FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20"

Transkript

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Ersättare Lars Fagerström (fp) Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Eva Olofsson (kd) Övriga förtroendevalda Ulla Rickardsson (c) och Yvonne Nilsson (s) , Tjänstemän Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, 309, 310, 311, 312, 319 Johan Risholm, planarkitekt, Monika Rudqvist, stadsarkitekt, 310 Jörgen Högdin, exploateringsingenjör, 310 Sofia Hedberg, ekolog, 319 Ann-Louice Östlund, controller, 315 William Hedman, ekonomichef, 315 Lisa Rönnberg, planarkitekt, Paragrafer Justering Underskrifter Ordföranden samt Gerry Norberg Sekreterare.. Henrik Lundahl Ordförande.. Mari-Louise Wernersson Justerare Gerry Norberg Protokollet justerat och anslaget Underskrift Henrik Lundahl

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Prioriteringslista för detaljplaneärenden m m. Dnr 2006-S Godkänna prioriteringslistan med följande justeringar - kv Bron vidare diskussion med bygglovnämnden kring behov av detaljplanearbete, alternativt kan detta arbete anstå. - Planarbete bör inledas före årsskiftet Kristineslätt Skogsvägen planarbetet kan avvakta något. - Del av Stafsinge 1:39 (Duvslaget) placeras in i prioriteringslistan under prioritet 3. Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden, översiktsplaneärenden m fl utredningar har utarbetats av stadsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående detaljplanärenden i första, andra och tredje prioritet. Föreslagna förändringar i prioriteringslistan, jämfört med tidigare prioriteringslista, redovisas under rubriken kommentarer. Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden skall ges, d v s hur resurserna skall fördelas samt vilka ärenden som skall igångsättas den närmaste tiden. Prioriteringslistan avser i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som givits och vilka planarbeten som pågår. Arbete pågår och föreslås inledas för planärenden som är placerade i i första, andra respektive tredje prioritet. Skillnaden ligger i vilken hastighet arbetet förväntas fortskrida, hur resurser skall prioriteras, tidplaner pressas mm. Den redovisning som ges angående tidplaner, antagande mm skall sålunda endast ses som en orientering kring förväntad utveckling i ärendet. (Bil 309) 310 Ersättning av detaljplan för badstugor på Skrea strand. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag för badstugekvarteren väster om Klittervägen. sunderlag Hemställan från bygglovsnämnden, daterad

3 Att ersätta äldre detaljplaner inom Skrea strands badstugeområde, för att medge större badstugor. De kvarter som omfattas av bygglovsnämndens hemställan är Vitlingen, Laxöringen, Knoten, Båtsmannen och samtliga kvarter väster om Klittervägen. Sammanfattning Byggnadsplan för Skrea strand, fastställd , liksom Detaljplan för Skrea strand, laga kraftvunnen , medger högst 10 m 2 byggnadsarea för badstugor. Ett mindre område regleras av byggnadsplan från Redan beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt dåvarande stadsarkitektkontoret att påbörja planarbete, som skulle syfta till att badstuga jämte inbyggd/inglasad altan om totalt 18,4 m 2, enligt en av nämnden tidigare godkänd typritning, skulle tillåtas inom badstugeområdena på Skrea strand. I anslutning till planuppdraget beslutade byggnadsnämnden också att i avvaktan på att nya planer vunnit laga kraft medge tidsbegränsade bygglov för större badstugor enligt typritningen. Senast tidsbegränsade bygglov gäller till och ytterligare förlängningar av dessa lov är inte möjligt.. Hittills har nya planer upprättats för kvarteren Knölaberget, Ålen samt delar av kvarteren Sillen och Sjötungan. I samband med behandling av bygglovsnämndens förnyade begäran från april 2007, beslutade kommunstyrelsen ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag rörande resterande kvarter öster om Klittervägen, d v s kvarteren Vitlingen, Laxöringen, Knoten och Båtsmannen. I beslutet tydliggjordes att planuppdraget inte omfattade kvarteren väster om Klittervägen. Kvarteren väster om Klittervägen kv Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen- ligger samtliga mellan klitterna och Klittervägen på sträckan mellan Skreabaren och Netas. Området regleras av ovan nämnda byggnadsplan från Stugornas placering överensstämmer inte alltid med den i plan redovisade kvartersbildningen. Stugorna ligger annars relativt väl ordnade med övervägande tillräckliga avstånd mellan stugor. I vissa kvarter utgör föränderliga klitter problem. Även dagvatten synes vara olöst. Området omfattas i sin helhet av riksintresse för friluftsliv FN 10. Strandskydd torde inte föreligga. Övervägande Stadsbyggnadskontoret har tidigare fört fram vikten av att överväga vilken långsiktigt användning av området mellan Klittervägen och stranden som är önskvärd. Av den anledningen har beslut om planarbete för detta område avvaktat. Bygglov för utbyggnad till 18,4 m2 har för flertalet stugor givits på samma sätt som i övriga kvarter och åtskilliga stugor har därefter ersatts med moderna byggnader. En planändring fordras för att nu kunna meddela permanenta bygglov. För att kunna fullfölja det kommunstyrelsebeslut som nyligen tagits angående arrende fordras att stugorna anpassas till i plan angiven kvartersmark (egentligen att kvartersmarken anpassas). Vidare bör servicebyggnader, för att kunna utarrenderas,

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott planläggas på kvartersmark och inte som idag på allmän plats. Utveckling av den kommersiella verksamheten i området bör möjliggöras. Stadsbyggnadskontoret ställer sig därför positiv till att detaljplanelägga denna del av Skrea strand för i princip befintliga förhållanden. Planarbetet bör omfatta hela området mellan Klittervägen och stranden på sträckan Skreabaren-Netas, dvs samtliga ovan uppräknade kvarter. På detta sätt kan två äldre otidsenliga detaljplaner fullt ut ersättas. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att hemställan godkänns och att ett detaljplaneuppdrag ges till stadsbyggnadskontoret. Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) yrkar med instämmande av Lena Dygården (s) avslag på förslaget. Ingemar Johansson (c) och Anders Treschow (m) yrkar bifall på stadsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag. (Bil 310) 311 Planläggning för verksamheter på Morups-Ry 1:7. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för Morups-Ry 1:7. 2 Planarbetet skall inledas med planprogram innefattande en dispositionsskiss av hela det möjliga verksamhetsområdet. 3 Planarbete skall föregås av tecknande av avtal med exploatören rörande fördelning av kostnader m m. 4 Inordna planärendet i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. sunderlag Hemställan om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1: Begäran om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1:7, innehållande bl a handel, hotell/restaurang, kontor, bensinstation/bilvårdsanläggning samt vindkraft. Sammanfattning Hemställan om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1:7, innehållande bl a handel, hotell/restaurang, kontor, bensinstation/bilvårdsanläggning samt vindkraft, inkom Fastighetens areal är ca 31 ha, den är i privat ägo och ägs utav Mats Nilsson.

5 Fastigheten Morups-Ry 1:7 ligger i anslutning till väg E6/E20 och trafikplatsen för Morup och Långås. Trafikplatsen utgör infart till Falkenberg för norr ifrån kommande trafik och är skyltad väg till Smedjeholm och hamnen. Inom Falkenbergs kommun finns fem stycken trafikplatser utmed motorvägen. Norr ifrån sett är det först Morup/Långås, sedan Falkenbergsmotet, Skrea, Heberg och sist Slöinge. Trafikplatsen vid Morup/Långås är egentligen den enda av de fem strategiska punkterna som inte har någon form av verksamhet belägen i anslutning till trafikplatsen. Vid Falkenbergsmotet har det under de senaste 10 åren växt fram ett stort och varierat verksamhetsområde. Vid Skrea ligger en bensinstation (Shell) och vid Heberg ligger sedan 90-talet Laxbutiken. Vid trafikplatsen nere i Slöinge finns ett litet verksamhetsområde för lokala företag. Annonseringsläget för detta är dock inte det mest fördelaktiga. I delöversiktsplanen för Långås framgår att fastigheten Morups-Ry 1:7 är föreslagen för utbyggnad av verksamhetsområden både norr och söder om väg 746, nära på helt i enlighet med inkomna önskemål från Mats Nilsson. Inom området finns ett fornminne som ligger i anslutning till väg 746 precis öster om motorvägen. Större delen av fastigheten ligger väl exponerad sett främst från motorvägen, både norr och söder ifrån. Fastighetens avgränsning österut utgörs utav skogspartier och dungar och norr om väg 746, i anslutning till skogspartiet, ligger en skjutbana. Delen av fastigheten som ligger norr om väg 746 är uppfylld sedan ca 10 år tillbaka med massor från byggnationen av Västkustbanan. Markägaren har, utöver hemställan om planläggning, ställt en fråga till byggnadsnämnden om att inom fastigheten, i direkt anslutning till trafikplatsen, uppföra en försäljningslokal. Byggnadsnämnden har dock meddelat att det är en planfråga och att besked om bygglov inte kan meddelas förrän detaljplan för området finns. Övervägande Detaljplaneläggning för verksamheter och handel på fastigheten Morups-Ry 1:7 kommer att möjliggöra exploatering av attraktiv mark, på stora arealer, för en mängd olika verksamhetsutövare. Med anledning av detta är det av största vikt att man noga funderar igenom vad det innebär att exploatera området, vilka verksamheter som får etablera sig här och också hur området skall planeras och utformas på fördelaktigaste sätt med hänsyn till, trafikantperspektiv, landskap och omkringliggande bebyggelse. Trafikplatsen med omgivande mark har goda möjligheter att kunna utvecklas till en utmärkt första annonseringspunkt för Falkenberg för norr ifrån kommande trafik på väg E6/E20. Härav framgår vikten av att styra upp områdets utformning så att det blir sammanhållet och tilltalande och på detta vis ger ett positivt intryck av Falkenbergs kommun. Mot bakgrund av detta anser stadsbyggnadskontoret att planarbetet bör inledas med ett programskede innefattande en övergripande dispositions- och utformningsskiss över hela verksamhetsområdet. Därefter kan detaljplanearbete följa för hela eller delar av verksamhetsområdet. Planavtal skall tecknas med exploatören rörande fördelning av kostnader m m och ärendet skall dessutom inordnas i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. (Bil 311)

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Planläggning för bostäder på del av Slätten 1:1, området mellan Slättenvägen och väg 767. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för området mellan Slättenvägen och väg Ge stadsbyggnadskontorets projektavdelning/fabo i uppdrag att från socialförvaltningen inhämta information om utrymmesbehov, funktioner m m. 3 Inordna planärendet i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. sunderlag Socialnämndens utskottsbeslut från sammanträde Yttrande från Socialförvaltningen Planläggning för bostäder för att bl a tillgodose Socialnämndens behov av lokaler för gruppboende till barn och ungdomar. Sammanfattning Detaljplaneläggning för bostäder inom aktuellt område initieras efter Socialnämndens utskottsbeslut vid sammanträde Vid detta tillfälle beslutade utskottet, under 88 Lokalförändringar för daglig verksamhet och barn- och ungdomsboende, punkt 4, Hemställa hos kommunstyrelsen om att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan av området mellan väg 767 och Slättenvägen för att tillgodose redovisade behov hos socialnämnden. Nuvarande tillfälliga lokaler för barn- och ungdomsboendet på Aspstigen Lilla Vilan har visat sig vara undermåliga ur verksamhets- och miljöaspekt med bl a fukt och mögel mm. Problemen har underskattats och behov av annan lösning är akut för att så snabbt som möjligt komma ur lokalerna. Socialförvaltningen har framfört önskemål om tomt 1,5-2 km från Hjortsbergsskolan där barnen går och i diskussioner med stadsbyggnadskontoret som förts under våren 2007 enades man om att området mellan Slättenvägen och väg 767 kan utgöra en bra lokalisering för de bostäder som erfordras. Det nu aktuella området torde vara möjligt att planlägga dels för barn och ungdomsboende, dels för framtida behov av gruppboende samt ev även för ytterligare friliggande enpersonsbostäder. Inom utpekat föreslaget planområde finns dessutom 2 förskolor vilka har behov av mer mark i anslutning till sina verksamheter och till en av dessa Nalle Lufs finns en tillfart som inte är helt tillfredställande. Olösta tillfartsfrågor finns också i korsningen mellan Slättenvägen och Harry Kullmans väg samt för fastigheten Slätten 1:20 som ligger i nära anslutning till väg 767. Planområdet ligger alldeles intill väg 767, en genomfartsväg med mycket trafik och höga hastigheter. Slättenvägen som trafikförsörjer hela Slättenområdet har också en hög andel trafik med anledning av sin funktion som infartsväg. Hastigheten är satt till 30

7 km/h och utmed vägen är sedan ca 7-8 år tillbaka fartdämpningsåtgärder gjorda med hjälp av blomlådor som, på jämna mellanrum, placerats ut på körbanan. Marken inom planområdet är till större delen kommunägd och omfattas idag av planerna, 209 och 134, Stadsplan för Slättenområdet stg 2179 m fl antagen samt Stadsplanen för Slättenområdet stg 2188, 2151 m fl antagen , men till viss del även utav planerna 231och 190, Detaljplan för del av Slätten 1:1 antagen respektive Stadsplanen för Slättenområdet stg 2153 antagen Föreslaget planområde är ca 12 ha stort och avståndet in till centrala Falkenberg är ca 2,5 km. Livsmedelsbutik, Netto, finns i direkt anslutning till området, mellan väg 150 och planområdet. I den nyligen antagna delöversiktsplanen (DÖP) för Falkenberg omfattar föreslaget planområde natur, befintlig bebyggelse; bostäder service m m samt allmän service; skola. DÖP:en redovisar även ett byggnadsförbud utmed väg 767 på 30 m enl väglagen. Dessutom ligger planområdet inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enl miljöbalken. Övervägande Detaljplaneläggning för bostäder inom utpekat planområde möjliggör att Socialnämnden kan tillgodose sitt akuta och till viss del framtida behov av lokaler. Samtidigt ges möjlighet att förbättra och komma tillrätta med ytterligare ett antal olösta frågor inom området. Bullerproblematik samt säkerhetsfrågor med anledning av närheten till väg 767 måste också beaktas. Mot bakgrund av detta föreslår Stadsbyggnadskontoret att planuppdrag ges för området mellan väg 767 och Slättenvägen samt att stadsbyggnadskontorets projektavdelning/fabo får i uppdrag att från socialförvaltningen inhämta information om utrymmesbehov, funktioner m m. t skall dessutom inordnas i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. (Bil 312) 313 Försäljning av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220 Dnr 2007-S Godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt med Jörgen Hellström och Marja Paloposki avseende försäljning av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220. sunderlag Förslag till köpekontrakt Stadsbyggnadskontorets yttrande Upprättande av köpekontrakt för försäljning av Stafsinge-Arvidstorp 2:220.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt enligt vilket Jörgen Hellström och Marja Paloposki köper fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220. Köpeskillingen är satt till kr. (Bil 313) 314 Förtydligande och justering av kommunstyrelsens delegationsordning. Dnr Ändringar avseende kommunstyrelsens delegationsordning införs i författningssamlingen enligt kanslienhetens förslag: - kommunchef delegeras underteckna avtal eller ramavtal för kommunstyrelsens verksamheter och ersätts av berörd enhetschef på kommunledningskontoret. - kommunchefen delegeras att underteckna och avge yttrande till domstolarna och ersätts av kanslichefen. - tidigare given delegation (ekonomichefen) avseende upphandlingsärenden överstigande 25 basbelopp / år för kommunledningskontoret upphör. Kommunchef delegeras att fatta dessa beslut, samt för de fall upphandlingen berör mer än en förvaltning. - Ovanstående åtgärder skall anmälas till kommunstyrelsen. sunderlag Kanslienhetens yttrande Justering av kommunstyrelsens delegationsordning. Sammanfattning/övervägande I aktuell delegationsordning finns inte upptaget rätten att underteckna avtal som inte följer på politiska beslut. Avtal kan t ex röra inköp av varor under tröskelvärden och inom ramen för s.k. direktupphandling eller motsvarande, beslut som normalt inte härrör till någon politisk behandling. Principiellt viktiga avtal och principiellt viktiga upphandlingar behandlas dock regelmässigt idag politiskt. Rätten att underteckna dessa handlingar har reglerats i särskilt beslut av kommunstyrelsen och sker genom att kommunråden tecknar i förening med någon av enhetscheferna på kommunledningskontoret. P g a relativ frekvens föreslås att denna brist åtgärdas. Likaså saknas en uttrycklig delegerandeformulering rörande yttranden till rättsinstanserna, t ex länsrätt eller kammarrätt, inte minst då tidsmarginalerna oftast utgör ett tydligt hinder för politiska ställningstaganden. I de fall kommunen engagerar rättsliga ombud överlämnas yttrandena till domstolarna i samråd med kommunledningskontorets tjänstemän och kommunråd. Dessa yttranden har påtaglig detaljnivå som kräver såväl juridisk som annan sakkunskap. Av tidsskäl och p g a relativ frekvens

9 föreslås att kommunchefen uttryckligen ges denna delegation med kanslichefen som ersättare. Slutligen föreslås kommunchefen ges delegation att fatta tilldelningsbeslut i samtliga upphandlingar överstigande 25 basbelopp för kommunledningskontoret, samt för de fall upphandlingen berör mer än en förvaltning. Denna delegation fanns tidigare hos ekonomichefen p g a dåvarande organisationsuppbyggnad. 315 Driftskostnadsuppföljning ekonomisk rapport juli Dnr Driftkostnadsuppföljning till och med juli 2007 antecknas till protokollet. sunderlag Driftskostnadsuppföljning efter juli 2007 Kommunledningskontoret har framlagt driftskostnadsuppföljning efter juli månads slut. (Bil 315) 316 Ansvarsfrihet för Stiftelsen Sventorpsgåvan Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Styrelsen för Stiftelsen Sventorpsgåvan skall lämnas ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet. 2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt. sunderlag Skrivelse PWC Kanslienhetens yttrande Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens förvaltning i Anders Johanssons Svenstorps Stiftelse, Svenstorpsgåvan för år Enligt dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen har enligt revision handlat i enlighet med gällande lagstiftning.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet. Övervägande Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. (Bil 316) 317 Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet. Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet ute till havs. Yttrande från Favonius Kanslienhetens yttrande Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet. Sammanfattning Förslagsställaren anser att man bör bättre kunna visualisera Skottarevsprojektet genom att ankra en båt vid platsen för det närmast kusten planerade vindkraftverket. Från en båt hissas två ballonger fästade, motsvarande vindkraftverkets höjd och rotorblad. Vardera ballong kompletteras med röd lanterna motsvarande det ljus som skall finnas på kraftverken efter uppförande. På detta sätt anser förslagsställaren att det kan skapas en bättre uppfattning om vilken visuell skillnad en eventuell vindkraftpark kan utgöra. Kanslienheten har överlämnat ärendet till Favonius AB för yttrande: Favonius AB anser sammanfattningsvis att vedertagen och accepterad teknik för visualisering av dylika projekt sker med fotomontage. Deras bedömning är att medborgarförslaget inte tillför betraktaren eller Skottarevsprojektet någon ny kunskap och föreslår därför att förslaget lämnas utan åtgärd. Övervägande Kanslienheten delar Favonius AB:s inställning i ärendet och är av uppfattningen att lanternförsedda ballonger inte ger en bättre realistisk bild av de strikt estetiska aspekterna kring projektet än de dataanimeringar som gjorts av såväl opponenter till projektet som dess förespråkare. Därtill är kansliet av uppfattningen att projektet som sådant riskerar reduceras till en fråga rörande visuell omställning. Andra ställningstaganden och argument beträffande bl a ekonomi-, marinmiljö, och framtida energiförsörjning bör väga minst lika tungt. Förslaget bör därför avslås. (Bil 317)

11 318 Ansökan av utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet för Dnr Hos länsstyrelsen i Halland anhålla om bidrag om kr får år 2007 för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet enligt koncept från brotts- och drogförebyggarsamordnaren. sunderlag Ansökan av utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Kanslienhetens yttrande /övervägande Länsstyrelsen har inbjudit kommunerna att söka bidrag för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Förslag till ansökan har sammanställts av brottsförebyggarsamordnaren. Den sökta kostnaden kr utgör hälften av totalkostnaden för projektet. Samordningen är helt beroende av bidraget och kommunkansliet ser det som angeläget att ansökan beviljas. (Bil 318) 319 Plan för ekologisk hållbarhet diskussion. Arbetsutskottet beslutar 1 Diskussionen och informationen antecknas till protokollet. Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Föreligger plan för ekologisk hållbarhet för genomgång. Till planen har upprättats kostnadsberäkningar. 320 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser, daterad (Bil 320)

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-26 Sammanträdestid 08.30-10.20 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45. KS 2013-293

Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45. KS 2013-293 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-01-21 3 Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45. KS 2013-293 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35 Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer