Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo."

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Ansökan från STK Sammanfattning är en ideell förening som sedan 2004 bedriver verksamhet för ungdomar, huvudsakligen i Malmös miljonprogramområden, syftande bl.a. till att skapa delaktighet och konstruktiv sysselsättning. Under 2013 erhöll föreningen totalt kr i bidrag från stadskontoret. Föreningen har nu ansökt om bidrag för 2014 om totalt kr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att med finansiering ur kommunstyrelsen anslag för projekt och utredningar anvisa Rörelsen Gatans Röst och Ansikte kronor för sin mötesplatsverksamhet under Beslutsunderlag G-RGRA - tjänsteskrivelse(36453)_tmp (3) G-Tjänsteskrivelse(16028)_TMP (2) Budget 2014 Ansökan - Verksamhetsbidrag 2014 Rörelsen gatans röst och ansikte (RGRA) G-Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 från rörelsen Gatans Röst & Ansikte Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet RGRA har under ett antal år bedrivit mötesplatsverksamhet i olika stadsdelar i Malmö, bland annat i Rosengård och vid Möllevångstorget. De har tidigare drivit denna verksamhet med hjälp av medel från den Allmänna arvsfonden. Då denna finansiering avslutades inför 2013 tog kommunstyrelsen beslutet att ge föreningen stöd I ärendet 2013 anmodades föreningen att inkomma med en redovisning av verksamheten i december Redovisning skulle förutom en ekonomisk sammanställning även innehålla information om hur många besökare man haft samt sammansättning (exempelvis ålder och kön). Under hösten skulle också diskussioner föras med föreningen kring hur en eventuell fortsatt finansiering av verksamheten skulle kunna se ut ifall

2 föreningen uppfyller de krav kommunstyrelsen ställer. Föreningen har inkommit med den redovisning som efterfrågades i ärendet 2013 och kan därmed anses ha uppfyllt kommunstyrelsens krav. I den aktuella ansökan redovisas planerad verksamhet för Föreningen har under 2013 förutom bidrag från stadskontoret i form av riktade verksamhetsbidrag, även erhållit bidrag om kr för brottspreventiva åtgärder från stadskontoret, samt cirka kr från andra förvaltningar. Bidraget för brottspreventiva åtgärder ges även under 2014 och det finns heller ingen anledningen att tro att övriga kommunala bidrag kommer att minskas under (2) Det har nu därför förordats att föreningen beviljas bidrag om kr för Ansvariga Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Ansökan Verksamhetsbidrag för år 2014 Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (som hädanefter benämns RGRA) bedriver verksamhet med ungdomar huvudsakligen i Malmös miljonprogram-områden sedan 2004 och registrerades som förening under Vi vill även främja möten mellan barn och unga från Malmös alla stadsdelar och skapa forum där ungdomar oavsett bakgrund kan träffas och utbyta erfarenheter och tankar sinsemellan för att därigenom skapa förståelse för varandra. Detta vill vi göra utan att de unga känner att det finns hinder eller att de blir utpekade och därmed är det inget krav att betala medlemsavgift och allt vi gör i RGRA sammanhang är gratis för ungdomarna. Vårt syfte är att förmedla en känsla av delaktighet och en konstruktiv sysselsättning för de unga, vilka vanligtvis inte deltar i föreningsaktiviteter eller i andra samhällsforum. Vi fungerar som en plattform där fler unga får synas, höras och aktivt kan delta i samhället. Genom att vi introducerar och presenterar våra olika aktiviteter för unga, vilka ofta inte har tillgång eller öppna ingångar in i samhällets vida fält, ger vi dem verktyg att utrusta sig inför framtiden med. Aktiviteterna bygger på frigörande pedagogiska metoder och därigenom deltagarnas idéer och kreativitet. Att ha en utgångspunkt i denna typ av frigörande pedagogik, dvs. fokus på vad deltagarna själva vill och låta dem vara en del av den skapande processen leder till stärkta identiteter och stärkt självförtroende hos ungdomarna. Målgrupp Medlemmarna och deltagarna i våra olika aktiviteter är ca 7-22 år gamla, men majoriteten av de aktiva är år. Vi har en kärna av ett 70-tal aktiva ungdomar som driver verksamheten framåt genom medverkan i våra forum, som pedagoger för yngre, förvaltning av mötesplatser samt genom utförandet av diverse arbetsuppgifter under våra arrangemang. Därtill kommer runt 300 ungdomar som är deltagare i kurser och aktiviteter i musik, dans och media. Våra utåtriktade arrangemang och aktiviteter når dessutom ett stort antal unga. Det är just ungdomar som lever i eller upplever ett utanförskap som är vår huvudsakliga målgrupp och vi har därför valt att lägga fokus på Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden. Men vi jobbar också i hela Malmö för att skapa möten och möjligheter mellan ungdomar från olika områden och med olika bakgrund. Verksamhetens framtid och förväntat resultat Det finns många idéer inför framtiden som vi vill arbeta vidare på under de kommande åren, men den grundläggande verksamheten måste först etableras på ett mer stabil ekonomisk grund. En stor variation av projekt och verksamheter har genomförts under åren. Grunden i dem alla är att ungdomarna får möjlighet att själva agera och engagera sig i verksamheter de själva väljer och som finns tillgängliga där de lever och verkar. Vi tror på och arbetar utifrån ett förebyggande perspektiv där vi använder mikrosociala metoder som har märkbara effekter på en makro-social nivå. På så vis

4 hjälper vi till att skapa en bättre stad med mer långsiktiga och hållbara effekter. De resultat som RGRA har kunnat visa upp under åren är unika, genom den frigörande pedagogik vi använder och de urbana kulturuttryck vi lockar med. Genom Malmö Högskola har metoderna kunnat dokumenteras och få organisationer i Sverige har lyckats att fånga upp så många unga i utanförskap, ge dem en meningsfull fritid och gett dem möjligheter till demokratiskt inflytande. Vi har lyckats engagera unga förebilder för andra unga. RGRA kan också visa på verksamheter med både tjejer och killar och att flera av ungdomarna har kommit in i arbetslivet utifrån de kunskaper de lärt sig genom RGRAs verksamheter. Genom RGRA har även nya unika möjligheter skapats ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Ett flertal ungdomar som har vuxit upp tillsammans med RGRA har anställts som personal genom åren. Deras roll har varit att bidra med den tekniska kunskap de fångat upp under sin tid i verksamheterna och lära ut den till andra ungdomar, men även att stötta och skapa ett unikt band med de aktiva ungdomarna utifrån sina egna erfarenheter. Vi bidrar även med att hjälpa varje ungdom med deras personliga utveckling och tack vare denna utveckling där de förbättrar sina sociala förmågor, utvecklar sina intressen och inser vikten av att få sin röst hörd blir det lättare för dem att behärska fler forum de stöter på under livet och lär dem ta sig an utmaningar så som att söka jobb och kämpa för de sakfrågor de brinner för. Verksamheter RGRA Med hjälp av det oumbärliga stöd vi erhållit från Malmö Stad under 2013, har vi kunnat ge våra ungdomar många kvalitativa upplevelser inom RGRA:s verksamhet. Detta är något vi vill fortsätta med. Här presenterar vi några av de saker som vi har gett ungdomarna under 2013, samt att vi i anslutning till det presenterar hur vi ska utveckla verksamheten tillsammans med ungdomarna. Studioverksamhet Musik- och studioverksamheten har alltid varit en viktig del av RGRA och så har fallet vart även det här året. Vi har en fin studio där ungdomar får boka tider och med hjälp av en studiotekniker utveckla sina musikaliska idéer och förmågor. Det kan handla om allt ifrån att sjunga en cover i en studio för första gången i sitt liv eller spela in sin första egenskrivna låt, till att lära sig göra beats och fortsätta på redan påbörjade projekt. Kreativitet är nyckelordet och flera av våra tekniker har själva mångårig musikalisk erfarenhet. Att arbeta med musik behöver heller inte bara handla om att sjunga i en studio och glädjas över det. På sikt blir många av våra ungdomar intresserade av att testa att skriva egna låtar och då växer ofta intresset för att utveckla sitt eget språk, både svenska och engelska, men även intresset för hur vår omvärld ser ut då textskrivande ofta är ett utmärkt sätt att uttrycka sina känslor om sig själv och vad som händer runt omkring en. Från och med sensommaren utökade vi även antalet studiotider i och med att vi färdigställt ytterligare en studio i lokalen på Ahlmansgatan 13. Under 2013 har 68 ungdomar aktivt bokat studiopass hos oss. Då tillkommer det också en hel del kompisar som följer med. Av dessa 68 ungdomar ser ålders och könsfördelningen ut såhär:

5 Tjejer upp till 15 år: Tjejer mellan 15 och 20 år: Tjejer 20 år och uppåt: Killar upp till 15 år: Killar mellan 15 och 20 år: 8 st 15 st 2 st 7 st 33 st 4 st Studioverksamheten är något som många ungdomar starkt förknippar med RGRA och den önskar vi fortsätta med under 2014 på samma sätt som den har sett ut under 2013 men med ambitionen att aktivera ännu fler unga. Talangutveckling Eftersom musikbranschen/showbiz branschen är väldigt tuff så vill vi hjälpa talanger så pass mycket att de ska ligga steget före och utöka sin förmåga att utvecklas som artister, lära sig om fällor, faror, undvika slavkontrakt, ge dem ökad kunskap och självkänsla genom vår utbildning och vårt stöd. I flera fall har ungdomar med supertalang blivit lurade och skrivit på slavkontrakt. Vi vill hjälpa de unga talangerna så att de inte hamnar i lika tråkiga situationer som vissa andra har drabbats av. Därför behöver de oss och denna artistutvecklingsutbildning. Vi vänder oss också till ungdomarnas föräldrar som även bjuds in att delta i vissa av kursens moment för att bättre kunna övervaka att deras barn inte blir lurade och hamnar snett. Vi vill bl.a. lära föräldrarna hur s.k. målsmanskontrakt riskerar att frånta föräldrarna deras målsmanskap. Ungdomarnas föräldrar behöver också lära sig hur branschen fungerar, samt kunna upptäcka juridiska svårigheter och problem. Detta kan undvikas eller minimeras om allt sköts på rätt sätt redan från början. Antal deltagare och ledare: Tjejer mellan år: Tjejer mellan år: Killar mellan år: Killar mellan år: 4 st. 3 st. 6 st. 7 st. Denna verksamhet önskar vi fortsätta med under Radio RGRA Varje tisdag mellan klockan halv sex och sju sänder Radio RGRA på frekvens 89,2 som tillhandahålls av Malmökanalen. Radio är ett utmärkt forum för diskussioner och många av våra ungdomar har uppskattat vår återkommande radiosändning och flera har vuxit i sig själva genom just radion. Varje sändning planeras av en radioansvarig i personalen tillsammans med de ungdomar som vill delta. Sedan sänder vi radion öppet i lokalen vilket också ger en viss prägel och ofta byter ungdomarna av varandra kring vilka ämnen som tas upp. Vanliga ämnen som brukar tas upp är

6 bland annat nyheter lokalt och globalt, skola och fritid men även ämnen som sexism och rasism. Ofta bjuder vi in gäster som ungdomarna får intervjua och under året har bland annat BRIS, Megafonen och Doc Lounge intervjuats. Med undantag för en del jul- och sommarledigt så har vi sänt varje tisdag hela året och antalet sändningar uppskattas till 45 st. Antal deltagare, gäster och ledare: Tjejer upp till 15 år: Tjejer år: Tjejer 20 år och uppåt: Killar upp till 15 år: Killar år: 8 st 30 st 15 st 6 st 35 st 15 st Radio RGRA är likt studioverksamheten något som många ungdomar starkt förknippar med RGRA och den önskar vi fortsätta med under 2014 på samma sätt som den har sett ut under 2013 men med ambitionen att aktivera fler unga och väcka fler ämnen som ungdomarna finner intressanta. Disku-klubben Efter vår radiosändning på tisdagar har vi en diskussionsgrupp. Denna grupp ändras beroende på vilka som varit med i radiosändningen den veckan och vilka ungdomar som befinner sig i lokalen. Under 2013 har vi jobbat väldigt informellt med denna grupp genom att ställa frågor efter radioprogrammet som får ungdomarna att tänka till och diskutera med varandra så att diskussionen fortsätter efter sändning. Antal deltagare och ledare: Tjejer mellan 15 och 20 år: Killar mellan 15 och 20 år: 8 st 20 st 2 st Under 2014 vill vi utveckla Disku-klubben för att få in en tydligare struktur där ungdomarna får utrymme att diskutera men att man betonar vikten av att ge alla utrymme vilket innebär att det är lika mycket fokus på att lyssna och reflektera som det är att prata själva. Det är fortfarande de ämne som ungdomarna brinner för som diskuteras och forumet är fortfarande informellt men diskussionen är mer strukturerad med hjälp av en ett tydligare ledarskap. Filmverksamhet Under året har vi haft 20 träffar. Ungdomarna har varit med och producerat 7 kortfilmer/musikvideos. Vi har haft 6 deltagare som kontinuerligt har arbetat i filmverksamheten, 3 tjejer och 3 killar. Vid filmvisningarna har vi haft allt mellan deltagare. Sammanlagt har vi haft 34 unika deltagare.

7 Antal deltagare och ledare: Tjejer mellan 15 och 20 år: Killar upp till 15 år: Killar mellan 15 och 20 år: 11 st 3 st 19 st 2 st Under 2014 önskar vi fortsätta jobba med film och media men mer information om detta finns under rubriken, övrigt, där den nya tjänsten, media-samordnare, förklaras ytterligare. DJ-kurser Under VT 2013 har vi på RGRA fortsatt arbeta kvalitativt med dj-kursen med RGRA producerade dj-gruppen BossLadies. En etablerad dj har varit på plats en gång i veckan och hjälpt ungdomarna avancera sina kunskaper kring dj:ing. Under HT 2013 har vi haft en praktikant på RGRA, DJ NaffSaid, som har bedrivit en dj-kurs riktad till de yngre deltagarna. Utifrån praktikantens önskemål har vi bestämt att han ska få mer stöd och utbildning i hur man lär ut innan han startar sin DJ-kurs igen vilket innebär att v Antal deltagare och ledare för båda dj-kurserna: Tjejer mellan 15 och 20 år: Killar upp till 15 år: Killar mellan 15 och 20 år: 6 st 2 st 1 st 1 st Killgrupp Under en längre period på RGRA har vi haft några killar på RGRA som vid vissa tillfällen har skapat obehag gentemot andra ungdomar på RGRA genom att vara högljudda och aggressiva. Under sommaren skapade vi en killgrupp och jobbade specifikt med dessa killar för att skapa struktur i deras vardag och ett respektabelt förhållningssätt till varandra och andra ungdomar. Vi jobbade med värderingsövningar och olika rollspel och vi tittade på filmer för att sedan diskutera. Syftet med detta var för att killarna skulle dels öva på sin koncentration men även att de skulle vara med i processen att formulera vilka beteenden som är uppskattade gentemot varandra och hur ett beteende upplevs från flera olika perspektiv. De killar som genomförde dessa övningar och utvecklades blev belönade med en aktivitet tillsammans med deras ledare, vilket blev paintball. Antal deltagare och ledare: Killar mellan år: 12 st 4 st

8 Tjejgrupp och S.W.A.G. Movement Under sommaren 2013 och in på höstterminen hade vi en tjejgrupp på RGRA. När de var i lokalen var det enbart öppet för tjejer. Vi använde detta som en metod att nå fler tjejer och låta dem ta del av verksamheten, eftersom många aktiviteter är dominerade av killar antingen i antal eller utrymmet de tar. Vi använde oss av liknande övningar som med killgruppen men mer i syftet att öva på att låta tjejerna ta för sig mer så att de i andra sammanhang det självförtroende som krävs för att ta sig fram i livet och vara den individ de är och inte den de är begränsat sig till att vara utifrån samhällets normer och strukturer. Tjejgruppen hade en avslutning tillsammans då de besökte Utmaningarnas Hus tillsammans med sina ledare. Efter sommaren ville vi fortsätta jobba med tjejer men vi ville göra det med ett lyft. Istället för att fortsätta med tjejgrupper ville vi starta en rörelse där det är tjejer som är aktiva och drar rörelsen framåt. Denna rörelse heter S.W.A.G. (Sisters With Attitude And Guts) Movement. Swag Movement och är en antirasistisk och feministisk rörelse där vi arbetar med att mobilisera tjejer i synnerhet från Rosengård som inte får möjligheten för att aktivera sig inom sina intressen på grund av förutbestämda oskrivna roller och begränsningarna som dessa medför. I RGRA Rosengårds lokal har S.W.A.G. Movement under HT 2013 byggt upp ett sångrum, inrett ett rum till S.W.A.G. Movement och byggt upp en plan inför 2014 där ledare skall hålla workshops på skolor där dramapedagogiska metoder används för att lyfta fram diskussioner kring feminism och rasism. S.W.A.G. Movement som idag består av fem tjejer och två ledare men med en ambition att tillsammans nå många fler har tillsammans arbetat med gestaltande, tal och kroppsuttryck för att öva upp tjejernas uttrycksförmågor inför kommande projekt år 2014 där en dramaföreställning den 21 mars på FN-dagen mot rasism ingår. Antal deltagare och ledare under tjejgruppen och S.W.A.G. Movement. Tjejer upp till 15 år: Tjejer mellan 15 och 20 år: Tjejer 20 år och uppåt: 4 st 15 st 4 st Inför år 2014 kommer det bli flera föreläsningar av och om kvinnliga förebilder, men även tid till att diskutera och problematisera ämnen som rör tjejer. Vi kommer även lägga fokus på att göra aktiviteter tillsammans för att stärka gruppen och på så sätt få dem bekväma att utföra aktiviteter även utanför S.W.A.G. Movement. Långsiktigt har vi planer på att tillsammans med tjejerna producera en musikvideo där vi har vår egenproducerade låt med som vi tillsammans har skrivit och spelat in i RGRA:s studio på Möllan. Vi planerar även att tillsammans med tjejerna samla kvinnliga förebilder som vi sedan dokumenterar i en bok. Det finns ett stort engagemang kring S.W.A.G. Movement bland aktivister runtom i Malmö som vill bli ideellt aktiva så det kommer inte finns brist på aktiviteter och förebilder i S.W.A.G. Movement. De vuxna som vill bli ideellt aktiva i S.W.A.G. Movement ligger på runt 40 stycken så antalet aktiva vuxna och ungdomar kommer drastiskt gå upp ifall vi får tillfälle att fortsätta under 2014 i och med vi får hjälp med att mobilisera och vi har flera intressanta kvinnliga förebilder att bjuda in.

9 Jobbjakt RGRA Ungdomarna har möjlighet att få kvalitativ hjälp med de ofta väldigt tunga steg fram till första jobbet. All byråkrati och hinder kan väldigt enkelt göra att ungdomarna ger upp och väntar med att söka jobb. Vi ser till att ha en kunnig ledare på plats på RGRA som ungdomarna kan relatera till och som hjälper ungdomarna med deras CV, personliga brev och för att förbereda sig till arbetsintervjuer och för att hitta de jobb som passar deras personlighet och där de mest sannolikt kommer trivas och utvecklas. Denna hjälp får de en gång i veckan och detta har lett till att ungdomarna har tagit kontakt med arbetsförmedlingen och fått ytterligare hjälp där. Antal deltagare och ledare: Tjejer mellan 15 och 20 år: Killar upp till 15 år: Killar mellan 15 och 20 år: 6 st 2 st 1 st 1 st Under 2014 önskar vi fortsätta denna verksamhet med tanke på att den har varit väldigt uppskattad av ungdomarna och önskad av ungdomarna själva. Vi ser en personlig utveckling hos flera av våra ungdomar då de inser sina möjligheter och sitt ansvar under sitt fortsatta jobbsökande. Do Crew RGRA arbetar med att få ungdomarna att uppskatta värdet av pengar och att man kan göra mycket med enkla medel. Därför ger vi dem möjligheten att med en budget, som ej får överskridas, skapa något utifrån deras tankar och idéer. Om de har idéer som överskrider budgeten, får de fundera alternativa lösningar som exempelvis sponsring eller dylikt. Ungdomspedagoger vägleder ungdomarna och ger dem medel för planering, budgetering och genomförandet av projektet. Än så länge har Do Crew tillsammans planerat och utfört en utflykt till Danmark där de gick på tivoli för att ta del av julstämningen. Antal deltagare och ledare: Tjejer mellan 15 och 20 år: 9 st Killar mellan 15 och 20 år: 15 st 2 st Under 2014 ska ungdomarna förutom att lära sig förhålla sig till en budget även fördjupa sig mer i hur man skriver en projektplan och hur de skall tänka gällande relevanta syften och mål när de skall skapa ett projekt. De kommer få en mall de ska fylla i och genom den söka pengar till sina idéer via RGRA. Detta innebär att vi kan nå ungdomar som vill strukturera projekt i grupp och tillsammans kämpa för att nå sina skapta mål men vi kan även nå ungdomar som redan har en tydlig idé och plan med vad de vill utföra som istället enbart behöver den ekonomiska hjälpen och därmed utvecklar hur de fyller i en ansökan och genomför sin plan med det ansvar det medför så som redovisning.

10 Street Smart 040 Denna grupp startades på initiativ av en ungdom som även leder gruppen själv. Street Smart 040 handlar om att inte bara lära sig ämnen som man får i skolan utan även ämnen och sociala frågor som ungdomar själva vill fördjupa sig i, om t. ex. mänskliga rättigheter, olika beteenden, inspirationsklasser och lyfta fram inspiratörer inom de ämnen ungdomar valt att fördjupa sig i. Antal deltagare och ledare: Tjejer mellan år: Killar mellan år: 4st 3st Under 2014 kommer Street Smart 040 bjuda in inspiratörer som ska föreläsa. De kommer även aktivt gå ut i skolor för att just lära ut om sådan som vanligtvis inte tas upp i skolan men som eleverna är intresserade av att veta. Vad dessa ämnen är bestämmer ungdomarna i Street Smart 040. Denna grupp har endast smygstartat så den väntas växa under Projekt RGRA Med projekt inom RGRA menar vi satsningar som vi testar för att sedan se ifall de kan leda till ordinarie verksamhet inom RGRA. Vi är en rörelse ständig i förändring och därmed antar vi oss nya ambitioner utifrån ungdomarnas visioner och drömmer. Vi ser inte projekt som något med ett nödvändigt start och slutdatum utan vi är under ständig utveckling och därmed förändring. Projekt Mazí Projekt Mazi (vilket betyder tillsammans) är ett projekt som är till för att motivera ungdomar till att vilja se sig själva som en viktig och stor del av samhället, vilket de tyvärr många gånger har svårt att se. Det är också ett socialt arbete för unga killar, som befinner sig i en slags gråzon i livet där risken att hamna på "glid" är övervägande. Ordet på glid handlar inte enbart om brottsliga handlingar, utan även andra beteende som kan verka destruktivt för den enskilde individen. Projektets målgrupp är killar i första terminen nionde klass, eller sista terminen åttonde klass och tanken är att deltagarna i projektet ska finna en meningsfull innebörd i sitt liv för skola och fritid. I skolans värld saknar många ungdomar självförtroende och självkänsla, vilket är något som projektet är tänkt att öka hos projektdeltagarna. Projektet är också menat att skapa en ökad känsla av tillhörighet i samhället, att känna sig som en del av samhället och inte utanför. Under 2013 förädlades projekt Mazí ytterligare, framförallt genom att Rörsjöskolan tillät projektet att starta pilot-delen i en grupp av elever. De är för närvarande 12 elever från åk Projektet har även presenterats för institutionen för socialt arbete på Malmö Högskola. Detta projekt kommer det att sökas medel till från olika stiftelser och fonder.

11 Dag/Nattvandring I början av höstterminen gick vi ut och nattvandrade två helger i olika delar av stan. Syftet med nattvandringen var att ingå i dialoger med ungdomar som hängde ute för att genom samtal komma fram till deras fritidsintressen och på så sätt sedan locka dem vidare till de aktiviteter RGRA erbjuder likväl andra föreningar i Malmö. Vi var också på plats på gatan för att fånga upp ungdomarnas tankar och ge dem det utrymme de behöver för att uttrycka sig och ett tillfälle att bli lyssnade på. Det var tre ledare som nattvandrade och under de två helger de var ute samtalade de med runt 40 ungdomar där alla var uppskattningsvis mellan år och då alla var killar. Under 2014 kommer vi istället dagvandra på Rosengård minst en gång i veckan. På så sätt fångar vi upp de ungdomar vi inte når när verksamheten är öppen och de ungdomar som helt enkelt inte hittar till vår lokal. Vi borde även under dagvandringen lyckas fånga upp fler tjejer, eftersom vi märkte att det var svårt att nå tjejerna när vi var ute sent på kvällen. Nationalisering RGRA har under en tid varit engagerad i utvecklandet av en nationalisering, vilken om den går igenom blir stöttad av Postkodlotteriet. Stödet för nationaliseringen gäller inte för Malmö. Målet med projektet är att starta upp verksamhet på tre orter i Sverige och tillgodose behoven av intressanta och attraktiva uttrycksmedel samt skapa tillfällen för socialt umgänge i en sund miljö i det närområde målgruppen bor i. En spridning av RGRA:s beprövade metoder bidrar till att fler unga som befinner sig i social utsatthet kan bli delaktiga i och påverka en förändring, både för dem själva och för hela samhället. Målgruppen för arbetet är ungdomar i åldern år som bor i socialt och ekonomiskt utsatta områden i anslutning till tre svenska städer. Många av ungdomarna i dessa områden har tidigare inte berörts av eller fungerat i traditionella föreningsformer. Dansens Hus Under 2014 har vi planer på att starta Dansens Hus på Vårsången i Lindängen i samarbete med Fosie Stadsdel, Svea Real och Sensus Region Syd. Till vår förfogan står en 1270 m² stor lokal som har tre stora danssalar, ett utrymme för umgänge och möten, ett kontor, omklädningsrum, duschar, bastu och en stor samlingssal. Enligt Malmö Stad är behovet av organiserade aktiviteter som lockar ungdomar mycket stort i Fosie Stadsdel. Stadsdelen präglas av trångboddheten och känslan av otrygghet, något som visar på behovet av denna typ av aktiviteter. Därför har RGRA långsiktiga planer för mötesplatsen Dansens Hus, som kommer att bli en viktig aktör i engagemangs-skapandet bland ungdomar i området.

12 Events RGRA Ungdomar uppskattar att vara delaktiga i skapandet av olika evenemang. De får lära sig att planera evenemanget, men också hur de formella bitarna, budget m.m., fungerar, samt att många av dem uppträder på ett eller annat sätt. Det är också ungdomarna som har den största kunskapen om vad det är som de andra ungdomarna gillar. Run 040 Battle Varje år arrangerar RGRA en utåtriktad danstävling på Malmö Stads Sommarscen. Ett event som drar människor från alla områden i Malmö med olika bakgrund och som är vårt populäraste event sett från publikantal. I år lockade vi ca personer under denna kväll, 60 % tjejer och 40 killar. I tävlingen deltog ca 100 st., 70 % tjejer och 30 % killar. Vinnarna var 4 tjejer från Stockholm varav två av jury var kvinnor vilket gjorde att eventet blev mer blandat gällande kön i år. Det var 10 stycken som arbetade med eventet, 6 tjejer och 4 killar. Vi önskar kunna fortsätta med RUN 040 BATTLE under 2014 vilket i så fall skulle bli vårt fjärde år. Sound System Ett av RGRA:s mål är att synas i så många stadsdelar som möjligt för att sprida glädje och ge ungdomar chansen att ta del av vår verksamhet. Därför startade vi under sommaren Sound System. Vi besökte olika stadsdelar och våra ungdomar uppträdde, samt andra ungdomar provade på att dj:a, sjunga, rappa mm. De närvarande var ca. 350 personer sammanlagt under de olika tillfällena. 40% tjejer och 60% killar. Åldersfördelningen var ca: 5% under 15 år, 90% år och 5% 20 år och uppåt. Det är svårt att ge en tydligare statistik i och med det var en ständig rörelse av ungdomar runt tältet. Under 2014 önskar vi fortsätta med Sound System vid ett par tillfällen i sommar. Ungdomarna frågar efter det och förbereder sig redan för nästa Sound System då alla har chans att synas och publiken är spontan. School s Out RGRA arbetar aktivt för att förebygga att ungdomar dricker alkohol eller tar droger. Därför skapade vi School s Out, en skolavslutning i Folkets Park som skapades av ungdomar för ungdomar. Vi bjöd in många olika artister från bl. a. Hip-hop-Centralen, samt att RGRA:s egna ungdomar uppträdde. Dessutom bjöd vi in andra ungdomsorganisationer för att presentera sig själva, bl. a. Hela Malmö och Ungdom Mot Rasism. Under dagen deltog ca 50 ungdomar i åldern år i anordnandet av evenemanget och uppträdande. Av dessa var det en jämn uppdelning av killar och tjejer. I publiken fanns sammanlagt cirka 400 personer, även där en jämn könsfördelningen. Publiken bestod av barn, ungdomar och vuxna. Showen pågick i flera timmar och publiken avlöste varandra och därmed är även denna statistik en uppskattning är tanken att vi ska utöka evenemanget med ett större samarbete, tillsammans med Bricks, skolor i stadsdel öster, United Sisters, Hela Malmö mm.

13 Freak Out Friday RGRA skapade på fredagskvällen efter höstkul en plats där barn och ungdomar kunde fira Halloween. Det gick av stapeln i Rosengårds Folkets Hus, en plats som lockar barn och ungdomar från många olika områden. I vanliga fall finns inget forum för barn och ungdomar där de kan fira Halloween om inte skolorna arrangerar en fest. Med denna fest hoppas vi att vi lyckades skapa en tradition för barnen och ungdomarna där de kan återkomma varje år och klä ut sig, socialisera sig med barn och ungdomar för andra delar av Malmö och ha kul tillsammans utan att det ska kosta någonting. Festen var riktad till mellanstadieelever men våra stammisar som är något äldre var på plats och anordnade aktiviteter och lekar för de yngre barnen vilket blev ett fint möte mellan barn och ungdomar. Under festen uttryckte flera barn att de vill att detta ska bli ett återkommande evenemang, vilket även vi önskar och satsar på. Killar upp till 15 år: Killar mellan 15 och 20 år: Tjejer upp till 15 år: Tjejer mellan 15 och 20 år: Tjejer 20 år och uppåt: 26 st 6 st 5 st 28st 8 st 1 st Den exakta statistiken lyckades säkerställs eftersom evenemanget var en sluten grupp. En Resandes Paus En av RGRA:s ungdomar var delaktig i en konstutställning på Malmö Museer där han beskrev sin romska familj. Han gjorde även en musikvideo och releasefesten för denna video blev en romsk kulturafton som fick namnet En Resandes Paus. Detta evenemang genomfördes med stöd från Kulturrådet och är inget återkommande event inom RGRA i och med det är speciellt kopplat till musikvideon. Under kvällen närvarade ca 150 personer. 30% tjejer och 70% killar. Invigning: Rosengård Vid uppstarten av Rosengårds-verksamheten arrangerade vi en invigning, då vi bjöd in ungdomar, föräldrar, Malmö Stad, samt andra intressenter. Vi bjöd på mat och dryck. Ungdomarna uppträdde och skötte rundvisningen av lokalen. Antal besökare och RGRA ungdomar och ledare: Tjejer år: Tjejer 20 år och uppåt: 14 st 11 st

14 Killar år: 18 st 9 st Utflykter RGRA Många av våra ungdomar kommer från familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Därför försöker vi arrangera utflykter för att ungdomarna ska få uppleva sådant de inte har möjlighet att göra i vanliga fall. Ung i Sommar RGRA har alltid sett som sin skyldighet att ge ungdomar chansen att sommarjobba i verksamheten, så också under Vi tycker också att det är viktigt att premiera dessa ungdomar genom att hitta på saker med dem för att skapa en sammanhållning och visa vår uppskattning. Under 2013 tog vi emot sommarjobbare under båda perioderna. Ung I Sommar; Period 1: Vi hade en utflykt på Ven tillsammans med ungdomar från RGRA och Ung I Sommar där vi hyrde cyklar och cyklade runt ön. På en av ungdomarna utvald plats, grillade vi och spelade spel. Vi hade även en avslutning vid sommarjobbets slut då vi badade och grillade på Dalby Stenbrott. Ung I Sommar; Period 2: Vi hade en utflykt med RGRA ungdomar och Ung I Sommar med syfte att alla skulle lära känna varandra. Vi hyrde två minibussar och åkte på en dagstur i Skåne. Vi besökte ett par mindre städer i sydöstra Skåne för att sedan stanna till på Kiviks marknad. Avslutningsvis åkte vi och badade och spelade minigolf. Antal deltagare och ledare: Tjejer år: Tjejer 20 år och uppåt: Killar år: 16 st 3 st 18 st 5 st Melodifestivalen Organisationens ordförande, Behrang Miri, deltog 2013 i delfinalen av Melodifestivalen i Malmö. Många av våra ungdomar har inte möjlighet att besöka liknande evenemang. Därför införskaffade vi biljetter till en repetition, för att de skulle få en inblick i hur dessa evenemang fungerar. Antal deltagare och ledare: Tjejer år: Tjejer 20 år och uppåt: Killar år: 3 st 1 st 5 st 2 st

15 Talang Sverige Talang är ett tv-program som sänds i Sverige och som ses av många av våra ungdomar. Därför ville vi med resan visa ungdomarna hur en sådan här tv-produktion kan gå till bakom kameran, då de endast sett detta på tv. Vi ville även att de skulle få chansen att vara på plats och heja på sina kamrater som sökt till programmet, vilket sågs som surrealistiskt för många av ungdomarna. Antal deltagare och ledare: Tjejer år: Killar år: 6 st 4 st 2 st Karlstad Vi åkte tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd till en konstutställning i Karlstad som handlade om Islam idag, samt dess historia. Denna utflykt innehöll en övernattning i stugor vilket förbättrade sammanhållningen mellan ungdomarna på RGRA. De fick även nya kontakter med ungdomar på Ibn Rushd i och med att de samåkte och besökte utställningen tillsammans. Antal deltagare och ledare från RGRA: Tjejer år: Killar år: 7 st 8 st 2 st Bio AFR Vi gick med några ungdomar från RGRA och såg dokumentären Vår Mörka Historia av Gustav Fridolin. AFR stod för biljetterna. Antal deltagare och ledare från RGRA: Tjejer år: Tjejer 20 år och uppåt: Killar år: 3 st 1 st 4 st 3 st

16 Representation ungdomar/personal vid events/seminarium mm. Under året har våra ungdomar och vår personal blivit inbjudna till en rad olika tillställningar. Detta är ett starkt bevis på att RGRA:s arbete är intressant, inte bara i Sverige, utan även i världen. Vi har under året satt Malmö på kartan ett flertal gånger i olika sammanhang och vi har även varit representanter för RGRA vid flera tillfällen i Malmö. Många av våra ungdomar och anställda har ett stort kontaktnät runtom i Sverige, inom olika områden så som musik, dans och aktivism. Detta gör att vi blir inbjudna till olika event där ungdomarna har en aktiv roll i eventet exempelvis genom att delta som artister eller talare. Många ungdomar får därmed chansen att se och uppleva något som gör att de växer som individer och bygger upp ett namn för sig själva. De träffar nya människor och får chansen att visa upp sina kunskaper vilket i framtiden kan leda till fler positiva möjligheter så som jobb. Washington DC - Howard University Verksamhetssamordnaren på RGRA blev inbjuden som en representant för AFR på en studieresa i Washington DC men fick även möjligheten att presentera det samhällsengagemang RGRA gör i Malmö Stad till elever på Howard University och även bland delegaterna från olika delar av Europa som var med på studieresan. Det väcktes ett intresse för RGRA:s verksamhet internationellt och flera aktivister och eldsjälar vill besöka RGRA om de blir inbjudna eller ifall de har vägarna förbi Sverige. Vi har även påbörjat en diskussion kring en möjlighet att ha utbyte med RGRA ungdomar och elever från Howard University. Resa och logi betalades av representanter i Washington. Serbien BeFem Verksamhetssamordnaren på RGRA blev inbjuden för att berätta om hur RGRA mobiliserar ungdomar, vilket samhällsengagemang vi har och hur vi lyfter fram tjejerna på RGRA. Vi blev inbjudna av BeFem som är en feministisk gayrörelse i Serbien som anordnar öppna workshops för befolkningen och som är med och anordnar pridefestivalen i Serbien vilket är väldigt kontroversiellt i Serbien och en farlig form av aktivism på grund av det fysiskt våldsamma motståndet mot pride. Vi fick kontakt med en kvinnlig serbisk rappare som har ett intresse att komma och besöka oss på RGRA och vara med på något av våra evenemang i framtiden. Resa och logi betalades av arrangören. Göteborg (Mot våld) Under hösten åkte ett gäng ungdomar upp till Göteborg för att medverka på en manifestation mot våld som arrangerades av en ungdomsverksamhet i Göteborg. Väl på plats besökte man en liknande verksamhet som RGRA där ungdomarna fick träffas och lära känna varandra och fick sedan spela in tillsammans i deras musikstudio i Göteborg. På kvällen uppträdde våra ungdomar på manifestationen och de fick också delta i en rap-tävling för alla på plats. Deltagare och ledare från RGRA: Tjejer 20 år och uppåt: 1 st

17 Killar mellan 15 och 20 år: 4 st 1 st Göteborg: Vic Vem + Pantrarna Under sommaren körde tre ledare tillsammans med 5 ungdomar, alla killar som rappar, till Göteborg för att medverka på artisten Vic Vems cypher som vi blivit inbjudna till. Anledningen till att endast killar följde med var för att Vic Vem specifikt frågade efter rappare och vi hade tyvärr inga tjejer som rappade på RGRA. Väl på plats i Göteborg träffade vi först Pantrarna som då visade oss runt Biskopsgården och berättade om hur de jobbade med förortsmobilisering. Därefter gick vi till Vic Vems cypher där våra ungdomar var med och uppträdde. Göteborgs Universitet Verksamhetssamordnaren på RGRA blev inbjuden till Göteborgs Universitet för att berätta om RGRA:s verksamhet, pedagogiken vi använder, gräsrotsrörelsen och samhällsengagemanget vi har. Resa och logi betalades av universitetet. Hip Hop Jam Arabyparken, Växjö Ett gäng från RGRA åkte till Växjö för att uppträda på ett Hip Hop Jam som anordnades för ungdomar i Växjö. Utöver ledaren som körde bussen så uppträdde samtliga ungdomar. En målade graffiti på arrangerade trä-skivor intill området och resterande ungdomar uppträde med sin musik. Alla som representanter för RGRA och Malmö. Uppträdandet var ett samarbete mellan personal på RGRA och dennes vänner från Växjö och resan finansierades av vännerna från Växjö. Efter uppträdandet så körde bussen hem till Malmö på kvällen. Deltagare och ledare från RGRA: Tjejer mellan år: Killar mellan år: 2 st 6 st 1 st 9:e Oktober 2 ungdomar från RGRA var med under planeringen och genomförandet av den 9e oktober som är ett initiativ av AFR (Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa) och som finns till för att minnas Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln den 9e oktober Dessa ungdomar bidrog även till evenemanget i form av en uppläsning av olika berättelser av afrosvenskar i början av evenemanget på Malmö Högskola.

18 Jobbmässa på Bricks Verksamhetssamordnaren på RGRA höll i en workshop under jobbmässan på Bricks där hon hade värderingsövningar med ungdomar som fick dem att reflektera över vilka frågor och dilemman man kan stå inför när man söker jobb och när man är ute i arbetslivet. Fotboll mot rasism Två ungdomskoordinatorer och en ungdomspedagog från RGRA var på plats på Malmö stadion när fotboll mot rasism hade sin final. Ordförande från RGRA uppträdde och personal från RGRA var på plats med ett info-bord efter förfrågan. Open Your Eyes Personal från RGRA var på plats efter förfrågan när Malmö högskola hade en dag då föreningar hade möjlighet att ha ett info-bord och berätta för förbipasserande om sin verksamhet. Vi samlade in intresseanmälningar till att hjälpa oss ideellt. Många visade stort intresse och under våren kommer vi att inlemma dessa i vår verksamhet. Skolor Under året har vi varit ute i skolor och berättat om vår verksamhet, samt rekryterat barn och ungdomar till verksamheten. Vi har även hjälpt till med många Elevens val, då barn och ungdomar har kunnat komma till vår verksamhet för att prova på olika saker, såsom att spela in i studio, dj:a. mm. En av våra anställda har under 8 veckor hjälpt till på Rörsjöskolan i deras arbete med att göra en teateruppsättning. Eleverna har även fått möjligheten att göra egen musik, samt även en film. 30 st elever i åk. 8-9 deltog, 13 tjejer och 17 killar. Samma anställd har under året vid 10 träffar på Johannes- och Rörsjöskolan anordnat olika workshops i musik, film mm. Det har varit i åk. 6-7 och 8-9 som workshopsen anordnats. Kort beskrivning: Nätverk och årliga samarbeten Vi har under året och kommer fortsättningsvis ha en rad olika samarbeten och vara med i nätverk. Vi riktar ett speciellt tack till dessa aktörer/intressenter för deras välvilja att hjälpa oss att utveckla ungdomar och stärka deras självförtroende på olika sätt. Vi har nämnt flera av dessa föreningar tidigare i vår ansökan men vi har även placerat dem här för att ge en tydligare och precis bild av vårt övergripande samarbete. Här finner ni korta förklaringar till kontinuerliga samarbeten:

19 Malmö Stad RGRA finns på nivå 3 hos fritidsförvaltningen, vilket gör oss berättigade till stöd för att bl.a. arrangera lov-verksamheter. Vi återfinns också varje år på Malmöfestivalen, då vi får en summa för att hålla i verksamheter under veckan. Varje sommar erbjuder vi också jobb till ett antal ungdomar som anordnas av Malmö Stad. BRÅ/Säkerhets och Trygghetsfrågor Vi tillsammans med fem andra organisationer får vardera kr årligen av BRÅ eftersom vi jobbar förebyggande och sysselsätter ungdomar i Malmö. Dessa fem organisationer är United Sisters, Barrikaden, FC Rosengård, Enighet och Hela Malmö. Vi sex har kontinuerligt möten ihop för att se hur vi kan jobba tillsammans och ta lärdomar av varandra. Vi hjälper varandra genom att marknadsföra varandras events och verksamheter och vi för dialoger med ungdomar och fångar upp ifall vi kan se ifall en ungdom som kommer till oss kanske även är intresserad av exempelvis Barrikaden. Några av de ovannämnda föreningarna jobbar vi närmre med. Hela Malmö Vi har god kontakt med Hela Malmö och ser årligen till att vi uppdaterar varandra om vilka planer vi har under året, i synnerhet under sommaren. Hela Malmös verksamhet har en grund i sport och dans vilket gör att vi kompletterar varandra fint när vi anordnar olika events. Barrikaden Vi har kontinuerlig kontakt med Barrikaden för att hitta tillfällen där vi kan samarbeta genom att hitta på aktiviteter med varandras ungdomar. United Sisters Vi värdesätter djupt United Sister s långa arbete med tjejer och har därmed kontakt med dem för att utbyta kunskap och inspiration mellan dem och S.W.A.G. Movement. MIP RGRA är medlemmar i paraply-organisationen MIP och har under året deltagit i flertalet utbildningar, workshops och evenemang som anordnats, bl. a. Höj Rösten. Vi kommer att fortsätta medverka i deras fortsatta arrangemang, för att på så sätt skapa ett större nätverk. MmD RGRA är medlemmar i MmD och vi närvarar på de olika arrangemang de håller i. Vi försöker även involvera MmD i RGRA:s verksamhet genom att bjuda in dem till olika verksamheter (t. ex. Till radion). Anti-diskrimineringsarbete är en viktig grund i RGRA:s verksamhet. Ett Enat Malmö Ett Enat Malmö är ett initiativ av Malmö högskola som satsar på att förena eldsjälar, organisationer och socialarbetare i Malmö till en stark kraft med en stark talan. RGRA ingår i detta nätverk tillsammans med Stadsmissionen Skåne, Romskt informations- och kunskapscenter, Ge rasismen rött kort!, Hassela Movement, Välkommen!, Hela Malmö, AFR, Hassela Helpline och Glokala folkhögskolan i Malmö. Ett Enat Malmö vann tack vare vår gemensamma kraft samverkanspriset för Grejer för Tjejer RGRA är med I nätverket som har funnits sedan 2010 och som kom ur ett behov att se över och synkronisera olika verksamheter som finns för tjejer då många arbetade parallellt utan kännedom

20 om varandra. Genom nätverket Grejer för tjejer kan alla verksamheter som arbetar för och med tjejer i stadsområde Öster: Ta del av varandras verksamheter, hitta samarbetsformer, lyfta/belysa aktuella frågor, skapa synergieffekter. Målgruppen är F-25 år. Välkommen! Nätverket Välkommen! består idag av närmare femtio personer med anknytning till socialt arbete i södra Sverige. Över tjugo olika organisationer, föreningar och institutioner är representerade i nätverket då inklusive RGRA. Syftet med Välkommen! är att synliggöra positiva förebilder genom att agera värdar på platser där unga människor befinner sig såväl mindre som större mötesplatser, att arbeta främjande med ett välkomnande förhållningssätt och bemötande, att lyfta ungdomsrelaterade frågor, att internt skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och att höja rösten gällande det vi kollektivt tror behöver belysas. Att finnas där för unga människor. Studieförbund RGRA samarbetar och har under en längre tid samarbetat både med ABF och Sensus gällande studiecirklar som bedrivs på RGRA. Vi knyter även våra kulturevenemang till ABF vilket ger oss möjligheten för att få sponsring till affischer och dylikt. Praktikanter Hassela - I början av juni fick vi hjälp av 3 stycken ungdomar från Hassela. De hade genomfört en 3 månaders utbildning och vi erbjöd dem praktik i verksamheten. När praktiken var genomförd, så beslutade vi att anställa alla 3 eftersom alla var berättigade till stöd från arbetsförmedlingen. De har under sin tid i verksamheten arbetade med egna grupper, arrangerat events, stöttat ungdomar mm. Sofielunds Agency - Under hösten fick vi extrahjälp av 2 praktikanter från Sofielunds Agency. De har arbetat med att hjälpa till i musikproduktion, stöd till ungdomarna mm. AFR (Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa) På RGRA finns det ett flertal afrosvenska barn och unga. Vi har inlett ett samarbete med AFR där vi har kunskapsutbyte för att göra AFR synlig för de barn och unga som skulle kunna växa ytterligare i sin personliga utveckling genom kontakt med AFR. Rädda Barnen Rädda Barnen har ett intresse av att komma närmare de föreningar som arbetar med ungdomar som söker sig till RGRA och liknande organisationer. Därför har vi inlett ett samarbete som under 2014 ska utvecklas och det ska försöka skapas en ny gemensam plattform. Under hösten 2013 började planeringen vilket resulterade i projektutbildningar i december månad. Filmcentrum Syd RGRA är årligen med i planerandet och genomförandet av Antirasistiska Filmdagarna som Filmcentrum Syd bedriver. Folkets Bio Folkets Bio har en gren i sin verksamhet som heter Gatans Bio, där de erbjuder organisationer att visa bio i sina lokaler för sina medlemmar där RGRA årligen ingår.

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Ternenge Djesá Drömmar och visioner

Ternenge Djesá Drömmar och visioner Ternenge Djesá Drömmar och visioner Ternenge Djesá Romska ungdomars drömmar och visioner Ternenge Djesá, Drömmar och visioner, var namnet på den ungdomskonferens som Romska ungdomsförbundet, RUF, arrangerade

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer