ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

2 ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA GEMENSAM ANSÖKAN ANSÖKNINGSTID OCH ANSÖKNINGSBLANKETT VEM KAN ANSÖKA, KVOT FÖR FÖRSTAGÅNGSSÖKANDE, BILAGOR SOM BEHÖVS OCH ANNAT ALLMÄNT URVALSPROVET TIDPUNKT FÖR URVALSPROVET OCH PROVETS LÄNGD ORTER DÄR URVALSPROVET ORDNAS OCH DE TILLÅTNA HJÄLPMEDLEN I PROVET URVALSPROVETS KRAV SAMT SPRÅK TILLÅTNA KALKYLATORER I URVALSPROVET BEDÖMNING AV URVALSPROVET SPECIALARRANGEMANG VID URVALSPROVET URVALSKRITERIERNA ANTAGNINGSFÖRFARANDET INITIALPOÄNG, URVALSPROVSPOÄNG OCH MINIMIPOÄNGGRÄNSEN I URVALSPROVET INITIALPOÄNGEN SOM GES FÖR STUDENTEXAMENSBETYGET Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) -examen Reifeprüfung (RP) -examen European Baccalaureate (EB) -examen PUBLICERING AV RESULTATEN MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS VILLKORLIGT ANTAGNA BEGÄRAN OM OMPRÖVNING BEKANTA DIG MED DINA URVALSPROVSVAR OCH BEDÖMNINGEN YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR GAMLA URVALSPROVSUPPGIFTER OCH URVALSSTATISTIK KONTAKTUPPGIFTER OCH RÅDGIVNING SOM GÄLLER ANTAGNINGEN AV STUDERANDE Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet Rådgivning som gäller antagningen av studerande vid Veterinärmedicinska fakultetens kansli...14 ( ) 2

3 1 Om studierna I Finland kan man studera veterinärmedicin endast vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Fakulteten finns till största delen på Campus Vik i nya och moderna forsknings- och undervisningslokaler. Till fakulteten hör fyra avdelningar och Universitetets djursjukhus som fungerar som undervisningssjukhus för blivande veterinärer. Forskning och undervisning som gäller produktionsdjur sker delvis i Mäntsälä. Övervakning av livsmedel, smittsamma djursjukdomar och djurens välfärd är ett viktigt arbetsgivande delområde för veterinärerna. Även sällskaps- och hobbydjur sysselsätter veterinärer till stor grad. De omfattande veterinärmedicinska studierna gör det möjligt att vara verksam inom alla veterinärmedicinens delområden. En veterinär kan arbeta t.ex. som kommunalveterinär på landsbygden, privatpraktiserande smådjursveterinär, som chef för miljö- och hälsoskyddet, som tjänsteman vid olika ministerier, i undervisnings- och forskningsuppgifter eller inom industrin. Studierna består av en treårig kandidatexamen i veterinärmedicin (VMK, 180 studiepoäng) och en treårig licentiatexamen (VML, 180 studiepoäng). Studierätt beviljas samtidigt både till den lägre och den högre examen. För att få utöva veterinäryrket ska båda examina avläggas. Under studierna förvärvar den studerande de färdigheter som krävs i veterinäryrket, för självständig yrkesutövning, för att kunna följa med utvecklingen i branschen och för kontinuerligt lärande. Studierna framskrider i huvudsak enligt ett färdigt program. Undervisningen består förutom av föreläsningar också av en stor mängd praktiska övningar och smågruppsundervisning. Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet men största delen av undervisningen i veterinärmedicin ges på finska. En del av undervisningen ges på engelska och en betydande andel av undervisningsmaterialet är engelskspråkigt. Det praktiska arbetet med patienter och jourtjänstgöring är en viktig del av studierna. 2 Gemensam ansökan Till Helsingfors universitet söker du i högskolornas gemensamma ansökan på adressen Webbplatsen Studieinfo presenterar de finländska universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsutbud, och där kan du göra en elektronisk ansökan. I den 3

4 gemensamma ansökan kan du söka till högst sex ansökningsobjekt som du ska placera i prioritetsordning, och du kan erbjudas högst en studieplats. 2.1 Ansökningstid och ansökningsblankett Ansökningstiden börjar och slutar klockan Anvisningar för den gemensamma ansökan till högskolor och hur du fyller i ansökningsblanketten finns på adressen Vem kan ansöka, kvot för förstagångssökande, bilagor som behövs och annat allmänt Den som söker till universitetet måste ha genomfört tillräckliga tidigare studier för att uppnå högskolebehörighet. Från Helsingfors universitets ansökningsservices sidor på: hittar du tilläggsinformation bl.a. om: Vem är behörig att ansöka (Närmare information till exempel för den som får sin examen våren 2016) Kvot för förstagångssökande* Ska jag lämna in bilagor (också anvisningarna och tidsfristerna för inlämningen av bilagor) Har du avlagt din examen utomlands * Från och med 2016 måste universiteten enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Du är förstagångssökande om: du inte tidigare har avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland, OCH du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare. Statusen som förstagångssökande bestäms enligt situationen då ansökningstiden går ut ( ). 3 Urvalsprovet För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste den sökande delta i utbildningsprogrammets urvalsprov och uppnå minimipoänggränsen i urvalsprovet (se kapitlet Urvalskriterierna). 4

5 3.1 Tidpunkt för urvalsprovet och provets längd Urvalsprovet ordnas samma dag och är identiskt med urvalsprovet till de andra medicinska fakulteterna i Finland. Det är möjligt att söka till endast ett medicinskt utbildningsprogram (veterinärmedicin, medicin eller odontologi). År 2016 ordnas urvalsprovet onsdagen med början kl Provet pågår i fem timmar utan paus. Provdeltagarna får avlägsna sig från provtillfället tidigast kl Orter där urvalsprovet ordnas och de tillåtna hjälpmedlen i provet Du kan delta i urvalsprovet på följande orter: Helsingfors (Campus Vik), Kuopio (Best Western Hotel Savonia, Sammakkolammentie 2) eller Uleåborg (Campus preciseras senare). I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar i urvalsprovet. Sökande till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste delta i urvalsprovet på den ort som angetts i ansökningsblanketten. Till provtillfället ska du ta med ett identitetsbevis med fotografi (officiellt id-kort, pass eller körkort), kalkylator (se: Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet) och vanliga skrivdon (inte pennfodral). Du får ta med matpåse förpackad i genomskinlig plast. Ortspecifika ankomstanvisningar, information om provsalarna och praktiska instruktioner för provtillfället publiceras i maj 2016 på fakultetens webbplats: Till urvalsprovet sänds ingen separat kallelse och de sökande ska själva se till att de hinner till rätt provsal i tid. 3.3 Urvalsprovets krav samt språk Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Bredare kunskaper ger inte tilläggspoäng vid bedömningen av provsvaren. 5

6 Gymnasiets läroplaner finns på adressen: Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1 5), s i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1 8), s i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1 5), s i läroplanen Materialet i urvalsprovet fås på finska eller på svenska. Frågorna besvaras antingen på finska eller på svenska. På ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilketdera språket du önskar få materialet. Man kan bara få materialet på ett språk, och man måste svara på samma språk. Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns. 3.4 Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet En lista över kalkylatorer som är tillåtna i urvalsprovet finns på Helsingfors universitets medicinska fakultets webbplats. På webbplatsen publiceras också eventuella tillägg till tillåtna kalkylatorer. Andra kalkylatorer än de som nämns i listan eller andra matematiska hjälpmedel, t.ex. tabeller, bruksanvisningar för kalkylatorer och magnetkort, får inte användas i urvalsprovet. Webbplatsen: Bedömning av urvalsprovet Vid bedömningen av svaren i urvalsprovet följs principerna i beskrivningarna av goda svar, som tillämpas bl.a. i bedömningen av studentexamensproven. Efter urvalsprovet publiceras en allmän beskrivning av det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och klarhet påverkar också poängsättningen. Urvalsprovsfrågorna och beskrivningarna av goda svar finns till påseende på urvalsprovsdagen efter urvalsprovet på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen, nedre entréhallen, i huset för veterinärmedicin och livsmedelshygien (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata 2. 6

7 3.6 Specialarrangemang vid urvalsprovet Syftet med specialarrangemangen är att se till att de som behöver specialarrangemang är jämställda med alla andra sökande vid provtillfället. Med specialarrangemang avses praktiska arrangemang vid provtillfället, t.ex. att man ordnar en tillgänglig lokal, hjälpmedel eller tilläggstid. Specialarrangemang söks hos fakulteten före utgången av ansökningstiden för den gemensamma antagningen. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppkommit efter att ansökningstiden gått ut. Specialarrangemang ansökes med en fritt formulerad ansökan, ur vilken det önskade specialarrangemanget med motivering bör framgå. Den som ansöker om tilläggstid på grund av läsoch skrivsvårigheter ska bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Sökande med medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter beviljas 30 minuter tilläggstid. Den som ansöker om specialarrangemang av någon annan anledning ska bifoga ett specialistläkarutlåtande ur vilket skadans eller sjukdomens art framgår samt behovet av specialarrangemang. Utlåtandet får vara högst fem år gammalt. Den sökande kan dessutom bifoga ett motsvarande beslut från studentexamensnämnden till ansökan. Varje fall avgörs separat. Ansökan med bilagor levereras till addressen: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet. Ytterligare upplysningar: tfn , 4 Urvalskriterierna 4.1 Antagningsförfarandet Till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin antas 68 nya studerande i följande ordningsföljd: Enligt summan av initialpoäng och urvalsprovpoäng: Först antas 34 studerande på basis av summan av initialpoängen och poängen för urvalsprovet så, att minst 22 studieplatser reserveras åt s.k. förstagångssökande. Ifall det inte finns tillräckligt förstagångssökande som uppnår minimipoänggränsen i urvalsprovet, kan övriga sökande antas mer än beräknat. Studerandena antas bland de sökande som har avlagt finländsk studentexamen, IBexamen, RP-examen eller EB-examen. Om flera sökande får samma totalpoäng, avgörs de sökandes 7

8 ordningsföljd i första hand av det totala poängtalet för urvalsprovet, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot sin studieplats, antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. Enligt urvalsprovpoäng: Därefter antas 34 studerande på basis av poängen i urvalsprovet så, att minst 22 studieplatser reserveras åt s.k. förstagångssökande. Ifall det inte finns tillräckligt förstagångssökande som uppnår minimipoänggränsen i urvalsprovet, kan övriga sökande antas mer än beräknat. Studerandena antas bland de sökande som inte blivit antagna på basis av summan av initialpoängen och poängen för urvalsprovet, och andra högskolebehöriga sökande som deltagit i urvalsprovet. Om flera sökande får samma poäng i urvalsprovet, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av summan av initialpoängen och urvalsprovspoängen, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot studieplatsen antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. Ifall tillräckligt många sökande inte uppnår minimipoänggränsen i urvalsprovet med summan av initialpoängen och urvalsprovpoängen, kan intagningsmängden justeras mot de som antas på basen av urvalsprovspoängen och tvärtom. 4.2 Initialpoäng, urvalsprovspoäng och minimipoänggränsen i urvalsprovet Poäng ges för studentexamen (initialpoäng) och urvalsprovet. Summan av poängen för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,000 till 72,000. Av alla deltagarna i veterinärmedicinska fakultetens urvalsprov får den 1 % av sökanden som tillhör de bäst svarande det slutliga urvalsprovspoängtalet 72,000. De övriga deltagarnas poäng konverteras på en skala 0,000 72,000 så, att poängtalet 72,000 motsvaras av det råpoängtalet som den sista av den bäst svarande 1 %:en har uppnått. Minimipoänggränsen (minimipoängtal som krävs i urvalsprovet) är hälften av detta råpoängtal. Initialpoäng: max 36 8

9 Urvalsprovspoäng: max 72 Sammanlagt: max Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget finns i mån av möjlighet på provdagen till påseende på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors. Om du upptäcker fel i dina initialpoäng ska du anmäla detta till Veterinärmedicinska fakultetens kansli så fort som möjligt, senast Du kan också fråga om dina initialpoäng per telefon. Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), Finländsk studentexamen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i studentexamen: 1. modersmålet (svenska, finska eller samiska)* 2. ett främmande språk (lång lärokurs) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång lärokurs) det bästa av dessa 3. ett ämnesrealprov (fysik, kemi eller biologi)** det bästa av dessa 4. matematik (lång eller kort lärokurs) eller vilket som helst realprov (inte det som används i punkt 3) eller realprovet*** det bästa av dessa. Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i studentexamen poängsätts enligt följande tabell: Vitsord i studentexamen: L E M C B A modersmålet ett främmande språk eller det andra inhemska språket (lång lärokurs) ett ämnesrealprov (vilket som helst), realprovet matematik (lång lärokurs) det andra inhemska språket (medellång lärokurs) matematik (kort lärokurs) * Om en sökande vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska i stället för provet i 9

10 modersmålet har avlagt ett prov i finska eller svenska som andraspråk, beaktas vitsordet i detta prov som vitsord i modersmålet vid beräkningen av initialpoäng. ** Med ämnesrealprovet avses den sk. nya ämnesrealen, dvs. provet som skrivits i ämnesrealen från och med år *** Med realprovet avses det sk. gamla realprovet som skrivits framtill år International Baccalaureate (IB) -examen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i International Baccalaureate (IB): 1. modersmålet (A-språk) 2. det andra A-språket eller ett främmande språk (B-språk) (higher level HL eller standard level SL) 3. fysik, kemi eller biologi (higher level HL eller standard level SL) 4. matematik (vilken nivå som helst) eller vilket som helst ämne (utom ett språk- eller konstämne och det prov som används i punkt 3) (higher level eller standard level). Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i IB-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i IB-examen: modersmålet ett främmande språk (HL eller SL) ett annat ämne än ett språk- eller konstämne matematik (HL) matematik (andra nivåer) Reifeprüfung (RP) -examen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i Reifeprüfung (RP) -examen: 1. modersmålet 2. ett främmande språk (lång lärokurs) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i RP-examen poängsätts enligt följande tabell: 10

11 Vitsordet i Reifeprüfung-examen: modersmålet ett främmande språk (lång lärokurs) ett annat ämne än ett språkämne matematik European Baccalaureate (EB) -examen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i European Baccalaureate (EB) -examen: 1. modersmålet (L1) 2. ett främmande språk (L2) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik (kort eller lång lärokurs) eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i EB-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i EB-examen: modersmålet (L1) ett främmande språk (L2) ett annat ämne än ett språkämne matematik (lång lärokurs) matematik (kort lärokurs) Publicering av resultaten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du bli antagen till högst en studieplats. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du kan bli antagen endast till det högst prioriterade alternativet som dina antagningsresultat räcker till för. Din prioritetsordning jämförs med dina resultat för vart och ett av dina ansökningsobjekt. Om dina resultat är tillräckliga för antagning i något av dina ansökningsobjekt, kan du inte efter det bli antagen till de ansökningsobjekt som ligger längre ned i prioritetsordningen. 11

12 Du kommer att meddelas om antagningsresultaten när resultaten för dina ansökningsobjekt fastställs, senast Om du är registrerad på tjänsten Studieinfo visar systemet dina resultat genast när de är färdiga. Observera att resultaten kan bli färdiga vid olika tidpunkter för olika sökande, eftersom den studieplats som erbjuds beror på den sökandes prioritetsordning. Till varje ansökningsobjekt antas så många studerande som det finns nybörjarplatser. Om du inte ryms med i denna grupp men uppfyller ansökningsobjektets minimikrav (t.ex. minimipoänggränsen i urvalsprovet), är du på reservplats. Den som är på reservplats kan även bli antagen efter 1.7 om en tidigare antagen sökande beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen. Antagningen från reservplats avslutas senast Information om poängen och skalan samt namnen på de antagna, förutsatt att den sökande har gett sitt tillstånd till det, tillkännages på adressen: Alla antagnas namn publiceras på anslagstavlan i byggnaden för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-byggnaden, Agnes Sjöbergs gata 2, 1. vån), där de finns till påseende i tre veckor vardagar kl De som har antagits till Veterinärmedicinska fakulteten får per post ett informationspaket för nya studerande. 5.1 Mottagande av studieplats Om du erbjuds en studieplats senast ska du för att kunna på börja dina studier ta emot studieplatsen senast kl Du kan ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Min Studieinfo eller skriftligen. Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden. Därtill ska du göra en närvaro- eller frånvaroanmälan till universitetet. Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 får du i antagningsmeddelandet veta tidsfristen för när du ska ta emot studieplatsen och anmäla dig till universitetet. Du kan ta emot en studieplats antingen bindande eller villkorligt. Villkorligt mottagande innebär att du fortfarande kan bli antagen från reservplats till ett ansökningsobjekt som ligger högre på din prioritetsordning. Men om du inte blir antagen från reservplats till ett attraktivare ansökningsobjekt, omvandlas ditt villkorliga mottagande automatiskt till ett bindande mottagande. 12

13 Närmare information om mottagande av studieplats och läsårsanmälan finns på adressen: Villkorligt antagna Din studieplats är villkorlig ifall din högskolebehörighet har konstaterats från en förhandsuppskattning eller en inofficiell kopia av ditt examensbetyg. Detta framkommer i antagningsmeddelandet. I samband med mottagandet av studieplatsen kontrollerar universitetet att de uppgifter som du gett tidigare stämmer. Du förlorar den studieplats som har beviljats dig om den officiellt styrkta kopian av ditt examensbevis inte är framme inom den utsatta tiden. Närmare information finns på adressen: Begäran om omprövning En sökande som är missnöjd med antagningen av studenter kan skriftligen begära omprövning vid Veterinärmedicinska fakulteten inom 14 dagar efter att resultaten har tillkännagivits (med början ). Omprövningsbegäran ska skrivas under och innehålla: sökandes namn, personbeteckning, den berörda provuppgiftens nummer och en preciserad motivering för begäran om omprövning. Omprövningsbegäran som gäller skilda provuppgifter ska skrivas på separata papper. Begäran om omprövning ska vara framme hos fakulteten senast kl Fakultetsrådet avgör omprövningsbegäran under höstens första möte Till de som framfört omprövningsbegäran postas svar den påfäljande dagen efter fakultetsrådets möte. 5.4 Bekanta dig med dina urvalsprovsvar och bedömningen Du kan bekanta dig med bedömningen för urvalsprovet och med dina egna provpoäng på Veterinärmedicinska fakultetens kansli (Agnes Sjöbergs gata 2, EE-huset, andra våningen) efter att antagningsresultaten fastställts till (vardagar kl ). Under samma tid kan du på begäran få en avgiftsbelagd kopia av ditt urvalsprov och svarsanalys från kansliet. Det kostar 10, möjliga postnings- och expeditionskostnader 5 därtill. 6 Ytterligare upplysningar 6.1 Gamla urvalsprovsuppgifter och urvalsstatistik Gamla urvalsprovfrågor och beskrivningarna av goda svar (svarsanalyser) finns att se på Helsingfors universitets medicinska fakultetens sidor: 13

14 av_goda_svar.html. Där uppdateras även urvalsprovsfrågorna samt modellsvarsbeskrivningarna efter urvalsprovet Urvalsstatistik av Veterinärmedicinska fakulteten finns på fakultetens sidor: Kontaktuppgifter och rådgivning som gäller antagningen av studerande Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet Tfn: (kundservice) E-post: PB 3, Helsingfors universitet Besöksadress: Fabiansgatan 33, 1 vån. Information om öppettider och telefontider finns på adressen: På webbsidan finns också information om avvikande öppettider. Sök till uni -webbsidan vid Helsingfors universitet: Rådgivning som gäller antagningen av studerande vid Veterinärmedicinska fakultetens kansli Planerare som ansvarar för antagningen av studerande (på sommaren också urvalssekreterare), tfn: / Båda numren kopplas till samma telefon. E-post: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66, Helsingfors universitet Besöksadress: Agnes Sjöbergs gata 2, 2 vån. Ansökningen till Veterinärmedicinska fakulteten: 14

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Föreskrift Datum 15.1.2010 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 1.11.2017 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Studera till veterinär

Studera till veterinär Studera till veterinär Ett yrke med många möjligheter 2 Veterinärens mångsidiga arbetsområde Vi behöver alla veterinärer varje dag. Dagens förändrade värld och globalisation har fört med sig nya utmaningar

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2014 Ansökningstiden går ut 1.4.2014 Undantag: The Religious Roots of Europe (RRE) application period for

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 13.12.2013 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 28.10.2016 Dessa föreskrifter tillämpas parallellt med föreskrifterna för pappersprovet med början från examen

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare 5.6.2015 Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM 10.3.2017 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det digitala provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena i digital

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING Tekniska universitet och fakulteter Aalto-universitetet Ansökningsservice

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Och inte utan orsak: studerandena vid fakulteten har oberoende av ekonomiska konjunkturer

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Ansökningsguide 2013 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Studierådgivning Fakultetens studieärendeservice Vik, Infocenter, 3. vån. Viksbågen 11 PB 62 00014 Helsingfors

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2010 HELSINGINFORS UNIVERSITETET JURIDISKA FAKULTETEN Dekanus hälsning Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studier i juridik

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

MINIGUIDE DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

MINIGUIDE DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING MINIGUIDE DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING ANSÖKNINGSTIDEN FÖR GEMENSAMMA ANSÖKAN BÖRJAS ONSDAG 15.3. kl. 8.00 OCH SLUTAR ONSDAG 5.4. kl. 15.00 https://studieinfo.fi» FÖLJANDE

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 Ansökningstiden utgår... 30.4.2008 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen utomlands, ansökningstiden utgår...

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM 6.9.2016 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det elektroniska provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 Dekanushälsning 1 Antal nya studerande och kvoter 2013... 3 2 Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden... 6 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2012 Ansökningstiden går ut 3.4.2012 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Tidpunkt för utbildningen examensinriktade studier för polis (YH) januari 2018 december 2019 polis (högre YH)

Tidpunkt för utbildningen examensinriktade studier för polis (YH) januari 2018 december 2019 polis (högre YH) Ansökningsanvisning 1 (5) 16.2.2016 ANSÖKNINGSANVISNING FÖR EXAMEN POLIS (HÖGRE YH) (svenskspråkig) Polisyrkeshögskolans styrelse godkände urvalskriterierna för utbildningen polis (högre YH) den 12 februari

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 12.12.2014 HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrift Datum 27.5.2011 FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrifterna för provet i matematik innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer