DOMAR Uppdatering Nr Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010"

Transkript

1 DOMAR 2010 Uppdatering Nr Ny länsrättsorganisation 15 februari Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås (U) och Uppsala (C) samt delar av verksamheten vid Länsrätten i Stockholms län (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Uppsala. -Länsrätterna i Nyköping (D) och Linköping (E) samt delar av verksamheten vid Länsrätten i Kalmar (H) läggs samman till Förvaltningsrätten i Linköping. -Länsrätterna i Mariestad (R) och Jönköping (F) samt delar av verksamheten vid Länsrätten i Vänersborg (P) läggs samman till Förvaltningsrätten i Jönköping. -Länsrätterna i Karlskrona (K) och Växjö (G) samt delar av verksamheten vid Länsrätten i Kalmar (H) läggs samman till Förvaltningsrätten i Växjö. -Länsrätten i Skåne län (M) byter namn till Förvaltningsrätten i Malmö. -Länsrätterna i Halmstad (N) och Göteborg (O) samt delar av verksamheten vid Länsrätten i Vänersborg (P) läggs samman till Förvaltningsrätten i Göteborg. -Länsrätterna i Örebro (T) och Karlstad (S) läggs samman till Förvaltningsrätten i Karlstad. -Länsrätterna i Gävle (X) och Falun (W) läggs samman till Förvaltningsrätten i Falun. -Länsrätterna i Östersund (Z) och Härnösand (Y) läggs till Förvaltningsrätten i Härnösand. -Länsrätten i Västerbottens län (AC) blir Förvaltningsrätten i Umeå. -Länsrätten i Norrbottens län (BD) blir Förvaltningsrätten i Luleå. Kammarrätterna kommer att pröva överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten i Göteborg: Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Karlstad Kammarrätten i Jönköping: Förvaltningsrätten i Jönköping Förvaltningsrätten i Linköping Förvaltningsrätten i Växjö Kammarrätten i Sundsvall: Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten i Härnösand Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten i Umeå

2 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2010 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr Ej Ä Stockholm Ej Ä AB 1 Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföring och redovisning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som meddelade inhibition men i sitt slutliga avgörande avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till RegR och yrkade, som i kammarrätten, att omröstningsreglerna i 29 kap. 3 rättegångsbalken skulle tillämpas och inte som länsrätten gjort, tillämpat omröstningsreglerna i 16 kap. rättegångsbalken (anledningen till yrkandet var att i länsrätten hade två nämndemän velat meddela varning medan rättens ordförande och en nämndeman hade avslagit överklagandet). RegR fann dock att länsrätten rätteligen, med tillämpning av omröstningsreglerna för tvistemål i 16 kap. rättegångsbalken, bestämt utgången i enlighet med den mening som erhållit ordförandens röst. 7 kap. 19 och rättegångsbalken Ej Ä Stockholm Ej Ä AB 3 Kommunen meddelade en varning samt villkor om att bolagets företrädare och serveringspersonal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholhantering senast i januari Anledning till beslutet var att det i samband med tillsyn av restaurangen konstaterats att det kl fanns gäster på uteserveringen trots att uteserveringen skulle varit utrymd kl Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att servering av alkoholdrycker inte skett efter kl (då serveringstiden på uteserveringen gick till ända). Länsrätten förlängde tiden för villkorets uppfyllande till februari 2007 och avslog överklagandet i övrigt. Anm. Det framgår inte av domen om kommunen meddelat något särskilt villkor om att uteserveringen skulle vara utrymd senast kl Det är därför i detta mål oklart om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen i något avseende. Detta påpekande p.g.a. följande. Bestämmelsen i 6 kap. 4 andra stycket om utrymning 30 minuter efter serveringstidens utgång får anses avse serveringsstället som sådant. En eventuell begränsning av serveringstiden för alkoholdrycker på t.ex. en uteservering torde innebära att alkoholdrycker inte får serveras där efter den tid som angetts som sluttid för servering men att gästerna får befinna sig där och även förtära alkoholdrycker där lika länge som i övriga delar av restaurangen (därmed inte sagt att gästerna får till sådant serveringsutrymme medföra alkoholdrycker som serverats i annan av serveringsställets lokaler). I fall det finns önskemål från tillståndsmyndighetens sida om att en servering skall utrymmas vid någon tidigare tidpunkt än den för stället i stort gällande utrymningstiden kan ett villkor om sådan utrymning meddelas med stöd av 7 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten ansåg att bestämmelsen om utrymningstid skulle uppfattas så att utrymning skall ske successivt allteftersom serveringstiden för respektive lokal löper ut. En av de tre domarna var skiljaktig och menade, i likhet med Statens folkhälsoinstitut som avgett yttrande i målet, att bestämmelsen om utrymningstid tar sikte på serveringsstället som sådant och inte på skilda serveringslokaler. Därmed ansågs heller inte att tillståndshavaren brutit mot bestämmelsen om utrymningstid samt att överklagandet skulle bifallas. Tillståndshavaren överklagade till Regeringsrätten som biföll överklagandet. Skälen för regeringsrättens avgörande: Regeringsrätten noterar inledningsvis att bolaget inte längre synes bedriva restaurangverksamhet på det aktuella serveringsstället. Bolaget får dock anses ha ett berättigat intresse av att ändå få beslutet om varning prövat. Enligt 6 kap. 4 andra stycket AL ska serveringsställe vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Enligt 7 kap. 5 tredje stycket AL får tillståndsmyndigheten i samband med beslut om serveringstillstånd eller senare meddela de villkor som behövs. Frågan i målet är om bestämmelsen i 6 kap. 4 andra stycket enbart tar sikte på serveringsstället som sådant - dvs. utrymning 30 minuter efter restaurangens sluttid - eller om den ska tolkas så att den även innebär krav på

3 att en uteservering med tidigare sluttid än serveringsstället i övrigt ska utrymmas inom 30 minuter efter den tidens utgång. Den aktuella bestämmelsen har i så gott som oförändrat skick förts över från 47 i den tidigare gällande lagen (1977:293) om handel med drycker (det tidigare tillägget "stängningstid" har inte tagits med i AL). Efter vad Statens folkhälsoinstitut uppgett i sitt yttrande till kammarrätten tillämpades den äldre bestämmelsen så att den tog sikte på restaurangens sluttid för servering och att sålunda en särskild föreskrift krävdes för att en annan tid för utrymning skulle gälla för eventuell uteservering. Den tolkningsfråga som är aktuell i målet har inte berörts i det utredningsarbete som föregått AL (SOU 1985:15 Handel med alkoholdrycker s. 158 och SOU 1993:50 Serveringsbestämmelser s. 128 f.) och inte heller i propositionen till AL (prop. 1994/95:89 s. 97 f.). Regeringsrätten gör följande bedömning. Med serveringsställe avses alla lokaler som används för den aktuella rörelsen, medan begreppen serveringslokal eller serveringsutrymme avser den del av serveringsstället där alkoholservering är tillåten (prop. 1994/95:89 s. 65). Villkor enligt 7 kap. 5 tredje stycket AL kan bl.a. avse särskilda villkor för utomhusservering (a. prop. s. 101). Regeringsrätten delar Statens folkhälsoinstituts uppfattning att det inte finns något klart stöd i AL eller dess förarbeten för att tolka 6 kap. 4 andra stycket på annat sätt än att den avser serveringsstället som sådant och den sluttid som gäller för detta och således inte olika serveringslokaler inom serveringsstället med mera begränsade serveringstider. Bestämmelsen är vidare av betungande karaktär och överträdelse kan leda till sanktioner i form av återkallelse av serveringstillståndet eller som i detta fall varning. Den bör därför tolkas restriktivt och inte utsträckas utöver sin ordalydelse. Det innebär att tidigare utrymning av uteservering än av serveringsstället i övrigt bara kan krävas om tillståndsmyndigheten uppställt ett uttryckligt villkor om detta. Bolaget har alltså inte gjort sig skyldigt till överträdelse av 6 kap. 4 andra stycket AL. Tillståndsutskottet har i Regeringsrätten gjort gällande att det i vart fall varit ett villkor för bolagets serveringstillstånd att uteserveringen skulle vara utrymd senast kl samt gett in bolagets tillståndsbevis. I detta anges under rubriken Serveringstider att "serveringslokalerna ska vara utrymda senast 30 min. efter serveringstidens utgång" samt under rubriken Villkor endast att "detta tillståndsbevis ska anslås på väl synlig plats i lokalen". Regeringsrätten finner inte att det nu anförda visar att bolaget överträtt ett villkor för serveringstillståndet. Bolagets överklagande ska därför bifallas. 6 kap Ä Göteborg Ä M 7 Kommunen avslog ansökan om pausservering i en biograf eftersom en biograf inte var att betrakta som teater eller konsertlokal. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde att det endast var i samband med livesända digitala konserter eller teaterföreställningar som servering skulle ske. Länsrätten biföll överklagandet och anförde bl.a. att då det direktsänds teater- eller operaföreställningar på biografen fungerar lokalen inte som biograf utan som teater eller konsertlokal. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som biföll överklagandet. Kammarrätten ansåg inte att bestämmelsen i 7 kap. 8 fjärde stycket alkohollagen kunde utvidgas till att omfatta även foajén till en biograf i samband med direktsända teaterföreställningar mm. Sökande överklagade till Regeringsrätten som biföll överklagandet. Regeringsrätten anförde bl.a. att undantagsregeln om servering i en foajé tillkom när digitala direktsända teater- och operaföreställningar inte fanns men kan trots detta vara tillämplig. Vidare anförde domstolen att begreppen teater och konsertlokal inte definierats i lagen. Undantagsregeln visar enligt Regeringsrättens mening att begreppen primärt tar sikte på en viss lokals funktion och inte dess utformning som sådan. Regeringsrätten fann således att det var riktigt av länsrätten att upphäva kommunens avslagsbeslut. Två av de fem ledamöterna, regeringsrådet Billum och regeringsrådet Sandström, var skiljaktiga och anförde att 7 kap. 8 fjärde stycket i alkohollagen är ett preciserat undantag från huvudregeln (i 7 kap. 8 ) om tillhandahållande av lagad mat och bör som sådan tolkas restriktivt. Enligt ordalydelsen ska det vara fråga om dels en viss typ av lokal, dels en sådan föreställning där pauser ingår som ett naturligt led. En direktsänd operaföreställning uppfyller den sistnämnda förutsättningen. Därmed är dock inte sagt att det är likgiltigt i vilken lokal allmänheten tas emot för att se en sådan föreställning. Det bör vara fråga om en lokal som kan betecknas som en foajé till teater eller konsertlokal, oavsett vilket slags verksamhet

4 som för tillfället bedrivs där. En lokal utformad för andra ändamål men som vid vissa tillfällen används för att låta allmänheten se en direktsänd operaföreställning kan inte därigenom förvandlas till en foajé till teater eller konsertlokal. Enligt vår mening skall därför kammarrättens dom fastställas. 7 kap. 8 fjärde stycket. Anm. De fem ledamöterna är alltså eniga om att digital direktsänd teater eller operaföreställning uppfyller en av de två förutsättningarna i 7 kap.8 men oeniga om vilka lokaler som kan få komma ifråga. Se även förvaltningsrätten i Stockholm , nr , nedan, i vilken domstolen ansåg att servering skulle ske i en foajé och inte inne i den lokal där föreställningen visades. KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2010 Kammarrätt Datum Mål nr Underinstans Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm Länsrätten AB *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det vid två tillfällen samma månad konstaterats överservering och berusade gäster samt att det vid ett tillfälle inte funnits serveringsansvarig personal på plats men att alkoholservering ändå pågick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten angav som särskilda skäl för varning att det inte framkommit att de aktuella händelserna har föranlett några egentliga ordningsstörningar. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse. Kammarrätten konstaterade att tillståndshavaren meddelats en varning i mars 2008 p.g.a. servering utöver gällande serveringstid. Därefter har ytterligare brister lagts tillståndshavaren till last. Kammarrätten fann att tillståndshavaren inte vidtagit erforderliga åtgärder för att rätta till bristerna och att särskilda skäl att meddela tillståndshavaren en ytterligare varning inte fanns. 7 kap. 19. Stockholm Länsrätten AB *) 1 *) Kommunen meddelade villkor om att minst en person ur personalen skulle vara stationerad på och ha uppsikt över uteserveringen. Anledningen härtill var en händelse som inträffat på uteserveringen under sommaren 2008 vilken ledde till slutsatsen att det var bristande kontroll av uteserveringen. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att villkoret fick anses oproportionerligt betungande särskilt som olägenheter visats föreligga vid endast ett tillfälle. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att för att undvika alkoholrelaterade olägenheter framöver är det motiverat med ett krav på tillsyn över uteserveringen. Det meddelade villkoret kan inte anses oskäligt betungande eller oproportionellt i förhållande till de alkoholpolitiska olägenheter som kan uppstå utan villkoret. 7 kap. 5. Stockholm Länsrätten AB *) 3 *) Kommunen meddelade i feb 2008 en varning och villkor om utbildning i ansvarsfull alkoholservering och att tillståndshavaren skulle skriftligen redovisa sin alkoholpolicy. Detta p.g.a. att det i dec 2006 konstaterats brister i ordning och nykterhet och i okt 2007 konstaterats brister i ordningen. I okt 2007 konstaterades även att en suppleant i bolaget bytts ut utan att detta förhållande anmälts till kommunen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att det inte föreligger någon skyldighet att anmäla suppleanter bl.a. för att dessa inte tillståndsprövas. Länsrätten biföll överklagande på så sätt att varningen ogillades. Länsrätten menade att rättsläget var oklart ifråga om ett byte av styrelsesuppleant utgör en sådan förändring i verksamheten att det omfattas av anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen. Vad gäller de meddelade villkoren avslog länsrätten överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig vad gällde frågan om skyldigheten att anmäla byte av suppleanter. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten uttalade bl.a. att en styrelsesuppleant inte ingår i kretsen av personer som regelmässigt bör lämplighetsprövas, såvida inte suppleanten har en generalfullmakt att företräda bolaget, har ett betydande ägarinflytande eller i övrigt har sådan ställning att ett bestämmande inflytande föreligger. Detta får anses gälla även om bolaget end-

5 ast har en ordinarie styrelseledamot och en styrelsesuppleant. En lämplighetsprövning bör bli aktuell först om och när en suppleant, som saknar betydande inflytande i övrigt, inträder i styrelsearbetet och därigenom inkluderas i kretsen av personer med sådant inflytande. 7 kap. 20 och 7 kap. 5. Anm. Byte av suppleanter är alltså inte anmälningspliktigt enligt 8 kap. 3. Däremot föreligger skyldighet att anmäla när en suppleant tjänstgör i en ordinarie ledamots ställe. Stockholm Länsrätten AB *9 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett flertal tillfällen med underskott på skattekontot samt flera restföringar med betydande belopp (totalt över 250 t kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade att åtgärder vidtagits för att rätta till bristerna; tillståndshavaren hade bytt redovisningskonsult samt betalat skulderna. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om återkallelse av serveringstillståndet. Bl.a. fann kammarrätten att tillståndshavaren restförts för nya skulder efter länsrättens dom. 7 kap. 19. Stockholm Länsrätten AB *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistret. Det hade även funnits restföringar och underskott på skattekontot. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade bl.a. att det inte var styrkt att kassaregistret manipulerats (även om det alltså varit möjligt). Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om återkallelse. 7 kap. 19. Stockholm Länsrätten AB *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en av bolagsmännen dels restförts för betydande belopp, dels varit bolagsman i ett annat restaurangbolag vilket fått sitt serveringstillstånd återkallat bl.a. p.g.a. brister i bokföring och i kassaregisterhantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som ändrade till varning. Kammarrätten fann att bolagsmannen ifråga inte varit aktiv bolagsman i det andra bolaget under den tid då bristerna i det bolaget konstaterades. Restföringarna i det egna bolaget ansåg kammarrätten utgöra skäl för varning vilket även varit kommunens inställning. 7 kap. 19. Stockholm Länsrätten AB *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregisterhantering (8 kap 5a alkohollagen) och bokföring (8 kap 5 ). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att alla betalningar har registrerats som kontant, att det saknas behandlingshistorik och att kassaregistret inte på ett tillförlitligt sätt visat alla transaktioner som gjorts. Länsrätten bedömde att de två förstnämnda felaktigheterna var för sig skulle kunnat anses vara av sådan art att en varning skulle kunna anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd men att det sistnämnda förhållandet var en överträdelse av mer allvarlig natur. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som ändrade till varning. Kammarrätten konstaterade att bestämmelsen om kassahantering i 8 kap. 5 alkohollagen hade upphört att gälla och att bristen i bokföringen framstod som en engångsföreteelse orsakad av okunnighet. 7 kap. 19. Stockholm Länsrätten AB *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en person X med betydande inflytande i tillståndsbolaget dömts i tingsrätten till 100 dagsböter för brukande av osann urkund. Han hade till Skatteverket gett in falska fakturor för att styrka avdrag i sin makas deklaration (någon direkt koppling till restaurangverksamheten fanns dock inte). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som ändrade till varning. Kammarrätten konstaterade bl.a. att personen X, genom att via ett annat bolag äga majoriteten av aktierna och vara suppleant i styrelsen, var en person med betydande inflytande vars lämplighet är av betydelse för om bolaget ska anses lämpligt att inneha serveringstillstånd. Kammarrätten fann vidare att personen X avyttrat samtliga aktier och att det inte riktats några andra anmärkningar mot bolaget varför åtgärden kunde stanna vid varning. 7 kap. 19.

6 Stockholm Länsrätten AB *) 6 *) Ett bolag bedrev servering på två serveringsställen, A och B. A hade ett kök i sina lokaler. B saknade kök i sina lokaler och skulle använda köket i A. Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i B eftersom B inte hade ett eget kök. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde dels att en tidigare innehavare av de två serveringsställena haft tillstånd och dels att alkohollagen inte uteslöt att man kunde ha ett gemensamt kök. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten anförde inledningsvis att det inte fanns hinder att pröva frågan trots att en tidigare innehavare av serveringställena haft tillstånd på båda ställena. I sakfrågan anförde länsrätten att förbindelsen mellan A och B utgjordes av en meter lång kulvert och att det såvitt framgick av utredningen inte var ett kök som är gemensamt för de båda restaurangrörelserna. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann i likhet med länsrätten att det inte fanns något hinder att på nytt pröva frågan men ansåg i sakfrågan att RÅ 1998 ref 47 inte kan tolkas på annat sätt än att ett gemensamt kök i sig inte utgör hinder för serveringstillstånd. När det gällde avståndet till köket ansåg kammarrätten att detta hade betydelse för frågan om det fanns något sådant samband mellan kök och serveringslokaler att det kunde anses att serveringsstället hade ett kök. Kammarrätten fann att avståndet i det aktuella fallet visserligen var stort men att serveringen att arrangemanget syntes ha fungerat väl tidigare. 7 kap. 8. Stockholm Länsrätten AB *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. vissa brister i kassaregistret och underlåtenhet att lämna kvitto. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten fann bl.a. att bristerna i bokföringen var så allvarliga att en varning inte kan komma ifråga. 7 kap. 19. Stockholm Förvaltningsrätten Stockholm *) 9 *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Förvaltningsrätten ansåg att tillståndshavaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till missförhållandena. Kommunen och tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll kommunens överklagande och fastställde beslutet om återkallelse av serveringstillståndet. Kammarrätten avslog tillståndshavarens överklagande om varning som meddelats av förvaltningsrätten. Kammarrätten konstaterade i likhet med förvaltningsrätten att bokföringen varit så bristfällig att det finns grund för återkallelse av serveringstillståndet. Dessa brister kan enligt kammarrättens mening inte berott på missförstånd eller varit av tillfällig natur. Tillståndshavarens åtgärder för att komma till rätta med bristerna är inte tillräckliga för att det skall finnas skäl att anta att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser. Kammarrätten konstaterade även att det skett försäljning av färdigblandade shots utan tillverkningstillstånd eller partihandelsrätt och att även det utgör grund för återkallelse enligt 7 kap. 19 alkohollagen. 7 kap. 19. Göteborg Länsrätten M *) 2 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. Göteborg Länsrätten M *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd från ett aktiebolag p.g.a. att sökandens serveringstillstånd återkallats 2007 p.g.a. ekonomisk misskötsamhet och att bolagets nya styrelse/ägare hade ett nära släktskap (döttrar) med tidigare styrelse/ägare och inte visat att de självständigt kan driva verksamheten. Finansieringen hade skett genom att ett skuldebrev som löpte över tio år hade upprättats. Kommunen hävdade att de tidigare ägarna fortfarande hade inflytande över rörelsen och att ett bulvanförhållande förelåg. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann att den aktuella skuldförbindelsen numera var reglerad och att det inte framkommit omständigheter som visar att bolagets nya ägare inte skulle vara i stånd att självständigt driva verksamheten. Kammarrätten uttalade vidare att den i de allmänna råden angivna karenstiden får anses avse fysiska personer och inte juridiska

7 och att det knappast kan anses förenligt med lagstiftningens syfte att det avgörande för om tillstånd ska beviljas efter en återkallelse av ett bolags serveringstillstånd är om den nye ägaren till verksamheten väljer att bedriva denna genom ett nytt bolag eller genom förvärv av det befintliga bolaget (i denna fråga var en av rättens ledamöter skiljaktig och menade att det går att ifrågasätta en juridisk persons lämplighet). 7 kap. 7. Anm. Jfr med länsrätten i U län nr som anser att en juridisk person kan lämplighetspröva i samband med ägarskifte. Göteborg Länsrätten M *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd från ett handelsbolag p.g.a. att bolagets styrelse/ägare hade ett nära släktskap (döttrar) med tidigare ägare och inte visat att de självständigt kan driva verksamheten. Finansieringen hade skett genom att ett skuldebrev som löpte över tio år hade upprättats. Kommunen hävdade att de tidigare ägarna fortfarande hade inflytande över rörelsen och att ett bulvanförhållande förelåg. Beslutet överklagades till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som avvisade överklagandet eftersom klagandena inte haft rätt att för egen del överklaga utan endast i egenskap av företrädare för respektive bolag. (förvaltningslagen) Göteborg Länsrätten M *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. brister i ordning och nykterhet och servering av alkoholdrycker till underåriga gäster. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att det inte på ett tillräckligt övertygande sätt visats att det skulle föreligga missförhållanden. Uppgifterna om berusningsnivå var oprecisa enligt länsrätten och uppgifterna om de underårigas ålder hade inte verifierats. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om återkallelse. I samband med att saken prövades i kammarrätten framkom att det 2008 skett en förändring av företagsform på så sätt att tillståndshavaren, en enskild firma, hade bildat ett handelsbolag och drev restaurangverksamheten i det och detta utan att ha sökt serveringstillstånd. Av det skälet fann kammarrätten att serveringstillståndet skulle återkallas eftersom det inte längre bedrev någon verksamhet. De ursprungliga grunderna för beslutet om återkallelse varken blev eller behövdes bli prövade. 7 kap. 19 Göteborg Förvaltningsrätten i Göteborg *) 7 *) *) Kommunen meddelade en varning samt beslutade att serveringstiden på uteserveringen skulle inskränkas till kl istället för som tidigare till kl 01. Anledningen var brister i ordningen på restaurangen samt närboendestörningar p.g.a. hög ljudnivå från uteserveringen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten ansåg att de klagomål från närberoende samt en ljudmätning genomförd av miljöförvaltningen inte kunde ligga till grund för ett konstaterande om att olägenheter förekommit. Dessutom hade kommunens inspektionstillfällen varit relativt få. Det saknades vidare yttrande från polismyndighet och miljöförvaltning som tyder på att den aktuella ljudnivån från restaurangen varit sådan att serveringstiderna på uteserveringen bör begränsas. Kammarrätten finner således att det krav på bevisning som bör gälla i mål om återkallelse inte är uppfyllt i förevarande fall. Göteborg Förvaltningsrätten i Göteborg *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar, brister i kassahanteringen och utlämnande av kvitto samt underlåtenhet att anmäla ägarförändringar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll delvis överklagandet och meddelade varning. Förvaltningsrätten tog därvid hänsyn till tidigare interna tvister mellan bolagsmännen vilket lett till att kontrollen tappats över verksamheten. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. 7 kap. 19. Jönköping Länsrätten E *) 2 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (länsrätten medgav inte inhibition). Tillståndshavaren hade bara fått tre arbetsdagar på sig att yttra sig över kommunens förslag till beslut vilket

8 kammarrätten ansåg vara för kort rådrum. Jönköping Länsrätten E *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. av att kassaregistret manipulerats (analys av Skatteverket). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Begäran om inhibition avslogs av kammarrätten. Jönköping Länsrätten E *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Skatteverket hade konstaterat att kravet på att räkenskapsinformation skall bevaras under tio år inte följts eftersom den hårddisk där materialet sparades hade raderats. Skatteverket konstaterade även att kassaregistret manipulerats. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. Begäran om inhibition avslogs av kammarrätten. Jönköping Länsrätten F *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om att få servera alkoholdrycker på en uteservering av så kallad satellittyp p.g.a. av risk för olägenheter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att såväl polismyndighet som miljöförvaltning tillstyrkt ansökan. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 9. Jönköping Länsrätten R *) 3 *) Kommunen meddelar ett serveringstillstånd vilket överklagas till länsrätten av två personer. Länsrätten fann att ingen av de två klagandena berördes av kommunens beslut på sådant sätt att de hade talerätt enligt bestämmelserna i förvaltningslagen. En av personerna hade dessutom anfört kommunalbesvär men länsrätten fann inte att kommunens beslut i något avseende var olagligt. En av de klagande överklagade till kammarrätten och anförde att han inte klagat i egenskap av privatperson utan företrädde ett restaurangbolag på orten. I den delen upphävde kammarrätten länsrättens dom och återförvisade målet. Kammarrätten fann dessutom anledning att uttala att kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning inte gäller om det i annan lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande (vilket är fallet med beslut som är fattade med stöd av alkohollagen). Förvaltningsrätt. Jönköping Länsrätten T *) 3 *) Kommunen avskrev ett ärende rörande ansökan om serveringstillstånd sedan sökande återkallat sin ansökan. Beslutet överklagas av sökanden till länsrätten som avskrev målet. Länsrättens beslut överklagades till kammarrätten som återförvisade målet till underinstansen. Kammarrätten fann att det som klaganden överklagat inte var kommunens avskrivningsbeslut (vilket länsrätten tagit ställning till) utan ett tidigare beslut från kommunens sida att inte godkänna ett intyg som sökanden lämnat till kommunen. Jönköping Länsrätten E *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att sökanden inte förmått visa varifrån kapitalet kom som köpet av restaurangen finansierats med. Bl.a. hade sökanden de senaste åren haft mycket små inkomster liksom var fallet med en privat långivare. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kr som även den avslog överklagandet. 7 kap. 7. Jönköping Förvaltningsrätten Jönköping *) 5 Kommunen meddelade serveringstillstånd vilket överklagades av en annan tillståndshavare på orten. Förvaltningsrätten konstaterade att denne saknade talerätt och avvisade överklagandet. 22 förvaltningslagen. Domen överlagades till kammarrätten som avslog överklagandet. Sundsvall Förvaltningsrätten Härnösand *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att sökanden uppfyller inte alkohollagens lämplighetskrav vad avser det talande svenska språket. Kommunen gjorde bedömningen att sökanden inte kunde kommunicera med gäster och myndigheter utan tolk. Kommunen hänvisade bl.a. till Statens folkhälsoinstituts handbok i vilken det bl.a. sägs att Om en sökande inte ens med biträde av sin personal kan kommunicera med tillsynsmyndigheter eller gäster kan denne inte anses uppfylla kraven på lämplighet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstate-

9 rade att det i alkohollagen inte ställs något uttryckligt krav på att en sökande av serveringstillstånd ska behärska svenska språket i tal. Det uttalande som kommunen grundar sitt beslut på är allmänna råd och inga bindande föreskrifter. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att sökanden med godkänt resultat genomfört kurser i alkohollagen och livsmedelslagen. 7 kap. 7. Kommunen överklagade till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd men avslog kommunens yrkande om inhibition. Sundsvall Förvaltningsrätten Härnösand *) 10 *) Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd i fråga om återkallelse av serveringstillstånd. FÖRVATNINGSRÄTTERNAS/LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2010 T.o.m. 14 jan länsrätterna i resp. län och därefter förvaltningsrätterna i resp. område. Redovisningen av länsrätterna sker nedan under den resp. förvaltningsrätt de förts per den 15 febr Förvaltningsrätten i Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr STOCKHOLM/ Ej Ä *) 1 Länsrätten i AB *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid från kl till kl p.g.a. att närboende kunde komma att störas av verksamheten. Såväl polismyndigheten som miljöförvaltningen hade avstyrkt. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. STOCKHOLM/ Ej Ä *) 1 Länsrätten i AB län *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en av bolagsmännen dels restförts för betydande belopp, dels varit bolagsman i ett annat restaurangbolag vilket fått sitt serveringstillstånd återkallat bl.a. p.g.a. brister i bokföring och i kassaregisterhantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , ändrade till varning. Kammarrätten fann att bolagsmannen ifråga inte varit aktiv bolagsman i det andra bolaget under den tid då bristerna i det bolaget konstaterades. Restföringarna i det egna bolaget ansåg kammarrätten utgöra skäl för varning vilket även varit kommunens inställning. 7 kap. 19. STOCKHOLM/ Ä *) 2 Länsrätten i AB län *) Kommunen avslog en ansökan om lokalutvidgning eftersom kommunen ansåg att den befintliga och den tillkommande serveringslokalen inte utgjorde en sammanhängande enhet då direkt förbindelse med centralköket saknades. Kommunen ansåg att den nytillkomna serveringslokalen skulle betraktas som ett fristående serveringsställe och därmed ha ett eget kök. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann bl.a. att den nytillkomna lokalen låg på plan två i byggnaden, att den ursprungliga serveringslokalen fanns på plan tre och att köket fanns i källarplanet. Länsrätten fann även att det fanns trappförbindelse mellan de två serveringslokalerna och att serveringsstället kunde överblickas på sådant sätt som krävs enligt alkohollagen. 7 kap. 8 STOCKHOLM/ Ej Ä *) 2 Länsrätten i I län *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregisterhantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM/ Länsrätten i AB län Ej Ä *) 2

10 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 02 under fre- och lördagar. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträckt serveringstid eftersom det förekommit ett flertal polisingripanden utanför restaurangen och att ett stort antal anmälningar om våldsbrott vid restaurangen inkommit under den ettåriga prövotid restaurangen haft rätt att servera till kl 02. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. att tillståndshavaren vid flera tillfällen underlåtit att enligt 8 kap. 3 alkohollagen anmäla nytillkomna bolagsmän. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten fann bl.a. att flera av de icke anmälda bolagsmännen haft skatteskulder och saknat kunskaper i alkohollagstiftningen. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade ett tillfälligt serveringstillstånd till kl 01 p.g.a. risk för närboendestörningar. Polismyndighet och miljöförvaltning hade avstyrkt serveringstid. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. restföringar och en för sent upprättad årsredovisning. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten konstaterade dock att förseningen av årsredovisningen inte var en så allvarlig brist att den i sig utgör grund för en återkallelse. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Förvaltningsrätten ansåg att tillståndshavaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till missförhållandena. Kommunen och tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , biföll kommunens överklagande och fastställde beslutet om återkallelse av serveringstillståndet. Kammarrätten avslog tillståndshavarens överklagande om varning som meddelats av förvaltningsrätten. Kammarrätten konstaterade i likhet med förvaltningsrätten att bokföringen varit så bristfällig att det finns grund för återkallelse av serveringstillståndet. Dessa brister kan enligt kammarrättens mening inte berott på missförstånd eller varit av tillfällig natur. Tillståndshavarens åtgärder för att komma till rätta med bristerna är inte tillräckliga för att det skall finnas skäl att anta att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser. Kammarrätten konstaterade även att det skett försäljning av färdigblandade shots utan tillverkningstillstånd eller partihandelsrätt och att även det utgör grund för återkallelse enligt 7 kap. 19 alkohollagen. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren tillåtit en person ha betydande inflytande i rörelsen trots att tillståndsmyndigheten tidigare bedömt personen som olämplig och uttalat att ifrågavarande inte fick ha inflytande i rörelsen (vederbörande hade tidigare drivit rörelsen men fått serveringstillståndet återkallat). Härutöver har kommunen konstaterat att det funnits personer som arbetat på restaurangen men inte varit införda i personalliggaren samt att en till rörelsen hörande uteservering helt saknat avgränsning. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillståndet till kl 23 p.g.a. av risk för närboendestörningar. Polismyndigheten hade avstyrkt serveringstid till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ä *) 4

11 *) Kommunen avslog ansökningen i den del som avsåg serveringstid till kl 03 med hänvisning till att polismyndigheten avstyrkt med motiveringen att den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten ökar efter normaltiden kl 01. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Förvaltningsrätten ansåg att polismyndighetens yttrande var av generell karaktär och att den specifikt inte uttalat sig om ifrågavarande restaurang. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att ingen serveringsansvarig person funnits på plats, brister i ordning och nykterhet, restföringar, inte biträtt tillsynsmyndigheten enligt vad som sägs i 8 kap. 4. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen noterade även att tillståndshavaren fortsatt servera alkohol sedan tillståndet återkallats. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar och brister i bokföringen (bl.a. hade bokföring endast skett en gång per månad.). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. restföringar av betydande belopp. Vid tidpunkten för kommunens beslut var skulderna reglerade. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20 STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade varning p.g.a. att en ombyggnad som tillståndshavaren genomfört i sin serveringslokal inte anmälts till kommunen. Härutöver anmärkte kommunen på att viss försäljning av alkohol som skett ca inte registrerats förrän kl 01 (händelsen inträffade år 2009 då 8 kap. 5 a alkohollagen fortvarande var gällande). Kommunen var av den åsikten att registrering skulle ske i samband med beställningen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och framförde vad gäller ombyggnationen att det ombyggda utrymmet inte var färdigt och alltså inte tagits i bruk. Vad gäller registreringen av försäljningen uppgav bolaget att den registrerats i anslutning till att gästen betalade vilket i detta fall inte skett omedelbart i samband med serveringen utan senare. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 20. Anm. Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister FHIFS 2003:3 omnämns inte i domen. Inte heller omnämns Statens folkhälsoinstituts kommentarer till den aktuella bestämmelsen. Någon närmare utredning av frågan när registreringen ska ske -vid serveringstillfället eller först när betalning görs - har inte gjorts i domen. STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att tillståndshavaren skulle utarbeta en ny alkohol- och gästpolicy. Anledningen till beslutet var upprepade tillfällen av brister ifråga om ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade varningen till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att sökandens make, vilken skulle arbeta i rörelsen som serveringsansvarig, fått sitt serveringstillstånd återkallat p.g.a. brister i lämpligheten. Detta serveringstillstånd hade dessutom funnits i samma lokaler som den nu aktuella ansökan avsåg. Kommunen konstaterade bl.a. att nuvarande sökande inte kunna visa hur finansieringen av rörelsen skett samt att sökanden varken kunnat visa sig ha dispositionsrätt till lokalerna eller ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap STOCKHOLM Ej Ä *) 5

12 *) Kommunen meddelade år 2009 en varning p.g.a. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som konstaterade att bestämmelsen om kassaregister mm i 8 kap. 5a upphörde att gälla men att det i annan lagstiftning finns motsvarande bestämmelser. Förvaltningsrätten ansåg därmed att kommunen haft grund för ett ingripande. Vilken punkt i 7 kap. 19 alkohollagen som förvaltningsrätten anser skulle vara tillämplig framgår dock inte av domen. 7 kap. 20. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande lämplighet och p.g.a. att sökandebolaget bedrivit olaglig alkoholförsäljning. Maken till en styrelseledamot i bolaget hade själv varit styrelseledamot i samma bolag och var nu åtalad för bokföringsbrott och skattebrott. Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen. Tillståndshavaren överklagade och hävdade att de gäster anmärkningarna avsåg, inte varit berusade utan omhändertagits av polisen av andra skäl. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 20. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. brister i lämpligheten. Bl.a. restföringar av bolagsmän eller bolag som de medverkat i. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *)Kommunen meddelade serveringstid till kl 03. Ett par närboende överklagade och yrkade serveringstid längst till kl 01. Förvaltningsrätten konstaterade att de klagande bodde i samma fastighet som restaurangen och därmed hade talerätt. Förvaltningsrätten avslog därefter överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. servering av alkoholdrycker utan serveringstillstånd, manipulerat kassaregister, brister i kassa- och kvittohantering samt att gäster tagit med sig alkoholdrycker utanför insynat serveringsområde. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet p.g.a. brister i lämpligheten. Bl.a. fanns inte dokumenterade kunskaper i alkohollagstiftningen och uppgifter m hur finansiering skett saknades. Kommunen lade även sökanden till last att det inte fanns någon anmälan om serveringsansvariga personer. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. På vilket sätt avsaknaden i ansökningshandlingarna av anmälan om serveringsansvariga personer skulle utgöra en brist framgår inte av domen. 7 kap. 7. STOCKHOLM Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. p.g.a. att kommunen inte ansåg att de sökande kunnat redogöra för hur finansieringen skett samt att de i tidigare verksamhet blandat ihop sin privata ekonomi med sina bolags. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. 7 kap. 7. STOCKHOLM *) 5 *) Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Avvisning av för sent inkommit överklagande. 23 förvaltningslagen. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen medgav utökning av serveringstiden från kl 22 till kl 23 under förutsättning av att tillståndshavaren uppvisade ett ljudisoleringsprotokoll. Restaurangen var belägen i en bostadsfastighet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 6

13 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom sökanden tillagat och sålt mat och alkohol i lokaler som inte var godkända för sådan verksamhet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det vid ett tillfälle inte funnits serveringsansvarig närvarande och att livsmedelshanteringen på serveringsstället inte var godkänd för tillagning av varma rätter samt att det inte fanns tillräcklig köksutrustning för att kravet i 7 kap. 8 alkohollagen skulle vara uppfyllt. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brott mot årsredovisningslagen och aktiebolagslagen samt att bokföringen inte uppfyller kraven i 8 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet för en tillståndshavaren som hade tillstånd att servera slutna sällskap (festvåningsverksamhet) men inte allmänheten. Kommunen ansåg att servering även skett till allmänheten (bolaget synes haft en förening i vilken vem som helst kunde bli medlem via en hemsida och efter att betalt 100 kr fick dessa medlemmar tillträde till serveringsstället). Härutöver hade tillståndshavaren erbjudit sina gäster förvaring av gästernas alkoholdrycker på serveringsstället samt att matutbudet inte motsvarade kravet för servering till slutet sällskap. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Anm. Det kan noteras att den som enbart har rätt att servera slutna sällskap, sk. festvåningsrättighet, inte får ta egna initiativ till tillställningar och arrangemang utan initiativet skall alltid komma från en beställare. Det sagda hindrar inte att tillståndshavaren efter förfrågan kan erbjuda olika aktiviteter till en presumtiv beställare när den hör av sig. Det är också tillåtet för tillståndshavaren att i sin annonsering upplysa om vilka arrangemang som kan ordnas. Tar sålunda tillståndshavaren egna initiativ blir det fråga om servering till allmänheten och skall då alkoholdrycker serveras erfordras serveringstillstånd som omfattar servering till allmänheten. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar av skatter och avgifter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. att en person som inte uppfyllde kravet på lämplighet i alkohollagen ingick i bolagets styrelse samt att bolaget bedrivits i likvidationspliktigt skick. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att en person i bolaget inte uppfyllde kravet på lämplighet i alkohollagen (skatteskulder och betalningsuppmaningar). Även bolaget hade fått betalningsuppmaningar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ä *) 7

14 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. följande. Ett aktiebolag arrenderade ut serveringsrörelsen till en enskild firma. Av ansökningshandlingarna framgick att aktiebolaget stod som betalningsansvarig för hyran samt tillhandahöll säkerheter uppgående till kr. Arrende skulle inte betalas de tre första månaderna. Kommunen ansåg p.g.a. detta att aktiebolaget var direkt inblandat i arrendatorns verksamhet och hade ett betydande ekonomiskt intresse i arrendatorns verksamhet. Aktiebolaget skulle därmed enligt kommunen omfattas av lämplighetsprövningen enligt alkohollagen. I samband med den lämplighetsprövningen fann kommunen att aktiebolagets vd inte uppfyllde kraven på lämplighet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Sökanden visade bl.a. dokument av vilket framgick att ett bryggeri var delaktig i finansieringen med ett betydande belopp. Kommunen tillstyrkte med anledning därav bifall till överklagandet. Någon prövning i domstolen om kommunens initiala bedömning varit riktig blev det inte. 7 kap 7. STOCKHOLM Ej Ä *) 7 *) En närboende överklagar kommunens beslut om serveringstider på en restaurang och anför olägenheter i form av hög musik, nedskräpning, alkoholpåverkade människor och vandalisering. Kommunen bestred bifall till överklagandet och förvaltningsrätten avslog detsamma. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 7 En närboende överklagar kommunens beslut om serveringstider på en restaurang (samma restaurang som i domen ovan men en annan klagande) och anför olägenheter. Kommunen bestred bifall till överklagandet och förvaltningsrätten avslog detsamma. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ä *) *) Kommunen avslog ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till kl 03 men medgav sådan tid vid vissa tillfällen dock inte samtliga tillfällen (utan närmare motivering) som tillståndshavaren ansökt om. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet ifråga om de resterande tillfällena men avslog ifråga om stadigvarande tid till kl kap. 4. STOCKHOLM *) 7 *) Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet av beslut rörande återkallelse av serveringstillståndet. STOCKHOLM Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringsyta för servering i paus under föreställningar. Den aktuella serveringsytan var belägen inne i salongen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten tolkade begreppet foajé som att det skall vara fråga om ett eget rum med en tydlig avgränsning mot salongen. 7 kap. 8. STOCKHOLM *) 7 *) Överklagande avvisades eftersom klagandens ombud inte inkommit med fullmakt. STOCKHOLM Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog p.g.a. av risk för närboendestörningar ansökan om utökad serveringstid till kl 23 på en uteservering. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren bedrivit servering av alkoholdrycker på ett annat serveringsställe, dock utan att ha haft serveringstillstånd där. Bolaget uppfyller därmed enligt kommunen inte kraven på lämplighet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Förvaltningsrätten fann att brottet mot alkohollagen varit allvarligt men att det på den restaurang som nu var föremål för åtgärd inte funnits något att anmärka på. Inte heller tidigare hade det funnits anmärkningar mot bolaget. Förvaltningsrätten ansåg därmed att en varning kunde vara tillräcklig. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 7

15 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ekonomisk misskötsamhet i tillståndsbolagets moderbolag. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte kunnat visa hur köpet av restaurangen finansierats. Kommunen hade 2006 avslagit en ansökan om serveringstillstånd på samma grunder och konstaterade nu att inget nytt framkommit. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. STOCKHOLM Ä *) 7 *) Kommunen återkallade i maj 2010 serveringstillståndet p.g.a. restföringar. Kommunen hade år 2008 meddelat två varningar på samma grund. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Förvaltningsrätten konstaterade att tillståndshavaren hade haft goda och öppna kontakter med Skatteverket och ansökt om företagsrekonstruktion vilket tingsrätten beslutat om. Skatteverket hade tillstyrkt förlängd tid för genomförandet av rekonstruktionen. Samt beslutat om ackord i mars Därav förvaltningsrättens bedömning att det fanns särskilda skäl att meddela varning. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att det inte till fullo kunnat styrkas hur förvärvet av restaurangverksamheten finansierats. Förvärvet hade skett med kontanter som förts in från utlandet i en resväska. Dessutom hade en person som är gift med en av bolagsmännen varit långivare och bedömdes tillhöra kretsen PBI. Denne person ansågs inte uppfylla kravet på lämplighet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och anförde bl.a. att de aktuella personerna inte längre var bolagsmän i handelsbolaget. Förvaltningsrätten gjorde dock samma bedömning som kommunen och avslog överklagandet. 7 kap. 7. STOCKHOLM Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd till allmänheten eftersom kraven i 7 kap. 8 alkohollagen inte var uppfyllda. Inte heller lämnades tillstånd till servering av slutna sällskap eftersom verksamheten inte betraktades som sluten. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet och bl.a. konstaterade att medlemskap i de aktuella vinklubbarna kunde erhållas av allmänheten genom en enkel registrering på internet. Verksamheten riktar sig därmed till en större krets än vad som kan anses vara ett slutet sällskap. 7 kap. 5 och 8. STOCKHOLM Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren tillåtit att tillståndspliktiga spelautomater utplacerats på restaurangen och att innehavaren av automaterna inte haft tillstånd för spelverksamhet. Härutöver hade tillståndshavaren undanhållit betydande intäkter från beskattning. Slutligen hade det vid något tillfälle inte funnits någon serveringsansvarig på plats i samband med att servering pågick. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. underlåtenhet vid nio tillfällen att anmäla förändring av ägarförhållanden samt p.g.a. underlåtenhet att betala skatter och avgifter i tid samt restföringar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. bristande lämplighet hos en bolagsman. Denne hade inträtt i bolaget dec I april 2009 meddelade tillståndshavaren ägarförändringen. I november 2009 sålde den olämplige bolagsmannen sin andel och i mars 2010 återkallade kommunen serveringstillståndet. Kommunen ansåg att det inte visats hur det återköp som gjordes av den olämplige bolagsmannens andel finansierats. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Rättens ordförande var skiljaktig och ville fastställa kommunens beslut. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ä *) 9

16 *)*) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en av två nytillkomna ägare i handelsbolaget inte var lämplig, det funnits ett underskott på skattekontot samt att bolaget vid ett tillfälle år 2009 påförts kontrollavgift gällande handhavandet av personalliggaren. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Förvaltningsrätten konstaterade att den olämplige bolagsmannen genom bolagets försorg utträtt ur rörelsen. Förvaltningsrätten fann vidare att enbart den omständigheten att bolaget vid ett tillfälle påförts kontrollavgift avseende personalliggare inte medför att det finns anledning att återkalla serveringstillståndet. Rätten fann även att skatteskulden reglerats och att bolaget inte varit restfört hos kronofogdemyndigheten. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Bl.a. hade kassaregistret manipulerats. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 10 *) Kommunen meddelade varning samt satte ner sluttiden för servering från kl 03 till kl 02. Anledningen var att det enligt flera polisrapporter förekommit att märkbart påverkade personer serverats alkohol eller fått tillträde till serveringsstället. Händelserna hade vidare inträffat efter kl 02. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och bestred att gästerna varit så påverkade som påståtts. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 20, Anm. Vad gäller sluttiden för serveringens avslutande sägs i beslutet att serveringstiden återkallas. Rent lagtekniskt är det dock en fråga om att meddela villkor om att serveringen skall avslutas vid en viss tidpunkt. Återkallelse i lagens mening kan avse sådant som anges i 7 kap. 5 och 6 alkohollagen( 8 kap 2 nya alkohollagen). STOCKHOLM Ej Ä *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl 04 i samband med luciafirande. Polismyndigheten hade avstyrkt p.g.a. risk för ordningsstörningar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. STOCKHOLM Ej Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. STOCKHOLM *) 10 *) Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet (tillfälligt serveringstillstånd). STOCKHOLM Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren i samband med en tillställning inte lämnat kvitto och heller inte bokfört vissa intäkter korrekt. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. 7 kap.19. STOCKHOLM Ej Ä *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om att vid ett tillfälle få utöka serveringstiden till kl 05. Anledningen var tidigare uppmärksammade brister i verksamheten, mat hade inte serverats och serveringsansvarig hade inte funnits på plats. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 8 och 6 kap. 3. STOCKHOLM Ä *) *) Kommunen avslog två ansökningar rörande utökad serveringstid under vissa dagar till kl 01 p.g.a. risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avskrev det överklagande som avsåg förfluten tid men biföll den andra ansökningen. Förvaltningsrätten konstaterade bl.a. att polismyndigheten inte avstyrkt ansökan. 6 kap. 4. UPPSALA/ Ä *) 2 Länsrätten i C län

17 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. bristande ekonomisk lämplighet hos en bolagsman samt p.g.a. att ägarförändringar inte anmälts. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Av domen framgår bl.a. att den ifrågasatte bolagsmannen lämnat bolagets styrelse samt sålt 90 % sina aktier i bolaget ett halvt år innan kommunen fattade sitt beslut. Vad gäller underlåtenheten att anmäla ägarförändring till kommunen konstaterade länsrätten att kommunen visserligen fått besked om att en förändring var tänkt att ske men att förändringen sen inte anmälts förrän den var genomförd och alltså inte i förväg. Denna förseelse, ansåg länsrätten, bör dock inte föranleda en återkallelse. 7 kap. 19. UPPSALA/ Ä *) 2 Länsrätten i U län *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden var misstänkt för brott mot alkohollagen (servering utan tillstånd). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att åklagaren beslutat att inte väcka åtal. 7 kap. 7. UPPSALA/ Ej Ä *) 2 Länsrätten i U län *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen vilket bl.a. polisen rapporterat om. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. UPPSALA/ Länsrätten i U län Ej Ä *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet, servering till påverkade gäster, servering till underårig samt restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att polisen rapporterat om ett flertal tillfällen då olägenheter förekommit. Vad gäller servering till en underårig anför länsrätten dock att detta inte visats eftersom den uppgiften endast stöds av den underårige själv. 7 kap. 19. UPPSALA *) 4 *) Ej inhibition av beslut om beslut av återkallelse av serveringstillstånd (bokföring). UPPSALA Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det uppdagats att det kort efter att serveringstillståndet meddelats hade det skett förändringar av ägande och inflytande i bolaget utan att detta anmälts till kommunen. Kommunen bedömde en nytillkommen person som olämplig. Dessutom fanns ett par restföringar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. UPPSALA Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. upprepade brister i fråga om ordning och nykterhet. Dessutom hade inte föreskriven ordningsvakt funnits vid tillfälle. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. UPPSALA Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. upprepade brister i ordning och nykterhet under en längre tidsperiod och p.g.a. att lagad mat inte tillhandahållits i tillräcklig omfattning (försäljningen av mat hade uppgått till 5-6 % av den totala omsättningen åren ) samt p.g.a. att alkohol påträffats på restaurangens toaletter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten ansåg dock att den ringa matförsäljningen inte kunde ligga till grund för återkallelse av serveringstillståndet. Förvaltningsrätten ansåg heller inte att det kommunen anfört om alkohol på toaletterna gav tillräckligt stöd för att det föreligger brott mot 7 kap. 10 alkohollagen. 7 kap. 19. UPPSALA Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett antal betalningsanmaningar och restföringar. Skatteverket hade slutligen återkallat tillståndshavarens F-skattesedel. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap

18 UPPSALA Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. manipulering av kassaregistret och bristfällig bokföring. Skatteverket hade beslutat höja tillståndshavarens utgående skatt samt påfört skattetillägg (vilket beslut överklagats till förvaltningsrätten men avslogs av den). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. UPPSALA *) 5 *) Avskrivning sedan klaganden försatts i konkurs. Saken gällde ett serveringstillstånd som återkallats p.g.a. av att det på restaurangen påträffats vodkaflaskor som hade betydligt lägre alkoholhalt än vad de skulle ha. Förvaltningsrätten konstaterar att det funnits skäl att återkalla serveringstillståndet men att eftersom tillståndshavaren försatts i konkurs och serveringstillståndet därmed upphört att gälla ska målet avskrivas. UPPSALA Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av ett stort antal restföringar de senaste åren. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och hävdade att hon länge haft fel på postgången och att försändelser inte kommit fram eller kommit sent. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 7. UPPSALA *) 9 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats (serveringstid). UPPSALA Ej Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. bristande ekonomisk skötsamhet och underlåtenhet att biträda i samband med tillsyn. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten noterade i samband med dess övervägande om en varning kunde vara en tillräcklig åtgärd att tillståndshavaren bedrivit alkoholservering ett par veckor efter beslutet att återkalla tillståndet. 7 kap. 19. LINKÖPING/ Ej Ä *) 1 Länsrätten i E län *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd dels p.g.a. av att en bolagsman år 2007 dömts för olovlig försäljning av alkoholdrycker samt p.g.a. att kommunen, utifrån den beskrivning som sökanden gett av verksamheten, inte ansåg att sökanden hade för avsikt att bedriva matservering. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten noterade bl.a. att förutom att en bolagsman varit dömd för brott mot alkohollagen skulle verksamheten bedrivas på samma sätt som tidigare tillståndshavaren gjort och att det då endast omsattes ca 2 % mat i förhållande till den totala omsättningen. 7 kap LINKÖPING/ Ej Ä *) 2 Länsrätten i E län *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. av att kassaregistret manipulerats (analys av Skatteverket). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Begäran om inhibition avslogs av Kammarrätten i Jönköping , nr LINKÖPING/ Ej Ä *) 2 Länsrätten i E län *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Skatteverket hade konstaterat att kravet på att räkenskapsinformation skall bevaras under tio år inte följts eftersom den hårddisk där materialet sparades hade raderats. Skatteverket konstaterade även att kassaregistret manipulerats. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Begäran om inhibition avslogs av Kammarrätten i Jönköping , nr LINKÖPING/ *) 2 Länsrätten i E län *)Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet. LINKÖPING/ Ä *) 2 Länsrätten i D län

19 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att ingen gäst under 23 år fick släppas in samt att ingen gäst fick släppas in efter kl 01. Kommunen beslutade även att tillståndet skall omprövas sex månader från att beslutet vunnit laga kraft. Anledning till beslutet var bl.a. att tillståndshavaren inte betalat skatter och avgifter till det allmänna i tid, att det i samband med ett tillsynsbesök konstaterats att det fanns mer gäster i lokalen än vad räddningstjänsten godkänt, att servering skedde i lokaler som inte var godkända för ändamålet, samt att servering skedde i strid mot meddelade villkor. Vidare förekom reklam för tobaksvaror samt mängdrabatt av alkohol. Tillståndshavaren hade även visat bristande återhållsamhet i serveringen då ett stort antal ungdomar senare på natten omhändertagits enligt LOB. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade att villkoret om 23-års åldergräns skulle upphävas. Länsrätten biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att det var en tillfällig händelse som föranlett anmärkningarna och att tillståndshavarens serveringsstillstånd inte behövde förenas med villkor om åldersgräns. Anm. Länsrätten tycks genom sitt resonemang därmed inte utesluta att det i princip är möjligt för en tillståndsmyndighet att meddela villkor om viss ålder för att få komma in på en restaurang. Se emellertid t.ex. Kammarrätten i Jönköping , nr , som inte meddelade prövningstillstånd efter att kommunen överklagat länsrättens dom. Kommunen hade meddelat ett tillfälligt serveringstillstånd (en dags musikevenemang) med villkor innebärandes att endast personer som var äldre än 20 år skulle få komma in på serveringsområdet. Kommunen ville på detta sätt, mot bakgrund av tidigare års erfarenheter vid liknande arrangemang, minska risken för servering till underåriga. Länsrätten menade att kommunens skäl för beslutet närmast är av ordnings- och tillsynskaraktär. Därför, menade rätten, borde uppkommande problem lämpligen istället lösas genom andra åtgärder. Länsrätten ändrade därmed kommunens beslut såtillvida att åldersgränsen för tillträde till serveringsområdet skulle vara 18 år. Kommunen överklagade domen men fick alltså inte pt i kammarrätten. Om den av länsrätten satta åldersgränsen 18 år var lagenlig blev inte prövad. LINKÖPING Ej Ä *) 2 Förvaltningsrätten *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan tillståndshavaren, ett aktiebolag, fått nya ägare vilka personer tidigare dömts för olika brott. Det hade även förekommit överträdelse av förvaringsförbudet i 6 kap. 9 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till Länsrätten i E län och förvaltningsrätten (som övertagit målet) avslog överklagandet. 7 kap. 19. LINKÖPING Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en bolagsman var misstänkt för rattfylleri (0,2 promille) samt att kvitto inte erbjudits alla kunder. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. LINKÖPING Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden dels arbetat i ett familjeföretag, ett handelsbolag, som fått serveringstillståndet återkallat p.g.a. att kassaregistret manipulerats. Sökanden hade dessutom varit delägare i bolaget kort innan dess serveringstillstånd blev återkallat. Kommunen ansåg att sökanden var bulvan för de personer (anhöriga till sökanden) som drivit ovan nämnda handelsbolag. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen ansåg bl.a. att det fanns sådana kopplingar mellan sökanden och en ägare av handelsbolaget att även han skulle omfattas av lämplighetsprövningen. Denne person uppfyllde inte kraven på lämplighet. 7 kap. 7. LINKÖPING Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet samt underlåtenhet att vid ett par tillfällen efterfölja villkor om att ha ordningsvakt. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. LINKÖPING *) 5 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet bl.a. ) LINKÖPING Ej Ä *) 5

20 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen vilket konstaterats av Skatteverket i samband med revision. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. LINKÖPING *) 6 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). LINKÖPING *) 6 *) Ej inhibition av beslut om villkor rörande ordningsvakt. LINKÖPING *) 6 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). LINKÖPING Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. LINKÖPING *) 6 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. LINKÖPING *) 6 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). LINKÖPING Ej Ä *) 6 *) Kommunen beslutade förlänga ett tidsbegränsat villkor om ordningsvakt p.g.a. att det i samband med tillsyn konstaterats berusade gäster. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. LINKÖPING Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande ekonomisk lämplighet hos bolagets ägare (betalningsuppmaningar och restföringar vid flera tillfällen). Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. LINKÖPING Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. flera betalningsuppmaningar och restföringar gällande skatter och avgifter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. LINKÖPING Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Tillståndshavaren hade enligt domstolen bytt ut sitt kassasystem mot ett godkänt sådant vilket förefaller vara domstolens skäl att meddela varning i stället för återkallelse. 7 kap. 19. JÖNKÖPING/ Ej Ä *) 1 Länsrätten i F län *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. att det funnits personal som inte var anställda av tillståndshavaren (i vart fall inte införda i personalliggaren) samt att serveringstiden hade överskridits vid ett tillfälle. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. JÖNKÖPING *) 5 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd vilket överklagades av en annan tillståndshavare på orten. Förvaltningsrätten konstaterade att denne saknade talerätt och avvisade överklagandet. 22 förvaltningslagen. Domen överlagades till Kammarrätten i Jönköping som avslog överklagandet nr JÖNKÖPING *) 5 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd vilket överklagades av en annan person vilken hävdade att en av bolagsmännen i företaget som fått serveringstillstånd inte var lämplig. Förvaltningsrätten konstaterade att klaganden inte hade talerätt. 22 förvaltningslagen. JÖNKÖPING *) 6

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten DOMAR 2007 Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2007-09-17 2027-06 Ej pt Sthlm 2006-03-03 1307-06 *) AB 8 *) Kommunen återkallade

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 REGERINGSRÄTTEN 2005 Datum Mål nr Dom Kammar Datum Mål nr Dom Lr Uppdat nr rätten 2005-01-17 7034-04 Ej pt Sthlm 2004-11-22 5522-04 *)

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken pågår och som tidigare meddelats beräknas en första version vara klar för publicering i juni. I

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister. HFD 2016 ref. 81 Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister. 39 kap. 7 andra stycket och 50 kap. 1 första och andra stycket skatteförfarandelagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE Framtidens Mötesplats AB, 556192-9471 Ombud: Advokat Percy Bratt Box 24164 104 51 Stockholm MOTPART Sociala resursnämnden

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 77 Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning. 5 kap.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Serveringstillstånd och tillsyn Yttrande, Karlstad 2014-01-08 Torbjörn Tetzlaff, 054-540 51 58 torbjorn.tetzlaff@karlstad.se Förvaltningsrätten i Karlstad Mål nr

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Vännäs kommun Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Innehåll 1.0 INLEDNING... 3 2.0 SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN... 6 3.0 SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SLUTET SÄLLSKAP...

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 2001:414 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om alkohollagen

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Servering av alkoholdrycker

Servering av alkoholdrycker Servering av alkoholdrycker Domstolsprövade ärenden 2001 www.fhi.se Rapport nr 2002:39 2 Förord En viktig del i alkoholpolitiken är de regler i alkohollagen (1994:1738) som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223)

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223) HFD 2015 ref 73 Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 förvaltningslagen. Lagrum: 22 förvaltningslagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer