Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2012"

Transkript

1 1(5) BESLUT Dnr: Per Wedholm Direkt: Fax: Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2012 Bilagor: 1. Blankett L1 Registrering av fälld lo 2. Blankett L2 Besiktning, provtagning och märkning av fälld lo 3. Blankett L3 Påskjutning lo platsundersökning och eftersök 4. Hur man överklagar Kopia: - Naturvårdsverket - Viltförvaltningsdelegationen Beslut Länsstyrelsen beslutar, med stöd av Naturvårdsverkets beslut dnr NV , om licensjakt efter högst 2 lodjur i Örebro län. Jakt får endast ske med vapen. Jakt är tillåten fr.o.m. 1 mars 2012 t.o.m. 31 mars Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Se bilaga 4 för information om hur man överklagar. Länsstyrelsens beslut är förenat med följande villkor; I enlighet med Jaktförordning (1987:905) och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (NFS 2010:15) föreskrivs som villkor för beslutet att; Jaktområde Jakt efter lodjur får bedrivas i hela Örebro län. Vilka djur får fällas Lodjur får fällas oavsett djurets kön och ålder. Begränsningar av jaktmedel 1. högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas samtidigt, 2. hundar inte får bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma dag. Jaktledaren 1. jakt inte får bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare, 2. ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer att villkoren för jakten efterlevs, 3. jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld lo till länsstyrelsen i enlighet med 5 b jaktförordningen (1987:905). Därutöver ska jaktledaren informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld eller påskjuten lo i enlighet med de villkor länsstyrelsen ställt med stöd av 8 dessa föreskrifter. Om inte POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR ÖREBRO Stortorget

2 2(5) BESLUT Dnr: länsstyrelsen har utfärdat sådana villkor ska skytten informeras om anmälningsplikten enligt 5 b jaktförordningen (1987:905), 4. jaktledaren minst en gång i timmen ska informera sig om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter lo bedrivs, 5. jaktledaren inför varje jakttillfälle ska försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 andra stycket jaktförordningen (1987:905), 6. jaktledaren före jaktens början ska informera samtliga jaktdeltagare om villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift), 7. jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han/hon årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter lo, 8. jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna för skadskjutning av lo, uppmana jaktdeltagarna att vid jakt med kulgevär endast skjuta med stöd och endast skjuta rena sidoskott mot stillastående djur. Återstående tilldelning meddelas på telefonnummer Jaktledaren bör också vara ansluten till SMS-systemet RovSMS genom vilken Länsstyrelsen fortlöpande lämnar meddelanden om de lodjur som fällts eller påskjutits samt meddelar om jakten är avslutad när det sista lodjuret i kvoten är fälld. Anmälan om fällt eller påskjutet djur Även om lodjur inte fällts eller påskjutits ska jaktledaren under pågående jakt varje timme ha kontakt med länsstyrelsen för besked om tilldelning återstår inom det aktuella jaktområdet. Fällt eller påskjutet lodjur ska anmälas till länsstyrelsen (5 b jaktförordningen). Denna anmälan ska göras av jaktledaren till utan dröjsmål och senast en timme efter att djuret fällts eller påskjutits. Anmälan ska ske på telefonnummer Vid anmälan ska jaktledaren ange följande uppgifter som antecknas av länsstyrelsen: 1. ansvarig jaktledare och adress och telefonnummer till denne, 2. skyttens namn, adress och telefonnummer, 3. när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag), 4. var djuret fällts eller påskjutits (plats som går att återfinna på karta 1: samt kommun), 5. djurets kön, 6. jaktsätt.

3 3(5) BESLUT Dnr: I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen skytten och jaktledaren om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar jaktledaren angående tidpunkt och plats för besiktningen. I samband med anmälan om påskjutet lodjur beslutar länsstyrelsen om det påskjutna lodjuret ska avräknas eller ej från kvoten. Påskjutet lodjur ska avräknas såvida det inte har påvisats genom fältkontrollen att djuret är oskadat. Telefonnummer Länsstyrelsens telefonnummer för att kontrollera kvarvarande tilldelning Länsstyrelsens telefonnummer för att anmäla fällt eller påskjutet lodjur Platsundersökning och eftersök Den som påskjutit lo ansvarar tillsammans med jaktledaren för att platsundersökning genomförs till dess det är fastställt huruvida djuret är skadat eller inte. Den som påskjutit lo ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök genomförs om platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att det påskjutna djuret är skadat. Eftersök ska genomföras till dess: a. djuret påträffats dött, b. djuret påträffats skadat och avlivats, eller c. det står klart att djuret inte kan anträffas, Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsundersökning eller eftersök genomförts. Jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och tillsammans med besiktningsmannen och den som påskjutit djuret genomföra en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs och ska tillsammans med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och eftersök på blankett (bilaga 3). Avräkning och avlysning 1. påskjutet djur ska avräknas såvida det inte genom länsstyrelsens fältkontroll har påvisats att djuret är oskadat, 2. länsstyrelsen ska avlysa jakten då det totala antalet djur fällts eller påskjutits och avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt ut. Länsstyrelsen avlyser jakten på och RovSMS, 3. djur som påskjuts i ett jaktområde och faller i ett annat jaktområde ska avräknas i det jaktområde där djuret faller om tilldelning återstår i detta

4 4(5) BESLUT Dnr: jaktområde. Om jakten är avlyst eller inte varit tillåten i det område där djuret faller ska djuret avräknas i det område där djuret påskjutits, fälls djur med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid då licensjakt är tillåten efter lo, ska dessa djur inte avräknas licenstilldelningen. Besiktning av fällt djur 1. av länsstyrelsen förordnad besiktningsman ska besikta samtliga fällda djur och skriftligt dokumentera hur platsundersökning och eftersök genomförts då djur påskjutits, 2. skytten inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för länsstyrelsens besiktningsman. Om länsstyrelsen så begär ska skottplats/fallplats omgående uppvisas. Besiktningsmannen fyller tillsammans med skytten i blanketten Registrering av fälld lo (bilaga 1) för licensjakt efter lo som Naturvårdsverket tillhandahåller. Hantering av fällt lodjur Genom besiktningsmannens försorg sänds flådd kropp inklusive huvudet till SVA 1. Del av skinn som är eller kan misstänkas vara angripet av skabb ska också insändas. Besiktningsmannen tar vid besiktning ett hudprov (ca 1x3 cm). Vidare märker besiktningsmannen lodjursskinnet med transponder (mikrochippet sitter i brickan) vid sidan av flåsnittet vid buk eller bröst. Kopia av blanketten Märkning av fälld lo (bilaga 2) sänds omgående till Naturvårdsverket 2 och till SVA. Flådd kropp ska om möjligt inte frysas och inre organ får ej tas ur. SVA genomför åldersbestämning av djuret, genom analys av en hörntand, varefter jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren har överlåtit kraniet till, kan få kraniet tillbaka mot en avgift av 600 kronor + frakt. Önskar skytten att få tillbaka kraniet ska det anges särskilt på blankett (bilaga 2). De kranier som returneras till jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren har överlåtit kraniet till, märks av SVA med mikrochip varvid bifogad blankett Märkning av fällt lodjur (bilaga 2) används. Jakträttshavarens rätt till delar av lodjuret Med stöd av 24d jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att följande ska gälla beträffande lodjur som fällts med stöd av detta beslut. Under förutsättning att ovan nämnda uppgifter rapporterats samt att den flådda kroppen (skrotten) inklusive huvudet överlämnas till besiktningsmannen och att övriga villkor i detta beslut följs tillfaller skinnet av lodjuret jakträttshavaren. Jakträttshavaren får överlåta ett fällt lodjur till annan. Härvid ska ifylld blankett Besiktning, provtagning och märkning av fälld lo (bilaga 2) medfölja.

5

6 REGISTRERING AV FÄLLD LO 1. Ifylld blankett lämnas till länsstyrelsens besiktningsman som registrerar relevanta uppgifter i Rovdjursforum och prover i Rovbase 2. Kopia bör behållas av jakträttshavaren. 3. Kopior ska medfölja både djurkroppen och besiktningsmannens prover till SVA. Datum då lon fälldes År Månad Dag Klockslag Tim Min Länsstyrelsens Id-nr DATUM Bilaga L1 ANMÄLAN FÄLLD MED STÖD AV SKYTT Tidpunkt då lon anmäldes År Månad Dag Klockslag Tim Min Anmäld till Licensjakt myndighetsbeslut Namn Telefon Mobiltelefon Adress Postnr Postadress e-postadress Land om annat än Sverige JAKTLEDARE Namn Telefon Mobiltelefon PLATS (om fallplats avviker från skottplats ange plats och koordinater under Kompl. information) Skottplats (ange namn som finns på karta 1: ) RT90 SWEREF99 Koordinater Jaktvårdskrets Län Sameby Kommun Riktad lojakt Annan jaktform (ange vilken) Drevkedja Passkyttar JAKTSÄTT m.m. (flera x kan anges) Skjuten från postställe Skjuten vid gå/smygjakt Hund använd Antal hundar Antal deltagande jägare Antal avlossade skott Antal lo i såten då jakt inleddes MÄRKT DJUR Tatuerad på insidan av läpparna - ange nr Öronmärke V/H öra ange färg och nr Radiohalsband ange nr Kontakta Grimsö forskningsstn. Lodjursprojektet, KÖN OCH ÅLDER VIKTER (vägda) MÅTT Hane Hona 0-1 år (årsunge) 1-2 år Äldre än 2 år Uppskatta åldern Totalvikt kg (inte flådd) Flådd kropp (skrott) med huvud (kg) l cm 1. Bröstomfång cm 2. Kroppslängd cm N A T U R V Å R D S V E R K E T, B L A N K E T T L1, R E G I S T R E R I N G A V F Ä L L D LO, V E R S I O N

7 MÅTTHJÄLP Mät på oflådd lo. Använd plastmåttband samt lämplig våg. Vägda vikter anges i kg med minst en decimal. Bilaga L1, sidan 2 1. Bröstomfång Mät strax bakom frambenen. 2. Kroppslängd Avstånd från nosspets till svansrot genom att följa kroppens kontur. KOMPLET- TERANDE INFORMATION

8 Bilaga L2 BESIKTNING, PROVTAGNING OCH MÄRKNING AV FÄLLD LO 1. Blanketten fylls i av länsstyrelsens besiktningsman som registrerar relevanta uppgifter i Rovdjursforum och prover också i Rovbase 2. Kopia ska medfölja djurkroppen till SVA. Besiktningsdatum och klockslag År Månad Dag Klockslag Tim Min Länsstyrelsens Id-nr DATUM ANMÄLAN BESIKTNING AV BESIKTNING VAR KONTROLL AV LÄMNADE UPPGIFTER SKJUT- AVSTÅND OCH AVLOSSADE SKOTT Besiktningsmannen fick kännedom om fälld lo År Månad Dag Klockslag Tim Min Från vem Helkropp (oflådd) Skinn med dynor och klokapslar Kropp med skalle Skottplats Fallplats På skottplatsen/fallplatsen Bakspårning gjord (0,5-1 km) På annan plats. Ange var! Skyttens personuppgifter Jaktsätt Platsangivelser Djurets ev. märkning Djurets kön Djurets ålder Djurets vikt Eventuella rättelser/kompletter. skrivs under anmärkning nedan Skjutavstånd. Avstånd mellan skytt och lo, då djuret påsköts med första skottet? m Hur reagerade lon? Stod still Gick i normal takt Sprang Hur många skott med med Användes stöd vid första skottet? Ja Nej avlossades mot lon? kulvapen st hagelvapen st Färska skador Skador på klor Inga skador på klor NOTERA SYNLIGA SKADOR Äldre skador Skabbangripen (ange också var) Inga synliga skador FOTODOKU- MENTATION KRANIET? PROVER Hela lodjuret Klor och tassar Skottplats Fallplats Inga foton tagna Skytten önskar få tillbaka kraniet från SVA mot en kostnad av 600 kronor + frakt Skyttens underskrift Kropp inkl. skalle, svanskotor och tåben Vid hane också testiklar Kropp sänt till SVA (ange datum) Besiktningsmannens referensprov (hud 1x10 cm) Referensprov sänt till SVA (ange datum) ANMÄRKNING EV. TIDIGARE MÄRKNING Skriv mikrochipnr (10 tecken) Skanning av kropp efter ev. tidigare mikrochip Ja Nej Placering av tidigare chip MÄRKNING VID BESIKTNING LO- SKINNETS ÄGARE Skriv mikrochipnr (10 tecken) Nymärkning med synligt mikrochip (ange placering) Eventuell streckkod Namn Personnummer Telefon - Adress Postnr Postadress e-postadress Land om annat än Sverige BESIKTNING OCH MÄRKNING UTFÖRD AV Besiktningsman Mobiltelefon Länsstyrelse Underskrift e-postadress N A T U R V Å R D S V E R K E T, B L A N K E T T L2, B E S I K T N I N G, P R O V T A G N I N G O C H M Ä R K N I N G A V F Ä L L D LO, V E R S I O N

9 KOMPLETTERANDE MÄRKNING AV FÄLLD LO 1. Blanketten fylls i av den som utför märkningen och originalet sändes till Naturvårdsverket, Stockholm. 2. Kopia behålls av ägaren Chipnr. vid kompletterande märkning Synligt mikrochip Dolt mikrochip Eventuell streckkod Bilaga L2, sidan 2 KOMPLET- TERANDE MÄRKNING ÄGARE AV DEL AV DÖD LO Ange vilken del av djuret som är märkt Placering av mikrochip Namn Personnummer Telefon - Adress Postnr Postadress e-postadress Land om annat än Sverige ANMÄRKNING MÄRKNING UTFÖRD AV Datum Underskrift Märkning utförd av (ange myndighet) Namnförtydligande NY ÄGARE TILL MÄRKT LO 1. Blanketten fylls i av den som utför märkningen och originalet sändes till Naturvårdsverket, Stockholm. 2. Kopia behålls av ägaren Nummer på mikrochip (10 tecken) Synligt mikrochip Dolt mikrochip Plats för nr på eventuellt CITES-tillstånd BEFINTLIG MÄRKNING NY ÄGARE Ange vilken del av djuret som är märkt Placering av mikrochip Namn Personnummer Telefon - Adress Postnr Postadress e-postadress Land om annat än Sverige ANMÄRKNING KONTROLL UTFÖRD AV Datum Underskrift Kontroll utförd av (ange myndighet) Namnförtydligande

10 Bilaga L3 PÅSKJUTEN LO - PLATSUNDERSÖKNING OCH EFTERSÖK 1. Ifylls av länsstyrelsens besiktningsman tillsammans med skytt och jaktledare då lodjur påskjutits, men inte påträffats dött eller avlivats på skottplatsen. Blanketten ifylls även vid skyddsjakt. Uppgifterna registreras av besiktningsmannen i Rovdjursforum. 2. Kopia sänds till SVA oberoende av om prover insamlats eller ej. DATUM Datum då lon År Månad Dag påsköts ANMÄLAN PÅSKJUTEN MED STÖD AV PLATSUNDER S/EFTERSÖK Tidpunkt då påskjutningen anmäldes Licensjakt myndighetsbeslut Bara platsundersökning År Månad Dag Klockslag Klockslag Tim Min Länsstyrelsens Id-nr Tim Min Anmäld till Platsundersökning och eftersök Namn Telefon Mobiltelefon SKYTT Adress Postnr Postadress e-postadress Land om annat än Sverige Namn Telefon Mobiltelefon JAKTLEDARE Adress Postnr Postadress Skottplats (ange namn som finns på karta 1: ) Detaljerad karta över platsundersökning och eftersök ska bifogas Koordinater RT90 SWEREF99 Jaktområde (vid licensjakt) Län Kommun PLATS OCH AVLOSSADE SKOTT PLATS- UNDERSÖK- NING OCH EFTERSÖK Skjutavstånd. Avstånd mellan skytt och lo då lon påsköts med första skott? Hur många skott avlossades mot lon? med kulvapen Ange var skottet/skotten träffade? Tecknade lon för träff efter skott/skotten? Lämnade lon synligt blodspår då den lämnade skottplatsen? m Hur reagerade lodjuret? st med hagelvapen st Användes stöd vid första skottet? Skott 1 Skott 2 Skott 3 Stod still Gick i normal takt Sprang Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Hur långt kunde blodspåret följas? Eftersöksjägarens namn Telefon Mobiltelefon Användes hund vid eftersöket? Ja Nej Klockslag då eftersöket startade Ja Tim Nej Min Om Ja. Ange hundras och om flera hundar använts ange ordningsföljd Hund 1 Hund 2 Hund 3 Enbart löshund Enbart spårhund Spårhund och löshund Tillhörde hund och hundförare det egna jaktlaget? Ja Nej PROV RESULTAT ELLER BEDÖMNING AV LODJURETS SKADOR Var eftersöksekipaget tränat på rovdjur Hur långt kunde lon spåras från skottplats till sista lospår? Har prover/material från det påskjutna lon insamlats? Har prover/material överlämnats till besiktningsmannen? Eftersök har genomförts till dess Jaktledarens bedömning av lons skador då djuret inte påträffats dött eller avlivats? Ja Nej Har avlossade kulor återfunnits? Ange antal och var. m Klockslag då eftersöket avslutades Ja Nej Blod Hår Kött/vävnad Spillning Ja Nej Insamlade prover sändes snarast till SVA (ange datum) Det är krav på att grunden för jaktledarens bedömningen ovan utförligt ska motiveras på sidan 2. Tim Min År Månad Dag Lon påträffats död Lon påträffats skadat och avlivats Lon har inte anträffas Lon är oskadat Lon är lätt skadat Lon är allvarligt skadat UNDER- SKRIFTER Besiktningsman Namnförtydligande Jaktledare Namnförtydligande N A T U R V Å R D S V E R K E T, B L A N K E T T L 3, P Å S K J U T E N LO P L A T S U N D E R S Ö K N I N G O C H E F T E R S Ö K, V E R S I O N

11 KOMPLET- TERANDE INFORMA- TION Bilaga L3, Sidan 2

12 6(6) BESLUT Dnr: Bilaga 4. Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets datum och diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet ni vill ha. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Länsstyrelsen sänder skrivelsen med överklagandet vidare till Naturvårdsverket för prövning, om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om ni vill ha ytterligare upplysningar kan ni vända er till Länsstyrelsen.

Bilaga 1 Du kan överklaga beslutet Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Bilaga 1 Du kan överklaga beslutet Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Bilaga 1 Du kan överklaga beslutet Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till

Läs mer

REGISTRERING AV FÄLLD VARG 1. Ifylld blankett lämnas till länsstyrelsens besiktningsman som registrerar relevanta uppgifter i Rovbase 2. Besiktningsmannen sänder kopia till SVA tillsammans med kropp och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för NFS 2014:X länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; Utkom från trycket den beslutade den 2

Läs mer

Lodjursjakt i Värmlands län 2013

Lodjursjakt i Värmlands län 2013 1(2) Djurskydd o Vilt Maria Falkevik Lodjursjakt i Värmlands län 2013 Beslut Länsstyrelsens beslutar om jakt på högst 5 lodjur i Värmlands län. Jakten får endast ske med vapen. Villkor För att uppfylla

Läs mer

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Författningsförslag Med stöd av 24 c jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn; Utkom från

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn beslutade den 27 maj 2010. NFS 2010:7 Utkom från

Läs mer

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT BJÖRNJAKT DELOMRÅDEN TILLDELNING SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT Älgförvaltning Det totala rovdjurstrycket på klövvilt är högt i Dalarnas län sett ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att länet har alla

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2012

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2012 Arkivbeteckning 1(25) Enligt sändlista om licensjakt efter lodjur i s län 2012 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst 20 lodjur i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24 d jaktförordningen

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Jovnevaerie samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Jovnevaerie samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun, Jämtlands län 1 / 13 Beslut Datum 2016-10-19 218-7084-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Enligt sändlista Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Jovnevaerie samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun, Jämtlands

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2011

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2011 Arkivbeteckning 1(25) Enligt sändlista om licensjakt efter lodjur i s län 2011 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst 8 lodjur i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24 d jaktförordningen

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västernorrlands län 2016

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västernorrlands län 2016 1(20) Enligt sändlista om licensjakt efter lodjur i s län 2016 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter 4 lodjur. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24 d jaktförordningen (1987:905) och Naturvårdsverkets

Läs mer

Beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2016

Beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2016 1 (18) Enligt sändlista Beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2016 Beslut Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar om licensjakt på högst åtta (8) lodjur i delar av Norrbottens län. Beslutet

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander BESLUT Tel: 010-698 17 39 2011-02-17 NV-02099-11 klas.allander @naturvardsverket.se Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2016

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2016 Arkivbeteckning 1(25) Enligt sändlista om licensjakt efter lodjur i s län 2016 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst elva (11) lodjur i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BESLUT 2015-11-05 Ärendenr: NV-05762-15 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2015

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2015 Arkivbeteckning 1(29) Enligt sändlista om licensjakt efter björn i s län 2015 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst 15 björnar i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24 d jaktförordningen

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut 1 (10) Naturvårdsenheten Marie Edvall Direkt 010-2250262 marie.edvall@lansstyrelsen.se Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Falu kommun

Läs mer

Älgjakt, Blekinge 2016/2017

Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Program Årets älgjakt, (jakttider, fällavgifter, rekommendationer, tilldelning) Länsstyrelsen Ulf Rosander Viltolyckor, otjänliga

Läs mer

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015 KORRIGERAT BESLUT 1(20) Naturvårdsenheten Fredrik Dalerum Tel: 010 225 03 65 fredrik.dalerum@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015 Länsstyrelsens beslut

Läs mer

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2015

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2015 BESLUT 1 (25) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Enligt sändlista Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2015 Beslut Länsstyrelsen Värmland beslutar om licensjakt efter högst två (2)

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2017

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2017 2016-12-15 Sida 1(19) Naturavdelningen Anita Bergstedt 010-224 54 60 Sändlista Beslut om licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2017 Beslut Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar om licensjakt

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter en björn i Ubmeje tjeälddie

Ansökan om skyddsjakt efter en björn i Ubmeje tjeälddie Beslut 1(10) Ubmeje tjeälddie Stintbäcken 206 920 66 Hemavan Ansökan om skyddsjakt efter en björn i Ubmeje tjeälddie Beslut Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter en (1) björn, i del av Ubmeje tjeälddie.

Läs mer

Rovbase. Manual Registrera döda rovdjur

Rovbase. Manual Registrera döda rovdjur Rovbase Manual Registrera döda rovdjur Innehåll Förord 3 Vilka djur registreras i Rovbase? 4 Vid misstanke om brott 4 Logga in 5 Steg 1: Starta registrering av ett dött rovdjur 6 Steg 2: Fyll i uppgifter

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hanna Dittrich Söderman Tel: 010-698 15 17 hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2016-09-29 Ärendenr: NV-06586-16 Samtliga länsstyrelser Delegering

Läs mer

Rätten till fälld älg och fallvilt av älg

Rätten till fälld älg och fallvilt av älg ALLMÄNNA RÅD 96:2 Rätten till fälld älg och fallvilt av älg NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Tel 08-698 10 00 Fax 08-698 15 15 E-post kundtjanst@environ.se Internet

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västmanlands län 2017

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västmanlands län 2017 BESLUT 1 (18) Beslut om licensjakt efter lodjur i Västmanlands län 2017 Beslut Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutar om licensjakt efter högst två (2) lodjur i Västmanlands län 2017. Länsstyrelsen

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtlands län 2016

Beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtlands län 2016 1 / 17 Beslut Datum 2016-02-25 218-1487-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtlands län 2016 Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar om licensjakt efter högst 29 lodjur

Läs mer

Beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2017

Beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2017 1 (12) Enligt sändlista Beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2017 Beslut Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar om licensjakt på högst åtta (8) lodjur i Norrbottens län. Beslutet fattas med

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län 1 / 7 Beslut Datum 2016-06-30 218-4952-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Handölsdalens sameby Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ola Larsson Tel: 010-698 17 08 Ola.Larsson @naturvardsverket.se BESLUT 2011-05-12 Ärendenummer: NV-04919-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 7 februari till och med den 29 februari 2012.

Beslutet gäller under tiden från och med den 7 februari till och med den 29 februari 2012. BESLUT 1(5) 2012-02-07 218-966-2012 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Lars Sätherberg Utterbyn Pl 158 685 92 TORSBY Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utterbyn, Torsby kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län.

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. BESLUT 1 (22) Beslut om licensjakt efter varg Beslut Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren. Jakt som bedrivs mot givna

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14 2014-08-21 Naturvårdsverket att. Hanna Ek 106 48 Stockholm Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i mellersta rovdjursförvaltningsområdet 2010

Beslut om licensjakt efter lodjur i mellersta rovdjursförvaltningsområdet 2010 1 (28) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Michael Schneider BESLUT Tel: 08-698 14 87 2010-02-09 Dnr 411-869-10 michael.schneider @naturvardsverket.se Enligt sändlista Beslut om licensjakt efter lodjur

Läs mer

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län år 2014

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län år 2014 1(15) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BESLUT 2014-07-10 Ärendenr: NV-01675-14 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-06-05 218-4323-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på

Läs mer

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde Bilaga JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år

Läs mer

SVA:s undersökningar av vargar fällda under selektiv, riktad jakt 2013

SVA:s undersökningar av vargar fällda under selektiv, riktad jakt 2013 SVA:s undersökningar av vargar fällda under selektiv, riktad jakt 2013 HENRIK UHLHORN, JESSICA ÅSBRINK OCH ARNE SÖDERBERG SVA:s rapportserie nr 27 ISSN 1654-7098 Dnr SVA 2013/99 2013-06-17 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011.

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011. 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2011-08-23 NV-07488-11 Lantbrukarnas Riksförbund Regionförbundsstyrelsen i Östergötlands

Läs mer

SVA:s undersökningar av vargar fällda under licensjakten 2011

SVA:s undersökningar av vargar fällda under licensjakten 2011 SVA:s undersökningar av vargar fällda under licensjakten 2011 SVA:s rapportserie 18 ISSN 1654-7098 2011-04-07 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. 018 67

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Jovnevaerie samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Jovnevaerie samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun, Jämtlands län 1 (9) Beslut Datum Diarienummer 2016-11-24 218-8439-2016 Jovnevaerie sameby Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Jovnevaerie samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun, Jämtlands län Beslut

Läs mer

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012.

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. 1 120823 Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. Innehåll Allmänt (Skjutprov, betalningsdag etc.) Instruktioner för jaktledare Avvisning-/avstängningsregler Säkerhets- och ordningsregler

Läs mer

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Risberg Tel: 08-698 85 34 per.risberg@naturvardsverket.se BESLUT 2004-12-09 Dnr 411-6604-04 Nf Barbro Ericson Grelsgårdsvägen 13 833 35 Strömsund Ang ansökan

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter lo i Hallands län

Beslut om skyddsjakt efter lo i Hallands län 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Plahn, Lars Tel: 010-698 1216 lars.plahn@naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-11 Ärendenr: NV-01828-14 Beslut om skyddsjakt efter lo i Hallands län Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Köpings kommun

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Köpings kommun BESLUT 1 (7) AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD Viltförvaltning Sofia Sollenberg Telefon 010-224 95 01 sofia.sollenberg@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Ansökan om skyddsjakt efter varg i Köpings kommun Beslut

Läs mer

Uddeholms Jaktvårdsklubb

Uddeholms Jaktvårdsklubb Uddeholms Jaktvårdsklubb Älgjakten 2016-2017 Årets älgjakt börjar måndag 17/10 kl. 07.00 med samling i Vågbacken. Jakten bedrivs första veckan från måndag t.o.m. lördag. Därefter bedrivs den gemensamma

Läs mer

Beslut om skyddsjakt på varg i Sörmark, Torsby kommun

Beslut om skyddsjakt på varg i Sörmark, Torsby kommun 1 (10) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Beslut om skyddsjakt på varg i Sörmark, Torsby kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar att skyddsjakt på en (1) varg tillåts i Sörmark, Torsby kommun, inom

Läs mer

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2010

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2010 Arkivbeteckning 1(29) Enligt sändlista om licensjakt efter björn i s län 2010 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst 25 björnar i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24 d jaktförordningen

Läs mer

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2014

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2014 Arkivbeteckning 1(29) Enligt sändlista om licensjakt efter björn i s län 2014 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst 25 björnar i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24 d jaktförordningen

Läs mer

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen.

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen. BESTÄMMELSER FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDET Bilaga avtal 1. sid 1. Antagna den 25 januari 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli 2012.

Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli 2012. 1(8) NATUR VÅRDs VERKET~ SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamp1in @natnrvardsverket.se BESLUT 2012-06-28 Ärendenr: NV-06001-12 Torbjörn Saltzman Konradslundsvägen

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

FÄLLFÅNGST AV LODJUR

FÄLLFÅNGST AV LODJUR SVA - STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT FÄLLFÅNGST AV LODJUR En sammanställning av uppgifter från avlysningsjakter på lodjur som genomförts i Sverige under perioden 1996 29 Arne Söderberg 21-1-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (NV-04787-14)

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (NV-04787-14) 1/6 Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2014-09-10 Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (NV-04787-14) Svenska Rovdjursföreningen (SRF)

Läs mer

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år Jägare

Läs mer

Beslut Tillstånd till skyddsjakt efter en varg inom Ohredahke sameby, Jämtlands län. Beslut

Beslut Tillstånd till skyddsjakt efter en varg inom Ohredahke sameby, Jämtlands län. Beslut 1 / 10 Beslut Datum 2015-12-15 218-8478-2015 Dnr (anges vid skriftväxling) Tillstånd till skyddsjakt efter en varg inom Ohredahke sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter

Läs mer

Översyn av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn - konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-01829-14 Översyn av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Sammanfattning

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2007

Årsstämma Sikfors VVO 2007 Datum: 2007-05-06 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 14:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Nicklas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Jan Löfgren Ulf Löfgren Torsten Nyström Fredrik

Läs mer

Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde.

Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde. Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde. Antagna 2003-03-24, reviderade vid årsmöte 2015-02-03 och gällande för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina marker

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Robert Franzén Telefon: 08-698 13 67 robert.franzen@naturvardsverket.se BESLUT 2005-05-23 Dnr 411-3032-05 Nf Tuorpons sameby Nils Petter Pavval Tårrajaur 1075

Läs mer

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo Övergripande målsättning En livskraftig och rätt sammansatt älgstam som tillgodoser markägares intressen för skogsvårdande ändamål och som ger jägarna ett kvalitativt jaktbyte, fina upplevelser med spänning,

Läs mer

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017 Beslut 1(6) Enligt sändlista Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017 Länsstyrelsens beslut Med hänvisning till Viltförvaltningsdelegationens

Läs mer

Licensjakt efter lodjur i Värmlands län 2017

Licensjakt efter lodjur i Värmlands län 2017 BESLUT 1 (21) Djurskydd & Vilt David Höök 010-2247256 Licensjakt efter lodjur i Värmlands län 2017 Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar om licensjakt efter högst två (2) lodjur i Värmlands län

Läs mer

Detta beslut skall gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Angående överklagande, se bilaga 4.

Detta beslut skall gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Angående överklagande, se bilaga 4. Klas Allander Tel: 08-698 8539 klas.allander @naturvardsverket.se BESLUT 2006-12-22 Dnr 411-7148-06 Nf Enligt sändlista Beslut om jakt på lodjur utanför renskötselområdet 2007 Beslut Naturvårdsverket beslutar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur m.m.; NFS 2002:19 Utkom från trycket

Läs mer

Beslut om skyddsjakt på lodjur vintern 2004/2005. Beslut 1. Beslut 2

Beslut om skyddsjakt på lodjur vintern 2004/2005. Beslut 1. Beslut 2 BESLUT Dnr 2004-12-17 411-3976-04 411-3938-04 411-4101-04 411-4434-04 411-4641-04 411-5590-04 411-5929-04 411-6204-04 Naturresursavdelningen Enheten för viltförvaltning Enligt sändlista (bilaga 1) Klas

Läs mer

DOM Meddelad i Luleå

DOM Meddelad i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2017-02-09 Meddelad i Luleå Mål nr 2703-16 1 KLAGANDE 1. Jägareförbundet Gävleborg, 885000-0392 Box 975 801 33 Gävle 2. Nätverket Lo & Varg c/o Urban Prytz Smedgränd 2 561

Läs mer

Enligt sändlista. Villkor för bedrivande av skyddsjakt på björn i Sverige år 2006

Enligt sändlista. Villkor för bedrivande av skyddsjakt på björn i Sverige år 2006 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander Tel: 08-698 85 39 Klas.Allander @naturvardsverket.se BESLUT 2006-06-27 Dnr 411-4344-06 Nf Enligt sändlista Beslut om skyddsjakt på björn 2006 Beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2009:1265 Utkom från trycket den 4 december 2009 utfärdad den 12 november 2009. Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen

Läs mer

Hur många djur får fällas och var får de fällas? Dalarnas län Antal revir: Ett Antal djur: Högst sex vargar Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo

Hur många djur får fällas och var får de fällas? Dalarnas län Antal revir: Ett Antal djur: Högst sex vargar Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo 1(23) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2013-12-19 Ärendenr: NV-08512-13 Beslut om licensjakt efter varg 2014 Beslut Naturvårdsverket beslutar om licensjakt efter varg i Dalarnas, Värmlands

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR INSTRUKTIONER LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Instruktion för fastställande av föryngring Detta dokument Lodjur: Instruktion för fastställande av föryngring

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2016

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2016 Arkivbeteckning 1(30) Enligt sändlista om licensjakt efter lodjur i s län 2016 Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter högst nio (9) lodjur i s län. et fattas med stöd av 5 b, 9 b, 23 c, 23 d och 24

Läs mer

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE STADGAR FÖR.. KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i kronhjortskötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet eller senare beviljats

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

Villkor för bedrivande av skyddsjakt på björn i Sverige år 2007

Villkor för bedrivande av skyddsjakt på björn i Sverige år 2007 1 (23) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander Tel: 08-698 8539 klas.allander @naturvardsverket.se BESLUT 2007-06-26 Dnr 411-3691-07 Nv Enligt sändlista Beslut om skyddsjakt på björn 2007

Läs mer

Åteljakt efter björn i Västerbotten En utvärdering

Åteljakt efter björn i Västerbotten En utvärdering Åteljakt efter björn i Västerbotten 2013 - En utvärdering Michael Schneider, 2014-03-14 (korrigerad version) Kartor: Länsstyrelsen Västerbotten Bild på titelsidan: Klomärken efter klättrande björnungar

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Västernorrlands och Jämtlands län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Västernorrlands och Jämtlands län 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-18 Ärendenr: NV-02224-14 Ohredahke sameby Beslut om skyddsjakt efter varg

Läs mer

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO STADGAR FÖR VILJANS ÄSO INNEHÅLL Sidan 1: Antaget datum, namn beslutande organ och ändamål. Sidan 2: Årsmöte och jaktledarmöte. Sidan 3: Dagordning för årsmöte. Sidan 4: Styrelsen Sidan 5: Valberedningen

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013

Beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 1 (15) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2013-01-30 Ärendenr: NV-01007-13 Enligt sändlista Beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 Beslut Naturvårdsverket beslutar, med stöd av

Läs mer

Licensjakt på varg 2015

Licensjakt på varg 2015 Licensjakt på varg 2015 Slutgiltig rapport från SVA:s undersökningar av fällda vargar Avdelningen för patologi och viltsjukdomar 2015-06-08 SVA:s rapportserie 32 ISSN 1654-7098 Vargjakt av äldre datum.

Läs mer

Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde

Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde Fastställda och antagna 2000 02 29 och gällande för jaktlag som genom "Avtal om samgående i älgskötselområde" anslutit sig till ovanstående älgskötselområde.

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-20 Ärendenr: NV-04974-15 Jägareförbundet Norrbotten Att: ordf. Mikael

Läs mer

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde antagna den 7 december 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare, som genom avtal om samgående i älgskötselområde, anslutit sina jaktområden

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: 2009 02 0917.00 Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif

Läs mer

STADGAR FÖR GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 12-08-15-046 GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 2015-03-30 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina

Läs mer

Direktiv för hjortjakten 2017

Direktiv för hjortjakten 2017 Direktiv för hjortjakten 2017 FÖRE JAKTEN Kontrollera att: siktanordningarna är i tillförlitligt skick Patronerna uppfyller givna krav Vapnet är inskjutet med de patroner du ska använda på jakten Använd

Läs mer

STADGAR FÖR. Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet Mall 2012 1 STADGAR FÖR Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 8 mars 2016 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden

Läs mer

Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä

Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä 05-01-059 Antagna den 2000-05-15 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Att hantera MER INFORMATION OM SKJUTNA ROVDJUR. SVA:S WEBBPLATS www.sva.se. E-POST Björn: bjornjakt@sva.se Lodjur: lojakt@sva.se Varg: vargjakt@sva.

Att hantera MER INFORMATION OM SKJUTNA ROVDJUR. SVA:S WEBBPLATS www.sva.se. E-POST Björn: bjornjakt@sva.se Lodjur: lojakt@sva.se Varg: vargjakt@sva. KONTAKT Vid frågor kontakta: Peter Mortensen, Naturhistoriska riksmuseet, NRM, tel 08-519 542 45, e-post. peter.mortensen@nrm.se Arne Söderberg, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tel 018-67 40

Läs mer

Framtagande av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg - konsekvensutredning

Framtagande av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-04119-14 Framtagande av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer