Se också för aktuell information och tidigare protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll"

Transkript

1 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också för aktuell information och tidigare protokoll Deltagare: Boye Johansson BRG, Eric Alexandersson, VCC, Marianne Brismar Atlet/Nissan, Bengt Forsling IF Metall, Susanne Jacobsson Perstorp AB, Stina Johansson Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg, Leif-Göran Klittermark Göteborgs stad Utbildning, Gösta Lindvall SKF Sverige AB, Camilla Lundgren, Lernia Utbildning AB, Kurt-Olof Sjöström Kungälv (vuxrektorsgruppen GR), Lennart Österlund, Teknikföretagen, Svante Boström KY-Akademien vid Studium, Margaretha Allen (GR), Theresa Carlsson (praktikant från Förvaltningshögskolan) Ej närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Jonna Weinelid-Forss SKF AB, Svein Holm GTG/GTC, Per Jirblad, Cencema, Per Ahonen Swemaint Dagordning 1 Ordföranden öppnar mötet Marianne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Sekreterare utses Margaretha Allen utsågs till dagens sekreterare. 3 Föregående protokoll/ anteckningar Det poängterades att det är viktigt att anmäla viktiga möten till gruppen. 4 KY-akademiens verksamhet samt KY-utbildningar i regionen med teknikinriktning Svante Boström (Bilder bifogas anteckningarna) Svante berättade om Studium som är Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning. Detta är den största KY-anordnaren i Sverige (cirka 1400 deltagare) och inklusive vuxenutbildningen med uppskattningsvis 3200 studenter per år, 200 anställda och lika många utbildningskonsulter, Omsättningen ligger kring 140 miljoner. Studium finansieras via statliga och kommunala medel. (KY-delen är direktfinansierad av staten resten är kommunala pengar samt uppdrag och EU-projekt.)

2 Studiumdelen erbjuder påbyggnadsutbildning, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdrags- och företagsutbildning och står som värd för en del EU-projekt. I dagsläget erbjuds utbildning på 3 ställen i Göteborg. På Lindholmsområdet ligger utbildningar inom teknik, media och turism. Antalet utbildningsplatser inom KY styrs via KY-myndigheten och antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen via de lokala politikerna. I dagsläget erbjuds 34 KY-utbildningar, inom teknikområdet finns ca 450 elever. Några exempel på tekniska utbildningar: Anläggningsdykare, automationsingenjör, Bygg ingenjör, CAD-konstruktion, CADverktyg, Computer Graphics Design, Designteknik, Elektronikingenjör, Logistik och transportledning, Teknisk datasäkerhet, Teknisk försäljning och marknadsföring, Teknisk ljuddesign, Teknisk projektledning Efterfrågan och branschen avgör utbudet. 90 % får jobb inom målyrket, siffran är något högre inom Göteborg. Alla utbildningarna fylls, högt söktryck. Till en utbildning var det 170 sökande till 24 platser. Problem med studentbostäder finns dock, eftersom de inte räknas som studentboendeberättigade. Intagning sker via betygsgallring och arbetslivserfarenheter, sedan intervjuer där arbetslivsföreträdare finns med. Attityd och motivation till yrkes avgör. I förhållande till dagens arbetsmarknad ligger en del av utmaningen i att hitta praktikplatser. De flesta studenter avslutar sina studier med en av praktikperioderna (för att matcha in i jobb) Ibland kommer studenter som avslutat högskolestudier för att bygga på med en KYutbildning. Dessutom genomförs en hel del uppdragsutbildning och projekt. Några exempel: Introduktionsanställning funktionshindrade stadskansliet Riktad utbildning för företag och organisationer Utländska tekniker och ingenjörer- VUF och LAN Equal Livskompetens 50 + OWL Older Workers in Learning (Italien, Polen, England m fl) Erfarenhetsutbyte kring lärande på arbetsplats Samarbetsparterns till KY-Akademien och Studium är t ex: YTC Lindholmen GTC Räddningstjänsten Färsäljningsakademien Chalmers Musikhögskolan (Brew House Ljuddesign) Ett stort antal företag i regionen KY-utbildningar med start HT 2008 ordnas enligt följande inom GR: Datorteknik och elektronik (GTI) Maskinkonstruktör inriktning fordon,? 3 utbildningar inom GTC 6 utbildningar inom KY-akademien 1 utbildning i Kungsbacka Möbelsnickeri i Lerum Industriell IT/automation och processteknik, Stenungsund

3 Kommentarer: Teknikcollege bör scanna av hur utbud och efterfrågan ser ut, speciellt när skolor utanför regionen kan erbjuda samma utbildningar. Kvalitetssäkring av rätt utbildningsnivå efterfrågades. Angående regeringens utredning om hur en framtida yrkeshögskola ska se ut: Beslut kommer att fattas i början på november. Yrkeshögskolan kommer att vara snarlik KY, men lärande i arbete kommer inte att finnas kvar som obligatorium. Poängen kommer inte att vara översättningsbara med högskolepoäng. Grunden ska vara kunskap genererad i produktion av varor och tjänster och alltså inte från internationell akademisk vetenskap. 5 Granskning av Norra nodens ansökan sker i december Margaretha Allen Norra noden får granskning 8-9/12 från granskningskommittén, Tjörn, Stenungsund och Kungälv ska granskas. De vill också träffa representanter från TCGR-rådet kl på GR 8/12. Raymond Vaske ska återkomma med program. Margaretha skickar ut kallelse till 8/12. 6 Rapport från fokusgrupperna inom TCGR-rådet Lägesrapport från de grupper som har något att återrapportera Kompetensutveckling för yrkesverksamma, KFY Ordförande: Bengt F Deltagare: Stina, Camilla, Kurt-Olof, Svein, Svante Gruppen har haft träff på IF Metall den 24:e september. Snabbt konstaterades att det måste vara fokus på vuxnas lärande särskilt i dessa tider med varsel. Gruppen diskuterade bland annat betydelsen av att BRG aktivt finns med i arbetsgruppen för att få övergripande bild och kunna samordna resurser. Kommande varsel kan eventuellt användas till kompetensutveckling. Oberoende kartläggning ute på företagen, har tidigare genomförts och kan vara aktuellt igen. Pernilla Börjesson uttryckte en positiv attityd till förslaget, eftersom företagen behöver hjälp med att ställa frågorna av oberoende aktörer. Något annat som kom upp på agendan var handledarutbildning. Handledarrollen är viktig om man ska ha ett arbetsplatsförlagt lärande. Det vore bra med resurser som kan friställa dem som är kompetenta i ett organiserat lärande. Kanske skulle växeltjänster vara en lösning. Arbetsgruppen ska bjuda in Thomas Rhen från IF Metall i Värmland till möte 3 november för att dra lärdom av deras erfarenheter. Stor kunskap finns i länet kring att söka medel från diverse europeiska fonder. (Anteckningar från gruppens möte bifogas anteckningarna) Marknadsföring, information och opinion (MIO) Ordförande: Jonna och Susanne Deltagare: Pernilla, Raymond och Leif-Göran Susanne berättade om senaste mötet med arbetsgruppen (bilder bifogas anteckningarna) Syftet med mötet var förtydliga profilen för Teknikcollege. Den valda profilen ska också utgöra grunden för den strategiska inriktningen.

4 Förslag till profil: kvalitet (kvalitetssäkring, validering av kompetenser, lokaler och utrustning av hög kvalitet) samägande näringsliv och utbildare (verklighetsförankrat, anställningsbarhet, praktik, sommarjobb, inte bara skola, framtidssäkrat ) samt bred rekryteringsbas (utbildning för alla, kön, ålder, härkomst) Arbetsgruppen har även tagit fram vilka aktiviteter/insatser som ska göras för att leda till målen, samt tagit fram vilka budskap som ska kommuniceras. Kommentarer Några hade synpunkter på samägande Någon hade synpunkt på ytterligare en målgrupp; vuxna mellan arbete. En annan föreslog att lägga till mer uppdragsutbildning under långsiktiga mål för företagen. Susanne tar gärna emot fler synpunkter per mail. Margaretha tillade att hon deltagit vid en konferens förra veckan, där det diskuterades bland annat varför information endast riktar fokus mot gymnasieskolor, vilket är något som rådet också bör fundera på. Några förslag till mål presenterades också: Målgrupper Elever Mål 1-2 år Har en insikt om vad tekniska utbildningar leder till Mål 2-5 år Öka söktryck för IP och TE-programmen Anställda Mål 1-2 år Har en större insikt om vad som ger anställningsbarhet Mål 2-5 år Ökat söktryck till KY och uppdragsutbildningar från företag Företagen Mål 1-2 år Förståelse för varför TC är bra för våra företag Mål 2-5 år Fler praktikplatser, samarbete kring utrustningar och APU, efterfrågan på validering. Mer uppdragsutbildning BeslutsfattareMål 1-2 år Ökad insikt om anställningsbarhet och ur TC kan bidra. Ytterligare en målgrupp: Vuxna mellan arbete? Aktiviteter per målgrupp: Målgrupper Elever Deltagande i Gymnasiedagarna, rekryteringsdagar, teknikspanare, träffar för yrkeslärare, synlighet på Praktikplatsen.se Anställda Deltagande på rekryteringsmässor, fackmässor Företagen Tryckt info-material (broschyr) som kompletterar power-point Yrkeslärarbristen Ordförande: Gösta Deltagare: Erik, Lennart och Margaretha Gösta berättade att gruppen i sig inte har sammanträtt men det är på gång. Men gruppen har träffats på andra sätt, bland annat träffat representanter från yrkeslärarutredningen. De har också haft möte med ansvariga för utbildningarna på Pedagogen vid Göteborgs universitet för att diskutera hur viktigt det är att utbildningarna är verklighetsanknutna. Kort sagt så försöker arbetsgruppen använda alla kanaler för lobbyverksamhet inom området. Kommentarer:

5 Margaretha berättade att på Internationella programkontorets konferens i förra veckan så pratade statssekreteraren Amelie von Zweigbergh om validering av yrkeskompetens och att denna ev. kommer att göras inom Yrkeshögskolans ram. Svante tillade att lärare ska kunna ansöka om att få lärarbehörighet men det är inte alltid möjligt pga. systemfel. Utbildningen borde gå att göra stegvis. Inom KY finns t ex en pedagogisk handledarutbildning. 6 Fokusområden i andra regioner Elsa Lagström, Teknikcollegeföreningen Sverige (bilder bifogas anteckningarna) Elsa berättade kort om läget i Teknikcollege samt kommande händelser. I dagsläget finns det 26 aktiva TC-regioner, 15 godkända samt 48 godkända utbildningsanordnare. En del regioner är också under process. Revision är på gång för Örebro, Västra Mälardalen, Värmland och Västra Skåne. På gång: rikskonferens 22/10, projektledarträffar, regional styrgruppsordförande-träff, arbetsgrupp, revisionsarbete samt mer fokus på kvalitetssäkring. Elsa poängterade att det är viktigt med erfarenhetsutbyte regioner emellan. Det kommer att anordnas ett särskilt seminarium om kvalitetssäkring under rikskonferensen där Margaretha och ordförande har uppmanats att skicka någon representant. Två nationella arbetsgrupper initierade av Teknikcollegeföreningen är igång av fem föreslagna: Marknadsföring, handledarutbildning, yrkeslärardilemmat, syv-info och vuxnas lärande (vilken ev. GR kommer att vara värd för) Kommande utmaningar: * Vuxna måste in i TC i större utsträckning. * Organisationsfrågor regionalt och lokalt. Projekt som etablerats tidigare behöver nu struktureras för att bli långsiktiga. Hur finansieras t ex projektledare? Östergötland har engagerat forskare till att utveckla hur formen för detta ska se ut. Det finns många olika förslag på hur detta kan göras: Aktiebolag, ideell förening, samverkansavtal mm. Hur ska rollfördelningen se ut mellan Teknikcollege Riksföreningen och regionala TC? Elsa visade även dokumentet Kommunikativa plattformen vilket SKA användas inom godkända Teknikcollegeregioner. (dok bifogas med anteckningarna) Gruppen kan lämna synpunkter på texten via mail. Elsa kommer att lämna en CD till Margaretha med alla mallar för ppt och brevmall. Teknikcollege-mallen ska användas vid relevanta sammanhang. En del kommuner använder otillåtet mallen och detta ska anmälas. 7 Information/ återkoppling av dagsläget från projektledningen * Kompetensutvecklingsdagen 9 oktober. Margaretha meddelade att det är 45 anmälda och det kommer att göras en utvärdering efteråt. * Gymnasiedagarna: Bemanning av teknikcollege-montern och ev. material. Alla uppmuntras att komma med material. Ett schema för medverkan kommer att skickas ut via Margaretha. Det diskuterades också att det borde finnas små reklamsaker som nyckelringar, pennor etc. i sådana sammanhang i framtiden. Schema på gymnasiedagarna 15/10 Onsdag: Lennart två stycken, en fm och em

6 16/10 Torsdag fm : Stina Torsdag em/fredag fm Gösta (återkommer) 17/10 Fredag fm: Marianne, * Rapport från marknadsföringsgruppen nationellt (Köping) Bordlades * Kungsbacka kommer att inleda arbetet med att ansöka Bordlades * Kostnader för att vara medlem i Teknikcollegeföreningen. Margaretha meddelade att det kostar kronor för stora regioner per år. Denna fråga kommer att tas upp nästa gång. 8 Information/ återkoppling av ev. övriga ledamöter i styrelsen Margaretha redovisade lite färsk statistik kring intagningen till IP och TE vid slutet av årets reservintagning från Gymnasieintagningen. (bilder bifogas) Högt söktryck på GTC och SKF, YTC har fler reserver än tidigare år. Övertryck på TUNA, Stora volymer på teknikprogrammet; högt tryck på Polhem, Mimers hus och Stenungsund. Totalt sett bra matchning i regionen. Margaretha delade även ut en film om certifieringen av Teknikcollege. 9 Nästa möte TCGR-rådet förlägger sitt sista möte för hösten den 14 november på Rosenlundsgatan 8 (Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg). Obs! Tredje våningen upp men det står 6 i hissen. Mötet läggs i samband med att det nya Branschrådet kring Teknik träffas (em 14 november). Arbetsförmedlingen finns då också med. Vid anteckningarna Theresa Carlsson/Margaretha Allen

7 Studium Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning

8 Studium Studium Municipal Adult Education School governed by the Education Authority and the Education Committee of Göteborg Two departments Studium Municipal Adult Education KY-Akademien at Studium - Advanced Vocational Education and Training Approx students per year Approx 200 employees Turnover 140 million SEK

9 Studium Kvalificerad yrkesutbildning Påbyggnadsutbildning Gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Svenska för invandrare Uppdrags- och företagsutbildning EU-projekt

10 KY-Akademien här finns vi Lindholmen, Landala, Majorna

11 Studium Inriktning utbildningar Barn och fritid Ekonomi/handel/administration Hotell/turism Media/reklam/event Teknik/IT Vård och omsorg

12 Organisation Studium 2008 STUDIUM Verksamhetschef Annacarin Engström Studerandeservice Studie- och yrkesvägledare Kurator Administration Ekonomi-, IT- och personalsupport Lokalservice Kommunal vuxenutbildning i egenregi Sfi Gruv/Lärcentrum Rektor Rosa Holmberg Barn och fritid, FH Allm gy ämn/lärcentr Rektor Monica Ivarsson Omvårdnad LPA Rektor Margareta Lilljegren KY-Akademien vid Studium Ekonomi/handel/turism Rektor Claes Westerberg Katarina Hjernestam Media Event/reklam/hotell Rektor Karin Lyth Teknik/IT Rektor Svante Boström Vård och omsorg Rektor Margareta Lilljegren Monica Ivarsson

13 KY-Akademiens utbildningar Anläggningsdykare Automationsingenjör Byggingenjör CAD-konstruktion CAD-verktyg Computer Graphics Design Designteknik Ekonomi- och redovisningskonsult Elektronikingenjör Event Marketing Fotograf Framtidens fordonssäljare Förändringsledare med IT-kompetens Handelsekonom Hospitality Management Hälso- och sjukvårdsdokumentation Informationsproduktion Prepress Internationell inköpsekonom Internationella transporter och spedition Juristassistent-Paralegal Logistik och transportledning Medicinsk fotterapeut Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Receptions- och konferensansvarig Reklam och marknadsföring Risk och försäkring samt finansiella tjänster Specialistutbildad undersköterska inom demensvård Specialistutbildad undersköterska inom vård av äldre Teknisk datasäkerhet Teknisk försäljning och marknadsföring Teknisk ljuddesign Teknisk projektledning TRAC Diplomerad resekonsult Webbutvecklare

14 Uppdragsutbildning och projekt Introduktionsanställning funktionshindrade stadskansliet Riktad utbildning för företag och organisationer t ex ekonomi, transport, teknik, IT, omvårdnad Utländska tekniker och ingenjörer VUF och LAN Equal livskompetens 50+ OWL Older Workers in Learning

15 Samarbetspartners YTC Lindholmen Göteborgs Tekniska College Räddningstjänsten Försäljningsakademierna, Härryda Chalmers Musikhögskolan Ett stort antal företag i regionen

16 KY-utbildningar i teknik Göteborgsregionen med start HT08 Ale - Alingsås - Göteborg Datateknik och elektronik (GTI) Maskinkonstruktör inriktning fordon (Pluskompetens) GTC 3 utb KY-Akademien 6 utb Härryda - Kungsbacka - CAD-konstruktion och design (Komvux) Kungälv - Lerum - Möbelsnickeri/möbeldesign (Hantverk & Design) Lilla Edet - Mölndal - Partille - Stenungsund - Industriell IT/automation och processteknik (Stenungsunds kommun) Tjörn - Öckerö -

17 Arbetsgruppsmöte inom Teknikcollege Göteborgsregionen (KFY) Kompetensutveckling för yrkesverksamma Datum: Plats: På IF Metall Göteborgs avdelningsexpedition Närvarande: Svein Holm, Stina Jansson, Kurt-Olof Sjöström samt Bengt Forsling som antecknade. Inledande samtal om gruppens arbetsområde och vad vi vill: Samtliga närvarande var överens om att vi måste integrera samtliga Teknikcollege målgrupperna i arbetet med utveckling av konceptet i Göteborgsregionen. Dessa är ungdomar, anställda samt personer i omställning utanför arbetsmarknaden. I många diskussioner pratas enbart om gymnasieeleverna. Även de centrala parterna framför TC som svaret på rekrytering till industrin. Vi måste visa att vi Västsverige vill mer och därför föra fram vikten av riktat arbete för de som idag är yrkesverksamma. Det är också viktigt att vi kommer fram med resultat som visar på mervärdet av att man blir certifierade som Teknikcollege. Övergripande diskussion Förde ett samtal kring vilka som står bakom TC GR. IF Metall, Teknikföretagen och GR är självklara. Men gruppen anser att det är viktigt att BRG finns med på inbjudan. Dels att det är viktigt eftersom BRG är en av fyra huvudparter i organisationen av Teknikcollege inom Göteborgsregionen och att BRG, med Boye som deras representant, också skall stå som undertecknare på gemensam information som huvudparterna skickar ut. TSL omställningsleverantörer Diskuterade branschkopplingen som omställningsleverantörer inom TSL (omställningsavtalet, se på har. Några av de företag som idag har omställning av varslade industriarbetare i vår region är Startkraft, Lernia, Antenn, Arbetslivsresurs. Hur kan vi se till att dessa leverantörer får del av de branschyrkesbehov vi inom Teknikcollege diskuterar? Idag coachar leverantörerna varslade industriarbetare utan att veta vad vi diskuterar. Dom har inte någon kontakt och kunskap kring vilka utbildningsanordnare som är TC certifierade och valda av arbetsmarknadens parter. Komplettering av gruppens deltagare Under mötets gång beslutade gruppen att vi behöver utökas med andra personer och kompetenser. Vi vill ha med Teknikföretagen (Lennart Österlund alternativt Christer Skogberg), Meritea (GR s valideringscentrum Johan Nordberg alternativt Kenneth Almqvist). På sikt vill vi gärna stämma av med Ola Asplund utredningschef IF Metall samt Johan Anker på Teknikföretagen två av de som ligger bakom TC konceptet. Till nästa möte kommer Bengt att bjuda in Thomas Rehn från IF Metall i Karlstad. Thomas sitter i Värmlands TC och har mångåriga erfarenheter inom KFY och ESF projekt. Svein Holm fick i uppdrag att be BRG (Boye) ingå i vår arbetsgrupp tillsammans med den övriga utökning som du beskriver. 1

18 Kartläggning För att vi skall lyckas med vårt KFY arbete måste vi veta vilka behov som finns på framför allt de mindre arbetsplatserna. Inom det KFY projekt som bedrev i Göteborg under 90-talet var just framgångsfaktorn att parterna (Metall och Verkstadsföreningen) avsatte två personer som besökte och pratade med företag om kompetensförsörjningsbehoven. Gruppen tror att detta måste till igen och då kanske inom ramen för TC GR rådet. Finansieringen kanske kan ske via ESF (europeiska socialfonds medel) alternativt via BRG (business region Gothenburg). Handledaren En av de avgörande faktorerna för lyckat arbetsförlagt lärande är att det finns bra utbildade och engagerade handledare. TC GR spelar en viktig roll för att utbilda, vidareutbilda samt kvalitetssäkra de handledare som verkar tillsammans med de godkända TC utbildningsanordnarna i regionen. Kan man hitta en utbildningsmodell som kan valideras (värderas) mot yrkeslärarutbildningen så har vi hittat en bra koppling till den förväntade bristen av yrkeslärare. Ett problem idag är att många duktiga yrkesarbetare inte omskolar sig till yrkeslärare med bland annat motiveringen lönenivån. Man är inte heller villig att ta studielån för en omskolning. Här tror gruppen att vi skall se om det går att hitta nya vägar och modeller för lärare/ handledarrollen nytt namn skulle kunna vara yrkespedagog. En tanke som diskuterades var om man kan ha ex 60 % anställning på företag och 40 % på skolan. Och ha en tjänst som innebär att man arbetar både med gymnasieutbildning på skolan men även kompetensutveckling av de anställda på företaget. Då kan man hitta ett intressant arbetsinnehåll samt hålla uppe lönenivåerna på en attraktiv nivå. Åtgärder som IF Metall arbetar med inom utbildningspolitiken Bengt delade ut material om det som IF Metall just nu arbetar med kring utbildningspolitiken. Flera punkter har bäring inom TC och KFY arbetet. Utbildning Uppgradera kompetensen hos arbetskraften Utbildningssatsningar är nödvändiga för att industrins personal ska kunna utnyttja teknikutvecklingens möjligheter. Det är också angeläget att ta vara på den lediga kapacitet som nu planerade driftsinskränkningar och varsel medför. Så snart det akuta läget vänder kommer industrin åter att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är nu vi kan förbereda oss på att möta detta behov. - Fortsatta satsningar på Teknikcollege i syfte att göra den gymnasiala yrkesutbildningen tillgänglig på alla viktiga industriorter. - Effektivare dockning mellan företagens interna utbildningsbehov och Arbetsförmedlingens resurser. Fokus läggs på att förebygga uppsägningar ingen ska behöva bli arbetslös innan utbildning blir aktuell. - Forcera tankarna på en utbildningsförsäkring med ett startpaket där industrin och staten tillsammans satsar en grundplåt för anställda inom industrin. 2

19 - Staten bör snabbt erbjuda utbildningspaket som är subventionerade eller om möjligt att staten bekostar vidareutbildningen, mot att förtagen avstår från uppsägningar. - Ett uppdrag läggs hos universitet och högskolor att utforma specialiserad vidareutbildning för ingenjörer och annan personal, som motsvarar behoven inom industrin. - Den europeiska socialfonden bör användas mer aktivt till att finansiera utbildningssatsningar och hjälpa till vid omställningar. - Utveckla pilotverksamhet med validering av några av de vanligaste yrkeskategorierna inom industrin. Avslutning Gruppen var nöjda med den inledande träffen kring det viktiga området kompetensutveckling för yrkesverksamma. Slutsatsen blev att vi kommer att arbeta vidare med följande områden: kartläggning, handledare, komplettera gruppen samt ESF medel. Nästa möte: Måndagen den 3 november kl: 13,00 hos IF Metall Göteborg. Då medverkar Thomas Rehn om Värmlands arbete kring KFY och ESF. 3

20 Industriprogrammet i kommunordning I en del fall görs intagningen direkt på inriktningarna som på GTG, i andra fall enbart på programmet som på YTC. Siffrorna är hämtade från den 5e september Göteborg Antal intagna Sökande i första hand, behöriga+obehöriga Göteborgs Praktiska Gymnasium,GPG SM Säkerhetsmontör SM Industri FGL Göteborgsregionens tekniska gymnasium, GTG Specialutformat industritekniskt prgm -högskoleinriktning operativ inriktning Antal reserver som stod i kö för att komma in. SKF Tekniska gymnasium Specialutformat prgm YrkesTekniskt Centrum, YTC Industriprogrammet bearbetningsteknik -plåt, svetsteknik/byggsmed -produktionsteknik -reparation och underhåll Kungälv Mimers Hus Väst Kungälvs Tekniska program

21 Kungsbacka Antal intagna Sökande i första hand, behöriga och obehöriga Antal reserver som stod i kö för att komma in. Elof Lindälvs gymnasium Industriprogrammet, datastyrd tillverkning Mekatronik SM Mölndal FFG Mölndal Industri SM FFG FGL Stenungsund Nösnäsgymnasiet Industriprogrammet Industriprogrammet FFG Industrimontör TUNA-Teknisk Utbildning med NäringslivAnknytning Tjörn Tjörns gymnasieskola FFG Industri Öckerö Öckerö gymnasieskola Marint verkstadstekniskt program 4 2 0

22 Teknikprogrammet i kommunordning I en del fall görs intagningen direkt på inriktningarna som på YTC, i andra fall enbart på programmet som på Ale gymnasium. Siffrorna är hämtade från den 5e september Ale Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Ale gymnasium Teknikprorammet Datorteknik -Design och produktutveckling Reserver som stod i kö för att komma in Alingsås Alströmergymnasiet Teknikprogrammet Design informationsteknik Produktionsteknik Teknik-och företagande Göteborg Framtidsgymnasiet Teknikprorammet -biologi inr bioteknik Formgivning inr industriell design, Medicinsk teknik inr mot kemisk analys och utveckling, Teknikutveckling inr konstruktion

23 International IT- College Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Teknikprogrammet datorteknik Reserver som stod i kö för att komma in Kitas Natur Intagna 1:a handssökande reserver beh/obeh Teknikprogrammet teknik -natur Polhemsgymnasiet Teknikprogrammet, industriell design YTC Teknikprogrammet -datorteknik teknik-och samhällsvetenskap Kungsbacka Aranäsgymnasiet Teknikprogrammet, design Elof Lindälvs gymnasium Teknikprogrammet -bilelektronik datorteknik elektronik Kungälv Mimers Hus Väst Teknikprogrammet datorteknik -interaktiva medier Kungälvs tekniska program

24 Lerum Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Lerums gymnasium Teknikprogrammet -design medieteknik Reserver som stod i kö för att komma in Mölndal Fässbergsgymnasiet Teknikprogrammet Teknik-och arkitektur Stenungsund Nösnäsgymnasiet Datorteknik SM Teknikprogrammet teknik-och företagande -virtuell design (TUNA, Teknisk Utbildning med NärlingslivsAnknytning

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Närvarande Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Jan Johansson GTG/GTC, Karl- Johan Höjer YTC Lindholmen, Björn

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Datum: 18 april 2007 Närvarande: Jan Friman, GTU Göteborg, Gösta Lindvall SKFs Tekniska Gymnasium Göteborg, Svein

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC LEDLJUS FÖR APU-HANDLEDARE, MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR VID APU Hur skall jag uppträda som en god förebild? Hur känns det

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 12 december 2008 Plats: Krokslättsgymnasiet, Mölndal Närvarande: Ewa Berhof, Mölndal, Krokslättsgymn.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

2014-05-28. Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

2014-05-28. Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Promemoria 2014-05-28 Yrkesprogramsutredningen U 2014:01 Minnesanteckningar från hearing den 22 maj 2014 Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Hearingen inleddes

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 140110 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl. 9.00-13.00 Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!!

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Fler tekniker och ingenjörer behövs i Sverige! Fler killar och tjejer! Fler tjejer!

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA 081125 Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA Datum: 081024 Deltagare: Arbiv Avichai Lerum, Gunnar Gisslow Lerum, Björn Johansson Lerum, Kerstin Lundh Kungsbacka, Bonny Wernersson

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte inom Vård- och omsorgssektorn

Anteckningar från nätverksmöte inom Vård- och omsorgssektorn Anteckningar från nätverksmöte inom Vård- och omsorgssektorn Datum: 13 maj 14.00-17.00 Plats: Plats: Vuxenutbildningens lokaler Sälgen på Dergårdsgymnasiet, sal 251, plan 2. Anteckningar 1. Välkommen till

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 21 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Adjungerade: Onsdag 19 maj GR, Göteborg Lennart Österlund, Pernilla Börjesson, Bengt Forsling, Eric Alexandersson, Jan

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 224 Inledande text Text 226 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and students

Läs mer

Datum: Deltagare: mnasiet, TC TCGR. Olle Ludvigsson är

Datum: Deltagare: mnasiet, TC TCGR. Olle Ludvigsson är 120302 Datum: Anteckningar från regionalt TCGR-råd Måndag 30 januari Deltagare: Avnämare arbetsliv och högskola: Anders Thelander Borealiss AB TC Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Boye Johanssonn BRG, Göteborg,

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Göteborgsregionens kommunalförbund - GR TCGR 150527 GRänslöst Regionalt samråd Befolkningsprognoser Samplanering inför nästa år regionalt och delregionalt Fristående huvudmän inbjudna Gemensam analys av

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer