FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20"

Transkript

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Ersättare Lars Fagerström (fp) Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Eva Olofsson (kd) Övriga förtroendevalda Ulla Rickardsson (c) och Yvonne Nilsson (s) , Tjänstemän Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, 309, 310, 311, 312, 319 Johan Risholm, planarkitekt, Monika Rudqvist, stadsarkitekt, 310 Jörgen Högdin, exploateringsingenjör, 310 Sofia Hedberg, ekolog, 319 Ann-Louice Östlund, controller, 315 William Hedman, ekonomichef, 315 Lisa Rönnberg, planarkitekt, Paragrafer Justering Underskrifter Ordföranden samt Gerry Norberg Sekreterare.. Henrik Lundahl Ordförande.. Mari-Louise Wernersson Justerare Gerry Norberg Protokollet justerat och anslaget Underskrift Henrik Lundahl

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Prioriteringslista för detaljplaneärenden m m. Dnr 2006-S Godkänna prioriteringslistan med följande justeringar - kv Bron vidare diskussion med bygglovnämnden kring behov av detaljplanearbete, alternativt kan detta arbete anstå. - Planarbete bör inledas före årsskiftet Kristineslätt Skogsvägen planarbetet kan avvakta något. - Del av Stafsinge 1:39 (Duvslaget) placeras in i prioriteringslistan under prioritet 3. Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden, översiktsplaneärenden m fl utredningar har utarbetats av stadsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående detaljplanärenden i första, andra och tredje prioritet. Föreslagna förändringar i prioriteringslistan, jämfört med tidigare prioriteringslista, redovisas under rubriken kommentarer. Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden skall ges, d v s hur resurserna skall fördelas samt vilka ärenden som skall igångsättas den närmaste tiden. Prioriteringslistan avser i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som givits och vilka planarbeten som pågår. Arbete pågår och föreslås inledas för planärenden som är placerade i i första, andra respektive tredje prioritet. Skillnaden ligger i vilken hastighet arbetet förväntas fortskrida, hur resurser skall prioriteras, tidplaner pressas mm. Den redovisning som ges angående tidplaner, antagande mm skall sålunda endast ses som en orientering kring förväntad utveckling i ärendet. (Bil 309) 310 Ersättning av detaljplan för badstugor på Skrea strand. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag för badstugekvarteren väster om Klittervägen. sunderlag Hemställan från bygglovsnämnden, daterad

3 Att ersätta äldre detaljplaner inom Skrea strands badstugeområde, för att medge större badstugor. De kvarter som omfattas av bygglovsnämndens hemställan är Vitlingen, Laxöringen, Knoten, Båtsmannen och samtliga kvarter väster om Klittervägen. Sammanfattning Byggnadsplan för Skrea strand, fastställd , liksom Detaljplan för Skrea strand, laga kraftvunnen , medger högst 10 m 2 byggnadsarea för badstugor. Ett mindre område regleras av byggnadsplan från Redan beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt dåvarande stadsarkitektkontoret att påbörja planarbete, som skulle syfta till att badstuga jämte inbyggd/inglasad altan om totalt 18,4 m 2, enligt en av nämnden tidigare godkänd typritning, skulle tillåtas inom badstugeområdena på Skrea strand. I anslutning till planuppdraget beslutade byggnadsnämnden också att i avvaktan på att nya planer vunnit laga kraft medge tidsbegränsade bygglov för större badstugor enligt typritningen. Senast tidsbegränsade bygglov gäller till och ytterligare förlängningar av dessa lov är inte möjligt.. Hittills har nya planer upprättats för kvarteren Knölaberget, Ålen samt delar av kvarteren Sillen och Sjötungan. I samband med behandling av bygglovsnämndens förnyade begäran från april 2007, beslutade kommunstyrelsen ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag rörande resterande kvarter öster om Klittervägen, d v s kvarteren Vitlingen, Laxöringen, Knoten och Båtsmannen. I beslutet tydliggjordes att planuppdraget inte omfattade kvarteren väster om Klittervägen. Kvarteren väster om Klittervägen kv Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen- ligger samtliga mellan klitterna och Klittervägen på sträckan mellan Skreabaren och Netas. Området regleras av ovan nämnda byggnadsplan från Stugornas placering överensstämmer inte alltid med den i plan redovisade kvartersbildningen. Stugorna ligger annars relativt väl ordnade med övervägande tillräckliga avstånd mellan stugor. I vissa kvarter utgör föränderliga klitter problem. Även dagvatten synes vara olöst. Området omfattas i sin helhet av riksintresse för friluftsliv FN 10. Strandskydd torde inte föreligga. Övervägande Stadsbyggnadskontoret har tidigare fört fram vikten av att överväga vilken långsiktigt användning av området mellan Klittervägen och stranden som är önskvärd. Av den anledningen har beslut om planarbete för detta område avvaktat. Bygglov för utbyggnad till 18,4 m2 har för flertalet stugor givits på samma sätt som i övriga kvarter och åtskilliga stugor har därefter ersatts med moderna byggnader. En planändring fordras för att nu kunna meddela permanenta bygglov. För att kunna fullfölja det kommunstyrelsebeslut som nyligen tagits angående arrende fordras att stugorna anpassas till i plan angiven kvartersmark (egentligen att kvartersmarken anpassas). Vidare bör servicebyggnader, för att kunna utarrenderas,

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott planläggas på kvartersmark och inte som idag på allmän plats. Utveckling av den kommersiella verksamheten i området bör möjliggöras. Stadsbyggnadskontoret ställer sig därför positiv till att detaljplanelägga denna del av Skrea strand för i princip befintliga förhållanden. Planarbetet bör omfatta hela området mellan Klittervägen och stranden på sträckan Skreabaren-Netas, dvs samtliga ovan uppräknade kvarter. På detta sätt kan två äldre otidsenliga detaljplaner fullt ut ersättas. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att hemställan godkänns och att ett detaljplaneuppdrag ges till stadsbyggnadskontoret. Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) yrkar med instämmande av Lena Dygården (s) avslag på förslaget. Ingemar Johansson (c) och Anders Treschow (m) yrkar bifall på stadsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag. (Bil 310) 311 Planläggning för verksamheter på Morups-Ry 1:7. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för Morups-Ry 1:7. 2 Planarbetet skall inledas med planprogram innefattande en dispositionsskiss av hela det möjliga verksamhetsområdet. 3 Planarbete skall föregås av tecknande av avtal med exploatören rörande fördelning av kostnader m m. 4 Inordna planärendet i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. sunderlag Hemställan om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1: Begäran om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1:7, innehållande bl a handel, hotell/restaurang, kontor, bensinstation/bilvårdsanläggning samt vindkraft. Sammanfattning Hemställan om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1:7, innehållande bl a handel, hotell/restaurang, kontor, bensinstation/bilvårdsanläggning samt vindkraft, inkom Fastighetens areal är ca 31 ha, den är i privat ägo och ägs utav Mats Nilsson.

5 Fastigheten Morups-Ry 1:7 ligger i anslutning till väg E6/E20 och trafikplatsen för Morup och Långås. Trafikplatsen utgör infart till Falkenberg för norr ifrån kommande trafik och är skyltad väg till Smedjeholm och hamnen. Inom Falkenbergs kommun finns fem stycken trafikplatser utmed motorvägen. Norr ifrån sett är det först Morup/Långås, sedan Falkenbergsmotet, Skrea, Heberg och sist Slöinge. Trafikplatsen vid Morup/Långås är egentligen den enda av de fem strategiska punkterna som inte har någon form av verksamhet belägen i anslutning till trafikplatsen. Vid Falkenbergsmotet har det under de senaste 10 åren växt fram ett stort och varierat verksamhetsområde. Vid Skrea ligger en bensinstation (Shell) och vid Heberg ligger sedan 90-talet Laxbutiken. Vid trafikplatsen nere i Slöinge finns ett litet verksamhetsområde för lokala företag. Annonseringsläget för detta är dock inte det mest fördelaktiga. I delöversiktsplanen för Långås framgår att fastigheten Morups-Ry 1:7 är föreslagen för utbyggnad av verksamhetsområden både norr och söder om väg 746, nära på helt i enlighet med inkomna önskemål från Mats Nilsson. Inom området finns ett fornminne som ligger i anslutning till väg 746 precis öster om motorvägen. Större delen av fastigheten ligger väl exponerad sett främst från motorvägen, både norr och söder ifrån. Fastighetens avgränsning österut utgörs utav skogspartier och dungar och norr om väg 746, i anslutning till skogspartiet, ligger en skjutbana. Delen av fastigheten som ligger norr om väg 746 är uppfylld sedan ca 10 år tillbaka med massor från byggnationen av Västkustbanan. Markägaren har, utöver hemställan om planläggning, ställt en fråga till byggnadsnämnden om att inom fastigheten, i direkt anslutning till trafikplatsen, uppföra en försäljningslokal. Byggnadsnämnden har dock meddelat att det är en planfråga och att besked om bygglov inte kan meddelas förrän detaljplan för området finns. Övervägande Detaljplaneläggning för verksamheter och handel på fastigheten Morups-Ry 1:7 kommer att möjliggöra exploatering av attraktiv mark, på stora arealer, för en mängd olika verksamhetsutövare. Med anledning av detta är det av största vikt att man noga funderar igenom vad det innebär att exploatera området, vilka verksamheter som får etablera sig här och också hur området skall planeras och utformas på fördelaktigaste sätt med hänsyn till, trafikantperspektiv, landskap och omkringliggande bebyggelse. Trafikplatsen med omgivande mark har goda möjligheter att kunna utvecklas till en utmärkt första annonseringspunkt för Falkenberg för norr ifrån kommande trafik på väg E6/E20. Härav framgår vikten av att styra upp områdets utformning så att det blir sammanhållet och tilltalande och på detta vis ger ett positivt intryck av Falkenbergs kommun. Mot bakgrund av detta anser stadsbyggnadskontoret att planarbetet bör inledas med ett programskede innefattande en övergripande dispositions- och utformningsskiss över hela verksamhetsområdet. Därefter kan detaljplanearbete följa för hela eller delar av verksamhetsområdet. Planavtal skall tecknas med exploatören rörande fördelning av kostnader m m och ärendet skall dessutom inordnas i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. (Bil 311)

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Planläggning för bostäder på del av Slätten 1:1, området mellan Slättenvägen och väg 767. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för området mellan Slättenvägen och väg Ge stadsbyggnadskontorets projektavdelning/fabo i uppdrag att från socialförvaltningen inhämta information om utrymmesbehov, funktioner m m. 3 Inordna planärendet i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. sunderlag Socialnämndens utskottsbeslut från sammanträde Yttrande från Socialförvaltningen Planläggning för bostäder för att bl a tillgodose Socialnämndens behov av lokaler för gruppboende till barn och ungdomar. Sammanfattning Detaljplaneläggning för bostäder inom aktuellt område initieras efter Socialnämndens utskottsbeslut vid sammanträde Vid detta tillfälle beslutade utskottet, under 88 Lokalförändringar för daglig verksamhet och barn- och ungdomsboende, punkt 4, Hemställa hos kommunstyrelsen om att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan av området mellan väg 767 och Slättenvägen för att tillgodose redovisade behov hos socialnämnden. Nuvarande tillfälliga lokaler för barn- och ungdomsboendet på Aspstigen Lilla Vilan har visat sig vara undermåliga ur verksamhets- och miljöaspekt med bl a fukt och mögel mm. Problemen har underskattats och behov av annan lösning är akut för att så snabbt som möjligt komma ur lokalerna. Socialförvaltningen har framfört önskemål om tomt 1,5-2 km från Hjortsbergsskolan där barnen går och i diskussioner med stadsbyggnadskontoret som förts under våren 2007 enades man om att området mellan Slättenvägen och väg 767 kan utgöra en bra lokalisering för de bostäder som erfordras. Det nu aktuella området torde vara möjligt att planlägga dels för barn och ungdomsboende, dels för framtida behov av gruppboende samt ev även för ytterligare friliggande enpersonsbostäder. Inom utpekat föreslaget planområde finns dessutom 2 förskolor vilka har behov av mer mark i anslutning till sina verksamheter och till en av dessa Nalle Lufs finns en tillfart som inte är helt tillfredställande. Olösta tillfartsfrågor finns också i korsningen mellan Slättenvägen och Harry Kullmans väg samt för fastigheten Slätten 1:20 som ligger i nära anslutning till väg 767. Planområdet ligger alldeles intill väg 767, en genomfartsväg med mycket trafik och höga hastigheter. Slättenvägen som trafikförsörjer hela Slättenområdet har också en hög andel trafik med anledning av sin funktion som infartsväg. Hastigheten är satt till 30

7 km/h och utmed vägen är sedan ca 7-8 år tillbaka fartdämpningsåtgärder gjorda med hjälp av blomlådor som, på jämna mellanrum, placerats ut på körbanan. Marken inom planområdet är till större delen kommunägd och omfattas idag av planerna, 209 och 134, Stadsplan för Slättenområdet stg 2179 m fl antagen samt Stadsplanen för Slättenområdet stg 2188, 2151 m fl antagen , men till viss del även utav planerna 231och 190, Detaljplan för del av Slätten 1:1 antagen respektive Stadsplanen för Slättenområdet stg 2153 antagen Föreslaget planområde är ca 12 ha stort och avståndet in till centrala Falkenberg är ca 2,5 km. Livsmedelsbutik, Netto, finns i direkt anslutning till området, mellan väg 150 och planområdet. I den nyligen antagna delöversiktsplanen (DÖP) för Falkenberg omfattar föreslaget planområde natur, befintlig bebyggelse; bostäder service m m samt allmän service; skola. DÖP:en redovisar även ett byggnadsförbud utmed väg 767 på 30 m enl väglagen. Dessutom ligger planområdet inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enl miljöbalken. Övervägande Detaljplaneläggning för bostäder inom utpekat planområde möjliggör att Socialnämnden kan tillgodose sitt akuta och till viss del framtida behov av lokaler. Samtidigt ges möjlighet att förbättra och komma tillrätta med ytterligare ett antal olösta frågor inom området. Bullerproblematik samt säkerhetsfrågor med anledning av närheten till väg 767 måste också beaktas. Mot bakgrund av detta föreslår Stadsbyggnadskontoret att planuppdrag ges för området mellan väg 767 och Slättenvägen samt att stadsbyggnadskontorets projektavdelning/fabo får i uppdrag att från socialförvaltningen inhämta information om utrymmesbehov, funktioner m m. t skall dessutom inordnas i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. (Bil 312) 313 Försäljning av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220 Dnr 2007-S Godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt med Jörgen Hellström och Marja Paloposki avseende försäljning av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220. sunderlag Förslag till köpekontrakt Stadsbyggnadskontorets yttrande Upprättande av köpekontrakt för försäljning av Stafsinge-Arvidstorp 2:220.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt enligt vilket Jörgen Hellström och Marja Paloposki köper fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220. Köpeskillingen är satt till kr. (Bil 313) 314 Förtydligande och justering av kommunstyrelsens delegationsordning. Dnr Ändringar avseende kommunstyrelsens delegationsordning införs i författningssamlingen enligt kanslienhetens förslag: - kommunchef delegeras underteckna avtal eller ramavtal för kommunstyrelsens verksamheter och ersätts av berörd enhetschef på kommunledningskontoret. - kommunchefen delegeras att underteckna och avge yttrande till domstolarna och ersätts av kanslichefen. - tidigare given delegation (ekonomichefen) avseende upphandlingsärenden överstigande 25 basbelopp / år för kommunledningskontoret upphör. Kommunchef delegeras att fatta dessa beslut, samt för de fall upphandlingen berör mer än en förvaltning. - Ovanstående åtgärder skall anmälas till kommunstyrelsen. sunderlag Kanslienhetens yttrande Justering av kommunstyrelsens delegationsordning. Sammanfattning/övervägande I aktuell delegationsordning finns inte upptaget rätten att underteckna avtal som inte följer på politiska beslut. Avtal kan t ex röra inköp av varor under tröskelvärden och inom ramen för s.k. direktupphandling eller motsvarande, beslut som normalt inte härrör till någon politisk behandling. Principiellt viktiga avtal och principiellt viktiga upphandlingar behandlas dock regelmässigt idag politiskt. Rätten att underteckna dessa handlingar har reglerats i särskilt beslut av kommunstyrelsen och sker genom att kommunråden tecknar i förening med någon av enhetscheferna på kommunledningskontoret. P g a relativ frekvens föreslås att denna brist åtgärdas. Likaså saknas en uttrycklig delegerandeformulering rörande yttranden till rättsinstanserna, t ex länsrätt eller kammarrätt, inte minst då tidsmarginalerna oftast utgör ett tydligt hinder för politiska ställningstaganden. I de fall kommunen engagerar rättsliga ombud överlämnas yttrandena till domstolarna i samråd med kommunledningskontorets tjänstemän och kommunråd. Dessa yttranden har påtaglig detaljnivå som kräver såväl juridisk som annan sakkunskap. Av tidsskäl och p g a relativ frekvens

9 föreslås att kommunchefen uttryckligen ges denna delegation med kanslichefen som ersättare. Slutligen föreslås kommunchefen ges delegation att fatta tilldelningsbeslut i samtliga upphandlingar överstigande 25 basbelopp för kommunledningskontoret, samt för de fall upphandlingen berör mer än en förvaltning. Denna delegation fanns tidigare hos ekonomichefen p g a dåvarande organisationsuppbyggnad. 315 Driftskostnadsuppföljning ekonomisk rapport juli Dnr Driftkostnadsuppföljning till och med juli 2007 antecknas till protokollet. sunderlag Driftskostnadsuppföljning efter juli 2007 Kommunledningskontoret har framlagt driftskostnadsuppföljning efter juli månads slut. (Bil 315) 316 Ansvarsfrihet för Stiftelsen Sventorpsgåvan Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Styrelsen för Stiftelsen Sventorpsgåvan skall lämnas ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet. 2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt. sunderlag Skrivelse PWC Kanslienhetens yttrande Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens förvaltning i Anders Johanssons Svenstorps Stiftelse, Svenstorpsgåvan för år Enligt dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen har enligt revision handlat i enlighet med gällande lagstiftning.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet. Övervägande Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. (Bil 316) 317 Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet. Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet ute till havs. Yttrande från Favonius Kanslienhetens yttrande Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet. Sammanfattning Förslagsställaren anser att man bör bättre kunna visualisera Skottarevsprojektet genom att ankra en båt vid platsen för det närmast kusten planerade vindkraftverket. Från en båt hissas två ballonger fästade, motsvarande vindkraftverkets höjd och rotorblad. Vardera ballong kompletteras med röd lanterna motsvarande det ljus som skall finnas på kraftverken efter uppförande. På detta sätt anser förslagsställaren att det kan skapas en bättre uppfattning om vilken visuell skillnad en eventuell vindkraftpark kan utgöra. Kanslienheten har överlämnat ärendet till Favonius AB för yttrande: Favonius AB anser sammanfattningsvis att vedertagen och accepterad teknik för visualisering av dylika projekt sker med fotomontage. Deras bedömning är att medborgarförslaget inte tillför betraktaren eller Skottarevsprojektet någon ny kunskap och föreslår därför att förslaget lämnas utan åtgärd. Övervägande Kanslienheten delar Favonius AB:s inställning i ärendet och är av uppfattningen att lanternförsedda ballonger inte ger en bättre realistisk bild av de strikt estetiska aspekterna kring projektet än de dataanimeringar som gjorts av såväl opponenter till projektet som dess förespråkare. Därtill är kansliet av uppfattningen att projektet som sådant riskerar reduceras till en fråga rörande visuell omställning. Andra ställningstaganden och argument beträffande bl a ekonomi-, marinmiljö, och framtida energiförsörjning bör väga minst lika tungt. Förslaget bör därför avslås. (Bil 317)

11 318 Ansökan av utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet för Dnr Hos länsstyrelsen i Halland anhålla om bidrag om kr får år 2007 för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet enligt koncept från brotts- och drogförebyggarsamordnaren. sunderlag Ansökan av utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Kanslienhetens yttrande /övervägande Länsstyrelsen har inbjudit kommunerna att söka bidrag för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Förslag till ansökan har sammanställts av brottsförebyggarsamordnaren. Den sökta kostnaden kr utgör hälften av totalkostnaden för projektet. Samordningen är helt beroende av bidraget och kommunkansliet ser det som angeläget att ansökan beviljas. (Bil 318) 319 Plan för ekologisk hållbarhet diskussion. Arbetsutskottet beslutar 1 Diskussionen och informationen antecknas till protokollet. Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Föreligger plan för ekologisk hållbarhet för genomgång. Till planen har upprättats kostnadsberäkningar. 320 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser, daterad (Bil 320)

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer