Granskning av intern kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Hotell och Restaurangprogrammet, Carlsund Motala kommun Lars Edgren Stefan Knutsson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Allmänt om intern kontroll Allmänt Ansvar för intern kontroll Syfte och metod Bakgrund Verksamhet Mål och riktlinjer Intern kontroll Dokumenterade anvisningar och rutiner Rutin för avstämning av dagskassor, Blåklinten Uppföljning av intäkter och kostnader Förädlingsvärde/täckningsbidrag (TB) Blåklinten Attest av leverantörsfakturor Allmänt Serveringstillstånd Allmänt Säkerhet Avtal...15

3 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Motalakommun granskat den interna kontrollen vid hotell- och restaurangprogrammet inom Carlsund. Bildningsnämnden är närmast ansvarig politisk instans. Sammanfattningsvis kan konstateras att den interna kontrollen inom skolans HR-program fungerar på avsett sätt men att delar kan förbättras och utvecklas. Revisorerna vill i detta sammanhang lyfta fram följande: Mot bakgrund av beslutet om god ekonomisk hushållning i kommuner bör Bildningsnämnden verka för framtagandet av ekonomiska och andra övergripande mål inom enheten Nämnden bör även upprätta detaljerade mål och mot bakgrund av den utåtriktade verksamheten eventuellt även någon form av policy för verksamheten inom hotelloch restaurangprogrammet. Här kan nämnas prissättning av måltider, förekomst, omfattning och utformning och av kvällsaktiviteter, catering, vinprovning, elevers och personals bisysslor, APU-platser mm Den löpande uppföljningen av verksamheten bör förbättras och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt bruttovinstens (TB) utveckling. Det är också lämpligt att fastställa ekonomiska mål för verksamheten, till exempel bruttovinstens nivå Efter genomgång av tillämpade rutiner är vår bedömning att rutinerna är bristfälligt dokumenterade. Det är viktigt att samtliga rutiner dokumenteras och regelbundet ses över samtidigt som tillämpningen löpande kontrolleras De rutiner och avstämningar som omger hotell- och restaurangprogrammets kassaredovisning är inte tillfyllest ur en intern kontrollaspekt. I detta sammanhang kan även göras den noteringen att kommunen saknar en övergripande dokumenteradkassaredovisnings/avstämningsrutin Här bör tillskapas av en rutin som garanterar att samtliga intäkter blir inbetalda och redovisade på kommunens konto samtidigt som beloppen också intäktsmässigt kan stämmas av. Här anser vi anser att varje dags kassaremsa, utvisande varje enskild transaktion, tillsammans med dags- och periodutslag och eventuella korrigeringsnotor skall sparas och tillsammans upprättad kassarapport stämmas av mot gjorda kontantinsättningar. Rutinen bör dokumenteras 3

4 För hotell- och restaurangprogrammets kassahantering kan även noteras att försäljningsintäkterna påverkas av kostnader. Programansvariga gör direktinköp av varor som kostnadsregleras tillsammans med intäkterna. Förfaringssättet ger upphov till nettoredovisning, vilket inte kan rekommenderas. Momsens redovisning blir också felaktig Det bör klarläggas om Blåklintens kassaregister medger momsredovisning med reduceringsregel. 4

5 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Motala kommun granskat den interna kontrollen inom restaurangprogrammet vid Carlsund. Syftet med granskningen är att bedöma den interna kontrollen i väsentliga rutiner. Mot bakgrund av väsentlighet och risk har ett antal kontrollmål selekterats ut. 3 Avgränsning Granskningen omfattar enbart hotell- och restaurangprogrammets verksamhet och i första hand Blåklinten. I vissa fall finns dock verksamheten i skolans restaurang medtagen i jämförelser eller beskrivningar. Detta beror på att produktion och försäljning av kost inom och mellan hotelloch restaurangprogrammet och skolans restaurang på många sätt är samordnad vilket ger mindre möjligheter till specifik redovisning av enskild verksamhet. Samordningen av verksamheterna ger påverka även den interna kontrollen och möjlighet till granskning av den interna kontrollen. 4 Allmänt om intern kontroll 4.1 Allmänt Intern kontroll är ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningarna. Kontrollsystemen bidrar till att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen. Den interna kontrollen består dels av redovisningskontroller dels av administrativa kontroller. Redovisningskontroller syftar till säkerhet i system och rutiner (dvs trygga tillgångar och förhindra att förluster uppstår) och rättvisande räkenskaper (dvs säkerställa en riktig och fullständig redovisning). Syftet med administrativa kontroller är att befrämja effektiviteten och tillse att resurserna disponeras för uppställda mål och i enlighet med fattade beslut. Vidare syftar de till att säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. Administrativa kontroller kan delas in i organisatoriska kontroller (skapas genom att organisationen utformas på 5

6 ett ändamålsenligt sätt) och förvaltningskontroller (skapas genom att styr- och rapporteringssystem utformas på ett ändamålsenligt sätt). 4.2 Ansvar för intern kontroll Bildningsnämnden är ansvarig politisk instans för den interna kontrollen inom skolans verksamhetsområde. Nämnden ska således upprätta anvisningar för organisation, utformning och funktion av den egna interna kontrollen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att främja och bevaka den interna kontrollen genom sitt tillsynsansvar. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. Motala kommun har för sin interna kontroll fastställt ett intern kontrollreglemente med tillämpningsanvisningar (KF , 178). Interkontrollplanen förutsätter att verksamheten har en intern kontrollplan för sin verksamhet (eget kontrollansvar) och att genomförda kontrollåtgärder dokumenteras i rapport. Enligt planen skall en enhet per år granskas avseende ekonomiska rutiner. För 2006 beslutades att Carlsund utbildningscentrum skulle granskas. Vid granskningen har fokus, utöver ren stickprovsgranskningen, lagts på kontanthantering, faktureringsrutiner och ekonomisk registrering. Av intern kontrollrapporten för 2006 framkommer att restaurangprogrammet har ett nära samarbete med restaurangverksamheten och att kontanthanteringen inklusive fakturering är relativt omfattande. Transaktioner registreras i kassaregister och avstämningsrutiner såväl dagligen som månatligen finns. Momsregistreringen sker med två olika momssatser. Kontanter bankas med viss regelbundenhet. Förvaring av dagskassor sker i kassaskåp. 5 Syfte och metod Syftet med granskningen har varit att bedöma nämndens kontrollsystem och den interna kontrollen av väsentliga rutiner vid skolans hotell- och restaurangprogram. Innan granskningen påbörjades har utifrån ett väsentlighets- och riskperspektivet ett antal kontrollmål valts ut och följande rutiner/verksamheter/områden var då aktuella: - Nämndens mål och dokumenterade rutiner för verksamheten - Budget och redovisning - Förekomst av kvällsaktiviteter, catering mm - Hur är rutinen för avstämning av dagskassor 6

7 - Hur ofta görs insättning av kontanta medel och hur sker förvaring av dagskassor - Förvaltningens/ekonomikontorets avstämning av insatta medel - Rutin vid beställning, mottagning och leverans av varor - Attester - Vilken kontroll sker av förädlingsvärde/täckningsbidrag. - Omfattning av svinn - Hur sker uppföljning av intäkter och kostnader - Inventeringar - Vilka stora leverantörer av livsmedel finns - Köptrohet mot avtal - Inköp och servering av vin/öl/sprit? - Säkerhetsfrågor För ovanstående rutiner har det skett en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Bedömningen har gjorts utifrån genomgång av olika dokument, ekonomirapporter och intervjuer. 6 Bakgrund 6.1 Verksamhet Initialt kan noteras att Carlsunds hotell- och restaurangprogram, till skillnad från många andra skolor, har en verksamhet som är samordnad med annan icke pedagogisk verksamhet som också bedrivs inom skolan. Upplägget får till resultat att såväl den verksamhetsmässiga som den ekonomiska uppföljningen försvåras, speciellt på detaljnivå. Verksamhetsföreträdare menar att valet av samordnad verksamhetsform ger en rationellare hantering och troligtvis även lägre kostnader. På minussidan kan otydlighet i gränsdragning mellan verksamheterna menligt påverka det utbildningsmässiga resultatet. Inom skolan pågår en diskussion om hotell- och restaurangprogrammets verksamhet i framtiden, på samma sätt som tidigare, ska vara samordnad med restaurangen eller om verksamheterna, på ett tydligare sätt, ska delas upp. Undervisningen inom hotell- och restaurangprogrammet på Carlsund omfattar tre årskullar. Varje år sker intagning av 35 elever. F n uppgår det samlade antalet elever till ca 80 stycken. Budgetansvaret för skolans samlade verksamhet (hela skolan) har enhetschefen (rektor). Vidare finns en rektor med ansvar för hotell- och restaurangprogrammet, restaurangen och handelsprogrammet (HP). Skolan har en ekonomiassistent med ansvar för löpande redo- 7

8 visning. Bildningsnämnden har en ekonom med övergripande redovisnings- och uppföljningsansvar. För den operativa verksamheten inom hotell- och restaurangprogrammet finns åtta lärare. Två av dessa svarar för undervisning i kärnämnen och sex med ansvar för servering, varm/kallkök, metodkök och storkök. Matproduktion bedrivs i tre olika kök/köksdelar, dels är det fråga om storkök/restaurangkök och den del av restaurangköket som tillagar mat till Blåklinten (hotell- och restaurangprogrammet) dels metodkök (undervisningskök). Produktionen i köken tillfredställer de behov av lagad mat som Blåklinten och restaurangverksamheten behöver. Enligt uppgift är den samlade matproduktionen anpassad till behoven på ett sådant sätt så att det mesta möjliga ska kunna tas tillvara/säljas. Blåklinten har enbart lunchservering. Catering eller specialarrangemang förekommer inte. Däremot serveras julbord men bara på lunchtid. Beställningsbok för verksamheten finns. Betalning sker såväl kontant, med kort som genom fakturering. Prisnivån vid lunchservering för dagens är 55 kronor och 130 kronor vid trerätters (förrätt, fisk/kött samt dessert). Enligt uppgift uppgår antalet ätande varje dag till mellan personer. I något enstaka fall är det fråga om hämtmat. Hotell och restaurangprogrammet har en specificerad budget på kontonivå. Den samlade intäktsbudgeten varierar stort mellan åren. Belopp tkr Samlad intäktsbudget 371,0 0,0 55,2 52,8 Av budget och utfall (Blåklinten) avseende intäkter av försäljning av läromedel (lunchservering) för åren framkommer följande: Budget/utfall tkr Budget 0,0 0,0 0,0 0,0 Utfall 0,0 94,3 120,0 47, redovisades utfallet för intäkter läromedel och försäljning av läromedel tillsammans under intäkter läromedel, därav utfallet. 8

9 Verksamheten i Blåklinten är integrerad med verksamheten i restaurangen, bl a svarar restaurangen för i stort sett alla beställningar av livsmedel som skolan gör. Skafferi och kylutrymmen är gemensamma osv. Kostnaderna fördelas sedan ut på hotell- och restaurangprogrammet med 12:e delar baserat på schabloner för livsmedel och dryck. Fördelningsschablon livsmedel och dryck (tkr) Livsmedel Dryck (öl) Vin Sprit 360,0 24,0 24,0 12,0 Kostnader för klart avskiljbara beställningar attesteras och kostnadskonteras direkt på Blåklinten. Kommentar: Hotell- och restaurangprogrammet är väl integrerat med restaurangens verksamhet. Diskussion pågår om en tydligare uppdelning mellan verksamheterna. Intäkter för försäljning av mat bör i möjligaste mån budgeteras separat. 6.2 Mål och riktlinjer Verksamhetsområde Bildning redovisar i kvalitetsredovisning för 2006, resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och bildningsnämndens prioriterade områden. Under kvalitetsredovisning för gymnasiet redovisas dels nämndens prioriterade mål och dels skolans egna mål. Nedbrutet på en mer operativ nivå har Bildningsnämnden inte lämnat några mer detaljerade mål/riktlinjer eller anvisningar för undervisningen vid skolans hotell- och restaurangprogram. I detta sammanhang kan noteras att nämnden har att bevaka att enheten lever upp till god ekonomisk hushållning (förändringar som avser kommunallag och lag om kommunal redovisning beslutade av riksdagen i november 2004 och som gäller fr o m ). Förändringarna innebär bl a att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska fortsättningsvis innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Av förarbetena framgår att mål och utvärdering ska omfatta såväl det finansiella som det verksamhetsmässiga perspektivet. Av propositionen och beslut framgår att ekonomi och verksamhet är viktiga medel i strävan att uppnå en god ekonomisk hushållning. I detta sammanhang är även delårsrapporten ett viktigt uppföljningsinstrument. 9

10 Kommentar: Vi anser att nämnden bör utveckla rutiner för formulering av mer konkreta mål, målbeskrivningar och uppföljning. Vi anser även att det är lämpligt att nämnden redovisar någon form av policy för undervisningen främst när det gäller den utåtriktade verksamheten inom hotell- och restaurangprogrammet. I detta sammanhang avses prissättning av måltider, förekomst, omfattning och utformning av eventuella kvällsaktiviteter, gästantal, catering, alkoholservering, vinprovning, elevers och personalens bisysslor, APU-platser mm. 7 Intern kontroll 7.1 Dokumenterade anvisningar och rutiner Carlsund saknar i stort dokumenterade detaljerade rutinbeskrivningar för den interna kontrollen inom hotell- och restaurangprogrammet. Attestrutin (besluts- och mottagningsattest) finns dock för beställningar som görs direkt till hotell- och restaurangverksamheten. I sammanhanget kan även noteras kommunens generella rutinbeskrivning vid fakturering. Sent under 2006 genomförde nämnden en IK-översyn (se avsnitt 3.2 ansvar för intern kontroll) Kommentar: Anvisningar bör upprättas för betalning med kontanter, betalkort och ev kuponger, extern och intern fakturering (underlag, kontakter mot faktureringsansvarig och intäktsuppföljning), avstämning av dagskassor (vem/vilka sammanställer rapport och räknar kontanter), kvittohantering (dagsutslag (Z1), periodutslag (Z2), lucköppningsutslag (X) och rulle), korrigeringar (vid felslag), moms, ekonomisk uppföljning (kostnader inköp och intäkter sålda varor mm). Inventeringar (livsmedel och alkohol) och inköps- och mottagningsrutiner svarar restaurangen för. 7.2 Rutin för avstämning av dagskassor, Blåklinten Tjänstgörande lärare är ansvarig för dagskassan. Efter lunch görs dagsutslag (Z1) inklusive utslag per transaktion. Avstämning sker mot kontanter, kortbetalningar (slipar). Tjänstgörande lärare i Blåklinten räknar kassabehållningen. Kontanter placeras i värdefack i låst utrymme. Skolpersonal (vaktm) hämtar kontanter en gång per månad. 10

11 Periodutslag, det s k Z2-kvittot, sker inte systematiskt. Någon kontroll av att summan av de dagliga avstämningarna, Z1-kvittona, är lika med Z2-kvittot görs inte. Manuell kassarapport upprättas en gång i veckan med dagsutslagen som grund. Rapporten inklusive dags- och periodutslag förvaras hos ekonomiassistenten. Kassaavstämning 1 görs av kommunens centrala ekonomiavdelning. I dagsläget erhåller ekonomiavdelningen bankens insättningsbesked samt kopia på underlaget (uppgift om antalet sedlar och valörer samt totalsumma) som följer värdepåsen vid hämtning. Underlag i form av kassarapport med utslagsunderlag (Z1 och Z2) förvaras på skolans ekonomifunktion vilket förhindrar en ändamålsenlig avstämning. Stickprov har tagits i kassamaterialet. I något fall stämde inte kassarapportens uppgift med dagsutslaget (Z1). Uppgifterna på kassarapporterna var lämnade av olika personer. Attest eller signatur saknades. På kassarapporten förs även in kostnader för direktinköp utanför de vanliga avrop restaurangen gör från de leverantörer kommunen har ramavtal med. Förfaringssättet får till resultat att intäkter och kostnader blandas på ett ur en redovisningsaspekt felaktigt sätt (nettoredovisning). Även momsens redovisning blir felaktig då den utgående skatten redovisas med full moms samtidigt som den ingående skatten på livsmedel redovisas efter reduceringsregel (12%). Varken intäkter eller kostnader blir föremål för attester. I de fall hämtmat tillhandahålls i Blåklinten ska även den utgående momsen redovisas efter reduceringsregel. Om kassaregistret medger detta var inte klarlagt vid granskningstillfället. Kassaapparaten har ett separat träningsregister (s k träningsläger) och detta används flitigt av eleverna. Det förekommer, när eleverna använder kassaregistret skarpt, att felslag görs. Enligt uppgift medger inte kassaregistret, efter dagsutslag, korrigeringar av felslag. Ändringar förs i sådana fall in på dagsutslaget (kvittot) för hand. Ändringarna signeras inte. En av lärarna har till uppgift att upprätta faktureringsunderlag. Faktureringsunderlag tillställs kommunen centralt som ombesörjer fakturering. Underlaget omfattar s k faktureringsblankett samt två ex av underlaget (notan). Originalunderlaget följer fakturan och 1 Kommunen saknar övergripande instruktion för redovisning och avstämning av intäkter i kassahantering. Ansvariga inom Bildningsnämnden har aktualiserat frågan. 11

12 kopia förvaras hos debiteringsenheten. Rutinen följer av kommunen upprättad beskrivning. Inom skolan går faktureringsunderlaget från ansvarig lärare i Blåklinten till ansvarig för faktureringen. Enligt uppgift tillställs inte faktureringsunderlagen debiteringsenheten med exakt regelbundenhet. Viss eftersläpning förekommer. Skolans interna rutin behöver dokumenteras. Kommentar: Själva redovisningen av restaurangens dagskassa (avstämning av dagsutslag mot kontanter/underlag) fungerar på ett acceptabelt sätt. Däremot saknas en heltäckande avstämning av att samtliga dagskassor redovisas och inbetalas på kommunens konto. Vi anser att varje dags kassaremsa, utvisande varje enskild transaktion, tillsammans med Z1 och Z2-kvittona och eventuella korrigeringsnotor skall sparas och stämmas av mot gjorda kontantinsättningar. Utslagkvittona bör följa attesterad kassarapport. Förvaring av kassarapport, insättningsuppgift, registerutslag (Z1 och Z2) inklusive eventuella korrigeringsnotor bör ske centralt. På kassarapporten får inte föras in avgående kostnader i form av kontantinköp vilket ger upphov till nettoredovisning. Momsens redovisning, måste då det är fråga om olika skattesatser, separeras i ingående och utgående del. Moms på hämtmat skall redovisas med reducerad moms. Korrigeringar bör i möjligaste mån göras innan dagsutslag sker. Vid eventuella korrigeringar på utslagskvitto skall de vara signerade. 8 Uppföljning av intäkter och kostnader 8.1 Förädlingsvärde/täckningsbidrag (TB) Blåklinten Försäljning, livsmedelsförbrukning och TB följs inte löpande. Måltal för försäljning, livsmedelsinköp eller TB finns inte. Kontroll av konteringsinstruktioner visar att samma kodsträng används när det gäller ansvar, verksamhet och konto, däremot går faktureringsintäkterna in på aktivitet för försäljning läromedel till skillnad från kontanter och kortintäkter som redovisas på aktivitet för förbrukningsmaterial läromedel. 12

13 Påförda kostnader enligt schablon, tillsammans ca 420 tkr i relation till försäljningsintäkterna för 2006, ca 120 tkr ger ett negativt TB/förädlingsvärde på 300 tkr eller 350%. Vid granskningar av andra hotell- och restaurangprogram runt om i landet har inte kunnat påvisas ett negativt TB/förädlingsvärde överstigande 100 %. Att uppvisa positiva TB för en restaurangverksamhet tillskapad av undervisningsskäl kan vara förenat med viss svårighet. Ändå ligger ett antal av programmen, enskilda år, runt 0 % i TB eller strax under. I jämförelse med andra hotell- och restaurangprogram kan även göras den noteringen att redovisade intäkter är låga. Restaurangens läge i förhållande till Blåklinten har gjort att utåtriktad verksamhet (kvällsaktiviteter, catering och specialarrangemang) i första hand genomförs av restaurangen. Blåklintens läge, långt från centrum, med få företag inom närområdet har även haft påverkan på valet av utförare av utåtriktad verksamhet. Kommentar: Frågan om inte schablonen för fördelning av kostnader från restaurangverksamheten på hotell- och restaurangprogrammet Blåklinten, är tilltagen i överkant såväl när det gäller livsmedel som dryck. Försäljning, livsmedelsförbrukning och TB bör följas löpande. Måltal för TB bör finnas och följas löpande. Upprättandet av måltal för TB mm kan medföra att såväl verksamhet som redovisning måste separeras mellan de organisatoriska enheterna hotell- och restaurangprogram och restaurang. Exakt samma kodsträng bör användas för all intäktsredovisning från Blåklinten oavsett om det är fråga om kontanter, kort eller fakturering. 9 Attest av leverantörsfakturor 9.1 Allmänt Beställning av varor, främst livsmedel, görs av ansvarig i restaurangen. Ankommande varor tas emot av lärare. Uppackning sker ofta av såväl lärare som elever. Följesedel skickas till ansvarig inom restaurangen. Följesedeln sparar tills ankommande gods avprickats. Gransknings- och beslutsattest följer gällande attestordning. I de fall gods skall beställas direkt till Blåklinten skall besluts- och mottagningsattest ske av lärare inom hotell- och restaurangprogrammet. Stickprov visar att det i de flesta fall 13

14 fungerar på avsett sätt. I något fall är dock attesterna utförda av attestansvariga för restaurangen. Attestförfarandet är elektroniskt och attesten möjliggörs genom ett lösenord i samband med inloggning i systemet. Attesten tecknas med ett lösenord för varje faktura. Attesten utgörs av bokstavskombination mot bakgrund av personernas organisatoriska hemvist samt namn. Kommentar: Vi har genom stickprov gått igenom ett antal fakturor. I något fall var attesten utförd av ansvariga inom restaurangen. Eftersom verksamheterna inom restaurang och Blåklinten är samordnade styrs attesteringen ibland av praktiska omständigheter. Normalt sett bör dock all fakturering som avser hotell- och restaurangprogrammet attesteras enligt beslutat attestordning. I de fall fakturan inte innehåller samma information om levererad mängd och omfattning som följesedeln bör följesedeln fogas till verifikationsmaterialet och sparas som redovisningsmaterial. 10 Serveringstillstånd 10.1 Allmänt Att inneha ett serveringstillstånd innebär att restaurangen har rätt att köpa alkohol från grossist, rätt att sälja alkohol, att bokföringen ska skötas, att ändamålsenlig kassaapparat ska finnas mm. Inköpen skall göras av den som har serveringstillståndet eller av någon som den ansvarige utser. Serveringstillståndet avser slutna sällskap och omfattar båda matsalarna och skolans entrehall. Tillståndsmyndigeten har givit skolan ett utökat tillstånd för servering vid ett speciellt tillfälle per år. Tillståndsmyndigheten ser hela skolan som innehavare av serveringstillståndet även om det är givet till en enhet/person. Varje år lämnar restaurangen in en s k restaurangrapport till socialförvaltningen över omsättningen för starksprit, vin och öl. I de fall hotell- och restaurangprogrammet förbrukar någon form av alkohol sker uttag ur restaurangens förråd alternativt införskaffas separat. Skolans (restaurangens) beställningar av alkohol sker normalt via upphandlad ramavtalsleverantör för livsmedel. 14

15 Kommentar Blåklintens alkoholhantering inskränker sig i stort sett till det som förbrukas i samband med matlagning (flambering, såser och efterrätter). Restaurangen upprättar varje år en förbrukningsredovisning (restaurangrapport). Eftersom ansvaret för alkoholhanteringen åvilar restaurangen har den inte varit föremål för granskning. 11 Säkerhet Vi har bedömt säkerheten när det gäller förvaring av kontanter i Blåklinten. Kontanter förvaras antingen i kassaregister, kassaskåp eller värdeskåp mellan hämtningarna. Kommentar: Vi bedömer att förvaringen av kontanter mellan hämtningarna är ändamålsenlig. 12 Avtal Kommunens upphandlingsavdelning ramupphandlar regelbundet leverantörer för livsmedel. Skolans redovisning för 2007 har ställts i relation till gällande ramavtalsförteckning på livsmedelsområdet. Av granskningen framkommer att livsmedelsinköp gjorda av ansvarig vid restaurangen vid Carlsund i stort sett följer tecknade ramavtal. Granskningen omfattar total anskaffningsvolym per leverantör för perioden, årets tre första kvartal. Leverantör Belopp Ramavtal Servera AB ,00 x Östgöta Trädgårdshall ,91 x Krönleins Bryggeri ,63 X Arla foods AB ,44 X Vallins Bageri och Cafe ,49 Lilla Hembageriet i Motala AB ,78 Delicato bakverk AB ,11 Axfood Närlivs AB ,56 X 15

16 GB Glace ,76 X Br Hansson i Göteborg export 9 951,05 X Maxi Stormarknad 1 036,53 X Hotell- och restaurangprogrammet påförs kostnader enligt schablon. Carlsund (restaurangen) har köpt konditorivaror för ca 100 tkr under perioden. I hela kommunen är beloppet betydligt mer omfattande. Tidigare har det gjorts försök att upphandla ramavtal för produktområdet utan att lyckas (inga anbud). Enligt inköpsansvarig i kommunen kommer kommunen att försöka göra en ny ramupphandling för produktområde konditorivaror. Kommentar Rekommenderas att ny upphandling för produktområde konditorivaror genomförs. 16

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten Revisionsrapport Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten mm vid Anders Ljungsteds gymnasium. Linköpings kommun Datum: 2009-02-09 Författare: Stefan Knutsson Lars Edgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse (W t'a&a asa&i5 ht q 01031 Datum Diarienummer 2007-02-12 Ls070056 Konsult & stöd Mats Dahlgren, redovisningschef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 60 mats.dahlgren

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Försäljning intäkter vid Carlsunds utbildningscentrum

Försäljning intäkter vid Carlsunds utbildningscentrum Försäljning intäkter vid Carlsunds utbildningscentrum Motala kommun Revisionsrapport 2011-10-04 Lars Edgren Innehållsförteckning Revisionsrapport... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Servicenämnden

Granskning av interna kontrollen Servicenämnden Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Servicenämnden Landstinget Halland Datum 2006-08-07 Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun

Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun Revisionsrapport* Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun 2008-06-09 Stefan Knutsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden

Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Halmstads kommun 2009-07-01 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-07-01 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer