24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)"

Transkript

1 SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26) Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Stallmästaregården har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med ägaren till fastigheten Haga 2:7. Fastigheten ägs av Anders Bodin Fastigheter AB genom dotterbolag (nedan Anders Bodin ). I avtalet förbinder sig Anders Bodin att på egen bekostnad utföra alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. I exploateringsavtalet ingår en mindre reglering av mark från stadens fastighet Haga 3:6 till Stallmästaregården. För denna markreglering ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Kopplat till detaljplanen har stadsledningsförvaltningen även har förhandlat fram två avtal med Trafikverket avseende dels utbyggnad av allmän plats inom planområdet, dels utförande av skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av detaljplanen. Stadens samtliga åtaganden i dessa både avtal förs över fullt ut på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården, avtal med Trafikverket avseende anläggande av skyddsräl på Värtabanan, samt avtal med Trafikverket avseende ersättning för arbeten föranledda av ny detaljplan för Stallmästaregården. Signatur

2 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (2) KS/ 2009:26 TJÄNSTESKRIVELSE Exploateringsavtal samt avtal med Trafikverket avseende genomförandet av ny detaljplan för Stallmästaregården, inom stadsdelen Haga. Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Stallmästaregården har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med ägaren till fastigheten Haga 2:7. Fastigheten ägs av Anders Bodin Fastigheter AB genom dotterbolag (nedan Anders Bodin ). I avtalet förbinder sig Anders Bodin att på egen bekostnad utföra alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. I exploateringsavtalet ingår en mindre reglering av mark från stadens fastighet Haga 3:6 till Stallmästaregården. För denna markreglering ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Kopplat till detaljplanen har stadsledningsförvaltningen även har förhandlat fram två avtal med Trafikverket avseende dels utbyggnad av allmän plats inom planområdet, dels utförande av skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av detaljplanen. Stadens samtliga åtaganden i dessa både avtal förs över fullt ut på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården, avtal med Trafikverket avseende anläggande av skyddsräl på Värtabanan, samt avtal med Trafikverket avseende ersättning för arbeten föranledda av ny detaljplan för Stallmästaregården. Ärendet Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till ny detaljplan för Stallmästaregården. Planen reglerar ny bebyggelse inom fastigheten Haga 2:7 och innebär att en ny flygelbyggnad innehållande en konferensanläggning och ca 30 hotellrum uppförs inom planområdet. Befintliga byggnader inom planområdet skyddas i detaljplanen med (q) innebärande att byggnaderna inte får rivas eller förvanskas samt att byggnadernas exteriörer ska behållas intakta. Befintligt linneförråd måste dock flyttas för att möjliggöra den nya bebyggelsen. Parallellt med planarbetet har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med fastighetsägaren Anders Bodin för att reglera parternas respektive åtaganden och därmed säkerställa genomförandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet förbinder sig Anders Bodin att genomföra all exploatering inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. Exploateringsavtalet reglerar också

3 2 (2) överlåtelse av ett ca 130 kvm stort område inom stadens fastighet Haga 3:6, som genom fastighetsreglering överförs till Anders Bodins fastighet Haga 2:7. Markområdet innehåller inga byggrätter utan ska användas för att utöka befintlig parkering inom Stallmästaregården. För denna marköverföring ska Anders Bodin ersätta staden med kr. Anders Bodin förbinder sig också att ersätta staden fullt ut för stadens ekonomiska åtaganden i nedan nämnda avtal med Trafikverket. Anders Bodin avsäger sig vidare alla ersättningskrav mot staden med anledning av q-bestämmelserna i detaljplanen. Utöver detta innehåller exploateringsavtalet bestämmelser om att Anders Bodin ska följa kommunala policys, såsom Solnas dagvattenstrategi, samt specifika dokument som tagits fram för projektet, såsom gestaltningsprogram och miljöprogram. Utöver exploateringsavtalet förutsätter genomförandet av detaljplanen att två avtal tecknas mellan staden och Trafikverket. Stadens åtaganden enligt dessa avtal överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Trafikverket har inom ramen för projekt Norra Länken byggt ut allmän plats (gc-väg) inom planområdet. Förvaltningen har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket avseende reglering av kostnader för denna utbyggnad. I avtalet förbinder sig staden att erlägga en ersättning om kr till Trafikverket för utbyggnaden. Ersättningen ska erläggas mot faktura. Stadens åtagande överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. För detaljplanens genomförande erfordras extra urspårningsskydd på Värtabanan i form av s.k. skyddsräler. Förvaltningen har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket som reglerar ansvaret för utförande och kostnader för dessa skyddsräler. I avtalet åläggs Trafikverket för att projektera och anlägga skyddsrälerna i samband med att Värtabanan återläggs i sitt permanenta läge mellan år 2017 och Staden ska ersätta Trafikverket för de faktiska kostnaderna för dessa åtgärder. Ersättningen ska erläggas mot faktura efter slutbesiktning av skyddsrälerna. Stadens åtagande överförs på Anders Bodin genom exploateringsavtalet. Peter Granström Exploateringschef Tove Willart Exploateringsingenjör

4 1 (9) Mellan Solna kommun (org. nr ), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården (org. nr ), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges i 4.9 nedan träffats följande Exploateringsavtal avseende Stallmästaregården, Haga 2:7 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN Markägande Exploatören är ägare till fastigheten Haga 2:7 och avser att uppföra ny bebyggelse för hotell och konferens inom det område, nedan kallat Exploateringsområdet, som är markerat med streckad begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga Detaljplan Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Stallmästaregården antages och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag SBN 2009:189, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 1.3 Övriga lov och tillstånd Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs för att exploateringen skall kunna genomföras. Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att nödvändiga lov och tillstånd skall kunna beviljas respektive inhämtas. Exploatören ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE MM 2.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 2 Den del av Stadens fastighet Haga 3:6 som i Detaljplanen utgörs av kvartersmark för Stallmästaregårdens parkering, markerad med streckad linje på Bilaga 2, skall genom fastighetsreglering överföras till Exploatörens fastighet Haga 2:7. För området ska Exploatören erlägga en regleringslikvid om trettiotusen (30 000) kronor senast första helgfria vardag som infaller efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Tillträde får ske när betalning erlagts.

5 2 (9) Markområdet överlåts i befintligt och av parterna besiktigat och godkänt skick. Exploatören avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel och brister av vad slag de vara må inklusive dolda fel och brister. Exploatören ansöker om erforderlig fastighetsbildning och svarar för kostnaden för denna. Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för i denna paragraf angivna markområden i mindre utsträckning ändras skall avtalet i stället avse de vid förrättningen bestämda områdena. 2.2 Servitut Gång- och cykelväg Exploatören medger att befintligt servitut ( /4.1) för gång- och cykelväg inom Haga 2:7 utökas så att det överensstämmer med det område som angivits med x på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1. Belysning och ledningar mm Exploatören medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, samt belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. Kvartersmark som inte får spärras av Det område inom Exploateringsområdet som markerats med prickar på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, får inte spärras av med bestående hinder i någon form. Området är primärt avsett för Exploateringsområdets behov. Anläggningar inom området anläggs, ägs och förvaltas av Exploatören på samma sätt som övrig kvartersmark. Allmänheten får passera området till fots eller med cykel. Exploatören medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i exploatörens fastighet Haga 2:7 till förmån för Stadens fastighet Haga 3:6. Exploatören medger vidare att inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, upplåta ledningsrätt till det av Staden helägda bolaget Solna Vatten AB samt att upplåta servitut eller ledningsrätt till övriga berörda ledningsägare. 2.3 Anläggningsavgifter Exploatören svarar för alla anläggningsavgifter inom Exploateringsområdet såsom kostnader för anslutning av vatten och avlopp, el och fjärrvärme mm. 2.4 Markföroreningar Exploatören ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.

6 3 (9) 3 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 3.1 Samordning och tidplan Exploatören skall genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta avtal. Exploatören skall, i samråd med Staden, upprätta en huvudtidplan för exploateringen. Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med de ledningsdragande bolagen. Exploatören skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att hotell- och konferensverksamheten får en acceptabel kontakt med gator och parker. 3.2 Bebyggelse inom Exploateringsområdet Exploatören avser inom Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen uppföra bebyggelse för hotell och konferens omfattande ca kvm BTA. Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken inom Exploateringsområdet. Exploatören ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid kvartersmarken och som är en följd av Exploatörens byggoch anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställandeoch anslutningsarbeten skall utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. Exploatören bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att bebyggelsen inom Exploateringsområdet skall erhålla erforderligt skydd mot buller och vibrationer från vid tidpunkten för Detaljplanens laga kraftvinnande omgivande verksamheter. 3.3 Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna utformningen av byggnaderna inom Exploateringsområdet med utformningen av allmän plats har Staden, genom dess stadsbyggnadsnämnd i samråd med Exploatören, upprättat ett gestaltningsprogram, Bilaga 3. Detta gestaltningsprogram utgör ett för Staden och Exploatören gemensamt underlag vid projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse och markanläggningar inom Exploateringsområdet. Exploatören skall vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse och anläggningar på tomtmark liksom de allmänna anläggningarna inom Exploateringsområdet, verka för att detta program följs och ha kostnadsansvaret för dess genomförande. Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Exploateringsområdet skall anordnas och bekostas av Exploatören. Exploatören har beslutsrätt om konstnärlig utsmyckning skall

7 4 (9) utföras. Förslag till sådan utsmyckning skall tas fram i samråd med Staden i samband med bygglovansökan för exploateringen inom Exploateringsområdet. 3.4 Teknisk försörjning Den bebyggelse som Exploatören uppför inom Exploateringsområdet skall vara möjlig att anslutas till fjärrvärmenätet. Om annat energiförsörjningssystem än fjärrvärme används skall Exploatören redovisa att valt energiförsörjningssystem är bättre för bygganden ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt. 3.5 Ledningar Exploatören bekostar alla ledningsåtgärder inom Exploateringsområdet samt följdåtgärder utanför Exploateringsområdet. 3.6 Åtgärder under byggtiden Allmän platsmark Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation intill Exploateringsområdet inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Exploatören skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. Exploatören ansvarar för att Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. Vid överträdelse skall Exploatören utge vite med kronor per skadat träd, (gäller när stammens diameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark). Vid annan skada ansvarar Exploatören för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens reparation av skadan. Kvartersmark Exploatören åtar sig att bevara de befintliga träd inom Exploateringsområdet, som enligt Detaljplanens bestämmelser är skyddsvärda, med undantag från de tre träd som ringats in i Bilaga 1. Om något eller några av dessa träd under den tid exploateringen pågår och under ytterligare två år efter det att slutbevis erhållits, på grund av Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, allvarligt skadas, avlägsnas eller dör skall Exploatören vid vite av kronor per träd plantera motsvarande antal nya relativt fullväxta träd. Sådan återplantering skall ske enligt Stadens instruktioner. Innan byggstart skall Staden och Exploatören gemensamt inspektera träd och annan vegetation som omfattas av denna 3.6. Vid denna inspektion skall status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 3.7 Provisorier under genomförandet Exploatören skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning till Exploateringsområdet som erfordras för exploateringens genomförande.

8 5 (9) Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) inom och i anslutning till Exploateringsområdet skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden kunna användas för sitt ändamål. Exploatören skall svara för att det under hela byggnadstiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta enligt Stadens anvisningar. Exploatören skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet. 3.8 Byggetablering Byggetablering skall i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och Exploatören bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, skall Exploatören tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med stadsmiljöavdelningen på Stadens stadsbyggnadsförvaltning om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Exploatören skall ansöka om polistillstånd för den med Stadens stadsbyggnadsförvaltning överenskomna etableringsytan. Exploatören skall tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, håller sig inom Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Exploatören är införstådd med att Stadens stadsbyggnadsförvaltning kan komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Exploatören eller dess entreprenör nyttjar mark utanför Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan. Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan skall avgränsas med ett stabilt två meter högt stängsel. Exploatören ansvarar för Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan hålls i ett säkert och vårdat skick. Exploatören skall under hela utbyggnadstiden säkerställa tillgänglighet till upplåtet servitutsområde för allmän gång- och cykeltrafik ( /4.1). Samråd med Staden skall ske om delar av området temporärt behöver spärras av. 3.9 Miljöprogram Staden och Exploatören har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering och handlingsplan för exploateringen, Bilaga 4, med syfte att sammanfatta miljömål samt åtgärder och uppföljning. Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd.

9 6 (9) Miljöprogrammet med handlingsplan skall följas intill dess skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Exploatören. Exploatören skall upprätta ett kontrollprogram, baserat på miljöprogrammet och handlingsplanen, för den miljö- och omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall även innehålla åtgärder för att minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet skall tas fram i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och skall vara fastställt senast två månader före byggstart. Exploatören skall stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet Dagvatten I enlighet med Stadens dagvattenstrategi, Bilaga 5, förbinder sig Exploatören, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten inom Exploateringsområdet genom exempelvis infiltration i marken. Är det enligt Stadens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvattnet, får detta efter fördröjning, enligt Stadens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Vid bedömning och anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i sitt ställe Informationsskyltar Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet skall utformas efter anvisningar från Staden. ÖVRIGA VILLKOR Avtal med Trafikverket En förutsättning för att Detaljplanen skall kunna antas är att Staden träffar avtal med Trafikverket avseende skyddsåtgärder på Värtabanan föranledda av den i föreliggande exploateringsavtal aktuella byggnationen samt avtal om utbyggnad av allmän plats (gc-väg) inom Planområdet. Avtalen bifogas, Bilaga 6 och Bilaga 7. Exploatören förbinder sig att ersätta Staden fullt ut för Stadens ekonomiska åtaganden enligt ovan nämnda avtal. 4.2 Q-märkning av byggnader De byggnader inom Planområdet som på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, givits planbestämmelsen q1 ( Byggnad får ej rivas. Dess yttre karaktär får ej förvanskas. ) och q2 ( Byggnad får ej rivas eller flyttas. Dess yttre och inre karaktär får ej förvanskas. ). Exploatören godkänner dessa planbestämmelser och avsäger sig alla ersättningskrav mot Staden med anledning av detta.

10 7 (9) 4.3 Överlåtelse av exploateringsavtalet Exploatören förbinder sig vid vite av kronor i penningvärde att vid överlåtelse av äganderätten till fastigheterna inom Exploateringsområdet tillse att de nya ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt detta avtal genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse: Köparen förbinder sig vid ett vite av kronor i penningvärde , i av Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Exploatören träffat exploateringsavtal avseende Haga 2:7 daterat. Exploateringsavtalet bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid avtalet, vilket skall fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Solna stad med kronor i penningvärde Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. Om Exploatören skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 4.4 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Exploatören. 4.5 Hävning Vid väsentligt brott mot detta avtal äger parterna häva avtalet om inte rättelse sker inom skälig tid efter skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning skall ekonomisk reglering utgå för skada som är anledning till hävningen. 4.6 Force majeure Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt avtalet.

11 8 (9) 4.7 Ansvar för skada Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i samband med utförandet av förpliktelse enligt detta avtal. Part ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt avtalet. 4.8 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 4.9 Avtalets giltighet Detta exploateringsavtal är, med undantag från 4.1 ovan, till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte dels Solnas kommunfullmäktige senast godkänner exploateringsavtalet genom beslut som senare vinner laga kraft, dels Solnas kommunfullmäktige senast antar ny detaljplan enligt 1.2 genom beslut som senare vinner laga kraft, Exploatören är medveten om att att Solnas stadsbyggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli föremål för rättsprövning, detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av förslag till detaljplan. * * * * *

12 9 (9) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Solna den För Solna kommun genom dess Kommunstyrelse För Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården ( ) ( ) ( ) ( ) BILAGOR: 1. Detaljplanekarta med Exploateringsområdet markerat. 2. Markreglering 3. Gestaltningsprogram 4. Miljöprogram 5. Dagvattenstrategi 6. Avtal mellan Staden och Trafikverket ang. skyddsåtgärder på Värtabanan 7. Avtal mellan Staden och Trafikverket ang. utbyggnad av gc-väg

13 """And<W'lJochu~Sr~ UIa/'I~~"""'MIo ~_ ~.' ~h_ ~_~ ~~IOr~_..... ~_.. ~ ~58~ 0+-" cs ", dj...-<) 2'".-J _1\ : " :' _--- : l~ ':',' : uxn - /~!:,,,:., HAGA ~,,<' '. ~ \, \? 4 ~ --:,,- i \, 0 "C' ::~,>,:,,: ~_o:</',.:': PLANBESTÄMMELSER f Oll_III... Inom_med-..._~.E_~ : h :.:~._: ~ y/'._- - ~,- GRÄNSER ~ ~... E~ ANVÄNDN ING AV MARK OCH VAn EN A ll männa platser I ~OKAlGA.T'" I l.oi\aiir"ooi' Kvartersmark t;p; 1t.K,.., R_reng. fiolfii""" ""''''''... nngg.'11 Vattenområden w I Op.,.j",,_ w, 8ty;g1 UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER bro ~"""cy-., BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BeBYGGANDE I ~ ~'r1<onfwlrie~ ~ ~ MaoQn f6rdyggaouro. """"",,,, ----tllgtnglg""-~~ 1IIg1lngllgNl<""'0n~0CfI~ MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark.) Mark och vegetation s.)'d<i._trioo<llgl_ IArInlo ui8ti...x... Alm, apel, ~ och _ ~ med... _ 1"'"""""* "'_tio cm. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Utformning < )o ><Og.~I.. f«igoio--.cj<li ~ d _-'-;I~ III ~"",-,~mm~ ~ L-.tvon""" "_.. alldooj.~_. ~"*'''''0IIn.. _.. ',5_!tt~ T~lmo..,_~... ~~,..., ~...,._pio_"""~t~'. Byggnadsteknik v'-'"._.. ocn.....,., v._... _.....do_~~i~ r)m!"kog.oii< W:I_~""-' _... bo v'-'"ocn_.....,., Upc>ooIovtgonol<._... b. F~OI<O_mool...,., do_... p<iofq~i~...-~1idon. l_ior~"'_"""_"' oft~. oii<... oio.. _.....,_".~.v UppooIo... COO~~ rioi<orl~ bo Fa.- Inom~oko~. Vl...,.. ~. Värdefulla byggnader... och områden f&_~ _ s-.w-ltrroo_o... ytn_noroj_. FoIt... pr--.g.. "lw>oti~or.lljnld "*'_, NorIl)ol\al"oIot.~ 2 Q. O--,ltroj JvttM.Onornr-ocn Noroj ~_-.ng. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetld Ge 00 _ 1t151t.sog...,_.1<rIoII Ändrad lovplikt, lov med villkor..._... fo!o"~-. -, B~IIt ""\IM_tI)W">IOI_ 1.,."....~ocn"...-j""''''_I~'''_IIO<m. u-.eocnplmea... OII'lI<t8I5I~ ~_95cm ~r'3<im«i... om"'-..,~~_ll5cm. Takgeometrl1... ocnpl... ""'..,...,"'*"""'*~_~cm omg._mool"'_'mid)eto/ijd"._,25cm. Strandskydd ~""""""'Inom_~ Information: Utformning av byggna<ier,kli I." ~a, mo( K~ (KML~ D~! Irfllll»'Og"~ d.mln"" och Ir ett okydd~. D F/lrAnclrtngar ~ mmk. byggnadllroch lrki 9IuI UllslåndsprOvas hos L,, r L"ff,;:llrn ~: './ :' ///'/ /' / // 1: '1~~ :,,/' +9.3 Stockholms kommun /,,/./'.-'."" 't-~~ ~' /.~~,1'\ U' Principtakplan 1 ilet((knt(i,\;! - +- K""""'V_ -- - F~"7W.~..... \~ " D CZJ _ 1""9"""" h~n t<-n """'b c.....,~liil F"'>l<1JOl_1InJo" - K''''''''''J"W'-''I..o. _.- ~,- 8~ b<v~ li97s.,~ 8\'W'1Od.btg'~ + ~... t '0 '!" ~.. ffi G t lj fl d k a r I a o ~_ml... _9'J~oo H:id>,*", III< 00 2Im-<IHlI!/"".:/OlHl:/ 1l o Cntw:I<...,,,, IWlII'al "" Sdno ''''''''' "l """_'''''''l;o. HoI.Sl<'"""J K"!I'QI~ LAnssty<elset!. Principsektion 1 -- ~I Normalt planlörfarat'kkt Detaljplan för Stallmästaregården Stadsdelen Haga i Solna stad D AntagandehandlIng, upprättad december _ se 0 _ D D' "-.._ 0-0_,- ~,,;;- -SaN 2009:189

14 F ~""'gnoor ~~_~ ""_~hl to _ I,, 01 \5 ~+, gj V~ ", ~ c:d L,, '\.'., ' '\. ~L'1!' " " ::.~ ~ ---- / I: \"-.~ ! '; :.:~:-:~.. L.{.)~ " ' ', ' 1.""," " ~... \. l, HAGA // '.'.. fu :',' \» : i/q ' '\,.,.:!.t: :::~~Z \J 65 'ja j +13 \--, A,~, i,..,,///...,,/ +9.3 I + \ \, \ \ + \ \ + \ \ + \ \ + \ l 1:11j "~,,,' f'!n:',,;i.:',/j /,'" ////"'.. //'/// ": 1 ~:~ Stockholms kommun -- PLANBESTÄMMELSER m«i_~.e_1ngmon..."...oo:h"iiortrininear_... ~... ~~ GRANSER '- ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN Allmånna platser I LOIW.GA.T4 :la.t... l I ~ Kvartersmark. C H,K,-9 ~. _"""""oioo.. _4Igoo' \1 Vattenområden -! w! 0-. ~ UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER bro G*'It-..., BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE _ ", "'r.e~ I f 1 MM..,"'IIyggn,,",* ~IIIt_~... IIIgAr9I\JII)r_~_~ MARKENS ANORDNANDE (utfoonning av kvartersmark.) Mark. och vegetation ~""' "Jr-. -._. AIm.... ltogoidi<oc:n'-'""'l... _ I ~"._ i!io CII'I. l.inol..."~...a... _ I ~,,._95""' ~...,..."'_.. 1~"._ 125 C1T1. ' Takgeomelri 1...,. ~ "..... [ -. ''',.- ~... ~ /~-.../.I I Prlnclp/skp/an 1.. ~ I t:::--~ ~./... ~~ '-.:( 1-. I '_n -... ~...-qn_...- """'.f'ei.,... _..). ~ 'a<'ie"1ct'" ~ Ct":aos... _... b...\~ Ijrn -,- l~~arl F D CZJ.,-_..-.,..,."'" + -- '\IoN_~"... ~ '!,., ~ ':" ":'- ffi Grundkarla ~"'~"'e.oo ""'''''00 1O1l-O~ I,...iI!lI'W 7! ~'" ""ar l~" Si:Cni "-" - lta>q "'" _'~" --, N._ ~.- PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE Utfonnnlng.., ><Ogooo-""*'_- 0leg000-.ejcl1... ~ <E>.dL _-""",- IU ~ ~ ~25 V ~" _... oo _.~_,~_.-- T...,.".,.. ~""'-,_ Byggnadsteknik ~,._Pl_.. ~T~'. ". VIW-. l&mter_iakoml V_... _... "'''''_~hl~_ ~"""IIIf~_""_".. _-.._..._u.... ~ '" vldillw'<uplv_ v~ -, ~... _... ~ ~_ ~...".., _ I>. F--.og I'IItIIyo_._' ~._ ~ _-~ ~ Värdefulla byggnader OCh områden q....-.ooo.o..._..._fiio" _..-.-.v_b,n "'_... _,."... _2 8_ Q. FlI'W*I*...,... Ooo.orm_IYo... _... FIIo"_IIfOCIoooMII... ~ ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomför"andetld Goo,,"iIOo _-.-.-._~_... "'~"""_OOCIpIOtooO_.. Ändrad IovpIlkt. lov med villkor ,...,-, ~. _I~"_ lfti_pl_... _I~PI_a5"" CNrIgo... """""'"'~ PI _'2$=- Strandskydd ~_.. Information: UI!OImnIng... ~""I... provas... I(~ ( IO.I,.). ~...al>m"'-"""'''''''.. en~ """_..F~"-'~ochlrlcl""~ 1>oI Principsektion 1 -, Nonnah p!anfmarande - AntagandehandlIng, upprättad december 2014 o ~ 0 Be 0_ 0'_ s_ 0 _ a Detaljplan för Stallmästaregården -!;- - Stadsdelen Haga j Solna stad ~:

15 STALLMÄSTAREGÅRDEN - HAGA, BRUNNSVIKEN KONFERENSANLÄGGNING GESTALTNINGSPROGRAM REV (45)

16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 4 BYGGNADSUTFORMNING OCH GESTALTNING 15 PARKEN 35 INLEDNING 5 SITUATIONSPLAN 15 LANDSKAPSGESTALTNING 35 DETALJPLAN BAKGRUND 6 7 VY FRÅN INFARTEN PRINCIPER FÖR FASAD FASADER ANLÄGGNINGENS NUVARANDE SKICK ILLUSTRATIONSPLAN PARKSEKTION LÄGET IDAG 7 TAK- OCH FASADMATERIAL HISTORISKA REFERENSER 39 PLATSENS HISTORIA STALLMÄSTAREGÅRDEN I KARTOR STADSBILSANALYS NATUR- OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN REFERENSER MILJÖBILDER PLANER, ENTRÉPLAN PLAN -1 PLAN -2 PLAN SAMTIDA REFRENSER PLANTERINGAR OCH VEGETATION INNERGÅRD MED VATTENSPEGEL 34 STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM (41)

17 FASTIGHETSÄGARE MEDVERKANDE KONSULTER FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STALLMÄSTAREGÅRDEN Nyréns Landskap STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM (41)

18 FOTOMONTAGE SETT FRÅN BRUNNSVIKEN SAMMANFATTNING Stallmästaregårdens sammanhållna värdshusmiljö står i begrepp att utvecklas i ännu ett steg. Genom åren har gårdens speciella 1700-talskaraktär påverkats av många bättre eller sämre byggnadstillägg, växande kringliggande vägsystem och hårt allmänt slitage. Nuvarande ägares önskan att utveckla anläggningen för att kunna attrahera konferens- och nattgäster har öppnat möjligheter för tillförsel av nya kvaliteter. En tillbyggnad med avstamp i den befintliga bebyggelsens förhållande mellan byggnad och gårdsrum skapar dialog mellan gammalt och nytt. Samtalet fortsätter i trädgårdsplaneringen, där en sekvens av terrasser av olika karaktär förankrar både den nya och befintliga bebyggelsen i platsen. Den nya flygelbyggnaden ligger som pendang till huvudanläggningen i väster. Den ersätter en påver terrass samt en äldre träpaviljong vilken föreslås flyttas till ett mer prominent (och troligen ursprungligt) läge närmare vattnet. Den nya flygeln får, med sina stora tältliknande tak, drag av 1700-talets lekfulla paviljongarkitektur och är samtidigt med sitt enkla formspråk omisskännligt samtida. Nybyggnaden öppnar, till skillnad mot den västra gården, upp sitt gårdsrum mot Brunnsviken. Fasadens variationen av olikfärgade fält bidrar till en festlig prägel, vilket förstärks av den terrasserade spegeldamm som förenar den nya flygeln med det befintliga Tingshuset. En smal atriumslits mitt i dammen dramatiserar relationen till konferensutrymmena under, en folie helt i linje med Hagaparkens andra överraskningar. STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM REV (41)

19 VY FRÅN BRUNNSVIKEN, FOTO JANUARI 2013 SYFTE, MÅL OCH STATUS Stallmästaregården vid Brunnsviken i Solna kommun ägs av Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården. I fastigheten bedriver Nobisgruppen restaurang- hotelloch konferensverksamhet. Anläggningen har högt allmänt anseende och håller en hög standard i sin inre miljö. Verksamheten innehåller samtidigt möjligheter att expandera och på så sätt tillföra den välbesökta miljön nya värden. Genom att bygga en ny hotell- och konferensdel på tomtens sydöstra del kan den i sammanhanget främmande terrassen från 1950-talet fasas ut, samtidigt som byggnadskompositionen som helhet får en bättre balans. En ny flygel med ett tydligt samtida uttryck skapar en karaktärsfull dialog med sjuttonhundratalsmiljön, samtidigt som den bildar en skärm mot Värtabanans högbro bakom. I samband med tillbyggnaden rustas den idag slitna gårds- och parkmarken upp och ges en gestaltning i bättre samklang med helheten. Wingårdh arkitektkontor fick uppdraget att skissa på hur den nya byggnaden skulle kunna se ut under hösten Nyrén landskap anlitades för markplaneringen. AIX arkitekter presenterade vintern 2011 en antikvarisk konsekvensanalys för Stallmästaregården. DETALJPLAN Ett förslag till detaljplan har tagits fram av Solna kommun och det ställdes ut under april Det slutliga förslaget planeras tas upp för godkännande och antagande under första kvartalet 2015 i stadsbyggnadsnämnden respektive kommunfullmäktige. STALLMÄSTAREGÅRDEN - GESTALTNINGSPROGRAM REV (41)

20 6 (51)

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Exploateringsavtal med HLF Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:1 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna

Exploateringsavtal med HLF Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:1 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna 1. Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), 191 86 Sollentuna, nedan kallad Kommunen och HLF Förvaltnings AB (org.nr. 556548-9217), Tyska Brinken 30, 111 27 Stockholm, nedan kallad Exploatören.

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 Fastigheten Köpmannen 11 (idag hotellet Stensson) är en väsentlig del av miljön kring

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Dnr: 08/52/214 Detaljplan för bilservice, handel och kontor MARIEDAL 1:136 m.fl. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Genomförandebeskrivningen

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer