Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Ervenius Iréne Tallhage Lönn Trine Nyberg Lennart O Werner Charlotte G Alidzanovic Camilla Håkansson Utses att justera Paragrafer Lennart Ivarsson Linda Fleetwood

2 54 80 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Ärende 5 D Ärende 9C Ärende 11 Anmälningsärenden Övrigt Positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur samt rapport från Trafikverkets hearing den 8 april 2013 Handlingsprogram för regional profilering Protokoll från Brysselkontorets styrgruppsmöte den 26 mars 2013 PM Näringslivsråd för besöksnäringen Regeringsbeslut den 27 mars 2013 Erbjudande om att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete om tilldelade medel från Tillväxtverket samt genom regeringens vårbudget Rapport från Innovationsdagen 81 Välkommen Magnus Lagerlöf, VD på Ekerum Golf & Resort hälsar arbetsutskottets ledamöter välkomna till Ekerum och informerar om verksamheten. 82 D 2012/ Regional transportplan Helena Ervenius redogör för arbetet med den regionala transportplanen. Med utgångspunkt från den redovisning som gjordes vid styrelsens sammanträde den 3 april 2013 diskuteras följande ordning för genomförande av större objekt 1. Mötesstation Trekanten 2. Brofästet-Borgholm 3. Mittseparering Rv 23 sträckan Målilla-Hultsfred Föreslås att kansliet får i uppdrag att inför styrelsens sammanträde den 3 maj 2013 utarbeta utkast till regional transportplan för Kalmar län

3 55 I samband härmed informerar Håkan Brynielsson från dels dialogmöte med Regionförbundet Östsam den 4 april 2013 angående länstransportplanen för Östergötlands län, dels hearing med Trafikverket den 8 april tar informationen till protokollet samt uppdrar åt kansliet att inför styrelsens sammanträde den 3 maj 2013 ta fram utkast till Regional transportplan D 2012/ Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping För arbetsutskottets behandling föreligger Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping mellan Trafikverket, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Östsam. Många utredningar och studier har gjorts på de båda stråken och där utredningarna har försökt belysa olika aspekter av brister i väg- och järnvägssystemet. Dock saknas ett helhetsperspektiv på stråken, där anspråken från både gods- och persontrafik på såväl väg som järnväg analyseras med 4-stegsprincipen som utgångspunkt. Ambitionen med åtgärdsvalsstudien för stråket Kalmar-Linköping är att sätta Stångådalsbanan och väg 23/34 i ett sammanhang. På samma sätt skall studien av stråket Västervik-Linköping sätta Tjustbanan och väg 35 i ett sammanhang. En lämplig tidshorisont för åtgärdsvalsstudien är fram till år tillstyrker förslaget till avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping samt föreslår att styrelsen bifaller avtalet. 84 D 2012/ Avsiktsförklaring avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten För arbetsutskottets behandling föreligger avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten.

4 56 Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse om hur ansvar och kostnader för genomförandet skall fördelas. Regionförbundet i Kalmar län avser att inom den första halvan av planperioden samfinansiera mötesstation Trekanten med 50 procent (uppskattat till 45 miljoner kronor) från den regionala transportplanen. Regionförbundet anser denna åtgärd så angelägen att den genomförs i närtid, vilket innebär att en förskottering av Nationell plan kan bli aktuell. tillstyrker avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten för styrelsens bifallan. 85 D 2006/ Fortsatta aktiviteter i Samverkansbolaget E22 AB E22 AB bildades 2006 efter flera års arbete mellan berörda kommuner och regionförbund. Målet är att staten skall rusta upp och bygga om hela E22:an till en säker 110-väg. Stora delar av europavägen har också byggts om men det återstår fortfarande många vägavsnitt med låg standard. Exempelvis återstår i Kalmar län förbifart Bergkvara samt genomfarten av Mönsterås. Regionförbunden i Skånes, Blekinge, Kalmar län och Östergötlands län samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tidigare fattat beslut om att stödja arbetet med kronor vardera. För att fortsätta lobbyarbetet ytterligare två år kommer styrelsen för E22 AB att föreslå bolagsstämman den 18 april 2013 att aktieägarna bidrar med fortsatt finansiering om kronor vardera för åren 2014 respektive tar informationen till protokollet. 86 D 2013/ Skrivelse Mönsterås kommuns synpunkter på anslutningar mellan riksväg 34 och europaväg E22 i Ålem För arbetsutskottets information föreligger skrivelse från Mönsterås kommun till Trafikverket med anledning av den senaste tidens olyckor vid anslutningen mellan rv 34 och E22 i Ålem. I skrivelsen aktualiseras behovet av snabba och tillfälliga åtgärder i avvaktan på utredningar avseende lämpliga utformningar vid dels den södra infarten till Ålem, dels den norra infarten.

5 57 Mönsterås kommun bjuder också in Trafikverket till överläggningar angående den fortsatta handläggningen. Regionförbundet i Kalmar län har fått skrivelsen för kännedom. tar informationen till protokollet. 87 D 2012/ Positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur och kommunikationer För arbetsutskottets information föreligger positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur och kommunikationer Småland-Blekinge en hörnsten i ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverket förutspår i sin systemanalys att den största ökningen i absoluta tal sker för transporter mot östra Europa. Därför måste satsningar på strategiska hamnar och godsterminaler tillsammans med sammankopplade stråk fortsätta, vilket också bildar grunden för en fortsatt regional utveckling i området. I sitt positionspapper framhåller de fyra berörda regionförbunden att man bör ta vara på och utveckla det transportsystem som finns i Småland-Blekinge. Positionspapperet har lämnats över till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i samband med Trafikverkets hearing den 8 april Föreslås att, i samband med svar på den nationella transportplanen hösten 2013, även lämna med positionspapperet samt att eventuellt också avge ett gemensamt yttrande över den nationella planen tillsammans med Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län. Kansliet föreslås kontakta övriga parter i samarbetet inom Småland- Blekinge för att efterhöra intresset av ett gemensamt yttrande. beslutar uppdra åt kansliet att kontakta övriga län inom samarbetet Småland-Blekinge för att efterhöra intresse av att avge ett gemensamt yttrande över den nationella transportplanen hösten 2013.

6 58 88 D 2013/ Remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att lämna yttrande över Region Blekinges remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Yttrande skall vara Region Blekinge tillhanda senast den 30 april Utgångspunkten för Blekingestrategin är att utveckling drivs av människor. Strategin beskriver hur Blekinge skall bli en attraktiv plats att leva på med god livskvalitet, rikt arbetsliv och god tillgänglighet. Med detta som utgångspunkt har strategin fyra insatsområden där varje insatsområde beskrivs med bakgrund som mål, indikatorer och insatser. De fyra insatsområdena är Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Bilden av Blekinge För Kalmar län är Blekinge län en viktig granne och vi ser samverkan som en väsentlig framtidsfråga för att nå synergieffekter, säger Regionförbundet i Kalmar län i sitt yttrande. Även Region Blekinge talar om vikten av samverkan. Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län är små regioner i ett internationellt perspektiv. Regionförbundet menar därför att vi bör kraftsamla kring vissa gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka konkurrenskraften. Genom att betona vikten av ett gränsöverskridande samarbete över länsgränserna skapas bättre förutsättningar för exempelvis näringsliv, arbetsmarknad, forskning och utbildning, handel och kultur. Regionförbundet i Kalmar län hoppas på en dialog inom ramen för samarbetet inom Småland-Blekinge avseende uppföljning och utvärdering av respektive regional utvecklingsstrategi. Här kan viktiga synergieffekter uppnås då länen i många avseenden har gemensamma förutsättningar och prioriteringar. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Attraktiva Blekinge Blekingestrategin D 2012/ Yttrande över Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss

7 59 avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. Yttrande skall vara Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län tillhanda senast den 1 juni Vattenmyndigheten har upprättat följande dokument 1. Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram I sitt yttrande vill Regionförbundet i Kalmar län särskilt understryka vikten av att förbättra kunskapen om och skyddet av länets grundvattentillgångar. Vidare menar regionförbundet att vattenrådens roll inom vattenförvaltningen behöver utvecklas, förtydligas och stöttas, samt att man måste finna former för en mer långsiktig verksamhet. Vattenmyndigheten anger ett antal väsentliga frågor för miljökonsekvensnormer och där regionförbundet särskilt vill understryka behovet av stöd och vägledning för en nationellt likvärdig bedömning av miljökonsekvensnormer, övervakning och tillsyn. Regionförbundet menar också att det är önskvärt att få ökat fokus på vattenfrågor vid fysisk planering och markanvändning. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 90 D 2013/ Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Remisstiden har förlängts och yttrande skall vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 26 maj EU:s ramdirektiv för vatten säger att medlemsstaterna skall säkerställa erforderligt skydd för de vattenförekomster som används eller som är avsedda att användas i framtiden för uttag av dricksvatten i syfte att undvika försämring av dess kvalitet.

8 60 Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i nära samarbete med länets kommuner. Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen i Kalmar län i ett flergenerationsperspektiv. Planen skall utgöra planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Regionförbundet i Kalmar län bedömer följande områden som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet Vattenförsörjningsplaner i samtliga kommuner Bättre skydd av befintliga och framtida vattenresurser Beredskap för ändrat klimat Samordning och samarbete ökar effektiviteten och möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 91 D 2010/ Ändrat ägardirektiv för Energikontor Sydost Föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost har tagit fram ett förslag till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB. Förslaget till nytt ägardirektiv behandlas på ordinarie föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost den 23 maj om nuvarande ägardirektiv fattades den 26 november Regionförbundet i Kalmar län tillstyrker förslaget till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB i stort, men föreslår förändringar på två ställen enligt följande Andra avsnittet under rubriken Verksamheter bör ändras så att bolagets uppdragsgivare utgörs av föreningens medlemmar, medan bolagets målgrupp däremot består av lokala och regionala aktörer inom privat och offentlig sektor i sydöstra Sverige Förslaget till nytt ägardirektiv anger att bolaget inte skall bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. Nu gällande ägardirektiv innehåller dock ett avsnitt som öppnar för privat finansiering i mindre omfattning. Regionförbundet menar att det är bra att förslaget till nytt ägardirektiv stramar upp möjligheten att ta uppdrag som närmar sig privat konsultverksamhet. Idag har dock Energikontor Sydost bl a uppdrag som administratör eller sammankallande i nätverk och föreningar, vilka delvis finansieras av medlemsavgifter/motsvarande från såväl privata som offentliga parter. Så är exempelvis fallet i Föreningen Goda Hus och i nätverket Biogas Sydost, där kommuner och kommunala bolag samarbetar med privata branschföretag.

9 61 Regionförbundet menar att Föreningen Energikontor Sydost bör överväga en formulering som möjliggör denna typ av engagemang också i framtiden. föreslår att styrelsen ställer sig bakom ägardirektiv för Energikontor Sydost med föreslagna ändringar. 92 D 2012/ Svar på skrivelse från Moderaterna i Kalmar län Miljökompensera resor och transporter Moderaterna i Kalmar län har inkommit med skrivelse Miljökompensera resor och transporter. I skrivelsen yrkar man på att regionförbundet snarast börjar miljökompensera flygresor som dess politiker och medarbetare gör för förbundet regionförbundet snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som dess politiker och medarbetare gör inom och utanför länet kan miljökompenseras Klimatsamverkan Kalmar län har vid primärkommunala nämndens sammanträde den 11 april 2014 presenterat förslag till klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län. Den länsgemensamma arbetsgrupp som tagit fram förslaget menar att tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Klimatkompensation skall ske av persontransporter i organisationens verksamhet, inklusive alla anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation skall ske för alla resor i arbetet och inom politiska uppdrag, som betalas av organisationen. Föreslås att Klimatkommissionen får i uppdrag att bereda ärendet vidare och att ärendet därpå på nytt behandlas i arbetsutskott och styrelse. beslutar att ge Klimatkommissionen i uppdrag att bereda frågan om miljökompensation för resor och transporter och att ärendet därpå på nytt behandlas i arbetsutskott och styrelse.

10 62 93 D 2013/ Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Under 2012 publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan rapporten Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan I rapporten belyses länens utveckling och de framtida behov av arbetskraft, med fokus på kompetens, som utbildningar från yrkeshögskolan förväntas tillgodose. Myndigheten avser nu att uppdatera rapporten och kommer därför att under maj månad skicka ut rapporten för synpunkter. Dessförinnan vill myndigheten ha svar på vilka utbildningsområden som har störst relevans för regionens tillväxt, om beviljat utbildningsutbud stämmer överens med efterfrågan samt vad som händer i regionen som tyder på att efterfrågan skulle kunna öka i vissa branscher/yrken. Regionförbundet i Kalmar län konstaterar i sitt yttrande att tillgången på utbildningar på yrkeshögskolenivå är viktiga för regionens utveckling. På frågan om vilka utbildningsområden som har störst relevans för regionens tillväxt bedömer regionförbundet att tre utbildningsområden är prioriterade, nämligen Teknik och tillverkning, Hotell, restaurang och turism (besöksnäring) samt Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (grön näring). Vidare efterfrågas om beviljat utbildningsutbud stämmer överens med efterfrågan och där menar regionförbundet att fler utbildningar och utbildningsplatser efterfrågas inom hotell, restaurang och turism samt med anknytning till grön sektor. Slutligen lyfter regionförbundet tre aktiviteter/områden där man anser att efterfrågan skulle kunna öka i regionen. Dessa områden är Slutförvar för använt kärnbränsle, Energi- och miljöteknikområdet samt Besöksnäringen. Under diskussion föreslås att yttrandet kompletteras med IT-området med koppling till e-handel utbildning inom kultur, foto och media beslutar att godkänna svar på Myndighetens för yrkeshögskolan marknadsanalys för Kalmar län med under behandlingen framkomna kompletteringar. föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrande.

11 63 94 D 2012/ Svar på skrivelse från Torsås kommun Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad Torsås kommun har den 18 oktober 2012 inkommit med skrivelse Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad. Se även arbetsutskottets protokoll den 25 oktober 2012, 220. Torsås kommun har den 26 mars 2013 sänt ut Underlag till remissinstanserna angående SOU 2012:76, utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Regionförbundet i Kalmar län är inte formell remissinstans men avser ändå att avge yttrande. Korrespondensgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med riksintag öppen för samtliga elever bokförda i Sverige. På Korrespondensgymnasiet studerar elever som har fysiska sjukdomstillstånd, psykisk och psykosocial problematik m m som gör det svårt för dem att anpassa sig till fasta tider och miljöer i en vanlig gymnasieskola. Torsås kommun menar att modern teknik bör tas tillvara för att öka valfrihet och tillgänglighet inom utbildningen och säger vidare att under tiden som en utbildningspolitik tas fram, som inkluderar onlineteknik, bör inte dagens enda onlinegymnasium stängas utan ges fortsatt tillstånd att utveckla verksamheten. Föreslås att kansliet får i uppdrag att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande. Regionförbundet skall i övrigt utnyttja de nätverk och kontakter som finns för att påverka till ett positivt beslut för Korrespondensgymnasiet i Torsås. beslutar ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande på utredningen SOU 2012:76, till stöd för fortsatt verksamhet vid Korrespondensgymnasiet i Torsås för beslut i styrelsen. 95 D 2013/ Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets i Kalmar län remiss avseende förslag till ny Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län för åren Yttrande skall vara Folkhälsocentrum tillhanda senast den 23 maj 2013.

12 64 En politisk styrgrupp bestående av representanter från länets tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län har reviderat den folkhälsopolitiska planen. Det nya förslaget har resulterat i en folkhälsopolitisk strategi samt 13 lokala folkhälsopolitiska planer som utgår från lokala prioriteringar av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget. Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som det länsövergripande folkhälsoarbetet skall fokusera kring, nämligen Delaktighet och inflytande i samhället Barns och ungas uppväxtvillkor Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Regionförbundet i Kalmar län saknar i planen hänvisning och tydligare koppling till framförallt länets regionala utvecklingsstrategi, RUS Bland annat när det gäller mål för flickors och pojkars uppväxt. För att förtydliga implementeringen av folkhälsoplanen anser regionförbundet att det är av vikt att på ett tydligt sätt knyta planen till landstingets och kommunernas gemensamma regionala utvecklingsarbete inom de statliga satsningarna: En sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Den sociala barn- och ungdomsvården Kommunens e-hälsa Personer med funktionsnedsättning Missbruks- och beroendevården Riktade insatser inom området psykisk ohälsa Under diskussion framkommer att regionförbundet i sitt yttrande ytterligare vill trycka på att samordningen av och ansvaret för den folkhälsopolitiska planen och dess implementering i första hand åligger Landstinget i Kalmar län. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län med föreslagen komplettering. 96 Regionförbundets fortsatta arbetet med ungdomsfrågor Regionförbundet i Kalmar län har länge arbetet aktivt med ungdomsfrågor och ungdomspolitik. Regionens demografiska utmaning bidrar starkt till att satsningar på unga och unga vuxna är relevanta då vi ser unga som en resurs för regionens utveckling och som en förutsättning för en befolkning i balans. Charlotte G Alidzanovic redogör för regionförbundets arbete med ungdomsfrågor.

13 65 Regeringens övergripande mål för ungdomspolitiken är att alla ungdomar skall ha rätt till välfärd och inflytande. Målen är indelade i följande fyra aspekter Ungdomar är en resurs Ungdomar har rättigheter Ungdomar är självständigt oberoende och skall stödjas Ungdomar är olika Målen stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). För att kunna inrikta arbetet med ungdomsfrågorna rätt och få kunskap om unga beslutade sig merparten av länets kommuner år 2009 att tillsammans genomföra Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) med regionförbundet som samordnare. Hösten 2012 genomfördes Lupp för andra gången i tio av länets tolv kommuner (Kalmar och Mönsterås kommuner står utanför) samt Eksjö kommun. Tanken med att genomföra Lupp med treårsintervaller är att kunna följa ungdomarna över tiden och se tendenser i ungas åsikter och på så sätt kunna föra en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Under våren genomförs tillsammans med föreningen Kumulus dialogmöten med länets kommuner med mål och syfte att öka kunskapen om vad som görs i kommunen, på regionförbundet och hos Kumulus vad gäller ungdomsfrågor i länet, att prioritera framtida insatser för ungdomar utifrån Lupp-resultatet, samt att se möjligheter och behov till samordning och samverkan kring ungdomsfrågorna i länet Resultatet av dialogerna skall sammanställas av regionförbundet och skickas ut till kommunerna. Materialet kommer att användas vid planeringen av verksamheten framöver och där kommer även att finnas förslag på samverkansmöjligheter i regionen. Under våren 2013 skall ett förslag till fortsatt arbete tas fram för behandling i arbetsutskott och styrelse. tar informationen till protokollet samt uppdrar åt kansliet att inför arbetsutskottets sammanträde den 31 maj 2013 ta fram förslag till det fortsatta arbetet med ungdomsfrågor.

14 66 97 D 2013/ Handlingsprogram för regional profilering Trine Nyberg redogör för arbetet med ett handlingsprogram för regional profilering. På uppdrag av länets kommunchefer har regionförbundet gjort en kartläggning av hur kommunerna arbetar med platsmarknadsföring och hur man tar emot inflyttade. Man har också fått lämna förslag på förbättringar och insatser. För att marknadsföra kommunerna arbetar man idag bl a med mässor och evenemang, radiokampanjer, kommunambassadörer, hemvändarträffar, webb och facebook samt brev till delårsboende. Målgrupper för dessa insatser är bl a studenter, barnfamiljer, personer med anknytning till kommunen, fritidshusägare samt företag/entreprenörer. Kommunerna pekar på behovet av en strategisk marknadsföring och hjälp med att identifiera potentiella inflyttare, investerare och etableringar. Vidare efterfrågas en dialog med Migrationsverket och Skatteverket vad gäller svårigheten för inflyttare att få personnummer. Vid samtalen med kommunerna har framkommit bl a följande förslag på insatser Regionalt profileringsforum Regionalt profileringsråd Utbildningspaket Kartläggning av kompetensbehov Kartläggning och analys av saknade företag Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta fram en skrivelse till berörda departement och myndigheter för att belysa svårigheten för inflyttare att få personnummer. tar informationen med godkännande till protokollet för information till styrelsen. beslutar uppdra åt kansliet att ta fram en skrivelse till berörda departement och myndigheter för att belysa svårigheten för inflyttare att få personnummer för beslut i arbetsutskottet den 31 maj D 2011/ IT-plattform för besöksnäringen Styrgruppen för projektet IT-plattform för Småland/Öland har gett Regionförbundet i Kalmar län i uppdrag att tillsammans med Destination Småland och Smålands Turism ta fram ett förslag till exit för pågående projekt.

15 67 När projektet startade skrev samtliga huvudmän under en avsiktsförklaring där det framgår att ett gemensamt bolag skall ha bildats efter projektperiodens slut. Detta i syfte att satsningen på en gemensam webb och bokningsplattform skall vara en gemensam och långsiktig satsning. Ett krav från flera destinationer/kommuner för att skriva under avtalet om att ingå i den gemensamma IT-plattformen är att beslut om att bilda ett gemensamt bolag fattas senast den 30 juni Om så inte görs måste berörda destinationer förnya sina gällande avtal ytterligare ett år. om att bilda bolaget fattas i två steg där beslut om steg 1 fattades vid ägarmöte den 20 mars 2013 och steg 2 under hösten Steg 1 omfattar bl a beslut att bilda bolaget, bolagsform, indikativ budget, fördelningsprincip, ägarkonstellation och bolagets säte. Steg 2 bör omfatta detaljerad budget, aktieägaravtal samt bolagsordning. Vid ägarmöte den 5 april 2013 har man enats om att föreslås sina huvudmän att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen. om bolagsbildning fattas i två steg (se ovan). Bolagets säte är Kalmar. att finansieringen av bolaget sker i två faser. Under fas 1, uppbyggnadsfasen som är år 1 till 3, finansierar samtliga tre parter en tredjedel av bolagets kostnader. Under fas 2 fördelas kostnaderna utifrån samma principer som för Brysselkontoret, eller enligt överenskommelse, samt att underteckna en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland framöver. Regionförbundet södra Småland får i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring som skall processas mellan huvudmännen före beslut hos respektive part. föreslår styrelsen fattar ett principbeslut att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen samt ställa sig bakom att underteckna avsiktsförklaring avseende bildandet av en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland. 99 D 2010/ Medfinansiering av projektet Digibator affärsstöd för hållbar tillväxt år 2013 Kalmar Science Park Incubator är inkubatorsmiljö för Linnéuniversitetet riktad mot den verksamhet som bedrivs i Kalmar. Kalmar Science Park har under flera år arbetat målmedvetet för att utveckla inkubatorsprocessen till en effektiv stödfunktion för företag med ett högt kunskapsinnehåll, skalbar affärsidé och god tillväxtpotential.

16 68 Projektet, som i sin helhet omfattar inkubatorsmiljöer i Kalmar, Jönköpings och Gotlands län, skall vidareutveckla de ingående inkubatorsmiljöerna inklusive de lokala tillväxtarenorna och liknande initiativ. Projektet löper i sin helhet åren har 169/10 samt 170/12 beslutat att bifalla projektets första respektive andra år. beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1- medel), bevilja projektet Digibator affärsstöd för hållbar tillväxt kronor för år enligt nämnda förordning får inte överklagas. 100 D 2012/ Programarbetet Småland & Öarna Camilla Håkansson redogör för programarbetet avseende strukturfondsperioden för Småland & Öarna. Följande tematiska fokusområden kan beröras av strukturfonderna under perioden : 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11. Förbättra institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen Punkterna 1-7 berör den regionala fonden och punkterna 8-11 den sociala fonden.

17 69 Enligt EU:s beslut skall 80 % av medlen fördelas till områdena 1-4. Område 7 och område 10 är tänkbara tematiska fokusområden för vår region. tar informationen till protokollet. 101 D 2012/ Politisk styrgrupp för arbetet med kommande strukturfondsperiod På initiativ av Regionförbundets i Kalmar län arbetsutskott har frågan lyfts om att utse en politisk styrgrupp för arbetet med det kommande regionalfondsprogrammet inom Småland & Öarna På tjänstemannagruppens senaste möte fick samtliga regioner i uppdrag att i sin organisation utse de politiker som skall utgöra den politiska styrgruppen tillsammans med Leif Larsson (C), ordförande för strukturfondspartnerskapet under nuvarande period. Följande personer har hittills utsetts Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Roland Gustbée (M) och Monika Haider (S) Lars Blomberg (M) och Ulf Nilsson (S) Bengt Dahlqvist (M) Gotlands län Meddelas efter den 12 april 2013 tar informationen till protokollet. 102 Seminariedag kopplad till EU-kompetensprojektet Den för styrelsen planerade seminariedagen kopplad till EU-kompetensprojektet i samband med styrelsens sammanträde den 20 september 2013 är flyttad och kommer att äga rum i samband med styrelsens sammanträde den oktober tar informationen till protokollet.

18 D 2013/ Medfinansiering av Vinnväxt-projektet Smart Housing Småland Håkan Brynielsson redogör för projektet Smart Housing Småland. Det finns en stor tillväxtpotential för Sverige och i synnerhet för Smålandsregionen och en radikal förnyelse av bostadsbyggandet initieras genom ett strategiskt innovationsarbete. Smart Housing Småland är en långsiktig satsning på en innovationsmiljö inom Vinnovas Vinnväxt-program. Smart Housing Småland innebär en förskjutning från en teknikdriven industri till ett marknadsfokuserat näringsliv. Utifrån befintliga styrkeområden trä och glas, inom såväl industri som forskning och offentlig kravställning, skall insatser och miljöer för test och demonstration användas för att utforska nya former av samverkan. Detta skall resultera i önskvärda, flexibla, hållbara och prisvärda produkter och tjänster som tas fram och tillgängliggörs på nya sätt i form av affärsmoduler och erbjudanden som är globalt konkurrenskraftiga. Finansieringen för projektet sker via offentlig sektor, näringsliv och Vinnova. Föreslagen offentlig finansiering från de tre Smålandslänen för åren är ,25 miljoner kronor ,5 miljoner kronor ,25 miljoner kronor miljoner kronor Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län står för 1/3 av finansieringen per år varav länsstyrelsen bidrar med kronor det första året och därefter kronor årligen för perioden Regionförbundets finansiering sker via 1:1-medel. Den totala finansieringen av projektet är 68 miljoner kronor. SP Trä, som är en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, skall för Smålandslänens räkning skicka in ansökan till Vinnovas program Vinnväxt. tillstyrker föreslagen medfinansiering av projektet Smart Housing Småland för beslut i styrelsen. 104 D 2012/ Delrapport Glasrikeuppdraget För arbetsutskottets information föreligger Delrapport Glasrikeuppdraget. I rapporten konstaterar man bl a att kommunerna i Glasrikeregionen kan vinna på ett samarbete så att alla får en möjlighet att utvecklas. Samverkan mellan den

19 71 lokala, regionala och nationella nivån ger möjligheter till nya kontakter och möjligheter för Glasrikeregionen. Man tar vidare upp saneringsproblematiken där glasrikeuppdraget har tagit initiativ till en vidare utredning om de legala förutsättningar som råder vid fastighetsbildning. tar informationen till protokollet. 105 D 2013/ Småland-Blekinges Brysselkontor Verksamhetsinriktning 2013 För arbetsutskottets information föreligger Verksamhetsinriktning 2013 för Småland-Blekinges Brysselkontor. Brysselkontoret informerar, påverkar och ger rådgivning i frågor som har betydelse för regionen och bidrar till att uppmuntra regionens aktörer att aktivt delta i EU-samarbetet och ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla regionen och den egna verksamheten. Under 2013 finns tre särskilt prioriterade insatser, nämligen sammanhållningspolitiken, kontinuerlig uppföljning av OECD-studien, samt utvärdering/uppföljning av Brysselkontorets verksamhet. I samband härmed anmäls protokoll från styrgruppens möte den 26 mars tar informationen till protokollet. 106 D 2010/ Revidering av Kulturplan Styrelsen beslutade 129/11 att godkänna Kulturplan Kalmar län samt att kulturplanen fortlöpande skulle revideras. Kulturberedningen fick i uppdrag att under första halvåret 2012 revidera kulturplanen. Styrelsen beslutade 153/12 att godkänna reviderad Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har vid sitt sammanträde den 5 februari 2013, 6, beslutat föreslå att kulturplanen inte revideras under år 2013 utan att det istället görs en uppföljning och avstämning över genomförda och planerade åtgärder. föreslår styrelsen besluta att, i enlighet med kulturberedningens förslag, inte revidera Kulturplan Kalmar län under år 2013 utan att det

20 72 istället görs en uppföljning och avstämning av genomförda och planerade åtgärder. 107 Inbjudan beslutar att Lars Blomberg (M) deltar vid Kustbevakningens invigning av nya lokaler i Oskarshamn den 31 maj Akko Karlsson (MP) informerar om dels Klimatkommissionens möte den 19 april, dels Kumulus årsmöte den 25 april Rapporter Tidigare styrelsemöten med SydSam har fått ställas in på grund av för få närvarande ledamöter. Ordföranden informerar om brev från ordförande för SydSam med påminnelse om SydSams styrelsemöte den oktober tar informationen till protokollet. 109 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Näringslivsråd för besöksnäringen Regeringsbeslut den 27 mars 2013 Erbjudande att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Förteckning över aktuella ärenden enligt regeringens vårbudget 5 miljoner kronor för respektive 2013 och 2014 som extra förstärkning i lågkonjunkturen Tillväxtverkets beslut att tilldela Regionförbundet i Kalmar län kronor i stöd för fortsatt jämställdhetsarbete

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl 13.00 16.00 på Region Skåne, Kristianstad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Protokoll 2013-06-19 Styrelsen. Onsdagen den 19 juni 2013, kl 09.00-13.50 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2013-06-19 Styrelsen. Onsdagen den 19 juni 2013, kl 09.00-13.50 Beslutande Lars Blomberg ordförande 59 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Onsdagen den 19 juni 2013, kl 09.00-13.50 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer