SYNSKADADE ELEVERS OCH HÖRSELSKADADE ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ EN MED ANDRA ELEVER LIKVÄRDIG UTBILDNING I STOCKHOLMS STADS KOMMUNALA SKOLOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADE ELEVERS OCH HÖRSELSKADADE ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ EN MED ANDRA ELEVER LIKVÄRDIG UTBILDNING I STOCKHOLMS STADS KOMMUNALA SKOLOR"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITE TS-, EKONOMI - OCH TILLHANDAHÅLLARA VDELNINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (11) CHRISTER BLOMKVIST MARIANNE ODELROS SYNSKADADE ELEVERS OCH HÖRSELSKADADE ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ EN MED ANDRA ELEVER LIKVÄRDIG UTBILDNING I STOCKHOLMS STADS KOMMUNALA SKOLOR BAKGRUND Elever med synnedsättning Våren 2010 genomfördes av Christer Blomkvist och Marianne Odelros vid inspektions- och analysenheten en undersökning med syfte att granska om synskadade elever i Stockholms stads kommunala skolor får en med andra elever likvärdig utbildning. Undersökningen utfördes på förslag av Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms stad, som bland annat hänvisade till Skolinspektionens granskningsrapport 2009:6 men också till att den synpedagog som är placerad vid utbildningsförvaltningens uppdragsavdelning fick mycket få uppdrag från skolorna. Skolinspektionens rapport pekar på generella brister för elever med synskada över hela landet. I förvaltningens undersökning framkom att det, utifrån vedertagna normer för vad som betraktas som synskada, fanns cirka 350 synskadade elever i stadens kommunala skolor. Av dessa hade tio behov av att läsa punktskrift. Undersökningen konstaterade att det med hänvisning till sekretessbestämmelser inte fanns något register eller någon annan typ av förteckning över dessa elever. Via första skolsköterskan som i sin tur kontaktade skolsköterskorna, tog utredarna kontakt med sex elever, deras vårdnadshavare samt lärare och skolledare. Rapporten från undersökningen, som lämnades till utbildningsdirektören, innehöll ett antal förslag. Ett av dessa förslag var att en förnyad och fördjupad undersökning skulle göras 2011 och då också omfatta elever med hörselskada. Utbildningsdirektören beslutade i enlighet med förslaget. Den fördjupade undersökningen har genomförts under våren 2011 och presenteras tillsammans med resultaten från 2010 års undersökning i denna rapport. Elever med hörselnedsättning Skolinspektionens rapport 2009:6 omfattar också elever med hörselnedsättning och framhåller att elever med hörselnedsättning har lägre måluppfyllelse än andra elever. Telefon

2 SID 2 (11) År 2009 bildades Hörsel-dövforum som en försöksverksamhet mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och Karolinska Universitetssjukhusets hörselhabilitering för att kartlägga det stöd som samhället ger till barn och ungdomar i Stockholms län. Hörsel-dövforum presenterade i april 2010 en rapport som ger en bild av det kommunala hörselpedagogiska stöd som erbjuds barn och elever med hörselnedsättning i kommunal och fristående förskola och skola i Stockholms län. Rapporten gäller inte elever som går i specialskola. En av slutsatserna i rapporten är att det är oklart hur det kommunala stödet till målgruppen fungerar. Av rapporten framgår att det i Stockholms stads kommunala skolor finns ungefär 570 elever med hörselskada. Av dessa går cirka 130 i Alviksskolans hörselklasser. Undersökning 2011 med grund i undersökningen från års undersökning har huvudsakligen genomförts av Christer Blomkvist och Marianne Odelros, som genom förde undersökningen har dessutom grundskoleinspektörerna deltagit. När det gäller kartläggningen och analysen av situationen för elever med synskada utgår den från undersökningen som genomfördes 2010, då bland annat sex elevers skolsituation granskades har skolsituationen för ytterligare nio elever med synskada granskats. De sammanlagt 15 eleverna är åldersmässigt spridda från förskoleklass till det avslutande gymnasieåret. Beträffande situationen för elever med hörselnedsättning har på motsvarande sätt sex elevers förhållanden granskats. Alla dessa elever är grundskoleelever. Utredarna fattade tidigt beslutet att inte inkludera gymnasieelever med anledning av att en likartad undersökning av dessas förhållanden genomförs av gymnasieavdelningen. Samtliga elever med hörselnedsättning går i vanliga grundskoleklasser. Alviksskolan omfattas sålunda inte av denna undersökning. Avidentifierade redogörelser för skolsituationen för de sammanlagt 21 eleverna finns i bilaga. Undersökningsarbetet har till stor bestått i att intervjua elever, vårdnadshavare, lärare, elevassistenter och skolledare. Dessutom har intervjuer genomförts med förvaltningens synpedagog (2010) och hörselpedagog, med företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och landstinget, med pedagoger från andra kommuner i länet samt med företrädare för intresseorganisationer. Informationsmaterial från myndigheter och intresseorganisationer, rapporter av olika slag och en statlig utredning har använts för kunskapsinhämtning.

3 SID 3 (11) SLUTSATSER OCH FÖRSLAG I och 2011 års undersökningar av skolsituationen för elever med syn- respektive hörselnedsättningar visar att utbildningsförvaltningen inte har en samlad bild av hur många elever i stadens skolor som har dessa funktionsnedsättningar och vilka dessa elever är. Orsaken till detta tycks vara tillämpningen av sekretessbestämmelserna. Förvaltningen har därför svårigheter att följa upp dessa elevers skolsituation. För närvarande sker inga sådana uppföljningar. I. Förslag med anledning av ovanstående slutsats 1. Elever med syn- respektive hörselnedsättning, åtminstone de som har stora funktionsnedsättningar, har mycket speciella förutsättningar i skolan. Samtidigt är de i förhållande till övriga elever mycket få. Risken är stor att skolsituationen och resultaten för dessa elever inte syns i den reguljära resultatrapporteringen och kvalitetsrapporteringen, vilket kan leda till att möjliga förbättringspotentialer, och i värsta fall missförhållanden för enskilda elever, inte upptäcks. Det är därför angeläget att genomföra specifika uppföljningar av dessa gruppers skolsituation och resultat. Uppdraget att genomföra sådana uppföljningar kan förslagsvis ges till uppföljningsenheten. 2. För att möjliggöra effektiva sådana uppföljningar behövs någon form av register över vilka de aktuella eleverna är. Ett sådant bör skapas. Endast chefer och handläggare som har ett direkt ansvar för uppföljningarna bör få tillgång till det. Eftersom det är i elevernas intresse att utbildningsförvaltningen har möjlighet att följa upp elevernas skolsituation, är det troligen lätt att få de flesta föräldrars medgivande att enstaka chefer och handläggare på central förvaltning får kännedom om eleverna och vilka skolor de finns på. II. De flesta av de 21 elever som har varit föremål för undersökningarna 2010 och 2011 har och har haft en tämligen god skolsituation. Vissa elever har utan tvekan haft vad som utan större förbehåll kan karakteriseras som en god skolsituation. I åtminstone ett fall har eleven dock inte haft en med utgångspunkt i stödbehovet acceptabel skolsituation. För ytterligare relativt många elever har undersökningen kunnat konstatera tydliga förbättringsmöjligheter.

4 SID 4 (11) Bland annat går det att konstatera kunskapsbrister hos personal och skolledningar. Det är, särskilt när det gäller elever med hörselnedsättning, uppenbart att ett mycket stort ansvar vilar på föräldrarna om eleverna ska få en optimal skolsituation. Vissa föräldrar som har intervjuats tar ett mycket stort sådant ansvar och har skaffat sig mycket goda kunskaper inom området, vilket tycks vara den främsta orsaken till att deras barn har en i huvudsak väl fungerande skolsituation. Det är vanligt att elevens sociala problematik av såväl skolan som av föräldrarna upplevs som svårare än den pedagogiska. För två av eleverna med hörselnedsättning är det skolans uppfattning att elevernas sociala problematik inte har något med hörselnedsättningen att göra. När man diskuterar med experter på området och studerar litteraturen om vilka socialt relaterade problem, som kan uppstå för elever med hörselnedsättning, tycks det dock som de båda elevernas problematik är typexempel på sådana. Det är troligt att skolorna hade agerat annorlunda gentemot dessa elever om personalens kunskaper varit bättre. Utbildningsförvaltningen har en skrift med namnet Riktlinjer för elever i behov av särskilt stöd. I den finns bland annat information om elever med syn- respektive hörselnedsättning. Av de skolledare som vi har intervjuat är det dock få som har haft kännedom om skriften och av dessa är det i sin tur bara några stycken som har använt sig av den. II. Förslag med anledning av ovanstående slutsatser 1. Utbildningsförvaltningen bör fortlöpande säkra att alla rektorer har god kännedom om och använder sig av Riktlinjer för elever i behov av särskilt stöd. III. Kunskapsbrist hos skolledare har i åtminstone ett fall visat sig genom att föräldrar till elev med hörselnedsättning rekommenderats att inte välja aktuell skolledares skola, med hänvisning till att skolan på grund av resursbrist inte kommer att kunna ge tillräckligt stöd. I stället har föräldrar och elev hänvisats till Alviksskolan. Det är troligt att ett sådant agerande bryter mot diskrimineringslagstiftningen.

5 SID 5 (11) På grund av tekniska genombrott kan numera nästan alla barn ges någon form av hörsel, varför det är mycket troligt att allt fler föräldrar kommer att välja att låta sina barn gå i vanlig grundskola i vanliga klasser. En statlig utredning om specialskolor (SOU 2011:30) har också nyligen rekommenderat att detta ska underlättas. Det är därför angeläget att utbildningsförvaltningen förbereder sig, inte minst sina skolledare, på detta. III. Förslag med anledning av ovanstående slutsatser 1. Utbildningsförvaltningen bör informera alla rektorer om att alla skolor ska ha en välvillig attityd till att ta emot elever med syn- respektive hörselnedsättning. 2. Utbildningsförvaltningen bör förbereda sig på att det kommer att bli allt vanligare att elever med grav hörselnedsättning väljer att genomföra sin utbildning i vanlig grundskoleklass. IV. Kunskapsbristen hos skolledare och lärare visar sig ofta i samband med att skolan ska ta emot en elev med syn- eller hörselnedsättning. Det har varit vanligt beträffande de elever vars situation har undersökts, att skolan har famlat och i efterhand inte har varit klar över vilka institutioner som de personer som man har varit i kontakt med representerade. På skolorna har man ofta en vag bild av huruvida resurspersoner kommer från utbildningsförvaltningen, landstinget eller SPSM. Kunskapsbristen riskerar i sin tur att försvåra en god kunskapsutveckling och utvecklandet av ett väl fungerande stöd för eleverna. IV. Förslag med anledning av ovanstående slutsats 1. Utbildningsförvaltningen bör, utöver att se till att säkra att Riktlinjer för elever i behov av särskilt stöd används, skapa ett system i vilket det är lätt för rektorer att få stöd och råd i samband med mottagande av en elev med synnedsättning eller hörselnedsättning. Det bör diskuteras hur skolstödsenheten i förvaltningens uppdragsavdelning kan organiseras i detta syfte. Organisationen bör samordnas med genomförandet av förslag I:2 ovan.

6 SID 6 (11) V. Undersökningarna har både 2010 och 2011 begränsats till de kommunala skolorna. Det finns dock anledning att tro att problemen och behoven av utveckling är minst lika stora på fristående skolor. V. Förslag med anledning av ovanstående slutsats 1. Så många som möjligt av ovanstående förslag bör på lämpligt sätt tillämpas även gentemot fristående skolor. VI. Många av de intervjuade skolledarna har uttryckt frustration över systemet för ansökan av medel för elever i behov av särskilt stöd. Man kan i sammanhanget konstatera att prislappen för en elev som placeras på specialskola blir mycket hög, samtidigt som det är troligt av skäl som nämnts ovan att allt färre elever kommer att välja specialskola och i stället välja att integreras i vanlig grundskola. Detta kan vara skäl för att överväga en annan form av resurstilldelning med anledning av särskilda behov för elever som har synnedsättning eller hörselnedsättning. VI. Förslag med anledning av ovanstående slutsats 1. Förvaltningen bör överväga att skapa ett schablonsystem för tilldelning av resurser för särskilda behov till elever med syn- respektive hörselnedsättning.

7 SID 7 (11) FAKTA OM FÖRUTSÄTTNINGARNA Vem är synskadad? Enligt WHO är den synskadad, som på grund av nedsatt synförmåga har svårt eller helt saknar möjlighet att med hjälp av synen orientera sig eller läsa vanlig tryckt text, så kallad svartskrift. I begreppet synskadad inbegrips såväl personer med synnedsättning, som helt blinda personer. Enligt WHO delas gruppen synskadade in i tre undergrupper. 1. Synsvag benämns den som har en synskärpa mellan 0.3 och 0.1 (att jämföra med normal synskärpa, som betecknas 1.0). Värdet avser den synskärpa som uppnås med glasögonen på. En synsvag person kan ofta läsa vanlig tryckt text med hjälp av olika optiska förstoringshjälpmedel och genom att titta nära. 2. Uttalat synsvag är man med en synskärpa mellan 0.1 och 0.05, och i denna grupp finns både punktskriftsläsare och läsare av tryckt text med förstorande hjälpmedel. Många använder en kombination av båda lässätten. 3. Med en synskärpa under 0.05 räknas man som gravt synskadad. Den som endast uppfattar skillnaden mellan ljus och mörker eller helt saknar synförmåga, kan benämnas blind eller gravt synskadad. Samhällets stöd till elever med synskada i skolan Kommunens ansvar Kommunen där en synskadad elev är bosatt har det yttersta ansvaret för att han eller hon får en utbildning likvärdig med den som fullt seende elever får. I förlängningen blir det den lokala skolan, rektorn och den enskilde klassläraren som ansvarar för att alla elever med synskada får en undervisning som är anpassad till hans eller hennes förutsättningar och behov. Enligt skollagen har skolan ansvar för att personalen runt eleven får nödvändig kompetensutveckling och att skolans lokaler anpassas efter elevens behov. Landstingets ansvar Landstingets syncentraler ansvarar för habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning. Genom hjälpmedelscentralen ombesörjer syncentralen att eleverna utrustas med optiska och tekniska hjälpmedel. Syncentralen ger också utbildning till elever för att de ska kunna använda sina hjälpmedel, men har inte ansvar för att utbilda skolans lärare. Skolan kan däremot få hjälp med miljöanpassning av skolans lokaler utifrån elevens behov.

8 SID 8 (11) Statens ansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) omfattar statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor till personal i det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn. Myndigheten har rådgivare i specialpedagogiska frågor, som förutom rådgivning medverkar i kompetensutveckling och att sprida information till skolhuvudmän och föräldrar. I myndigheten ingår fyra nationella resurscenter. Resurscenter syn i Stockholm ger i huvudsak stöd till barn och ungdomar med grav synskada i förskolan, grund- och gymnasieskolan. För elever som läser punktskrift erbjuder Resurscenter syn årliga gruppbesök, där eleverna har möjlighet att träffas och dela erfarenheter. Då finns också möjlighet för elevernas föräldrar att delta i föräldrautbildning. SPSM har också en läromedelsenhet som utvecklar, producerar och säljer läromedel för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Rutiner i samband med skolstart Landstingets syncentral arbetar på föräldrarnas uppdrag och om de så önskar tar syncentralen kontakt med skolan. Rutinen är att personal från syncentralen kommer till skolan tillsammans med en synpedagog/rådgivare från SPSM och ger information om vilken hjälp de kan erbjuda. Detta har åtminstone tidigare inte gällt för Stockholms stad med hänvisning från SPSM att staden har egen synpedagog. Vid syncentralens besök ges information om att Stockholms skolstödsenhet har en synpedagog att kontakta vid behov.

9 SID 9 (11) Vem är hörselskadad? Det föds omkring 50 barn årligen i Stockholms län med behandlingskrävande hörselnedsättning. Enligt Hörsel-dövforums rapport 2010 finns 285 barn i förskolan med hörselnedsättning varav 15 procent (44 barn) i anpassade förskolor där de får tillgång till hörselpedagogisk kompetens. I länets skolor finns 1519 elever med hörselnedsättning (varav 570 i staden). Av dessa går 23 procent i hörselanpassade skolformer och övriga är inkluderade i kommunala och fristående skolor. I Hörselboken från SPSM poängteras att graden av hörselnedsättning inte alltid är avgörande för vilka svårigheter en person har. En lättare hörselnedsättning kan till exempel vålla lika stora problem som en betydligt svårare, beroende på situationen och aktuella omständigheter. Den största gruppen personer med hörselnedsättning har en skada som är sensorineural, vilket innebär att ljuden hörs svagare och ofta blir förvrängda. Om elever har hörapparat behövs vanligtvis även hörslinga i undervisningssituationen. Hörapparaten kompenserar, men ersätter inte hörselbortfallet. Nedsatt hörsel försvårar umgänget med andra vilket ofta påverkar förskola/skola, fritids- och kompissituationer. Kan man inte höra småpratet är det lätt att hamna utanför. För att underlätta hörsituationen för den hörselskadade eleven behöver oftast lokal/klassrum akustikanpassas. Samhällets stöd till elever med hörselskada i skolan. Kommunens ansvar Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till likvärdig utbildning, varhelst den anordnas i landet. Särskild hänsyn ska tas till elever som är i behov av särskilt stöd (skollagen). Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i särskild undervisningsgrupp. Det är viktigt att få stöd av pedagoger som har kompetens om hur inlärningen påverkas av hörselnedsättningen och det är viktigt att personal kring eleven får det stöd som krävs för att skapa en fungerande lärmiljö (Skolinspektionen 2009:6). Kommunen har ansvar att ge hörselpedagogiskt stöd till de barn och elever i förskolor och skolor som behöver stöd. Landstingets ansvar Hörselhabilitering Barn och Ungdom har ansvar för medicinsk, pedagogisk, teknisk och psykosocial habilitering till barn och ungdomar med hörselnedsättning

10 SID 10 (11) och dövhet samt att stödja deras föräldrar, anhöriga och nätverk (Hälso- och sjukvårdslagen). Hörselhabiliteringen arbetar i team som ger stöd till barn 0-20 år och deras föräldrar inom Stockholms läns landsting oavsett förskole- eller skolplacering. Personalkonsultation erbjuds kring det enskilda barnets behov och ges alltid på föräldrars uppdrag. Hörselhabiliteringens uppdrag är att: - stödja hörselskadade och döva barn, ungdomar och deras familjer, stärka dem i deras kontakter med förskola, skola och samhället i övrigt i olika hörselfrågor - utgå från varje barns/ungdoms behov. Insatserna planeras i samverkan med barnet, familjen och deras nätverk och erbjuds i form av behandling, råd och stöd, kunskapsöverföring, konsultation och hjälpmedel - ge konsultation till personal som finns i barnet/ungdomens närmiljö och samverka med kommunens hörselpedagoger om behov finns - ha ett nära samarbete och väl utarbetade rutiner med förskola och skola så att barnets övergång mellan verksamheterna är väl förberedd. Statens ansvar Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) roll är att vara kompletterande i förhållande till skolhuvudmannens kompetens. I uppdraget ingår att - ge rådgivning till skolhuvudmannen - anordna och medverka i kompetensutveckling - driva statliga hörselanpassade skolor. Manillaskolans utåtriktade verksamhet erbjuder t ex teckenspråksundervisning i en tvåspråkig miljö till elever som är inkluderade i vanlig grundskola eller gymnasieskola. Rutiner vid skolstart Rutinerna för hörselskadade överensstämmer i stort sett med de för synskadade. Hörselhabiliteringen arbetar på föräldrars uppdrag för att övergången mellan förskolan och skolan ska vara väl förberedd. Landstinget erbjuder hörapparater och tekniska hjälpmedel. Kommunen har uppföljningsansvar/tillhandahållaransvar för alla elever i kommunen, även för dem som går i fristående skolor. Hörselhabiliteringen följer kontinuerligt, genom besök i de förskolor barnen går, upp att de får sina behov täckta. Allt material och all tillgänglig kunskap om

11 SID 11 (11) barnet lämnas över till ansvarig skola när barnet börjar där. Ingen rapportering görs längre till kommunens hörselpedagog utan enbart till skolan. Bilaga: Fallbeskrivningar gällande elever med synskada år 2010 och 2011 samt gällande elever med hörselskada 2011

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper

Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- 1 (4) NÄMNDEN 2011-08-30 p 7 Handläggare: Lena Johnsson Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Hjälpredan Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad

Hjälpredan Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad Hjälpredan 2015 Ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett barn med fysiska eller

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Hjälpredan. Utvecklingsstörning

Hjälpredan. Utvecklingsstörning Hjälpredan 2015 Utvecklingsstörning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0 Hjälpredan 2015 Autism Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2011:130 Utkom från trycket den 8 mars 2011 utfärdad den 24 februari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Behov av en helhetslösning

Behov av en helhetslösning Sammanfattning Utredningens utgångspunkt är att måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning ska öka, liksom deras möjlighet att välja skola. Av den anledningen behöver

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Örebro läns landsting Laxå kommun skolmyndigheten 1

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen. Handläggare Christer Blomkvist Telefon: Eva Hindersson Telefon:

Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen. Handläggare Christer Blomkvist Telefon: Eva Hindersson Telefon: Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2013-11-05 Handläggare Christer Blomkvist Telefon: 08-508 33 689 Eva Hindersson Telefon: 08-508 33 906 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA HÖRSEL Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden Reviderad 2014-09-11 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Utbildningssektionen Åsa Ernestam Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 2012 Örebro läns landsting Kommuner inom Örebro län

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-20 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-12-10 Gymnasieutbildning för elever med

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Utveckling av specialskolans verksamhet

Utveckling av specialskolans verksamhet Redovisning 2013-06-28 ALL 2013/781 Utveckling av specialskolans verksamhet 1. Inledning I regleringsbrevet för specialpedagogiska skolmyndigheten anges under punkt 3, Nytt uppdrag, följande: Myndigheten

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Thomson Giggi Håkansson Katarina Datum 2017-04-10 Diarienummer UBN-2017-1681 Utbildningsnämnden Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Kommunens insyn i fristående skolor

Kommunens insyn i fristående skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-450/229 SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Christer Blomkvist Telefon: 08-508 33 689 Till Utbildningsnämnden 2012-02-07 Förvaltningens

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Stödet till barn och unga 2015

Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stora förändringar har skett under 2000- talet Saknas aktuell och överskådlig information HRF fått många signaler om brister, från medlemmar

Läs mer

Elevhälsan. Informationsblad

Elevhälsan. Informationsblad Informationsblad 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30).

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Göteborg den 8 juli 2011 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Sammanfattning Utredningen Med rätt att välja flexibel utbildning

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Information, kompetens och samarbete gör skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning

Information, kompetens och samarbete gör skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning Information, kompetens och samarbete gör skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning Hörsel-dövforum i Stockholms län www.karolinska.se/horsel-dovforum Carin Norman Samordnare, Hörsel-dövforum

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

PROGRAM Dag 1

PROGRAM Dag 1 PROGRAM 2016-09-22 Dag 1 09.45-10.15 Kaffe och registrering 10.15-10.45 Inledning, Specialpedagogiska skolmyndigheten Carin Stenlund, Rådgivare, SPSM 10.45-11.45 Örat: anatomi, fysiologi, hörselnedsättningar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola Skolstöd INFORMATION 2017-11-21 Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och sjukvårdspolitik Datum: 2001-07-17 Mottagare: Skolstyrelser/

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Har stadens grundskolerektorer tillräcklig kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)?

Har stadens grundskolerektorer tillräcklig kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-05-18 Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2011-06-16 Har stadens grundskolerektorer tillräcklig

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan)

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer