24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)"

Transkript

1 SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26) Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Stallmästaregården har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med ägaren till fastigheten Haga 2:7. Fastigheten ägs av Anders Bodin Fastigheter AB genom dotterbolag (nedan Anders Bodin ). I avtalet förbinder sig Anders Bodin att på egen bekostnad utföra alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. I exploateringsavtalet ingår en mindre reglering av mark från stadens fastighet Haga 3:6 till Stallmästaregården. För denna markreglering ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Kopplat till detaljplanen har stadsledningsförvaltningen även har förhandlat fram två avtal med Trafikverket avseende dels utbyggnad av allmän plats inom planområdet, dels utförande av skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av detaljplanen. Stadens samtliga åtaganden i dessa både avtal förs över fullt ut på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården, avtal med Trafikverket avseende anläggande av skyddsräl på Värtabanan, samt avtal med Trafikverket avseende ersättning för arbeten föranledda av ny detaljplan för Stallmästaregården. Signatur

2 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (2) KS/ 2009:26 TJÄNSTESKRIVELSE Exploateringsavtal samt avtal med Trafikverket avseende genomförandet av ny detaljplan för Stallmästaregården, inom stadsdelen Haga. Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Stallmästaregården har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med ägaren till fastigheten Haga 2:7. Fastigheten ägs av Anders Bodin Fastigheter AB genom dotterbolag (nedan Anders Bodin ). I avtalet förbinder sig Anders Bodin att på egen bekostnad utföra alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. I exploateringsavtalet ingår en mindre reglering av mark från stadens fastighet Haga 3:6 till Stallmästaregården. För denna markreglering ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Kopplat till detaljplanen har stadsledningsförvaltningen även har förhandlat fram två avtal med Trafikverket avseende dels utbyggnad av allmän plats inom planområdet, dels utförande av skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av detaljplanen. Stadens samtliga åtaganden i dessa både avtal förs över fullt ut på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården, avtal med Trafikverket avseende anläggande av skyddsräl på Värtabanan, samt avtal med Trafikverket avseende ersättning för arbeten föranledda av ny detaljplan för Stallmästaregården. Ärendet Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till ny detaljplan för Stallmästaregården. Planen reglerar ny bebyggelse inom fastigheten Haga 2:7 och innebär att en ny flygelbyggnad innehållande en konferensanläggning och ca 30 hotellrum uppförs inom planområdet. Befintliga byggnader inom planområdet skyddas i detaljplanen med (q) innebärande att byggnaderna inte får rivas eller förvanskas samt att byggnadernas exteriörer ska behållas intakta. Befintligt linneförråd måste dock flyttas för att möjliggöra den nya bebyggelsen. Parallellt med planarbetet har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med fastighetsägaren Anders Bodin för att reglera parternas respektive åtaganden och därmed säkerställa genomförandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet förbinder sig Anders Bodin att genomföra all exploatering inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. Exploateringsavtalet reglerar också

3 2 (2) överlåtelse av ett ca 130 kvm stort område inom stadens fastighet Haga 3:6, som genom fastighetsreglering överförs till Anders Bodins fastighet Haga 2:7. Markområdet innehåller inga byggrätter utan ska användas för att utöka befintlig parkering inom Stallmästaregården. För denna marköverföring ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Anders Bodin förbinder sig också att ersätta staden fullt ut för stadens ekonomiska åtaganden i nedan nämnda avtal med Trafikverket. Anders Bodin avsäger sig vidare alla ersättningskrav mot staden med anledning av q-bestämmelserna i detaljplanen. Utöver detta innehåller exploateringsavtalet bestämmelser om att Anders Bodin ska följa kommunala policys, såsom Solnas dagvattenstrategi, samt specifika dokument som tagits fram för projektet, såsom gestaltningsprogram och miljöprogram. Utöver exploateringsavtalet förutsätter genomförandet av detaljplanen att två avtal tecknas mellan staden och Trafikverket. Stadens åtaganden enligt dessa avtal överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Trafikverket har inom ramen för projekt Norra Länken byggt ut allmän plats (gc-väg) inom planområdet. Förvaltningen har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket avseende reglering av kostnader för denna utbyggnad. I avtalet förbinder sig staden att erlägga en ersättning om kr till Trafikverket för utbyggnaden. Ersättningen ska erläggas mot faktura. Stadens åtagande överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. För detaljplanens genomförande erfordras extra urspårningsskydd på Värtabanan i form av s.k. skyddsräler. Förvaltningen har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket som reglerar ansvaret för utförande och kostnader för dessa skyddsräler. I avtalet åläggs Trafikverket för att projektera och anlägga skyddsrälerna i samband med att Värtabanan återläggs i sitt permanenta läge mellan år 2017 och Staden ska ersätta Trafikverket för de faktiska kostnaderna för dessa åtgärder. Ersättningen ska erläggas mot faktura efter slutbesiktning av skyddsrälerna. Stadens åtagande överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Peter Granström Exploateringschef Tove Willart Exploateringsingenjör

4 1 (9) Mellan Solna kommun (org. nr ), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården (org. nr ), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges i 4.9 nedan träffats följande Exploateringsavtal avseende Stallmästaregården, Haga 2:7 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN Markägande Exploatören är ägare till fastigheten Haga 2:7 och avser att uppföra ny bebyggelse för hotell och konferens inom det område, nedan kallat Exploateringsområdet, som är markerat med streckad begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga Detaljplan Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Stallmästaregården antages och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag SBN 2009:189, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 1.3 Övriga lov och tillstånd Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs för att exploateringen skall kunna genomföras. Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att nödvändiga lov och tillstånd skall kunna beviljas respektive inhämtas. Exploatören ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE MM 2.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 2 Den del av Stadens fastighet Haga 3:6 som i Detaljplanen utgörs av kvartersmark för Stallmästaregårdens parkering, markerad med streckad linje på Bilaga 2, skall genom fastighetsreglering överföras till Exploatörens fastighet Haga 2:7. För området ska Exploatören erlägga en regleringslikvid om trettiotusen (30 000) kronor senast första helgfria vardag som infaller efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Tillträde får ske när betalning erlagts.

5 2 (9) Markområdet överlåts i befintligt och av parterna besiktigat och godkänt skick. Exploatören avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel och brister av vad slag de vara må inklusive dolda fel och brister. Exploatören ansöker om erforderlig fastighetsbildning och svarar för kostnaden för denna. Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för i denna paragraf angivna markområden i mindre utsträckning ändras skall avtalet i stället avse de vid förrättningen bestämda områdena. 2.2 Servitut Gång- och cykelväg Exploatören medger att befintligt servitut ( /4.1) för gång- och cykelväg inom Haga 2:7 utökas så att det överensstämmer med det område som angivits med x på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1. Belysning och ledningar mm Exploatören medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, samt belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. Kvartersmark som inte får spärras av Det område inom Exploateringsområdet som markerats med prickar på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, får inte spärras av med bestående hinder i någon form. Området är primärt avsett för Exploateringsområdets behov. Anläggningar inom området anläggs, ägs och förvaltas av Exploatören på samma sätt som övrig kvartersmark. Allmänheten får passera området till fots eller med cykel. Exploatören medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i exploatörens fastighet Haga 2:7 till förmån för Stadens fastighet Haga 3:6. Exploatören medger vidare att inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, upplåta ledningsrätt till det av Staden helägda bolaget Solna Vatten AB samt att upplåta servitut eller ledningsrätt till övriga berörda ledningsägare. 2.3 Anläggningsavgifter Exploatören svarar för alla anläggningsavgifter inom Exploateringsområdet såsom kostnader för anslutning av vatten och avlopp, el och fjärrvärme mm. 2.4 Markföroreningar Exploatören ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.

6 3 (9) 3 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 3.1 Samordning och tidplan Exploatören skall genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta avtal. Exploatören skall, i samråd med Staden, upprätta en huvudtidplan för exploateringen. Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med de ledningsdragande bolagen. Exploatören skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att hotell- och konferensverksamheten får en acceptabel kontakt med gator och parker. 3.2 Bebyggelse inom Exploateringsområdet Exploatören avser inom Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen uppföra bebyggelse för hotell och konferens omfattande ca kvm BTA. Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken inom Exploateringsområdet. Exploatören ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid kvartersmarken och som är en följd av Exploatörens byggoch anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställandeoch anslutningsarbeten skall utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. Exploatören bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att bebyggelsen inom Exploateringsområdet skall erhålla erforderligt skydd mot buller och vibrationer från vid tidpunkten för Detaljplanens laga kraftvinnande omgivande verksamheter. 3.3 Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna utformningen av byggnaderna inom Exploateringsområdet med utformningen av allmän plats har Staden, genom dess stadsbyggnadsnämnd i samråd med Exploatören, upprättat ett gestaltningsprogram, Bilaga 3. Detta gestaltningsprogram utgör ett för Staden och Exploatören gemensamt underlag vid projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse och markanläggningar inom Exploateringsområdet. Exploatören skall vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse och anläggningar på tomtmark liksom de allmänna anläggningarna inom Exploateringsområdet, verka för att detta program följs och ha kostnadsansvaret för dess genomförande. Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Exploateringsområdet skall anordnas och bekostas av Exploatören. Exploatören har beslutsrätt om konstnärlig utsmyckning skall

7 4 (9) utföras. Förslag till sådan utsmyckning skall tas fram i samråd med Staden i samband med bygglovansökan för exploateringen inom Exploateringsområdet. 3.4 Teknisk försörjning Den bebyggelse som Exploatören uppför inom Exploateringsområdet skall vara möjlig att anslutas till fjärrvärmenätet. Om annat energiförsörjningssystem än fjärrvärme används skall Exploatören redovisa att valt energiförsörjningssystem är bättre för bygganden ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt. 3.5 Ledningar Exploatören bekostar alla ledningsåtgärder inom Exploateringsområdet samt följdåtgärder utanför Exploateringsområdet. 3.6 Åtgärder under byggtiden Allmän platsmark Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation intill Exploateringsområdet inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Exploatören skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. Exploatören ansvarar för att Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. Vid överträdelse skall Exploatören utge vite med kronor per skadat träd, (gäller när stammens diameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark). Vid annan skada ansvarar Exploatören för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens reparation av skadan. Kvartersmark Exploatören åtar sig att bevara de befintliga träd inom Exploateringsområdet, som enligt Detaljplanens bestämmelser är skyddsvärda, med undantag från de tre träd som ringats in i Bilaga 1. Om något eller några av dessa träd under den tid exploateringen pågår och under ytterligare två år efter det att slutbevis erhållits, på grund av Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, allvarligt skadas, avlägsnas eller dör skall Exploatören vid vite av kronor per träd plantera motsvarande antal nya relativt fullväxta träd. Sådan återplantering skall ske enligt Stadens instruktioner. Innan byggstart skall Staden och Exploatören gemensamt inspektera träd och annan vegetation som omfattas av denna 3.6. Vid denna inspektion skall status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 3.7 Provisorier under genomförandet Exploatören skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning till Exploateringsområdet som erfordras för exploateringens genomförande.

8 5 (9) Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) inom och i anslutning till Exploateringsområdet skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden kunna användas för sitt ändamål. Exploatören skall svara för att det under hela byggnadstiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta enligt Stadens anvisningar. Exploatören skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet. 3.8 Byggetablering Byggetablering skall i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och Exploatören bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, skall Exploatören tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med stadsmiljöavdelningen på Stadens stadsbyggnadsförvaltning om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Exploatören skall ansöka om polistillstånd för den med Stadens stadsbyggnadsförvaltning överenskomna etableringsytan. Exploatören skall tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, håller sig inom Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Exploatören är införstådd med att Stadens stadsbyggnadsförvaltning kan komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Exploatören eller dess entreprenör nyttjar mark utanför Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan. Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan skall avgränsas med ett stabilt två meter högt stängsel. Exploatören ansvarar för Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan hålls i ett säkert och vårdat skick. Exploatören skall under hela utbyggnadstiden säkerställa tillgänglighet till upplåtet servitutsområde för allmän gång- och cykeltrafik ( /4.1). Samråd med Staden skall ske om delar av området temporärt behöver spärras av. 3.9 Miljöprogram Staden och Exploatören har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering och handlingsplan för exploateringen, Bilaga 4, med syfte att sammanfatta miljömål samt åtgärder och uppföljning. Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd.

9 6 (9) Miljöprogrammet med handlingsplan skall följas intill dess skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Exploatören. Exploatören skall upprätta ett kontrollprogram, baserat på miljöprogrammet och handlingsplanen, för den miljö- och omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall även innehålla åtgärder för att minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet skall tas fram i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och skall vara fastställt senast två månader före byggstart. Exploatören skall stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet Dagvatten I enlighet med Stadens dagvattenstrategi, Bilaga 5, förbinder sig Exploatören, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten inom Exploateringsområdet genom exempelvis infiltration i marken. Är det enligt Stadens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvattnet, får detta efter fördröjning, enligt Stadens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Vid bedömning och anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i sitt ställe Informationsskyltar Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet skall utformas efter anvisningar från Staden. ÖVRIGA VILLKOR Avtal med Trafikverket En förutsättning för att Detaljplanen skall kunna antas är att Staden träffar avtal med Trafikverket avseende skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av den i föreliggande exploateringsavtal aktuella byggnationen samt avtal om utbyggnad av allmän plats (gc-väg) inom Planområdet. Avtalen bifogas, Bilaga 6 och Bilaga 7. Exploatören förbinder sig att ersätta Staden fullt ut för Stadens ekonomiska åtaganden enligt ovan nämnda avtal. 4.2 Q-märkning av byggnader De byggnader inom Planområdet som på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, givits planbestämmelsen q1 ( Byggnad får ej rivas. Dess yttre karaktär får ej förvanskas. ) och q2 ( Byggnad får ej rivas eller flyttas. Dess yttre och inre karaktär får ej förvanskas. ). Exploatören godkänner dessa planbestämmelser och avsäger sig alla ersättningskrav mot Staden med anledning av detta.

10 7 (9) 4.3 Överlåtelse av exploateringsavtalet Exploatören förbinder sig vid vite av kronor i penningvärde att vid överlåtelse av äganderätten till fastigheterna inom Exploateringsområdet tillse att de nya ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt detta avtal genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse: Köparen förbinder sig vid ett vite av kronor i penningvärde , i av Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Exploatören träffat exploateringsavtal avseende Haga 2:7 daterat. Exploateringsavtalet bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid avtalet, vilket skall fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Solna stad med kronor i penningvärde Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. Om Exploatören skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 4.4 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Exploatören. 4.5 Hävning Vid väsentligt brott mot detta avtal äger parterna häva avtalet om inte rättelse sker inom skälig tid efter skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning skall ekonomisk reglering utgå för skada som är anledning till hävningen. 4.6 Force majeure Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt avtalet.

11 8 (9) 4.7 Ansvar för skada Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i samband med utförandet av förpliktelse enligt detta avtal. Part ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt avtalet. 4.8 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 4.9 Avtalets giltighet Detta exploateringsavtal är, med undantag från 4.1 ovan, till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte dels Solnas kommunfullmäktige senast godkänner exploateringsavtalet genom beslut som senare vinner laga kraft, dels Solnas kommunfullmäktige senast antar ny detaljplan enligt 1.2 genom beslut som senare vinner laga kraft, Exploatören är medveten om att att Solnas stadsbyggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli föremål för rättsprövning, detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av förslag till detaljplan. * * * * *

12 9 (9) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Solna den För Solna kommun genom dess Kommunstyrelse För Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården ( ) ( ) ( ) ( ) BILAGOR: 1. Detaljplanekarta med Exploateringsområdet markerat. 2. Markreglering 3. Gestaltningsprogram 4. Miljöprogram 5. Dagvattenstrategi 6. Avtal mellan Staden och Trafikverket ang. skyddsåtgärder på Värtabanan 7. Avtal mellan Staden och Trafikverket ang. utbyggnad av gc-väg

13 """And<W'lJochu~Sr~ UIa/'I~~"""'MIo ~_ ~.' ~h_ ~_~ ~~IOr~_..... ~_.. ~ ~58~ 0+-" cs ", dj...-<) 2'".-J _1\ : " :' _--- : l~ ':',' : uxn - /~!:,,,:., HAGA ~,,<' '. ~ \, \? 4 ~ --:,,- i \, 0 "C' ::~,>,:,,: ~_o:</',.:': PLANBESTÄMMELSER f Oll_III... Inom_med-..._~.E_~ : h :.:~._: ~ y/'._- - ~,- GRÄNSER ~ ~... E~ ANVÄNDN ING AV MARK OCH VAn EN A ll männa platser I ~OKAlGA.T'" I l.oi\aiir"ooi' Kvartersmark t;p; 1t.K,.., R_reng. fiolfii""" ""''''''... nngg.'11 Vattenområden w I Op.,.j",,_ w, 8ty;g1 UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER bro ~"""cy-., BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BeBYGGANDE I ~ ~'r1<onfwlrie~ ~ ~ MaoQn f6rdyggaouro. """"",,,, ----tllgtnglg""-~~ 1IIg1lngllgNl<""'0n~0CfI~ MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark.) Mark och vegetation s.)'d<i._trioo<llgl_ IArInlo ui8ti...x... Alm, apel, ~ och _ ~ med... _ 1"'"""""* "'_tio cm. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Utformning < )o ><Og.~I.. f«igoio--.cj<li ~ d _-'-;I~ III ~"",-,~mm~ ~ L-.tvon""" "_.. alldooj.~_. ~"*'''''0IIn.. _.. ',5_!tt~ T~lmo..,_~... ~~,..., ~...,._pio_"""~t~'. Byggnadsteknik v'-'"._.. ocn.....,., v._... _.....do_~~i~ r)m!"kog.oii< W:I_~""-' _... bo v'-'"ocn_.....,., Upc>ooIovtgonol<._... b. F~OI<O_mool...,., do_... p<iofq~i~...-~1idon. l_ior~"'_"""_"' oft~. oii<... oio.. _.....,_".~.v UppooIo... COO~~ rioi<orl~ bo Fa.- Inom~oko~. Vl...,.. ~. Värdefulla byggnader... och områden f&_~ _ s-.w-ltrroo_o... ytn_noroj_. FoIt... pr--.g.. "lw>oti~or.lljnld "*'_, NorIl)ol\al"oIot.~ 2 Q. O--,ltroj JvttM.Onornr-ocn Noroj ~_-.ng. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetld Ge 00 _ 1t151t.sog...,_.1<rIoII Ändrad lovplikt, lov med villkor..._... fo!o"~-. -, B~IIt ""\IM_tI)W">IOI_ 1.,."....~ocn"...-j""''''_I~'''_IIO<m. u-.eocnplmea... OII'lI<t8I5I~ ~_95cm ~r'3<im«i... om"'-..,~~_ll5cm. Takgeometrl1... ocnpl... ""'..,...,"'*"""'*~_~cm omg._mool"'_'mid)eto/ijd"._,25cm. Strandskydd ~""""""'Inom_~ Information: Utformning av byggna<ier,kli I." ~a, mo( K~ (KML~ D~! Irfllll»'Og"~ d.mln"" och Ir ett okydd~. D F/lrAnclrtngar ~ mmk. byggnadllroch lrki 9IuI UllslåndsprOvas hos L,, r L"ff,;:llrn ~: './ :' ///'/ /' / // 1: '1~~ :,,/' +9.3 Stockholms kommun /,,/./'.-'."" 't-~~ ~' /.~~,1'\ U' Principtakplan 1 ilet((knt(i,\;! - +- K""""'V_ -- - F~"7W.~..... \~ " D CZJ _ 1""9"""" h~n t<-n """'b c.....,~liil F"'>l<1JOl_1InJo" - K''''''''''J"W'-''I..o. _.- ~,- 8~ b<v~ li97s.,~ 8\'W'1Od.btg'~ + ~... t '0 '!" ~.. ffi G t lj fl d k a r I a o ~_ml... _9'J~oo H:id>,*", III< 00 2Im-<IHlI!/"".:/OlHl:/ 1l o Cntw:I<...,,,, IWlII'al "" Sdno ''''''''' "l """_'''''''l;o. HoI.Sl<'"""J K"!I'QI~ LAnssty<elset!. Principsektion 1 -- ~I Normalt planlörfarat'kkt Detaljplan för Stallmästaregården Stadsdelen Haga i Solna stad D AntagandehandlIng, upprättad december _ se 0 _ D D' "-.._ 0-0_,- ~,,;;- -SaN 2009:189

14 F ~""'gnoor ~~_~ ""_~hl to _ I,, 01 \5 ~+, gj V~ ", ~ c:d L,, '\.'., ' '\. ~L'1!' " " ::.~ ~ ---- / I: \"-.~ ! '; :.:~:-:~.. L.{.)~ " ' ', ' 1.""," " ~... \. l, HAGA // '.'.. fu :',' \» : i/q ' '\,.,.:!.t: :::~~Z \J 65 'ja j +13 \--, A,~, i,..,,///...,,/ +9.3 I + \ \, \ \ + \ \ + \ \ + \ \ + \ l 1:11j "~,,,' f'!n:',,;i.:',/j /,'" ////"'.. //'/// ": 1 ~:~ Stockholms kommun -- PLANBESTÄMMELSER m«i_~.e_1ngmon..."...oo:h"iiortrininear_... ~... ~~ GRANSER '- ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN Allmånna platser I LOIW.GA.T4 :la.t... l I ~ Kvartersmark. C H,K,-9 ~. _"""""oioo.. _4Igoo' \1 Vattenområden -! w! 0-. ~ UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER bro G*'It-..., BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE _ ", "'r.e~ I f 1 MM..,"'IIyggn,,",* ~IIIt_~... IIIgAr9I\JII)r_~_~ MARKENS ANORDNANDE (utfoonning av kvartersmark.) Mark. och vegetation ~""' "Jr-. -._. AIm.... ltogoidi<oc:n'-'""'l... _ I ~"._ i!io CII'I. l.inol..."~...a... _ I ~,,._95""' ~...,..."'_.. 1~"._ 125 C1T1. ' Takgeomelri 1...,. ~ "..... [ -. ''',.- ~... ~ /~-.../.I I Prlnclp/skp/an 1.. ~ I t:::--~ ~./... ~~ '-.:( 1-. I '_n -... ~...-qn_...- """'.f'ei.,... _..). ~ 'a<'ie"1ct'" ~ Ct":aos... _... b...\~ Ijrn -,- l~~arl F D CZJ.,-_..-.,..,."'" + -- '\IoN_~"... ~ '!,., ~ ':" ":'- ffi Grundkarla ~"'~"'e.oo ""'''''00 1O1l-O~ I,...iI!lI'W 7! ~'" ""ar l~" Si:Cni "-" - lta>q "'" _'~" --, N._ ~.- PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE Utfonnnlng.., ><Ogooo-""*'_- 0leg000-.ejcl1... ~ <E>.dL _-""",- IU ~ ~ ~25 V ~" _... oo _.~_,~_.-- T...,.".,.. ~""'-,_ Byggnadsteknik ~,._Pl_.. ~T~'. ". VIW-. l&mter_iakoml V_... _... "'''''_~hl~_ ~"""IIIf~_""_".. _-.._..._u.... ~ '" vldillw'<uplv_ v~ -, ~... _... ~ ~_ ~...".., _ I>. F--.og I'IItIIyo_._' ~._ ~ _-~ ~ Värdefulla byggnader OCh områden q....-.ooo.o..._..._fiio" _..-.-.v_b,n "'_... _,."... _2 8_ Q. FlI'W*I*...,... Ooo.orm_IYo... _... FIIo"_IIfOCIoooMII... ~ ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomför"andetld Goo,,"iIOo _-.-.-._~_... "'~"""_OOCIpIOtooO_.. Ändrad IovpIlkt. lov med villkor ,...,-, ~. _I~"_ lfti_pl_... _I~PI_a5"" CNrIgo... """""'"'~ PI _'2$=- Strandskydd ~_.. Information: UI!OImnIng... ~""I... provas... I(~ ( IO.I,.). ~...al>m"'-"""'''''''.. en~ """_..F~"-'~ochlrlcl""~ 1>oI Principsektion 1 -, Nonnah p!anfmarande - AntagandehandlIng, upprättad december 2014 o ~ 0 Be 0_ 0'_ s_ 0 _ a Detaljplan för Stallmästaregården -!;- - Stadsdelen Haga j Solna stad ~:

15 STALLMÄSTAREGÅRDEN - HAGA, BRUNNSVIKEN KONFERENSANLÄGGNING GESTALTNINGSPROGRAM REV (45)

16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 4 BYGGNADSUTFORMNING OCH GESTALTNING 15 PARKEN 35 INLEDNING 5 SITUATIONSPLAN 15 LANDSKAPSGESTALTNING 35 DETALJPLAN BAKGRUND 6 7 VY FRÅN INFARTEN PRINCIPER FÖR FASAD FASADER ANLÄGGNINGENS NUVARANDE SKICK ILLUSTRATIONSPLAN PARKSEKTION LÄGET IDAG 7 TAK- OCH FASADMATERIAL HISTORISKA REFERENSER 39 PLATSENS HISTORIA STALLMÄSTAREGÅRDEN I KARTOR STADSBILSANALYS NATUR- OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN REFERENSER MILJÖBILDER PLANER, ENTRÉPLAN PLAN -1 PLAN -2 PLAN SAMTIDA REFRENSER PLANTERINGAR OCH VEGETATION INNERGÅRD MED VATTENSPEGEL 34 STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM (41)

17 FASTIGHETSÄGARE MEDVERKANDE KONSULTER FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STALLMÄSTAREGÅRDEN Nyréns Landskap STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM (41)

18 FOTOMONTAGE SETT FRÅN BRUNNSVIKEN SAMMANFATTNING Stallmästaregårdens sammanhållna värdshusmiljö står i begrepp att utvecklas i ännu ett steg. Genom åren har gårdens speciella 1700-talskaraktär påverkats av många bättre eller sämre byggnadstillägg, växande kringliggande vägsystem och hårt allmänt slitage. Nuvarande ägares önskan att utveckla anläggningen för att kunna attrahera konferens- och nattgäster har öppnat möjligheter för tillförsel av nya kvaliteter. En tillbyggnad med avstamp i den befintliga bebyggelsens förhållande mellan byggnad och gårdsrum skapar dialog mellan gammalt och nytt. Samtalet fortsätter i trädgårdsplaneringen, där en sekvens av terrasser av olika karaktär förankrar både den nya och befintliga bebyggelsen i platsen. Den nya flygelbyggnaden ligger som pendang till huvudanläggningen i väster. Den ersätter en påver terrass samt en äldre träpaviljong vilken föreslås flyttas till ett mer prominent (och troligen ursprungligt) läge närmare vattnet. Den nya flygeln får, med sina stora tältliknande tak, drag av 1700-talets lekfulla paviljongarkitektur och är samtidigt med sitt enkla formspråk omisskännligt samtida. Nybyggnaden öppnar, till skillnad mot den västra gården, upp sitt gårdsrum mot Brunnsviken. Fasadens variationen av olikfärgade fält bidrar till en festlig prägel, vilket förstärks av den terrasserade spegeldamm som förenar den nya flygeln med det befintliga Tingshuset. En smal atriumslits mitt i dammen dramatiserar relationen till konferensutrymmena under, en folie helt i linje med Hagaparkens andra överraskningar. STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM REV (41)

19 VY FRÅN BRUNNSVIKEN, FOTO JANUARI 2013 SYFTE, MÅL OCH STATUS Stallmästaregården vid Brunnsviken i Solna kommun ägs av Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården. I fastigheten bedriver Nobisgruppen restaurang- hotelloch konferensverksamhet. Anläggningen har högt allmänt anseende och håller en hög standard i sin inre miljö. Verksamheten innehåller samtidigt möjligheter att expandera och på så sätt tillföra den välbesökta miljön nya värden. Genom att bygga en ny hotell- och konferensdel på tomtens sydöstra del kan den i sammanhanget främmande terrassen från 1950-talet fasas ut, samtidigt som byggnadskompositionen som helhet får en bättre balans. En ny flygel med ett tydligt samtida uttryck skapar en karaktärsfull dialog med sjuttonhundratalsmiljön, samtidigt som den bildar en skärm mot Värtabanans högbro bakom. I samband med tillbyggnaden rustas den idag slitna gårds- och parkmarken upp och ges en gestaltning i bättre samklang med helheten. Wingårdh arkitektkontor fick uppdraget att skissa på hur den nya byggnaden skulle kunna se ut under hösten Nyrén landskap anlitades för markplaneringen. AIX arkitekter presenterade vintern 2011 en antikvarisk konsekvensanalys för Stallmästaregården. DETALJPLAN Ett förslag till detaljplan har tagits fram av Solna kommun och det ställdes ut under april Det slutliga förslaget planeras tas upp för godkännande och antagande under första kvartalet 2015 i stadsbyggnadsnämnden respektive kommunfullmäktige. STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM REV (41)

20 6 (51)

Stallmästaregården. PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05

Stallmästaregården. PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05 Stallmästaregården PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05 Program för mark och landskap i kulturhistorisk miljö i samband med förslag på ny tillbyggnad ritad av Wingårdh Arkitektkontor.

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

25 Detaljplan för Stallmästaregården (KS/2009:26)

25 Detaljplan för Stallmästaregården (KS/2009:26) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 25 Detaljplan för Stallmästaregården (KS/2009:26) Sammanfattning Detaljplanens syfte är att med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden

Läs mer

Utkast till Avtal om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder vid Golfbanevägen i Danderyds kommun

Utkast till Avtal om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder vid Golfbanevägen i Danderyds kommun 1 (8) Bilaga 2 Anbudstävling 2016-09-07 Dnr KS 2013/0163 Bilaga 2 till Prospekt avseende förvärv av mark för uppförande av bostäder vid Golfbanevägen i Mörby Centrum, Danderyds kommun Utkast till Avtal

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Genomförandeavtal avseende genomförande av detaljplan för del av

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

BILAGA A MARKANVISNING OCH DETALJPLAN

BILAGA A MARKANVISNING OCH DETALJPLAN 1 (10) BILAGA A Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Byggnads AB Abacus (org.nr. 556112-9528), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i

Läs mer

Exploateringsavtal. rörande fastigheten Köksfläkten 3, Lilla Essingen i Stockholm

Exploateringsavtal. rörande fastigheten Köksfläkten 3, Lilla Essingen i Stockholm Mellan Stockholms kommun genom dess gatu- och fastighetsnämnd, nedan kallad staden, och Veidekke Bostad och Fastighet AB (org.nr. 556550-7307) nedan kallat bolaget har under de förutsättningar som anges

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av fastigheten Södersjukhuset 10

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 1 (9) Mellan Stockholms kommun genom dess gatu- och fastighetsnämnd, nedan kallad staden, och AB Svenska Bostäder (publ) (org.nr. 556043-6429), nedan kallat bolaget, har under de förutsättningar som anges

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Sundbyberg

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 1(7) Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallad Staden, och Wallenstam Freden Större 11 AB, org. nr 556811-4176, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande exploateringsavtal,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Härnevi Fastighets AB (org nr ), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, STOCKHOLM, nedan kallad Bolaget, har träffats följande

Härnevi Fastighets AB (org nr ), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, STOCKHOLM, nedan kallad Bolaget, har träffats följande Mellan Upplands-Bro kommun (org nr 212000-0100), 196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad Kommunen och Härnevi Fastighets AB (org nr 556943-8517), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, 114 36 STOCKHOLM, nedan

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Avtal om försäljning, del av Gredelby 7:72

Avtal om försäljning, del av Gredelby 7:72 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/871 2013-08-13 Kommunstyrelsen Avtal om försäljning, del av Gredelby 7:72 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Datum Köpeavtal för exploatering, del av Valsätra 3:7, kv Bernadotte

Datum Köpeavtal för exploatering, del av Valsätra 3:7, kv Bernadotte KS 9 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åström Susanna Datum 2013-12-19 Diarienummer KSN-2012-0125 Kommunstyrelsen Köpeavtal för exploatering, del av Valsätra 3:7, kv Bernadotte Förslag

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

A V T A L. angående markvärme

A V T A L. angående markvärme Markvärme standardavtal A för av staden helägd anläggning belägen helt på stadens mark Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad staden, och MOTPART ( org nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Centrala Staden. Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Centrala Staden. Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR 1 (5) Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR Centrala Staden Dnr: 0004/2008 Utställningshandling Upprättad mars 2014 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp För den andra etappen av småhusutbyggnaden

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

MARKÄGANDE, MARKANVISNING MM

MARKÄGANDE, MARKANVISNING MM 1 (6) Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och Ungarco Fastighets AB (org. nr. 556760-1900), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Avtal om försäljning av del av Gredelby 7:72 KS-2013/871

Avtal om försäljning av del av Gredelby 7:72 KS-2013/871 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2013/871 2014-02-28 Kommunstyrelsen Avtal om försäljning av del av Gredelby 7:72 KS-2013/871 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

1 Bakgrund och förutsättningar

1 Bakgrund och förutsättningar Mellan Täby kommun (org nr 212000-0118), nedan kallad Kommunen, och Retreal 1 Stockholm AB (org. Nr 556912-1469), nedan kallad Bolaget, har träffats följande inför detaljplaneläggning och genomförande

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård, i Norrtälje stad - enligt ÄPBL Dnr 11-1448.

Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård, i Norrtälje stad - enligt ÄPBL Dnr 11-1448. SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-12-04 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2013-10-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård, i Norrtälje stad - enligt ÄPBL Dnr 11-1448.214

Läs mer