Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Ervenius Iréne Tallhage Lönn Trine Nyberg Lennart O Werner Charlotte G Alidzanovic Camilla Håkansson Utses att justera Paragrafer Lennart Ivarsson Linda Fleetwood

2 54 80 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Ärende 5 D Ärende 9C Ärende 11 Anmälningsärenden Övrigt Positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur samt rapport från Trafikverkets hearing den 8 april 2013 Handlingsprogram för regional profilering Protokoll från Brysselkontorets styrgruppsmöte den 26 mars 2013 PM Näringslivsråd för besöksnäringen Regeringsbeslut den 27 mars 2013 Erbjudande om att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete om tilldelade medel från Tillväxtverket samt genom regeringens vårbudget Rapport från Innovationsdagen 81 Välkommen Magnus Lagerlöf, VD på Ekerum Golf & Resort hälsar arbetsutskottets ledamöter välkomna till Ekerum och informerar om verksamheten. 82 D 2012/ Regional transportplan Helena Ervenius redogör för arbetet med den regionala transportplanen. Med utgångspunkt från den redovisning som gjordes vid styrelsens sammanträde den 3 april 2013 diskuteras följande ordning för genomförande av större objekt 1. Mötesstation Trekanten 2. Brofästet-Borgholm 3. Mittseparering Rv 23 sträckan Målilla-Hultsfred Föreslås att kansliet får i uppdrag att inför styrelsens sammanträde den 3 maj 2013 utarbeta utkast till regional transportplan för Kalmar län

3 55 I samband härmed informerar Håkan Brynielsson från dels dialogmöte med Regionförbundet Östsam den 4 april 2013 angående länstransportplanen för Östergötlands län, dels hearing med Trafikverket den 8 april tar informationen till protokollet samt uppdrar åt kansliet att inför styrelsens sammanträde den 3 maj 2013 ta fram utkast till Regional transportplan D 2012/ Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping För arbetsutskottets behandling föreligger Avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping mellan Trafikverket, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Östsam. Många utredningar och studier har gjorts på de båda stråken och där utredningarna har försökt belysa olika aspekter av brister i väg- och järnvägssystemet. Dock saknas ett helhetsperspektiv på stråken, där anspråken från både gods- och persontrafik på såväl väg som järnväg analyseras med 4-stegsprincipen som utgångspunkt. Ambitionen med åtgärdsvalsstudien för stråket Kalmar-Linköping är att sätta Stångådalsbanan och väg 23/34 i ett sammanhang. På samma sätt skall studien av stråket Västervik-Linköping sätta Tjustbanan och väg 35 i ett sammanhang. En lämplig tidshorisont för åtgärdsvalsstudien är fram till år tillstyrker förslaget till avtal om finansiering av två åtgärdsvalsstudier, en för stråket Kalmar-Linköping och en för stråket Västervik-Linköping samt föreslår att styrelsen bifaller avtalet. 84 D 2012/ Avsiktsförklaring avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten För arbetsutskottets behandling föreligger avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten.

4 56 Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse om hur ansvar och kostnader för genomförandet skall fördelas. Regionförbundet i Kalmar län avser att inom den första halvan av planperioden samfinansiera mötesstation Trekanten med 50 procent (uppskattat till 45 miljoner kronor) från den regionala transportplanen. Regionförbundet anser denna åtgärd så angelägen att den genomförs i närtid, vilket innebär att en förskottering av Nationell plan kan bli aktuell. tillstyrker avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län avseende samfinansiering av mötesstation Trekanten för styrelsens bifallan. 85 D 2006/ Fortsatta aktiviteter i Samverkansbolaget E22 AB E22 AB bildades 2006 efter flera års arbete mellan berörda kommuner och regionförbund. Målet är att staten skall rusta upp och bygga om hela E22:an till en säker 110-väg. Stora delar av europavägen har också byggts om men det återstår fortfarande många vägavsnitt med låg standard. Exempelvis återstår i Kalmar län förbifart Bergkvara samt genomfarten av Mönsterås. Regionförbunden i Skånes, Blekinge, Kalmar län och Östergötlands län samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tidigare fattat beslut om att stödja arbetet med kronor vardera. För att fortsätta lobbyarbetet ytterligare två år kommer styrelsen för E22 AB att föreslå bolagsstämman den 18 april 2013 att aktieägarna bidrar med fortsatt finansiering om kronor vardera för åren 2014 respektive tar informationen till protokollet. 86 D 2013/ Skrivelse Mönsterås kommuns synpunkter på anslutningar mellan riksväg 34 och europaväg E22 i Ålem För arbetsutskottets information föreligger skrivelse från Mönsterås kommun till Trafikverket med anledning av den senaste tidens olyckor vid anslutningen mellan rv 34 och E22 i Ålem. I skrivelsen aktualiseras behovet av snabba och tillfälliga åtgärder i avvaktan på utredningar avseende lämpliga utformningar vid dels den södra infarten till Ålem, dels den norra infarten.

5 57 Mönsterås kommun bjuder också in Trafikverket till överläggningar angående den fortsatta handläggningen. Regionförbundet i Kalmar län har fått skrivelsen för kännedom. tar informationen till protokollet. 87 D 2012/ Positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur och kommunikationer För arbetsutskottets information föreligger positionspapper från Brysselkontorets arbetsgrupp för infrastruktur och kommunikationer Småland-Blekinge en hörnsten i ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverket förutspår i sin systemanalys att den största ökningen i absoluta tal sker för transporter mot östra Europa. Därför måste satsningar på strategiska hamnar och godsterminaler tillsammans med sammankopplade stråk fortsätta, vilket också bildar grunden för en fortsatt regional utveckling i området. I sitt positionspapper framhåller de fyra berörda regionförbunden att man bör ta vara på och utveckla det transportsystem som finns i Småland-Blekinge. Positionspapperet har lämnats över till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i samband med Trafikverkets hearing den 8 april Föreslås att, i samband med svar på den nationella transportplanen hösten 2013, även lämna med positionspapperet samt att eventuellt också avge ett gemensamt yttrande över den nationella planen tillsammans med Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län. Kansliet föreslås kontakta övriga parter i samarbetet inom Småland- Blekinge för att efterhöra intresset av ett gemensamt yttrande. beslutar uppdra åt kansliet att kontakta övriga län inom samarbetet Småland-Blekinge för att efterhöra intresse av att avge ett gemensamt yttrande över den nationella transportplanen hösten 2013.

6 58 88 D 2013/ Remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att lämna yttrande över Region Blekinges remiss Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Yttrande skall vara Region Blekinge tillhanda senast den 30 april Utgångspunkten för Blekingestrategin är att utveckling drivs av människor. Strategin beskriver hur Blekinge skall bli en attraktiv plats att leva på med god livskvalitet, rikt arbetsliv och god tillgänglighet. Med detta som utgångspunkt har strategin fyra insatsområden där varje insatsområde beskrivs med bakgrund som mål, indikatorer och insatser. De fyra insatsområdena är Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Bilden av Blekinge För Kalmar län är Blekinge län en viktig granne och vi ser samverkan som en väsentlig framtidsfråga för att nå synergieffekter, säger Regionförbundet i Kalmar län i sitt yttrande. Även Region Blekinge talar om vikten av samverkan. Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län är små regioner i ett internationellt perspektiv. Regionförbundet menar därför att vi bör kraftsamla kring vissa gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka konkurrenskraften. Genom att betona vikten av ett gränsöverskridande samarbete över länsgränserna skapas bättre förutsättningar för exempelvis näringsliv, arbetsmarknad, forskning och utbildning, handel och kultur. Regionförbundet i Kalmar län hoppas på en dialog inom ramen för samarbetet inom Småland-Blekinge avseende uppföljning och utvärdering av respektive regional utvecklingsstrategi. Här kan viktiga synergieffekter uppnås då länen i många avseenden har gemensamma förutsättningar och prioriteringar. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Attraktiva Blekinge Blekingestrategin D 2012/ Yttrande över Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss

7 59 avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. Yttrande skall vara Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län tillhanda senast den 1 juni Vattenmyndigheten har upprättat följande dokument 1. Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram I sitt yttrande vill Regionförbundet i Kalmar län särskilt understryka vikten av att förbättra kunskapen om och skyddet av länets grundvattentillgångar. Vidare menar regionförbundet att vattenrådens roll inom vattenförvaltningen behöver utvecklas, förtydligas och stöttas, samt att man måste finna former för en mer långsiktig verksamhet. Vattenmyndigheten anger ett antal väsentliga frågor för miljökonsekvensnormer och där regionförbundet särskilt vill understryka behovet av stöd och vägledning för en nationellt likvärdig bedömning av miljökonsekvensnormer, övervakning och tillsyn. Regionförbundet menar också att det är önskvärt att få ökat fokus på vattenfrågor vid fysisk planering och markanvändning. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län remiss avseende Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 90 D 2013/ Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Remisstiden har förlängts och yttrande skall vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 26 maj EU:s ramdirektiv för vatten säger att medlemsstaterna skall säkerställa erforderligt skydd för de vattenförekomster som används eller som är avsedda att användas i framtiden för uttag av dricksvatten i syfte att undvika försämring av dess kvalitet.

8 60 Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i nära samarbete med länets kommuner. Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen i Kalmar län i ett flergenerationsperspektiv. Planen skall utgöra planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Regionförbundet i Kalmar län bedömer följande områden som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet Vattenförsörjningsplaner i samtliga kommuner Bättre skydd av befintliga och framtida vattenresurser Beredskap för ändrat klimat Samordning och samarbete ökar effektiviteten och möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Länsstyrelsens i Kalmar län remiss Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 91 D 2010/ Ändrat ägardirektiv för Energikontor Sydost Föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost har tagit fram ett förslag till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB. Förslaget till nytt ägardirektiv behandlas på ordinarie föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost den 23 maj om nuvarande ägardirektiv fattades den 26 november Regionförbundet i Kalmar län tillstyrker förslaget till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB i stort, men föreslår förändringar på två ställen enligt följande Andra avsnittet under rubriken Verksamheter bör ändras så att bolagets uppdragsgivare utgörs av föreningens medlemmar, medan bolagets målgrupp däremot består av lokala och regionala aktörer inom privat och offentlig sektor i sydöstra Sverige Förslaget till nytt ägardirektiv anger att bolaget inte skall bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. Nu gällande ägardirektiv innehåller dock ett avsnitt som öppnar för privat finansiering i mindre omfattning. Regionförbundet menar att det är bra att förslaget till nytt ägardirektiv stramar upp möjligheten att ta uppdrag som närmar sig privat konsultverksamhet. Idag har dock Energikontor Sydost bl a uppdrag som administratör eller sammankallande i nätverk och föreningar, vilka delvis finansieras av medlemsavgifter/motsvarande från såväl privata som offentliga parter. Så är exempelvis fallet i Föreningen Goda Hus och i nätverket Biogas Sydost, där kommuner och kommunala bolag samarbetar med privata branschföretag.

9 61 Regionförbundet menar att Föreningen Energikontor Sydost bör överväga en formulering som möjliggör denna typ av engagemang också i framtiden. föreslår att styrelsen ställer sig bakom ägardirektiv för Energikontor Sydost med föreslagna ändringar. 92 D 2012/ Svar på skrivelse från Moderaterna i Kalmar län Miljökompensera resor och transporter Moderaterna i Kalmar län har inkommit med skrivelse Miljökompensera resor och transporter. I skrivelsen yrkar man på att regionförbundet snarast börjar miljökompensera flygresor som dess politiker och medarbetare gör för förbundet regionförbundet snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som dess politiker och medarbetare gör inom och utanför länet kan miljökompenseras Klimatsamverkan Kalmar län har vid primärkommunala nämndens sammanträde den 11 april 2014 presenterat förslag till klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län. Den länsgemensamma arbetsgrupp som tagit fram förslaget menar att tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Klimatkompensation skall ske av persontransporter i organisationens verksamhet, inklusive alla anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation skall ske för alla resor i arbetet och inom politiska uppdrag, som betalas av organisationen. Föreslås att Klimatkommissionen får i uppdrag att bereda ärendet vidare och att ärendet därpå på nytt behandlas i arbetsutskott och styrelse. beslutar att ge Klimatkommissionen i uppdrag att bereda frågan om miljökompensation för resor och transporter och att ärendet därpå på nytt behandlas i arbetsutskott och styrelse.

10 62 93 D 2013/ Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Under 2012 publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan rapporten Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan I rapporten belyses länens utveckling och de framtida behov av arbetskraft, med fokus på kompetens, som utbildningar från yrkeshögskolan förväntas tillgodose. Myndigheten avser nu att uppdatera rapporten och kommer därför att under maj månad skicka ut rapporten för synpunkter. Dessförinnan vill myndigheten ha svar på vilka utbildningsområden som har störst relevans för regionens tillväxt, om beviljat utbildningsutbud stämmer överens med efterfrågan samt vad som händer i regionen som tyder på att efterfrågan skulle kunna öka i vissa branscher/yrken. Regionförbundet i Kalmar län konstaterar i sitt yttrande att tillgången på utbildningar på yrkeshögskolenivå är viktiga för regionens utveckling. På frågan om vilka utbildningsområden som har störst relevans för regionens tillväxt bedömer regionförbundet att tre utbildningsområden är prioriterade, nämligen Teknik och tillverkning, Hotell, restaurang och turism (besöksnäring) samt Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (grön näring). Vidare efterfrågas om beviljat utbildningsutbud stämmer överens med efterfrågan och där menar regionförbundet att fler utbildningar och utbildningsplatser efterfrågas inom hotell, restaurang och turism samt med anknytning till grön sektor. Slutligen lyfter regionförbundet tre aktiviteter/områden där man anser att efterfrågan skulle kunna öka i regionen. Dessa områden är Slutförvar för använt kärnbränsle, Energi- och miljöteknikområdet samt Besöksnäringen. Under diskussion föreslås att yttrandet kompletteras med IT-området med koppling till e-handel utbildning inom kultur, foto och media beslutar att godkänna svar på Myndighetens för yrkeshögskolan marknadsanalys för Kalmar län med under behandlingen framkomna kompletteringar. föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrande.

11 63 94 D 2012/ Svar på skrivelse från Torsås kommun Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad Torsås kommun har den 18 oktober 2012 inkommit med skrivelse Angående Korrespondensgymnasiets fortlevnad. Se även arbetsutskottets protokoll den 25 oktober 2012, 220. Torsås kommun har den 26 mars 2013 sänt ut Underlag till remissinstanserna angående SOU 2012:76, utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Regionförbundet i Kalmar län är inte formell remissinstans men avser ändå att avge yttrande. Korrespondensgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med riksintag öppen för samtliga elever bokförda i Sverige. På Korrespondensgymnasiet studerar elever som har fysiska sjukdomstillstånd, psykisk och psykosocial problematik m m som gör det svårt för dem att anpassa sig till fasta tider och miljöer i en vanlig gymnasieskola. Torsås kommun menar att modern teknik bör tas tillvara för att öka valfrihet och tillgänglighet inom utbildningen och säger vidare att under tiden som en utbildningspolitik tas fram, som inkluderar onlineteknik, bör inte dagens enda onlinegymnasium stängas utan ges fortsatt tillstånd att utveckla verksamheten. Föreslås att kansliet får i uppdrag att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande. Regionförbundet skall i övrigt utnyttja de nätverk och kontakter som finns för att påverka till ett positivt beslut för Korrespondensgymnasiet i Torsås. beslutar ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med kontaktpolitikerna för lärande, ta fram förslag till yttrande på utredningen SOU 2012:76, till stöd för fortsatt verksamhet vid Korrespondensgymnasiet i Torsås för beslut i styrelsen. 95 D 2013/ Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets i Kalmar län remiss avseende förslag till ny Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län för åren Yttrande skall vara Folkhälsocentrum tillhanda senast den 23 maj 2013.

12 64 En politisk styrgrupp bestående av representanter från länets tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län har reviderat den folkhälsopolitiska planen. Det nya förslaget har resulterat i en folkhälsopolitisk strategi samt 13 lokala folkhälsopolitiska planer som utgår från lokala prioriteringar av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget. Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som det länsövergripande folkhälsoarbetet skall fokusera kring, nämligen Delaktighet och inflytande i samhället Barns och ungas uppväxtvillkor Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Regionförbundet i Kalmar län saknar i planen hänvisning och tydligare koppling till framförallt länets regionala utvecklingsstrategi, RUS Bland annat när det gäller mål för flickors och pojkars uppväxt. För att förtydliga implementeringen av folkhälsoplanen anser regionförbundet att det är av vikt att på ett tydligt sätt knyta planen till landstingets och kommunernas gemensamma regionala utvecklingsarbete inom de statliga satsningarna: En sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Den sociala barn- och ungdomsvården Kommunens e-hälsa Personer med funktionsnedsättning Missbruks- och beroendevården Riktade insatser inom området psykisk ohälsa Under diskussion framkommer att regionförbundet i sitt yttrande ytterligare vill trycka på att samordningen av och ansvaret för den folkhälsopolitiska planen och dess implementering i första hand åligger Landstinget i Kalmar län. föreslår att styrelsen godkänner yttrande över Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län med föreslagen komplettering. 96 Regionförbundets fortsatta arbetet med ungdomsfrågor Regionförbundet i Kalmar län har länge arbetet aktivt med ungdomsfrågor och ungdomspolitik. Regionens demografiska utmaning bidrar starkt till att satsningar på unga och unga vuxna är relevanta då vi ser unga som en resurs för regionens utveckling och som en förutsättning för en befolkning i balans. Charlotte G Alidzanovic redogör för regionförbundets arbete med ungdomsfrågor.

13 65 Regeringens övergripande mål för ungdomspolitiken är att alla ungdomar skall ha rätt till välfärd och inflytande. Målen är indelade i följande fyra aspekter Ungdomar är en resurs Ungdomar har rättigheter Ungdomar är självständigt oberoende och skall stödjas Ungdomar är olika Målen stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). För att kunna inrikta arbetet med ungdomsfrågorna rätt och få kunskap om unga beslutade sig merparten av länets kommuner år 2009 att tillsammans genomföra Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) med regionförbundet som samordnare. Hösten 2012 genomfördes Lupp för andra gången i tio av länets tolv kommuner (Kalmar och Mönsterås kommuner står utanför) samt Eksjö kommun. Tanken med att genomföra Lupp med treårsintervaller är att kunna följa ungdomarna över tiden och se tendenser i ungas åsikter och på så sätt kunna föra en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Under våren genomförs tillsammans med föreningen Kumulus dialogmöten med länets kommuner med mål och syfte att öka kunskapen om vad som görs i kommunen, på regionförbundet och hos Kumulus vad gäller ungdomsfrågor i länet, att prioritera framtida insatser för ungdomar utifrån Lupp-resultatet, samt att se möjligheter och behov till samordning och samverkan kring ungdomsfrågorna i länet Resultatet av dialogerna skall sammanställas av regionförbundet och skickas ut till kommunerna. Materialet kommer att användas vid planeringen av verksamheten framöver och där kommer även att finnas förslag på samverkansmöjligheter i regionen. Under våren 2013 skall ett förslag till fortsatt arbete tas fram för behandling i arbetsutskott och styrelse. tar informationen till protokollet samt uppdrar åt kansliet att inför arbetsutskottets sammanträde den 31 maj 2013 ta fram förslag till det fortsatta arbetet med ungdomsfrågor.

14 66 97 D 2013/ Handlingsprogram för regional profilering Trine Nyberg redogör för arbetet med ett handlingsprogram för regional profilering. På uppdrag av länets kommunchefer har regionförbundet gjort en kartläggning av hur kommunerna arbetar med platsmarknadsföring och hur man tar emot inflyttade. Man har också fått lämna förslag på förbättringar och insatser. För att marknadsföra kommunerna arbetar man idag bl a med mässor och evenemang, radiokampanjer, kommunambassadörer, hemvändarträffar, webb och facebook samt brev till delårsboende. Målgrupper för dessa insatser är bl a studenter, barnfamiljer, personer med anknytning till kommunen, fritidshusägare samt företag/entreprenörer. Kommunerna pekar på behovet av en strategisk marknadsföring och hjälp med att identifiera potentiella inflyttare, investerare och etableringar. Vidare efterfrågas en dialog med Migrationsverket och Skatteverket vad gäller svårigheten för inflyttare att få personnummer. Vid samtalen med kommunerna har framkommit bl a följande förslag på insatser Regionalt profileringsforum Regionalt profileringsråd Utbildningspaket Kartläggning av kompetensbehov Kartläggning och analys av saknade företag Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta fram en skrivelse till berörda departement och myndigheter för att belysa svårigheten för inflyttare att få personnummer. tar informationen med godkännande till protokollet för information till styrelsen. beslutar uppdra åt kansliet att ta fram en skrivelse till berörda departement och myndigheter för att belysa svårigheten för inflyttare att få personnummer för beslut i arbetsutskottet den 31 maj D 2011/ IT-plattform för besöksnäringen Styrgruppen för projektet IT-plattform för Småland/Öland har gett Regionförbundet i Kalmar län i uppdrag att tillsammans med Destination Småland och Smålands Turism ta fram ett förslag till exit för pågående projekt.

15 67 När projektet startade skrev samtliga huvudmän under en avsiktsförklaring där det framgår att ett gemensamt bolag skall ha bildats efter projektperiodens slut. Detta i syfte att satsningen på en gemensam webb och bokningsplattform skall vara en gemensam och långsiktig satsning. Ett krav från flera destinationer/kommuner för att skriva under avtalet om att ingå i den gemensamma IT-plattformen är att beslut om att bilda ett gemensamt bolag fattas senast den 30 juni Om så inte görs måste berörda destinationer förnya sina gällande avtal ytterligare ett år. om att bilda bolaget fattas i två steg där beslut om steg 1 fattades vid ägarmöte den 20 mars 2013 och steg 2 under hösten Steg 1 omfattar bl a beslut att bilda bolaget, bolagsform, indikativ budget, fördelningsprincip, ägarkonstellation och bolagets säte. Steg 2 bör omfatta detaljerad budget, aktieägaravtal samt bolagsordning. Vid ägarmöte den 5 april 2013 har man enats om att föreslås sina huvudmän att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen. om bolagsbildning fattas i två steg (se ovan). Bolagets säte är Kalmar. att finansieringen av bolaget sker i två faser. Under fas 1, uppbyggnadsfasen som är år 1 till 3, finansierar samtliga tre parter en tredjedel av bolagets kostnader. Under fas 2 fördelas kostnaderna utifrån samma principer som för Brysselkontoret, eller enligt överenskommelse, samt att underteckna en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland framöver. Regionförbundet södra Småland får i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring som skall processas mellan huvudmännen före beslut hos respektive part. föreslår styrelsen fattar ett principbeslut att bilda ett gemensamt aktiebolag för IT-plattformen samt ställa sig bakom att underteckna avsiktsförklaring avseende bildandet av en gemensam organisation för besöksnäringen i Småland. 99 D 2010/ Medfinansiering av projektet Digibator affärsstöd för hållbar tillväxt år 2013 Kalmar Science Park Incubator är inkubatorsmiljö för Linnéuniversitetet riktad mot den verksamhet som bedrivs i Kalmar. Kalmar Science Park har under flera år arbetat målmedvetet för att utveckla inkubatorsprocessen till en effektiv stödfunktion för företag med ett högt kunskapsinnehåll, skalbar affärsidé och god tillväxtpotential.

16 68 Projektet, som i sin helhet omfattar inkubatorsmiljöer i Kalmar, Jönköpings och Gotlands län, skall vidareutveckla de ingående inkubatorsmiljöerna inklusive de lokala tillväxtarenorna och liknande initiativ. Projektet löper i sin helhet åren har 169/10 samt 170/12 beslutat att bifalla projektets första respektive andra år. beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1- medel), bevilja projektet Digibator affärsstöd för hållbar tillväxt kronor för år enligt nämnda förordning får inte överklagas. 100 D 2012/ Programarbetet Småland & Öarna Camilla Håkansson redogör för programarbetet avseende strukturfondsperioden för Småland & Öarna. Följande tematiska fokusområden kan beröras av strukturfonderna under perioden : 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11. Förbättra institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen Punkterna 1-7 berör den regionala fonden och punkterna 8-11 den sociala fonden.

17 69 Enligt EU:s beslut skall 80 % av medlen fördelas till områdena 1-4. Område 7 och område 10 är tänkbara tematiska fokusområden för vår region. tar informationen till protokollet. 101 D 2012/ Politisk styrgrupp för arbetet med kommande strukturfondsperiod På initiativ av Regionförbundets i Kalmar län arbetsutskott har frågan lyfts om att utse en politisk styrgrupp för arbetet med det kommande regionalfondsprogrammet inom Småland & Öarna På tjänstemannagruppens senaste möte fick samtliga regioner i uppdrag att i sin organisation utse de politiker som skall utgöra den politiska styrgruppen tillsammans med Leif Larsson (C), ordförande för strukturfondspartnerskapet under nuvarande period. Följande personer har hittills utsetts Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Roland Gustbée (M) och Monika Haider (S) Lars Blomberg (M) och Ulf Nilsson (S) Bengt Dahlqvist (M) Gotlands län Meddelas efter den 12 april 2013 tar informationen till protokollet. 102 Seminariedag kopplad till EU-kompetensprojektet Den för styrelsen planerade seminariedagen kopplad till EU-kompetensprojektet i samband med styrelsens sammanträde den 20 september 2013 är flyttad och kommer att äga rum i samband med styrelsens sammanträde den oktober tar informationen till protokollet.

18 D 2013/ Medfinansiering av Vinnväxt-projektet Smart Housing Småland Håkan Brynielsson redogör för projektet Smart Housing Småland. Det finns en stor tillväxtpotential för Sverige och i synnerhet för Smålandsregionen och en radikal förnyelse av bostadsbyggandet initieras genom ett strategiskt innovationsarbete. Smart Housing Småland är en långsiktig satsning på en innovationsmiljö inom Vinnovas Vinnväxt-program. Smart Housing Småland innebär en förskjutning från en teknikdriven industri till ett marknadsfokuserat näringsliv. Utifrån befintliga styrkeområden trä och glas, inom såväl industri som forskning och offentlig kravställning, skall insatser och miljöer för test och demonstration användas för att utforska nya former av samverkan. Detta skall resultera i önskvärda, flexibla, hållbara och prisvärda produkter och tjänster som tas fram och tillgängliggörs på nya sätt i form av affärsmoduler och erbjudanden som är globalt konkurrenskraftiga. Finansieringen för projektet sker via offentlig sektor, näringsliv och Vinnova. Föreslagen offentlig finansiering från de tre Smålandslänen för åren är ,25 miljoner kronor ,5 miljoner kronor ,25 miljoner kronor miljoner kronor Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län står för 1/3 av finansieringen per år varav länsstyrelsen bidrar med kronor det första året och därefter kronor årligen för perioden Regionförbundets finansiering sker via 1:1-medel. Den totala finansieringen av projektet är 68 miljoner kronor. SP Trä, som är en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, skall för Smålandslänens räkning skicka in ansökan till Vinnovas program Vinnväxt. tillstyrker föreslagen medfinansiering av projektet Smart Housing Småland för beslut i styrelsen. 104 D 2012/ Delrapport Glasrikeuppdraget För arbetsutskottets information föreligger Delrapport Glasrikeuppdraget. I rapporten konstaterar man bl a att kommunerna i Glasrikeregionen kan vinna på ett samarbete så att alla får en möjlighet att utvecklas. Samverkan mellan den

19 71 lokala, regionala och nationella nivån ger möjligheter till nya kontakter och möjligheter för Glasrikeregionen. Man tar vidare upp saneringsproblematiken där glasrikeuppdraget har tagit initiativ till en vidare utredning om de legala förutsättningar som råder vid fastighetsbildning. tar informationen till protokollet. 105 D 2013/ Småland-Blekinges Brysselkontor Verksamhetsinriktning 2013 För arbetsutskottets information föreligger Verksamhetsinriktning 2013 för Småland-Blekinges Brysselkontor. Brysselkontoret informerar, påverkar och ger rådgivning i frågor som har betydelse för regionen och bidrar till att uppmuntra regionens aktörer att aktivt delta i EU-samarbetet och ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla regionen och den egna verksamheten. Under 2013 finns tre särskilt prioriterade insatser, nämligen sammanhållningspolitiken, kontinuerlig uppföljning av OECD-studien, samt utvärdering/uppföljning av Brysselkontorets verksamhet. I samband härmed anmäls protokoll från styrgruppens möte den 26 mars tar informationen till protokollet. 106 D 2010/ Revidering av Kulturplan Styrelsen beslutade 129/11 att godkänna Kulturplan Kalmar län samt att kulturplanen fortlöpande skulle revideras. Kulturberedningen fick i uppdrag att under första halvåret 2012 revidera kulturplanen. Styrelsen beslutade 153/12 att godkänna reviderad Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har vid sitt sammanträde den 5 februari 2013, 6, beslutat föreslå att kulturplanen inte revideras under år 2013 utan att det istället görs en uppföljning och avstämning över genomförda och planerade åtgärder. föreslår styrelsen besluta att, i enlighet med kulturberedningens förslag, inte revidera Kulturplan Kalmar län under år 2013 utan att det

20 72 istället görs en uppföljning och avstämning av genomförda och planerade åtgärder. 107 Inbjudan beslutar att Lars Blomberg (M) deltar vid Kustbevakningens invigning av nya lokaler i Oskarshamn den 31 maj Akko Karlsson (MP) informerar om dels Klimatkommissionens möte den 19 april, dels Kumulus årsmöte den 25 april Rapporter Tidigare styrelsemöten med SydSam har fått ställas in på grund av för få närvarande ledamöter. Ordföranden informerar om brev från ordförande för SydSam med påminnelse om SydSams styrelsemöte den oktober tar informationen till protokollet. 109 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Näringslivsråd för besöksnäringen Regeringsbeslut den 27 mars 2013 Erbjudande att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Förteckning över aktuella ärenden enligt regeringens vårbudget 5 miljoner kronor för respektive 2013 och 2014 som extra förstärkning i lågkonjunkturen Tillväxtverkets beslut att tilldela Regionförbundet i Kalmar län kronor i stöd för fortsatt jämställdhetsarbete

Protokoll 2013-05-03 Styrelsen

Protokoll 2013-05-03 Styrelsen 40 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Stadshotellet, Vimmerby Fredagen den 3 maj 2013, kl 09.00-14.50 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande 51-59 Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott 39 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 19 mars 2014, kl 09.00-12.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Protokoll 2013-03-12 Styrelse

Protokoll 2013-03-12 Styrelse 21 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Glasverandan, KalmarSalen, Kalmar Tisdagen den 12 mars 2013, kl 14.00-14.30 Beslutande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03 Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2013-04-03 Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 Beslutande Lars Blomberg ordförande 26 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Mönsterås bibliotek Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Håkan Algotsson Bill Björklund

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 3 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets arbetsutskott SKI, Stockholm Onsdag den 24 januari 2007, kl 09.00-11.25 Leif Larsson, ordförande Akko Karlsson, vice ordförande Eddie Forsman,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Protokoll Arbetsutskott

Protokoll Arbetsutskott 36 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Tisdagen den 12 mars 2013, kl 09.00-12.45 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Science Park, Jönköping Anders Hulusjö, Kd, Carina Johansson, C, Anders Karlsson, S, Ilan de Basso, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Ulla

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Håkan Brynielsson Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län Regionala handlingsplaner Färdig RUS Länsuppdraget Löpande utvärdering OECD-rapport

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl 13.00 16.00 på Region Skåne, Kristianstad

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik

ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik Carolina Schönbeck, Tillväxtverket 1 Om regional tillväxtpolitik 2 De givna förutsättningarna i respektive län sätter ramarna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Kalmar län 2030 Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Fosilbränslefri regionförstoring 2030 Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande 33 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Närvarande: Johan Assarsson, projektledare Jonas Rastad, Region Skåne (via video i Malmö) Peter

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige. Lägesrapport från utskottet för Regional utveckling för Repskap 19 oktober 2017

Regionsamverkan Sydsverige. Lägesrapport från utskottet för Regional utveckling för Repskap 19 oktober 2017 Regionsamverkan Sydsverige Lägesrapport från utskottet för Regional utveckling för Repskap 19 oktober 2017 utskottet - Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg, ordförande - Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden 32 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Hotell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 28 oktober kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Lisbeth Lennartsson 30-33 Ingemar Svanström

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00

Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00 42 Organ Plats och tid Stadshotellet i Västervik Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00 ande Tomas Kronståhl ordförande Ann-Marie Fagerström 47-55 Lars Rosander Stihna Johansson-Evertsson Dzenita

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer