Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen"

Transkript

1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst har upprättats hyreskontrakt för de utrymmen i fastigheten Bryggeriet 1 som nyttjas av Hotell AB Hulingen. Hyrestiden är bestämd till fem år räknat från och med Tolv månader före hyrestidens utgång skall uppgörelse ha träffats om eventuellt nytt hyresavtal. För 1997 skall Hotell AB Hulingen erlägga kallhyra med kronor per år och i övrigt gäller i hyreskontraktet angivna villkor. Arbetsutskottet 589/95 Kommunstyrelsen 164/95 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och Hotell AB Hulingen enligt bilaga. Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet noterades att hyreskontraktet delvis är ett avsteg från kommunfullmäktiges principbeslut den 24 april, 41, om att nettostödet till näringsställen skall minskas med 25 procent från och med Yrkanden Göran Berglund, m: Med ändring av förslaget yrkas för punkt 5 att kallhyran fastställs till samma belopp som kommunens egen hyreskostnad utgör, det vill säga utan miljonsubvention från skattebetalarna. Dessutom yrkas att skrivningen i punkt 4 tredje stycket om föreskrift av viss investeringsnivå utgår. Gun-Yvonne Fahlström, m: För 1997 skall kallhyra erläggas med kronor, vilket innebär att nettostödet till Hotell Hulingen minskas med 25 procent enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 april.

2 I enlighet härmed fastställs bashyran för 1998 till kronor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Göran Berglunds yrkande och på Gun-Yvonne Fahlströms yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s beslut Hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och Hotell AB Hulingen godkänns enligt bilaga. Reservation Göran Berglund och Stephan Richter, båda m, reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Berglunds yrkande. Gun-Yvonne Fahlström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

3 Hotell Dacke Fastighetskontor Kf 127 Dnr Nytt hyreskontrakt för Hotell Dacke, Virserum Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Tage Hartvig, Virserum, som hyresgäst har upprättats hyreskontrakt för de lokaler i fastigheten Klubban 3 som nyttjas av Tage Hartvig för hotell och restaurangrörelse (Hotell Dacke). Hyrestiden är bestämd till fem år från och med 1 januari Tolv månader före hyrestidens utgång skall uppgörelse ha träffats om eventuellt nytt hyresavtal. För år 1997 skall Hartvig erlägga kallhyra med kronor per år och i övrigt gäller i hyreskontraktet angivna villkor. Arbetsutskottet 590/95 Kommunstyrelsen 165/95 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och Tage Hartvig enligt bilaga. Yrkanden Göran Berglund, m: Med ändring av förslaget yrkas för punkt 5 att kallhyran fastställs till samma belopp som kommunens egen hyreskostnad utgör, det vill säga utan subvention från skattebetalarna. Gun-Yvonne Fahlström, m: För 1997 skall kallhyra erläggas med kronor, vilket innebär att nettostödet till Hotell Dacke minskas med 25 procent enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 april. I enlighet härmed fastställs bashyran för 1998 till kronor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Göran Berglunds yrkande och på Gun-Yvonne

4 Fahlströms yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

5 s beslut Hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och Tage Hartvig godkänns enligt bilaga. Reservation Göran Berglund och Stephan Richter, båda m, reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Berglunds yrkande. Gun-Yvonne Fahlström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

6 Fastighetskontor Gillet Bar & Restaurang Kf 128 Dnr Nytt hyreskontrakt för Gillet Bar & Restaurang, Mörlunda Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Per och Margit Rosenius, Mörlunda, som hyresgäster har upprättats hyreskontrakt för de lokaler i fastigheten Mörlunda 4:141 som nyttjas av makarna Rosenius för restaurangrörelse (Gillet Bar & Restaurang). Hyrestiden är bestämd till fem år från och med 1 januari Tolv månader före hyrestidens utgång skall uppgörelse ha träffats om eventuellt nytt hyresavtal. För år 1997 skall Rosenius erlägga kallhyra med kronor per år och i övrigt gäller i hyreskontraktet angivna villkor. Kommunstyrelsen 166/95 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och Per och Margit Rosenius enligt bilaga. Yrkanden Göran Berglund, m: Med ändring av förslaget yrkas för punkt 5 att kallhyran fastställs till samma belopp som kommunens egen hyreskostnad utgör, det vill säga utan subvention från skattebetalarna. Gun-Yvonne Fahlström, m: För 1997 skall kallhyra erläggas med kronor, vilket innebär att nettostödet till Gillet Bar & Restaurang minskas med 25 procent enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 april. I enlighet härmed fastställs bashyran för 1998 till kronor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Göran Berglunds yrkande och på Gun-Yvonne

7 Fahlströms yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

8 s beslut Hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och Per och Margit Rosenius godkänns enligt bilaga. Reservation Göran Berglund och Stephan Richter, båda m, reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Berglunds yrkande. Gun-Yvonne Fahlström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

9 Ekonomikontor Kf 129 Dnr Rutiner för ekonomisk uppföljning Enligt arbetsutskottets beslut den 26 september, 496, har kommunchef Sven Carlsson, ekonomichef Mats Stenström och kamrer Gunnel Stark den 13 november 1995 framlagt ett förslag på nya rutiner för ekonomisk uppföljning från och med Arbetsutskottet 616/95 Kommunstyrelsen 171/95 s beslut Förslaget av den 13 november till rutiner för ekonomisk uppföljning från och med 1996 godkänns.

10 Kommunkansliet Gunilla Revelj + bilaga Björn Helgesson + bilaga Kf 130 Dnr Sammanträdesordning för 1996 Kommunkansliet har den 9 november upprättat ett förslag till sammanträdesordning 1996 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt bilaga. Arbetsutskottet 617/95 Kommunstyrelsen 172/95 s beslut Tiderna för kommunfullmäktiges sammanträden under 1996 fastställs enligt kommunkansliets förslag, bilaga. s sammanträden påbörjas kl om särskilda skäl ej föranleder annat. s budgetsammanträde den 25 november påbörjas kl s sammanträde den 16 december påbörjas kl Tre till fyra fullmäktigesammanträden per år skall förläggas till orter utanför Hultsfreds tätort.

11 Samtliga förvaltningar Thorbjörn Swahn Kf 131 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser om sammanträden samt övriga kommunala meddelanden 1996 Arbetsutskottet 618/95 Kommunstyrelsen 173/95 s beslut Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 1996 med tillkännagivande av tid, plats och föredragningslista samt annonsering av kommunens övriga meddelanden skall, om ej särskilda skäl föranleder annat, ske i Nyheterna, Oskarshamns Tidningen, Vimmerby Tidning och Smålandstidningen/Vetlandaposten. Kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden med föredragningslista skall förutom på kommunens anslagstavla anslås på samtliga bank- och postkontor samt bibliotek inom kommunen.

12 Kommunkansliet Kf 132 Dnr Motion om energisparande Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 1995, 14, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Anders Andersson, Margaretha Åverling och Märta Petersson, samtliga kds, en motion om energisparande. I motionen föreslås att kommunen skall ta upp förhandlingar med kraftbolagen så att den fasta avgiften kan minskas och kw-priset höjas. Detta skulle enligt motionsställarna gynna de som vill investera i nya miljövänliga energisnåla energikällor. Slutligen föreslås att en tjänst som energisparrådgivare skall inrättas i kommunen. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har fastighetskontoret den 10 november inlämnat ett yttrande över motionen till kommunstyrelsen. Fastighetskontoret avstyrker i sitt yttrande de förslag som framförs i motionen. Arbetsutskottet 624/95 Kommunstyrelsen 174/95 Kommunstyrelsen föreslår att kds-gruppens motion om energisparande skall anses besvarad genom fastighetskontorets yttrande den 10 november Yrkande Margaretha Åverling, kds, yrkar att frågan om inrättande av en tjänst som energisparrådgivare skall prövas i budgetberedningen för 1997 års budget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Margaretha Åverlings yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

13 s beslut Kds-gruppens motion om energisparande skall anses besvarad genom fastighetskontorets yttrande den 10 november Reservation Margaretha Åverling, Annika Eek och Märta Petersson, samtliga kds, reserverar sig mot beslutet till förmån för Margaretha Åverlings yrkande.

14 Fastighetskontor Ekonomikontor Kf 133 Dnr Förvärv av fastigheten Hemmet 1, Dagcenter i Hultsfred Mellan landstinget i Kalmar län som säljare och Hultsfreds kommun som köpare har upprättats köpekontrakt om förvärv av fastigheten Hemmet 1, Dagcenter i Hultsfred, enligt bilaga. Köpeskillingen är bestämd till kronor och tillträdesdag är den 1 januari Arbetsutskottet 626/95 Kommunstyrelsen 176/95 s beslut Köpekontraktet om förvärv av fastigheten Hemmet 1 för en köpeskilling av kronor godkänns enligt bilaga. Förvärvet av fastigheten får finansieras genom upptagande av lån på kronor.

15 Fastighetskontoret Kf 134 Dnr Upplåtelse av del av fastigheten Virserum 8:1 till OK Hjorten Mellan Hultsfreds kommun som markägare och OK Hjorten som nyttjanderättshavare har upprättats nyttjanderättsavtal om upplåtelse av ett markområde på fastigheten Virserum 8:1 enligt bilaga. Nyttjanderättstiden är bestämd från och med 1 januari 1996 till och med 31 december Nyttjanderättsavgiften är bestämd till 100 kronor för varje arrendeår. Arbetsutskottet 627/95 Kommunstyrelsen 177/95 s beslut Nyttjanderättsavtalet om upplåtelse av del av fastigheten Virserum 8:1 till OK Hjorten godkänns.

16 Fastighetskontor Ekonomikontor Hultsfreds Bostäder Kf 135 Dnr Förvärv av fastigheten Mimer 7 av AB Hultsfreds Bostäder Mellan AB Hultsfreds Bostäder som säljare och Hultsfreds kommun som köpare har upprättats köpekontrakt om förvärv av fastigheten Mimer 7, kommunhuset i Hultsfred enligt bilaga. Köpeskillingen är bestämd till kronor och tillträdesdag är den 30 december har redan den 19 juni 1995, 71, beslutat att överta bostadsbolagets lån i utländsk valuta för kommunhuset. Arbetsutskottet 628/95 Kommunstyrelsen 178/95 s beslut Köpekontraktet om förvärv av fastigheten Mimer 7 av AB Hultsfreds Bostäder godkänns enligt bilaga.

17 Fastighetskontoret Ekonomikontoret Hultsfreds Bostäder Kf 136 Dnr Förvärv av fastigheterna Gästgivaren 4 och Gästgivaren 5 i Hultsfred Mellan AB Hultsfreds Bostäder som säljare och Hultsfreds kommun som köpare har upprättats köpekontrakt dels om förvärv av fastigheten Gästgivaren 4, dels om förvärv fastigheten Gästgivaren 5 enligt bilagor. Köpeskillingen är för fastigheten Gästgivaren 4 överenskommen till kronor och för Gästgivaren 5 till kronor. Tillträdesdag är för båda fastigheterna den 30 december I övrigt gäller i köpekontrakten angivna villkor. Arbetsutskottet 629/95 Kommunstyrelsen 179/95 s beslut Köpekontrakten om förvärv av fastigheterna Gästgivaren 4 och 5 i Hultsfred för en sammanlagd köpeskilling av kronor godkänns enligt bilagor. Förvärven av fastigheterna får finansieras genom upptagande av lån på kronor.

18 Sven Carlsson Hultsfreds Bostäder Ekonomikontoret Kf 137 Dnr Godkännande av Hultsfreds Kommunala Industri AB:s förvärv av fastigheterna Bryggeriet 1 och Bryggeriet 5 samt kommunal borgen. Mellan AB Hultsfreds Bostäder som säljare och Hultsfreds Kommunala Industri AB som köpare har upprättats köpekontrakt om försäljning av bostadsbolagets fastigheter Bryggeriet 1 och Bryggeriet 5 i Hultsfred till HKIAB. Köpeskillingen är överenskommen till 26 miljoner kronor för Bryggeriet 1 och kr för Bryggeriet 5 och tillträdesdag är den 30 december 1995 för båda fastigheterna. HKIABs förvärv av fastigheterna förutsätter godkännande av kommunfullmäktige. Styrelsen för Hultsfreds Kommunala Industri AB anhåller dels om kommunfullmäktiges godkännande av förvärvet av Bryggeriet 1 och 5 av, dels om kommunal borgen för lån på 26 miljoner kronor som HKIAB avser att uppta för finansiering av förvärvet av fastigheten Bryggeriet 1. Arbetsutskottet 630/95 Kommunstyrelsen 180/95 s beslut AB Hultsfreds Bostäders försäljning av fastigheterna Bryggeriet 1 och 5 samt köpekontrakten om HKIABs förvärv av desamma godkänns. Hultsfreds kommun ikläder sig borgen för lån på sammanlagt 26 miljoner kronor som HKIAB avser att ta upp för finansiering av förvärvet av fastigheten Bryggeriet 1.

19 Sven Carlsson Kf 138 Dnr Hultsfreds Kommunala Industri AB:s försäljning av del av fastigheten Träförädlingen 6 i Hultsfred jämte vissa inventarier samt i fastighetsdelen befintliga maskiner och inventarier till Hultsfred N.A.R. Holdings AB Mellan Hultsfreds Kommunala Industri AB som säljare och Hultsfred N.A.R. Holdings AB, Hultsfred, som köpare har träffats dels köpeavtal om försäljning av del av fastigheten Träförädlingen 6 i Hultsfred efter avstyckning, omfattande cirka m2 jämte vissa inventarier, dels avtal om överlåtelse av övriga i den avstyckade fastighetsdelen befintliga maskiner och inventarier enligt inventarieförteckning. Köpeskillingen för del av Träförädlingen 6 jämte vissa inventarier är överenskommen till totalt 6 miljoner kronor. Köpeskillingen för övriga i den avstyckade fastighetsdelen befintliga maskiner och inventarier enligt inventarieförteckningen är överenskommen till kronor. Enligt bolagsordningen för Hultsfreds Kommunala Industri AB skall kommunfullmäktige beredas tillfälle att yttra sig i ärenden av principiell karaktär. Arbetsutskottet 635/95 Kommunstyrelsen 181/95 s beslut har ej något att erinra mot HKIABs ovan redovisade försäljningar till Hultsfred N.A.R. Holdings AB.

20 Fastighetskontoret Kf 139 Dnr Bytesavtal med Nelsons Schaktmaskiner AB, Hultsfred Mellan å ena sidan Nelsons Schaktmaskiner AB, Nytorpsvägen 2, Hultsfred, som ägare till fastigheten Träförädlingen 11 och å andra sidan Hultsfreds kommun som ägare till fastigheten Träförädlingen 8 har upprättats avtal om byte av fast egendom i Hultsfred enligt bilaga. Nelsons Schaktmaskiner överlåter till kommunen del av Träförädlingen 11, m2, att överföras till fastigheten Träförädlingen 8. Kommunen överlåter till Nelsons Schaktmaskiner del av fastigheten Träförädlingen 8, m2, jämte på området befintliga byggnader, att överföras till fastigheten Träförädlingen 11. Nelsons Schaktmaskiner skall till kommunen, som mellanavgift, erlägga ett belopp om kronor. Avtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Arbetsutskottet 640/95 Kommunstyrelsen 184/95 s beslut Bytesavtalet med Nelsons Schaktmaskiner AB om byte av fast egendom i Hultsfred godkänns enligt bilaga.

21 Kommunkansliet De valda Kf 140 Bostadsrättsföreningen Prästgärdet 1996 Valberedningen 1 s beslut Ledamot Ersättare C Laila Ekström S Bengt Nilsson Hornstigen 6 Ringvägen Hultsfred Hultsfred Revisor C Jan-Olof Söderman S Gilbert Carlsson Evagatan 9 Aspedalsgatan Virserum Hultsfred

22 De valda Kommunkansliet Kf 141 Byggnadsföreningen Medborgarhuset 1996 Valberedningen 2 s beslut Revisor Ersättare C Michael Leijonhud S Ingrid Andersen Gunnars Gränd 5 Sandellgatan Virserum Målilla

23 De valda Kommunkansliet Kf 142 Järnforsens Emågård 1996 Valberedningen 3 s beslut Revisor Ersättare - Märta Andersson Kds Evert Möller Box 126 Järnvägsgatan 10 A Järnforsen Järnforsen

24 De valda Kommunkansliet Kf 143 Järnforsens sporthall 1996 Valberedningen 4 s beslut Revisor Ersättare C Karl-Erik Henriksson M Curt Hedmar Videbrovägen 23 Videbrovägen Järnforsen Järnforsen

25 De valda Kommunkansliet Kf 144 Målilla Byggnadsförening upa 1996 Valberedningen 5 s beslut Ledamöter Ersättare C Ulla Pettersson S Tomas Söreling Vetlandavägen 57 Byängsvägen Målilla Målilla Revisor Ersättare S Bengt-Olof Karlsson C Willy Carlsson Virserumsvägen 25 Bäckvägen Målilla Målilla

26 De valda Kommunkansliet Kf 145 Silverdalens Folkets Hus-förening, revisor 1996 Valberedningen 6 s beslut Revisor Ersättare - Kjell Bäckström - Bengt Nyström Lantmätaregatan 2 Bruksallén Hultsfred Silverdalen

27 De valda Kommunkansliet Kf 146 Föreningen Träarbetarnas Museum, revisor 1996 Valberedningen 7 s beslut Revisor Ersättare C Yngve Rosén S Gilbert Carlsson Aggatorp Aspedalsgatan Virserum Hultsfred

28 De valda Kommunkansliet Kf 147 Vena Bygdegårdsförening, revisor 1996 Valberedningen 8 s beslut Revisor Ersättare C Sture Johansson C Ulf Wahlman Koppramåla Vederhult Hultsfred Hultsfred

29 De valda Kommunkansliet Kf 148 Vena Hemvärnsgård, revisor 1996 Valberedningen 9 s beslut Revisor Ersättare C Sture Johansson C Ulf Wahlman Koppramåla Vederhult Hultsfred Hultsfred

30 Kf 149 Dnr Kommunaliseringen av omsorgerna om utvecklingsstörda och särskolan samt genomförandet av psykiatrireformen På grund av riksdagens beslut om kommunalisering av omsorgerna och särskolan samt psykiatrireformens genomförande (Psyk-ädel) har förhandlingar genomförts mellan landstinget i Kalmar län och Kalmar läns kommunförbund. De avslutande förhandlingarna genomfördes den september 1995 då även representanter för samtliga kommuner fanns på plats. Avtal har upprättats såväl om överföringar av omsorgerna och särskolan som om psykiatrireformens genomförande. Avtalen rörande omsorgerna och särskolan är identiskt lika för alla 12 kommunerna i länet med undantag av den enskilda kommunens underskrift. Psykiatriavtalen däremot är kommunspecifika. Underlaget för den slutliga uppgörelsen i september redovisas i bilagor som medföljer de båda avtalen. Kalmar läns kommunförbund har med skrivelse till kommunstyrelsen den 21 november 1995 översänt avtalen för godkännande. Arbetsutskottet 644/95 Barn- och utbildningsnämnden 130/95 Socialnämnden 85/95 Kommunstyrelsen 189/95 s beslut Avtalet om överföring av omsorgerna om utvecklingsstörda och särskolan från landstinget till kommunerna godkänns enligt bilaga 1. Avtalet mellan Kalmar läns landsting och Hultsfreds kommun om psykiatrireformens genomförande godkänns enligt bilaga 2.

31 Kf 150 Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordföranden Gunilla Abrahamsson om ej betalda barntillsynsavgifter med mera Fullmäktigeledamoten Göran Berglund, m, har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson om ej betalda barntillsynsavgifter med mera. medger att interpellationen får ställas. Gunilla Abrahamsson meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari 1996.

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer