FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20"

Transkript

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Ersättare Lars Fagerström (fp) Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Eva Olofsson (kd) Övriga förtroendevalda Ulla Rickardsson (c) och Yvonne Nilsson (s) , Tjänstemän Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, 309, 310, 311, 312, 319 Johan Risholm, planarkitekt, Monika Rudqvist, stadsarkitekt, 310 Jörgen Högdin, exploateringsingenjör, 310 Sofia Hedberg, ekolog, 319 Ann-Louice Östlund, controller, 315 William Hedman, ekonomichef, 315 Lisa Rönnberg, planarkitekt, Paragrafer Justering Underskrifter Ordföranden samt Gerry Norberg Sekreterare.. Henrik Lundahl Ordförande.. Mari-Louise Wernersson Justerare Gerry Norberg Protokollet justerat och anslaget Underskrift Henrik Lundahl

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Prioriteringslista för detaljplaneärenden m m. Dnr 2006-S Godkänna prioriteringslistan med följande justeringar - kv Bron vidare diskussion med bygglovnämnden kring behov av detaljplanearbete, alternativt kan detta arbete anstå. - Planarbete bör inledas före årsskiftet Kristineslätt Skogsvägen planarbetet kan avvakta något. - Del av Stafsinge 1:39 (Duvslaget) placeras in i prioriteringslistan under prioritet 3. Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden, översiktsplaneärenden m fl utredningar har utarbetats av stadsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående detaljplanärenden i första, andra och tredje prioritet. Föreslagna förändringar i prioriteringslistan, jämfört med tidigare prioriteringslista, redovisas under rubriken kommentarer. Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden skall ges, d v s hur resurserna skall fördelas samt vilka ärenden som skall igångsättas den närmaste tiden. Prioriteringslistan avser i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som givits och vilka planarbeten som pågår. Arbete pågår och föreslås inledas för planärenden som är placerade i i första, andra respektive tredje prioritet. Skillnaden ligger i vilken hastighet arbetet förväntas fortskrida, hur resurser skall prioriteras, tidplaner pressas mm. Den redovisning som ges angående tidplaner, antagande mm skall sålunda endast ses som en orientering kring förväntad utveckling i ärendet. (Bil 309) 310 Ersättning av detaljplan för badstugor på Skrea strand. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag för badstugekvarteren väster om Klittervägen. sunderlag Hemställan från bygglovsnämnden, daterad

3 Att ersätta äldre detaljplaner inom Skrea strands badstugeområde, för att medge större badstugor. De kvarter som omfattas av bygglovsnämndens hemställan är Vitlingen, Laxöringen, Knoten, Båtsmannen och samtliga kvarter väster om Klittervägen. Sammanfattning Byggnadsplan för Skrea strand, fastställd , liksom Detaljplan för Skrea strand, laga kraftvunnen , medger högst 10 m 2 byggnadsarea för badstugor. Ett mindre område regleras av byggnadsplan från Redan beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt dåvarande stadsarkitektkontoret att påbörja planarbete, som skulle syfta till att badstuga jämte inbyggd/inglasad altan om totalt 18,4 m 2, enligt en av nämnden tidigare godkänd typritning, skulle tillåtas inom badstugeområdena på Skrea strand. I anslutning till planuppdraget beslutade byggnadsnämnden också att i avvaktan på att nya planer vunnit laga kraft medge tidsbegränsade bygglov för större badstugor enligt typritningen. Senast tidsbegränsade bygglov gäller till och ytterligare förlängningar av dessa lov är inte möjligt.. Hittills har nya planer upprättats för kvarteren Knölaberget, Ålen samt delar av kvarteren Sillen och Sjötungan. I samband med behandling av bygglovsnämndens förnyade begäran från april 2007, beslutade kommunstyrelsen ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag rörande resterande kvarter öster om Klittervägen, d v s kvarteren Vitlingen, Laxöringen, Knoten och Båtsmannen. I beslutet tydliggjordes att planuppdraget inte omfattade kvarteren väster om Klittervägen. Kvarteren väster om Klittervägen kv Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen- ligger samtliga mellan klitterna och Klittervägen på sträckan mellan Skreabaren och Netas. Området regleras av ovan nämnda byggnadsplan från Stugornas placering överensstämmer inte alltid med den i plan redovisade kvartersbildningen. Stugorna ligger annars relativt väl ordnade med övervägande tillräckliga avstånd mellan stugor. I vissa kvarter utgör föränderliga klitter problem. Även dagvatten synes vara olöst. Området omfattas i sin helhet av riksintresse för friluftsliv FN 10. Strandskydd torde inte föreligga. Övervägande Stadsbyggnadskontoret har tidigare fört fram vikten av att överväga vilken långsiktigt användning av området mellan Klittervägen och stranden som är önskvärd. Av den anledningen har beslut om planarbete för detta område avvaktat. Bygglov för utbyggnad till 18,4 m2 har för flertalet stugor givits på samma sätt som i övriga kvarter och åtskilliga stugor har därefter ersatts med moderna byggnader. En planändring fordras för att nu kunna meddela permanenta bygglov. För att kunna fullfölja det kommunstyrelsebeslut som nyligen tagits angående arrende fordras att stugorna anpassas till i plan angiven kvartersmark (egentligen att kvartersmarken anpassas). Vidare bör servicebyggnader, för att kunna utarrenderas,

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott planläggas på kvartersmark och inte som idag på allmän plats. Utveckling av den kommersiella verksamheten i området bör möjliggöras. Stadsbyggnadskontoret ställer sig därför positiv till att detaljplanelägga denna del av Skrea strand för i princip befintliga förhållanden. Planarbetet bör omfatta hela området mellan Klittervägen och stranden på sträckan Skreabaren-Netas, dvs samtliga ovan uppräknade kvarter. På detta sätt kan två äldre otidsenliga detaljplaner fullt ut ersättas. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att hemställan godkänns och att ett detaljplaneuppdrag ges till stadsbyggnadskontoret. Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) yrkar med instämmande av Lena Dygården (s) avslag på förslaget. Ingemar Johansson (c) och Anders Treschow (m) yrkar bifall på stadsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag. (Bil 310) 311 Planläggning för verksamheter på Morups-Ry 1:7. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för Morups-Ry 1:7. 2 Planarbetet skall inledas med planprogram innefattande en dispositionsskiss av hela det möjliga verksamhetsområdet. 3 Planarbete skall föregås av tecknande av avtal med exploatören rörande fördelning av kostnader m m. 4 Inordna planärendet i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. sunderlag Hemställan om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1: Begäran om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1:7, innehållande bl a handel, hotell/restaurang, kontor, bensinstation/bilvårdsanläggning samt vindkraft. Sammanfattning Hemställan om detaljplaneläggning för verksamhetsområde på Morups-Ry 1:7, innehållande bl a handel, hotell/restaurang, kontor, bensinstation/bilvårdsanläggning samt vindkraft, inkom Fastighetens areal är ca 31 ha, den är i privat ägo och ägs utav Mats Nilsson.

5 Fastigheten Morups-Ry 1:7 ligger i anslutning till väg E6/E20 och trafikplatsen för Morup och Långås. Trafikplatsen utgör infart till Falkenberg för norr ifrån kommande trafik och är skyltad väg till Smedjeholm och hamnen. Inom Falkenbergs kommun finns fem stycken trafikplatser utmed motorvägen. Norr ifrån sett är det först Morup/Långås, sedan Falkenbergsmotet, Skrea, Heberg och sist Slöinge. Trafikplatsen vid Morup/Långås är egentligen den enda av de fem strategiska punkterna som inte har någon form av verksamhet belägen i anslutning till trafikplatsen. Vid Falkenbergsmotet har det under de senaste 10 åren växt fram ett stort och varierat verksamhetsområde. Vid Skrea ligger en bensinstation (Shell) och vid Heberg ligger sedan 90-talet Laxbutiken. Vid trafikplatsen nere i Slöinge finns ett litet verksamhetsområde för lokala företag. Annonseringsläget för detta är dock inte det mest fördelaktiga. I delöversiktsplanen för Långås framgår att fastigheten Morups-Ry 1:7 är föreslagen för utbyggnad av verksamhetsområden både norr och söder om väg 746, nära på helt i enlighet med inkomna önskemål från Mats Nilsson. Inom området finns ett fornminne som ligger i anslutning till väg 746 precis öster om motorvägen. Större delen av fastigheten ligger väl exponerad sett främst från motorvägen, både norr och söder ifrån. Fastighetens avgränsning österut utgörs utav skogspartier och dungar och norr om väg 746, i anslutning till skogspartiet, ligger en skjutbana. Delen av fastigheten som ligger norr om väg 746 är uppfylld sedan ca 10 år tillbaka med massor från byggnationen av Västkustbanan. Markägaren har, utöver hemställan om planläggning, ställt en fråga till byggnadsnämnden om att inom fastigheten, i direkt anslutning till trafikplatsen, uppföra en försäljningslokal. Byggnadsnämnden har dock meddelat att det är en planfråga och att besked om bygglov inte kan meddelas förrän detaljplan för området finns. Övervägande Detaljplaneläggning för verksamheter och handel på fastigheten Morups-Ry 1:7 kommer att möjliggöra exploatering av attraktiv mark, på stora arealer, för en mängd olika verksamhetsutövare. Med anledning av detta är det av största vikt att man noga funderar igenom vad det innebär att exploatera området, vilka verksamheter som får etablera sig här och också hur området skall planeras och utformas på fördelaktigaste sätt med hänsyn till, trafikantperspektiv, landskap och omkringliggande bebyggelse. Trafikplatsen med omgivande mark har goda möjligheter att kunna utvecklas till en utmärkt första annonseringspunkt för Falkenberg för norr ifrån kommande trafik på väg E6/E20. Härav framgår vikten av att styra upp områdets utformning så att det blir sammanhållet och tilltalande och på detta vis ger ett positivt intryck av Falkenbergs kommun. Mot bakgrund av detta anser stadsbyggnadskontoret att planarbetet bör inledas med ett programskede innefattande en övergripande dispositions- och utformningsskiss över hela verksamhetsområdet. Därefter kan detaljplanearbete följa för hela eller delar av verksamhetsområdet. Planavtal skall tecknas med exploatören rörande fördelning av kostnader m m och ärendet skall dessutom inordnas i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. (Bil 311)

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Planläggning för bostäder på del av Slätten 1:1, området mellan Slättenvägen och väg 767. Dnr 2007-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för området mellan Slättenvägen och väg Ge stadsbyggnadskontorets projektavdelning/fabo i uppdrag att från socialförvaltningen inhämta information om utrymmesbehov, funktioner m m. 3 Inordna planärendet i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. sunderlag Socialnämndens utskottsbeslut från sammanträde Yttrande från Socialförvaltningen Planläggning för bostäder för att bl a tillgodose Socialnämndens behov av lokaler för gruppboende till barn och ungdomar. Sammanfattning Detaljplaneläggning för bostäder inom aktuellt område initieras efter Socialnämndens utskottsbeslut vid sammanträde Vid detta tillfälle beslutade utskottet, under 88 Lokalförändringar för daglig verksamhet och barn- och ungdomsboende, punkt 4, Hemställa hos kommunstyrelsen om att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan av området mellan väg 767 och Slättenvägen för att tillgodose redovisade behov hos socialnämnden. Nuvarande tillfälliga lokaler för barn- och ungdomsboendet på Aspstigen Lilla Vilan har visat sig vara undermåliga ur verksamhets- och miljöaspekt med bl a fukt och mögel mm. Problemen har underskattats och behov av annan lösning är akut för att så snabbt som möjligt komma ur lokalerna. Socialförvaltningen har framfört önskemål om tomt 1,5-2 km från Hjortsbergsskolan där barnen går och i diskussioner med stadsbyggnadskontoret som förts under våren 2007 enades man om att området mellan Slättenvägen och väg 767 kan utgöra en bra lokalisering för de bostäder som erfordras. Det nu aktuella området torde vara möjligt att planlägga dels för barn och ungdomsboende, dels för framtida behov av gruppboende samt ev även för ytterligare friliggande enpersonsbostäder. Inom utpekat föreslaget planområde finns dessutom 2 förskolor vilka har behov av mer mark i anslutning till sina verksamheter och till en av dessa Nalle Lufs finns en tillfart som inte är helt tillfredställande. Olösta tillfartsfrågor finns också i korsningen mellan Slättenvägen och Harry Kullmans väg samt för fastigheten Slätten 1:20 som ligger i nära anslutning till väg 767. Planområdet ligger alldeles intill väg 767, en genomfartsväg med mycket trafik och höga hastigheter. Slättenvägen som trafikförsörjer hela Slättenområdet har också en hög andel trafik med anledning av sin funktion som infartsväg. Hastigheten är satt till 30

7 km/h och utmed vägen är sedan ca 7-8 år tillbaka fartdämpningsåtgärder gjorda med hjälp av blomlådor som, på jämna mellanrum, placerats ut på körbanan. Marken inom planområdet är till större delen kommunägd och omfattas idag av planerna, 209 och 134, Stadsplan för Slättenområdet stg 2179 m fl antagen samt Stadsplanen för Slättenområdet stg 2188, 2151 m fl antagen , men till viss del även utav planerna 231och 190, Detaljplan för del av Slätten 1:1 antagen respektive Stadsplanen för Slättenområdet stg 2153 antagen Föreslaget planområde är ca 12 ha stort och avståndet in till centrala Falkenberg är ca 2,5 km. Livsmedelsbutik, Netto, finns i direkt anslutning till området, mellan väg 150 och planområdet. I den nyligen antagna delöversiktsplanen (DÖP) för Falkenberg omfattar föreslaget planområde natur, befintlig bebyggelse; bostäder service m m samt allmän service; skola. DÖP:en redovisar även ett byggnadsförbud utmed väg 767 på 30 m enl väglagen. Dessutom ligger planområdet inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enl miljöbalken. Övervägande Detaljplaneläggning för bostäder inom utpekat planområde möjliggör att Socialnämnden kan tillgodose sitt akuta och till viss del framtida behov av lokaler. Samtidigt ges möjlighet att förbättra och komma tillrätta med ytterligare ett antal olösta frågor inom området. Bullerproblematik samt säkerhetsfrågor med anledning av närheten till väg 767 måste också beaktas. Mot bakgrund av detta föreslår Stadsbyggnadskontoret att planuppdrag ges för området mellan väg 767 och Slättenvägen samt att stadsbyggnadskontorets projektavdelning/fabo får i uppdrag att från socialförvaltningen inhämta information om utrymmesbehov, funktioner m m. t skall dessutom inordnas i prioriteringslistan i samband med antagandet av denna. (Bil 312) 313 Försäljning av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220 Dnr 2007-S Godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt med Jörgen Hellström och Marja Paloposki avseende försäljning av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220. sunderlag Förslag till köpekontrakt Stadsbyggnadskontorets yttrande Upprättande av köpekontrakt för försäljning av Stafsinge-Arvidstorp 2:220.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt enligt vilket Jörgen Hellström och Marja Paloposki köper fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:220. Köpeskillingen är satt till kr. (Bil 313) 314 Förtydligande och justering av kommunstyrelsens delegationsordning. Dnr Ändringar avseende kommunstyrelsens delegationsordning införs i författningssamlingen enligt kanslienhetens förslag: - kommunchef delegeras underteckna avtal eller ramavtal för kommunstyrelsens verksamheter och ersätts av berörd enhetschef på kommunledningskontoret. - kommunchefen delegeras att underteckna och avge yttrande till domstolarna och ersätts av kanslichefen. - tidigare given delegation (ekonomichefen) avseende upphandlingsärenden överstigande 25 basbelopp / år för kommunledningskontoret upphör. Kommunchef delegeras att fatta dessa beslut, samt för de fall upphandlingen berör mer än en förvaltning. - Ovanstående åtgärder skall anmälas till kommunstyrelsen. sunderlag Kanslienhetens yttrande Justering av kommunstyrelsens delegationsordning. Sammanfattning/övervägande I aktuell delegationsordning finns inte upptaget rätten att underteckna avtal som inte följer på politiska beslut. Avtal kan t ex röra inköp av varor under tröskelvärden och inom ramen för s.k. direktupphandling eller motsvarande, beslut som normalt inte härrör till någon politisk behandling. Principiellt viktiga avtal och principiellt viktiga upphandlingar behandlas dock regelmässigt idag politiskt. Rätten att underteckna dessa handlingar har reglerats i särskilt beslut av kommunstyrelsen och sker genom att kommunråden tecknar i förening med någon av enhetscheferna på kommunledningskontoret. P g a relativ frekvens föreslås att denna brist åtgärdas. Likaså saknas en uttrycklig delegerandeformulering rörande yttranden till rättsinstanserna, t ex länsrätt eller kammarrätt, inte minst då tidsmarginalerna oftast utgör ett tydligt hinder för politiska ställningstaganden. I de fall kommunen engagerar rättsliga ombud överlämnas yttrandena till domstolarna i samråd med kommunledningskontorets tjänstemän och kommunråd. Dessa yttranden har påtaglig detaljnivå som kräver såväl juridisk som annan sakkunskap. Av tidsskäl och p g a relativ frekvens

9 föreslås att kommunchefen uttryckligen ges denna delegation med kanslichefen som ersättare. Slutligen föreslås kommunchefen ges delegation att fatta tilldelningsbeslut i samtliga upphandlingar överstigande 25 basbelopp för kommunledningskontoret, samt för de fall upphandlingen berör mer än en förvaltning. Denna delegation fanns tidigare hos ekonomichefen p g a dåvarande organisationsuppbyggnad. 315 Driftskostnadsuppföljning ekonomisk rapport juli Dnr Driftkostnadsuppföljning till och med juli 2007 antecknas till protokollet. sunderlag Driftskostnadsuppföljning efter juli 2007 Kommunledningskontoret har framlagt driftskostnadsuppföljning efter juli månads slut. (Bil 315) 316 Ansvarsfrihet för Stiftelsen Sventorpsgåvan Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Styrelsen för Stiftelsen Sventorpsgåvan skall lämnas ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet. 2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt. sunderlag Skrivelse PWC Kanslienhetens yttrande Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens förvaltning i Anders Johanssons Svenstorps Stiftelse, Svenstorpsgåvan för år Enligt dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen har enligt revision handlat i enlighet med gällande lagstiftning.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet. Övervägande Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. (Bil 316) 317 Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet. Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet ute till havs. Yttrande från Favonius Kanslienhetens yttrande Medborgarförslag om att visualisera Skottarevsprojektet. Sammanfattning Förslagsställaren anser att man bör bättre kunna visualisera Skottarevsprojektet genom att ankra en båt vid platsen för det närmast kusten planerade vindkraftverket. Från en båt hissas två ballonger fästade, motsvarande vindkraftverkets höjd och rotorblad. Vardera ballong kompletteras med röd lanterna motsvarande det ljus som skall finnas på kraftverken efter uppförande. På detta sätt anser förslagsställaren att det kan skapas en bättre uppfattning om vilken visuell skillnad en eventuell vindkraftpark kan utgöra. Kanslienheten har överlämnat ärendet till Favonius AB för yttrande: Favonius AB anser sammanfattningsvis att vedertagen och accepterad teknik för visualisering av dylika projekt sker med fotomontage. Deras bedömning är att medborgarförslaget inte tillför betraktaren eller Skottarevsprojektet någon ny kunskap och föreslår därför att förslaget lämnas utan åtgärd. Övervägande Kanslienheten delar Favonius AB:s inställning i ärendet och är av uppfattningen att lanternförsedda ballonger inte ger en bättre realistisk bild av de strikt estetiska aspekterna kring projektet än de dataanimeringar som gjorts av såväl opponenter till projektet som dess förespråkare. Därtill är kansliet av uppfattningen att projektet som sådant riskerar reduceras till en fråga rörande visuell omställning. Andra ställningstaganden och argument beträffande bl a ekonomi-, marinmiljö, och framtida energiförsörjning bör väga minst lika tungt. Förslaget bör därför avslås. (Bil 317)

11 318 Ansökan av utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet för Dnr Hos länsstyrelsen i Halland anhålla om bidrag om kr får år 2007 för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet enligt koncept från brotts- och drogförebyggarsamordnaren. sunderlag Ansökan av utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet Kanslienhetens yttrande /övervägande Länsstyrelsen har inbjudit kommunerna att söka bidrag för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Förslag till ansökan har sammanställts av brottsförebyggarsamordnaren. Den sökta kostnaden kr utgör hälften av totalkostnaden för projektet. Samordningen är helt beroende av bidraget och kommunkansliet ser det som angeläget att ansökan beviljas. (Bil 318) 319 Plan för ekologisk hållbarhet diskussion. Arbetsutskottet beslutar 1 Diskussionen och informationen antecknas till protokollet. Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Föreligger plan för ekologisk hållbarhet för genomgång. Till planen har upprättats kostnadsberäkningar. 320 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser, daterad (Bil 320)

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13. 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13. 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg Protokoll Nr 16 Sammanträdesdatum 2010-06-01 Sammanträdestid 08.00 16.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Mari-Louise

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 23 Sammanträdesdatum 2010-08-31 Sammanträdestid 08.30-11.00

Protokoll Nr 23 Sammanträdesdatum 2010-08-31 Sammanträdestid 08.30-11.00 Protokoll Nr 23 Sammanträdesdatum 2010-08-31 Sammanträdestid 08.30-11.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 1 (9) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-08-29 Sammanträdestid 08.30 11.45 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3. Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), vice ordförande Anders Treschow (m) Ingemar Johansson (c)

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3. Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), vice ordförande Anders Treschow (m) Ingemar Johansson (c) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-22 Sammanträdestid 08.30-10.30 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c),

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 154 Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS 2013-423 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Motion om att detaljplaneanläggning av nytt område för bostäder i Vessigebro inordnas i programmet för kommunens planarbete.

Motion om att detaljplaneanläggning av nytt område för bostäder i Vessigebro inordnas i programmet för kommunens planarbete. 'O Nte NY NY Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 1 53 Motion om att detaljplaneanläggning av nytt område för bostäder i Vessigebro

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 9

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 9 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-03-25 Sammanträdestid 08.30-10.30 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Tjänstemän Mari-Louise Wernersson (c), ordförande

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 309 Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 50 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS 2014-353 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 28 Sammanträdesdatum 2009-11-17 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 28 Sammanträdesdatum 2009-11-17 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 28 Sammanträdesdatum 2009-11-17 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 118 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 88 Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-08-22 Sammanträdestid 08.30 12.00

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-08-22 Sammanträdestid 08.30 12.00 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-08-22 Sammanträdestid 08.30 12.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-26 Sammanträdestid 08.30-10.20 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-01-25 Sammanträdestid 08.30 09.40

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-01-25 Sammanträdestid 08.30 09.40 1 (7) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-01-25 Sammanträdestid 08.30 09.40 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330

Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2011-08-30 3 268 Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 341 Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS 2016-310 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad och utmed Ätran till Vessigebro samt båtturer till Långasand/Ugglarp. (AU 15) KS

Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad och utmed Ätran till Vessigebro samt båtturer till Långasand/Ugglarp. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 39 Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad och utmed Ätran till Vessigebro samt båtturer till Långasand/Ugglarp. (AU 15) KS 2013-337 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05 Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2010-06-22 Sammanträdestid 08.30 12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Anders

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 11 juni 2009 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 196 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer