BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing"

Transkript

1 Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Journalister och kommunikatörer Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet 4 Tj änstesekto re rna Program iobs for All, Justice for All Unions Make It Possible Offentlig sektor Public Services International, PSI 5 Building and Woodworkers International, BWI 2 Hotell, restaurang, turism, catering, livsmedel, lant- och hushållsarbetare Transport och säkerhetssektorerna Industrisektorerna IndustriAl.L Global Union, IndustriALL 8 Samarbete med centralorganisationer International Trade Union Confederation, ITUC 10 des Acteurs (FIA) och UNI-MEI 15 International Federation of Journalists, lfi 9 Fédération Internationale des Musiciens (FIM), Fédération Internationale International Transport Federation, ITF 13 UNI Global Union, UNI 12 Musiker och scenartister, underhållningsbranschen Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal International Council of Nurses, ICN 17 Program för kvalitetssäkring och kapacitetsuppbyggnad 18

2 2 Introduktion Program Jobs for All, Justice for All Make It Possible Unions Bl STÅNDSNÄMD LO-TCO har bättre organisatorisk förmåga och är starkare representanter för sina medlemmar som ett resultat av ökat medlemskap. 2) att fackmedlemmar och arbetstagare i BX VI:s sektorer har indikatorer som ställts upp i de övergripande resultatmatriser som gäller för programmet. Framgång har generellt nåtts när det gäller rekzyrering, organisering, avtal, förhandlingar och framgångsrik strategi under året och kommer fortsätta användas. Fackförbundet 05 har under perioden även ett informationsprojekt för att knyta den globala klimatkampanjen till en därför inte längre i programaktiviteter. Vidare ställdes en planerad regional workshop i länderna runt Kongofloden in på grund av utbrottet av ebolavirus i västra och centrala Afrika. genomgår en förändring, vilket bidrar till att nya och potentiellt mer effektiva päverkan. Det är värt att särskilt nämna ett antal betydande processer: Under 2014 har verksamheten genomförts i stort sett som planerat och rapporterar mot de förbättrat sin situation gällande anställningsförhållanden samt standards och rättigheter i framväxten av starka, självständiga, jämställda och demokratiska fackförbund som kämpar för BV1:s program bestär av 15 ra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika (projekt 60089) arbetslivet som ett resultat av kollektiva förhandlingar, policypåverkan och kampanjer. och Osteuropa/Centralasien (projekt 60063). BWJ:s strategiska mål är att bidra till för att förbunden ska kunna angripa frägan på ett strategiskt sätt i sina respektive arbets- och levnadsförhållanden för alla bygg-, skogs- och träarbctare. Detta är även det övcrgripande målet för programmet, som också har två delmål: 1) att deltagande fackförbund universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter, stabil sysselsättning och humana sammanhang. organiseringssatsningar kan genomföras. och politiska strukwrer för ökad representation av dessa grupper. Detta gäller särskilt i östra Ett ökat intresse för gröna jobb märks på flera häll inom programmet. Policystöd efterfrågas Building and Woodworkers International, AWI Användandet av skogscertifieringsmekanismer såsom FSCS för att främja organisering är en Europa, där gamla mentaliteter och strukturcr som förhindrat förnyelse inom facken nu Resukamppf5 IleIse offentliga upphandlingar vid stora infrastrukturprojekt. Kampanjerna har visat sig vara en effektiv metod som visat på framgångar, särskilt i Asien. Satsningar på unga och ökad jämställdhet har gett upphov till nybildade och stärkta nätverk 1 Östeuropa har hårda kampanjer drivits för implementering av konventionerna 94 (sociala svensk kontext. klausuler i upphandling) och 167 (hälsa- och säkerhet inom byggindustrin) i förhällande till 1 Afrika har två medlemsförbund som deltog i programmet uteslutits ur BWI och deltar Förändring och avvikelser Inga större avvikelser under perioden i Asien eller Latinamerika.

3 Riskhantcring under perioden med planer för det. 1 Osteuropa/Centralasien ställdes planerade aktiviteter i Albanien in då en förstudie blev t, -...LO- TCO - r för att i möjligaste mån försäkra sig om ett långsiktigt åtagande. Fackförbund som ges ansvar för projektimplementering instrueras att ta i särskild beaktning individens engagemang när de väljer ut koordinatorer för projektet. 3) Inför den fortsatta programperioden har deltagande projektaktiviteter. Detta har dock endast marginellt påverkat genomförandet på så vis att vissa aktiviteter försenats. BWI hanterar risken genom att 1) utbilda mer än en person från samma förbund så att kunskapen finns kvar i organisationen i fall personaländring sker. Detta implementeras som en genomgripande strategi. 2) Se till att kontinuerlig kompetensutveckling kan ske och att personalen får ansvar som motsvarar deras kompetens, TCO Biståndsnämnds kapacitetsutvecklingsprogram för att ätgärda dessa brister. händelser har ibland gjort att medlemsförbundens resurser fått prioriteras mot annat än Personalomsättningar och till viss del andra internfackliga eller andra politiska åtaganden och De budgeterade medlen användes istället för en informationskampanj om ebolaviruset som Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal nådde ca personer i Gabon, DR Kongo, Kamerun, Ghana, Nigeria och Burkina Paso. och revisionskrav hos medlemsförbund. Därför har man ansökt om extra medel från LO- Inom Östeuropadelen av programmet har krisen i Ukraina förstås päverkat genomförandet. medlemsförbund ombetts göra en realistisk uppskattning av sin kapacitet i förhällande till genomfördes inte några aktiviteter med skogsfacket i Montenegro, eftersom de inte inkom försenad. Research i Bosnien var tvungen att ställas in pä grund av översvämningar. Vidare antal aktiviteter, samt be B\VI om extra finansiering för resurspersoner om behov finns. TCO Bisrändsnämnd konstaterar att det inte har skrivits något management lctrer på dessa genomförda aktiviteter. Ukraina, för att visa stöd för befolkningen och fackförbunden i denna hårt ansatta del av BV/l har noterat svagheter vad gäller kunskap om och förstäelse för finansiell rapportering dialog mellan de östra och västra delarna av landets fackföreningsrörcise. landet. Detta fick till följd att aktiviteterna även fungerade som plattform för försoning och Det har identifierats att revisionen pä regional GUF-nivå samt i förekommande fall nationell facklig nivä inte helt följer LO-TCO Biständsnämnds instruktion gällande revision. LO- föranledde dock förstärkta rutiner för kontroll vad gäller styrkande av utgifter i samband med Dock har svårigheterna kunnat vändas till fördelar genom att aktiviteter medvetet lagts i östra utbildning i LFA och Miljölinsen i Nairobi i maj Biständsnämnden deltog vid ett Ett misstänkt fall av korruption i Pakistan utreddes utan att anklagelsen kunde styrkas. Det niväer. Detta behöver ätgärdas under Representanter frän B\VI:s regionala och subregionala strukturer i Afrika deltog vid en utvärderings- och planeringsmöte för Centralasien samt ett Building Regional Capacity-möte för BWI:s egen projektpersonal i Osteuropa/Centralasien i början på

4 4 Ukraina. och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och Introduktion Läro rförbundet Organisationsutveckling av lärarorganisationer LO-TCO resultatmatris. Det går att utläsa att flera insatser i programmet har bidragit till konkreta resultat men att andra fortfarande står inför vissa utmaningar. Resultaten varierar mellan olika samarbetspartners. Samtliga samarbetsorganisationer som ingår i programmet arbetar inte mot alla fön äntade resultat samtidigt, utan fokuserar på olika delmäl utifrån förutsättningar skolsystemet och forskare. Lärarförbundets program bedrivs i Afrika, Asien och Latinamerika Projekten som ingår i programmet är bilaterala och Lärarförbundet genomför projekten i och består av orton projekt, elva i enskilda länder och tre regionala projekt. samarbete med sina systerorganisationer i fält. 1 programmet deltar medlemsorganisationer till det globala facket EJ, som inbegriper lärare, lärarstudenter, skolledare, andra anställda inom Lärarförbundet har rapporterat mot samtliga fön äntade resultat och indikatorer i sin hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, inom respektive organisation, samhälle och land. Arbetssättet är en medveten strategi i Resu1tatuppfyl1clse planeras istället att utföras under En extern un ärdering av samarbetet med AIPTF, rapporterat förändringar under Fem avdelningar genomför informationsprojekt på lokal Indien, kunde inte genomföras på grund av ett dödsfall i samarbetsorganisationens ledning, nivå och en av Lärarförbundets tidningar, Specialpedagogik, har beviljats anslag för en resa till 1 enlighet med avtal mellan Lärarförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd har medel regionkontor i Afrika senarelades, eftersom ebola-utbrottet medförde extra arbetsbelastning omfördelats inom programmet under Vissa aktiviteter kunde inte genomföras och Lärarförbundets program. Lärarförbundet har följt upp de tematiska analyserna och för regionkontoret under Utöver det har PGRI, Indonesien, kvinnonätverket i Latinamerika samt den Pedagogiska Rörelsen i Latinamerika inte genomfört alla aktiviteter som planerat. De kommer istället att utföras under men påbörjades i slutet av Aven kapacitetsutveckling av personalen på E1:s under Väldsamma konflikter och politisk oro har påverkat genomförandet av vissa programinsatser. Den islamiska militanta gruppen Boko Harams attacker mot civila, lärare Förändringar och avvikelser och skolbarn i Nigeria, och till viss del även Kamerun, har lett till att skolor tvingats stänga i Lärarförbundet har identifierat både externa och interna risker som har påverkat programmet Riskhantcring under perioden norra delarna av landet, vilket påverkat projektet. 1 Kamerun har attackerna dock inte påverkat

5 Introduktion projektorganisationerna anklagats för illojala aktioner i samband med en strejk. Lärarförbundet har goda rutiner kring uppföljning av eventuella brister som upptäcks hos ytm. tco delmål. De svårigheter som uppstätt har bäde interna och externa orsaker. 1 Botswana och Västafrika kommer projekten att planeras om under våren 2015, vilket leder till nya rätt till organisering, kollektiv förhandling och strejk, organisationsutveckling och utbildning insatser i programmet. Misstankarna har i häda fallen hanterats. Ett management respons Biständsnämnd om iakttagelser som uppkommit i samband med revision vad gäller två genomförandet av projektaktiviteterna. Som interna risker nämns splittrad facklig rörelse och PSI:s övergripande mål är att säkra offentliga tjänster av god kvalitet. Verksamheten organisationers koppling till politiska partier. 1 Colombia och Indonesien är det vanligt förekommande att fackliga ledare kandiderar till politiska uppdrag och riskerar att kopplas till Offentlig sektor mcd handlingspian har upprättats och skickats till LO-TCO Biständsnämnd. splittrade lärarorganisationerna ytterligare försämrats av att en av de deltagande politiska partier eller regeringens strukwrer. 1 Kamerun har samarbetet mellan dc redan genomförs i 12 multilaterala projekt som PSI utför och ett bilateralt projekt som organisering av arbetstagare i orn gga anstäuningsförhåflanden, motverkande av korruption Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal av fackliga strukturer samt check-off -system som möjliggör att medlemsavgiften till facket Turkiet ströks ett delmäl, i Paraguay och i Västafrika har ett flertal aktiviteter inte kunnat samarbetspartner. Lärarförbundet har i samband med 2014 års redovisning upplyst LO-TCO dialog, ökad jämställdhet i fackförbunden, ökad rekrytering och engagemang av unga i facket, dras direkt frän lönen. Det handlar också om ökat deltagande av medlemsförbund i social genomföras. Detta gav upphov till betydande balanser i Borswana, Paraguay och Väsrafrika 1 åtta av tolv projekt har verksamheten under äret genomförts enligt plan och mot uppställda fackförbundet ST driver i Ukraina. Projektens mål rör bl.a. päverkan för offentliganstäfldas 1 Botswana (60048), Turkiet (60054), Paraguav (60050) och Västafrika (60028) har väsentliga mål. 1 vissa fall är rapporteringen mot indikatorer något otydlig och inkonsekvent, något som inom den offentliga sektorn och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. förändringar ägt rum under året. 1 Botswana genomfördes en av sju planerade aktiviteter, i kommer att behöva förbättras under periodens två äterstäende år. Rcsultatuppfle1sc Public Services International, P51 Förändring och avvikelser medan samarbetsparten i Turkiet valde att fokusera större resurser mot projektets andra resultatmatriser, aktivitetsplaner och budgetar. 5

6 Introduktion kapacitetsuh ecklingsprojektet (60070). P51 har identifierat ett behov av att öka kunskapen hos de ekonomiansvariga pä Riskhantering under perioden ) t BISTÅNDSNAMND Z LO TCO Under 2014 har den instabila politiska situationen i Ukraina gjort att ST med större frekvens projektaktiviteter ibland måste användas för att hantera mer akuta händelser. Detta är en Under perioden har man också behövt hantera fackens begränsade resurser som till stor del står utanför projektets kontroll. Det gör att personalresurser för genomförande av Turkiet-projektet skedde ett mindre allvarligt avtalsbrott då ett delmål togs bort och globala facket är godkända, men det finns anledning att tro att management idéer på regional regionkontoren gällande de revisionskrav som finns för projekten. Därför har man ansökt om ofrånkomlig verklighet som dock kan hanteras genom flexibilitet och omfördelning av resurser att få använda balanser till att integrera en sådan komponent i det befintliga Al/led Workers Associations, IUF 1 Swaziland (60049) har P51 tagit initiativ till en koordineringsgmpp av de mänga fackliga och fältnivåer inte genomförs helt i enlighet med LO-TCO Biståndsnämnds Koordineringen har bl. a. lett till att P51 tagit ansvar för att stödja påverkan för fackliga givarna i landet för ökad effektivitet. Detta skedde redan för ett par år sedan och fungerar väl. besök på plats. till andra delar av projektet men som verkar mot samma mål. rättigheter, medan andra fokuserat på intern organisationsutveckling. revisionsinstruktioner. Detta har P51 själva uppmärksammat och kommer därför att söka extra Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal 1 de fall särskilda villkor fanns uppställda har dessa respekterats. Revisionsrapporterna frän det än planerat följt upp det bilaterala samarbetet (projekt 60044) genom kommunikation och av LO-TCO Biständsnämnd. Andringarna har dock godkänts i efterhand och vikten av kommunikation i dessa frågor har understrukits så att liknande inte ska inträffa igen. medel för att genomföra utbildningsinsatser i ekonomisk hantering under 2015 och och turismsektorn omfördelningen av medel inom projektet inte pä förhand kommunicerades till, och godkändes IUF och dess medlemsfack försöker skapa en global facklig momkr till de transnationella företagens makt, för att främja och försvara rättvisa arbetsvillkor. Frän sådd till skörd, från förädling och tillverkning av livsmedel och tobaksvaror, till catering Hotell, restaurang, turism, catering, livsmedel, lant- och hushåflsarbetare The International Union of Food, Agricu/tural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and överallt påverkas de anställda inom IUF:s sektorer av globaliseringen. 6

7 - tlotco BDgtD Resultatuppf lic1se Inom sektorn stödjs totalt 12 projekt. Resultaten för året är varierande, men majoriteten av projekten lämnar 2014 utan större balanser och har tagit steg mot måluppfy llelse. Aktiviteter för förbättrade villkor och utbildningar i avtalsskrivning, har lett till ökad förhandlingskapacitet och i vissa fall gett löneökningar, exempelvis i Osteuropa/Centralasienprojektet (60079). Som ett resultat av projektets insatser har antalet kollektivavtal ökat. En effekt av kvinnonärverkets aktiviteter i Afrika (60075) har antalet kvinnor ökat i förhandlingskommitté, vilket lett till ökad jämställdhet. 1 projektet för lantarbetare i Sydafrika (60081) har kunskapen om och motståndet mot pesticider ökat. Kapaciteten att ställa krav mot arbetsgivare är förbättrad. Genom projektverksamheten har kvotering av kvinnor inom facken (60080) gett god effekt och ett flertal av projekten har också deltagit i kampanjer för ratificering av ILO konventionerna 184 och 189. Framsteg är också återupptagandet av relationer med det Kambodjanska turist- och sewicefacken som under en tid stått utanför JUF. Positiva toner finns även frän några andra fack som ännu inte är medlemmar. Förändring och avvikelser Den främsta awikelsen under året skedde i Ukraina där kriget hindrade aktiviteter samt en planerad flytt av det regionala kontoret till Kiev (60079). IUF:s kontor i Indonesien har under verksamhetsäret också haft utmaningar med genomförande av projekten då personalstyrkan nätt och jämt räckt till den ordinarie fackliga verksamheten. Det har lett till att de regionala kontoret under år 2015 kommer ta över projektansvaret vilket förhoppningsvis effektiviserar koordineringen. Ebola-epidemin påverkade delar av de afrikanska projekten (60075, 60077), där plats/lokaler för aktiviteter anpassats samt att förebyggande insatser integrerades i arbetsmiljöinsatser. Avvikelser skedde även i projekt i Asien (60082) där aktiviteter inte genomfördes i Indonesien eller Filippinerna då kapaciteten var för låg. Projektet fick vidare godkänt att omfördela medel till Myanmar, Kambodja och Indien i stället. Riskhantering under perioden Både interna och externa risker har påverkat projekten under året. Externa omständigheter som påverkat projekten och inte kunnat förutspäs var framförallt Ukrainakrisen (60079) och Ebola-epidemin (60075, 60080). Att framgångar inte är permanenta är tydligt dä t.ex. Arbetsmarknadsdepartementet dragit tillbaka stöd och finansiering för utbildning av regionala slq ddsombud av oklar anledning (60081). Projektet riktar nu in sig på att äterupprätta regeringens stöd. Interna risker som hanterats rör de problem som nationella kontoret i Indonesien haft som medfört viss omorganisering i den egna strukturen. Interna strukturproblem på central nivå har ort att felaktigheter i den ekonomiska rapporteringen uppstått. Dessa har lett till att tre projekt (Asien) kommer revideras om inom kort samt att ytterligare tre projekt kommer korrigeras med ny revision alternativt en skriftlig överenskommelse av de nya siffrorna. Dialog pägår mellan IUF, de svenska förbunden och LO-TCO Biständsnämnd om en lösning på problemen på hunidkontoret. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Under ärsmötet 2014 identifierades behov av kapacitetsutveckling i LFAIRBM för regionalkontoret i Asien eftersom en stor del av personalen är ny. 1 projektrapporteringen 7

8 8 Introduktion 1 a!!p.t r Inom industrisektorn är resultaten av ekonomisk och social globalisering tydlig. Många vinster och minimera kostnader, och som följd har företagen svårare att kontrollera jämställdhetsfrågor som t.ex. rätt till mammaledighet i bland annat Indonesien (60033), konstateras att det fortfarande är ett behov och det har lett till en ansökan om ytterligare kapacitetsutveckling inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnds direktinvesteringar genom reformer som underminerar fackliga rättigheter. IndustriALL kapacitetsun ecklingsprogram och kommer att ske under Baslinje-data saknas fortsatt i industriföretag delar upp produktion mellan olika länder och världsdelar för att maximera ett flertal av projekten vilket försvårar mätning av framsteg i projekt, t.ex. vad gäller kvinnors IndustriALL kämpar för en alternativ globalisering som tillsammans med en ny ekonomisk IndustriALL Global Union, IndustriALL projektbesök/uppföljning planeras 2015 också förde Latinamerikanska projekten (Latinamerika regional 60061, Brasilien 60083, Chile och Latinamerika Womens deltagande (60075). Baslinje-information är under uppföljning. Fördjupat Projektmålen är generellt satta med sådan långsiktighet att det första verksamhetsåret snarast Network 40082) för att tydliggöra projekt kontra kärnverksamhet samt utveckla cxitstratcgier. utmanar de multinationella företagens makt och förhandlar med dem pä global nivå. och social modell sätter människor i första rummet, utifrån demokrati och social rättvisa. arbetsvillkoren i hela produktionskedjan. Samtidigt tävlar många regeringar om företagens Rcsultawppf 1Ielse Industrisektorerna strukwrer (National Councils) och strategiska planer för att sammanfoga sektorerna (tidigare uppdelade i tre, och ofta många medlemsförbund). Positiva resultat under äret är att ett flertal organisering av kontraktsanställda, vilket är ett stort framsteg för facken. Detta är en kan anses sätta grund för att uppnå dessa. Främsta mål för sektorn är ökad enighet och genomförande i ett flertal av projekten. Detta innebär att ett antal projekt har större balanser. genomför också ett informationsprojekt. utveckling som ger förhoppningar om verklig förändring med hjälp av projektstödet (60005, nationella strukturer för den nya organisationen. Framsteg har gjorts i att upprätta nationella 60076, 60033). Ett flertal projekt satsade på utökade initiativ att arbeta med av projekten på allvar initierat arbetet mot otrygga anställningar, framförallt genom Förändring och avvikelser De sena utbetalningarna samt personalförändringar anges vara anledning till sent Kambodja (60045), och mot sexuella trakasserier i Elfenbenskusten (60004). IF Metall Samtliga begärs att överföras till 2015, vilket är under uppföljning. Landawikelser sågs i det afrikanska regionala textilprojektet (60029), där projektet inte genomfördes alls i Etiopien. Bangladesh och Sri Lanka. Det asiatiska regionala textilprojektet (60031) genomförde aktiviteter endast i Indien, inte i BISTÅNDSNAMND

9 a, JtqTCO BJSTÅNDSNÄMND Riskhantering under perioden Riskanalyser för projekten hari allmänhet svarat väl mot de omständigheter som rätt under året. Förbättringspotential finns för riskhantering av interna risker, exempel under året är personalomsättning i Kambodja (60045) och Etiopien (60029), oklar ansvarsfördelning/roller i Thailand (60071) och kommunikation i Latinamerika (40083). Under året skedde även inbrott i regionkontoret dä bl.a. kassaskäp med projektmedel stulits. Detta ersattes av IndustriALL, men ledde också till att förwdliga riktlinjen att kontanta medel används i minsta möjliga mån framöver. Projekten beskriver allmänt inga större problem med att rätta till de situationer som uppkommit, och beskriver hur utmaningar ska hanteras framöver. Riskanalyser är allmänt svagare i de bilaterala projekten och bör följas upp. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Inga särskilda rekommendationer hittas i revision och management letter men uppföljning sker för de balanser som ett flertal projekt överför till 2015 samt de projekt där landawikelserna uppstått (60029, 60031). LFA-utbildningar hölls i Singapore, Johannesburg och New Delhi för partners frän totalt 17 länder. Uärderingar tyder på ökad förståelse för metoden och kapacitet att vidare lära ut denna. Flera av de bilaterala projekten (60003, 60018, 60039) konstateras fortsatt vara i behov av särskilt stöd. Dessa hade alla sent inkomna rapporter samt vissa allvarligare kommentarer i revisionsrapporterna (60039). Ett antal projekt saknar helt eller delvis baslinje-informadon. Dessa är i nuläget under uppdatering. Journalister och kommunikatörer International Federat/on of Journal/sts, IFJ Introduktion Det globala facket IFJ och dess medlemmars huvudsakliga mål med projekten är att stärka organisationer inom medicindustrin så att de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för sina medlemmar. Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och de organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Journalister och mediearbetare är därför en utsatt yrkesgrupp och mord och hot är vanligt förekommande. Den fria journalistiken hotas också pä andra sätt. Låga löner och dåliga arbetsviflkor medför inte bara fattigdom för den enskilde, utan också dålig granskande journalistik. 1 många delar av Latinamerika är det till exempel vanligt att journalister inte får någon lön utan tvingas försörja sig genom att också sälja reklamplats i tidningen de skriver för. Endast oberoende fackliga organisationer kan ge journalister och anställda i media en röst, oberoende av regering och arbetsgivare. Därför är starka facidigajournalistorganisationer oumbärliga för pressfriheten i ett land. 9

10 Resuhatupp f5rllelse TCO 4. Utvecklingen i några projekt har varit långsammare än fön äntat. Det är fallet för det regionala projektet i Afrika (projekt 60024). 1 vissa fall lyckas inte projekten riktigt redovisa mot uppställda resultat och LO-TCO Biständsnämnd har bett om kompletteringar (60025 och 60051).?vlen de flesta projekten visar på positiva resultat. Värt att nämnas är Ost-projektet (60026) där exempelvis journalistfacken i Turkiet har stärkts. Detta visar sig genom nya kollektivavtal som gett förbättrade arbetsvillkor. Ett annat bra exempel är Colombia (60027). Där harjournalistfacket växt och blivit mer ekonomiskt självständigt. Dc har inrättat en trade union section som hjälper medlemmarna med juridiska frågor. De har också aktivt sökt upp alla de 182 journalister som under året utsatts för attacker på grund av sin yrkesutövning. Dessa uppmanades att söka kompensation och facket har hjälpt till med ansökningarna. Medlemstidningen Journalisten har haft två informationsbidrag och därmed förmedlat berättelser från Colombia och Indien. Förändringar och avvikelser 1 alla projekten genomfördes i stort sett all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. 1 det regionala Afrika-projektet (60024) kunde intc lobbying-aktivitetcr genomföras eftersom ACHPR (African Commission on Human and Peoples rights) och AU (Afrikanska unionen) ställde in sina sammanträden på grund av ebola-utbrottet. 1 det regionala Ost-projektet (60026) omfördelades en del av projektets pengar till förmån för aktiviteter i Ukraina. Där genomfördes 275 säkerhetsutbildningar som inte var planerade. Riskhantcring under perioden Det finns en risk att projektaktiviteter inte hinner genomföras om pengar skickas ut sent. Journalistfacken har ingen möjlighet att betala för aktiviteter i förskott. Det har varit en del personalomsättning på IFJ:s regionala kontor i Asien och Latinamerika. Detta har visat sig genom lite sämre projektrapportering för dessa projekt. LO-TCO Biständsnämnd har därför bett om kompletteringar. Under året satte kriget i Gaza stopp för kollektivavtalsförhandlingarna där (60023) men tack vare att medlemmarna kommunicerade och rapporterade om situationen för journalister väldigt effektivt så stärktes ändå journalistfacket i Gaza. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Revision och Management Letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har smärre rekommendationer angctts. Samarbete med centralorganisationer International Trade Union Confederotion, ITUC Introduktion Centralorganisationer är paraplyorganisationer för fackförbund inom ett och samma land. Många branscher är därför representerade och centralorganisationerna arbetar med lo

11 p. ko r övergripande frågor arbetstagarna inom landet. Centralorganisationerna bevakar till exempel socialförsäkrings, sysselsättnings och arbetslöshetsfrågor, frågor om barnarbete, pensionssystem och arbetslagstiftning. Overgripande mål i samtliga projekt är att stärka de fackliga organisationerna för att uppnå ttygga och säkra anställningar. För att åstadkomma detta behöver projektcn bidra till att göra centralorganisationerna legitima, representativa och oberoende. Centralorganisationer behöver också ha expertkunskaper, eller åtminstone vara den organisation som samordnar expertisen inom fackföreningsrörelsen inom ett land. Projektens fokus är att skapa fungerande organisationer, och nätverk dem emellan, som på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna företräda medlemsorganisationerna i ett land ijuridiska frågor, samhällsekonomiska frågor, jämställdhetsfrågor mcd mera. Rcsuftatupp1 I1cIsc Åtta projekt och ett program (Panafl godkändes för perioden. 1 vissa projekt var målen för högt satta och resultatmatriserna behöver justeras inför nästa år. 1 de flesta projekten genomfördes dock verksamheten enligt plan och visar på positiva resultat. Facken i Swaziland har länge varit drivande i kampen för demokrati och krävt både demokratiska reformer och en mer rättvis fördelning av landets resurser. Eftersom regimen upplever detta som ett hot blir medlemmar i facket regelbundet svartlistadc, uppsagda och hotade. Situationen för fackföreningarna har varit extra svår under året, eftersom kungen förbjöd både fack och arbetsgivarorganisarioner. ITUC har trots det lyckats att genomföra aktiviteter inom sitt projekt (60101). Genom kampanjer har de lyckats upphäva den dödsdom som landets premiärminister uttalat för centralorganisationens generalsekretcrare samt få organisering i fackföreningar borttaget från listan över aktiviteter som landet kiassar som terroristaktiviteter. TCO-rådet i Stockholm har genomfört ett informationsprojekt, café världen. 1 och med att LOs ordförande även är vicepresident i ITUC och en särskild roll inom dess HTUR-program har en särskild högniväresa under 2014 genomförts till Kambodja och Nepal av LO med deltagande av LO-TCO Biständsnämnd. Förändringar och avvikclscr 2014 Alla projekt utom ett genomförde i stort all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. Ett projekt, LO:s och TCO:s projekt i Kongo (60036), har inte använt beviljat stöd frän LO-TCO Biständsnämnd under Projektet är samfinansierat med belgiska centralorganisationen VfGB och verksamheten har ändå genomförts mcd belgiska pengar. Projektledningen har dock inte kunnat besöka landet på grund av det rådande säkerhetsläget. LO ansökte under hösten 2014 om tilläggsanslag för att tillsammans med ITUC starta ett nytt projekt i Somalia, som syftar till att stärka ccntralorganisationcn FESTU. LO-TCO Biständsnämnd har ännu inte tecknat något projektavtal. Upplägget behöver först ses över, eftersom det kommer att vara omöjligt att följa upp projektet på plats. Den systemrevision som genomfördes under 2013 av ITUC följdes efter beslut av LO-TCO Biständsnämnds styrelse upp av PWC under 2014, varpå ätgärdsplanen följdes upp. Detta var 11

12 å. en förutsättning för att kunna skriva avtal under programperioden, vilket således kunde genomföras. 1januari 2014 genomförde LO-TCO Biståndsnämnd en RkSCI-workshop i Nepd (60021) som handlar om roller och ansvarsfördelning i projekten. Riskhanrering under perioden ITUC, LO och TCO har idenrifierat de externa risker som påverkade projekten under Aven interna risker har inverkat på projekten under LO-TCO Biståndsnämnd lämnade in ett ärende om oegentligheter till Sida under hösten 2014 angående projekt i Liberia. På grund av ebola-risken kunde projektet inte besökas under Under året avropades stöd för projekthanteringen gällande LLDP och PANAP, vilken färdigställdes först Uppföljning av LO-TCO Biständsnämnds avtal Revision och management letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har mindre rekommendationer angetts. Tj än stes e kto re rna UNI Globol Union, UNI Introduktion Tjänstesektorn är samlingsnamnet på ett brett och komplext segment av arbetsmarknaden som samlar många yrkesgrupper, framförallt i det privata näringslivet men också i statliga bolag. 1 en globaliserad ekonomi där varor, kapital och arbetstillfällen i allt mindre utsträckning styrs av nationsgränser möter den globala fackföreningsrörelsen ett antal utmaningar. Den huvudsakliga är att säkra anständiga arbetsvillkor och löner. Sektorn karaktäriseras av osäkra anställningsförhållanden, korttidskontrakt och ökad outsourcing med försämrade villkor som följd. UNI Global Union:s Brealdng Through -strategi har som mål att stärka medlemsförbund i de olika servicesektorerna så att de effektivt kan föra fram ILO:s Decent Work-Agenda på nationell, regional och global nivå. Projekten är i linje med denna strategi med identifierade mälföretag, med fokus på multinationella företag i länder där dessa etablerar sig och expanderar sin aktivitet. Rcsultatupp6 llelse Sex svenska förbund stödjer med det Globala facket UNI 16 pågående projekt i Latinamerika, Asien och Afrika tillsammans med sina partners i Syd eller Ost (60097 och är de två projekten finansierade med öst-anslag). Under året var signerandet av ett Globalt Ramavtal med Banco lta1 ett stort framsteg (60073). De flesta projekten har avancerat väl gentemot erkännandct av facken på målföretagen, och flera nya kollektivavtal har signerats; t.ex. Moldcell (60097); IKEA, Proton, Bernas (60043); Kimberly Clark (40088) eller omförhandlats med förbättrade villkor; t.ex. Neell (60097), Telefonica (40089). Mycket lyckat arbete har också gjorts med att sätta upp och underhålla globala företagsnätverk och allianser 12

13 LO -TCO BISTÅNDSNÅMND på regional och global nivä. Utvecklingen i några projekt har varit trögare än föwäntat och resulterar i mer fokus på länder och företag med mest potential för rekrytering och förhandlande av kollektivavtal inför Flera av projektförbunden medverkade även i UNIkongressen som hölls i december Finansförbundets medlemstidning Finansliv har genomfört en resa till Sydafrika med stöd av informationsanslaget. Förändringar och avvikelser 2014 Avvikelserna har främst gällt försenat genomförande av aktiviteter, oftast på grund av externa skäl. 1 de flesta fall har nya aktivitetsplaner och budgetar för 2015 inkorporerat dessa på ett realistiskt sätt. Under året har i vissa fall omstyrning av länder diskuterats inför 2015, då aktiviteterna följer de multinationella företagens expansion för att identifiera potential för projekten. Dessa val har diskuterats mellan de svenska förbunden och UNI och förklarats i årsrappo rtcrna. Riskhantering under perioden UNI har identifierat externa risker som påverkade projekten under 2014 som de regelbundna neddragningar i företagen och outsourcing av anställda, vilket påverkar medlemsantal trots effektiva rekryteringskampanjer. Det nya globala ramavtalet med Telefonica ger även rätt för facket att rekrytera medlemmar inom outsourcade företag, vilket är ett positivt framsteg. Aven interna risker har inverkat på projekten under Felsatta löner för de anställda rekiyterna har varit en fråga i flera projekt (60046, 60098, 60043) och åtgärder inför 2015 diskuteras. En annan intern risk är att få kvinnor att delta och engagera sig i fackliga frägor, då det finns hinder hos fackets ledarskap eller på arbetsplatsen. UNIs regionalkontor arbetar aktivt för att kvinnor skall delta enligt 40/40 principen. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal De svenska förbunden är väl insatta i sina projekt och följer upp mcd UNI på global nivå. Fyra av de sex förbunden har genomgått en organisationsbedömning av LO-TCO Biståndsnämnd. De två kvarstående, GS facket och Finansförbundet är planerade Revisionsrapporter och Managcment Letter saknas ännu för vissa projekt men kommer att kompletteras i efterhand och sedan följas upp. Sidas utredningsgrupp mot anti-kormption har genomfört ett stickprov, vilket rapporterats haft ett positivt utfall. Transport och säkerhetssektorerna International Transport Federation, ITF Introduktion Transportindustrin har förändrats mycket de senaste 30 åren och mänga länders transportsystem står under kontinuerliga omstmktureringsprocesser. Det som tidigare var statens ansvar, även kollektivtrafiken, läggs ut på entreprenad eller privatiseras. Den ökade konkurrensen på transportmarknaden har påverkat arbetstagarnas anställningsvillkor nästan 13

14 LO - TCO 1 t uteslutande till det sämre. Omstruktureringsprocesser leder också till att andelen osäkra anställningar och arbete inom den informella ekonomin ökar. Det globala facket ITP:s och dess medlemmars huvudsakliga mäl med arbetet som bedrivs i projekten är att stärka organisationer inom transportsektorn så att de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för sina medlemmar. Resuhatuppllclsc Resultaten i projekten har varierat under Urvecldingen i några projekt har varit långsammare än fön äntat. För det nya regionala projektet, som svenska Seko och det globala facket ITF stöder i Latinamerika (60067), har endast hälften av projektbudgeten rekvirerats. Projektets genomförande i Bolivia visade dock på en oförutsedd positiv utveckling, då de fackliga organisationerna anordnade ett nationellt forum där även statliga myndigheter deltog. 1 vissa projekt var målen för högt satta och har därför inte kunnat nås till sin helhet under de flesta projekten genomfördes verksamheten enligt plan och visade på positiva resultat. Förbundet som organiserar flygvärdar och -värdinnor i Sri Lanka har exempelvis i gällande kollektivavtal förhandlat fram en klausul om föräldraledighet som ger kvinnliga anställda rätt att återgå till sina anställningar efter barnledigheten. De flesta projekten följer upp hur de tematiska analyserna har påverkat projektet pä ett utförligt sätt. Förändringar och avvikelser nio av projekten genomfördes i stort all verksamhet, med undantag för enskilda aktiviteter. 1 två projekt (60053, 60067) har vissa större planerade aktiviteter inte kunnat genomföras pä grund av externa politiska faktorer i respektive land. Ett bilateralt projekt som stods av Svenska Transportarbetareförbundet i Botswana (60011) har inte genomförts som planerat på grund av att samarbetsorganisationen genomfört inköp som inte var godkända av are sig Transport eller LO-TCO Biståndsnämnd. Efter det har inga medel betalats ut till samarbetsorganisationen i Botswana och totalt har 25 % av projektmedlen betalats ut under LO-TCO Biståndsnämnd har tidigare under året meddelat detta till Sida. Seko och ITF ansökte under 2014 om tilläggsanslag och påbörjade ett nytt projekt (60112) som syftar till att stärka fackens strategier för att bekämpa våld mot kvinnor inom transportsektorn i Indien. Projektet genomfördes under årets tre sista månader och planeras fortsätta resten av projektperioden. Riskhantcring under perioden ITF har identifierat externa risker som påverkade projekten under Det nya regionala projektet i Sydamerika kunde inte genomföras i Venezuela på grund av den politiska situationen. Svenska Transportarbetarförbundets projekt i Palestina (60072) påverkades av konfliktsiwationen pä Gaza, som försvärade chaufförernas möjlighet att ta sig till seminarier och workshops. Aven interna risker har inverkat på projekten under de globala projekten genomförs vissa aktiviteter på olika niväer. Aktiviteterna pä lokal nivå är beroende av om aktiviteterna på regional och global nivå redan har genomförts. Detta kommer ITF att ha i åtanke under planering av 2015 års verksamhet. 14

15 LO-TCO Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Revision och management letter innehåller inga särskilda synpunkter. 1 vissa projekt har smärre rekommendationer angetts. 1januari 2014 genomförde LO-TCO Biscåndsnämnd en workshop i projektplanering och kommunikation i Botswana, där förbunden inom transportsektorn deltog. En liknande workshop genomfördes i Malawi i januari samband med den senare besöktes även Sekos samarbetsorganisation COWUMA, som år 2011 genomgick ett stickprov på uppdrag av Sida. Konsulterna gav då förbundet rekommendationer som skulle ärgärdas. 1 management /etter för 2014 fastställer de lokala revisorerna för första gången sedan stickprovet 2011 act inga svagheter har identifierats i det interna redovisningssystemet, vilket är ett mycket positivt resultat för COWUMA. Musiker och scenartister, underhållningsbranschen Fédémt/on Internot/onole des Music/ens (AM), Fédérot/on Internotionole des Acteurs (FIA) och UNI-MEI, Introduktion Globaliseringen påverkar arbetsmöjligheter och -förhållanden för musiker, skådespelare och filmarbetare. Multinationella ägarstmkwrer med ständiga omstmktureringar försvårar facklig organisering. Föreningsfrihet och rätt till organisering är därför högpriorirerac förde globala facken FJA, FIM och UNI-MEJ som tillsammans med Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet också verkar för att öka medlemmarnas status som yrkesutövare och att deras rättigheter respekteras. Att öka skyddet för kreativt arbete, upphovsrätten och den immaterialrättsliga lagstiftningen är en central uppgift för facken och att motarbeta den ökande mukmnationella ägarkoncentrationen som utgör ett hot mot kreativitet och mångfald. Rcsultatuppfjillclsc Framgångar har uppnåtts under 2014 även om flera projekt har haft en trög start. Av 11 projekt är sex bilaterala med Svenska Musikerförbundet (SMF), övriga sker i samarbete med Teaterförbundet/SMF och FJA, FIM och UNI-MEI. Fackföreningarna har fått ett ökat antal medlemmar. Många förbund i exempelvis Kamerun och Togo (60091), Malawi (60009) samt Latinamerika (40087) arbetar aktivt med att få fler kvinnor att ansluta sig till facket, att fä kvinnor i ledande positioner och arbetar mot diskriminering och kvinnovåld. J Sydafrika genomförde det nya fackförbundet SAMA-U sin första nationella kongress för 50-talet deltagare från fem provinser (60047 och 60006). 1 Malawi registrerades MUM av myndigheterna (60009) och i Togo startade två nya lokalavdelningar till SYRIAC (60091). Tvillingprojektet i Ghana och Marocko (60062) har genom samarbete med FIA anslutna fackförbund i Frankrike och England uppnått framgångar (bland annat höll GAG i Ghana demokratiska val med förnyad och genusbaserad styrelse och nya stadgar och i Marocko fick SMPT en kollektivförhandlingslag godkänd av regeringen, för riksdagen att godkänna 2015). 1 Togo har musiker fatt erkännande och får ha sin profession inskriven i sina ID- handlingar och i Kamerun har SYCA2vIU fått gehör för lagstiftning gällande immateriella rättigheter 15

16 B (60091). FIM har fått en ny medlem i Dominikanska republiken (40086). En generell notering är att fack samarbetar över landsgränser och u±ytcr erfarenheter. Arbetet pågår med att öka sin administrativa förmåga, transparens och tillgängligheten gentemot medlemmar och potentiella medlemmar genom medlemsdatabaser och sociala medier. Ett flertal workshops har genomförts inom olika fackförbund för att öka medlemmarnas kunskap om hälsa och säkerhet (21206), kvinnliga arbetares rättigheter (60002), immateriella rättigheter (60062) mil. Teaterförbundet har genomfört informationsprojekt med fokus på arbetsvillkoren i Bollvwood, Indien. Förändringar och avvikelser 2014 Några av projekten har stött på försenande problem och har därför balanser eller awikande verksamhet. 1 Malawiprojektet (60002) är balansen 50 %, rapporten är svag och det är svårt att veta vad balansen beror pä. 1 Sierra Leone (60094) har en stor del av verksamheten handlat om att informera om ebola och rapporteringen är kraftigt försenad på grund av sjukdom. Oroligheterna i Centralafrikanska rebubliken medförde att UMC inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter (60091). Organisationen har dock deltagit vid en workshop i Kamerun. FIA:s Afrikasatsning (60062) har ett stort antal länder som potentiella deltagare. För att uppnå effekt av sina insatser har FIA beslutat hålla de kapacitetshöjandc aktiviteterna enbart i Sydafrika, då kapaciteten hos de övriga länderna är mycket svag. Försenad upphandling av konsult i Indien (21206) resulterade i sen rapport och en inställd workshop. På grund av visumproblem kunde varken Kuba eller Venezuela delta i FIM:s regionala projekt i Latinmaerika (40086). Man avser därför att resa till Kuba under 2015 för att träffa sina medlemmar för att äterknyta kontakten. Projekten Sierra Lenone och Sydafrika är oredovisade på grund av sen rapportering och ofullständig redovisning. Riskhantcring under perioden Riskhanteringen är blandad. Många gånger sker ingen koppling mellan riskanalysen i ansökan till faktiska risker och dess hantering. Det finns flera exempel på oförutsedda risker, som med en relevant riskanalys hade kunnat underlätta för parterna. Det gäller exempelvis låg andel kvinliga deltagare, försenad upphandling av konsult, avhopp av deltagare, visumkrångel, dyra flygbiljetter, fragmentisering av fackförbund, kända händelser som VM i fotboll och val i Brasilien. Exempel på relevant riskhantering är att arbeta förebyggande mcd risk för sabotage inför bildandet av det nya fackiörbundet i Sydafrika (60047). Samtliga insatser skulle bli effektivare med en uppdaterad riskanalys och hantering. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Många projekt kom av olika skäl igång sent och uppvisar balanser. En utmaning är att genomföra 2014 års försenade aktiviteter, planerad verksamhet för 2015 och att inkomma med uppdaterarade aktivitetsplaner och budget. En annan utmaning för många projekt är att redovisa sina faktiska resultat och inte enbart aktiviteter. Vidare att följa upp är förbundens handlingsplaner och strategier för en ökad medlemsbas och att behålla sina betalande medlemmar. För de med få kvinnor inom ledning och bland medlemmar torde en genusplan upprättas för att underlätta för arbetet. 16

17 -, - LO.TCO Redovisningen för nätverksamarbetet är något otydligt och dess rapportering behöver diskuteras. Revisioner, managment letter och managernezu response har för de multilaterala projekten inkommit med olika kvalitet och vissa behöver följas upp mer noggrant. De bilaterala projekten med SMF har generellt mycket svårt att inkomma i tid med fullständig redovisning, vilket kommer att följas upp fortlöpande. LO-TCO Biståndsnämnd bör besöka fler projekt under 2015 som tidigare inre fått besök. RASCI- utbildning för Indienprojektet är prioriterat, liksom planering för kommande utvärderingar och eventuella exitstratcgier. Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal International Council of Nurses, ICN Introduktion Det finns fortfarande stora glapp vad gäller hälsotillstånd och medellivslängd mellan hög, medel- och låginkomstländer, mellan kvinnor och män, och mellan invänare på landsbygden och i städerna. Som huvudsaklig och, i vissa fall den enda, grupp av värdpersonal som tillhandahåller primän ård i många av de mest utmanande lägena, är sjuksköterskor och sjukvärdspersonal avgörande för att öka jämlikhet och tillgäng till hälsovård och inte minst att sätta kvalitet pä vården. Den globala yrkesorganisationen ICN:s och dess medlemmars huvudsakliga mål med arbetet som bedrivs i projekten är att stärka sjuksköterskeorganisationer så de kan uppnå trygga anställningar med rättvisa arbetsvillkor för dess medlemmar, uppnå en respekterad sjuksköterskekår på global nivå, samt, genom att påverka hälsopolitiken, säkra sjukvård av kvalitet för alla. Resultatupp51lelsc Flera av de föwäntade resultaten inom sektorsprogrammet är längsiktiga och hade inte uppnåtts i slutet av Det är dock tydligt att arbetet med att nå de förväntade resultaten har påbörjats och det är realistiskt att målen kommer att kunna uppnås under projektperioden. Projektet i Lesotho (60092) har visat att ett samarbete mellan hälsodepartement, sjuksköterskornas yrkesförbund i landet, med internationellt stöd via ICN och Vårdförbundet, är möjligt och framgångsrikt. Projektet i Palestina (60042) har päverkats av konflikten under 2014, men projektet har ändä kunnat genomföras planenligt och har visat på goda resultat. Framsteg har gjorts främst vad gäller samarbete med andra organisationer. Värdförbundet har inlett samarbete med det svenska Generalkonsulatet som har efterfrägat PNMA:s kunskap om hälso- och sjukvård i Palestina. Kontakter har även knutits med FN:s avdelning för reproduktiv hälsa på Västbanken och i Gaza, som i första hand stödjer barnmorskor och sjuksköterskor i Gaza. Vårdförbundets informationsprojckt drogs tillbaka under hösten efter insikter de fått efter en workshop genomförd av LO-TCO Biståndsnämnd, 17

18 -J Lo-TCO Förändringar och avvikclser 2014 ICN har mött svårigheter att genomföra sitt regionala projekt i Afrika (60020) tillsammans med vissa av länderna, vilket till viss del beror på bristande kommunikation. Utöver det har inga större avvikelser rapporterats i projektet för Palestina har projektet genomförts planenligt och hela projektbudgeten har använts. 1 Lesotho har Memorandurn of Understanding mellan LNA/hälsocentret och Lesothos hälsodepartement inte kunnat skrivas under som planerat på grund av ett kuppförsök i landet. Riskhantering under perioden Både interna och externa risker har tagits upp i relation till projektens genomförande under Brister i internkommunikation mellan deltagande organisationer har påverkat verksamheten under året och projektplaneringen inför 2015 kommer att förbättras i syfte att minimera denna risk. ICN nämner korruption och stöld som möjliga risker. Inga sådana ful har hittills rapporterats i projcktportföljen. 1 Lesotho följer hälsocentret revisorernas rekommendationer för att förhindra korruption och stöld. 1 Palestina har man inom projektet arbetat för att samarbetsorganisationens anseende som transparent och demokratisk organisation ökar. Aven externa risker har påverkat projektet under relation till projektet i Palestina har Vårdförbundet förtlöpande gjort riskbedömningar utifrän dialog med den palestinska organisationen, samt med det svenska Generalkonsulatet. Fokus har legat pä säkerheten för samtliga deltagare i projektet samt möjligheten att genomföra de planerade aktiviteterna. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds anal För 2013 utfördes revision av ICN:s projekt enligt Swiss Standard ofauditing, inte ISA 800/805. LO-TCO Biständsnämnd och ICN kom överens om att revision för 2013 skulle inkomma tillsammans med rapportering för Revision enligt ISA 800/805 har inkommit för 2013 och Lesotho projektet innehåller Management letter från den lokala revisionen vissa iakttagelser som ska följas upp. Utöver det nämns inga särskilda iakktagelser i projektens revision och management letter. LO-TCO Biståndsnämnd genomförde en RkSCI workshop tillsammans med deltagare frän de sex länderna i det regionala Afrika projektet i Johannesburg i oktober 2014 i syfte att klargöra deltagande aktörers roller och ansvar inom projektet. Program för kvalitetssäkring och kapacitetsuppbyggnad Kans/iprojekt Programmets mäl år att all verksamhet ska vara av god kvalitet och därmed ge samarbetsorganisationerna möjlighet att uppnå sina planerade resultat och effekter. Programmet ska komplettera det pågående projektsamarbetet men ocksä samordnas så att en utvärdering eller en utbildningsinsats även sätts in i ett sammanhang för att maximera förståelsen och spridning av resultaten. Kvalitctssäkring och kapacitetsutveckling är programmets två ben och de huvudsakliga målgrupperna är: 18

19 TCOr BISTÅNDSNAMND 1. Kansliets personal i relation till avtaisparter 2. De svenska förbunden för användande i sina samarbeten 3. De globala fackliga federationerna Rcsultawppfyllelse Kapacitetsutvecklingsprogrammets struktur började ta form under 2014, men rekryteringen av en metodsamordnare dröjde till mitten av september, vilket bland annat lett till ett underutnyttjande av programmedlen. Flera processer för projektutvärdcringar har påbörjats under året men ingen kom i egentlig och kostnadsmässig mening igång under året. Däremot avslutades en större impact utvärdering inom det globala facket UNI i Vietnam. Programmet bekostade ett lärande seminarium med deltagare från tiotalet olika svenska fackförbund, UNI:s centralkontor i Geneve och dess regionkontor i Asien. Ingen tematisk utvärdering utöver miljöutvärderingen, som bekostas under annat anslag, har påbörjats under Un ärdering av programformen har flyttats till En LFA-workshop med fokus på projektplanering och kommunikation i Botswana ledde till ökade kunskaper hos deltagarna och Transportarbetarförbundet ansäg att det fördjupade projektbesökets form skulle vara önskvärt även i andra länder. De identifierade svagheter i ett av projektens interna finansiella styrning och därför sattes också en kapacitetutbildning inom finansiell kontroll in för de ansvariga i projektet. IF Metall och Pappers bilaterala projekt i Indonesien besöktes i september för organi sationsbedömningar, en mindre ekonomiutbildning med planering och uppföljningsfokus och deltagande vid ett möte för halvärsrapportering. De bilaterala projekten är utmanande för de svenska förbunden eftersom de kräver mycket mer tid och engagemang för både projektekonomi och kontextuell kunskap. Besöket var ett sätt att uppmärksamma behov av förbättringar. 1 maj genomfördes en LFA- och miljölinsutbildning i Nairobi med deltagare frän sju olika regionala kontor för de globala facken. LFA-utbildningar i Singapore och Johannesburg för IndustriAlls regionala partners, frän fem respektive sju olika länder, genomfördes i oktober och november. Flera av deltagarna svarade i uppföljningsenkäten att de för första gången förstått LFA metoden och känner sig redo att använda den i projektets framtida planering, uppföljning och utvärdering. Vissa tycker sig nu också själva kunna utbilda i metoden. Utbildning i LFA och ekonomi för FIM.:s nystartade medlemsförbund i Sydafrika har ocksä genomförts. LFA utbildningen togs emot positivt och var välbehövlig eftersom kunskapen om hur man planerar och följer upp ett projekt var väldigt läg. Under ekonomiutbildningen identifierades svagheter i projektets finansiella styrning och ytterligare kapacitetutbildning kommer att krävas för projektet. En workshop för ekonomer inom sex globala fack anordnades i Geneve i december. Syftet var att skapa ett nätverk fiir utbyte mellan ekonomer. Workshopen ledde till insikter om hur viktigt det är med samarbete mellan programhandläggare och ekonomer inom varje globalt 19

20 20 som ett tema som gruppen skulle vilja lära sig mer om. Z LO-TCO deltagarna var att kunskapen om förankrad kommunikation behöver öka, eftersom ökat förtroende, demokrati och transparens är så pass viktiga delar i ett projekt. Utbildningen förbund genomfördes i november i syfte att mer konsekvent föra in En utbildning i CommunicationforDeve/opmeni (C4D) för kanslipersonal och ca tio svenska kommunikationsaktiviteter som en naturlig dcli planering och genomförande av urvccldingsprojekten och i dialogen med medlemmar och allmänhet i Sverige. En slutsats av fack när planer och rapporter för projekten tas fram. Frågor om anti-korruption identifierades kommer att följas av ytterligare C4D aktiviteter under projektperioden. En RASCI-workshop (partnership workshop) genomfördes för LO:s nya ingen kostnad gått till detta. En genomgång av material som går ut till partners har påbörjats, men utöver arbetstid har samarbetsorganisation GEFONT i Nepal. Workshopen tydliggjorde de olika rollerna inom både programutvärderingen och de tematiska utvärderingarna, men även några av dc deltagande länder. Olika parters roller tydliggjordes och deltagarna visade en ökad förståelse workshop anordnades även ijohannesburg för ett av projekten inom ICN, med samtliga sex projektet och deltagarna tyckte att det var en mycket bra start på projektet. En RASCI Förändringar och avvikelser för sina respektive ansvarsområden. kapacitetsstärkande insatserna för de globala facken samt kostnader för vidarcutvecidingen av Vissa aktiviteter kunde inte genomföras under 2014 och planeras istället för Detta gäller LO-TCO Biståndsnämnds projekthanteringssystem och material. specifika uppföljningsinstrument under 2014, har all ekonomisk redovisning utgått från Riskhantering under perioden Uppföljning av LO-TCO Bisrändsnämnd kvittoredovisning kontrollerad av kansliet i Sverige. Löpande beslut om insatser fattas av Eftersom kapacitetsun ecldingsprogrammet inte tagit fram speciella avtalsmallar eller andra kansliets ledningsgrupp och vid större summor (ej budgeterat, över SEK50 000) i samråd med seyrelseordföranden. Programmets resultat kommer att följas upp under framförallt år tre, genom att följa projekten och målgmppernas utveckling mot stärkt kapacitet och bättre resultamppfyllelse i projekten.

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad 3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad Informell ekonomi en utmaning för facket Indiska järnvägen är den största statliga arbetsgivaren i Indien med 1,4 millioner fastanställda med en hög facklig anslutning.

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system)

Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system) Misstankar om korruption och oegentligheter 2012 Sammanfattning Totalt inkom det 120 anmälningar med misstankar om korruption/oegentligheter till Sida under året. Det är en markant ökning sedan rapporten

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 2.1 Inledning Denna verksamhetsberättelse syftar till att övergripande redovisa 2010 års verksamhet samt ge våra svenska samarbetspartners insyn i det vi gör. Verksamhetsberättelsen ska också uppfylla

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Översikt över kongressveckan

Översikt över kongressveckan Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 1-5 december 2013, Bangkok,

Läs mer

Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd

Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd Antagna av styrelsen 2006-06-21 Inledning LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan mellan LO och TCO för internationellt fackligt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD Bättre arbetsvillkor för alla världens hushållsanställda FAKTA: HUSHÅLLSANSTÄLLDA En hushållsanställd är en person

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar

Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar 3 maj 2010 Internationella enheten RIKTLINJER Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar Enligt Lärarförbundets stadgar, program och verksamhetsinriktning ska det fackliga arbetet bedrivas

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Runtom i världen utestängs homo- bi- transoch queerpersoner (hbtq) från arbetsmarknaden bara för att de inte upplevs följa normen. Svensk och internationell fackföreningsrörelse måste

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag Stark tillsammans Verksamhetsförslag Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag vid Handels kongress 6 I världen Stark tillsammans i världen. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 43. Facklig organisering en väg

Läs mer

8. Organisationsutveckling

8. Organisationsutveckling 8.1 LO-TCO Biståndsnämnd vision och verksamhetsinriktning Situationen på den globala arbetsmarknaden har, sedan ansökan skrevs 2009, inte förändrats mycket. Fortfarande är 200 miljoner arbetslösa i världen,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer