aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç="

Transkript

1 Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESS Denna detaljplan handläggs med standardförfarande. Förfarandet består av samråd, underrättelse, godkännanden och antagande innan planen kan vinna laga kraft. Detaljplanen kommer antas av kommunfullmäktige. PLANSAMRÅD UNDERRÄTTELSE GODKÄNNANDE ANTAGANDE LAGA KRAFT GENOMFÖRANDE Denna handling har status plansamråd. HANDLINGAR Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) Jönsaplan kortfattad markbeskrivning Kvalitetsprogram till detaljplan för Nyhamn 1 Jönsaplan, 2012 reviderat DETALJPLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att, utöver befintlig markanvändning, bostäder och handel, möjliggöra hotellverksamhet samt att justera gränsen för kvartersmarken. Planen syftar även till att säkerställa den för allmänheten så viktiga vattenkontakten samt att skapa en vacker offentlig miljö i en mycket central del av. Bakgrund Styrdokumentet Landskronas Vägval som antogs i kommunfullmäktige den 26 mars 2012 anger åtgärder för att förbättra stadens struktur och utveckling. Den övergripande målsättningen är att bygga nya attraktiva bostäder och tillskapa nya funktioner som kan skapa en positiv inflyttning och lägga grunden för en infrastruktur som attraherar ett modernt näringsliv. Genom att möjliggöra en offentlig målpunkt i form av hotell så kan syftet om en allmän plats med vattnet stödjas. Den tidigare planen har inte realiserats på grund av att projektet inte kunnat bebyggas i sin helhet med det antalet bostäder som kvarteret rymmer och inte heller etappindelas för att kunna byggas ut i delar. 1

3 FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet ligger centralt beläget i med vattenkontakt i både norr och väster. På andra sidan hamnbassängen i norr ligger Stadshuset och i väster ligger det nybyggda Nyhamnområdet. I öster ligger Sofia Albertina kyrka och i söder gränsar planområdet till bostadsbebyggelsen i kvarteren Havsörnen och Kungsörnen. Området utgör cirka 1,9 hektar och omfattar delar av fastigheterna Citadellstaden 1:1 samt Nyhamn 1. Figur 1. Översiktskarta med plangräns röd linje Markanvändning Då gällande detaljplan ej realiserats så präglas Jönsaplan fortfarande av att platsen fram till 2010 användes för färjetrafik. Inom området finns idag Ven- och Köpenhamnstrafikens tidigare terminalbyggnader. Den f.d. Venterminalen används idag för ideell verksamhet av föreningen Malvan. I samband med planprocessen utreder staden ny lokalisering för verksamheten. Här finns även en större parkeringsyta och en mindre grönyta som avskärmar Sofia Albertina. Vattenområdet och kajerna, norr och väster om Jönsaplan, används i princip inte idag sedan fiskebåtarna, som kör passagerare på dagsturer, flyttade till ett läge vid Hamngatan då bron i Södra Långgatans förlängning färdigställdes Markägoförhållanden Kommunen äger all mark inom planområdet. 2

4 Geoteknik Hela planområdet är uppbyggt av fyllnadsmaterial genomförde SWECO Infrastructure AB en geoteknisk undersökning inom planområdet, då i huvudsak i anslutning till kajkanterna men även några sonderingar i Hamngatan samt intill Köpenhamnsterminalen. Resultaten är i huvudsak de samma som tidigare undersökningar i kvarteret Havsörnen visat. Utfyllnaden består i största utsträckning av sand och grus med varierande djup, med efterföljt jordlager av lermorän. Fast berg finner man mycket långt under dessa lager i vissa fall upp till 30 meter. Under 1991genomfördes en geoteknisk undersökning för kvarteret Havsörnen som gränsar till planområdet i söder. I den geotekniska utredningen fastslås att det är lämpligt att nya hus förses med källare eftersom man ändå blir tvungen att ta bort gamla fyllnadsmassor samt dy och sand. Ny bebyggelse som tillkommit inom kvarteren Svanen och Kungsörnen under senare år har grundlagts på plintar som nedförts till fast lagrad sand ca 2,5 meter under marken. Riksintressen och förordningar Riksintresse för kulturmiljövården Området berörs av riksintresseområdet Landskrona (M:K26) enligt 3 kap 6 miljöbalken. Stora delar av Landskrona centralort ingår i riksintresset som har motiveringen; Befästningsstad, som under talet planerades och byggdes ut för att bli huvudort i Skåne. Staden bevarar i planmönster och bebyggelse, spår från medeltidens av kungen anlagda och befästa stad, talets slottsanläggning med allt mer förstärkta befästningar och den omfattande utvidgningen på utfylld mark efter 1700-talets mitt samt förändringar efter att fästningen lagts ner. Riksintresse för kustzon Hela planområdet ligger inom riksintresse för kustzon. Intresset utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter. Strandskydd Längs aktuell kuststräcka råder inte strandskydd i dagsläget. Dock gäller att när befintlig detaljplan ersätts av en ny så inträder strandskydd automatiskt (10 a Lag (1998:811) om införande av miljöbalken), även om det inte var strandskydd där tidigare och måste prövas på nytt. Strandskyddets syfte är att bevara allemansrättslig tillgänglighet samt goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Strandskyddet prövas mot särskilda skäl i miljöbalken 7 kap 18c p 1-6, såsom t ex om området redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet. 3

5 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I gällande översiktsplan ÖP är centrala Landskrona utpekat som område för bostäder, verksamheter, centrumfunktioner m.m. Fördjupad översiktsplan I Fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort, antagen , är planområdet markerat som markanvändning enligt gällande detaljplan. Detaljplaner För huvuddelen av området gäller detaljplan för Nyhamn 1, Jönsaplan lagakraftvunnen Planens syfte är att; skapa attraktivt boende nära vattnet, skapa möjlighet för mindre icke störande verksamheter, skapa en vacker och offentlig plats för stadens invånare och besökare, samt att fullfölja kajpromenaden runt vattenrummet. Planen tillåter bostäder och handel i fyra-fem våningar och torg i den östra delen mot kyrkan. Detaljplan för Nyhamn 1 innehåller inget skydd av befintlig bebyggelse. Den är inte genomförd och genomförandetiden har inte gått ut. För Kungsgatan gäller stadsplan 239 från Figur 2. Gällande detaljplan för Nyhamn 1 från

6 Figur 3. Stadsplan 239 för Kungsgatan från 1902 Figur 4. Översikt över gällande planer 5

7 Kulturmiljö och arkeologi Historik Planområdet samt omkringliggande kvarter ligger på utfyllnadsmark utanför den medeltida stadsgränsen och den tidigare strandlinjen. Utfyllnaden skedde enligt 1749-års stadsplan Nya staden. I planen skulle Jönsaplan, dåvarande Östra Torget ligga omgivet av större byggnader, kanaler samt kyrkan Sofia Albertina. Östra torget var ett viktigt torg i 1749-års stadsplan men platsen har aldrig fungerat enligt de intentionerna utan har alltid varit en mer eller mindre överbliven yta i staden som främst använts som upplag, grönyta och för färjetrafik. Orsaken till att det aldrig blev ett torg står bland annat att finna i dess perifera läge. Dels fullbordades planen för Nya staden endast till en tredjedel (se figur 5) och således uppnåddes aldrig den kritiska mängd människor som krävdes för att det storskaliga Östra torget skulle kunna fungera som publik samlings- och handelsplats. Dels föreskrev planen att den medeltida staden helt skulle raseras till förmån för Nya staden, men stora delar av den gamla staden revs aldrig. Bland annat bevarades stadens gamla torg Rådhustorget, som än idag är stadens centrum och en naturlig mötesplats. Istället för att staden växte enligt planerna för Nya staden kom Landskrona att växa norrut, utifrån den medeltida stadsstrukturen, bort från de utfyllda delarna, och hela den södra delen av Nya staden hamnade i ett perifert läge med dåliga kopplingar till resten av staden vilket tydligt syns i stadsdelen idag. Den är gles och består nästan uteslutande av bostäder och flertalet tomter är obebyggda. Stadsmässigheten var ett viktigt inslag i planerna för Nya staden. Landskrona skulle bli en imponerande storstad. Det var noga reglerat hur byggnaderna skulle utformas beroende på hur betydelsefulla gatorna ansågs. Ju viktigare gata desto större krav ställdes på husen som skulle byggas där. Kraven kom också att bli ett hinder för stadens utveckling då byggnaderna blev mycket kostsamma att uppföra. Kyrkan Sofia Albertina grundlades 1754 men det tog över sextio år att färdigställa den. Ännu längre stod tomterna söder om kyrkan och Östra torget obebyggda. Utfyllnadsarbetena var resurs- och tidskrävande och ännu fram på 1830-talet sägs det om kyrkan att den låg på en holme. Redan 1902 gjorde stadsarkitekten Fredrik Sundbärg en stadsplan för Landskrona som gav möjligheten att bebygga hela Jönsaplan (se figur 3). Denna möjlighet fanns kvar till 1959 då en ny stadsplan slår fast markanvändningen till allmänt ändamål för att kunna husera bilfärjetrafiken till Danmark. Då det i oktober 2006 blev klart att färjetrafiken skulle lämna Jönsaplan påbörjades en planeringsprocess för platsen vann detaljplan för Nyhamn 1, Jönsaplan (se figur 2) laga kraft. Planens syfte är att; skapa attraktivt boende nära vattnet, skapa möjlighet för mindre icke störande verksamheter, skapa en vacker och 6

8 offentlig plats för stadens invånare och besökare, samt att fullfölja kajpromenaden runt vattenrummet. Planen har aldrig realiserats. Köpenhamnstermnialen har i samband med den förra planprocessen bedömts ha bevarandevärden. I en kostnadsbedömning för flytt av terminalen har dock ett bevarande konstaterats ekonomiskt orimligt. Gällande plan, som samråtts med Länsstyrelsen, konstaterar att en rivning/flytt är möjlig. Väster om planområdet ligger Nyhamnsområdet, utbyggt I samband med byggnationen har även kajerna och vattenrummet tillgängliggjorts. I förlängningen av Södra Långgatan, mot Nyhamnsområdet, invigdes i april 2015 Peter Brobergs bro som innebär att en av kopplingarna över kanalen till Jönsaplan som är med i Nya staden realiserades. I nordöstra hörnet av kvarteret Havsörnen ligger en klassicistisk byggnad med fasader i grå slätputsad mursten. Huset byggdes och är kulturhistoriskt intressant. Äldreboendet som ligger på fastigheten Havsörnen 1 byggdes under början av 2000-talet. I kvarteret Kungsörnen, sydväst om planområdet finns ett korsvirkeshus vilket är av kulturhistoriskt intresse. Kvarteret Gamla bryggan fick sin form under kvartersindelningen 1749 då också omgivande gator planerades. Vid 1800-talets slut var kvarteret fullbebyggt, merparten av byggnationen stod ett sockerbruk för. På hörntomten mot havet uppförde sockerbruksdirektören Carl Tranchell sin privatbostad, som är byggnadsminne. Sockerbruksmagasinet revs under mitten av 1900-talet till förmån för Stadshuset som invigdes Figur års stadsplan för utbyggnaden av nya staden tillsammans med befintlig stad, Jönsaplan markerad i rött. 7

9 Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Det finns ett antal registrerade lämningar i angränsande områden. RAÄ 46:1 är ett byggnadsminne som gäller Tranchellska huset uppfört RAÄ 12:1 är registrering för den medeltida stadens kulturlager. Registrering RAÄ 41:2 gäller en minnesplatta uppsatt på kyrkans norra korsarm. RAÄ 41:1 är en minnesplakett över Stadshusets uppförande. RAÄ 46:1 RAÄ 12:1 RAÄ 41:1 RAÄ 41:2 Figur 6. Registrerade fornlämningar intill planområdet Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Natur Mark och vegetation Idag består planområdet till stor del av plan öppen asfaltsyta. Mitt emot Sofia Albertina kyrka finns en halvmåneformad gräsyta med en grusgång och blomsterplantering med annueller (sommarblommor). Runt gräsytan växer ett antal popplar vilka skärmar av grönytan från terminalkomplexet. I övrigt finns det ett antal gamla lindar som är rester av tidigare planteringar inom planområdet. 8

10 Service Skola och förskola Förskolor i närheten är fristående förskolan Selma Lagerlöf i Citadellområdet och Lundegårds förskola i kvarteret Nordenskjöld intill Stadsparken. Fristående PeterSvenskolan vid Järnvägsgatan är närmaste grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs nio. Dammhagskolan är närmsta kommunala grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. Handel Planområdet är centralt beläget och har därför mycket nära till all handel i de centrala delarna av så som gågatorna och dess utbud, City Gross, Apoteket, Systembolaget m.m. Tillgänglighet Tillgängligheten inom planområdet är idag begränsad på grund av Venterminalens tidigare avgränsningar. De östra parkdelarna samt vägarna runt planområdet är allmänt tillgängliga. Gator och Trafik Södra Långgatan samt Kungsgatan ingår i detaljplanen. Södra Långgatan ligger i södra kanten av planområdet med tillfart från Kungsgatan som ligger mellan planområdet och kyrkan i öster. Gatorna kring Jönsaplan är idag endast lätt trafikerade, detta trots att platsen ligger mitt i centrala Landskrona. Tidigare då Ventrafiken utgick från platsen fanns ett högre antal bilrörelser i området då även en del tyngre fordon. De tyngre fordonen kan idag anses vara försumbara. Kollektivtrafik Närmaste busshållplats ligger öster om Sofia Albertina kyrka på Storgatan (se figur 7). Här passerar stadsbuss 1 (Centrum Stationen Koppargården) vilken går cirka 4 gånger i timmen på vardagar, stadsbuss 3 (Centrum- Stationen) som också går cirka fyra gånger i timmen samt stadsbuss 5 (Borstahusen Centrum - Handelsområdet - Stationen) vilken går cirka fem gånger i timmen på vardagar. Regionbussarna stannar cirka 300 meter från planområdet på Skeppsbrokajen intill det nya resecentret. Här stannar linje 138 (Landskrona Löddeköpinge Malmö), 220 (Landskrona Helsingborg - Höganäs), 240 (Landskrona Svalöv) och 250 (Landskrona Tågarp - Bjuv). Här stannar även stadsbuss 1, 3 och 5. 9

11 Figur 7. Ortofoto Observera att bron i S. Långgatans förlängning saknas. Störningar Inga störningar finns i området. Förutsättningarna från 2012 bedöms ej ha förändrats. Teknisk försörjning Kommunalt vatten- och avloppsnät finns i angränsande bostadsområden söder om planområdet samt till Terminalbyggnaderna. Ledningarna har kapacitet att försörja den tilltänkta utbyggnaden. Befintliga fjärrvärmeledningar inom planområdet har kapacitet att försörja tillkommande bebyggelse. Möjligheter till bredbandsutbyggnad är goda. 10

12 PLANFÖRSLAG Områdets gestaltning och disposition Huvudidén med planen är att möjliggöra uppförande av attraktiva bostäder kombinerat med ett hotell- och konferensanläggning och mindre icke störande verksamheter samt därtill skapa ett offentligt och tillgängligt rum för boende och besökande. Bebyggelsen och de offentliga rummen baseras på kvalitetsprogrammet, Kvalitetsprogram till detaljplan för Nyhamn 1 Jönsaplan, Landskrona stad 2012 reviderat. Våningsantal och byggnadshöjd har ej förändrats jämfört med gällande detaljplan. Detaljplanen baseras på ett bebyggelseförslag av Jais arkitekter. Byggnadens fasader utförs i tegel, puts eller natursten. Arkitektur av hög kvalitet och utformning av allmän plats i enlighet med förslaget av Jais arkitekter regleras i exploateringsavtalet. Föreslagna åtgärder Planförslagets syfte är att möjliggöra: attraktivt boende nära vattnet hotell- och konferensanläggning med SPA och restaurang mindre icke störande verksamheter en vacker och offentlig plats för stadens invånare och besökare mellan kvarteret och kyrkan ny- och ombyggd kajpromenad runt vattenrummet Struktur Strukturen anknyter till kvartersstaden. Kvarteret bildas av två L-formade byggnader där den ena byggnaden sluter kvarteret mot nordöst och den andra mot sydväst. Öppningarna i kvarteret ligger upphöjda från omgivande marknivå vilket på så vis skiljer det offentliga rummet från den halvoffentliga gården. Öppningarna i kvarteret är riktade mot söder och väster för att ta in solljus till gården och de östra delarna av kvarteret. Bebyggelsen är i fem plan ovan mark. Den femte våningen är indragen från gata/kaj/torg. Det finns ett underjordiskt garage. Detaljplanen reglerar att kvarteret får bebyggas med bostäder och centrumändamål, BC, i vilket handel, service och samlingslokaler samt hotell och restaurang ingår. Möjlighet till underjordiskparkering som egen verksamhet regleras i detaljplan med (P). Omfattningen av bebyggelsen regleras i exploateringsavtalet med cirka kvm BTA bostäder, cirka 500 kvm BTA lokaler och cirka kvm BTA hotell med SPA och konferens. 11

13 Bebyggelse Bostäder Förslaget till bebyggelse innefattar cirka 45 lägenheter i väster, söder och öster fördelat mellan fyra trapphus. Med några få undantag är bostäderna genomgående mellan gård och gata. Markplanet har endast bostäder mot söder. Bostäderna föreslås få stora balkonger mot väster respektive söder. För bostäderna på det översta våningsplanet föreslås större terrasser. De bostäder som planeras i nivå med gården föreslås få egna terrasser i anslutning till respektive bostad. Figur 8. Illustrationsperspektiv från väster/nordväst Badhusgatan Figur 9. Fotomontage, fasad mot öst, illustration Jais arkitekter 12

14 Verksamheter och handel Bebyggelseförslaget omfattar hotell med cirka 125 rum, restaurang, konferens och SPA. Hotellet föreslås i den norra delen av kvarteret med entré mot öster och platsen vid kyrkan, restaurang i bottenvåningen mot kajpromenaden och konferensanläggning en trappa upp. Konferensanläggningen får på så vis direktkontakt med den norra delen av gården. Restaurangen blir väl synlig från korsningen Kungsgatan Drottninggatan samt närbelägen till småbåtshamnen utmed bryggorna. Sommartid finns möjligheter för uteservering på den tilltänkta bryggplatsen i Jönsaplans nordvästra hörn i anslutning till den gamla båtklacken. Lokaler för handel och service föreslås mot väster och kajpromenaden. Figur 10. Illustrationsplan, illustration Jais arkitekter 13

15 Figur 11. Vy från Drottninggatan i öster, illustration Jais arkitekter Grönstruktur och parker Gård Kvarterets gård föreslås byggas på bjälklag upphöjd från gatans nivå. Gården delas in i en del för bostäderna i söder och en del för hotell- och konferensanläggningen i norr. Gården nås via bostädernas trapphus, från konferensanläggningen och via två trappor från söder respektive väster. För utformning av utemiljön har en markbeskrivning tagits fram, Jönsaplan kortfattad markbeskrivning Utförande av utemiljön på kvartersmark och allmän plats regleras i exploateringsavtalet i vilken markbeskrivningen är en bilaga. Bostadsgården delas in i mindre rum vid respektive bostad och ett större gemensamt uterum i form av en marktegelbelagd oval med en boulebana. Bostadsgården föreslås få uteplatser belagda med rött marktegel, rumsskapande bokhäckar, planteringar och gräsytor samt trädäck och planteringskärl i azobe. Mindre träd så som strimlönn, japansk lönn, häggmispel och pararalia föreslås också. Konferensdelen föreslås få en stramare utformning med granitplattor i fallande längder. Som rumsavdelare föreslås grupper av träd, en vattenspegel och spaljéer med kaprifol. Gatuplanteringar Planen ska innefatta grönska som understöder den offentliga miljön och dess attraktivitet. Södra Långgatan föreslås få en trädrad utmed den norra sidan mellan parkeringsplatser och gång- och cykelvägen. 14

16 Allmän plats Torg Kungsgatan planläggs som torg med trafik och platsen mellan Kungsgatan och nytt kvarter planläggs som torg. Det generösa torgrummet som bildas framför kyrkan skapar en närvaro för kyrkan i det stadsrum som den sätter sin prägel på. Torget föreslås även bli en förplats för kyrkans besökare vid särskilda gudstjänster såsom giftermål, dop, konfirmation och så vidare där gäster samlas utanför kyrkan. Platsen blir ett stort öppet rum som skapar distans till kyrkan så att dess fasad exponeras och kyrkan blir synlig från flera håll. Hög kvalité på material och rumsbildande objekt framhäver torgets betydelse för stadsbilden. Likt referensprojektet Stortorget i Kalmar ska markbeläggningen få en informell men sammansatt karaktär. Temat gammalt och nytt tas upp i materialvalet samtidigt som tillgänglighet och framkomlighet tillgodoses. Belysta pollare leder angöringstrafiken över torgets utkant mot hotellentré. En låg vattenspegel i västra delen av torget till för en rumsbildande kvalité i den stora helheten. Kaj Den allmänna platsmarken skall ha en tydlig offentlig karaktär. Platsens besökare ska känna sig välkomna och känna att det är rätt att passera platsen och njuta av vattenkontakten. Vid ombyggnad i enlighet med planförslaget skapas en ny kajpromenad i två nivåer, en i nivå med anslutande gatumark från söder och öster och en lägre träbrygga mot vattnet. I anslutning till hotelldelen så dras byggnaden tillbaka från kajkanten och en mindre upphöjd plats i direkt anslutning till hotellet kan på så vis skapas, vilken föreslås bli kvartersmark. Kajpromenaden som sträcker sig runt stora delar av stadens vattenkant ger en unik möjlighet att följa stadens vattenkontur. Det generösa torgrummet som bildas framför kyrkan skapar en närvaro för kyrkan i det stadsrum som den sätter sin prägel på. Torgplatsen skall tillsammans med kajpromenaderna projekteras och planeras utifrån Kvalitetsprogram till detaljplan för Nyhamn 1 Jönsaplan, 2012 reviderat och Jönsaplan kortfattad markbeskrivning

17 Principsektion vid kajpromenad väster, illustration Jais arkitekter Trafik Biltrafik Inom planen kommer det att finnas två vägar för biltrafik, Södra Långgatan och Kungsgatan. Gång- och cykeltrafik Inom planen kommer man att separera gång- och cykeltrafiken längs Södra Långgatan. På Kungsgatan kan cykeltrafik ske på ytan avsedd för biltrafik. Den allmänna platsmarken ska vara tillgänglig för gångtrafikanter. Utformning av gator Kungsgatan föreslås få behålla sin utformning med en körbana på cirka 12 meter inklusive parkering längs vägens båda sidor samt trottoar på ömse sidor på 2 meter norr och söder om föreslagen ny plats vid Sofia Albertina kyrka. Södra Långgatan föreslås byggas om med en 6,5 meter bred köryta, 2 meter bred trottoar på den södra sidan och längsgående kantstensparkering samt en separerad gång- och cykelväg på den norra sidan. Trädplantering föreslås mellan parkeringsytan och gång- och cykelvägen på norra sidan. 16

18 Bilparkering Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Byggnadsnämnden antog en parkeringsnorm för. Planområdet ingår i zon A enligt normen. Gatuparkering kommer att finnas längs Södra Långgatan och Kungsgatan. Parkeringsnorm för bil Zon A (centrala Landskrona) ppl/1000 m 2 BTA anställda besökande totalt Kontor 10,5 1,5 12 Handel 5,5 22,5 28 ppl/lgh boende besökande totalt Flerbostadshus 0,8 0,1 0,9 För hotell- och konferensanläggning finns ingen angiven norm i Landskrona. Göteborgs stad har en vägledning för parkeringstal från 2011 som föreskriver 4,8 bilplatser per 1000 kvm hotell i centrala staden inklusive besökande och sysselsatta. Parkeringen för bostäder och verksamheterna löses under kvarteret med infart från Södra Långgatan. För att minimera rampens längd ligger garaget relativt ytligt. Garaget rymmer cirka 120 bilplatser. Parkeringsbehovet för bostäderna beräknas till 41 platser inklusive besökande. Parkeringsbehovet för handel beräknas till 14 platser inklusive besökande och sysselsatta. Parkeringsbehovet för hotellet beräknas till cirka 33 platser utifrån normen för Göteborgs stad för centrala staden för hotell. Hotellets restaurangdel beräknas på normen för handel och beräknas till cirka 28 platser. Gällande besöksparkering för handel och bostäder kan därmed parkeringsbehovet minskas med cirka 4 platser så att det totala behovet för kvarteret blir cirka 112 platser. 17

19 Principsektion genom byggnaden, garaget och Södra Långgatan, illustration Jais arkitekter Parkeringsnorm för cykel Zon 1 (Landskrona) ppl/1000 m 2 BTA anställda besökande totalt Kontor 10,5 5 15,5 Handel 5, ,5 ppl/lgh boende besökande totalt Flerbostadshus 1,8 0,5 2,3 Geoteknik Markkonstruktioner för byggnader, garage, kajkanter ska genomföras i bygg och markprojekteringen inför byggstart. Teknisk försörjning Energiförsörjning samt vatten och avlopp Befintligt vatten och avloppsnät har kapacitet att ta emot den tilltänkta utökningen av bebyggelse inom planområdet. Även fjärrvärmeanslutning finns idag inom 18

20 planområdet. Vattenburna uppvärmningssystem som ger flexibilitet rekommenderas om enskild uppvärmning erfordras. Dagvattenhantering Ytan är idag nästan helt hårdgjord. Befintliga ledningar i området har kapacitet att ta emot det dagvatten som planområdet kommer att generera. I exploateringsavtalet regleras att utflödet från kvarteret ej ska överstiga 1,5 l/s och ha. IT Möjlighet till bredbandsutbyggnad är god. Renhållning Inom planområdet finns vanlig sophantering. Administrativa frågor Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. Lovplikt Enligt 5 kap 26 PBL ska de överväganden som ligger till grund för omfattningen av kravet på bygglov redovisas i planbeskrivningen. Kompletterande markundersökningar ska göras och eventuell marksanering ska utföras innan startbesked för ny bebyggelse beviljas. Villkoret är inskrivet som planbestämmelse. Upphävande av strandskydd Eftersom detta förslag till detaljplan ersätter befintlig detaljplan inträder strandskydd automatiskt (10 a Lag (1998:811) om införande av miljöbalken) och måste prövas på nytt mot MB 7 kap 18c p 1-6. Planområdet innehåller ingen allemansrättsligt tillgänglig mark. Eftersom planområdet utgörs av ett område som i många år använts som färjeläge och hamnområde föreslås med hänvisning till paragraf 7 kap 18c p 1 att strandskyddet upphävs inom hela planområdet. Fri passage utmed kajen säkerställs genom utbyggnad av bryggor och kaj. Omfattning och utformning av kajen har säkrats i exploateringsavtal. Tillgängligheten till kajen ökar med ny utformning i relation till befintlig. Upphävandet träder i kraft då detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen innehåller en administrativ bestämmelse som säkerställer detta. 19

21 KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Planens genomförande innebär en något ökad exploatering och en mer offentlig användning, med en minskad andel bostäder till förmån för hotell och konferens. Planens genomförande innebär också en utveckling av befintliga offentliga rum samt en ny målpunkt i form av konferensanläggning och kajpromenad, vilket bedöms positivt för utvecklingen av Landskrona tätort avseende stadsliv, rekreationsvärden, handel och trygghet. Exploateringen bedöms ge en något ökad fordonstrafik, men utifrån det goda kollektivtrafikläget bedöms exploateringen ge en mindre klimatpåverkan här än i andra mer perifera lägen då det centrala och kollektivtrafiknära läget bedöms ge förhållandevis fler resor till fots, buss och cykel och färre med bil. Planens genomförande bedöms inte förändra påverkan på riksintresse för kustzon och kulturmiljövård. Siktlinjer och en fortsatt stor tillgänglighet till platsen behålls. Avståndet mellan kyrkan och ny bebyggelse föreslås minska något, men platsen kommer upplevas som något större då den föreslås få en sammanhållen gestaltning. Avgränsningen av kvarteret är naturlig i förhållande till befintliga fastighetsgränser, skapar ett bättre definierat stadsrum och en mer användbar yta mot kyrkan. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra sådan miljöpåverkan som avses 4 kap 34 PBL. Mark, luft och vatten Geoteknik Som nämnts tidigare består planområdet av utfyllnadsmassor och då i huvudsak av sand och grus. Ytterligare geotekniska utredningar med radonmätning och markföroreningsutredning ska genomföras inför byggnation i bygg- och markprojekteringen för att fastställa bärighet och hållfasthet. Klimatförändringar och eventuell havsnivåhöjning En ökad medvetenhet om de klimatförändringar jorden genomgår har lett till en ökad säkerhet kring bestämningen av den observerade globala uppvärmningen och dess orsaker. Planens plushöjder för bostädernas golvbjälklag får ej underskrida +3,0 meter enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Befintliga ledningssystem ska klara en ökad exploatering i området utifrån de beräkningar på 20 års regn som Landskrona 20

22 stad baserar sina beräkningar på. Markförhållanden och stabilitet ska beräknas och värderas i bygg- och projekteringsskedet för att säkerställa byggnadernas säkerhet och hållfasthet under dess livslängd. Luftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Markradon Baserat på de översiktliga radonmätningar som utförts av J & W AB, Jacobsson & Wildmark, 1993 över hela kommunen klassificeras planområdet som lågriskområde. (Lågriskmark 0-10 kbq/m 3, normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Lågriskmark innebär att inga speciella åtgärder mot markradon krävs. Trots detta ska en noggrann radonmätning genomföras i samband med den geotekniska undersökningen i byggskedet, då området består av utfyllnadsmassor. Markföroreningar Marken består av utfyllnadsmassor och har under lång tid använts för färjeverksamheten. Det går ej att utesluta risk för markföroreningar. Kompletterande markundersökningar och eventuell erforderlig marksanering ska utföras innan området tas i anspråk för ny bebyggelse. Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. Bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba (vid uteplats) inne 45 dba (nattetid) Nuläge trafiksituation Gatorna kring Jönsaplan är idag endast lätt trafikerade, trafikmängden har minskat då Ventrafiken förflyttats. Trafikräkningar genomfördes i mars 2010 på Södra 21

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 44/2007a Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2009-10-26 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (8)

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg)

Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg) PÄ 24/2010 Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg) Upprättad 2011-02-07 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

2004-08-18 REVIDERAD ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för bostadsbebyggelse i Eslöv

2004-08-18 REVIDERAD ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för bostadsbebyggelse i Eslöv 2004-08-18 REVIDERAD ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för bostadsbebyggelse i Eslöv Kv Abborren 15 Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta, tillika grundkarta, med bestämmelser. Planbeskrivning.

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer