24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)"

Transkript

1 SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26) Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Stallmästaregården har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med ägaren till fastigheten Haga 2:7. Fastigheten ägs av Anders Bodin Fastigheter AB genom dotterbolag (nedan Anders Bodin ). I avtalet förbinder sig Anders Bodin att på egen bekostnad utföra alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. I exploateringsavtalet ingår en mindre reglering av mark från stadens fastighet Haga 3:6 till Stallmästaregården. För denna markreglering ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Kopplat till detaljplanen har stadsledningsförvaltningen även har förhandlat fram två avtal med Trafikverket avseende dels utbyggnad av allmän plats inom planområdet, dels utförande av skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av detaljplanen. Stadens samtliga åtaganden i dessa både avtal förs över fullt ut på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården, avtal med Trafikverket avseende anläggande av skyddsräl på Värtabanan, samt avtal med Trafikverket avseende ersättning för arbeten föranledda av ny detaljplan för Stallmästaregården. Signatur

2 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (2) KS/ 2009:26 TJÄNSTESKRIVELSE Exploateringsavtal samt avtal med Trafikverket avseende genomförandet av ny detaljplan för Stallmästaregården, inom stadsdelen Haga. Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Stallmästaregården har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med ägaren till fastigheten Haga 2:7. Fastigheten ägs av Anders Bodin Fastigheter AB genom dotterbolag (nedan Anders Bodin ). I avtalet förbinder sig Anders Bodin att på egen bekostnad utföra alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. I exploateringsavtalet ingår en mindre reglering av mark från stadens fastighet Haga 3:6 till Stallmästaregården. För denna markreglering ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Kopplat till detaljplanen har stadsledningsförvaltningen även har förhandlat fram två avtal med Trafikverket avseende dels utbyggnad av allmän plats inom planområdet, dels utförande av skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av detaljplanen. Stadens samtliga åtaganden i dessa både avtal förs över fullt ut på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården, avtal med Trafikverket avseende anläggande av skyddsräl på Värtabanan, samt avtal med Trafikverket avseende ersättning för arbeten föranledda av ny detaljplan för Stallmästaregården. Ärendet Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till ny detaljplan för Stallmästaregården. Planen reglerar ny bebyggelse inom fastigheten Haga 2:7 och innebär att en ny flygelbyggnad innehållande en konferensanläggning och ca 30 hotellrum uppförs inom planområdet. Befintliga byggnader inom planområdet skyddas i detaljplanen med (q) innebärande att byggnaderna inte får rivas eller förvanskas samt att byggnadernas exteriörer ska behållas intakta. Befintligt linneförråd måste dock flyttas för att möjliggöra den nya bebyggelsen. Parallellt med planarbetet har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med fastighetsägaren Anders Bodin för att reglera parternas respektive åtaganden och därmed säkerställa genomförandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet förbinder sig Anders Bodin att genomföra all exploatering inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. Exploateringsavtalet reglerar också

3 2 (2) överlåtelse av ett ca 130 kvm stort område inom stadens fastighet Haga 3:6, som genom fastighetsreglering överförs till Anders Bodins fastighet Haga 2:7. Markområdet innehåller inga byggrätter utan ska användas för att utöka befintlig parkering inom Stallmästaregården. För denna marköverföring ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Anders Bodin förbinder sig också att ersätta staden fullt ut för stadens ekonomiska åtaganden i nedan nämnda avtal med Trafikverket. Anders Bodin avsäger sig vidare alla ersättningskrav mot staden med anledning av q-bestämmelserna i detaljplanen. Utöver detta innehåller exploateringsavtalet bestämmelser om att Anders Bodin ska följa kommunala policys, såsom Solnas dagvattenstrategi, samt specifika dokument som tagits fram för projektet, såsom gestaltningsprogram och miljöprogram. Utöver exploateringsavtalet förutsätter genomförandet av detaljplanen att två avtal tecknas mellan staden och Trafikverket. Stadens åtaganden enligt dessa avtal överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Trafikverket har inom ramen för projekt Norra Länken byggt ut allmän plats (gc-väg) inom planområdet. Förvaltningen har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket avseende reglering av kostnader för denna utbyggnad. I avtalet förbinder sig staden att erlägga en ersättning om kr till Trafikverket för utbyggnaden. Ersättningen ska erläggas mot faktura. Stadens åtagande överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. För detaljplanens genomförande erfordras extra urspårningsskydd på Värtabanan i form av s.k. skyddsräler. Förvaltningen har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket som reglerar ansvaret för utförande och kostnader för dessa skyddsräler. I avtalet åläggs Trafikverket för att projektera och anlägga skyddsrälerna i samband med att Värtabanan återläggs i sitt permanenta läge mellan år 2017 och Staden ska ersätta Trafikverket för de faktiska kostnaderna för dessa åtgärder. Ersättningen ska erläggas mot faktura efter slutbesiktning av skyddsrälerna. Stadens åtagande överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Peter Granström Exploateringschef Tove Willart Exploateringsingenjör

4 1 (9) Mellan Solna kommun (org. nr ), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården (org. nr ), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges i 4.9 nedan träffats följande Exploateringsavtal avseende Stallmästaregården, Haga 2:7 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN Markägande Exploatören är ägare till fastigheten Haga 2:7 och avser att uppföra ny bebyggelse för hotell och konferens inom det område, nedan kallat Exploateringsområdet, som är markerat med streckad begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga Detaljplan Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Stallmästaregården antages och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag SBN 2009:189, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 1.3 Övriga lov och tillstånd Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs för att exploateringen skall kunna genomföras. Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att nödvändiga lov och tillstånd skall kunna beviljas respektive inhämtas. Exploatören ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE MM 2.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 2 Den del av Stadens fastighet Haga 3:6 som i Detaljplanen utgörs av kvartersmark för Stallmästaregårdens parkering, markerad med streckad linje på Bilaga 2, skall genom fastighetsreglering överföras till Exploatörens fastighet Haga 2:7. För området ska Exploatören erlägga en regleringslikvid om trettiotusen (30 000) kronor senast första helgfria vardag som infaller efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Tillträde får ske när betalning erlagts.

5 2 (9) Markområdet överlåts i befintligt och av parterna besiktigat och godkänt skick. Exploatören avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel och brister av vad slag de vara må inklusive dolda fel och brister. Exploatören ansöker om erforderlig fastighetsbildning och svarar för kostnaden för denna. Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för i denna paragraf angivna markområden i mindre utsträckning ändras skall avtalet i stället avse de vid förrättningen bestämda områdena. 2.2 Servitut Gång- och cykelväg Exploatören medger att befintligt servitut ( /4.1) för gång- och cykelväg inom Haga 2:7 utökas så att det överensstämmer med det område som angivits med x på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1. Belysning och ledningar mm Exploatören medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, samt belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. Kvartersmark som inte får spärras av Det område inom Exploateringsområdet som markerats med prickar på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, får inte spärras av med bestående hinder i någon form. Området är primärt avsett för Exploateringsområdets behov. Anläggningar inom området anläggs, ägs och förvaltas av Exploatören på samma sätt som övrig kvartersmark. Allmänheten får passera området till fots eller med cykel. Exploatören medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i exploatörens fastighet Haga 2:7 till förmån för Stadens fastighet Haga 3:6. Exploatören medger vidare att inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, upplåta ledningsrätt till det av Staden helägda bolaget Solna Vatten AB samt att upplåta servitut eller ledningsrätt till övriga berörda ledningsägare. 2.3 Anläggningsavgifter Exploatören svarar för alla anläggningsavgifter inom Exploateringsområdet såsom kostnader för anslutning av vatten och avlopp, el och fjärrvärme mm. 2.4 Markföroreningar Exploatören ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.

6 3 (9) 3 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 3.1 Samordning och tidplan Exploatören skall genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta avtal. Exploatören skall, i samråd med Staden, upprätta en huvudtidplan för exploateringen. Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med de ledningsdragande bolagen. Exploatören skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att hotell- och konferensverksamheten får en acceptabel kontakt med gator och parker. 3.2 Bebyggelse inom Exploateringsområdet Exploatören avser inom Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen uppföra bebyggelse för hotell och konferens omfattande ca kvm BTA. Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken inom Exploateringsområdet. Exploatören ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid kvartersmarken och som är en följd av Exploatörens byggoch anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställandeoch anslutningsarbeten skall utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. Exploatören bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att bebyggelsen inom Exploateringsområdet skall erhålla erforderligt skydd mot buller och vibrationer från vid tidpunkten för Detaljplanens laga kraftvinnande omgivande verksamheter. 3.3 Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna utformningen av byggnaderna inom Exploateringsområdet med utformningen av allmän plats har Staden, genom dess stadsbyggnadsnämnd i samråd med Exploatören, upprättat ett gestaltningsprogram, Bilaga 3. Detta gestaltningsprogram utgör ett för Staden och Exploatören gemensamt underlag vid projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse och markanläggningar inom Exploateringsområdet. Exploatören skall vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse och anläggningar på tomtmark liksom de allmänna anläggningarna inom Exploateringsområdet, verka för att detta program följs och ha kostnadsansvaret för dess genomförande. Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Exploateringsområdet skall anordnas och bekostas av Exploatören. Exploatören har beslutsrätt om konstnärlig utsmyckning skall

7 4 (9) utföras. Förslag till sådan utsmyckning skall tas fram i samråd med Staden i samband med bygglovansökan för exploateringen inom Exploateringsområdet. 3.4 Teknisk försörjning Den bebyggelse som Exploatören uppför inom Exploateringsområdet skall vara möjlig att anslutas till fjärrvärmenätet. Om annat energiförsörjningssystem än fjärrvärme används skall Exploatören redovisa att valt energiförsörjningssystem är bättre för bygganden ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt. 3.5 Ledningar Exploatören bekostar alla ledningsåtgärder inom Exploateringsområdet samt följdåtgärder utanför Exploateringsområdet. 3.6 Åtgärder under byggtiden Allmän platsmark Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation intill Exploateringsområdet inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Exploatören skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. Exploatören ansvarar för att Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. Vid överträdelse skall Exploatören utge vite med kronor per skadat träd, (gäller när stammens diameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark). Vid annan skada ansvarar Exploatören för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens reparation av skadan. Kvartersmark Exploatören åtar sig att bevara de befintliga träd inom Exploateringsområdet, som enligt Detaljplanens bestämmelser är skyddsvärda, med undantag från de tre träd som ringats in i Bilaga 1. Om något eller några av dessa träd under den tid exploateringen pågår och under ytterligare två år efter det att slutbevis erhållits, på grund av Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, allvarligt skadas, avlägsnas eller dör skall Exploatören vid vite av kronor per träd plantera motsvarande antal nya relativt fullväxta träd. Sådan återplantering skall ske enligt Stadens instruktioner. Innan byggstart skall Staden och Exploatören gemensamt inspektera träd och annan vegetation som omfattas av denna 3.6. Vid denna inspektion skall status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 3.7 Provisorier under genomförandet Exploatören skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning till Exploateringsområdet som erfordras för exploateringens genomförande.

8 5 (9) Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) inom och i anslutning till Exploateringsområdet skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden kunna användas för sitt ändamål. Exploatören skall svara för att det under hela byggnadstiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta enligt Stadens anvisningar. Exploatören skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet. 3.8 Byggetablering Byggetablering skall i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och Exploatören bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, skall Exploatören tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med stadsmiljöavdelningen på Stadens stadsbyggnadsförvaltning om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Exploatören skall ansöka om polistillstånd för den med Stadens stadsbyggnadsförvaltning överenskomna etableringsytan. Exploatören skall tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, håller sig inom Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Exploatören är införstådd med att Stadens stadsbyggnadsförvaltning kan komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Exploatören eller dess entreprenör nyttjar mark utanför Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan. Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan skall avgränsas med ett stabilt två meter högt stängsel. Exploatören ansvarar för Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan hålls i ett säkert och vårdat skick. Exploatören skall under hela utbyggnadstiden säkerställa tillgänglighet till upplåtet servitutsområde för allmän gång- och cykeltrafik ( /4.1). Samråd med Staden skall ske om delar av området temporärt behöver spärras av. 3.9 Miljöprogram Staden och Exploatören har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering och handlingsplan för exploateringen, Bilaga 4, med syfte att sammanfatta miljömål samt åtgärder och uppföljning. Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd.

9 6 (9) Miljöprogrammet med handlingsplan skall följas intill dess skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Exploatören. Exploatören skall upprätta ett kontrollprogram, baserat på miljöprogrammet och handlingsplanen, för den miljö- och omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall även innehålla åtgärder för att minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet skall tas fram i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och skall vara fastställt senast två månader före byggstart. Exploatören skall stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet Dagvatten I enlighet med Stadens dagvattenstrategi, Bilaga 5, förbinder sig Exploatören, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten inom Exploateringsområdet genom exempelvis infiltration i marken. Är det enligt Stadens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvattnet, får detta efter fördröjning, enligt Stadens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Vid bedömning och anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i sitt ställe Informationsskyltar Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet skall utformas efter anvisningar från Staden. ÖVRIGA VILLKOR Avtal med Trafikverket En förutsättning för att Detaljplanen skall kunna antas är att Staden träffar avtal med Trafikverket avseende skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av den i föreliggande exploateringsavtal aktuella byggnationen samt avtal om utbyggnad av allmän plats (gc-väg) inom Planområdet. Avtalen bifogas, Bilaga 6 och Bilaga 7. Exploatören förbinder sig att ersätta Staden fullt ut för Stadens ekonomiska åtaganden enligt ovan nämnda avtal. 4.2 Q-märkning av byggnader De byggnader inom Planområdet som på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, givits planbestämmelsen q1 ( Byggnad får ej rivas. Dess yttre karaktär får ej förvanskas. ) och q2 ( Byggnad får ej rivas eller flyttas. Dess yttre och inre karaktär får ej förvanskas. ). Exploatören godkänner dessa planbestämmelser och avsäger sig alla ersättningskrav mot Staden med anledning av detta.

10 7 (9) 4.3 Överlåtelse av exploateringsavtalet Exploatören förbinder sig vid vite av kronor i penningvärde att vid överlåtelse av äganderätten till fastigheterna inom Exploateringsområdet tillse att de nya ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt detta avtal genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse: Köparen förbinder sig vid ett vite av kronor i penningvärde , i av Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Exploatören träffat exploateringsavtal avseende Haga 2:7 daterat. Exploateringsavtalet bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid avtalet, vilket skall fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Solna stad med kronor i penningvärde Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. Om Exploatören skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 4.4 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Exploatören. 4.5 Hävning Vid väsentligt brott mot detta avtal äger parterna häva avtalet om inte rättelse sker inom skälig tid efter skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning skall ekonomisk reglering utgå för skada som är anledning till hävningen. 4.6 Force majeure Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt avtalet.

11 8 (9) 4.7 Ansvar för skada Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i samband med utförandet av förpliktelse enligt detta avtal. Part ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt avtalet. 4.8 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 4.9 Avtalets giltighet Detta exploateringsavtal är, med undantag från 4.1 ovan, till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte dels Solnas kommunfullmäktige senast godkänner exploateringsavtalet genom beslut som senare vinner laga kraft, dels Solnas kommunfullmäktige senast antar ny detaljplan enligt 1.2 genom beslut som senare vinner laga kraft, Exploatören är medveten om att att Solnas stadsbyggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli föremål för rättsprövning, detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av förslag till detaljplan. * * * * *

12 9 (9) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Solna den För Solna kommun genom dess Kommunstyrelse För Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården ( ) ( ) ( ) ( ) BILAGOR: 1. Detaljplanekarta med Exploateringsområdet markerat. 2. Markreglering 3. Gestaltningsprogram 4. Miljöprogram 5. Dagvattenstrategi 6. Avtal mellan Staden och Trafikverket ang. skyddsåtgärder på Värtabanan 7. Avtal mellan Staden och Trafikverket ang. utbyggnad av gc-väg

13 """And<W'lJochu~Sr~ UIa/'I~~"""'MIo ~_ ~.' ~h_ ~_~ ~~IOr~_..... ~_.. ~ ~58~ 0+-" cs ", dj...-<) 2'".-J _1\ : " :' _--- : l~ ':',' : uxn - /~!:,,,:., HAGA ~,,<' '. ~ \, \? 4 ~ --:,,- i \, 0 "C' ::~,>,:,,: ~_o:</',.:': PLANBESTÄMMELSER f Oll_III... Inom_med-..._~.E_~ : h :.:~._: ~ y/'._- - ~,- GRÄNSER ~ ~... E~ ANVÄNDN ING AV MARK OCH VAn EN A ll männa platser I ~OKAlGA.T'" I l.oi\aiir"ooi' Kvartersmark t;p; 1t.K,.., R_reng. fiolfii""" ""''''''... nngg.'11 Vattenområden w I Op.,.j",,_ w, 8ty;g1 UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER bro ~"""cy-., BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BeBYGGANDE I ~ ~'r1<onfwlrie~ ~ ~ MaoQn f6rdyggaouro. """"",,,, ----tllgtnglg""-~~ 1IIg1lngllgNl<""'0n~0CfI~ MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark.) Mark och vegetation s.)'d<i._trioo<llgl_ IArInlo ui8ti...x... Alm, apel, ~ och _ ~ med... _ 1"'"""""* "'_tio cm. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Utformning < )o ><Og.~I.. f«igoio--.cj<li ~ d _-'-;I~ III ~"",-,~mm~ ~ L-.tvon""" "_.. alldooj.~_. ~"*'''''0IIn.. _.. ',5_!tt~ T~lmo..,_~... ~~,..., ~...,._pio_"""~t~'. Byggnadsteknik v'-'"._.. ocn.....,., v._... _.....do_~~i~ r)m!"kog.oii< W:I_~""-' _... bo v'-'"ocn_.....,., Upc>ooIovtgonol<._... b. F~OI<O_mool...,., do_... p<iofq~i~...-~1idon. l_ior~"'_"""_"' oft~. oii<... oio.. _.....,_".~.v UppooIo... COO~~ rioi<orl~ bo Fa.- Inom~oko~. Vl...,.. ~. Värdefulla byggnader... och områden f&_~ _ s-.w-ltrroo_o... ytn_noroj_. FoIt... pr--.g.. "lw>oti~or.lljnld "*'_, NorIl)ol\al"oIot.~ 2 Q. O--,ltroj JvttM.Onornr-ocn Noroj ~_-.ng. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetld Ge 00 _ 1t151t.sog...,_.1<rIoII Ändrad lovplikt, lov med villkor..._... fo!o"~-. -, B~IIt ""\IM_tI)W">IOI_ 1.,."....~ocn"...-j""''''_I~'''_IIO<m. u-.eocnplmea... OII'lI<t8I5I~ ~_95cm ~r'3<im«i... om"'-..,~~_ll5cm. Takgeometrl1... ocnpl... ""'..,...,"'*"""'*~_~cm omg._mool"'_'mid)eto/ijd"._,25cm. Strandskydd ~""""""'Inom_~ Information: Utformning av byggna<ier,kli I." ~a, mo( K~ (KML~ D~! Irfllll»'Og"~ d.mln"" och Ir ett okydd~. D F/lrAnclrtngar ~ mmk. byggnadllroch lrki 9IuI UllslåndsprOvas hos L,, r L"ff,;:llrn ~: './ :' ///'/ /' / // 1: '1~~ :,,/' +9.3 Stockholms kommun /,,/./'.-'."" 't-~~ ~' /.~~,1'\ U' Principtakplan 1 ilet((knt(i,\;! - +- K""""'V_ -- - F~"7W.~..... \~ " D CZJ _ 1""9"""" h~n t<-n """'b c.....,~liil F"'>l<1JOl_1InJo" - K''''''''''J"W'-''I..o. _.- ~,- 8~ b<v~ li97s.,~ 8\'W'1Od.btg'~ + ~... t '0 '!" ~.. ffi G t lj fl d k a r I a o ~_ml... _9'J~oo H:id>,*", III< 00 2Im-<IHlI!/"".:/OlHl:/ 1l o Cntw:I<...,,,, IWlII'al "" Sdno ''''''''' "l """_'''''''l;o. HoI.Sl<'"""J K"!I'QI~ LAnssty<elset!. Principsektion 1 -- ~I Normalt planlörfarat'kkt Detaljplan för Stallmästaregården Stadsdelen Haga i Solna stad D AntagandehandlIng, upprättad december _ se 0 _ D D' "-.._ 0-0_,- ~,,;;- -SaN 2009:189

14 F ~""'gnoor ~~_~ ""_~hl to _ I,, 01 \5 ~+, gj V~ ", ~ c:d L,, '\.'., ' '\. ~L'1!' " " ::.~ ~ ---- / I: \"-.~ ! '; :.:~:-:~.. L.{.)~ " ' ', ' 1.""," " ~... \. l, HAGA // '.'.. fu :',' \» : i/q ' '\,.,.:!.t: :::~~Z \J 65 'ja j +13 \--, A,~, i,..,,///...,,/ +9.3 I + \ \, \ \ + \ \ + \ \ + \ \ + \ l 1:11j "~,,,' f'!n:',,;i.:',/j /,'" ////"'.. //'/// ": 1 ~:~ Stockholms kommun -- PLANBESTÄMMELSER m«i_~.e_1ngmon..."...oo:h"iiortrininear_... ~... ~~ GRANSER '- ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN Allmånna platser I LOIW.GA.T4 :la.t... l I ~ Kvartersmark. C H,K,-9 ~. _"""""oioo.. _4Igoo' \1 Vattenområden -! w! 0-. ~ UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER bro G*'It-..., BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE _ ", "'r.e~ I f 1 MM..,"'IIyggn,,",* ~IIIt_~... IIIgAr9I\JII)r_~_~ MARKENS ANORDNANDE (utfoonning av kvartersmark.) Mark. och vegetation ~""' "Jr-. -._. AIm.... ltogoidi<oc:n'-'""'l... _ I ~"._ i!io CII'I. l.inol..."~...a... _ I ~,,._95""' ~...,..."'_.. 1~"._ 125 C1T1. ' Takgeomelri 1...,. ~ "..... [ -. ''',.- ~... ~ /~-.../.I I Prlnclp/skp/an 1.. ~ I t:::--~ ~./... ~~ '-.:( 1-. I '_n -... ~...-qn_...- """'.f'ei.,... _..). ~ 'a<'ie"1ct'" ~ Ct":aos... _... b...\~ Ijrn -,- l~~arl F D CZJ.,-_..-.,..,."'" + -- '\IoN_~"... ~ '!,., ~ ':" ":'- ffi Grundkarla ~"'~"'e.oo ""'''''00 1O1l-O~ I,...iI!lI'W 7! ~'" ""ar l~" Si:Cni "-" - lta>q "'" _'~" --, N._ ~.- PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE Utfonnnlng.., ><Ogooo-""*'_- 0leg000-.ejcl1... ~ <E>.dL _-""",- IU ~ ~ ~25 V ~" _... oo _.~_,~_.-- T...,.".,.. ~""'-,_ Byggnadsteknik ~,._Pl_.. ~T~'. ". VIW-. l&mter_iakoml V_... _... "'''''_~hl~_ ~"""IIIf~_""_".. _-.._..._u.... ~ '" vldillw'<uplv_ v~ -, ~... _... ~ ~_ ~...".., _ I>. F--.og I'IItIIyo_._' ~._ ~ _-~ ~ Värdefulla byggnader OCh områden q....-.ooo.o..._..._fiio" _..-.-.v_b,n "'_... _,."... _2 8_ Q. FlI'W*I*...,... Ooo.orm_IYo... _... FIIo"_IIfOCIoooMII... ~ ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomför"andetld Goo,,"iIOo _-.-.-._~_... "'~"""_OOCIpIOtooO_.. Ändrad IovpIlkt. lov med villkor ,...,-, ~. _I~"_ lfti_pl_... _I~PI_a5"" CNrIgo... """""'"'~ PI _'2$=- Strandskydd ~_.. Information: UI!OImnIng... ~""I... provas... I(~ ( IO.I,.). ~...al>m"'-"""'''''''.. en~ """_..F~"-'~ochlrlcl""~ 1>oI Principsektion 1 -, Nonnah p!anfmarande - AntagandehandlIng, upprättad december 2014 o ~ 0 Be 0_ 0'_ s_ 0 _ a Detaljplan för Stallmästaregården -!;- - Stadsdelen Haga j Solna stad ~:

15 STALLMÄSTAREGÅRDEN - HAGA, BRUNNSVIKEN KONFERENSANLÄGGNING GESTALTNINGSPROGRAM REV (45)

16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 4 BYGGNADSUTFORMNING OCH GESTALTNING 15 PARKEN 35 INLEDNING 5 SITUATIONSPLAN 15 LANDSKAPSGESTALTNING 35 DETALJPLAN BAKGRUND 6 7 VY FRÅN INFARTEN PRINCIPER FÖR FASAD FASADER ANLÄGGNINGENS NUVARANDE SKICK ILLUSTRATIONSPLAN PARKSEKTION LÄGET IDAG 7 TAK- OCH FASADMATERIAL HISTORISKA REFERENSER 39 PLATSENS HISTORIA STALLMÄSTAREGÅRDEN I KARTOR STADSBILSANALYS NATUR- OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN REFERENSER MILJÖBILDER PLANER, ENTRÉPLAN PLAN -1 PLAN -2 PLAN SAMTIDA REFRENSER PLANTERINGAR OCH VEGETATION INNERGÅRD MED VATTENSPEGEL 34 STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM (41)

17 FASTIGHETSÄGARE MEDVERKANDE KONSULTER FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STALLMÄSTAREGÅRDEN Nyréns Landskap STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM (41)

18 FOTOMONTAGE SETT FRÅN BRUNNSVIKEN SAMMANFATTNING Stallmästaregårdens sammanhållna värdshusmiljö står i begrepp att utvecklas i ännu ett steg. Genom åren har gårdens speciella 1700-talskaraktär påverkats av många bättre eller sämre byggnadstillägg, växande kringliggande vägsystem och hårt allmänt slitage. Nuvarande ägares önskan att utveckla anläggningen för att kunna attrahera konferens- och nattgäster har öppnat möjligheter för tillförsel av nya kvaliteter. En tillbyggnad med avstamp i den befintliga bebyggelsens förhållande mellan byggnad och gårdsrum skapar dialog mellan gammalt och nytt. Samtalet fortsätter i trädgårdsplaneringen, där en sekvens av terrasser av olika karaktär förankrar både den nya och befintliga bebyggelsen i platsen. Den nya flygelbyggnaden ligger som pendang till huvudanläggningen i väster. Den ersätter en påver terrass samt en äldre träpaviljong vilken föreslås flyttas till ett mer prominent (och troligen ursprungligt) läge närmare vattnet. Den nya flygeln får, med sina stora tältliknande tak, drag av 1700-talets lekfulla paviljongarkitektur och är samtidigt med sitt enkla formspråk omisskännligt samtida. Nybyggnaden öppnar, till skillnad mot den västra gården, upp sitt gårdsrum mot Brunnsviken. Fasadens variationen av olikfärgade fält bidrar till en festlig prägel, vilket förstärks av den terrasserade spegeldamm som förenar den nya flygeln med det befintliga Tingshuset. En smal atriumslits mitt i dammen dramatiserar relationen till konferensutrymmena under, en folie helt i linje med Hagaparkens andra överraskningar. STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM REV (41)

19 VY FRÅN BRUNNSVIKEN, FOTO JANUARI 2013 SYFTE, MÅL OCH STATUS Stallmästaregården vid Brunnsviken i Solna kommun ägs av Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården. I fastigheten bedriver Nobisgruppen restaurang- hotelloch konferensverksamhet. Anläggningen har högt allmänt anseende och håller en hög standard i sin inre miljö. Verksamheten innehåller samtidigt möjligheter att expandera och på så sätt tillföra den välbesökta miljön nya värden. Genom att bygga en ny hotell- och konferensdel på tomtens sydöstra del kan den i sammanhanget främmande terrassen från 1950-talet fasas ut, samtidigt som byggnadskompositionen som helhet får en bättre balans. En ny flygel med ett tydligt samtida uttryck skapar en karaktärsfull dialog med sjuttonhundratalsmiljön, samtidigt som den bildar en skärm mot Värtabanans högbro bakom. I samband med tillbyggnaden rustas den idag slitna gårds- och parkmarken upp och ges en gestaltning i bättre samklang med helheten. Wingårdh arkitektkontor fick uppdraget att skissa på hur den nya byggnaden skulle kunna se ut under hösten Nyrén landskap anlitades för markplaneringen. AIX arkitekter presenterade vintern 2011 en antikvarisk konsekvensanalys för Stallmästaregården. DETALJPLAN Ett förslag till detaljplan har tagits fram av Solna kommun och det ställdes ut under april Det slutliga förslaget planeras tas upp för godkännande och antagande under första kvartalet 2015 i stadsbyggnadsnämnden respektive kommunfullmäktige. STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM REV (41)

20 6 (51)

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

Ram- och genomförandeavtal

Ram- och genomförandeavtal Version 2014-09-08 Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer