BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing"

Transkript

1 Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Journalister och kommunikatörer Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet 4 Tj änstesekto re rna Program iobs for All, Justice for All Unions Make It Possible Offentlig sektor Public Services International, PSI 5 Building and Woodworkers International, BWI 2 Hotell, restaurang, turism, catering, livsmedel, lant- och hushållsarbetare Transport och säkerhetssektorerna Industrisektorerna IndustriAl.L Global Union, IndustriALL 8 Samarbete med centralorganisationer International Trade Union Confederation, ITUC 10 des Acteurs (FIA) och UNI-MEI 15 International Federation of Journalists, lfi 9 Fédération Internationale des Musiciens (FIM), Fédération Internationale International Transport Federation, ITF 13 UNI Global Union, UNI 12 Musiker och scenartister, underhållningsbranschen Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal International Council of Nurses, ICN 17 Program för kvalitetssäkring och kapacitetsuppbyggnad 18

2 2 Introduktion Program Jobs for All, Justice for All Make It Possible Unions Bl STÅNDSNÄMD LO-TCO har bättre organisatorisk förmåga och är starkare representanter för sina medlemmar som ett resultat av ökat medlemskap. 2) att fackmedlemmar och arbetstagare i BX VI:s sektorer har indikatorer som ställts upp i de övergripande resultatmatriser som gäller för programmet. Framgång har generellt nåtts när det gäller rekzyrering, organisering, avtal, förhandlingar och framgångsrik strategi under året och kommer fortsätta användas. Fackförbundet 05 har under perioden även ett informationsprojekt för att knyta den globala klimatkampanjen till en därför inte längre i programaktiviteter. Vidare ställdes en planerad regional workshop i länderna runt Kongofloden in på grund av utbrottet av ebolavirus i västra och centrala Afrika. genomgår en förändring, vilket bidrar till att nya och potentiellt mer effektiva päverkan. Det är värt att särskilt nämna ett antal betydande processer: Under 2014 har verksamheten genomförts i stort sett som planerat och rapporterar mot de förbättrat sin situation gällande anställningsförhållanden samt standards och rättigheter i framväxten av starka, självständiga, jämställda och demokratiska fackförbund som kämpar för BV1:s program bestär av 15 ra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika (projekt 60089) arbetslivet som ett resultat av kollektiva förhandlingar, policypåverkan och kampanjer. och Osteuropa/Centralasien (projekt 60063). BWJ:s strategiska mål är att bidra till för att förbunden ska kunna angripa frägan på ett strategiskt sätt i sina respektive arbets- och levnadsförhållanden för alla bygg-, skogs- och träarbctare. Detta är även det övcrgripande målet för programmet, som också har två delmål: 1) att deltagande fackförbund universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter, stabil sysselsättning och humana sammanhang. organiseringssatsningar kan genomföras. och politiska strukwrer för ökad representation av dessa grupper. Detta gäller särskilt i östra Ett ökat intresse för gröna jobb märks på flera häll inom programmet. Policystöd efterfrågas Building and Woodworkers International, AWI Användandet av skogscertifieringsmekanismer såsom FSCS för att främja organisering är en Europa, där gamla mentaliteter och strukturcr som förhindrat förnyelse inom facken nu Resukamppf5 IleIse offentliga upphandlingar vid stora infrastrukturprojekt. Kampanjerna har visat sig vara en effektiv metod som visat på framgångar, särskilt i Asien. Satsningar på unga och ökad jämställdhet har gett upphov till nybildade och stärkta nätverk 1 Östeuropa har hårda kampanjer drivits för implementering av konventionerna 94 (sociala svensk kontext. klausuler i upphandling) och 167 (hälsa- och säkerhet inom byggindustrin) i förhällande till 1 Afrika har två medlemsförbund som deltog i programmet uteslutits ur BWI och deltar Förändring och avvikelser Inga större avvikelser under perioden i Asien eller Latinamerika.

3 Riskhantcring under perioden med planer för det. 1 Osteuropa/Centralasien ställdes planerade aktiviteter i Albanien in då en förstudie blev t, -...LO- TCO - r för att i möjligaste mån försäkra sig om ett långsiktigt åtagande. Fackförbund som ges ansvar för projektimplementering instrueras att ta i särskild beaktning individens engagemang när de väljer ut koordinatorer för projektet. 3) Inför den fortsatta programperioden har deltagande projektaktiviteter. Detta har dock endast marginellt påverkat genomförandet på så vis att vissa aktiviteter försenats. BWI hanterar risken genom att 1) utbilda mer än en person från samma förbund så att kunskapen finns kvar i organisationen i fall personaländring sker. Detta implementeras som en genomgripande strategi. 2) Se till att kontinuerlig kompetensutveckling kan ske och att personalen får ansvar som motsvarar deras kompetens, TCO Biståndsnämnds kapacitetsutvecklingsprogram för att ätgärda dessa brister. händelser har ibland gjort att medlemsförbundens resurser fått prioriteras mot annat än Personalomsättningar och till viss del andra internfackliga eller andra politiska åtaganden och De budgeterade medlen användes istället för en informationskampanj om ebolaviruset som Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal nådde ca personer i Gabon, DR Kongo, Kamerun, Ghana, Nigeria och Burkina Paso. och revisionskrav hos medlemsförbund. Därför har man ansökt om extra medel från LO- Inom Östeuropadelen av programmet har krisen i Ukraina förstås päverkat genomförandet. medlemsförbund ombetts göra en realistisk uppskattning av sin kapacitet i förhällande till genomfördes inte några aktiviteter med skogsfacket i Montenegro, eftersom de inte inkom försenad. Research i Bosnien var tvungen att ställas in pä grund av översvämningar. Vidare antal aktiviteter, samt be B\VI om extra finansiering för resurspersoner om behov finns. TCO Bisrändsnämnd konstaterar att det inte har skrivits något management lctrer på dessa genomförda aktiviteter. Ukraina, för att visa stöd för befolkningen och fackförbunden i denna hårt ansatta del av BV/l har noterat svagheter vad gäller kunskap om och förstäelse för finansiell rapportering dialog mellan de östra och västra delarna av landets fackföreningsrörcise. landet. Detta fick till följd att aktiviteterna även fungerade som plattform för försoning och Det har identifierats att revisionen pä regional GUF-nivå samt i förekommande fall nationell facklig nivä inte helt följer LO-TCO Biständsnämnds instruktion gällande revision. LO- föranledde dock förstärkta rutiner för kontroll vad gäller styrkande av utgifter i samband med Dock har svårigheterna kunnat vändas till fördelar genom att aktiviteter medvetet lagts i östra utbildning i LFA och Miljölinsen i Nairobi i maj Biständsnämnden deltog vid ett Ett misstänkt fall av korruption i Pakistan utreddes utan att anklagelsen kunde styrkas. Det niväer. Detta behöver ätgärdas under Representanter frän B\VI:s regionala och subregionala strukturer i Afrika deltog vid en utvärderings- och planeringsmöte för Centralasien samt ett Building Regional Capacity-möte för BWI:s egen projektpersonal i Osteuropa/Centralasien i början på

4 4 Ukraina. och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och Introduktion Läro rförbundet Organisationsutveckling av lärarorganisationer LO-TCO resultatmatris. Det går att utläsa att flera insatser i programmet har bidragit till konkreta resultat men att andra fortfarande står inför vissa utmaningar. Resultaten varierar mellan olika samarbetspartners. Samtliga samarbetsorganisationer som ingår i programmet arbetar inte mot alla fön äntade resultat samtidigt, utan fokuserar på olika delmäl utifrån förutsättningar skolsystemet och forskare. Lärarförbundets program bedrivs i Afrika, Asien och Latinamerika Projekten som ingår i programmet är bilaterala och Lärarförbundet genomför projekten i och består av orton projekt, elva i enskilda länder och tre regionala projekt. samarbete med sina systerorganisationer i fält. 1 programmet deltar medlemsorganisationer till det globala facket EJ, som inbegriper lärare, lärarstudenter, skolledare, andra anställda inom Lärarförbundet har rapporterat mot samtliga fön äntade resultat och indikatorer i sin hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, inom respektive organisation, samhälle och land. Arbetssättet är en medveten strategi i Resu1tatuppfyl1clse planeras istället att utföras under En extern un ärdering av samarbetet med AIPTF, rapporterat förändringar under Fem avdelningar genomför informationsprojekt på lokal Indien, kunde inte genomföras på grund av ett dödsfall i samarbetsorganisationens ledning, nivå och en av Lärarförbundets tidningar, Specialpedagogik, har beviljats anslag för en resa till 1 enlighet med avtal mellan Lärarförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd har medel regionkontor i Afrika senarelades, eftersom ebola-utbrottet medförde extra arbetsbelastning omfördelats inom programmet under Vissa aktiviteter kunde inte genomföras och Lärarförbundets program. Lärarförbundet har följt upp de tematiska analyserna och för regionkontoret under Utöver det har PGRI, Indonesien, kvinnonätverket i Latinamerika samt den Pedagogiska Rörelsen i Latinamerika inte genomfört alla aktiviteter som planerat. De kommer istället att utföras under men påbörjades i slutet av Aven kapacitetsutveckling av personalen på E1:s under Väldsamma konflikter och politisk oro har påverkat genomförandet av vissa programinsatser. Den islamiska militanta gruppen Boko Harams attacker mot civila, lärare Förändringar och avvikelser och skolbarn i Nigeria, och till viss del även Kamerun, har lett till att skolor tvingats stänga i Lärarförbundet har identifierat både externa och interna risker som har påverkat programmet Riskhantcring under perioden norra delarna av landet, vilket påverkat projektet. 1 Kamerun har attackerna dock inte påverkat

5 Introduktion projektorganisationerna anklagats för illojala aktioner i samband med en strejk. Lärarförbundet har goda rutiner kring uppföljning av eventuella brister som upptäcks hos ytm. tco delmål. De svårigheter som uppstätt har bäde interna och externa orsaker. 1 Botswana och Västafrika kommer projekten att planeras om under våren 2015, vilket leder till nya rätt till organisering, kollektiv förhandling och strejk, organisationsutveckling och utbildning insatser i programmet. Misstankarna har i häda fallen hanterats. Ett management respons Biständsnämnd om iakttagelser som uppkommit i samband med revision vad gäller två genomförandet av projektaktiviteterna. Som interna risker nämns splittrad facklig rörelse och PSI:s övergripande mål är att säkra offentliga tjänster av god kvalitet. Verksamheten organisationers koppling till politiska partier. 1 Colombia och Indonesien är det vanligt förekommande att fackliga ledare kandiderar till politiska uppdrag och riskerar att kopplas till Offentlig sektor mcd handlingspian har upprättats och skickats till LO-TCO Biständsnämnd. splittrade lärarorganisationerna ytterligare försämrats av att en av de deltagande politiska partier eller regeringens strukwrer. 1 Kamerun har samarbetet mellan dc redan genomförs i 12 multilaterala projekt som PSI utför och ett bilateralt projekt som organisering av arbetstagare i orn gga anstäuningsförhåflanden, motverkande av korruption Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal av fackliga strukturer samt check-off -system som möjliggör att medlemsavgiften till facket Turkiet ströks ett delmäl, i Paraguay och i Västafrika har ett flertal aktiviteter inte kunnat samarbetspartner. Lärarförbundet har i samband med 2014 års redovisning upplyst LO-TCO dialog, ökad jämställdhet i fackförbunden, ökad rekrytering och engagemang av unga i facket, dras direkt frän lönen. Det handlar också om ökat deltagande av medlemsförbund i social genomföras. Detta gav upphov till betydande balanser i Borswana, Paraguay och Väsrafrika 1 åtta av tolv projekt har verksamheten under äret genomförts enligt plan och mot uppställda fackförbundet ST driver i Ukraina. Projektens mål rör bl.a. päverkan för offentliganstäfldas 1 Botswana (60048), Turkiet (60054), Paraguav (60050) och Västafrika (60028) har väsentliga mål. 1 vissa fall är rapporteringen mot indikatorer något otydlig och inkonsekvent, något som inom den offentliga sektorn och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. förändringar ägt rum under året. 1 Botswana genomfördes en av sju planerade aktiviteter, i kommer att behöva förbättras under periodens två äterstäende år. Rcsultatuppfle1sc Public Services International, P51 Förändring och avvikelser medan samarbetsparten i Turkiet valde att fokusera större resurser mot projektets andra resultatmatriser, aktivitetsplaner och budgetar. 5

6 Introduktion kapacitetsuh ecklingsprojektet (60070). P51 har identifierat ett behov av att öka kunskapen hos de ekonomiansvariga pä Riskhantering under perioden ) t BISTÅNDSNAMND Z LO TCO Under 2014 har den instabila politiska situationen i Ukraina gjort att ST med större frekvens projektaktiviteter ibland måste användas för att hantera mer akuta händelser. Detta är en Under perioden har man också behövt hantera fackens begränsade resurser som till stor del står utanför projektets kontroll. Det gör att personalresurser för genomförande av Turkiet-projektet skedde ett mindre allvarligt avtalsbrott då ett delmål togs bort och globala facket är godkända, men det finns anledning att tro att management idéer på regional regionkontoren gällande de revisionskrav som finns för projekten. Därför har man ansökt om ofrånkomlig verklighet som dock kan hanteras genom flexibilitet och omfördelning av resurser att få använda balanser till att integrera en sådan komponent i det befintliga Al/led Workers Associations, IUF 1 Swaziland (60049) har P51 tagit initiativ till en koordineringsgmpp av de mänga fackliga och fältnivåer inte genomförs helt i enlighet med LO-TCO Biståndsnämnds Koordineringen har bl. a. lett till att P51 tagit ansvar för att stödja påverkan för fackliga givarna i landet för ökad effektivitet. Detta skedde redan för ett par år sedan och fungerar väl. besök på plats. till andra delar av projektet men som verkar mot samma mål. rättigheter, medan andra fokuserat på intern organisationsutveckling. revisionsinstruktioner. Detta har P51 själva uppmärksammat och kommer därför att söka extra Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal 1 de fall särskilda villkor fanns uppställda har dessa respekterats. Revisionsrapporterna frän det än planerat följt upp det bilaterala samarbetet (projekt 60044) genom kommunikation och av LO-TCO Biständsnämnd. Andringarna har dock godkänts i efterhand och vikten av kommunikation i dessa frågor har understrukits så att liknande inte ska inträffa igen. medel för att genomföra utbildningsinsatser i ekonomisk hantering under 2015 och och turismsektorn omfördelningen av medel inom projektet inte pä förhand kommunicerades till, och godkändes IUF och dess medlemsfack försöker skapa en global facklig momkr till de transnationella företagens makt, för att främja och försvara rättvisa arbetsvillkor. Frän sådd till skörd, från förädling och tillverkning av livsmedel och tobaksvaror, till catering Hotell, restaurang, turism, catering, livsmedel, lant- och hushåflsarbetare The International Union of Food, Agricu/tural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and överallt påverkas de anställda inom IUF:s sektorer av globaliseringen. 6

7 - tlotco BDgtD Resultatuppf lic1se Inom sektorn stödjs totalt 12 projekt. Resultaten för året är varierande, men majoriteten av projekten lämnar 2014 utan större balanser och har tagit steg mot måluppfy llelse. Aktiviteter för förbättrade villkor och utbildningar i avtalsskrivning, har lett till ökad förhandlingskapacitet och i vissa fall gett löneökningar, exempelvis i Osteuropa/Centralasienprojektet (60079). Som ett resultat av projektets insatser har antalet kollektivavtal ökat. En effekt av kvinnonärverkets aktiviteter i Afrika (60075) har antalet kvinnor ökat i förhandlingskommitté, vilket lett till ökad jämställdhet. 1 projektet för lantarbetare i Sydafrika (60081) har kunskapen om och motståndet mot pesticider ökat. Kapaciteten att ställa krav mot arbetsgivare är förbättrad. Genom projektverksamheten har kvotering av kvinnor inom facken (60080) gett god effekt och ett flertal av projekten har också deltagit i kampanjer för ratificering av ILO konventionerna 184 och 189. Framsteg är också återupptagandet av relationer med det Kambodjanska turist- och sewicefacken som under en tid stått utanför JUF. Positiva toner finns även frän några andra fack som ännu inte är medlemmar. Förändring och avvikelser Den främsta awikelsen under året skedde i Ukraina där kriget hindrade aktiviteter samt en planerad flytt av det regionala kontoret till Kiev (60079). IUF:s kontor i Indonesien har under verksamhetsäret också haft utmaningar med genomförande av projekten då personalstyrkan nätt och jämt räckt till den ordinarie fackliga verksamheten. Det har lett till att de regionala kontoret under år 2015 kommer ta över projektansvaret vilket förhoppningsvis effektiviserar koordineringen. Ebola-epidemin påverkade delar av de afrikanska projekten (60075, 60077), där plats/lokaler för aktiviteter anpassats samt att förebyggande insatser integrerades i arbetsmiljöinsatser. Avvikelser skedde även i projekt i Asien (60082) där aktiviteter inte genomfördes i Indonesien eller Filippinerna då kapaciteten var för låg. Projektet fick vidare godkänt att omfördela medel till Myanmar, Kambodja och Indien i stället. Riskhantering under perioden Både interna och externa risker har påverkat projekten under året. Externa omständigheter som påverkat projekten och inte kunnat förutspäs var framförallt Ukrainakrisen (60079) och Ebola-epidemin (60075, 60080). Att framgångar inte är permanenta är tydligt dä t.ex. Arbetsmarknadsdepartementet dragit tillbaka stöd och finansiering för utbildning av regionala slq ddsombud av oklar anledning (60081). Projektet riktar nu in sig på att äterupprätta regeringens stöd. Interna risker som hanterats rör de problem som nationella kontoret i Indonesien haft som medfört viss omorganisering i den egna strukturen. Interna strukturproblem på central nivå har ort att felaktigheter i den ekonomiska rapporteringen uppstått. Dessa har lett till att tre projekt (Asien) kommer revideras om inom kort samt att ytterligare tre projekt kommer korrigeras med ny revision alternativt en skriftlig överenskommelse av de nya siffrorna. Dialog pägår mellan IUF, de svenska förbunden och LO-TCO Biständsnämnd om en lösning på problemen på hunidkontoret. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Under ärsmötet 2014 identifierades behov av kapacitetsutveckling i LFAIRBM för regionalkontoret i Asien eftersom en stor del av personalen är ny. 1 projektrapporteringen 7

8 8 Introduktion 1 a!!p.t r Inom industrisektorn är resultaten av ekonomisk och social globalisering tydlig. Många vinster och minimera kostnader, och som följd har företagen svårare att kontrollera jämställdhetsfrågor som t.ex. rätt till mammaledighet i bland annat Indonesien (60033), konstateras att det fortfarande är ett behov och det har lett till en ansökan om ytterligare kapacitetsutveckling inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnds direktinvesteringar genom reformer som underminerar fackliga rättigheter. IndustriALL kapacitetsun ecklingsprogram och kommer att ske under Baslinje-data saknas fortsatt i industriföretag delar upp produktion mellan olika länder och världsdelar för att maximera ett flertal av projekten vilket försvårar mätning av framsteg i projekt, t.ex. vad gäller kvinnors IndustriALL kämpar för en alternativ globalisering som tillsammans med en ny ekonomisk IndustriALL Global Union, IndustriALL projektbesök/uppföljning planeras 2015 också förde Latinamerikanska projekten (Latinamerika regional 60061, Brasilien 60083, Chile och Latinamerika Womens deltagande (60075). Baslinje-information är under uppföljning. Fördjupat Projektmålen är generellt satta med sådan långsiktighet att det första verksamhetsåret snarast Network 40082) för att tydliggöra projekt kontra kärnverksamhet samt utveckla cxitstratcgier. utmanar de multinationella företagens makt och förhandlar med dem pä global nivå. och social modell sätter människor i första rummet, utifrån demokrati och social rättvisa. arbetsvillkoren i hela produktionskedjan. Samtidigt tävlar många regeringar om företagens Rcsultawppf 1Ielse Industrisektorerna strukwrer (National Councils) och strategiska planer för att sammanfoga sektorerna (tidigare uppdelade i tre, och ofta många medlemsförbund). Positiva resultat under äret är att ett flertal organisering av kontraktsanställda, vilket är ett stort framsteg för facken. Detta är en kan anses sätta grund för att uppnå dessa. Främsta mål för sektorn är ökad enighet och genomförande i ett flertal av projekten. Detta innebär att ett antal projekt har större balanser. genomför också ett informationsprojekt. utveckling som ger förhoppningar om verklig förändring med hjälp av projektstödet (60005, nationella strukturer för den nya organisationen. Framsteg har gjorts i att upprätta nationella 60076, 60033). Ett flertal projekt satsade på utökade initiativ att arbeta med av projekten på allvar initierat arbetet mot otrygga anställningar, framförallt genom Förändring och avvikelser De sena utbetalningarna samt personalförändringar anges vara anledning till sent Kambodja (60045), och mot sexuella trakasserier i Elfenbenskusten (60004). IF Metall Samtliga begärs att överföras till 2015, vilket är under uppföljning. Landawikelser sågs i det afrikanska regionala textilprojektet (60029), där projektet inte genomfördes alls i Etiopien. Bangladesh och Sri Lanka. Det asiatiska regionala textilprojektet (60031) genomförde aktiviteter endast i Indien, inte i BISTÅNDSNAMND

9 a, JtqTCO BJSTÅNDSNÄMND Riskhantering under perioden Riskanalyser för projekten hari allmänhet svarat väl mot de omständigheter som rätt under året. Förbättringspotential finns för riskhantering av interna risker, exempel under året är personalomsättning i Kambodja (60045) och Etiopien (60029), oklar ansvarsfördelning/roller i Thailand (60071) och kommunikation i Latinamerika (40083). Under året skedde även inbrott i regionkontoret dä bl.a. kassaskäp med projektmedel stulits. Detta ersattes av IndustriALL, men ledde också till att förwdliga riktlinjen att kontanta medel används i minsta möjliga mån framöver. Projekten beskriver allmänt inga större problem med att rätta till de situationer som uppkommit, och beskriver hur utmaningar ska hanteras framöver. Riskanalyser är allmänt svagare i de bilaterala projekten och bör följas upp. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Inga särskilda rekommendationer hittas i revision och management letter men uppföljning sker för de balanser som ett flertal projekt överför till 2015 samt de projekt där landawikelserna uppstått (60029, 60031). LFA-utbildningar hölls i Singapore, Johannesburg och New Delhi för partners frän totalt 17 länder. Uärderingar tyder på ökad förståelse för metoden och kapacitet att vidare lära ut denna. Flera av de bilaterala projekten (60003, 60018, 60039) konstateras fortsatt vara i behov av särskilt stöd. Dessa hade alla sent inkomna rapporter samt vissa allvarligare kommentarer i revisionsrapporterna (60039). Ett antal projekt saknar helt eller delvis baslinje-informadon. Dessa är i nuläget under uppdatering. Journalister och kommunikatörer International Federat/on of Journal/sts, IFJ Introduktion Det globala facket IFJ och dess medlemmars huvudsakliga mål med projekten är att stärka organisationer inom medicindustrin så att de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för sina medlemmar. Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och de organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Journalister och mediearbetare är därför en utsatt yrkesgrupp och mord och hot är vanligt förekommande. Den fria journalistiken hotas också pä andra sätt. Låga löner och dåliga arbetsviflkor medför inte bara fattigdom för den enskilde, utan också dålig granskande journalistik. 1 många delar av Latinamerika är det till exempel vanligt att journalister inte får någon lön utan tvingas försörja sig genom att också sälja reklamplats i tidningen de skriver för. Endast oberoende fackliga organisationer kan ge journalister och anställda i media en röst, oberoende av regering och arbetsgivare. Därför är starka facidigajournalistorganisationer oumbärliga för pressfriheten i ett land. 9

10 Resuhatupp f5rllelse TCO 4. Utvecklingen i några projekt har varit långsammare än fön äntat. Det är fallet för det regionala projektet i Afrika (projekt 60024). 1 vissa fall lyckas inte projekten riktigt redovisa mot uppställda resultat och LO-TCO Biständsnämnd har bett om kompletteringar (60025 och 60051).?vlen de flesta projekten visar på positiva resultat. Värt att nämnas är Ost-projektet (60026) där exempelvis journalistfacken i Turkiet har stärkts. Detta visar sig genom nya kollektivavtal som gett förbättrade arbetsvillkor. Ett annat bra exempel är Colombia (60027). Där harjournalistfacket växt och blivit mer ekonomiskt självständigt. Dc har inrättat en trade union section som hjälper medlemmarna med juridiska frågor. De har också aktivt sökt upp alla de 182 journalister som under året utsatts för attacker på grund av sin yrkesutövning. Dessa uppmanades att söka kompensation och facket har hjälpt till med ansökningarna. Medlemstidningen Journalisten har haft två informationsbidrag och därmed förmedlat berättelser från Colombia och Indien. Förändringar och avvikelser 1 alla projekten genomfördes i stort sett all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. 1 det regionala Afrika-projektet (60024) kunde intc lobbying-aktivitetcr genomföras eftersom ACHPR (African Commission on Human and Peoples rights) och AU (Afrikanska unionen) ställde in sina sammanträden på grund av ebola-utbrottet. 1 det regionala Ost-projektet (60026) omfördelades en del av projektets pengar till förmån för aktiviteter i Ukraina. Där genomfördes 275 säkerhetsutbildningar som inte var planerade. Riskhantcring under perioden Det finns en risk att projektaktiviteter inte hinner genomföras om pengar skickas ut sent. Journalistfacken har ingen möjlighet att betala för aktiviteter i förskott. Det har varit en del personalomsättning på IFJ:s regionala kontor i Asien och Latinamerika. Detta har visat sig genom lite sämre projektrapportering för dessa projekt. LO-TCO Biständsnämnd har därför bett om kompletteringar. Under året satte kriget i Gaza stopp för kollektivavtalsförhandlingarna där (60023) men tack vare att medlemmarna kommunicerade och rapporterade om situationen för journalister väldigt effektivt så stärktes ändå journalistfacket i Gaza. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Revision och Management Letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har smärre rekommendationer angctts. Samarbete med centralorganisationer International Trade Union Confederotion, ITUC Introduktion Centralorganisationer är paraplyorganisationer för fackförbund inom ett och samma land. Många branscher är därför representerade och centralorganisationerna arbetar med lo

11 p. ko r övergripande frågor arbetstagarna inom landet. Centralorganisationerna bevakar till exempel socialförsäkrings, sysselsättnings och arbetslöshetsfrågor, frågor om barnarbete, pensionssystem och arbetslagstiftning. Overgripande mål i samtliga projekt är att stärka de fackliga organisationerna för att uppnå ttygga och säkra anställningar. För att åstadkomma detta behöver projektcn bidra till att göra centralorganisationerna legitima, representativa och oberoende. Centralorganisationer behöver också ha expertkunskaper, eller åtminstone vara den organisation som samordnar expertisen inom fackföreningsrörelsen inom ett land. Projektens fokus är att skapa fungerande organisationer, och nätverk dem emellan, som på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna företräda medlemsorganisationerna i ett land ijuridiska frågor, samhällsekonomiska frågor, jämställdhetsfrågor mcd mera. Rcsuftatupp1 I1cIsc Åtta projekt och ett program (Panafl godkändes för perioden. 1 vissa projekt var målen för högt satta och resultatmatriserna behöver justeras inför nästa år. 1 de flesta projekten genomfördes dock verksamheten enligt plan och visar på positiva resultat. Facken i Swaziland har länge varit drivande i kampen för demokrati och krävt både demokratiska reformer och en mer rättvis fördelning av landets resurser. Eftersom regimen upplever detta som ett hot blir medlemmar i facket regelbundet svartlistadc, uppsagda och hotade. Situationen för fackföreningarna har varit extra svår under året, eftersom kungen förbjöd både fack och arbetsgivarorganisarioner. ITUC har trots det lyckats att genomföra aktiviteter inom sitt projekt (60101). Genom kampanjer har de lyckats upphäva den dödsdom som landets premiärminister uttalat för centralorganisationens generalsekretcrare samt få organisering i fackföreningar borttaget från listan över aktiviteter som landet kiassar som terroristaktiviteter. TCO-rådet i Stockholm har genomfört ett informationsprojekt, café världen. 1 och med att LOs ordförande även är vicepresident i ITUC och en särskild roll inom dess HTUR-program har en särskild högniväresa under 2014 genomförts till Kambodja och Nepal av LO med deltagande av LO-TCO Biständsnämnd. Förändringar och avvikclscr 2014 Alla projekt utom ett genomförde i stort all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. Ett projekt, LO:s och TCO:s projekt i Kongo (60036), har inte använt beviljat stöd frän LO-TCO Biständsnämnd under Projektet är samfinansierat med belgiska centralorganisationen VfGB och verksamheten har ändå genomförts mcd belgiska pengar. Projektledningen har dock inte kunnat besöka landet på grund av det rådande säkerhetsläget. LO ansökte under hösten 2014 om tilläggsanslag för att tillsammans med ITUC starta ett nytt projekt i Somalia, som syftar till att stärka ccntralorganisationcn FESTU. LO-TCO Biständsnämnd har ännu inte tecknat något projektavtal. Upplägget behöver först ses över, eftersom det kommer att vara omöjligt att följa upp projektet på plats. Den systemrevision som genomfördes under 2013 av ITUC följdes efter beslut av LO-TCO Biständsnämnds styrelse upp av PWC under 2014, varpå ätgärdsplanen följdes upp. Detta var 11

12 å. en förutsättning för att kunna skriva avtal under programperioden, vilket således kunde genomföras. 1januari 2014 genomförde LO-TCO Biståndsnämnd en RkSCI-workshop i Nepd (60021) som handlar om roller och ansvarsfördelning i projekten. Riskhanrering under perioden ITUC, LO och TCO har idenrifierat de externa risker som påverkade projekten under Aven interna risker har inverkat på projekten under LO-TCO Biståndsnämnd lämnade in ett ärende om oegentligheter till Sida under hösten 2014 angående projekt i Liberia. På grund av ebola-risken kunde projektet inte besökas under Under året avropades stöd för projekthanteringen gällande LLDP och PANAP, vilken färdigställdes först Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal Revision och management letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har mindre rekommendationer angetts. Tj än stes e kto re rna UNI Globol Union, UNI Introduktion Tjänstesektorn är samlingsnamnet på ett brett och komplext segment av arbetsmarknaden som samlar många yrkesgrupper, framförallt i det privata näringslivet men också i statliga bolag. 1 en globaliserad ekonomi där varor, kapital och arbetstillfällen i allt mindre utsträckning styrs av nationsgränser möter den globala fackföreningsrörelsen ett antal utmaningar. Den huvudsakliga är att säkra anständiga arbetsvillkor och löner. Sektorn karaktäriseras av osäkra anställningsförhållanden, korttidskontrakt och ökad outsourcing med försämrade villkor som följd. UNI Global Union:s Brealdng Through -strategi har som mål att stärka medlemsförbund i de olika servicesektorerna så att de effektivt kan föra fram ILO:s Decent Work-Agenda på nationell, regional och global nivå. Projekten är i linje med denna strategi med identifierade mälföretag, med fokus på multinationella företag i länder där dessa etablerar sig och expanderar sin aktivitet. Rcsultatupp6 llelse Sex svenska förbund stödjer med det Globala facket UNI 16 pågående projekt i Latinamerika, Asien och Afrika tillsammans med sina partners i Syd eller Ost (60097 och är de två projekten finansierade med öst-anslag). Under året var signerandet av ett Globalt Ramavtal med Banco lta1 ett stort framsteg (60073). De flesta projekten har avancerat väl gentemot erkännandct av facken på målföretagen, och flera nya kollektivavtal har signerats; t.ex. Moldcell (60097); IKEA, Proton, Bernas (60043); Kimberly Clark (40088) eller omförhandlats med förbättrade villkor; t.ex. Neell (60097), Telefonica (40089). Mycket lyckat arbete har också gjorts med att sätta upp och underhålla globala företagsnätverk och allianser 12

13 LO -TCO BISTÅNDSNÅMND på regional och global nivä. Utvecklingen i några projekt har varit trögare än föwäntat och resulterar i mer fokus på länder och företag med mest potential för rekrytering och förhandlande av kollektivavtal inför Flera av projektförbunden medverkade även i UNIkongressen som hölls i december Finansförbundets medlemstidning Finansliv har genomfört en resa till Sydafrika med stöd av informationsanslaget. Förändringar och avvikelser 2014 Avvikelserna har främst gällt försenat genomförande av aktiviteter, oftast på grund av externa skäl. 1 de flesta fall har nya aktivitetsplaner och budgetar för 2015 inkorporerat dessa på ett realistiskt sätt. Under året har i vissa fall omstyrning av länder diskuterats inför 2015, då aktiviteterna följer de multinationella företagens expansion för att identifiera potential för projekten. Dessa val har diskuterats mellan de svenska förbunden och UNI och förklarats i årsrappo rtcrna. Riskhantering under perioden UNI har identifierat externa risker som påverkade projekten under 2014 som de regelbundna neddragningar i företagen och outsourcing av anställda, vilket påverkar medlemsantal trots effektiva rekryteringskampanjer. Det nya globala ramavtalet med Telefonica ger även rätt för facket att rekrytera medlemmar inom outsourcade företag, vilket är ett positivt framsteg. Aven interna risker har inverkat på projekten under Felsatta löner för de anställda rekiyterna har varit en fråga i flera projekt (60046, 60098, 60043) och åtgärder inför 2015 diskuteras. En annan intern risk är att få kvinnor att delta och engagera sig i fackliga frägor, då det finns hinder hos fackets ledarskap eller på arbetsplatsen. UNIs regionalkontor arbetar aktivt för att kvinnor skall delta enligt 40/40 principen. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal De svenska förbunden är väl insatta i sina projekt och följer upp mcd UNI på global nivå. Fyra av de sex förbunden har genomgått en organisationsbedömning av LO-TCO Biståndsnämnd. De två kvarstående, GS facket och Finansförbundet är planerade Revisionsrapporter och Managcment Letter saknas ännu för vissa projekt men kommer att kompletteras i efterhand och sedan följas upp. Sidas utredningsgrupp mot anti-kormption har genomfört ett stickprov, vilket rapporterats haft ett positivt utfall. Transport och säkerhetssektorerna International Transport Federation, ITF Introduktion Transportindustrin har förändrats mycket de senaste 30 åren och mänga länders transportsystem står under kontinuerliga omstmktureringsprocesser. Det som tidigare var statens ansvar, även kollektivtrafiken, läggs ut på entreprenad eller privatiseras. Den ökade konkurrensen på transportmarknaden har påverkat arbetstagarnas anställningsvillkor nästan 13

14 LO - TCO 1 t uteslutande till det sämre. Omstruktureringsprocesser leder också till att andelen osäkra anställningar och arbete inom den informella ekonomin ökar. Det globala facket ITP:s och dess medlemmars huvudsakliga mäl med arbetet som bedrivs i projekten är att stärka organisationer inom transportsektorn så att de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för sina medlemmar. Resuhatuppllclsc Resultaten i projekten har varierat under Urvecldingen i några projekt har varit långsammare än fön äntat. För det nya regionala projektet, som svenska Seko och det globala facket ITF stöder i Latinamerika (60067), har endast hälften av projektbudgeten rekvirerats. Projektets genomförande i Bolivia visade dock på en oförutsedd positiv utveckling, då de fackliga organisationerna anordnade ett nationellt forum där även statliga myndigheter deltog. 1 vissa projekt var målen för högt satta och har därför inte kunnat nås till sin helhet under de flesta projekten genomfördes verksamheten enligt plan och visade på positiva resultat. Förbundet som organiserar flygvärdar och -värdinnor i Sri Lanka har exempelvis i gällande kollektivavtal förhandlat fram en klausul om föräldraledighet som ger kvinnliga anställda rätt att återgå till sina anställningar efter barnledigheten. De flesta projekten följer upp hur de tematiska analyserna har påverkat projektet pä ett utförligt sätt. Förändringar och avvikelser nio av projekten genomfördes i stort all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. 1 två projekt (60053, 60067) har vissa större planerade aktiviteter inte kunnat genomföras pä grund av externa politiska faktorer i respektive land. Ett bilateralt projekt som stods av Svenska Transportarbetareförbundet i Botswana (60011) har inte genomförts som planerat på grund av att samarbetsorganisationen genomfört inköp som inte var godkända av are sig Transport eller LO-TCO Biståndsnämnd. Efter det har inga medel betalats ut till samarbetsorganisationen i Botswana och totalt har 25 % av projektmedlen betalats ut under LO-TCO Biståndsnämnd har tidigare under året meddelat detta till Sida. Seko och ITF ansökte under 2014 om tilläggsanslag och påbörjade ett nytt projekt (60112) som syftar till att stärka fackens strategier för att bekämpa våld mot kvinnor inom transportsektorn i Indien. Projektet genomfördes under årets tre sista månader och planeras fortsätta resten av projektperioden. Riskhantcring under perioden ITF har identifierat externa risker som påverkade projekten under Det nya regionala projektet i Sydamerika kunde inte genomföras i Venezuela på grund av den politiska situationen. Svenska Transportarbetarförbundets projekt i Palestina (60072) påverkades av konfliktsiwationen pä Gaza, som försvärade chaufförernas möjlighet att ta sig till seminarier och workshops. Aven interna risker har inverkat på projekten under de globala projekten genomförs vissa aktiviteter på olika niväer. Aktiviteterna pä lokal nivå är beroende av om aktiviteterna på regional och global nivå redan har genomförts. Detta kommer ITF att ha i åtanke under planering av 2015 års verksamhet. 14

15 LO-TCO Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Revision och management letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har smärre rekommendationer angetts. 1januari 2014 genomförde LO-TCO Biscåndsnämnd en workshop i projektplanering och kommunikation i Botswana, där förbunden inom transportsektorn deltog. En liknande workshop genomfördes i Malawi i januari samband med den senare besöktes även Sekos samarbetsorganisation COWUMA, som år 2011 genomgick ett stickprov på uppdrag av Sida. Konsulterna gav då förbundet rekommendationer som skulle ärgärdas. 1 management /etter för 2014 fastställer de lokala revisorerna för första gången sedan stickprovet 2011 act inga svagheter har identifierats i det interna redovisningssystemet, vilket är ett mycket positivt resultat för COWUMA. Musiker och scenartister, underhållningsbranschen Fédémt/on Internot/onole des Music/ens (AM), Fédérot/on Internotionole des Acteurs (FIA) och UNI-MEI, Introduktion Globaliseringen påverkar arbetsmöjligheter och -förhållanden för musiker, skådespelare och filmarbetare. Multinationella ägarstmkwrer med ständiga omstmktureringar försvårar facklig organisering. Föreningsfrihet och rätt till organisering är därför högpriorirerac förde globala facken FJA, FIM och UNI-MEJ som tillsammans med Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet också verkar för att öka medlemmarnas status som yrkesutövare och att deras rättigheter respekteras. Att öka skyddet för kreativt arbete, upphovsrätten och den immaterialrättsliga lagstiftningen är en central uppgift för facken och att motarbeta den ökande mukmnationella ägarkoncentrationen som utgör ett hot mot kreativitet och mångfald. Rcsultatuppfjillclsc Framgångar har uppnåtts under 2014 även om flera projekt har haft en trög start. Av 11 projekt är sex bilaterala med Svenska Musikerförbundet (SMF), övriga sker i samarbete med Teaterförbundet/SMF och FJA, FIM och UNI-MEI. Fackföreningarna har fått ett ökat antal medlemmar. Många förbund i exempelvis Kamerun och Togo (60091), Malawi (60009) samt Latinamerika (40087) arbetar aktivt med att få fler kvinnor att ansluta sig till facket, att fä kvinnor i ledande positioner och arbetar mot diskriminering och kvinnovåld. J Sydafrika genomförde det nya fackförbundet SAMA-U sin första nationella kongress för 50-talet deltagare från fem provinser (60047 och 60006). 1 Malawi registrerades MUM av myndigheterna (60009) och i Togo startade två nya lokalavdelningar till SYRIAC (60091). Tvillingprojektet i Ghana och Marocko (60062) har genom samarbete med FIA anslutna fackförbund i Frankrike och England uppnått framgångar (bland annat höll GAG i Ghana demokratiska val med förnyad och genusbaserad styrelse och nya stadgar och i Marocko fick SMPT en kollektivförhandlingslag godkänd av regeringen, för riksdagen att godkänna 2015). 1 Togo har musiker fatt erkännande och får ha sin profession inskriven i sina ID- handlingar och i Kamerun har SYCA2vIU fått gehör för lagstiftning gällande immateriella rättigheter 15

16 B (60091). FIM har fått en ny medlem i Dominikanska republiken (40086). En generell notering är att fack samarbetar över landsgränser och u±ytcr erfarenheter. Arbetet pågår med att öka sin administrativa förmåga, transparens och tillgängligheten gentemot medlemmar och potentiella medlemmar genom medlemsdatabaser och sociala medier. Ett flertal workshops har genomförts inom olika fackförbund för att öka medlemmarnas kunskap om hälsa och säkerhet (21206), kvinnliga arbetares rättigheter (60002), immateriella rättigheter (60062) mil. Teaterförbundet har genomfört informationsprojekt med fokus på arbetsvillkoren i Bollvwood, Indien. Förändringar och avvikelser 2014 Några av projekten har stött på försenande problem och har därför balanser eller awikande verksamhet. 1 Malawiprojektet (60002) är balansen 50 %, rapporten är svag och det är svårt att veta vad balansen beror pä. 1 Sierra Leone (60094) har en stor del av verksamheten handlat om att informera om ebola och rapporteringen är kraftigt försenad på grund av sjukdom. Oroligheterna i Centralafrikanska rebubliken medförde att UMC inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter (60091). Organisationen har dock deltagit vid en workshop i Kamerun. FIA:s Afrikasatsning (60062) har ett stort antal länder som potentiella deltagare. För att uppnå effekt av sina insatser har FIA beslutat hålla de kapacitetshöjandc aktiviteterna enbart i Sydafrika, då kapaciteten hos de övriga länderna är mycket svag. Försenad upphandling av konsult i Indien (21206) resulterade i sen rapport och en inställd workshop. På grund av visumproblem kunde varken Kuba eller Venezuela delta i FIM:s regionala projekt i Latinmaerika (40086). Man avser därför att resa till Kuba under 2015 för att träffa sina medlemmar för att äterknyta kontakten. Projekten Sierra Lenone och Sydafrika är oredovisade på grund av sen rapportering och ofullständig redovisning. Riskhantcring under perioden Riskhanteringen är blandad. Många gånger sker ingen koppling mellan riskanalysen i ansökan till faktiska risker och dess hantering. Det finns flera exempel på oförutsedda risker, som med en relevant riskanalys hade kunnat underlätta för parterna. Det gäller exempelvis låg andel kvinliga deltagare, försenad upphandling av konsult, avhopp av deltagare, visumkrångel, dyra flygbiljetter, fragmentisering av fackförbund, kända händelser som VM i fotboll och val i Brasilien. Exempel på relevant riskhantering är att arbeta förebyggande mcd risk för sabotage inför bildandet av det nya fackiörbundet i Sydafrika (60047). Samtliga insatser skulle bli effektivare med en uppdaterad riskanalys och hantering. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Många projekt kom av olika skäl igång sent och uppvisar balanser. En utmaning är att genomföra 2014 års försenade aktiviteter, planerad verksamhet för 2015 och att inkomma med uppdaterarade aktivitetsplaner och budget. En annan utmaning för många projekt är att redovisa sina faktiska resultat och inte enbart aktiviteter. Vidare att följa upp är förbundens handlingsplaner och strategier för en ökad medlemsbas och att behålla sina betalande medlemmar. För de med få kvinnor inom ledning och bland medlemmar torde en genusplan upprättas för att underlätta för arbetet. 16

17 -, - LO.TCO Redovisningen för nätverksamarbetet är något otydligt och dess rapportering behöver diskuteras. Revisioner, managment letter och managernezu response har för de multilaterala projekten inkommit med olika kvalitet och vissa behöver följas upp mer noggrant. De bilaterala projekten med SMF har generellt mycket svårt att inkomma i tid med fullständig redovisning, vilket kommer att följas upp fortlöpande. LO-TCO Biståndsnämnd bör besöka fler projekt under 2015 som tidigare inre fått besök. RASCI- utbildning för Indienprojektet är prioriterat, liksom planering för kommande utvärderingar och eventuella exitstratcgier. Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal International Council of Nurses, ICN Introduktion Det finns fortfarande stora glapp vad gäller hälsotillstånd och medellivslängd mellan hög, medel- och låginkomstländer, mellan kvinnor och män, och mellan invänare på landsbygden och i städerna. Som huvudsaklig och, i vissa fall den enda, grupp av värdpersonal som tillhandahåller primän ård i många av de mest utmanande lägena, är sjuksköterskor och sjukvärdspersonal avgörande för att öka jämlikhet och tillgäng till hälsovård och inte minst att sätta kvalitet pä vården. Den globala yrkesorganisationen ICN:s och dess medlemmars huvudsakliga mål med arbetet som bedrivs i projekten är att stärka sjuksköterskeorganisationer så de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för dess medlemmar, uppnå en respekterad sjuksköterskekår på global nivå, samt, genom att påverka hälsopolitiken, säkra sjukvård av kvalitet för alla. Resultatupp51lelsc Flera av de föwäntade resultaten inom sektorsprogrammet är längsiktiga och hade inte uppnåtts i slutet av Det är dock tydligt att arbetet med att nå de förväntade resultaten har påbörjats och det är realistiskt att målen kommer att kunna uppnås under projektperioden. Projektet i Lesotho (60092) har visat att ett samarbete mellan hälsodepartement, sjuksköterskornas yrkesförbund i landet, med internationellt stöd via ICN och Vårdförbundet, är möjligt och framgångsrikt. Projektet i Palestina (60042) har päverkats av konflikten under 2014, men projektet har ändä kunnat genomföras planenligt och har visat på goda resultat. Framsteg har gjorts främst vad gäller samarbete med andra organisationer. Värdförbundet har inlett samarbete med det svenska Generalkonsulatet som har efterfrägat PNMA:s kunskap om hälso- och sjukvård i Palestina. Kontakter har även knutits med FN:s avdelning för reproduktiv hälsa på Västbanken och i Gaza, som i första hand stödjer barnmorskor och sjuksköterskor i Gaza. Vårdförbundets informationsprojckt drogs tillbaka under hösten efter insikter de fått efter en workshop genomförd av LO-TCO Biståndsnämnd, 17

18 -J Lo-TCO Förändringar och avvikclser 2014 ICN har mött svårigheter att genomföra sitt regionala projekt i Afrika (60020) tillsammans med vissa av länderna, vilket till viss del beror på bristande kommunikation. Utöver det har inga större avvikelser rapporterats i projektet för Palestina har projektet genomförts planenligt och hela projektbudgeten har använts. 1 Lesotho har Memorandurn of Understanding mellan LNA/hälsocentret och Lesothos hälsodepartement inte kunnat skrivas under som planerat på grund av ett kuppförsök i landet. Riskhantering under perioden Både interna och externa risker har tagits upp i relation till projektens genomförande under Brister i internkommunikation mellan deltagande organisationer har påverkat verksamheten under året och projektplaneringen inför 2015 kommer att förbättras i syfte att minimera denna risk. ICN nämner korruption och stöld som möjliga risker. Inga sådana ful har hittills rapporterats i projcktportföljen. 1 Lesotho följer hälsocentret revisorernas rekommendationer för att förhindra korruption och stöld. 1 Palestina har man inom projektet arbetat för att samarbetsorganisationens anseende som transparent och demokratisk organisation ökar. Aven externa risker har påverkat projektet under relation till projektet i Palestina har Vårdförbundet förtlöpande gjort riskbedömningar utifrän dialog med den palestinska organisationen, samt med det svenska Generalkonsulatet. Fokus har legat pä säkerheten för samtliga deltagare i projektet samt möjligheten att genomföra de planerade aktiviteterna. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds anal För 2013 utfördes revision av ICN:s projekt enligt Swiss Standard ofauditing, inte ISA 800/805. LO-TCO Biständsnämnd och ICN kom överens om att revision för 2013 skulle inkomma tillsammans med rapportering för Revision enligt ISA 800/805 har inkommit för 2013 och Lesotho projektet innehåller Management letter från den lokala revisionen vissa iakttagelser som ska följas upp. Utöver det nämns inga särskilda iakktagelser i projektens revision och management letter. LO-TCO Biståndsnämnd genomförde en RkSCI workshop tillsammans med deltagare frän de sex länderna i det regionala Afrika projektet i Johannesburg i oktober 2014 i syfte att klargöra deltagande aktörers roller och ansvar inom projektet. Program för kvalitetssäkring och kapacitetsuppbyggnad Kans/iprojekt Programmets mäl år att all verksamhet ska vara av god kvalitet och därmed ge samarbetsorganisationerna möjlighet att uppnå sina planerade resultat och effekter. Programmet ska komplettera det pågående projektsamarbetet men ocksä samordnas så att en utvärdering eller en utbildningsinsats även sätts in i ett sammanhang för att maximera förståelsen och spridning av resultaten. Kvalitctssäkring och kapacitetsutveckling är programmets två ben och de huvudsakliga målgrupperna är: 18

19 TCOr BISTÅNDSNAMND 1. Kansliets personal i relation till avtaisparter 2. De svenska förbunden för användande i sina samarbeten 3. De globala fackliga federationerna Rcsultawppfyllelse Kapacitetsutvecklingsprogrammets struktur började ta form under 2014, men rekryteringen av en metodsamordnare dröjde till mitten av september, vilket bland annat lett till ett underutnyttjande av programmedlen. Flera processer för projektutvärdcringar har påbörjats under året men ingen kom i egentlig och kostnadsmässig mening igång under året. Däremot avslutades en större impact utvärdering inom det globala facket UNI i Vietnam. Programmet bekostade ett lärande seminarium med deltagare från tiotalet olika svenska fackförbund, UNI:s centralkontor i Geneve och dess regionkontor i Asien. Ingen tematisk utvärdering utöver miljöutvärderingen, som bekostas under annat anslag, har påbörjats under Un ärdering av programformen har flyttats till En LFA-workshop med fokus på projektplanering och kommunikation i Botswana ledde till ökade kunskaper hos deltagarna och Transportarbetarförbundet ansäg att det fördjupade projektbesökets form skulle vara önskvärt även i andra länder. De identifierade svagheter i ett av projektens interna finansiella styrning och därför sattes också en kapacitetutbildning inom finansiell kontroll in för de ansvariga i projektet. IF Metall och Pappers bilaterala projekt i Indonesien besöktes i september för organi sationsbedömningar, en mindre ekonomiutbildning med planering och uppföljningsfokus och deltagande vid ett möte för halvärsrapportering. De bilaterala projekten är utmanande för de svenska förbunden eftersom de kräver mycket mer tid och engagemang för både projektekonomi och kontextuell kunskap. Besöket var ett sätt att uppmärksamma behov av förbättringar. 1 maj genomfördes en LFA- och miljölinsutbildning i Nairobi med deltagare frän sju olika regionala kontor för de globala facken. LFA-utbildningar i Singapore och Johannesburg för IndustriAlls regionala partners, frän fem respektive sju olika länder, genomfördes i oktober och november. Flera av deltagarna svarade i uppföljningsenkäten att de för första gången förstått LFA metoden och känner sig redo att använda den i projektets framtida planering, uppföljning och utvärdering. Vissa tycker sig nu också själva kunna utbilda i metoden. Utbildning i LFA och ekonomi för FIM.:s nystartade medlemsförbund i Sydafrika har ocksä genomförts. LFA utbildningen togs emot positivt och var välbehövlig eftersom kunskapen om hur man planerar och följer upp ett projekt var väldigt läg. Under ekonomiutbildningen identifierades svagheter i projektets finansiella styrning och ytterligare kapacitetutbildning kommer att krävas för projektet. En workshop för ekonomer inom sex globala fack anordnades i Geneve i december. Syftet var att skapa ett nätverk fiir utbyte mellan ekonomer. Workshopen ledde till insikter om hur viktigt det är med samarbete mellan programhandläggare och ekonomer inom varje globalt 19

20 20 som ett tema som gruppen skulle vilja lära sig mer om. Z LO-TCO deltagarna var att kunskapen om förankrad kommunikation behöver öka, eftersom ökat förtroende, demokrati och transparens är så pass viktiga delar i ett projekt. Utbildningen förbund genomfördes i november i syfte att mer konsekvent föra in En utbildning i CommunicationforDeve/opmeni (C4D) för kanslipersonal och ca tio svenska kommunikationsaktiviteter som en naturlig dcli planering och genomförande av urvccldingsprojekten och i dialogen med medlemmar och allmänhet i Sverige. En slutsats av fack när planer och rapporter för projekten tas fram. Frågor om anti-korruption identifierades kommer att följas av ytterligare C4D aktiviteter under projektperioden. En RASCI-workshop (partnership workshop) genomfördes för LO:s nya ingen kostnad gått till detta. En genomgång av material som går ut till partners har påbörjats, men utöver arbetstid har samarbetsorganisation GEFONT i Nepal. Workshopen tydliggjorde de olika rollerna inom både programutvärderingen och de tematiska utvärderingarna, men även några av dc deltagande länder. Olika parters roller tydliggjordes och deltagarna visade en ökad förståelse workshop anordnades även ijohannesburg för ett av projekten inom ICN, med samtliga sex projektet och deltagarna tyckte att det var en mycket bra start på projektet. En RASCI Förändringar och avvikelser för sina respektive ansvarsområden. kapacitetsstärkande insatserna för de globala facken samt kostnader för vidarcutvecidingen av Vissa aktiviteter kunde inte genomföras under 2014 och planeras istället för Detta gäller LO-TCO Biståndsnämnds projekthanteringssystem och material. specifika uppföljningsinstrument under 2014, har all ekonomisk redovisning utgått från Riskhantering under perioden Uppföljning av LO-TCO Bisrändsnämnd kvittoredovisning kontrollerad av kansliet i Sverige. Löpande beslut om insatser fattas av Eftersom kapacitetsun ecldingsprogrammet inte tagit fram speciella avtalsmallar eller andra kansliets ledningsgrupp och vid större summor (ej budgeterat, över SEK50 000) i samråd med seyrelseordföranden. Programmets resultat kommer att följas upp under framförallt år tre, genom att följa projekten och målgmppernas utveckling mot stärkt kapacitet och bättre resultamppfyllelse i projekten.

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad 3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad Informell ekonomi en utmaning för facket Indiska järnvägen är den största statliga arbetsgivaren i Indien med 1,4 millioner fastanställda med en hög facklig anslutning.

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

3.2 Globaliseringens effekter

3.2 Globaliseringens effekter 3.2 Globaliseringens effekter UNI: Banka vett i bankerna Finansförbundet jobbar tillsammans med det globala facket UNI för bättre villkor för kollegor i Latinamerika. Under en resa för ett år sedan gjorde

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

4. Global Solidarity for a Sustainable Future

4. Global Solidarity for a Sustainable Future BWI:s sektorprogram Migrantarbetare får rättigheter genom internationellt fackligt pass - I praktiken var det som slaveri, jag jobbade hårt på alltifrån plastfabriker till kycklingfarmar men hade aldrig

Läs mer

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Vårdförbundet har ett stort internationellt engagemang. Vi vill utveckla och stärka våra yrkesgrupper, påverka samhällsfrågor och utvecklingen av hälso- och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids Arbetsmiljö ett möte för anställda och arbetsgivare I provinsen Mpumalanga, Sydafrika, har arbetsplatsolyckorna på plantagerna sjunkit från fem om året till endast en. Men bakom dagens arbetssätt, att

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

På sikt är målet att bilda en global facklig allians.

På sikt är målet att bilda en global facklig allians. Seko i världen 1 Seko stöder ett projekt för facklig organisering på TeliaSoneras dotterbolag Moldcell med säte i Moldaviens huvudstad Chisinau. Företaget håller till i moderna lokaler och arbetsvillkoren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Latinamerika

Fackföreningsrörelsen Latinamerika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 36 VERKSAMHETSFÖRSLAG I världen Stark tillsammans i världen 1. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 37 1.2 Facklig organisering en väg ut ur fattigdom 38 1.3 Fackliga

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer