Se också för aktuell information och tidigare protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll"

Transkript

1 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också för aktuell information och tidigare protokoll Deltagare: Boye Johansson BRG, Eric Alexandersson, VCC, Marianne Brismar Atlet/Nissan, Bengt Forsling IF Metall, Susanne Jacobsson Perstorp AB, Stina Johansson Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg, Leif-Göran Klittermark Göteborgs stad Utbildning, Gösta Lindvall SKF Sverige AB, Camilla Lundgren, Lernia Utbildning AB, Kurt-Olof Sjöström Kungälv (vuxrektorsgruppen GR), Lennart Österlund, Teknikföretagen, Svante Boström KY-Akademien vid Studium, Margaretha Allen (GR), Theresa Carlsson (praktikant från Förvaltningshögskolan) Ej närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Jonna Weinelid-Forss SKF AB, Svein Holm GTG/GTC, Per Jirblad, Cencema, Per Ahonen Swemaint Dagordning 1 Ordföranden öppnar mötet Marianne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Sekreterare utses Margaretha Allen utsågs till dagens sekreterare. 3 Föregående protokoll/ anteckningar Det poängterades att det är viktigt att anmäla viktiga möten till gruppen. 4 KY-akademiens verksamhet samt KY-utbildningar i regionen med teknikinriktning Svante Boström (Bilder bifogas anteckningarna) Svante berättade om Studium som är Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning. Detta är den största KY-anordnaren i Sverige (cirka 1400 deltagare) och inklusive vuxenutbildningen med uppskattningsvis 3200 studenter per år, 200 anställda och lika många utbildningskonsulter, Omsättningen ligger kring 140 miljoner. Studium finansieras via statliga och kommunala medel. (KY-delen är direktfinansierad av staten resten är kommunala pengar samt uppdrag och EU-projekt.)

2 Studiumdelen erbjuder påbyggnadsutbildning, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdrags- och företagsutbildning och står som värd för en del EU-projekt. I dagsläget erbjuds utbildning på 3 ställen i Göteborg. På Lindholmsområdet ligger utbildningar inom teknik, media och turism. Antalet utbildningsplatser inom KY styrs via KY-myndigheten och antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen via de lokala politikerna. I dagsläget erbjuds 34 KY-utbildningar, inom teknikområdet finns ca 450 elever. Några exempel på tekniska utbildningar: Anläggningsdykare, automationsingenjör, Bygg ingenjör, CAD-konstruktion, CADverktyg, Computer Graphics Design, Designteknik, Elektronikingenjör, Logistik och transportledning, Teknisk datasäkerhet, Teknisk försäljning och marknadsföring, Teknisk ljuddesign, Teknisk projektledning Efterfrågan och branschen avgör utbudet. 90 % får jobb inom målyrket, siffran är något högre inom Göteborg. Alla utbildningarna fylls, högt söktryck. Till en utbildning var det 170 sökande till 24 platser. Problem med studentbostäder finns dock, eftersom de inte räknas som studentboendeberättigade. Intagning sker via betygsgallring och arbetslivserfarenheter, sedan intervjuer där arbetslivsföreträdare finns med. Attityd och motivation till yrkes avgör. I förhållande till dagens arbetsmarknad ligger en del av utmaningen i att hitta praktikplatser. De flesta studenter avslutar sina studier med en av praktikperioderna (för att matcha in i jobb) Ibland kommer studenter som avslutat högskolestudier för att bygga på med en KYutbildning. Dessutom genomförs en hel del uppdragsutbildning och projekt. Några exempel: Introduktionsanställning funktionshindrade stadskansliet Riktad utbildning för företag och organisationer Utländska tekniker och ingenjörer- VUF och LAN Equal Livskompetens 50 + OWL Older Workers in Learning (Italien, Polen, England m fl) Erfarenhetsutbyte kring lärande på arbetsplats Samarbetsparterns till KY-Akademien och Studium är t ex: YTC Lindholmen GTC Räddningstjänsten Färsäljningsakademien Chalmers Musikhögskolan (Brew House Ljuddesign) Ett stort antal företag i regionen KY-utbildningar med start HT 2008 ordnas enligt följande inom GR: Datorteknik och elektronik (GTI) Maskinkonstruktör inriktning fordon,? 3 utbildningar inom GTC 6 utbildningar inom KY-akademien 1 utbildning i Kungsbacka Möbelsnickeri i Lerum Industriell IT/automation och processteknik, Stenungsund

3 Kommentarer: Teknikcollege bör scanna av hur utbud och efterfrågan ser ut, speciellt när skolor utanför regionen kan erbjuda samma utbildningar. Kvalitetssäkring av rätt utbildningsnivå efterfrågades. Angående regeringens utredning om hur en framtida yrkeshögskola ska se ut: Beslut kommer att fattas i början på november. Yrkeshögskolan kommer att vara snarlik KY, men lärande i arbete kommer inte att finnas kvar som obligatorium. Poängen kommer inte att vara översättningsbara med högskolepoäng. Grunden ska vara kunskap genererad i produktion av varor och tjänster och alltså inte från internationell akademisk vetenskap. 5 Granskning av Norra nodens ansökan sker i december Margaretha Allen Norra noden får granskning 8-9/12 från granskningskommittén, Tjörn, Stenungsund och Kungälv ska granskas. De vill också träffa representanter från TCGR-rådet kl på GR 8/12. Raymond Vaske ska återkomma med program. Margaretha skickar ut kallelse till 8/12. 6 Rapport från fokusgrupperna inom TCGR-rådet Lägesrapport från de grupper som har något att återrapportera Kompetensutveckling för yrkesverksamma, KFY Ordförande: Bengt F Deltagare: Stina, Camilla, Kurt-Olof, Svein, Svante Gruppen har haft träff på IF Metall den 24:e september. Snabbt konstaterades att det måste vara fokus på vuxnas lärande särskilt i dessa tider med varsel. Gruppen diskuterade bland annat betydelsen av att BRG aktivt finns med i arbetsgruppen för att få övergripande bild och kunna samordna resurser. Kommande varsel kan eventuellt användas till kompetensutveckling. Oberoende kartläggning ute på företagen, har tidigare genomförts och kan vara aktuellt igen. Pernilla Börjesson uttryckte en positiv attityd till förslaget, eftersom företagen behöver hjälp med att ställa frågorna av oberoende aktörer. Något annat som kom upp på agendan var handledarutbildning. Handledarrollen är viktig om man ska ha ett arbetsplatsförlagt lärande. Det vore bra med resurser som kan friställa dem som är kompetenta i ett organiserat lärande. Kanske skulle växeltjänster vara en lösning. Arbetsgruppen ska bjuda in Thomas Rhen från IF Metall i Värmland till möte 3 november för att dra lärdom av deras erfarenheter. Stor kunskap finns i länet kring att söka medel från diverse europeiska fonder. (Anteckningar från gruppens möte bifogas anteckningarna) Marknadsföring, information och opinion (MIO) Ordförande: Jonna och Susanne Deltagare: Pernilla, Raymond och Leif-Göran Susanne berättade om senaste mötet med arbetsgruppen (bilder bifogas anteckningarna) Syftet med mötet var förtydliga profilen för Teknikcollege. Den valda profilen ska också utgöra grunden för den strategiska inriktningen.

4 Förslag till profil: kvalitet (kvalitetssäkring, validering av kompetenser, lokaler och utrustning av hög kvalitet) samägande näringsliv och utbildare (verklighetsförankrat, anställningsbarhet, praktik, sommarjobb, inte bara skola, framtidssäkrat ) samt bred rekryteringsbas (utbildning för alla, kön, ålder, härkomst) Arbetsgruppen har även tagit fram vilka aktiviteter/insatser som ska göras för att leda till målen, samt tagit fram vilka budskap som ska kommuniceras. Kommentarer Några hade synpunkter på samägande Någon hade synpunkt på ytterligare en målgrupp; vuxna mellan arbete. En annan föreslog att lägga till mer uppdragsutbildning under långsiktiga mål för företagen. Susanne tar gärna emot fler synpunkter per mail. Margaretha tillade att hon deltagit vid en konferens förra veckan, där det diskuterades bland annat varför information endast riktar fokus mot gymnasieskolor, vilket är något som rådet också bör fundera på. Några förslag till mål presenterades också: Målgrupper Elever Mål 1-2 år Har en insikt om vad tekniska utbildningar leder till Mål 2-5 år Öka söktryck för IP och TE-programmen Anställda Mål 1-2 år Har en större insikt om vad som ger anställningsbarhet Mål 2-5 år Ökat söktryck till KY och uppdragsutbildningar från företag Företagen Mål 1-2 år Förståelse för varför TC är bra för våra företag Mål 2-5 år Fler praktikplatser, samarbete kring utrustningar och APU, efterfrågan på validering. Mer uppdragsutbildning BeslutsfattareMål 1-2 år Ökad insikt om anställningsbarhet och ur TC kan bidra. Ytterligare en målgrupp: Vuxna mellan arbete? Aktiviteter per målgrupp: Målgrupper Elever Deltagande i Gymnasiedagarna, rekryteringsdagar, teknikspanare, träffar för yrkeslärare, synlighet på Praktikplatsen.se Anställda Deltagande på rekryteringsmässor, fackmässor Företagen Tryckt info-material (broschyr) som kompletterar power-point Yrkeslärarbristen Ordförande: Gösta Deltagare: Erik, Lennart och Margaretha Gösta berättade att gruppen i sig inte har sammanträtt men det är på gång. Men gruppen har träffats på andra sätt, bland annat träffat representanter från yrkeslärarutredningen. De har också haft möte med ansvariga för utbildningarna på Pedagogen vid Göteborgs universitet för att diskutera hur viktigt det är att utbildningarna är verklighetsanknutna. Kort sagt så försöker arbetsgruppen använda alla kanaler för lobbyverksamhet inom området. Kommentarer:

5 Margaretha berättade att på Internationella programkontorets konferens i förra veckan så pratade statssekreteraren Amelie von Zweigbergh om validering av yrkeskompetens och att denna ev. kommer att göras inom Yrkeshögskolans ram. Svante tillade att lärare ska kunna ansöka om att få lärarbehörighet men det är inte alltid möjligt pga. systemfel. Utbildningen borde gå att göra stegvis. Inom KY finns t ex en pedagogisk handledarutbildning. 6 Fokusområden i andra regioner Elsa Lagström, Teknikcollegeföreningen Sverige (bilder bifogas anteckningarna) Elsa berättade kort om läget i Teknikcollege samt kommande händelser. I dagsläget finns det 26 aktiva TC-regioner, 15 godkända samt 48 godkända utbildningsanordnare. En del regioner är också under process. Revision är på gång för Örebro, Västra Mälardalen, Värmland och Västra Skåne. På gång: rikskonferens 22/10, projektledarträffar, regional styrgruppsordförande-träff, arbetsgrupp, revisionsarbete samt mer fokus på kvalitetssäkring. Elsa poängterade att det är viktigt med erfarenhetsutbyte regioner emellan. Det kommer att anordnas ett särskilt seminarium om kvalitetssäkring under rikskonferensen där Margaretha och ordförande har uppmanats att skicka någon representant. Två nationella arbetsgrupper initierade av Teknikcollegeföreningen är igång av fem föreslagna: Marknadsföring, handledarutbildning, yrkeslärardilemmat, syv-info och vuxnas lärande (vilken ev. GR kommer att vara värd för) Kommande utmaningar: * Vuxna måste in i TC i större utsträckning. * Organisationsfrågor regionalt och lokalt. Projekt som etablerats tidigare behöver nu struktureras för att bli långsiktiga. Hur finansieras t ex projektledare? Östergötland har engagerat forskare till att utveckla hur formen för detta ska se ut. Det finns många olika förslag på hur detta kan göras: Aktiebolag, ideell förening, samverkansavtal mm. Hur ska rollfördelningen se ut mellan Teknikcollege Riksföreningen och regionala TC? Elsa visade även dokumentet Kommunikativa plattformen vilket SKA användas inom godkända Teknikcollegeregioner. (dok bifogas med anteckningarna) Gruppen kan lämna synpunkter på texten via mail. Elsa kommer att lämna en CD till Margaretha med alla mallar för ppt och brevmall. Teknikcollege-mallen ska användas vid relevanta sammanhang. En del kommuner använder otillåtet mallen och detta ska anmälas. 7 Information/ återkoppling av dagsläget från projektledningen * Kompetensutvecklingsdagen 9 oktober. Margaretha meddelade att det är 45 anmälda och det kommer att göras en utvärdering efteråt. * Gymnasiedagarna: Bemanning av teknikcollege-montern och ev. material. Alla uppmuntras att komma med material. Ett schema för medverkan kommer att skickas ut via Margaretha. Det diskuterades också att det borde finnas små reklamsaker som nyckelringar, pennor etc. i sådana sammanhang i framtiden. Schema på gymnasiedagarna 15/10 Onsdag: Lennart två stycken, en fm och em

6 16/10 Torsdag fm : Stina Torsdag em/fredag fm Gösta (återkommer) 17/10 Fredag fm: Marianne, * Rapport från marknadsföringsgruppen nationellt (Köping) Bordlades * Kungsbacka kommer att inleda arbetet med att ansöka Bordlades * Kostnader för att vara medlem i Teknikcollegeföreningen. Margaretha meddelade att det kostar kronor för stora regioner per år. Denna fråga kommer att tas upp nästa gång. 8 Information/ återkoppling av ev. övriga ledamöter i styrelsen Margaretha redovisade lite färsk statistik kring intagningen till IP och TE vid slutet av årets reservintagning från Gymnasieintagningen. (bilder bifogas) Högt söktryck på GTC och SKF, YTC har fler reserver än tidigare år. Övertryck på TUNA, Stora volymer på teknikprogrammet; högt tryck på Polhem, Mimers hus och Stenungsund. Totalt sett bra matchning i regionen. Margaretha delade även ut en film om certifieringen av Teknikcollege. 9 Nästa möte TCGR-rådet förlägger sitt sista möte för hösten den 14 november på Rosenlundsgatan 8 (Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg). Obs! Tredje våningen upp men det står 6 i hissen. Mötet läggs i samband med att det nya Branschrådet kring Teknik träffas (em 14 november). Arbetsförmedlingen finns då också med. Vid anteckningarna Theresa Carlsson/Margaretha Allen

7 Studium Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning

8 Studium Studium Municipal Adult Education School governed by the Education Authority and the Education Committee of Göteborg Two departments Studium Municipal Adult Education KY-Akademien at Studium - Advanced Vocational Education and Training Approx students per year Approx 200 employees Turnover 140 million SEK

9 Studium Kvalificerad yrkesutbildning Påbyggnadsutbildning Gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Svenska för invandrare Uppdrags- och företagsutbildning EU-projekt

10 KY-Akademien här finns vi Lindholmen, Landala, Majorna

11 Studium Inriktning utbildningar Barn och fritid Ekonomi/handel/administration Hotell/turism Media/reklam/event Teknik/IT Vård och omsorg

12 Organisation Studium 2008 STUDIUM Verksamhetschef Annacarin Engström Studerandeservice Studie- och yrkesvägledare Kurator Administration Ekonomi-, IT- och personalsupport Lokalservice Kommunal vuxenutbildning i egenregi Sfi Gruv/Lärcentrum Rektor Rosa Holmberg Barn och fritid, FH Allm gy ämn/lärcentr Rektor Monica Ivarsson Omvårdnad LPA Rektor Margareta Lilljegren KY-Akademien vid Studium Ekonomi/handel/turism Rektor Claes Westerberg Katarina Hjernestam Media Event/reklam/hotell Rektor Karin Lyth Teknik/IT Rektor Svante Boström Vård och omsorg Rektor Margareta Lilljegren Monica Ivarsson

13 KY-Akademiens utbildningar Anläggningsdykare Automationsingenjör Byggingenjör CAD-konstruktion CAD-verktyg Computer Graphics Design Designteknik Ekonomi- och redovisningskonsult Elektronikingenjör Event Marketing Fotograf Framtidens fordonssäljare Förändringsledare med IT-kompetens Handelsekonom Hospitality Management Hälso- och sjukvårdsdokumentation Informationsproduktion Prepress Internationell inköpsekonom Internationella transporter och spedition Juristassistent-Paralegal Logistik och transportledning Medicinsk fotterapeut Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Receptions- och konferensansvarig Reklam och marknadsföring Risk och försäkring samt finansiella tjänster Specialistutbildad undersköterska inom demensvård Specialistutbildad undersköterska inom vård av äldre Teknisk datasäkerhet Teknisk försäljning och marknadsföring Teknisk ljuddesign Teknisk projektledning TRAC Diplomerad resekonsult Webbutvecklare

14 Uppdragsutbildning och projekt Introduktionsanställning funktionshindrade stadskansliet Riktad utbildning för företag och organisationer t ex ekonomi, transport, teknik, IT, omvårdnad Utländska tekniker och ingenjörer VUF och LAN Equal livskompetens 50+ OWL Older Workers in Learning

15 Samarbetspartners YTC Lindholmen Göteborgs Tekniska College Räddningstjänsten Försäljningsakademierna, Härryda Chalmers Musikhögskolan Ett stort antal företag i regionen

16 KY-utbildningar i teknik Göteborgsregionen med start HT08 Ale - Alingsås - Göteborg Datateknik och elektronik (GTI) Maskinkonstruktör inriktning fordon (Pluskompetens) GTC 3 utb KY-Akademien 6 utb Härryda - Kungsbacka - CAD-konstruktion och design (Komvux) Kungälv - Lerum - Möbelsnickeri/möbeldesign (Hantverk & Design) Lilla Edet - Mölndal - Partille - Stenungsund - Industriell IT/automation och processteknik (Stenungsunds kommun) Tjörn - Öckerö -

17 Arbetsgruppsmöte inom Teknikcollege Göteborgsregionen (KFY) Kompetensutveckling för yrkesverksamma Datum: Plats: På IF Metall Göteborgs avdelningsexpedition Närvarande: Svein Holm, Stina Jansson, Kurt-Olof Sjöström samt Bengt Forsling som antecknade. Inledande samtal om gruppens arbetsområde och vad vi vill: Samtliga närvarande var överens om att vi måste integrera samtliga Teknikcollege målgrupperna i arbetet med utveckling av konceptet i Göteborgsregionen. Dessa är ungdomar, anställda samt personer i omställning utanför arbetsmarknaden. I många diskussioner pratas enbart om gymnasieeleverna. Även de centrala parterna framför TC som svaret på rekrytering till industrin. Vi måste visa att vi Västsverige vill mer och därför föra fram vikten av riktat arbete för de som idag är yrkesverksamma. Det är också viktigt att vi kommer fram med resultat som visar på mervärdet av att man blir certifierade som Teknikcollege. Övergripande diskussion Förde ett samtal kring vilka som står bakom TC GR. IF Metall, Teknikföretagen och GR är självklara. Men gruppen anser att det är viktigt att BRG finns med på inbjudan. Dels att det är viktigt eftersom BRG är en av fyra huvudparter i organisationen av Teknikcollege inom Göteborgsregionen och att BRG, med Boye som deras representant, också skall stå som undertecknare på gemensam information som huvudparterna skickar ut. TSL omställningsleverantörer Diskuterade branschkopplingen som omställningsleverantörer inom TSL (omställningsavtalet, se på har. Några av de företag som idag har omställning av varslade industriarbetare i vår region är Startkraft, Lernia, Antenn, Arbetslivsresurs. Hur kan vi se till att dessa leverantörer får del av de branschyrkesbehov vi inom Teknikcollege diskuterar? Idag coachar leverantörerna varslade industriarbetare utan att veta vad vi diskuterar. Dom har inte någon kontakt och kunskap kring vilka utbildningsanordnare som är TC certifierade och valda av arbetsmarknadens parter. Komplettering av gruppens deltagare Under mötets gång beslutade gruppen att vi behöver utökas med andra personer och kompetenser. Vi vill ha med Teknikföretagen (Lennart Österlund alternativt Christer Skogberg), Meritea (GR s valideringscentrum Johan Nordberg alternativt Kenneth Almqvist). På sikt vill vi gärna stämma av med Ola Asplund utredningschef IF Metall samt Johan Anker på Teknikföretagen två av de som ligger bakom TC konceptet. Till nästa möte kommer Bengt att bjuda in Thomas Rehn från IF Metall i Karlstad. Thomas sitter i Värmlands TC och har mångåriga erfarenheter inom KFY och ESF projekt. Svein Holm fick i uppdrag att be BRG (Boye) ingå i vår arbetsgrupp tillsammans med den övriga utökning som du beskriver. 1

18 Kartläggning För att vi skall lyckas med vårt KFY arbete måste vi veta vilka behov som finns på framför allt de mindre arbetsplatserna. Inom det KFY projekt som bedrev i Göteborg under 90-talet var just framgångsfaktorn att parterna (Metall och Verkstadsföreningen) avsatte två personer som besökte och pratade med företag om kompetensförsörjningsbehoven. Gruppen tror att detta måste till igen och då kanske inom ramen för TC GR rådet. Finansieringen kanske kan ske via ESF (europeiska socialfonds medel) alternativt via BRG (business region Gothenburg). Handledaren En av de avgörande faktorerna för lyckat arbetsförlagt lärande är att det finns bra utbildade och engagerade handledare. TC GR spelar en viktig roll för att utbilda, vidareutbilda samt kvalitetssäkra de handledare som verkar tillsammans med de godkända TC utbildningsanordnarna i regionen. Kan man hitta en utbildningsmodell som kan valideras (värderas) mot yrkeslärarutbildningen så har vi hittat en bra koppling till den förväntade bristen av yrkeslärare. Ett problem idag är att många duktiga yrkesarbetare inte omskolar sig till yrkeslärare med bland annat motiveringen lönenivån. Man är inte heller villig att ta studielån för en omskolning. Här tror gruppen att vi skall se om det går att hitta nya vägar och modeller för lärare/ handledarrollen nytt namn skulle kunna vara yrkespedagog. En tanke som diskuterades var om man kan ha ex 60 % anställning på företag och 40 % på skolan. Och ha en tjänst som innebär att man arbetar både med gymnasieutbildning på skolan men även kompetensutveckling av de anställda på företaget. Då kan man hitta ett intressant arbetsinnehåll samt hålla uppe lönenivåerna på en attraktiv nivå. Åtgärder som IF Metall arbetar med inom utbildningspolitiken Bengt delade ut material om det som IF Metall just nu arbetar med kring utbildningspolitiken. Flera punkter har bäring inom TC och KFY arbetet. Utbildning Uppgradera kompetensen hos arbetskraften Utbildningssatsningar är nödvändiga för att industrins personal ska kunna utnyttja teknikutvecklingens möjligheter. Det är också angeläget att ta vara på den lediga kapacitet som nu planerade driftsinskränkningar och varsel medför. Så snart det akuta läget vänder kommer industrin åter att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är nu vi kan förbereda oss på att möta detta behov. - Fortsatta satsningar på Teknikcollege i syfte att göra den gymnasiala yrkesutbildningen tillgänglig på alla viktiga industriorter. - Effektivare dockning mellan företagens interna utbildningsbehov och Arbetsförmedlingens resurser. Fokus läggs på att förebygga uppsägningar ingen ska behöva bli arbetslös innan utbildning blir aktuell. - Forcera tankarna på en utbildningsförsäkring med ett startpaket där industrin och staten tillsammans satsar en grundplåt för anställda inom industrin. 2

19 - Staten bör snabbt erbjuda utbildningspaket som är subventionerade eller om möjligt att staten bekostar vidareutbildningen, mot att förtagen avstår från uppsägningar. - Ett uppdrag läggs hos universitet och högskolor att utforma specialiserad vidareutbildning för ingenjörer och annan personal, som motsvarar behoven inom industrin. - Den europeiska socialfonden bör användas mer aktivt till att finansiera utbildningssatsningar och hjälpa till vid omställningar. - Utveckla pilotverksamhet med validering av några av de vanligaste yrkeskategorierna inom industrin. Avslutning Gruppen var nöjda med den inledande träffen kring det viktiga området kompetensutveckling för yrkesverksamma. Slutsatsen blev att vi kommer att arbeta vidare med följande områden: kartläggning, handledare, komplettera gruppen samt ESF medel. Nästa möte: Måndagen den 3 november kl: 13,00 hos IF Metall Göteborg. Då medverkar Thomas Rehn om Värmlands arbete kring KFY och ESF. 3

20 Industriprogrammet i kommunordning I en del fall görs intagningen direkt på inriktningarna som på GTG, i andra fall enbart på programmet som på YTC. Siffrorna är hämtade från den 5e september Göteborg Antal intagna Sökande i första hand, behöriga+obehöriga Göteborgs Praktiska Gymnasium,GPG SM Säkerhetsmontör SM Industri FGL Göteborgsregionens tekniska gymnasium, GTG Specialutformat industritekniskt prgm -högskoleinriktning operativ inriktning Antal reserver som stod i kö för att komma in. SKF Tekniska gymnasium Specialutformat prgm YrkesTekniskt Centrum, YTC Industriprogrammet bearbetningsteknik -plåt, svetsteknik/byggsmed -produktionsteknik -reparation och underhåll Kungälv Mimers Hus Väst Kungälvs Tekniska program

21 Kungsbacka Antal intagna Sökande i första hand, behöriga och obehöriga Antal reserver som stod i kö för att komma in. Elof Lindälvs gymnasium Industriprogrammet, datastyrd tillverkning Mekatronik SM Mölndal FFG Mölndal Industri SM FFG FGL Stenungsund Nösnäsgymnasiet Industriprogrammet Industriprogrammet FFG Industrimontör TUNA-Teknisk Utbildning med NäringslivAnknytning Tjörn Tjörns gymnasieskola FFG Industri Öckerö Öckerö gymnasieskola Marint verkstadstekniskt program 4 2 0

22 Teknikprogrammet i kommunordning I en del fall görs intagningen direkt på inriktningarna som på YTC, i andra fall enbart på programmet som på Ale gymnasium. Siffrorna är hämtade från den 5e september Ale Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Ale gymnasium Teknikprorammet Datorteknik -Design och produktutveckling Reserver som stod i kö för att komma in Alingsås Alströmergymnasiet Teknikprogrammet Design informationsteknik Produktionsteknik Teknik-och företagande Göteborg Framtidsgymnasiet Teknikprorammet -biologi inr bioteknik Formgivning inr industriell design, Medicinsk teknik inr mot kemisk analys och utveckling, Teknikutveckling inr konstruktion

23 International IT- College Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Teknikprogrammet datorteknik Reserver som stod i kö för att komma in Kitas Natur Intagna 1:a handssökande reserver beh/obeh Teknikprogrammet teknik -natur Polhemsgymnasiet Teknikprogrammet, industriell design YTC Teknikprogrammet -datorteknik teknik-och samhällsvetenskap Kungsbacka Aranäsgymnasiet Teknikprogrammet, design Elof Lindälvs gymnasium Teknikprogrammet -bilelektronik datorteknik elektronik Kungälv Mimers Hus Väst Teknikprogrammet datorteknik -interaktiva medier Kungälvs tekniska program

24 Lerum Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Lerums gymnasium Teknikprogrammet -design medieteknik Reserver som stod i kö för att komma in Mölndal Fässbergsgymnasiet Teknikprogrammet Teknik-och arkitektur Stenungsund Nösnäsgymnasiet Datorteknik SM Teknikprogrammet teknik-och företagande -virtuell design (TUNA, Teknisk Utbildning med NärlingslivsAnknytning

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer