Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Ervenius Iréne Tallhage Lönn Trine Nyberg Lennart O Werner Charlotte G Alidzanovic Camilla Håkansson Utses att justera Paragrafer Lennart Ivarsson Linda Fleetwood

2 54 80 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Ärende 5 D Ärende 9C Ärende 11 Anmälningsärenden Övrigt Positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur samt rapport från Trafikverkets hearing den 8 april 2013 Handlingsprogram för regional profilering Protokoll från Brysselkontorets styrgruppsmöte den 26 mars 2013 PM Näringslivsråd för besöksnäringen Regeringsbeslut den 27 mars 2013 Erbjudande om att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete om tilldelade medel från Tillväxtverket samt genom regeringens vårbudget Rapport från Innovationsdagen 81 Välkommen Magnus Lagerlöf, VD på Ekerum Golf & Resort hälsar arbetsutskottets ledamöter välkomna till Ekerum och informerar om verksamheten. 82 D 2012/ Regional transportplan Helena Ervenius redogör för arbetet med den regionala transportplanen. Med utgångspunkt från den redovisning som gjordes vid styrelsens sammanträde den 3 april 2013 diskuteras följande ordning för genomförande av större objekt 1. Mötesstation Trekanten 2. Brofästet-Borgholm 3. Mittseparering Rv 23 sträckan Målilla-Hultsfred Föreslås att kansliet får i uppdrag att inför styrelsens sammanträde den 3 maj 2013 utarbeta utkast till regional transportplan för Kalmar län

3 55 I samband härmed informerar Håkan Brynielsson från dels dialogmöte med Regionförbundet Östsam den 4 april 2013 angående länstransportplanen för Östergötlands län, dels hearing med Trafikverket den 8 april tar informationen till protokollet samt uppdrar åt kansliet att inför styrelsens sammanträde den 3 maj 2013 ta fram utkast till Regional transportplan D 2012/ Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping För arbetsutskottets behandling föreligger Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping mellan Trafikverket, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Östsam. Många utredningar och studier har gjorts på de båda stråken och där utredningarna har försökt belysa olika aspekter av brister i väg- och järnvägssystemet. Dock saknas ett helhetsperspektiv på stråken, där anspråken från både gods- och persontrafik på såväl väg som järnväg analyseras med 4-stegsprincipen som utgångspunkt. Ambitionen med åtgärdsvalsstudien för stråket Kalmar-Linköping är att sätta Stångådalsbanan och väg 23/34 i ett sammanhang. På samma sätt skall studien av stråket Västervik-Linköping sätta Tjustbanan och väg 35 i ett sammanhang. En lämplig tidshorisont för åtgärdsvalsstudien är fram till år tillstyrker förslaget till avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping samt föreslår att styrelsen bifaller avtalet. 84 D 2012/ Avsiktsförklaring avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten För arbetsutskottets behandling föreligger avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten.

4 56 Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse om hur ansvar och kostnader för genomförandet skall fördelas. Regionförbundet i Kalmar län avser att inom den första halvan av planperioden samfinansiera mötesstation Trekanten med 50 procent (uppskattat till 45 miljoner kronor) från den regionala transportplanen. Regionförbundet anser denna åtgärd så angelägen att den genomförs i närtid, vilket innebär att en förskottering av Nationell plan kan bli aktuell. tillstyrker avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten för styrelsens bifallan. 85 D 2006/ Fortsatta aktiviteter i Samverkansbolaget E22 AB E22 AB bildades 2006 efter flera års arbete mellan berörda kommuner och regionförbund. Målet är att staten skall rusta upp och bygga om hela E22:an till en säker 110-väg. Stora delar av europavägen har också byggts om men det återstår fortfarande många vägavsnitt med låg standard. Exempelvis återstår i Kalmar län förbifart Bergkvara samt genomfarten av Mönsterås. Regionförbunden i Skånes, Blekinge, Kalmar län och Östergötlands län samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tidigare fattat beslut om att stödja arbetet med kronor vardera. För att fortsätta lobbyarbetet ytterligare två år kommer styrelsen för E22 AB att föreslå bolagsstämman den 18 april 2013 att aktieägarna bidrar med fortsatt finansiering om kronor vardera för åren 2014 respektive tar informationen till protokollet. 86 D 2013/ Skrivelse Mönsterås kommuns synpunkter på anslutningar mellan riksväg 34 och europaväg E22 i Ålem För arbetsutskottets information föreligger skrivelse från Mönsterås kommun till Trafikverket med anledning av den senaste tidens olyckor vid anslutningen mellan rv 34 och E22 i Ålem. I skrivelsen aktualiseras behovet av snabba och tillfälliga åtgärder i avvaktan på utredningar avseende lämpliga utformningar vid dels den södra infarten till Ålem, dels den norra infarten.

5 57 Mönsterås kommun bjuder också in Trafikverket till överläggningar angående den fortsatta handläggningen. Regionförbundet i Kalmar län har fått skrivelsen för kännedom. tar informationen till protokollet. 87 D 2012/ Positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur och kommunikationer För arbetsutskottets information föreligger positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur och kommunikationer Småland-Blekinge en hörnsten i ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverket förutspår i sin systemanalys att den största ökningen i absoluta tal sker för transporter mot östra Europa. Därför måste satsningar på strategiska hamnar och godsterminaler tillsammans med sammankopplade stråk fortsätta, vilket också bildar grunden för en fortsatt regional utveckling i området. I sitt positionspapper framhåller de fyra berörda regionförbunden att man bör ta vara på och utveckla det transportsystem som finns i Småland-Blekinge. Positionspapperet har lämnats över till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i samband med Trafikverkets hearing den 8 april Föreslås att, i samband med svar på den nationella transportplanen hösten 2013, även lämna med positionspapperet samt att eventuellt också avge ett gemensamt yttrande över den nationella planen tillsammans med Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län. Kansliet föreslås kontakta övriga parter i samarbetet inom Småland- Blekinge för att efterhöra intresset av ett gemensamt yttrande. beslutar uppdra åt kansliet att kontakta övriga län inom samarbetet Småland-Blekinge för att efterhöra intresse av att avge ett gemensamt yttrande över den nationella transportplanen hösten 2013.

6 58 88 D 2013/ Remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att lämna yttrande över Region Blekinges remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Yttrande skall vara Region Blekinge tillhanda senast den 30 april Utgångspunkten för Blekingestrategin är att utveckling drivs av människor. Strategin beskriver hur Blekinge skall bli en attraktiv plats att leva på med god livskvalitet, rikt arbetsliv och god tillgänglighet. Med detta som utgångspunkt har strategin fyra insatsområden där varje insatsområde beskrivs med bakgrund som mål, indikatorer och insatser. De fyra insatsområdena är Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Bilden av Blekinge För Kalmar län är Blekinge län en viktig granne och vi ser samverkan som en väsentlig framtidsfråga för att nå synergieffekter, säger Regionförbundet i Kalmar län i sitt yttrande. Även Region Blekinge talar om vikten av samverkan. Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län är små regioner i ett internationellt perspektiv. Regionförbundet menar därför att vi bör kraftsamla kring vissa gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka konkurrenskraften. Genom att betona vikten av ett gränsöverskridande samarbete över länsgränserna skapas bättre förutsättningar för exempelvis näringsliv, arbetsmarknad, forskning och utbildning, handel och kultur. Regionförbundet i Kalmar län hoppas på en dialog inom ramen för samarbetet inom Småland-Blekinge avseende uppföljning och utvärdering av respektive regional utvecklingsstrategi. Här kan viktiga synergieffekter uppnås då länen i många avseenden har gemensamma förutsättningar och prioriteringar. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Attraktiva Blekinge Blekingestrategin D 2012/ Yttrande över Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss

7 59 avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. Yttrande skall vara Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län tillhanda senast den 1 juni Vattenmyndigheten har upprättat följande dokument 1. Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram I sitt yttrande vill Regionförbundet i Kalmar län särskilt understryka vikten av att förbättra kunskapen om och skyddet av länets grundvattentillgångar. Vidare menar regionförbundet att vattenrådens roll inom vattenförvaltningen behöver utvecklas, förtydligas och stöttas, samt att man måste finna former för en mer långsiktig verksamhet. Vattenmyndigheten anger ett antal väsentliga frågor för miljökonsekvensnormer och där regionförbundet särskilt vill understryka behovet av stöd och vägledning för en nationellt likvärdig bedömning av miljökonsekvensnormer, övervakning och tillsyn. Regionförbundet menar också att det är önskvärt att få ökat fokus på vattenfrågor vid fysisk planering och markanvändning. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 90 D 2013/ Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Remisstiden har förlängts och yttrande skall vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 26 maj EU:s ramdirektiv för vatten säger att medlemsstaterna skall säkerställa erforderligt skydd för de vattenförekomster som används eller som är avsedda att användas i framtiden för uttag av dricksvatten i syfte att undvika försämring av dess kvalitet.

8 60 Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i nära samarbete med länets kommuner. Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen i Kalmar län i ett flergenerationsperspektiv. Planen skall utgöra planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Regionförbundet i Kalmar län bedömer följande områden som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet Vattenförsörjningsplaner i samtliga kommuner Bättre skydd av befintliga och framtida vattenresurser Beredskap för ändrat klimat Samordning och samarbete ökar effektiviteten och möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 91 D 2010/ Ändrat ägardirektiv för Energikontor Sydost Föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost har tagit fram ett förslag till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB. Förslaget till nytt ägardirektiv behandlas på ordinarie föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost den 23 maj om nuvarande ägardirektiv fattades den 26 november Regionförbundet i Kalmar län tillstyrker förslaget till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB i stort, men föreslår förändringar på två ställen enligt följande Andra avsnittet under rubriken Verksamheter bör ändras så att bolagets uppdragsgivare utgörs av föreningens medlemmar, medan bolagets målgrupp däremot består av lokala och regionala aktörer inom privat och offentlig sektor i sydöstra Sverige Förslaget till nytt ägardirektiv anger att bolaget inte skall bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. Nu gällande ägardirektiv innehåller dock ett avsnitt som öppnar för privat finansiering i mindre omfattning. Regionförbundet menar att det är bra att förslaget till nytt ägardirektiv stramar upp möjligheten att ta uppdrag som närmar sig privat konsultverksamhet. Idag har dock Energikontor Sydost bl a uppdrag som administratör eller sammankallande i nätverk och föreningar, vilka delvis finansieras av medlemsavgifter/motsvarande från såväl privata som offentliga parter. Så är exempelvis fallet i Föreningen Goda Hus och i nätverket Biogas Sydost, där kommuner och kommunala bolag samarbetar med privata branschföretag.

9 61 Regionförbundet menar att Föreningen Energikontor Sydost bör överväga en formulering som möjliggör denna typ av engagemang också i framtiden. föreslår att styrelsen ställer sig bakom ägardirektiv för Energikontor Sydost med föreslagna ändringar. 92 D 2012/ Svar på skrivelse från Moderaterna i Kalmar län Miljökompensera resor och transporter Moderaterna i Kalmar län har inkommit med skrivelse Miljökompensera resor och transporter. I skrivelsen yrkar man på att regionförbundet snarast börjar miljökompensera flygresor som dess politiker och medarbetare gör för förbundet regionförbundet snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som dess politiker och medarbetare gör inom och utanför länet kan miljökompenseras Klimatsamverkan Kalmar län har vid primärkommunala nämndens sammanträde den 11 april 2014 presenterat förslag till klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län. Den länsgemensamma arbetsgrupp som tagit fram förslaget menar att tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Klimatkompensation skall ske av persontransporter i organisationens verksamhet, inklusive alla anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation skall ske för alla resor i arbetet och inom politiska uppdrag, som betalas av organisationen. Föreslås att Klimatkommissionen får i uppdrag att bereda ärendet vidare och att ärendet därpå på nytt behandlas i arbetsutskott och styrelse. beslutar att ge Klimatkommissionen i uppdrag att bereda frågan om miljökompensation för resor och transporter och att ärendet därpå på nytt behandlas i arbetsutskott och styrelse.

10 62 93 D 2013/ Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Under 2012 publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan rapporten Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan I rapporten belyses länens utveckling och de framtida behov av arbetskraft, med fokus på kompetens, som utbildningar från yrkeshögskolan förväntas tillgodose. Myndigheten avser nu att uppdatera rapporten och kommer därför att under maj månad skicka ut rapporten för synpunkter. Dessförinnan vill myndigheten ha svar på vilka utbildningsområden som har störst relevans för regionens tillväxt, om beviljat utbildningsutbud stämmer överens med efterfrågan samt vad som händer i regionen som tyder på att efterfrågan skulle kunna öka i vissa branscher/yrken. Regionförbundet i Kalmar län konstaterar i sitt yttrande att tillgången på utbildningar på yrkeshögskolenivå är viktiga för regionens utveckling. På frågan om vilka utbildningsområden som har störst relevans för regionens tillväxt bedömer regionförbundet att tre utbildningsområden är prioriterade, nämligen Teknik och tillverkning, Hotell, restaurang och turism (besöksnäring) samt Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (grön näring). Vidare efterfrågas om beviljat utbildningsutbud stämmer överens med efterfrågan och där menar regionförbundet att fler utbildningar och utbildningsplatser efterfrågas inom hotell, restaurang och turism samt med anknytning till grön sektor. Slutligen lyfter regionförbundet tre aktiviteter/områden där man anser att efterfrågan skulle kunna öka i regionen. Dessa områden är Slutförvar för använt kärnbränsle, Energi- och miljöteknikområdet samt Besöksnäringen. Under diskussion föreslås att yttrandet kompletteras med IT-området med koppling till e-handel utbildning inom kultur, foto och media beslutar att godkänna svar på Myndighetens för yrkeshögskolan marknadsanalys för Kalmar län med under behandlingen framkomna kompletteringar. föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrande.

11 63 94 D 2012/ Svar på skrivelse från Torsås kommun Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad Torsås kommun har den 18 oktober 2012 inkommit med skrivelse Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad. Se även arbetsutskottets protokoll den 25 oktober 2012, 220. Torsås kommun har den 26 mars 2013 sänt ut Underlag till remissinstanserna angående SOU 2012:76, utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Regionförbundet i Kalmar län är inte formell remissinstans men avser ändå att avge yttrande. Korrespondensgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med riksintag öppen för samtliga elever bokförda i Sverige. På Korrespondensgymnasiet studerar elever som har fysiska sjukdomstillstånd, psykisk och psykosocial problematik m m som gör det svårt för dem att anpassa sig till fasta tider och miljöer i en vanlig gymnasieskola. Torsås kommun menar att modern teknik bör tas tillvara för att öka valfrihet och tillgänglighet inom utbildningen och säger vidare att under tiden som en utbildningspolitik tas fram, som inkluderar onlineteknik, bör inte dagens enda onlinegymnasium stängas utan ges fortsatt tillstånd att utveckla verksamheten. Föreslås att kansliet får i uppdrag att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande. Regionförbundet skall i övrigt utnyttja de nätverk och kontakter som finns för att påverka till ett positivt beslut för Korrespondensgymnasiet i Torsås. beslutar ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande på utredningen SOU 2012:76, till stöd för fortsatt verksamhet vid Korrespondensgymnasiet i Torsås för beslut i styrelsen. 95 D 2013/ Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets i Kalmar län remiss avseende förslag till ny Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län för åren Yttrande skall vara Folkhälsocentrum tillhanda senast den 23 maj 2013.

12 64 En politisk styrgrupp bestående av representanter från länets tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län har reviderat den folkhälsopolitiska planen. Det nya förslaget har resulterat i en folkhälsopolitisk strategi samt 13 lokala folkhälsopolitiska planer som utgår från lokala prioriteringar av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget. Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som det länsövergripande folkhälsoarbetet skall fokusera kring, nämligen Delaktighet och inflytande i samhället Barns och ungas uppväxtvillkor Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Regionförbundet i Kalmar län saknar i planen hänvisning och tydligare koppling till framförallt länets regionala utvecklingsstrategi, RUS Bland annat när det gäller mål för flickors och pojkars uppväxt. För att förtydliga implementeringen av folkhälsoplanen anser regionförbundet att det är av vikt att på ett tydligt sätt knyta planen till landstingets och kommunernas gemensamma regionala utvecklingsarbete inom de statliga satsningarna: En sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Den sociala barn- och ungdomsvården Kommunens e-hälsa Personer med funktionsnedsättning Missbruks- och beroendevården Riktade insatser inom området psykisk ohälsa Under diskussion framkommer att regionförbundet i sitt yttrande ytterligare vill trycka på att samordningen av och ansvaret för den folkhälsopolitiska planen och dess implementering i första hand åligger Landstinget i Kalmar län. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län med föreslagen komplettering. 96 Regionförbundets fortsatta arbetet med ungdomsfrågor Regionförbundet i Kalmar län har länge arbetet aktivt med ungdomsfrågor och ungdomspolitik. Regionens demografiska utmaning bidrar starkt till att satsningar på unga och unga vuxna är relevanta då vi ser unga som en resurs för regionens utveckling och som en förutsättning för en befolkning i balans. Charlotte G Alidzanovic redogör för regionförbundets arbete med ungdomsfrågor.

13 65 Regeringens övergripande mål för ungdomspolitiken är att alla ungdomar skall ha rätt till välfärd och inflytande. Målen är indelade i följande fyra aspekter Ungdomar är en resurs Ungdomar har rättigheter Ungdomar är självständigt oberoende och skall stödjas Ungdomar är olika Målen stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). För att kunna inrikta arbetet med ungdomsfrågorna rätt och få kunskap om unga beslutade sig merparten av länets kommuner år 2009 att tillsammans genomföra Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) med regionförbundet som samordnare. Hösten 2012 genomfördes Lupp för andra gången i tio av länets tolv kommuner (Kalmar och Mönsterås kommuner står utanför) samt Eksjö kommun. Tanken med att genomföra Lupp med treårsintervaller är att kunna följa ungdomarna över tiden och se tendenser i ungas åsikter och på så sätt kunna föra en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Under våren genomförs tillsammans med föreningen Kumulus dialogmöten med länets kommuner med mål och syfte att öka kunskapen om vad som görs i kommunen, på regionförbundet och hos Kumulus vad gäller ungdomsfrågor i länet, att prioritera framtida insatser för ungdomar utifrån Lupp-resultatet, samt att se möjligheter och behov till samordning och samverkan kring ungdomsfrågorna i länet Resultatet av dialogerna skall sammanställas av regionförbundet och skickas ut till kommunerna. Materialet kommer att användas vid planeringen av verksamheten framöver och där kommer även att finnas förslag på samverkansmöjligheter i regionen. Under våren 2013 skall ett förslag till fortsatt arbete tas fram för behandling i arbetsutskott och styrelse. tar informationen till protokollet samt uppdrar åt kansliet att inför arbetsutskottets sammanträde den 31 maj 2013 ta fram förslag till det fortsatta arbetet med ungdomsfrågor.

14 66 97 D 2013/ Handlingsprogram för regional profilering Trine Nyberg redogör för arbetet med ett handlingsprogram för regional profilering. På uppdrag av länets kommunchefer har regionförbundet gjort en kartläggning av hur kommunerna arbetar med platsmarknadsföring och hur man tar emot inflyttade. Man har också fått lämna förslag på förbättringar och insatser. För att marknadsföra kommunerna arbetar man idag bl a med mässor och evenemang, radiokampanjer, kommunambassadörer, hemvändarträffar, webb och facebook samt brev till delårsboende. Målgrupper för dessa insatser är bl a studenter, barnfamiljer, personer med anknytning till kommunen, fritidshusägare samt företag/entreprenörer. Kommunerna pekar på behovet av en strategisk marknadsföring och hjälp med att identifiera potentiella inflyttare, investerare och etableringar. Vidare efterfrågas en dialog med Migrationsverket och Skatteverket vad gäller svårigheten för inflyttare att få personnummer. Vid samtalen med kommunerna har framkommit bl a följande förslag på insatser Regionalt profileringsforum Regionalt profileringsråd Utbildningspaket Kartläggning av kompetensbehov Kartläggning och analys av saknade företag Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta fram en skrivelse till berörda departement och myndigheter för att belysa svårigheten för inflyttare att få personnummer. tar informationen med godkännande till protokollet för information till styrelsen. beslutar uppdra åt kansliet att ta fram en skrivelse till berörda departement och myndigheter för att belysa svårigheten för inflyttare att få personnummer för beslut i arbetsutskottet den 31 maj D 2011/ IT-plattform för besöksnäringen Styrgruppen för projektet IT-plattform för Småland/Öland har gett Regionförbundet i Kalmar län i uppdrag att tillsammans med Destination Småland och Smålands Turism ta fram ett förslag till exit för pågående projekt.

15 67 När projektet startade skrev samtliga huvudmän under en avsiktsförklaring där det framgår att ett gemensamt bolag skall ha bildats efter projektperiodens slut. Detta i syfte att satsningen på en gemensam webb och bokningsplattform skall vara en gemensam och långsiktig satsning. Ett krav från flera destinationer/kommuner för att skriva under avtalet om att ingå i den gemensamma IT-plattformen är att beslut om att bilda ett gemensamt bolag fattas senast den 30 juni Om så inte görs måste berörda destinationer förnya sina gällande avtal ytterligare ett år. om att bilda bolaget fattas i två steg där beslut om steg 1 fattades vid ägarmöte den 20 mars 2013 och steg 2 under hösten Steg 1 omfattar bl a beslut att bilda bolaget, bolagsform, indikativ budget, fördelningsprincip, ägarkonstellation och bolagets säte. Steg 2 bör omfatta detaljerad budget, aktieägaravtal samt bolagsordning. Vid ägarmöte den 5 april 2013 har man enats om att föreslås sina huvudmän att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen. om bolagsbildning fattas i två steg (se ovan). Bolagets säte är Kalmar. att finansieringen av bolaget sker i två faser. Under fas 1, uppbyggnadsfasen som är år 1 till 3, finansierar samtliga tre parter en tredjedel av bolagets kostnader. Under fas 2 fördelas kostnaderna utifrån samma principer som för Brysselkontoret, eller enligt överenskommelse, samt att underteckna en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland framöver. Regionförbundet södra Småland får i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring som skall processas mellan huvudmännen före beslut hos respektive part. föreslår styrelsen fattar ett principbeslut att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen samt ställa sig bakom att underteckna avsiktsförklaring avseende bildandet av en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland. 99 D 2010/ Medfinansiering av projektet Digibator affärsstöd för hållbar tillväxt år 2013 Kalmar Science Park Incubator är inkubatorsmiljö för Linnéuniversitetet riktad mot den verksamhet som bedrivs i Kalmar. Kalmar Science Park har under flera år arbetat målmedvetet för att utveckla inkubatorsprocessen till en effektiv stödfunktion för företag med ett högt kunskapsinnehåll, skalbar affärsidé och god tillväxtpotential.

16 68 Projektet, som i sin helhet omfattar inkubatorsmiljöer i Kalmar, Jönköpings och Gotlands län, skall vidareutveckla de ingående inkubatorsmiljöerna inklusive de lokala tillväxtarenorna och liknande initiativ. Projektet löper i sin helhet åren har 169/10 samt 170/12 beslutat att bifalla projektets första respektive andra år. beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1- medel), bevilja projektet Digibator affärsstöd för hållbar tillväxt kronor för år enligt nämnda förordning får inte överklagas. 100 D 2012/ Programarbetet Småland & Öarna Camilla Håkansson redogör för programarbetet avseende strukturfondsperioden för Småland & Öarna. Följande tematiska fokusområden kan beröras av strukturfonderna under perioden : 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11. Förbättra institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen Punkterna 1-7 berör den regionala fonden och punkterna 8-11 den sociala fonden.

17 69 Enligt EU:s beslut skall 80 % av medlen fördelas till områdena 1-4. Område 7 och område 10 är tänkbara tematiska fokusområden för vår region. tar informationen till protokollet. 101 D 2012/ Politisk styrgrupp för arbetet med kommande strukturfondsperiod På initiativ av Regionförbundets i Kalmar län arbetsutskott har frågan lyfts om att utse en politisk styrgrupp för arbetet med det kommande regionalfondsprogrammet inom Småland & Öarna På tjänstemannagruppens senaste möte fick samtliga regioner i uppdrag att i sin organisation utse de politiker som skall utgöra den politiska styrgruppen tillsammans med Leif Larsson (C), ordförande för strukturfondspartnerskapet under nuvarande period. Följande personer har hittills utsetts Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Roland Gustbée (M) och Monika Haider (S) Lars Blomberg (M) och Ulf Nilsson (S) Bengt Dahlqvist (M) Gotlands län Meddelas efter den 12 april 2013 tar informationen till protokollet. 102 Seminariedag kopplad till EU-kompetensprojektet Den för styrelsen planerade seminariedagen kopplad till EU-kompetensprojektet i samband med styrelsens sammanträde den 20 september 2013 är flyttad och kommer att äga rum i samband med styrelsens sammanträde den oktober tar informationen till protokollet.

18 D 2013/ Medfinansiering av Vinnväxt-projektet Smart Housing Småland Håkan Brynielsson redogör för projektet Smart Housing Småland. Det finns en stor tillväxtpotential för Sverige och i synnerhet för Smålandsregionen och en radikal förnyelse av bostadsbyggandet initieras genom ett strategiskt innovationsarbete. Smart Housing Småland är en långsiktig satsning på en innovationsmiljö inom Vinnovas Vinnväxt-program. Smart Housing Småland innebär en förskjutning från en teknikdriven industri till ett marknadsfokuserat näringsliv. Utifrån befintliga styrkeområden trä och glas, inom såväl industri som forskning och offentlig kravställning, skall insatser och miljöer för test och demonstration användas för att utforska nya former av samverkan. Detta skall resultera i önskvärda, flexibla, hållbara och prisvärda produkter och tjänster som tas fram och tillgängliggörs på nya sätt i form av affärsmoduler och erbjudanden som är globalt konkurrenskraftiga. Finansieringen för projektet sker via offentlig sektor, näringsliv och Vinnova. Föreslagen offentlig finansiering från de tre Smålandslänen för åren är ,25 miljoner kronor ,5 miljoner kronor ,25 miljoner kronor miljoner kronor Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län står för 1/3 av finansieringen per år varav länsstyrelsen bidrar med kronor det första året och därefter kronor årligen för perioden Regionförbundets finansiering sker via 1:1-medel. Den totala finansieringen av projektet är 68 miljoner kronor. SP Trä, som är en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, skall för Smålandslänens räkning skicka in ansökan till Vinnovas program Vinnväxt. tillstyrker föreslagen medfinansiering av projektet Smart Housing Småland för beslut i styrelsen. 104 D 2012/ Delrapport Glasrikeuppdraget För arbetsutskottets information föreligger Delrapport Glasrikeuppdraget. I rapporten konstaterar man bl a att kommunerna i Glasrikeregionen kan vinna på ett samarbete så att alla får en möjlighet att utvecklas. Samverkan mellan den

19 71 lokala, regionala och nationella nivån ger möjligheter till nya kontakter och möjligheter för Glasrikeregionen. Man tar vidare upp saneringsproblematiken där glasrikeuppdraget har tagit initiativ till en vidare utredning om de legala förutsättningar som råder vid fastighetsbildning. tar informationen till protokollet. 105 D 2013/ Småland-Blekinges Brysselkontor Verksamhetsinriktning 2013 För arbetsutskottets information föreligger Verksamhetsinriktning 2013 för Småland-Blekinges Brysselkontor. Brysselkontoret informerar, påverkar och ger rådgivning i frågor som har betydelse för regionen och bidrar till att uppmuntra regionens aktörer att aktivt delta i EU-samarbetet och ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla regionen och den egna verksamheten. Under 2013 finns tre särskilt prioriterade insatser, nämligen sammanhållningspolitiken, kontinuerlig uppföljning av OECD-studien, samt utvärdering/uppföljning av Brysselkontorets verksamhet. I samband härmed anmäls protokoll från styrgruppens möte den 26 mars tar informationen till protokollet. 106 D 2010/ Revidering av Kulturplan Styrelsen beslutade 129/11 att godkänna Kulturplan Kalmar län samt att kulturplanen fortlöpande skulle revideras. Kulturberedningen fick i uppdrag att under första halvåret 2012 revidera kulturplanen. Styrelsen beslutade 153/12 att godkänna reviderad Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har vid sitt sammanträde den 5 februari 2013, 6, beslutat föreslå att kulturplanen inte revideras under år 2013 utan att det istället görs en uppföljning och avstämning över genomförda och planerade åtgärder. föreslår styrelsen besluta att, i enlighet med kulturberedningens förslag, inte revidera Kulturplan Kalmar län under år 2013 utan att det

20 72 istället görs en uppföljning och avstämning av genomförda och planerade åtgärder. 107 Inbjudan beslutar att Lars Blomberg (M) deltar vid Kustbevakningens invigning av nya lokaler i Oskarshamn den 31 maj Akko Karlsson (MP) informerar om dels Klimatkommissionens möte den 19 april, dels Kumulus årsmöte den 25 april Rapporter Tidigare styrelsemöten med SydSam har fått ställas in på grund av för få närvarande ledamöter. Ordföranden informerar om brev från ordförande för SydSam med påminnelse om SydSams styrelsemöte den oktober tar informationen till protokollet. 109 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Näringslivsråd för besöksnäringen Regeringsbeslut den 27 mars 2013 Erbjudande att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Förteckning över aktuella ärenden enligt regeringens vårbudget 5 miljoner kronor för respektive 2013 och 2014 som extra förstärkning i lågkonjunkturen Tillväxtverkets beslut att tilldela Regionförbundet i Kalmar län kronor i stöd för fortsatt jämställdhetsarbete

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer