraften hos den arbetande befolkningen ökat markant, vilket bör stimulera bostadsmarknaden. Risken för ökad arbetslöshet är visserligen en hämmande faktor, men i de regioner där ALM huvudsakligen är verksamt, exempelvis Storstockholmsområdet, utgör detta ett mindre hot. Vi kan redan i början av 2009 konstatera att intresset för lägenhets- och småhusvisningar har ökat och det finns goda skäl att räkna med en stabilisering av bostads priserna. Håller efterfrågeökningen i sig kan ALM snabbt dra igång de projekt som var tänkta att lanseras under Eftersom byggkostnaderna sannolikt kommer att minska, på grund av den minskande produktionen i landet, ser även kalkylerna ut att förbättrats. at t r a k t i v a l ä g e n I en svag marknad får läget en allt större betydelse och samtliga projekt i ALM:s portfölj ligger på attraktiva lägen. Projekten måste dock struktureras om och anpassas till de nya marknadsförhållanden som råder. Eftersom efterfrågan på dyrare, och mer lyxbetonade, lägenheter har minskat innebär det att större projekt kan komma att styckas upp i mindre enheter, samtidigt som prislapp mot kund samt finansieringsupplägget ses över. Etappvis försäljning blir mer aktuellt samtidigt som vi också kan tänka oss att sälja en del av de byggklara tomter som vi förfogar över, varav 25 är sjötomter på bästa tänkbara läge. G O D A M Ö J L I G H E T E R Jag ser goda möjligheter för ALM att flytta fram sina positioner på den marknad som nu råder. Finans- och bostadskrisen har lett till att ett flertal av våra konkurrenter gått omkull och att många projekt står halvfärdiga. Här kan vi själva, eller i partnerskap med banker och de krisdrabbade företagen, ta över och fullfölja projekten utan större kapitalinsats. Vår styrka ligger i kreativiteten och kompetensen att driva utvecklings projekt med en kapitalsnål organisation. Genom att varje nytt projekt läggs i eget bolag, med egen finansiering, reduceras risken och moder bolaget kan hållas skuldfritt, vilket ger utrymme för nya affärer. t i d i g t i k o n J u n k t u r c y k e l n Under 2009 kommer vi att fullfölja projekt Smög enbaden med totalt 24 lägenheter på Smögen med första inflyttning i juni. Vår förhoppning är att marknaden skall lossna så att vi kan dra igång nya projekt under Detta, i kombination med utsikterna till samverkan i andra projekt, gör att 2009 kan bli ett bra år för ALM Equity. Till skillnad från exempelvis verkstadsindustrin ligger vi tidigt i konjunkturcykeln. Vi kände av nedgången redan under 2007 och vi kommer att tillhöra de företag som ligger i täten när det vänder uppåt. Stockholm i mars 2009 Joakim Alm vd

5 6 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr M A R K N A D : S T R U K T U R F Ö R Ä N D R I N G A R G E R N YA A F FÄ R S M Ö J L I G H E T E R Bostadsbyggandet i Sverige väntas under 2009 sjunka för andra året i rad. En god underliggande efterfrågan talar dock för en stabilisering av priserna som steg under januari Medelpriset för en villa i landet gick upp med 4 % under januari medan bostadsrätten blev 5 % dyrare. 1 Produktionen av bostäder har i flera år ut veck lats i otakt med efterfrågan som enligt prognos från Boverket bedöms uppgå till lägenheter per år fram till 2012, varav i Stockholm. Under 2008 producerades endast lägenheter, vilket innebar en produktionsnedgång med 40 % jämfört med För 2009 räknar Boverket med att produktionen sjunker ytterligare till ca nya lägenheter. ALM Equity uppskattar att nedgången blir ännu större. Den kraftiga inbromsning som skedde på marknaden under hösten 2008, i kombination med kreditåtstramning och indragna stöd i form av investerings- och räntebidrag, talar för att så blir fallet. Samtidigt som produktionen faller är den långsiktiga efterfrågetrenden obruten. Framför allt gäller det landets tillväxtregioner där Stockholms län hade en kraftig befolkningstillväxt med personer under D Ä M P A D P R I S U T V E C K L I N G Under hösten 2008 försämrades bostadsmarknaden i snabb takt. Sämre framtidsutsikter, låg reallöneökning, 2 ökad arbetslöshet 3 och en stramare kreditmarknad ledde till att priserna på villor och bostadsrätter i landet minskade med cirka 6 9 % under helåret. Genomsnittspriset för en centralt belägen bostadsrätt i Stockholm minskade under 2008 med 11 % till kr per kvadratmeter. 4 Allt är dock inte nattsvart. Lägre boräntor och skattelättnader samtidigt som många banker spår de kraftigaste reallöneökningarna sedan 1970-talet har gett den arbetande delen av befolk ningen ett väsentligt ökat konsumtionsutrymme. Slutsatsen är att kombinationen av låg nyproduktion och långsiktigt god efterfrågan motverkar ett längre fortsatt prisfall på bostäder. M A R K N A D S S T R AT E G I För att uppnå bästa möjliga avkastning letar ALM Equity aktivt efter välbelägna projekt som kan ut vecklas med höga marginaler. Ofta handlar det om fastigheter med ett bra mikroläge på en attrak tiv delmarknad. Genom att erbjuda kunden vad som efterfrågas och tillföra mervärden i form av exempelvis båtplatser, golfmedlemskap eller möjlig het till andrahandsuthyrning kan vi i bästa fall skapa premiumprojekt som ligger i en klass för sig och där vi själva sätter priset inte marknaden. K O N C E P T S T R AT E G I M E D K U N D E N I C E N T R U M I en vikande marknad ökar lägesfaktorns betydelse, men ett bra läge säljer inte sig själv. Redan när vi förvärvar en fastighet har vi en klar uppfattning om hur den skall utvecklas för att kunna möta olika kundgruppers önskemål. Detta oavsett om det gäller lyxbetonade fritidslägenheter eller bostäder för unga storstadsmänniskor. ALM Equity sätter alltid kunden i centrum. Varje projekt utformas så att potentiella köpare upplever att de får något utöver det vanliga. Tillsammans med skickliga arkitekter skapar vi individuellt utformade lägenheter med stor omsorg om planlösningar, inredningsdetaljer och den kringliggande miljön. I vårt helhetstänkande kring boendet ingår också bra kommunikationer, lättillgänglighet och en hög servicegrad allt i syfte att skapa attraktiva bostäder som skiljer sig från mängden. K O N K U R R E N T E R ALM Equity möter konkurrens från olika håll. De stora byggbolagen, som Skanska, NCC, Peab och JM dominerar marknaden. Dessa är i första hand inriktade på stora fastighetsprojekt med fler än 100 lägenheter. Under senare år har även ett antal mellanstora byggbolag börjat utveckla projekt i egen regi och vid sidan om dessa aktörer finns det företag som utan egen entreprenadverksamhet, i likhet med ALM Equity, ägnar sig åt ren fastighetsutveckling. Den pågående turbulensen på marknaden väntas leda till stora förändringar i branschstrukturen under Tvärstoppet i bostadsförsäljningen under hösten 2008 har lett till minskad produktion och många byggbolag har tvingats varsla sin personal om uppsägning. Denna utveckling kommer troligen att fortsätta under Som en konsekvens av den kärva marknadsutvecklingen har flera byggbolag överlåtit bostadsrättsbyggrätter till allmännyttan som kommer att omvandla dessa till hyresrätter. Större projekt har bromsats eller lagts i malpåse. Lokala byggbolag, som under senare år ägnat sig åt mindre bostadsrättsprojekt, har i ökad omfattning börjat återgå till mer renodlad entreprenadverksamhet. Bolag som byggt på spekulation, och som inte kan sälja sina projekt, riskerar att gå omkull, vilket vissa redan har gjort. På samma sätt lever fastighetsutvecklare med hög belåning farligt när projekten inte kan byggstartas på grund av utebliven försäljning. De projekt som trots allt fullföljs kommer sannolikt att bli mindre och flera kommer antagligen ombildas till hyresrätter. Många fastighetsutvecklare drabbades av stora ekonomiska problem under 2008 och har försvunnit från marknaden. Fler lär följa efter under 2009, vilket innebär att konkurrensen om byggrätter och utvecklingsbara fastigheter kommer att minska. R I S K E R & M Ö J L I G H E T E R Den dramatiskt förändrade marknadssituationen innebär både risker och möjligheter. Ett problem som uppstått är att flyttkedjorna inte längre fungerar. Den som står i begrepp att köpa en nyproducerad lägenhet har som regel ett befintligt boende i form av villa eller bostadsrätt som måste säljas för att delfinansiera köpet. Ett förvärv av en bostadslägenhet på ritning innebär i praktiken ett köp på termin för framtida leverans. I en fallande marknad finns det risk för att priset på den befintliga bostaden sjunker i pris, vilket gör såväl banker som köpare osäkra. Problematiken går delvis att överbrygga genom olika metoder som garanterade boendekostnader, skydd mot dubbla boendekostnader och räntefria lån. Men den psykologiska grundproblematiken kvarstår, nämligen att den köpare som tror att något blir billigare i framtiden inte köper idag. I nuvarande marknadsläge ökar riskerna i verksamheten på flera plan med entreprenörer och underleverantörer som drabbas av problem och köpare som vill hoppa av sina kontrakt. Men det uppstår även möjligheter. Med färre konkurrerande projektutvecklingsföretag minskar priserna på byggrätter och projektfastigheter, samtidigt som byggkostnaderna sjunker. Viljan till samarbete ökar, vilket skapar en marknad för bytes- och strukturaffärer. Tack vare ALM Equitys organisation med externa partners kan före taget lättare än många andra aktörer anpassa sig till den marknadssituation som uppstått. Bland annat skapas det nya affärsmöjligheter i havererade fastighetsbolag och projekt där ALM kan gå in som partner när bankernas kreditgivning blivit stramare. 1. Källa: Mäklarstatistik. Statistiken baseras på försäljningen av bostadsrätter och villor i landet under januari månad Årsstatistik från Medlingsinstitutet visar att lönerna under 2008 i genomsnitt steg med cirka 4 %, (jämfört med 3,3 % under 2007), men att det till trots blev mindre pengar i praktiken då inflationen drog i väg ordentligt och gjorde att reallöneökningarna stannade under 1 %. Det kan jämföras med tioårsperioden då reallöneökningarna låg på i snitt 2,6 % per år. 3. Statistik från SCB, januari 2009, jämfört med motsvar ande period föregående år: Arbetslöshet + 14,3 %, sysselsättning 0,4 %. 4. Källa: Mäklarstatistik.

6 8 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr F I N A N S I E R I N G : F U L L F I N A N S I E R I N G K R AV F Ö R B YG G S TA R T M I L J Ö : B o e n d e t s k a l l va r a m i l j ö e f f e k t i v t Enligt ALM Equitys finansiella modell skall alla ingångna projekt vara fullt finansierade innan de byggstartas, samt 75 % av enheterna vara sålda eller uthyrda. Vid denna försäljningsnivå är projekten säkerställda tack vare att marginalen i varje projekt är hög. Full finansiering skall täcka köp av fastighet samt alla kostnader för att kunna sälja projektet färdigutvecklat till slutkund. Kapitalstrukturen följer löpande en finansieringsplan som vid starten av varje projekt tas fram tillsammans med finansiella partners och eventuella delägare i projektet. Kapitalstrukturen kan variera från projekt till projekt, beroende på de flöden som projektet genererar under sin livslängd. Varje projekt får på så sätt en egen dynamisk kapitalstruktur som vid varje tillfälle ger projektet full finansiering. Ett vanligt utvecklingsmönster är att projekten bolagiseras redan vid förvärvstillfället. Projektbolaget kapitaliseras sedan med banklån, ägarlån och eget kapital. Enligt ALM:s definition utgör eget kapital plus ägarlån andelen riskbärande kapital i förhållande till totalt kapital i projektet. Genom att alla projekt är självfinansierade, och ligger i egna bolag, minimeras den finansiella risken och projekten blir lättare att styra. Samtidigt kan moderbolaget hållas skuldfritt och utnyttjas för nya affärer samt stödja projektbolagen på marginalen. En fördel med ALM Equitys finansiella modell är att alla projekt riskanalyseras av flera parter; delägare, banker, andra finansiärer samt bolagets investeringskommitté. A L M : S F I N A N S I E L L A M O D E L L Ett obelånat moderbolag. Projekten skall vara fullfinansierade. Marginalen i varje projekt skall vara hög. Inga säkerheter ställda mellan olika projekt. Inga lån mellan olika projekt. Miljöfrågorna blir allt viktigare i samhället. ALM Equitys målsättning är att skapa väl genomtänkta bostadsmiljöer där val av material, uppförande och förvaltning tar hänsyn till miljön. Utöver alla miljökrav som myndigheterna har satt upp, försöker vi, så långt det går, att uppnå ett så kostnads- och miljöeffektivt boende som möjligt, bland annat genom att ge lägenhetsinnehavarna bättre möjligheter att själva påverka sitt miljöval. Stora besparingar kan exempelvis uppnås om de boende själva kan styra sin energianvändning genom exempelvis individuell energimätning. Genom att installera styr- och reglersystem med separata el-, värme- och vattenmätare i varje lägenhet får de boende ett incitament att påverka sin energikonsumtion och att sänka sina driftskostnader. Internt arbetar ALM kontinuerligt med att utveckla miljötänkandet i företaget genom att skapa bra rutiner inom alla våra arbetsområden. Smögen. ALM uppför här BRF Smögenbaden med inflyttning från juni 2009.

7 10 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr A F F Ä R S M O D E L L : F L E X I B E L O R G A N I S AT I O N M E D KO N T R O L L E R AT R I S K TA G A N D E ALM:s affärsmodell är utformad för att möjliggöra snabb tillväxt med kontrollerad risk. Modellen medger stor flexibilitet när det gäller varje enskilt projekt, vilket är en styrka i en vikande marknad. Under gynnsamma förhållanden kan fastighetsutveckling vara en mycket lönsam verksamhet, vilket återspeglar risken i processen som ofta spänner över flera år. En viktig framgångsfaktor är att förvärva välbelägen mark, eller exploateringsfastigheter, till rätt pris och att inte binda för mycket kapital i objekt som tar lång tid att utveckla. T R A P P S T E G S V I S V Ä R D E S T E G R I N G Värdestegringen i fastighetsutvecklingsprojekt sker trappstegsvis, där varje trappsteg har olika höjd och avsatserna är olika långa. Risken i verksamheten minskar successivt ju närmare de enskilda projekten kommer sitt färdigställande. Köp av råmark är ofta en förhållandevis billig investering, men samtidigt förenat med stort risktagande. Det tar som regel låg tid att få marken detaljplanelagd och byggbar, om det över huvud taget är möjligt. De olika myndighetsprocesserna har en tendens att dra ut på tiden och förutsättningarna kan ändras på grund av faktorer som ligger utanför markägarens kontroll. Nya trafikleder, uppskjutna skolinvesteringar eller beslut som begränsar byggrätten kan göra projektet mindre attraktivt. När väl alla beslut är fattade, och råmarken blivit detaljplanelagd, ökar värdet på projektet kraftigt. Med tanke på riskerna, och den långa tid det tar för att få råmark planlagd, har emellertid ALM Equity valt att avstå från denna fas i utvecklingsprocessen. Vi inriktar oss istället på mark som redan har en laga kraft vunnen detaljplan och där vi ser goda möjligheter att utveckla attraktiva projekt med hög lönsamhet. Ett första steg kan vara att öka antalet tomter och åstadkomma fler byggrätter som höjer exploateringsgraden. En stor del av ALM:s konkurrenskraft ligger i att vi på ett tidigt stadium ser den möjliga potentialen i varje enskilt projekt och har förmågan att utveckla dem på ett kreativt sätt. Vår specialitet är mindre projekt som får en personlig utformning och som därmed sticker ut på marknaden, oavsett om det gäller nybyggnation eller ombyggnad av befintliga fastigheter. Här arbetar vi i en nisch som är alltför liten för de stora byggbolagen, men stor nog för oss. R i s k h a n t e r i n g En viktig faktor i ALM:s affärsmodell är att på olika sätt begränsa riskerna i verksamheten. Genom att avstå från investeringar i råmark, och inte starta ett bygge förrän 75 % av lägenheterna är sålda och full finansiering erhållits, har vi eliminerat en stor del av riskerna. Men vår riskaversion går längre än så. Varje projekt riskgraderas och läggs i eget bolag med egen finansiering och projektstyrning. Genom att varje projekt står på egna ben, och utvecklas på egna meriter, skyddas moderbolaget och andra projekt om problem skulle uppstå. Uppbyggnaden med självständiga projektbolag innebär att ALM har en tydlig och flexibel affärsstruktur som underlättar kommunikationen med samarbetspartners, kunder, leverantörer och banker. Den ger också stora fördelar när det gäller att anpassa affärsmodellen i tider med svag efterfrågan. En bärande affärsidé i ALM har varit att sälja de olika projekten på ritning för framtida leverans, samt att finansiera projekten med mezzaninlån där långivaren, utöver ränta, får del i vinsten. I en fallande marknad har detta visat sig vara förenat med stora svårigheter. Vi undersöker därför olika vägar för att komma vidare. Vissa projekt kommer att delas upp i mindre delar. ALM har även begränsat rörelserisken genom sin organisatoriska uppbyggnad med ett fåtal egna medarbetare och en kretsorganisation bestående av externa specialister. Detta gör att bolaget lätt kan anpassa verksamheten till nya förhållanden på marknaden genom att exempelvis släppa in nya partners i de olika projektbolagen. P R O J E K T E N S M I K R O L Ä G E M4 Mikroläget följer övriga marknaden. Mycket små möjligheter att påverka prisbilden. M3 Mikroläge med designkoncept, storlek på lägenheter. Små möjligheter att påverka prisbilden. M2 Eget läge, möjlighet att påverka prisbilden. M 1 Unikt mikroläge, objekt kopplat till aktiviteter, design, båtplatser m.m. Jämförbara objekt saknas. Stora möjligheter att påverka prisbilden. Premiumprojekt. I efterföljande beskrivningar av våra projekt går det enkelt att se varje projekts mikroläge. K o s t n a d s e f f e k t i v o r g a n i s at i o n ALM:s kretsorganisation omfattar bland annat mäklare, arkitekter och byggbolag. Organisationsmodellen är flexibel, smidig och kostnadseffektiv. Målsättningen är att alltid arbeta med de bästa aktörerna på marknaden. Eftersom varje bostadsprojekt är unikt varierar kretsorganisationens sammansättning från fall till fall. Det är av yttersta vikt att inte bara vi själva, utan även våra partners, känner ett stort intresse för de olika projekten som ofta sticker ut vad gäller läge och arkitektur. Inför varje nytt uppdrag gör vi en noggrann beskrivning av projektets karak tär och egenart för att därefter kunna välja bästa möjliga kretsorganisation. Under 2008 har vi fortsatt arbetet med att definiera vilka externa P R O J E K T E N S R I S K N I V Å Risknivå Projektfas R5 Råmark. R4 Planlagd mark. R3 Bygglov beviljat/olika myndighetslov. R2 Mer än 75 % av projektets bostäder sålda. R 1 Upphandling, påbörjande & färdigställande av entreprenad. Normalt arbetar ALM Equity inte på risknivå 5. I efterföljande beskrivningar av våra projekt går det att se var på risktrappan de olika projekten befinner sig. Observera att uppgifterna avser projektens status per den 31 december 2008.

8 12 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr partners som bäst passar in i ALM:s flexibla struktur. Varje projekt leds av en projektledare som, inåt och utåt är ansvarig för projektets fullföljande. Arbetet kräver stor kompetens beträffande organisation, ekonomisk styrning och samarbetsförmåga så projektarbetet kan bedrivas smidigt och utan förseningar. K u n d e n i c e n t r u m På samma sätt som samarbetet i kretsorganisationen är viktigt har kommunikationen med kunderna stor betydelse. Detta inte minst i en fallande marknad när ALM:s affärsmodell att sälja in varje projekt redan på ritningsstadiet sätts på prov. Att sälja på ritning, utan att ha ett färdigt objekt att visa upp, kräver skickliga mäklare och stor inlevelseförmåga hos våra presumtiva kunder. I denna process måste kunderna kunna känna förtroende för ALM, medan vi i vår tur måste vara extra lyhörda för kundernas önskemål och försöka tillgodose dem ända fram till överlämnandet av den färdiga lägenheten. ALM sätter alltid kunden i centrum och för oss är det viktigt att kundens förväntningar stämmer väl överens med slutresultatet. Av den anledningen har vi tagit fram en skrift som tydligt beskriver vad som gäller vid köp av nyproduktion av ALM Equity. Vi kommer även att genomföra enkäter hos våra kunder där dessa får betygsätta hela utvecklingsprocessen och även komma med synpunkter på våra partners i kretsorganisationen. Allt i syfte att kunna förfina våra arbetsmetoder och projektens inriktning på olika kundsegment. M i k r o l ä g e & r i s k n i v å e r Risken i fastighetsprojekt varierar över tiden och brukar som regel avta ju närmare de kommer sitt färdigställande. Men även färdigutvecklade projekt kan visa sig vara svårsålda. För att lättare kunna bedöma risken under de olika utvecklingsfaserna delar ALM in varje projekt i olika risknivåer. I den efterföljande projektbeskrivningen redovisas vinstavräkningsgraden som beskrivs närmare i Not 1 på sidan 59. Projekten rangordnas både med hänsyn till sin utvecklingsfas och sin position på marknaden mikroläge på olika delmarknader. På så sätt går det att få en uppfattning om hur läget och utformningen kan förväntas påverka lönsamheten. Ett bra mikroläge kan dessutom förstärkas genom att projekten tillförs olika mervärden. I den följande presentationen framgår tydligt de olika projektens position på marknaden och var på riskskalan de befann sig per den 31 december Broschyren»Att köpa bostad genom ALM Equity«beskriver tydligt för kunden vad som gäller vid köp av en nyproducerad bostad. Efter att kunden har flyttat in får man via enkäten»du som köpt bostad genom ALM Equity«utförligt svara på 34 st frågor. A L M E Q U I T YS P R OJ E K T- & FA S T I G H E T S P O R T F Ö L J B o s ta d s p r oj e k t B R F S m ö g e n b a d e n, S ot e n ä s ALM Equity förvärvade under våren 2007 majo ri teten i Smögenbaden en byggrätt om fem fastig heter på Smögenön i Sotenäs kommun. Säljaren var en privatperson som tidigare hade drivit den välkända hotell- och restauranganläggningen som låg på fastigheterna. Säljaren hade drivit en för änd ring av detaljplanen till bostadsändamål och såg en möjlighet att få ut högsta möjliga värde genom att utveckla fastigheten tillsammans med ALM Equity. Smögenbaden är belägen på västkusten längst ut på klipporna på Smögenön med fantastiska 270 graders havsutsikt. Smögen är och har länge varit en av de mest attraktiva badorterna på västkusten och läget för fastigheterna är det bästa tänkbara på orten. Fastigheterna ligger i anslutning till havsbadet och Smögenbryggan med alla nöjen och affärer inom gångavstånd. På fastigheterna uppförs 16 lägenheter i åtta parhus, samt åtta lägenheter i ett flerbostadshus med underliggande garage. Den totala boarean uppgår till kvm. 75 % av lägenheterna var sålda under våren Byggnationen påbörjades i maj med PEAB som totalentreprenör och inflyttning kommer att ske med början i juni Fastighet: Smögenön 51:2, 95:4-8 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 24 st Försäljningsgrad: 67 % Färdigställandegrad: 49 % Vinstavräkningsgrad: 42 % Ägarandel: 53,4 % B R F S e a s i d e Vä r m d ö, M ö r t n ä s Ursprungligen bestod projektet av fyra separata fastigheter om totalt kvm på en halvö ute på Värmdö. Endast två av dessa fyra fastigheter fick bebyggas men enligt den då pågående planändringen var en uppdelning på tio villatomter trolig, vilket också låg till grund för förvärvspriset. Sedan ALM Equitys förvärvat området vann den nya detaljplanen laga kraft, och efter ytterligare bearbetning av förutsättningarna från ALM Equitys sida blev resultatet att området styckades i 16 villatomter, varav nio sjötomter och sju sjö nära med sjöutsikt. Då varje tomt får bebyggas med ett parhus, kan de 16 fastigheterna generera totalt 32 bostadsenheter. Genom att fastigheten är styckad i 16 separata tomter har projektet stor flexibilitet. Försäljningen kan ske i bostadsrättsform och/eller med äganderätt. Det minskar projektrisken och höjer värdet i och med att antalet kategorier köpare ökar. Bygglovet för projektet är klart och under året kommer projektet att marknadsföras och säljas. Området vänder sig i första hand till par i års åldern samt par i års åldern som uppskattar det moderna och natursköna skärgårdslivet bara 20 minuter från Stockholms

9 14 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr city. Projektet innefattar även privat strand och sjöstugor med vedeldad bastu. Fastighet: Mörtnäs 1:705, m.fl. Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 32 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 17 % Ägarandel: 100 % B R F U t s i k t e n i N o r r tä l j e, N o r r tä l j e Fastigheten Församlingshemmet 1, som tidigare tillhörde Svenska Kyrkan, har ett mycket bra läge med utsikt över hamnen och några minuters promenad från Stora Torget och Norrtäljeån. Fastigheten förvärvades årsskiftet 2006/2007 och ALM Equity har efter tillträde av fastigheten fått igenom rivningslov av befintlig byggnad och bygglov för ett bostadshus innehållandes 43 lägenheter samt stort garage. Projektet erbjuder ett bekvämt och exklusivt boende i centrala Norrtälje, en av landets mest spännande och dynamiska orter. Staden har en väl utbyggd infrastruktur där man kan nå Stockholm, Uppsala och Arlanda inom mindre än en timme med både bil och täta allmänna kommunikationer. Därutöver har man närhet till hamnarna i Kapellskär och Grisslehamn med daglig färjetrafik till Finland och Baltikum, och i förlängningen Ryssland. Norrtälje har även en högskola och ett sjudande näringsliv som tillsammans med stora möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter gör staden till en växande och attraktiv bostadsort. Fastighet: Församlingshemmet 1 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 43 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 8 % Ägarandel: 80 % B R F G u l d k ag g e n, B u r g s v i k, G otl a n d Fastigheten består av Wärdshuset Guldkaggen där huvudbyggnaden är ett hamnmagasin från 1600-talet, mycket väl belägen i Burgsviks hamn. Burgsvik ligger på södra Gotland i ett område som heter Storsudret, ibland kallat»sveriges Provence«på grund av sin unika natur med kilometerlånga sandstränder, klapperstensvallar och raukområden. ALM Equity har under året förvärvat intilliggande arrenderad mark och därefter projekterat för att kunna ta fram bygglovsritningar, försäljningsmaterial och ekonomisk plan. Tanken är att skapa ett område med bekymmersfritt fritidsboende i anslutning till en restaurang och i direkt närhet till havet med möjlighet till båtplats. Lägenheterna blir små, kompakta och designade med särskilda inredningspaket samt möjlighet till uthyrning via restauratören. Beviljat bygglov medger att ALM Equity utvecklar fritidsboende i nuvarande huvudbyggnad med ny tillbyggnad, 10 småhus och 2 parhus. Under året kommer projektet marknadsföras och säljas. Fastighet: Öja Bobbenarve 1:79 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 29 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 10 % Ägarandel: 80 % B R F K y r k k lo c k a n, E s k i l s t u n a Fastigheten Nilhästen 8 ligger på Östergatan 8 i centrala Eskilstuna. Fastigheten är vackert belägen vid Stadsparken och Klosterkyrkan med närhet till Eskilstunaån och stadens kommersiella centrum. Fastigheten utgörs av bostäder och lokaler samt ett garage i källarplan. ALM Equity förvärvade fastigheten hösten Säljaren var ett mindre förvaltande fastighetsbolag. Fastighetens lokaldel var vid tillträdet vakant till 75 % och säljaren stod inför valet att göra kostsamma hyresgästanpassningar i en svag kontorsmarknad, eller att avyttra fastigheten. En avstyckning av bostadsdelen som ett för valtningsobjekt genomfördes under Detaljplanen medger en ombyggnation av lokal erna till bostäder. Vid en ombyggnation av lokaler till bostäder kan cirka 20 nya lägenheter tillskapas om cirka kvm. Fastighet: Nilhästen 8 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 20 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 21 % Ägarandel: 100 % Oa x e n s k a l k b r ot t, S ö d e r tä l j e Ön Oaxen ligger i Stockholms södra skärgård vid farleden in till Södertälje och Mälaren från Östersjön. På ön har det tidigare bedrivits kalkbruk, ett arv som lever kvar i form av en insjö i det gamla dagbrottet, kalkklippor, kajer och en siloanläggning. Kalkbruket förvärvades med visionen att omvandla miljön till ett havsnära permanent- och fritidsboende, med stor respekt för områdets industriella historia. ALM Equity har målmedvetet drivit en planändringsprocess av kalkbruket. I slutet av 2007 vann den nya detaljplanen laga kraft och under 2008 styckades området i 25 byggbara tomter. Projektet har delats upp i tre etapper; Brf Kalksilon bestående av silobyggnaderna, Sjövillorna bestående av fem tomter i norra delen av området samt en tredje etapp bestående av resterande del. Total möjlig byggarea för etapp tre uppgår till cirka kvm och utgörs av villor med egen strandtomt, ateljévillor, radhus och lägenheter. Fastighet: Oaxen 1:37, 1:40, 1.44, 1:57-59, 1:65-73 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: n.a. Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägarandel: 100 % B R F K a l k s i lo n, Oa x e n, S ö d e r tä l j e Strax intill strandkanten på ön Oaxen avser ALM Equity skapa ett unikt boende i sex stycken runda kalksilobyggnader. Lägenheter kommer att utformas med hänsyn till områdets arkitektur och miljö och projektet kommer att bli ett av Stockholms mest spektakulära byggen under 2000-talet med bland annat tre unika Penthouse högst upp i silosarna, 20 meter ovan mark. Lägenheterna säljs med uthyrningsmöjlighet genom operatör. Byggbolaget Andersson Company har gått in som partner i projektet och kommer tillsammans med ALM stå för utformningen av byggnationen. Fastighet: Oaxen 1:40, 1:60-64 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: n.a. Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägarandel: 70 % S j öv i llo r n a på Oa x e n, S ö d e r tä l j e I norra delen av Oaxens kalkbrott utvecklar ALM Equity unika sjövillor med egen strandtomt i bostadsrättsform. Sjövillorna kommer att vara utformade med modern arkitektur som smälter in väl i områdets industriella karaktär. Projektet förväntas kunna byggstartas under 2009 med inflyttning Fastighet: Oaxen 1:41, 1:53-56 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: n.a. Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägarandel: 100 %

10 16 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr P r oj e k t fa s t i g h e t e r N i l h ä s t e n 12, E s k i l s t u n a Avstyckningen av bostadsdelen i Nilhästen 8 genomfördes under Styckningslotten kommer att få fastighetsbeteckningen Nilhästen 12 och utgörs av 16 bostadslägenheter om kvm. Fastigheten är väl underhållen och läget på orten är gott. Fastighet: Nilhästen 12 Byggrätt: kvm Antal bostäder: 16 st Ägarandel: 100 % ning på äldrevård. Målsättningen är att bygga nya äldrevårdsfastigheter, förvärva existerande anläggningar samt driva äldrevård i andras anläggningar. ALM Equity ansvarar i första hand för fastighetsutvecklingen i Elutera Fastighets AB, som bolaget äger till 45,5 %. I själva driftsbolaget, Elutera AB, äger ALM Equity endast en mindre andel. Under 2008 förvärvade Elutera en byggrätt i centrala Enköping om cirka kvm. Bolaget avser att skapa cirka 100 enheter för vård- och mellanboende på fastigheten. Byggstart förväntas ske under Inflytt kommer att ske S lutförda p r oj e k t u n d e r 2008 Vid försäljning av projekten arbetar ALM Equity E. W o llbr at t s Byg g n a d s f i r m a, U d d e va ll a Byggmästarbolaget E. Wollbratts Byggnadsfirma med ett fastighetsbestånd i Uddevalla förvärvades av ALM Equity under hösten ALM såg en unik möjlighet att komma över mycket väl belägna sekelskiftesfastigheter i centrala Uddevalla. Beståndet utgörs av tre bostadsfastigheter med inslag av lokaler. Den tidigare ägaren har haft fastigheterna i sin ägo sedan 1950-talet och underhållet är gott. P l a n p r oj e k t Fastighet: Ö. Kråkhagen 3 & 4, Stake 5 Byggarea: kvm Antal bostäder: 32 st Ägarandel: 64 % S ta d s fjälle t, U d d e va ll a ALM Equity utvecklar ett kvm stort markområde utanför Uddevalla. Området ligger utanför planlagt område och utgörs av skogsmark samt uppställningsplatser med mindre byggnation. Framtida användning är lätt industri eller bostäder. I n t r e s s e b o l ag E lute r a Tillsammans med Global Health Partner har ALM startat en ny verksamhet Elutera med inrikt Under 2008 har ALM Equity slutfört tre projekt omfattande totalt 72 lägenheter. De tre projekten har helt olika karaktär och ger en god bild av bredden i företagets verksamhet samt tankarna bakom utvecklingsarbetet när det gäller att skapa bra och attraktiva bostäder. Fastighetens unika förutsättningar och den potentiella målgruppens behov och önskemål ligger alltid till grund för formningen av projekten. B R F Kö r g o s s e n, F r uä n g e n, S to c k h o l m Under sommaren 2008 tillträde 47 köpare sina lägenheter i Brf Körgossen. Projektet som förvärvades i december 2005, när en planändring från industri till bostäder gått igenom, präglas av effektiva och komprimerade ytor. Fastigheten har mycket bra kommunikationer med närhet till tunnelbanans röda linje, som passerar både Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet, vilket gör boendet mycket populärt. Lägenheterna är idealiska för studenter, unga singlar eller par. Av de 47 lägenheterna är 31 stycken ettor, de flesta med egen balkong eller uteplats. Vid förvärvet fick ALM Equity betala för att planändringen var genomförd, men sparade i gengäld flera års arbete genom att inte själv behöva driva planen med den osäkerhet som detta hade medfört. Fastighet: Inspektrisen 2 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 47 st B R F Va ll a S o lg l ä n ta n, Tj ö r n, B o h u s l ä n Under våren slutfördes Brf Valla Solglänta och 11 köpare tillträdde sina lägenheter. Projektet startade hösten 2006 då ALM tillsammans med en lokal partner förvärvade Hjälteby Skola på ön Tjörn norr om Göteborg. Säljare var Tjörns kommun och fastigheten utgjordes av en tomställd skola, lantligt belägen med utsikt över fält och ängar. Denna har därefter byggts om till ett idylliskt boende med bra kommunikationer till skola, butiker och näringsliv. Totalt rymmer skolan 11 moderna lägenheter i varierande storlek med egen balkong eller uteplats. Fastighet: Hjälteby 6:1 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: 775 kvm Antal bostäder: 11 st B R F P e n s e l d r ag e t, M i d s o m m a r k r a n s e n, S to c k h o l m I november färdigställdes och tillträdes 14 designade lägenheter i Midsommarkransen, ett område som under senare år utvecklats till ett av Stockholms trendigaste. Tomträtten Plommonträdet 6 var tidigare en del av en äldrevårdsfastighet som planändrats från äldreboende till bostäder, och styckades av i december Därefter köpte ALM den nya tomträtten, strukturerade projektet, sökte bygglov och kunde redan våren 2007 genomföra försäljningen av lägenheterna. Senare under samma år byggstartades projektet som ett år senare stod klart för inflyttning. Då områdets bostäder karakteriseras av små lägenheter med äldre standard och begränsad tillgänglighet valde ALM Equity att uppföra något större och exklusivare bostäder i en modern, minimalistisk design framför allt 3:or och 4:or. Arkitekt Andreas Lönnroth, Lönnroth Arkitekter AB. Fastighet: Tomträtten Plommonträdet 6 Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder: 14 st Av y t t r at p r oj e k t genomgående med säljmaterial av hög kvalitet där mjukare värden, design och känsla står i fokus, snarare än kalla tekniska fakta. I slutet av 2008 valde ALM att avyttra projektet Trädgårdsterrassen i Huddinge. Köpare var ett mindre byggföretag.

11 Entréhall av arkitekt Andreas Lönnroth i BRF Penseldraget, Midsommarkransen.

12 BRF Penseldraget, Midsommarkransen. Detaljerna gör skillnaden.

13 Arkitektskiss över BRF Guldkaggen i Burgsvik på södra Gotland.

14 Visioner över hur BRF Guldkaggen kan komma att se ut.

15 Denna sida: Skisser för BRF Utsikten i Norrtälje. Vänster sida: BRF Körgossen i Fruängen.

16 Arkitektskiss för BRF Seaside i Mörtnäs, Värmdö. Ovan: Specialdesignad mosaik för BRF Kyrkklockan i Eskilstuna.

17 Skiss över BRF Kalksilon på Oaxen.

18 Arkitektskisser för omvandlingen av den gamla kalkindustrin på Oaxen till ett spektakulärt bostadsområde.

19 BRF Smögenbaden växer upp ur klippan.

20 BRF Smögenbaden i Smögen, Bohuslän.

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 Stockholm 2007-08-22 Januari-Juni 2007 Omsättning 107,0 Mkr Resultat 16,5 Mkr motsvarande 1,34 kr/aktie Balansomslutningen 298 Mkr Eget kapital 80

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2008

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2008 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2008 Stockholm 2008-08-21 Januari-juni 2008 Omsättningen ökade under perioden till 105,0 (107,0) Mkr Periodens resultat blev 3,2 (13,8) Mkr, motsvarande

Läs mer

Viktiga händelser under 2007 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 12

Viktiga händelser under 2007 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 12 INNEHÅLL Viktiga händelser under 2007 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 12 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48 Nyckeltal

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007 Stockholm 2007-05-08 Januari-mars 2007 Omsättningen under perioden var 35,5 Mkr Perioden resultat var 5,8 Mkr motsvarande 0,04 kr/aktie Balansomslutningen

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 Stockholm 2010-05-17 Januari-mars 2010 Omsättningen uppgick till 44,6 (18,5) Mkr Resultatet uppgick till 13,3 (-1,0) Mkr, motsvarande 1,31 (-0,09)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2007

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2007 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2007 Stockholm 2007-11-15 Januari-september 2007 Omsättning 124,9 Mkr Resultat 19,6 Mkr motsvarande 1,92 kr/aktie Balansomslutningen 261 Mkr Eget kapital

Läs mer

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2008 Stockholm 2009-02-20 januari-december 2008 Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 Stockholm 2015-08-25 Januari juni 2015 Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009 April-juni 2009 Stockholm 2009-08-20 Omsättningen uppgick till 22,5 (40,9) Mkr Resultatet blev 1,9 (-1,2) Mkr, motsvarande 0,19 (-0,12) kr/aktie Brf

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 Stockholm 2015-05-28 Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 192,9 (165,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (28,4) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014 Stockholm 2014-08-27 Januari juni 2014 Omsättningen uppgick till 384,1 (154,7) Mkr. Resultatet uppgick till 67,6 (33,5) Mkr, motsvarande 4,73 (1,83)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2008

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2008 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2008 Stockholm 2008-05-13 Januari-mars 2008 Omsättningen steg till 64,2 (35,5) Mkr Periodens resultat blev 4,5 (4,4) Mkr, motsvarande 0,44 (0,44) kr per

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 Januari - mars 2013 Stockholm 2013-05-23 Omsättningen uppgick till 113,1 (101,4) Mkr. Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014 Brf Kanonen i Upplands Väsby 39 yteffektiva smålägenheter med egen uteplats tillträddes i juni 2014. Delårsrapport januari-juni 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-08-28 PRESS- OCH

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 Januari september 2014 Stockholm 2014-11-20 Omsättningen uppgick till 681,9 (269,2) Mkr. Resultatet uppgick till 114,9 (37,7) Mkr, motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 Juli - september 2013 Stockholm 2013-11-21 Omsättningen uppgick till 114,5 (108,2) Mkr. Resultatet uppgick till 15,7 (14,7) Mkr, motsvarande 1,38

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Viktiga händelser under 2006 3. Projekt- & fastighetsportfölj 8. Styrelse, revisorer, ledning & organisation 40. Aktien 42. Nyckeltal & aktiedata 44

Viktiga händelser under 2006 3. Projekt- & fastighetsportfölj 8. Styrelse, revisorer, ledning & organisation 40. Aktien 42. Nyckeltal & aktiedata 44 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2006 3 VD har ordet 4 Affärsmodell 6 Projekt- & fastighetsportfölj 8 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 40 Aktien 42 Nyckeltal & aktiedata 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014 Januari mars 2014 Stockholm 2014-05-22 Omsättningen uppgick till 165,6 (113,1) Mkr. Resultatet uppgick till 23,4 (23,0) Mkr, motsvarande 1,85 (2,14)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2008

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2008 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2008 Januari-september 2008 Omsättningen ökade under perioden med 14 procent till 129,8 (113,6) Mkr Periodens resultat blev -1,3 (20,0) Mkr, motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm 2010-11-19 Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-25 Januari december 2015 Omsättningen 934,4 (895,7) Mkr. Rörelseresultatet 191,8 (169,0) Mkr. Resultatet 161,4 (142,7) Mkr, motsvarande 12,98

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 Stockholm 2011-11-18 Juli - september 2011 Omsättningen uppgick till 50,1 (41,9) Mkr Resultatet uppgick till 11,5 (6,0) Mkr, motsvarande 1,13

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer