BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing"

Transkript

1 Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Journalister och kommunikatörer Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet 4 Tj änstesekto re rna Program iobs for All, Justice for All Unions Make It Possible Offentlig sektor Public Services International, PSI 5 Building and Woodworkers International, BWI 2 Hotell, restaurang, turism, catering, livsmedel, lant- och hushållsarbetare Transport och säkerhetssektorerna Industrisektorerna IndustriAl.L Global Union, IndustriALL 8 Samarbete med centralorganisationer International Trade Union Confederation, ITUC 10 des Acteurs (FIA) och UNI-MEI 15 International Federation of Journalists, lfi 9 Fédération Internationale des Musiciens (FIM), Fédération Internationale International Transport Federation, ITF 13 UNI Global Union, UNI 12 Musiker och scenartister, underhållningsbranschen Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal International Council of Nurses, ICN 17 Program för kvalitetssäkring och kapacitetsuppbyggnad 18

2 2 Introduktion Program Jobs for All, Justice for All Make It Possible Unions Bl STÅNDSNÄMD LO-TCO har bättre organisatorisk förmåga och är starkare representanter för sina medlemmar som ett resultat av ökat medlemskap. 2) att fackmedlemmar och arbetstagare i BX VI:s sektorer har indikatorer som ställts upp i de övergripande resultatmatriser som gäller för programmet. Framgång har generellt nåtts när det gäller rekzyrering, organisering, avtal, förhandlingar och framgångsrik strategi under året och kommer fortsätta användas. Fackförbundet 05 har under perioden även ett informationsprojekt för att knyta den globala klimatkampanjen till en därför inte längre i programaktiviteter. Vidare ställdes en planerad regional workshop i länderna runt Kongofloden in på grund av utbrottet av ebolavirus i västra och centrala Afrika. genomgår en förändring, vilket bidrar till att nya och potentiellt mer effektiva päverkan. Det är värt att särskilt nämna ett antal betydande processer: Under 2014 har verksamheten genomförts i stort sett som planerat och rapporterar mot de förbättrat sin situation gällande anställningsförhållanden samt standards och rättigheter i framväxten av starka, självständiga, jämställda och demokratiska fackförbund som kämpar för BV1:s program bestär av 15 ra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika (projekt 60089) arbetslivet som ett resultat av kollektiva förhandlingar, policypåverkan och kampanjer. och Osteuropa/Centralasien (projekt 60063). BWJ:s strategiska mål är att bidra till för att förbunden ska kunna angripa frägan på ett strategiskt sätt i sina respektive arbets- och levnadsförhållanden för alla bygg-, skogs- och träarbctare. Detta är även det övcrgripande målet för programmet, som också har två delmål: 1) att deltagande fackförbund universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter, stabil sysselsättning och humana sammanhang. organiseringssatsningar kan genomföras. och politiska strukwrer för ökad representation av dessa grupper. Detta gäller särskilt i östra Ett ökat intresse för gröna jobb märks på flera häll inom programmet. Policystöd efterfrågas Building and Woodworkers International, AWI Användandet av skogscertifieringsmekanismer såsom FSCS för att främja organisering är en Europa, där gamla mentaliteter och strukturcr som förhindrat förnyelse inom facken nu Resukamppf5 IleIse offentliga upphandlingar vid stora infrastrukturprojekt. Kampanjerna har visat sig vara en effektiv metod som visat på framgångar, särskilt i Asien. Satsningar på unga och ökad jämställdhet har gett upphov till nybildade och stärkta nätverk 1 Östeuropa har hårda kampanjer drivits för implementering av konventionerna 94 (sociala svensk kontext. klausuler i upphandling) och 167 (hälsa- och säkerhet inom byggindustrin) i förhällande till 1 Afrika har två medlemsförbund som deltog i programmet uteslutits ur BWI och deltar Förändring och avvikelser Inga större avvikelser under perioden i Asien eller Latinamerika.

3 Riskhantcring under perioden med planer för det. 1 Osteuropa/Centralasien ställdes planerade aktiviteter i Albanien in då en förstudie blev t, -...LO- TCO - r för att i möjligaste mån försäkra sig om ett långsiktigt åtagande. Fackförbund som ges ansvar för projektimplementering instrueras att ta i särskild beaktning individens engagemang när de väljer ut koordinatorer för projektet. 3) Inför den fortsatta programperioden har deltagande projektaktiviteter. Detta har dock endast marginellt påverkat genomförandet på så vis att vissa aktiviteter försenats. BWI hanterar risken genom att 1) utbilda mer än en person från samma förbund så att kunskapen finns kvar i organisationen i fall personaländring sker. Detta implementeras som en genomgripande strategi. 2) Se till att kontinuerlig kompetensutveckling kan ske och att personalen får ansvar som motsvarar deras kompetens, TCO Biståndsnämnds kapacitetsutvecklingsprogram för att ätgärda dessa brister. händelser har ibland gjort att medlemsförbundens resurser fått prioriteras mot annat än Personalomsättningar och till viss del andra internfackliga eller andra politiska åtaganden och De budgeterade medlen användes istället för en informationskampanj om ebolaviruset som Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal nådde ca personer i Gabon, DR Kongo, Kamerun, Ghana, Nigeria och Burkina Paso. och revisionskrav hos medlemsförbund. Därför har man ansökt om extra medel från LO- Inom Östeuropadelen av programmet har krisen i Ukraina förstås päverkat genomförandet. medlemsförbund ombetts göra en realistisk uppskattning av sin kapacitet i förhällande till genomfördes inte några aktiviteter med skogsfacket i Montenegro, eftersom de inte inkom försenad. Research i Bosnien var tvungen att ställas in pä grund av översvämningar. Vidare antal aktiviteter, samt be B\VI om extra finansiering för resurspersoner om behov finns. TCO Bisrändsnämnd konstaterar att det inte har skrivits något management lctrer på dessa genomförda aktiviteter. Ukraina, för att visa stöd för befolkningen och fackförbunden i denna hårt ansatta del av BV/l har noterat svagheter vad gäller kunskap om och förstäelse för finansiell rapportering dialog mellan de östra och västra delarna av landets fackföreningsrörcise. landet. Detta fick till följd att aktiviteterna även fungerade som plattform för försoning och Det har identifierats att revisionen pä regional GUF-nivå samt i förekommande fall nationell facklig nivä inte helt följer LO-TCO Biständsnämnds instruktion gällande revision. LO- föranledde dock förstärkta rutiner för kontroll vad gäller styrkande av utgifter i samband med Dock har svårigheterna kunnat vändas till fördelar genom att aktiviteter medvetet lagts i östra utbildning i LFA och Miljölinsen i Nairobi i maj Biständsnämnden deltog vid ett Ett misstänkt fall av korruption i Pakistan utreddes utan att anklagelsen kunde styrkas. Det niväer. Detta behöver ätgärdas under Representanter frän B\VI:s regionala och subregionala strukturer i Afrika deltog vid en utvärderings- och planeringsmöte för Centralasien samt ett Building Regional Capacity-möte för BWI:s egen projektpersonal i Osteuropa/Centralasien i början på

4 4 Ukraina. och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och Introduktion Läro rförbundet Organisationsutveckling av lärarorganisationer LO-TCO resultatmatris. Det går att utläsa att flera insatser i programmet har bidragit till konkreta resultat men att andra fortfarande står inför vissa utmaningar. Resultaten varierar mellan olika samarbetspartners. Samtliga samarbetsorganisationer som ingår i programmet arbetar inte mot alla fön äntade resultat samtidigt, utan fokuserar på olika delmäl utifrån förutsättningar skolsystemet och forskare. Lärarförbundets program bedrivs i Afrika, Asien och Latinamerika Projekten som ingår i programmet är bilaterala och Lärarförbundet genomför projekten i och består av orton projekt, elva i enskilda länder och tre regionala projekt. samarbete med sina systerorganisationer i fält. 1 programmet deltar medlemsorganisationer till det globala facket EJ, som inbegriper lärare, lärarstudenter, skolledare, andra anställda inom Lärarförbundet har rapporterat mot samtliga fön äntade resultat och indikatorer i sin hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, inom respektive organisation, samhälle och land. Arbetssättet är en medveten strategi i Resu1tatuppfyl1clse planeras istället att utföras under En extern un ärdering av samarbetet med AIPTF, rapporterat förändringar under Fem avdelningar genomför informationsprojekt på lokal Indien, kunde inte genomföras på grund av ett dödsfall i samarbetsorganisationens ledning, nivå och en av Lärarförbundets tidningar, Specialpedagogik, har beviljats anslag för en resa till 1 enlighet med avtal mellan Lärarförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd har medel regionkontor i Afrika senarelades, eftersom ebola-utbrottet medförde extra arbetsbelastning omfördelats inom programmet under Vissa aktiviteter kunde inte genomföras och Lärarförbundets program. Lärarförbundet har följt upp de tematiska analyserna och för regionkontoret under Utöver det har PGRI, Indonesien, kvinnonätverket i Latinamerika samt den Pedagogiska Rörelsen i Latinamerika inte genomfört alla aktiviteter som planerat. De kommer istället att utföras under men påbörjades i slutet av Aven kapacitetsutveckling av personalen på E1:s under Väldsamma konflikter och politisk oro har påverkat genomförandet av vissa programinsatser. Den islamiska militanta gruppen Boko Harams attacker mot civila, lärare Förändringar och avvikelser och skolbarn i Nigeria, och till viss del även Kamerun, har lett till att skolor tvingats stänga i Lärarförbundet har identifierat både externa och interna risker som har påverkat programmet Riskhantcring under perioden norra delarna av landet, vilket påverkat projektet. 1 Kamerun har attackerna dock inte påverkat

5 Introduktion projektorganisationerna anklagats för illojala aktioner i samband med en strejk. Lärarförbundet har goda rutiner kring uppföljning av eventuella brister som upptäcks hos ytm. tco delmål. De svårigheter som uppstätt har bäde interna och externa orsaker. 1 Botswana och Västafrika kommer projekten att planeras om under våren 2015, vilket leder till nya rätt till organisering, kollektiv förhandling och strejk, organisationsutveckling och utbildning insatser i programmet. Misstankarna har i häda fallen hanterats. Ett management respons Biständsnämnd om iakttagelser som uppkommit i samband med revision vad gäller två genomförandet av projektaktiviteterna. Som interna risker nämns splittrad facklig rörelse och PSI:s övergripande mål är att säkra offentliga tjänster av god kvalitet. Verksamheten organisationers koppling till politiska partier. 1 Colombia och Indonesien är det vanligt förekommande att fackliga ledare kandiderar till politiska uppdrag och riskerar att kopplas till Offentlig sektor mcd handlingspian har upprättats och skickats till LO-TCO Biständsnämnd. splittrade lärarorganisationerna ytterligare försämrats av att en av de deltagande politiska partier eller regeringens strukwrer. 1 Kamerun har samarbetet mellan dc redan genomförs i 12 multilaterala projekt som PSI utför och ett bilateralt projekt som organisering av arbetstagare i orn gga anstäuningsförhåflanden, motverkande av korruption Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal av fackliga strukturer samt check-off -system som möjliggör att medlemsavgiften till facket Turkiet ströks ett delmäl, i Paraguay och i Västafrika har ett flertal aktiviteter inte kunnat samarbetspartner. Lärarförbundet har i samband med 2014 års redovisning upplyst LO-TCO dialog, ökad jämställdhet i fackförbunden, ökad rekrytering och engagemang av unga i facket, dras direkt frän lönen. Det handlar också om ökat deltagande av medlemsförbund i social genomföras. Detta gav upphov till betydande balanser i Borswana, Paraguay och Väsrafrika 1 åtta av tolv projekt har verksamheten under äret genomförts enligt plan och mot uppställda fackförbundet ST driver i Ukraina. Projektens mål rör bl.a. päverkan för offentliganstäfldas 1 Botswana (60048), Turkiet (60054), Paraguav (60050) och Västafrika (60028) har väsentliga mål. 1 vissa fall är rapporteringen mot indikatorer något otydlig och inkonsekvent, något som inom den offentliga sektorn och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. förändringar ägt rum under året. 1 Botswana genomfördes en av sju planerade aktiviteter, i kommer att behöva förbättras under periodens två äterstäende år. Rcsultatuppfle1sc Public Services International, P51 Förändring och avvikelser medan samarbetsparten i Turkiet valde att fokusera större resurser mot projektets andra resultatmatriser, aktivitetsplaner och budgetar. 5

6 Introduktion kapacitetsuh ecklingsprojektet (60070). P51 har identifierat ett behov av att öka kunskapen hos de ekonomiansvariga pä Riskhantering under perioden ) t BISTÅNDSNAMND Z LO TCO Under 2014 har den instabila politiska situationen i Ukraina gjort att ST med större frekvens projektaktiviteter ibland måste användas för att hantera mer akuta händelser. Detta är en Under perioden har man också behövt hantera fackens begränsade resurser som till stor del står utanför projektets kontroll. Det gör att personalresurser för genomförande av Turkiet-projektet skedde ett mindre allvarligt avtalsbrott då ett delmål togs bort och globala facket är godkända, men det finns anledning att tro att management idéer på regional regionkontoren gällande de revisionskrav som finns för projekten. Därför har man ansökt om ofrånkomlig verklighet som dock kan hanteras genom flexibilitet och omfördelning av resurser att få använda balanser till att integrera en sådan komponent i det befintliga Al/led Workers Associations, IUF 1 Swaziland (60049) har P51 tagit initiativ till en koordineringsgmpp av de mänga fackliga och fältnivåer inte genomförs helt i enlighet med LO-TCO Biståndsnämnds Koordineringen har bl. a. lett till att P51 tagit ansvar för att stödja påverkan för fackliga givarna i landet för ökad effektivitet. Detta skedde redan för ett par år sedan och fungerar väl. besök på plats. till andra delar av projektet men som verkar mot samma mål. rättigheter, medan andra fokuserat på intern organisationsutveckling. revisionsinstruktioner. Detta har P51 själva uppmärksammat och kommer därför att söka extra Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal 1 de fall särskilda villkor fanns uppställda har dessa respekterats. Revisionsrapporterna frän det än planerat följt upp det bilaterala samarbetet (projekt 60044) genom kommunikation och av LO-TCO Biständsnämnd. Andringarna har dock godkänts i efterhand och vikten av kommunikation i dessa frågor har understrukits så att liknande inte ska inträffa igen. medel för att genomföra utbildningsinsatser i ekonomisk hantering under 2015 och och turismsektorn omfördelningen av medel inom projektet inte pä förhand kommunicerades till, och godkändes IUF och dess medlemsfack försöker skapa en global facklig momkr till de transnationella företagens makt, för att främja och försvara rättvisa arbetsvillkor. Frän sådd till skörd, från förädling och tillverkning av livsmedel och tobaksvaror, till catering Hotell, restaurang, turism, catering, livsmedel, lant- och hushåflsarbetare The International Union of Food, Agricu/tural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and överallt påverkas de anställda inom IUF:s sektorer av globaliseringen. 6

7 - tlotco BDgtD Resultatuppf lic1se Inom sektorn stödjs totalt 12 projekt. Resultaten för året är varierande, men majoriteten av projekten lämnar 2014 utan större balanser och har tagit steg mot måluppfy llelse. Aktiviteter för förbättrade villkor och utbildningar i avtalsskrivning, har lett till ökad förhandlingskapacitet och i vissa fall gett löneökningar, exempelvis i Osteuropa/Centralasienprojektet (60079). Som ett resultat av projektets insatser har antalet kollektivavtal ökat. En effekt av kvinnonärverkets aktiviteter i Afrika (60075) har antalet kvinnor ökat i förhandlingskommitté, vilket lett till ökad jämställdhet. 1 projektet för lantarbetare i Sydafrika (60081) har kunskapen om och motståndet mot pesticider ökat. Kapaciteten att ställa krav mot arbetsgivare är förbättrad. Genom projektverksamheten har kvotering av kvinnor inom facken (60080) gett god effekt och ett flertal av projekten har också deltagit i kampanjer för ratificering av ILO konventionerna 184 och 189. Framsteg är också återupptagandet av relationer med det Kambodjanska turist- och sewicefacken som under en tid stått utanför JUF. Positiva toner finns även frän några andra fack som ännu inte är medlemmar. Förändring och avvikelser Den främsta awikelsen under året skedde i Ukraina där kriget hindrade aktiviteter samt en planerad flytt av det regionala kontoret till Kiev (60079). IUF:s kontor i Indonesien har under verksamhetsäret också haft utmaningar med genomförande av projekten då personalstyrkan nätt och jämt räckt till den ordinarie fackliga verksamheten. Det har lett till att de regionala kontoret under år 2015 kommer ta över projektansvaret vilket förhoppningsvis effektiviserar koordineringen. Ebola-epidemin påverkade delar av de afrikanska projekten (60075, 60077), där plats/lokaler för aktiviteter anpassats samt att förebyggande insatser integrerades i arbetsmiljöinsatser. Avvikelser skedde även i projekt i Asien (60082) där aktiviteter inte genomfördes i Indonesien eller Filippinerna då kapaciteten var för låg. Projektet fick vidare godkänt att omfördela medel till Myanmar, Kambodja och Indien i stället. Riskhantering under perioden Både interna och externa risker har påverkat projekten under året. Externa omständigheter som påverkat projekten och inte kunnat förutspäs var framförallt Ukrainakrisen (60079) och Ebola-epidemin (60075, 60080). Att framgångar inte är permanenta är tydligt dä t.ex. Arbetsmarknadsdepartementet dragit tillbaka stöd och finansiering för utbildning av regionala slq ddsombud av oklar anledning (60081). Projektet riktar nu in sig på att äterupprätta regeringens stöd. Interna risker som hanterats rör de problem som nationella kontoret i Indonesien haft som medfört viss omorganisering i den egna strukturen. Interna strukturproblem på central nivå har ort att felaktigheter i den ekonomiska rapporteringen uppstått. Dessa har lett till att tre projekt (Asien) kommer revideras om inom kort samt att ytterligare tre projekt kommer korrigeras med ny revision alternativt en skriftlig överenskommelse av de nya siffrorna. Dialog pägår mellan IUF, de svenska förbunden och LO-TCO Biständsnämnd om en lösning på problemen på hunidkontoret. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Under ärsmötet 2014 identifierades behov av kapacitetsutveckling i LFAIRBM för regionalkontoret i Asien eftersom en stor del av personalen är ny. 1 projektrapporteringen 7

8 8 Introduktion 1 a!!p.t r Inom industrisektorn är resultaten av ekonomisk och social globalisering tydlig. Många vinster och minimera kostnader, och som följd har företagen svårare att kontrollera jämställdhetsfrågor som t.ex. rätt till mammaledighet i bland annat Indonesien (60033), konstateras att det fortfarande är ett behov och det har lett till en ansökan om ytterligare kapacitetsutveckling inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnds direktinvesteringar genom reformer som underminerar fackliga rättigheter. IndustriALL kapacitetsun ecklingsprogram och kommer att ske under Baslinje-data saknas fortsatt i industriföretag delar upp produktion mellan olika länder och världsdelar för att maximera ett flertal av projekten vilket försvårar mätning av framsteg i projekt, t.ex. vad gäller kvinnors IndustriALL kämpar för en alternativ globalisering som tillsammans med en ny ekonomisk IndustriALL Global Union, IndustriALL projektbesök/uppföljning planeras 2015 också förde Latinamerikanska projekten (Latinamerika regional 60061, Brasilien 60083, Chile och Latinamerika Womens deltagande (60075). Baslinje-information är under uppföljning. Fördjupat Projektmålen är generellt satta med sådan långsiktighet att det första verksamhetsåret snarast Network 40082) för att tydliggöra projekt kontra kärnverksamhet samt utveckla cxitstratcgier. utmanar de multinationella företagens makt och förhandlar med dem pä global nivå. och social modell sätter människor i första rummet, utifrån demokrati och social rättvisa. arbetsvillkoren i hela produktionskedjan. Samtidigt tävlar många regeringar om företagens Rcsultawppf 1Ielse Industrisektorerna strukwrer (National Councils) och strategiska planer för att sammanfoga sektorerna (tidigare uppdelade i tre, och ofta många medlemsförbund). Positiva resultat under äret är att ett flertal organisering av kontraktsanställda, vilket är ett stort framsteg för facken. Detta är en kan anses sätta grund för att uppnå dessa. Främsta mål för sektorn är ökad enighet och genomförande i ett flertal av projekten. Detta innebär att ett antal projekt har större balanser. genomför också ett informationsprojekt. utveckling som ger förhoppningar om verklig förändring med hjälp av projektstödet (60005, nationella strukturer för den nya organisationen. Framsteg har gjorts i att upprätta nationella 60076, 60033). Ett flertal projekt satsade på utökade initiativ att arbeta med av projekten på allvar initierat arbetet mot otrygga anställningar, framförallt genom Förändring och avvikelser De sena utbetalningarna samt personalförändringar anges vara anledning till sent Kambodja (60045), och mot sexuella trakasserier i Elfenbenskusten (60004). IF Metall Samtliga begärs att överföras till 2015, vilket är under uppföljning. Landawikelser sågs i det afrikanska regionala textilprojektet (60029), där projektet inte genomfördes alls i Etiopien. Bangladesh och Sri Lanka. Det asiatiska regionala textilprojektet (60031) genomförde aktiviteter endast i Indien, inte i BISTÅNDSNAMND

9 a, JtqTCO BJSTÅNDSNÄMND Riskhantering under perioden Riskanalyser för projekten hari allmänhet svarat väl mot de omständigheter som rätt under året. Förbättringspotential finns för riskhantering av interna risker, exempel under året är personalomsättning i Kambodja (60045) och Etiopien (60029), oklar ansvarsfördelning/roller i Thailand (60071) och kommunikation i Latinamerika (40083). Under året skedde även inbrott i regionkontoret dä bl.a. kassaskäp med projektmedel stulits. Detta ersattes av IndustriALL, men ledde också till att förwdliga riktlinjen att kontanta medel används i minsta möjliga mån framöver. Projekten beskriver allmänt inga större problem med att rätta till de situationer som uppkommit, och beskriver hur utmaningar ska hanteras framöver. Riskanalyser är allmänt svagare i de bilaterala projekten och bör följas upp. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Inga särskilda rekommendationer hittas i revision och management letter men uppföljning sker för de balanser som ett flertal projekt överför till 2015 samt de projekt där landawikelserna uppstått (60029, 60031). LFA-utbildningar hölls i Singapore, Johannesburg och New Delhi för partners frän totalt 17 länder. Uärderingar tyder på ökad förståelse för metoden och kapacitet att vidare lära ut denna. Flera av de bilaterala projekten (60003, 60018, 60039) konstateras fortsatt vara i behov av särskilt stöd. Dessa hade alla sent inkomna rapporter samt vissa allvarligare kommentarer i revisionsrapporterna (60039). Ett antal projekt saknar helt eller delvis baslinje-informadon. Dessa är i nuläget under uppdatering. Journalister och kommunikatörer International Federat/on of Journal/sts, IFJ Introduktion Det globala facket IFJ och dess medlemmars huvudsakliga mål med projekten är att stärka organisationer inom medicindustrin så att de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för sina medlemmar. Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och de organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Journalister och mediearbetare är därför en utsatt yrkesgrupp och mord och hot är vanligt förekommande. Den fria journalistiken hotas också pä andra sätt. Låga löner och dåliga arbetsviflkor medför inte bara fattigdom för den enskilde, utan också dålig granskande journalistik. 1 många delar av Latinamerika är det till exempel vanligt att journalister inte får någon lön utan tvingas försörja sig genom att också sälja reklamplats i tidningen de skriver för. Endast oberoende fackliga organisationer kan ge journalister och anställda i media en röst, oberoende av regering och arbetsgivare. Därför är starka facidigajournalistorganisationer oumbärliga för pressfriheten i ett land. 9

10 Resuhatupp f5rllelse TCO 4. Utvecklingen i några projekt har varit långsammare än fön äntat. Det är fallet för det regionala projektet i Afrika (projekt 60024). 1 vissa fall lyckas inte projekten riktigt redovisa mot uppställda resultat och LO-TCO Biständsnämnd har bett om kompletteringar (60025 och 60051).?vlen de flesta projekten visar på positiva resultat. Värt att nämnas är Ost-projektet (60026) där exempelvis journalistfacken i Turkiet har stärkts. Detta visar sig genom nya kollektivavtal som gett förbättrade arbetsvillkor. Ett annat bra exempel är Colombia (60027). Där harjournalistfacket växt och blivit mer ekonomiskt självständigt. Dc har inrättat en trade union section som hjälper medlemmarna med juridiska frågor. De har också aktivt sökt upp alla de 182 journalister som under året utsatts för attacker på grund av sin yrkesutövning. Dessa uppmanades att söka kompensation och facket har hjälpt till med ansökningarna. Medlemstidningen Journalisten har haft två informationsbidrag och därmed förmedlat berättelser från Colombia och Indien. Förändringar och avvikelser 1 alla projekten genomfördes i stort sett all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. 1 det regionala Afrika-projektet (60024) kunde intc lobbying-aktivitetcr genomföras eftersom ACHPR (African Commission on Human and Peoples rights) och AU (Afrikanska unionen) ställde in sina sammanträden på grund av ebola-utbrottet. 1 det regionala Ost-projektet (60026) omfördelades en del av projektets pengar till förmån för aktiviteter i Ukraina. Där genomfördes 275 säkerhetsutbildningar som inte var planerade. Riskhantcring under perioden Det finns en risk att projektaktiviteter inte hinner genomföras om pengar skickas ut sent. Journalistfacken har ingen möjlighet att betala för aktiviteter i förskott. Det har varit en del personalomsättning på IFJ:s regionala kontor i Asien och Latinamerika. Detta har visat sig genom lite sämre projektrapportering för dessa projekt. LO-TCO Biständsnämnd har därför bett om kompletteringar. Under året satte kriget i Gaza stopp för kollektivavtalsförhandlingarna där (60023) men tack vare att medlemmarna kommunicerade och rapporterade om situationen för journalister väldigt effektivt så stärktes ändå journalistfacket i Gaza. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Revision och Management Letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har smärre rekommendationer angctts. Samarbete med centralorganisationer International Trade Union Confederotion, ITUC Introduktion Centralorganisationer är paraplyorganisationer för fackförbund inom ett och samma land. Många branscher är därför representerade och centralorganisationerna arbetar med lo

11 p. ko r övergripande frågor arbetstagarna inom landet. Centralorganisationerna bevakar till exempel socialförsäkrings, sysselsättnings och arbetslöshetsfrågor, frågor om barnarbete, pensionssystem och arbetslagstiftning. Overgripande mål i samtliga projekt är att stärka de fackliga organisationerna för att uppnå ttygga och säkra anställningar. För att åstadkomma detta behöver projektcn bidra till att göra centralorganisationerna legitima, representativa och oberoende. Centralorganisationer behöver också ha expertkunskaper, eller åtminstone vara den organisation som samordnar expertisen inom fackföreningsrörelsen inom ett land. Projektens fokus är att skapa fungerande organisationer, och nätverk dem emellan, som på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna företräda medlemsorganisationerna i ett land ijuridiska frågor, samhällsekonomiska frågor, jämställdhetsfrågor mcd mera. Rcsuftatupp1 I1cIsc Åtta projekt och ett program (Panafl godkändes för perioden. 1 vissa projekt var målen för högt satta och resultatmatriserna behöver justeras inför nästa år. 1 de flesta projekten genomfördes dock verksamheten enligt plan och visar på positiva resultat. Facken i Swaziland har länge varit drivande i kampen för demokrati och krävt både demokratiska reformer och en mer rättvis fördelning av landets resurser. Eftersom regimen upplever detta som ett hot blir medlemmar i facket regelbundet svartlistadc, uppsagda och hotade. Situationen för fackföreningarna har varit extra svår under året, eftersom kungen förbjöd både fack och arbetsgivarorganisarioner. ITUC har trots det lyckats att genomföra aktiviteter inom sitt projekt (60101). Genom kampanjer har de lyckats upphäva den dödsdom som landets premiärminister uttalat för centralorganisationens generalsekretcrare samt få organisering i fackföreningar borttaget från listan över aktiviteter som landet kiassar som terroristaktiviteter. TCO-rådet i Stockholm har genomfört ett informationsprojekt, café världen. 1 och med att LOs ordförande även är vicepresident i ITUC och en särskild roll inom dess HTUR-program har en särskild högniväresa under 2014 genomförts till Kambodja och Nepal av LO med deltagande av LO-TCO Biständsnämnd. Förändringar och avvikclscr 2014 Alla projekt utom ett genomförde i stort all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. Ett projekt, LO:s och TCO:s projekt i Kongo (60036), har inte använt beviljat stöd frän LO-TCO Biständsnämnd under Projektet är samfinansierat med belgiska centralorganisationen VfGB och verksamheten har ändå genomförts mcd belgiska pengar. Projektledningen har dock inte kunnat besöka landet på grund av det rådande säkerhetsläget. LO ansökte under hösten 2014 om tilläggsanslag för att tillsammans med ITUC starta ett nytt projekt i Somalia, som syftar till att stärka ccntralorganisationcn FESTU. LO-TCO Biständsnämnd har ännu inte tecknat något projektavtal. Upplägget behöver först ses över, eftersom det kommer att vara omöjligt att följa upp projektet på plats. Den systemrevision som genomfördes under 2013 av ITUC följdes efter beslut av LO-TCO Biständsnämnds styrelse upp av PWC under 2014, varpå ätgärdsplanen följdes upp. Detta var 11

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 Delrapport 2009 Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 2009 var ett år under vilket VIFs arbete genomgick ett flertal förändringar. Kring årsskiftet 2008-2009 avslutades flera långvariga

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti 2006 41 C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, 2002 1.

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014 resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2011 2014 2011 2012 2013 2014 riksrevisionen isbn 978 91 7086 365 3 form: åkesson & curry foto: riksrevisionen tryck: östertälje tryckeri,

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer