innehåll verksamhetsberättelse 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll verksamhetsberättelse 2003"

Transkript

1 innehåll verksamhetsberättelse Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen Förvaltning Rektor Ledningsgruppen Antagningsnämnden Examensnämnden Forskningsnämnden Studentsamverkansgruppen Branschråden Branschrådet för utbildningsprogrammet för företagsekonomi t o m Branschrådet för utbildningsprogrammet för vård t o m Branschrådet för högskolans sjöfartsinriktade utbildningar t o m Institutionerna Prefekterna Lärarkollegiet De programansvariga Examensinriktad utbildning Programråden Utbildningsprogrammen Institutionen för ekonomi, turism och vård (ETV) Institutionen för sjöfart och teknik (ST) Öppna högskolan Biblioteket Internationell verksamhet Sokrates/Erasmus-avtal Nordplus-nätverk...25 Leonardo da Vinci-projekt EU-projekt...27 HAND-projektet...27 DigIT-projektet Inkomster och utgifter Högskolans personal...32 Rektor...32 Förvaltning...32 Lärare...32 Timlärare och gästföreläsare...33 Teknisk personal...35 Kursadministration...35 Studieadministration...35 Kanslipersonal...35 Övrig personal...36 Projekt...36 Köptjänster Studerande...38 Inskrivna studerande hösten Statistiska uppgifter...40 Avlagda yrkeshögskoleexamina Utexaminerade med yrkeshögskoleexamen per program...42 Antal studerande hösten Antal studerande hösten 2003 per program, årskurs och könsfördelning...43 Antal studerande hösten 2003 regionsvis...43 Antal studerande kommunvis...43 Deltagare i Öppna högskolans verksamhet Övriga externa kurser...46 HAND-projektet, kurser Sjöfartskurser Stipendier Fortbildning och internationellt samarbete...48 Fortbildning och konferenser...48 Studiebesök och specialkurser...50 Internationellt utbyte Sokrates/Erasmus Nordplus Examensarbeten Uppdrag Vetenskapliga uppdrag, publikationer, pris ISSN P R O D U K T I O N : A T H O M E Å L A N D

2 2

3 1.Bakgrund Denna ver ksamhe t sb er ä t t else r e dogör för Högskolans p å Å land ver ksamhe t under p erioden För a t t dokument er a den ver ksamhe t som f anns hösten s amt ver ksamhe t en v id Å lands y r ke shögskola f r am till och med har data t agi t s med även f r ån Den 1 januari 2003 inledde Högskolan på Åland sin verksamhet då tidigare Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanfördes i en gemensam organisation. Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk upphörde samtidigt att vara egna institutioner. Landskapet Åland är huvudman för verksamheten, som bedrivs med stöd av landskapslagen om Högskolan på Åland (ÅFS 81/2002) och landskapsförordningen om Högskolan på Åland (ÅFS 87/2002). 3 Högskolans utbildningsutbud är inledningsvis en direkt fortsättning på det tidigare utbudet inom Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola. Den examensinriktade yrkeshögskoleutbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen genomförs inom utbildningsprogrammen för elektroteknik, företagsekonomi, hotell- och restaurangservice, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård. Dessutom finns kursutbildning till vaktmaskinmästare, vaktstyrman samt i ledarskap inom social- och hälsovård. Utbildningen till vaktmaskinmästare motsvarar de två första åren av programmet för maskinteknik och är även helt integrerad i programmets verksamhet. Vid högskolan bedrivs härutöver kursverksamhet, fortbildningsverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, kunskapsspridning och samverkan med det omgivande samhället samt biblioteks- och informationsverksamhet.

4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 En attraktiv högskola I fokus under verksamhetsåret har våra studerande stått, jämsides med utvecklingen av utbildningarna och högskolans kursverksamhet. Vi kan glädja oss åt ett ökat antal sökande till motsvarande utbildningar jämfört med året innan och att vi kunnat ta emot 92 nya heltidsstuderande till våra utbildningar. Sammanlagt kunde högskolan under hösten 2003 räkna in 380 studerande som under åren 2004 till 2007 avser avlägga en yrkeshögskoleexamen eller avsluta en tvåårig kursutbildning. Under verksamhetsåret har 48 avlagt yrkeshögskoleexamen varav 24 inom de sjöfartsinriktade utbildningarna och sammanlagt 24 inom IT, handel och turism. Inom våra sjöfartsinriktade utbildningar fanns under hösten 156 studerande där fördelningen mellan däck och maskin är i det närmaste fifty-fifty. Inom handel och turism hade högskolan under hösten 124 studerande, inom vårdutbildningarna sammanlagt 52 och inom el och IT sammanlagt 48 studerande. Inom kursverksamheten hade högskolan ca 2000 kursdeltagare under året. Våra studerande inom kursverksamheten har deltagit i akademiska kurser, kurser vid utbildningsprogrammen eller fortbildningskurser. Av de sistnämnda utgörs en stor del av kurser inom sjöfartsområdet som vi genomför i ett nära samarbete med Ålands sjösäkerhetscentrum. Högskolans examensinriktade utbildningar förefaller vara mycket väl anpassade till åländska behov.

5 Inom sjöfart särskilt maskinteknik - och hälsovård finns idag ett uttalat behov. I rapporter och utredningar aviseras inom några få år stora pensionsavgångar bland däcks- och maskinbefäl, inom handel och administration och inom teknikområdet. Framtiden ser således mycket ljus ut för våra blivande sjökaptener, övermaskinmästare, företagsekonomer, ingenjörer och sjukskötare. Turismsektorn framhålls som en av landskapets framtidssektorer liksom IT-sektorn och våra utexaminerade hotell- och restaurangadministratörer och systemutvecklare uppskattas av det åländska arbetslivet. Vi kan nu efter att i tre år ha utexaminerat högskoleutbildade med yrkeshögskoleexamen på Åland se att de utexaminerade placerar sig mycket bra i det åländska närings- och arbetslivet. Vår yrkeshögskoleexamen som är en högskoleexamen med klar yrkesprofil mottas väl i det åländska samhällets olika sektorer. Våra studerande får också en bra och nära kontakt med arbetslivet under studietiden så som vi avsett. Systemet fungerar således bra! Högskolan på Åland är förvaltningsmyndighet under Ålands landskapsstyrelse med landskapet Åland som huvudman. Förvaltningen och verksamheten regleras av LL om Högskolan på Åland (ÅFS 81/2002) och stadganden och beslut med stöd av den. Under första verksamhetsåret har ett antal steg har tagits mot utformningen av en modern högskola i det åländska samhället. En lätt organisation (jfr. sid. 9) har skapats för en högskola med sju högskoleutbildningar, öppen kursverksamhet, forsknings- och informationsverksamhet samt stödfunktioner. För den examensinriktade utbildningen finns två institutioner och för den öppna kursverksamheten och biblioteks- och informationstjänsterna finns varsin enhet. För antagningsärenden, examensärenden och forskningsfrågor finns tre nämnder. Högsta beslutande organ för högskolan är styrelsen och den operativa ledningen sköts av rektor biträdd av en ledningsgrupp och centralförvaltningen. För direktkommunikation mellan högskolans ledning och de studerande finns en särskild studerandesamverkansgrupp. Högskolans ordinarie lärarkår har under det första verksamhetsåret uppgått till sammanlagt trettiotvå personer. Såväl vid de examensinriktade utbildningarna som inom kursverksamheten anlitas härutöver en mängd timlärare och föreläsare. Bland timlärarna och gästföreläsarna återfinns lärare vid de åländska gymnasialstadieskolorna, föreläsare från omkringliggande universitet samt personer med specialistkunnande. Högskolan på Åland är privilegierad som kan erbjuda de studerande såväl många kompetenta egna lärare som intressanta gästföreläsare. Att komma till Åland och hålla högskolekurser och få arbeta med våra studerande är uppskattat idag. Högskolan har inte haft några problem att locka såväl goda föreläsare från universitet och högskolor i omkringliggande regioner som specialister inom vitt skilda ämnesområden. I det utvecklade utbildningsavtalet som ingicks mellan Ålands landskapsstyrelse och högskolan sägs att cirka hundra studerande per år ska tas in till den examensunriktade utbildningen under de närmaste åren. Liksom tidigare, under yrkeshögskoletiden, är det inte meningen att ta in studerande till samtliga utbildningsprogram varje år. En lyckad marknadsföring av utbildningarna och därefter beslut om vilka utbildningar som startar årligen är styrelsens utmaning och ansvar. Som årligt resultatmål för har i utbildningsavtalet med landskapsstyrelsen fastställts 400 heltidsstuderande vid högskolan och gällande enheten Öppna högskolan har resultatmålet fastställts till 1850 kursdeltagare. Den utveckling vi blickar fram emot är att, förutom undervisning på högskolenivå, bedriva forskning i en utökad omfattning. Under kommande läsår bör vi vid högskolan finna form och finansiering för forskningsprojekt där våra lärare är engagerade. Vi strävar efter att samarbeta med andra högskolor och med näringslivet i dessa forskningsprojekt. Redan i dag görs många examensarbeten vid högskolan i samarbete med näringslivet och en uppbyggd forskningsverksamhet kommer att bidra till ännu mer bredd och djup i våra studerandes examensarbeten. Högskolans tredje uppgift, samverkan med samhället och information om ny kunskap till verksamheter och organisationer utanför högskolan, är ytterligare en utmaning för högskolan för framtiden. Närheten till och intresset för högskolan hos näringslivet, arbetslivet samt organisationer och föreningar borgar dock för att vår högskola skall lyckas med denna mycket viktiga uppgift. Agneta Eriksson-Granskog Rektor 5

6 6 Verksamhetens målsättning Högskolan på Åland ska vara: en regional profilhögskola som utgår från och utgör ett medel vid utvecklingen av ett åländskt arbets- och näringsliv i nationell och internationell samverkan; en kreativ samarbetsmiljö och pedagogisk inlärningsmiljö präglad av en helhetskoordinering av högskolan, där de studerandes inflytande beaktas på samtliga nivåer; en innovativ och nydanande högskola som tillgodoser behovet av högre utbildning i landskapet med forskningsnätverk nationellt och internationellt; en central aktör i forsknings- och utvecklingsverksamheten i landskapet baserat på ett utbildnings- och forskningspolitiskt program, som utarbetas i samråd mellan högskolan och landskapsstyrelsen; en aktiv aktör i ett innovationssystem på Åland bestående av högskola, näringsliv och offentlig förvaltning; en internationellt erkänd högskola i dynamisk utveckling och tillväxt i paritet med arbetslivets och hela det åländska samhällets behov och förutsättningar.

7 Forskning och utveckling 7 Högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) avser i huvudsak olika forsknings- och utvecklingsprojekt, tjänster, sakkunniguppdrag och utredningar som högskolan deltar i eller ansvarar för. Forskningsverksamheten fokuseras på tillämpad forskning medan utvecklingsverksamheten innebär att på ett systematiskt sätt använda kunskap förvärvad med tillhjälp av forskning och/eller praktisk erfarenhet. Högskolan skall arbeta med forskning och utveckling som stöder undervisningen och regionen. Målet är att under perioden starta upp forskningsverksamhet i anslutning till utbildningsprogrammen. Strävan är samtidigt att kunna finansiera en stor del av forskningen via externa medel. Högskolan har för avsikt att inom forskningsoch utvecklingsverksamheten utveckla sin interna kompetens för att leda och delta i projekt av olika slag, projekt som stöder hög- skolans kärnverksamhet i vid mening, men högskolans FoU-verksamhet utgör självklart en viktig och nödvändig kärnuppgift som ska integreras i högskolans hela verksamhet. Högskolans styrelse berörde FoU-frågorna ett flertal gånger under året, både i samband med beredningen av utbildningsavtalet, budgeten för år 2004 och högskolans strategiska utveckling. Styrelsen har med stöd av högskolelagen och utbildningsavtalet prioriterat en fortsatt utveckling av högskolans FoU-verksamhet med strävan att inrätta en tjänst eller ett projektuppdrag för forskning och utveckling vid högskolan och att tillsammans med landskapsstyrelsen utarbeta ett utbildnings- och forskningspolitiskt program för landskapet för åren Högskolan deltar i kostnaderna för projektet Ålands kyrkor, som är ett samarbetsprojekt med Åbo Akademi och leds av filosofie doktor Åsa Ringbom. Projektet fortgår fram till år 2010.

8 2. Organisation Organisation Styrelsen Ledningsgrupp Rektor Antagningsnämnd Examensnämnd Forskningsnämnd Förvaltning Öppna högskolan Bibliotek Institutionen f ekonomi, turism och vård Institutionen f sjöfart och teknik 8 ekonomi Företagsekonomi Hot & rest.service Vård service Elektroteknik Sjöfart, sjökapten Maskinteknik, övermaskinmästare sjöfart it Informationsteknik Studerandekår De studerande vid högskolan utgör en studerandekår. Studerandekårens främsta mål är att vara den sammankopplande länk som de studerande vid högskolan behöver för att främja studierelaterade frågor av både direkt och indirekt karaktär. Studerandekåren utser ett studeranderåd som kan framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör högskolans verksamhet. Utöver nämnda verksamhetsområden har studerandekåren inom högskolan på Åland som målsättning att verka för ett rikt studentliv och inspirerande studiemiljö. Ordförande och viceordförande för studeranderådet utses av rådet. Studerandekåren SKÅHLA:s styrelse Jens Kvarnström, ordförande Jeanette Blomqvist, viceordförande Joakim Axén sekreterare Josefin Lindström, kassör Sandra Jansson, ordf. för festkommittén Lars-Edvin Johansson Studerandekåren får årligen ett understöd för sin verksamhet av högskolan. Storleken på understödet fastställs i högskolans budget. Studerandekåren kan uppbära medlemsavgifter för finansiering av sin verksamhet om den är förenlig med studerandekårens syfte.

9 Styrelse för Högskolan på Åland Styrelsen för Högskolan på Åland ansvarar för planering och genomförande av högskolans alla angelägenheter, pedagogiska, vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Styrelsen tillsattes av Ålands landskapsstyrelse som samtidigt utsåg ordförande och ordförande. Föredragande i styrelsen är högskolans rektor. vice- Styrelsens medlemmar är: Ordförande Henning Lindström VD, Ålands Energi Ab Viceordförande Eva Mikkola-Karlström t.o.m VVD, Godby Shipping Medlemmar Barbro Gustafsson Docent, Karolinska institutet Lars Hassel Professor, Åbo Akademi Kaj Jansson Teknisk direktör, Viking Line 9 Ersättare Gunilla Blomroos Personalchef, Ålandsbanken Gunnel Ekelund Bibliotekarie, Mariehamns stadsbibliotek Anders Gustafsson Ingenjör, Pedago Medlemmar Jeanette Blomqvist (studeranderepresentant) Studerande, Högskolan på Åland Lennart Isaksson Ingenjör, Eriksson Capital Dan Nordman Lektor, Ålands lyceum Anne-Christine Silander Utbildningschef, Eckerölinjen Katarina Ulenius (personalrepresentant) Lektor, Högskolan på Åland Personliga ersättare Josefin Lindström (för Jeanette Blomqvist) Studerande, Högskolan på Åland Brittmari Wikström (för Katarina Ulenius) Enhetschef, Högskolan på Åland Styrelsen har under hösten 2002 och år 2003 sammanträtt 26 gånger och i mötesprotokollen ingår sammanlagt 267 paragrafer. Föredragande i styrelsen var vik. byråchef Elisabeth Storfors. Föredragande var rektor Agneta Eriksson-Granskog.

10 3. Förvaltning Rektor Den operativa ledningen av högskolan utövas av rektorn vid Högskolan på Åland. Till första rektor för Högskolan på Åland utnämnde landskapsstyrelsen fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog. Ledningsgruppen För att bistå rektor vid beredning av ärenden till styrelsen och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten inrättade styrelsen den 11 april 2003 en ledningsgrupp. I ledningsgruppens uppdrag ingår även att godkänna högskolans kursbeskrivningar samt besluta om högskolans terminer och om andra angelägenheter som rektor beslutar. Därutöver ska ledningsgruppen bereda tillsättandet av programansvariga och tillsätta valnämnder för personalen i samband med val inom högskolan. Ledningsgruppen hade 28 möten under året och bestod av Agneta Eriksson-Granskog rektor, ordförande Suzanne Donner bibliotekarie Gösta Helander... planerings- och utvecklingschef Göran Henriksson prefekt Katarina Ulenius prefekt Brittmari Wikström enhetschef 10 Antagningsnämnden Styrelsen har tillsatt en antagningsnämnd med huvudsaklig uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram och till specialiseringsstudier vid högskolan. Antagningsnämnden har haft nio möten under året. I nämnden ingick: Agneta Eriksson-Granskog, rektor, ordförande Jeanette Höstman studiesekreterare, sekreterare Christer Kullman programansvarig Stina Torvaldson studiehandledare Katarina Ulenius prefekt Examensnämnden Styrelsen har tillsatt en examensnämnd med huvudsaklig uppgift att uppgöra förslag till bedömningsanvisningar samt bereda examensordning och behandla rättelseyrkanden gällande studieprestationer. Examensnämndens sammansättning var Mikaela Björkholm enhetschef (t.o.m ) Philippe Chanfreau överlärare (fr.o.m ) Göran Henriksson prefekt Samu Mäkelä lektor Harry Nordlund lektor Brittmari Wikström enhetschef Forskningsnämnden Styrelsen har beslutat att tillsätta en forskningsnämnd för en treårig mandatperiod med uppgift att fördela forskningsmedel och utveckla högskolans forskningsstrategi och högskolans forskning. Nämnden kan även handha andra uppgifter om styrelsen så beslutar. Studentsamverkansgruppen Rektor, prefekterna, studiesekreteraren, ordförande för studerandekåren och representanter för samtliga programråd bildar studentsamverkansgruppen. Gruppen är ett diskussionsforum där synpunkter från de studerande och från högskoleledningen möts. Rektor är ordförande, studiesekreteraren sekreterare och gruppen möts en gång per termin.

11 Branschråden Styrelsen kan tillsätta branschråd för tre år med uppgift att utgöra en förbindelselänk mellan högskolan och näringslivet/arbetslivet i det omgivande samhället. Under året tillsattes tre branschråd: Branschrådet för utbildningsprogrammet för företagsekonomi t o m Johan Eriksson VD, Ålands handelskammare Conny Friman koncernredovisningschef, Chips Ab Oy Carin Holmqvist Ålands landskapsstyrelse/näringsavdelningen Dan Johansson transportchef, Posten på Åland Björn Kalm VD, Optinova Ab Jonny Mattsson ombudsman, Ålands Företagareförening r.f. Erika Sjölund VD, Ålands Företagsbyrå Kristina Svedmark projektledare, Högskolan på Åland Branschrådet för utbildningsprogrammet för vård t o m 31.12,2005 Jana Andersson föreståndare, Socialomsorgen/äldrevård Birgitta Hermans överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/primärvården Kirsi Jansson lektor, Ålands vårdinstitut Maj Karlsson sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård specialsjukvården Bengt Michelsson förvaltningsöverskötare, Ålands hälso- och sjukvård/förvaltning Eivor Nikander hälso- och sjukvårdsinspektör, Ålands landskapsstyrelse Kaj-Gunnar Sjölund sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård/psykiatrisk vård Branschrådet för högskolans sjöfartsinriktade utbildningar t o m Rolf Andersson befälhavare, Ålands landskapsstyrelse, repr. Skeppsbefälsföreningen Bo-Gustav Donning säkerhetschef på Eckerölinjen, representerar Ålands redarförening Gun Erikson-Hjerling VD på Rederi Ab Gustaf Erikson, representerar Ålands redarförening Wiveca Eriksson studiehandledare, Ålands sjömansskola Ulf Hagström teknisk inspektör, Viking Line Abp Berndt Jansson elmästare, Birka Line Dick Jansson VD, SAJ instrument Kenneth Johansson driftsansvarig, Ålands Energi Ab Ove Karlsson personalchef på Viking Line, representerar Ålands redarförening Hans Palin övermaskinmästare, Ålands energi- och sjöfartstekniska förening Anton Sjöholm verksamhetsledare, Maskinbefälsförbundet Stina Torvaldson studiehandledare, Högskolan på Åland Olof Widén VD, sjökapten, representerar sfraktfartygsföreningen 11

12 12 Institutionerna Den examensinriktade utbildningen och till den hörande fortbildning, uppdrag och forskning finns vid två institutioner. Vid institutionen för ekonomi, turism och vård (ETV) finns utbildningsprogrammen för företagsekonomi, hotell- och restaurangservice och vård och vid institutionen för sjöfart och teknik (ST) finns utbildningsprogrammen för elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart. De leds av varsin prefekt som är underställd rektor. Prefekterna Varje institution leds av en prefekt. Prefekten är samtidigt chef och pedagogisk ledare för lärare och personal vid institutionen. Prefekten utses för en treårsperiod av styrelsen på förslag av undervisningspersonalen vid de program som finns vid institutionen. Styrelsen utsåg den 5 maj 2003 prefekter för institutionerna för tiden : Prefekter Göran Henriksson Institutionen för sjöfart och teknik Katarina Ulenius Institutionen för ekonomi, turism och vård

13 13 Lärarkollegiet I högskolans lärarkollegium ingår samtliga överlärare, lektorer och timlärare i huvudsyssla. Kollegiet organiserar sin verksamhet på det sätt som kollegiet självt beslutar. Kollegiet kan framställa förslag och fungera som remissinstans i frågor som rör verksamheten. De programansvariga Vart och ett av de sju utbildningsprogrammen vid högskolan har en programansvarig lärare, som leder, övervakar och utvecklar sitt utbildningsprogram och fungerar som formell examinator för kurserna på utbildningsprogrammet. De ansvariga programär Företagsekonomi Christer Kullman ( ) Maskinteknik Hans Lavonius ( ) Sjöfart Bengt Malmberg ( ) Vård Katarina Ulenius ( ) Angela Sjöberg ( ) Informationsteknik Patrick Sjöberg ( ) Elektroteknik Rune Andersson ( ) Matias Waller ( ) Hotell- och restaurangservice Samu Mäkelä ( ) Hubertus von Frenckell ( )

14 4. Examensinriktad utbildning Den examensinriktade utbildningen (yrkeshögskoleutbildningen) skall enligt LL om Högskolan på Åland (ÅFS 81/2002) och LF om Högskolan på Åland (ÅFS 87/2002) med gymnasialstadieutbildningen som grund och utgående från arbetslivets krav och samhällets behov ge den studerande fördjupade kunskaper av hög kvalitet. Utbildningen ordnas i form av utbildningsprogram som leder till yrkeshögskoleexamen och i form av kurser i de ämnen och i den omfattning som bestäms i utbildningsplanen. Utbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter inom det aktuella utbildningsområdet, ge den studerande förmåga till självständig och kritisk bedömning och självständig problemlösning, ge den studerande beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt utveckla förmågan och intresset att följa kunskapsutvecklingen. Utbildningen skall allsidigt utveckla de studerandes kommunikativa och sociala kompetens. Utbildningen byggs upp i utbildningsprogram som består av kursbundna studier (grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, och examensarbete) samt praktik. För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan och en programansvarig person. Utbildningsplanerna antas av högskolans styrelse. Programråden Varje utbildningsprogram har ett eget programråd som är ett diskussionsforum och en mötesplats för studerande på programmet och programansvarig. Mötena protokollförs i den utsträckning rådet beslutar. Vid mötena kan även andra studerande och berörd personal delta. Utbildningsprogrammen utgör utbildningshelheter. De omfattar minst 120 sv och högst 180 sv. De högskoleexamina som får avläggas vid högskolan är 14 Examensbenämning 1) yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi... Företagsekonom YH 2) yrkeshögskoleexamen i hotell- och restaurangservice... Hotell- och restaurangadministratör YH 3) yrkeshögskoleexamen i hälsovård... Sjukskötare YH 4) yrkeshögskoleexamen i informationsteknik... Systemvetare YH 5) yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi... Systemvetare YH 6) yrkeshögskoleexamen i sjöfart... Sjökapten YH 7) yrkeshögskoleexamen i teknik... Ingenjör YH

15 15 De utbildningsprogram som finns vid högskolan är Utbildningsprogrammen kursbundna studier omfattning praktik totalt Elektroteknik - automation 140 sv 20 sv 160 sv - elmästare: fartygsautomation 140 sv 20 sv 160 sv - elmästare, vaktmaskinmästare: fartygsautomat. m maskinteknik 144 sv 36 sv 180 sv Företagsekonomi - redovisning och ekonomistyrning 120 sv 20 sv 140 sv - logistik 120 sv 20 sv 140 sv Hotell- och restaurangservice - restaurang och gastronomi 120 sv 40 sv 160 sv - hotell- och konferenstjänster 120 sv 40 sv 160 sv Informationsteknik - mjukvaruutveckling 120 sv sv - mjukvaruutveckling med ekonomi 150 sv 10 sv 160 sv - datateknik 150 sv 10 sv 160 sv Maskinteknik - maskinbefäl: energi- och fartygsmaskinteknik 144 sv 36 sv 180 sv Sjöfart - sjökapten 140 sv 40 sv 180 sv Vård - sjukskötare 90 sv 50 sv 140 sv

16 16 Institutionen för ekonomi, turism och vård (ETV) Högskolans utbildningsprogram för företagsekonomi, hotell- och restaurangservice och vård bildar institutionen för ekonomi, turism och vård. Verksamheten bedrivs på Neptunigatan 17, Strandgatan 1 och Östra skolgatan 2. Studerandekansliet finns på Neptunigatan 17. Inom institutionen finns tolv heltidsanställda lärare. Förutom dessa undervisar även timlärare och övriga externa föreläsare inom programmen. Sedan fungerar vid varje program en av lärarna som studiehandledare. Institutionen har fr.o.m. augusti 2003 varannan vecka haft institutionsmöten, där prefekten, de programansvariga, studiehandledarna och studerandekansliet deltar. Institutionens målsättning är att bedriva undervisning och utvecklingsarbete med en uttalad förankring i arbets- och näringsliv samt att utveckla samarbetet mellan programmen och över institutionsgränserna. I denna målsättning ingår ett målinriktat arbete med utveckling av kurser, kursinnehåll och pedagogiska strategier samt strävan att utveckla färdigheter och kompetens inom pedagogik, forskning och utvecklingsarbete. Detta sker genom kontinuerlig fortbildning och kompetenshöjande studier såsom doktorandstudier. Programmet för hotell- och restaurangservice har inriktningarna restaurang och gastronomi och leder till examen Hotell- och restaurangadministratör YH. Utbildningsprogrammet ger tekniska och administrativa färdigheter för såväl studerande med ambitioner till internationell karriär som till den med planer på att starta egen lokal affärsverksamhet. Tio hotell- och restaurangadministratörer har utdimitterats under året. Studerande inom utbildningsprogrammet företagsekonomi har inriktningarna redovisning och ekonomistyrning och logistik och leder till examen Företagsekonom YH. De studerande förbereds för arbete inom såväl näringslivets olika grenar som inom offentlig förvaltning. Särskild vikt fästs vid färdigheter inom marknadsföring, logistik, ekonomistyrning och administration för arbete inom effektiva och lärande organisationer. Studerande inom inriktningsalternativet ekonomistyrning ges dessutom möjlighet att avlägga sådan högskoleexamen som krävs för att vara

17 behörig att avlägga GRM-examen. Tio företagsekonomer har utdimitterats under året. Programmet för vård leder till examen Sjukskötare YH. Studerande inom utbildningsprogrammet vård erhåller legitimation som sjukskötare i Finland och kan efter avlagd examen arbeta inom nordiska och EU-länder. Studerande förbereds för arbete inom såväl den offentliga som privata hälso- och sjukvårdssektorn. Särskild vikt fästs vid de färdigheter inom vårdteori, vårdutveckling och utvecklingsarbete som krävs för att utöva vård i ett samhälle som kännetecknas av snabb utveckling inom teknologi och höga förväntningar på människocentrering och professionellt bemötande. Ingen studerande utdimitterades från programmet under året. Vid institutionen pågår även en specialiseringsutbildning Ledarskap inom social- och hälsovård omfattande 40 sv. 17

18 Institutionen för sjöfart och teknik (ST) Högskolans pr ogr am för elek t r o t ek nik, infor ma tions t ek nik, mask in t ek nik och sjöfar t bildar ins titutionen t t ionen för sjöfar t och t ek nik. Ver ksamhe t en b e dr i v s p å Nav igationsskolegr änd 2 och p å Neptunigatan De studerande på programmet för elektroteknik kan välja mellan inriktningarna automationsteknik och fartygsautomation. Omfattningen är 160/180 sv. Examen inom programmet (Ingenjör YH) med inriktning fartygsautomation berättigar efter föreskriven praktik till behörighetsbrev som elmästare. Studerande kan även avlägga kurser som ger behörighetsbrev som vaktmaskinmästare. En ingenjör har utdimitterats under året. Programmet för informationsteknik har inriktningen mjukvaruutveckling. Studerande kan välja att läsa 120 sv (Systemvetare YH) eller 160 sv med inriktning på ekonomi (Systemvetare YH) eller datateknik (Ingenjör YH). Tre systemvetare har utdimitterats under året. Programmet för maskinteknik har inriktningen fartygsmaskin- och energiteknik. Omfattningen är 180 sv. Studerande som väljer de sjöinriktade kurserna har möj- lighet att erhålla behörighetsbrev som vaktmaskinmästare för fartyg efter två års studier. Examen inom programmet (Ingenjör YH) berättigar till behörighetsbrev som maskinmästare och övermaskinmästare efter föreskriven praktik. Under året har 12 ingenjörer utdimitterats och 15 studerande erhållit behörighetsbrev som vaktmaskinmästare. Programmet för sjöfart har inriktningen sjökapten. Omfattningen är 180 sv. Studerande har möjlighet att erhålla behörighetsbrev som vaktstyrman efter ca tre års studier. Examen inom programmet (Sjökapten YH) berättigar till behörighetsbrev som överstyrman och sjökapten efter föreskriven praktik. Sammanlagt 11 sjökaptener har utdimitterats under året och nio studerande har erhållit behörighetsbrev som vaktstyrman. Nya studerande togs in höstterminen 2003 till alla utbildningsprogram förutom elektroteknik. Vid institutionen genomförs vidare en utbildning om 88,5 sv till vaktmaskinmästare med möjlighet att fortsätta till ingenjör YH, maskinteknik och en särskild vaktstyrmansutbildning om sv. Det pågår ett utvecklingsarbete med att samköra brygg- och maskinrumssimulatorerna och 2003 hade arbetet framskridit så långt att gemensamma övningar kunde genomföras. Programmet för informationsteknik har ingått ett samarbete med museibyrån för att presentera digitaliseringen av Bomarsunds fästning på Internet. Samarbetspartners är Glasgow Caledonian University via ett Sokratesavtal samt Högskolan i Gjövik via Nordplusnätverket NNIT.

19 19

20 5. Öppna högskolan 20 Öppna högskolan (fd. Å lands h ö g skola ) a n s v a r a r f ör högskolans öppna ver ks amhet. Verksamheten består av kur ser, öppna för eläsningar och seminarier s amt uppdr agsu t bildning och planer as u t gående f r ån s amhälle t s, högskolans e gna och ensk ildas b ehov och önskemål. Enhe t en handhar även högskolans t en t amensser v ic e. Ver ksamhe t en v id Öppna högskolan leds av en enhe t schef och u t budet f asts t älls av r ek t or. Den öppna verksamheten är öppen för alla intresserade och består av akademiska kurser, fortbildning och uppdragsutbildning samt seminarier och öppna föreläsningar. De akademiska kurserna ordnas i samarbete med etablerade universitet och högskolor. Aktivast har samarbetet varit med Åbo Akademi, men även Konstindustriella högskolan och Svenska handelshögskolan har bidragit med kurser. Under året ordnades 56 akademiska kurser och 13 fortbildningskurser samt språkprov i finska och svenska, dessutom ordnades fem seminarier och åtta öppna föreläsningar, många av dem som samarbetsarrangemang. Bland samarbetena kan nämnas seminariet Spinnsidan i samarbete med Ålands landskapsarkiv och föreläsningar i samarbete med Feministakademin och Folkhälsans infotek. Totalantalet deltagare i Öppna högskolans verksamhet år 2003 var De allra flesta är i åldern år men även ungdomar och äldre söker sig till den öppna kursverksamheten.

21 Utöver detta har enheten även koordinerat de programallmänna kurserna för den examensinriktade undervisningen vid Högskolan på Åland. Öppna högskolan ordnade under året 20 allmänna tentamensdagar, varvid nästan 1000 tentamina skrevs. Därtill erbjuder enheten en ofattande tentamensservice för personer som studerar vid universitet och högskolor utanför Åland men av praktiska skäl vill tentera hemma. Även urvalsprov till ett flertal universitet har man kunnat skriva via Öppna högskolan. De akademiska kurserna är subventionerade medan fortbildnings- och uppdragskurserna är självfinansierande. Öppna högskolans intäkter har under året minskat, vilket delvis berott på att programstuderande vid Högskolan på Åland beretts möjligheter att gratis delta i öppna högskolekurser. Denna möjlighet har å andra sidan glädjande många studerande utnyttjat. på Östra skolgatan 2 i Ålands handelsläroverk. Även andra lokaliteter har nyttjats, såsom Självstyrelsegården, Bild- och formskolan, Mariehamns stadsbibliotek och Eckerö post- och tullhus. Totalantalet deltagare i Öppna högskolans verksamhet år 2003 var Verksamheten i siffror: st antal deltagare Akademiska kurser Fortbildningskurser Seminarier Öppna föreläsningar Språkprov 2 4 Summa Öppna högskolans kansli finns vid Storagatan 9 och undervisningen har huvudsakligen hållits 21

22 6. Biblioteket 22 Högskolebiblioteket ansvarar för att studerande, lärare och forskare har tillgång till ett aktuellt och brett utbud av medier såsom elektroniskt material, tidskrifter, referens- och kurslitteratur. Högskolebiblioteket erbjuder sakkunnig handledning i informationssökning i syfte att de studerande ska bli informationskompetenta, dvs. att de självständigt ska kunna söka, utvärdera och använda information. Informationssökningen ska stöda inlärningen genom att fungera som en integrerad del av undervisningen. Högskolans bibliotek leds av en bibliotekschef. Nämnden för högskolebiblioteket För att bistå bibliotekschefen vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten vid högskolebiblioteket och andra biblioteksfrågor inrättas av rektor en särskild nämnd, som består av en lärare från varje institution, en studerande, en representant för förvaltningen och med bibliotekschefen som ordförande. Nämndens mandatperiod blir tre år. Huvudfunktion Biblioteket handhar informationsförsörjningen inom Högskolan på Åland. Medier som köps in av Högskolan på Åland är sökbara i biblioteksdatabasen Katrina, vilken är gemensam för samtliga offentliga bibliotek på Åland. Dessutom finns

23 % % Mediakostnader Böcker Tidskrifter elektroniskt material som är tillgängligt på högskolans enheter samt i stadsbiblioteket/högskolebiblioteket. Bibliotekspersonalen står till tjänst med handledning i användningen av bibliotekets resurser för såväl studerande som personal vid Högskolan på Åland. Elektroniskt material Totalt: % Lokaler Högskolebibliotekets huvudenhet är fysiskt integrerad i Mariehamns stadsbibliotek. Under 2003 överfördes all litteratur som tillhör högskolan från biblioteken vid vårdinstitutet och handelsläroverket till stadsbiblioteket, detta för att öka tillgängligheten till högskolans medier. Utbildningsprogrammen inom hotell- och restaurangservice betjänas sedan tidigare i sin helhet via högskoleenheten i stadsbiblioteket. Utbildningsprogrammet för sjöfart har fortfarande ett eget referensbibliotek medan kurslitteraturen och annan sjöfartslitteratur är placerad på stadsbiblioteket. Utbildningsprogrammen för teknik har ett eget bibliotek för såväl kurslitteratur som annan teknisk litteratur för utlån, liksom även en tidskriftssamling. Verksamhet Bibliotekets verksamhet utgår till största delen från Mariehamns stadsbibliotek. Bibliotekarierna ansvarar för undervisningen i informationssökning för såväl studerande som lärare. Under året anordnades undervisning i informationssökning för studerande under olika skeden av utbildningen. Lärarna vid Institutionen för ekonomi, turism och vård deltog under hösten i en kurs i informationssökning. Bibliotekets hemsida har förnyats i syfte att skapa ett användbart redskap för informationsresurser. Eftersom högskolans enheter är utspridda i Mariehamn har biblioteket satsat på inköp av elektroniskt material, som är tillgängligt via bibliotekets hemsida för studerande och övrig personal på samtliga enheter. Statistiken visar på en markant ökning av användandet av elektroniskt material under år Biblioteket har även satsat på att utöka antalet tidskriftsprenumerationer. Utlåningen av högskolans böcker och tidskrifter sker i huvudsak vid Mariehamns stadsbibliotek, men under höstterminen 2003 har en självutlåningsmodul även tagits i bruk vid det tekniska biblioteket. 23 Personal Högskolan på Åland har under år 2003 köpt tjänster motsvarande två heltidsbibliotekarier och en biblioteksassistent på halvtid från Mariehamns stadsbibliotek. Biblioteksassistenterna har delat sin arbetstid mellan det tekniska biblioteket och Mariehamns stadsbibliotek. För att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens och kontakten till andra bibliotek har bibliotekets personal deltagit i ett tiotal fortbildningsseminarier och studiebesök utanför Åland. Nyckeltal Antal studerande som deltagit i informationssökning Antal undervisningstimmar i informationssökning...76 Böcker Nyförvärv Avskrivna böcker Tidskrifter Utlån

24 7. Internationell verksamhet 24 Högskolans internationella verksamhet leds av den internationella koordinatorn, som till sitt förfogande haft en arbetsgrupp, Internationella kommittén. Den består av en lärarrepresentant från varje utbildningsprogram samt en representant för studerandekåren. Kommittén har bl.a. utarbetat en strategi för den internationella verksamheten. Kommittén ersätts 2004 av en internationell nämnd som tillsätts av rektor. Högskolan har Sokrates/Erasmus-avtalmed tio partneruniversitet och deltar i fyra Nordplusnätverk och ett Leonardo da Vinci-mobilitetsprojekt. Verksamheten möjliggör mobilitet av studerande och lärare. Högskolan deltar även i två Leonardo da Vincipilotprojekt som startat under året och deltar inom ramen för två av sina Nordplusnätverk även i annan verksamhet än regelrätt studerande - och lärarutbyte. Sokrates/Erasmus-avtal Erasmus utgör den del av Europeiska unionens utbildningsprogram, Sokrates, som rör högre utbildning. Ålands yrkeshögskola har deltagit i Erasmus sedan läsåret 1998/1999. Inför läsåret 2003/2004 har Eramus-programmet genomgått vissa förändringar; det Institutional Contract som tidigare sökts varje år har ersatts av ett Erasmus University Charter och administrationen av mobilitetsstipendier har decentraliserats. Den ansökan om Eramus University Charter som lämnades in av Högskolan på Åland den 1 november 2002 har godkänts och högskolan har således tilldelats ett Erasmus University Charter för läsåren 2003/ /2007. Högskolan har för närvarande avtal om studerande och/eller lärarutbyte inom Sokratesprogrammet med följande universitet: Belgien Katholieke Hogeschool Mechelen Frankrike Université Claude Bernard Lyon 1 Spanien Universidade da Coruña Universidad Carlos III de Madrid Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Politécnica Superior de Alcoy Storbritannien Tyskland Ungern Glasgow Caledonian University University of Central Lancashire, Preston University of Wales, Swansea Fachhochschule Karlsruhe Janos Pannonius Tudományegyetem, Pécs sokrates erasmus

25 Lärare Under verksamhetsåret har Högskolan på Åland tagit emot tre utbyteslärare inom Erasmus-programmet: Mun Ling Shields från University of Central Lancashire, Storbritannien, höll en kurs i Cultural differences, international meetings/ negotiations and globalisation för studerande på företagsekonomi-programmet i april. Fergal Searson, även han från University of Central Lancashire, höll en kurs i Coronary Care Nursing samt Research Methodologies för studerande på vårdprogrammet i oktober och Juan Llorens från Universidad Carlos III de Madrid, Spanien, höll en kurs i Objektorieterade metoder 1 för studerande vid IT-programmet augusti till oktober. Högskolan på Åland mottog dessutom i augusti ett besök från Dr. Edwin Gray, som är akademiskt ansvarig för studerandeutbytet för IT-programmet vid högskolans Erasmus-partnerinstitution Glasgow Caledonian University, Skottland. Under året har en av högskolans lärare åkt som utbyteslärare inom Erasmus-programmet: Philippe Chanfreau höll en kurs i Cargo Physics i Escuela Superior da Mariña Civil i Universidade da Coruña, Spanien 28 mars - 7 april Studerande Vårterminen 2003 studerade följande utbytesstuderande inom Erasmus-programmet vid Högskolan på Åland: Paloma Bello Millán och Víctor Santos Morales från Universidad Carlos III de Madrid i Spanien gjorde sitt slutarbete på ITprogrammet. Alejandro Tenza Gonzales och Gema Garcia Chillón från Escuela Politécnica Superior de Alcoy i Spanien läste på IT-programmet och deltog i den nordiska kursen Programkonstruktion och projektplanering. Maite Navallón Gómez från Escuela Politécnica Superior de Alcoy i Spanien läste på programmet för företagsekonomi. Höstterminen 2003 åkte sex studerande från Högskolan på Åland på studerandeutbyte inom Erasmus-programmet: Niklas Nurmi och Tina Helsing från programmet för företagsekonomi till University of Central Lancashire i Storbritannien, Jens Polviander från programmet för företagsekonomi till Fachhochschule Karlsruhe i Tyskland, Edvard Bergman och Mathias Falander från programmet för företagsekonomi till Katholieke Hogeschool Mechelen i Belgien samt Joakim Axén från IT-programmet till Universidad Carlos III de Madrid i Spanien. Nordplus-nätverk Högskolan på Åland deltog under året i fem Nordplusnätverk, varar ett avslutades under året, då verksamheten i detta nätverk fortsätter att utvecklas på europeisk nivå. EkoTekNord EkoTekNord är ett nätverk som omfattar alla nordiska länder och är öppet för alla högskolans program. Nätverkets främsta mål är att främja student- och lärarmobilitet, men jobbar även med intensivveckor, utveckling av gemensamma kurser samt att förstärka den nordiska dimensionen. Under 2003 har nätverket arbetat med följande aktiviteter: Utvecklande av en gemensam kurs inom iskt bank- och finansväsende. Utvecklande av en gemensam modul i Interkulturell kommunikation. En gemensam logistikvecka arrangerades sista nordveckan i oktober i Helsingfors. Koordinatorerna för nätverket höll sitt årliga möte i Stockholm i juni. 25

26 26 NNIT Nordiskt Nätverk inom Teknik (NNIT) har sedan 1998 framgångsrikt genomfört en gemensam nordisk modul på 10 studieveckor. Kursen, som vidareutvecklas inför varje läsår, har namnet Programkonstruktion och projekthantering. Under våren 2003 genomfördes kursen för sjätte gången och för första gången deltog även två Sokrates-studenter från Escuela Politécnica Superior de Alcoy i den ålandsledda projektgruppen. Startmötet hölls i Borlänge, mellanmötet på Åland och slutredovisningen i Ekenäs. Dessutom har två planeringsmöten inför nästa års kurs hållits under hösten, det första på Åland i augusti och det andra i november i Gjövik. Danosfi och Nordman Vårdprogrammet vid Högskolan på Åland deltar i två Nordplusnätverk Danosfi och Nordman. Nätverkens huvudsakliga verksamhet är student- och lärarmobilitet och varje år skickar högskolan ett antal studenter på praktikplatser i våra nordiska grannländer, samt tar emot motsvarande antal. Även högskolans lärare deltar i mobiliteten. Nätverken är mycket aktiva och varje år träffas koordinerande lärare för varje högskola någonstans i norden. I år höll nätverket Nordman sin nätverksträff på Lesbos i Grekland. Tryggt Hav Nordplusnätverket Tryggt Hav har avslutats under året i och med att kurserna i kris- och katastrofberedskap nu drivs på europeisk nivå inom Leonardo da Vinci-pilotprojektet Securitas Mare. En del av de sista nordplusmedlen har använts för utveckling av material och en undervisningsmanual för att kunna presentera demokurser för Securitas Mare-nätverket. Resterande medel har gått till den sista EDR (Emergency and Disaster Readiness) kursen inom Tryggt Hav-nätverket, vilken koordinerades av Yrkeshögskolan Sydväst och hölls i Pargas oktober Leonardo da Vinci-projekt Högskolan på Åland deltar i två Leonardo da Vinci-pilotprojekt, vilka stöds av EU. Båda projekten startade år NISSOS Högskolan på Åland deltar tillsammans med Ålands Företagareförening i pilotprojektet NISSOS. NISSOS är det grekiska ordet för ö, men står även som en förkortning av Network of Islands for Small Scale Organisational Success. Projektet studerar framgångsfaktorer hos exportinriktade tillverkningsföretag i små ö-samhällen. Förutom Åland deltar Island, Malta, Ösel i Estland samt Shetland, Skye och Orkney i Skottland. Projektet koordineras av Institute for the Promotion of Small Enterprise (IPSE) på Malta och har en budget på euro. NISSOS-projektet löper över tre år och startmötet ägde rum på Malta i maj Ett uppföljande möte hölls i september 2003 på Island. Securitas Mare Högskolan på Åland deltar tillsammans med Viking Line i pilotprojektet Securitas Mare, som för samman deltagare med specialkompetens inom kris- och katastrofberedskap från nio europeiska länder. Målet är dels att erbjuda deltagarna kompetensutveckling och dels att öka samarbetet och förståelsen mellan olika yrkeskategorier vid kris- och katastrofsituationer samt en standardisering av utbildningen inom området. Securitas Mare-projektet löper över två och ett halvt år och startmötet ägde rum på Åland i mars Projektet koordineras av Högskolan i Kalmar och har en total budget på euro. Projektet har sitt ursprung i Nordplusprojektet Tryggt hav. Under hösten 2003 har två workshops hållits, där man arbetat med att utveckla de gemensamma europeiska kurserna, en i Pireus och en i Cadiz.

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16.

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Sida 1 av 1 Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Plats: Lemböte lägergård. Närvarande: Styrelsen: Henning Lindström Gunilla Blomroos Gunnel Ekelund Anders

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland STYRELSEBESLUT Styrelsen för Högskolan på Åland har 12.12.2003 godkänt Grunder för personalens uppgifts-och ansvarsområden vid Högskolan på Åland. Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003 Sida 1 av 10 Mötestid: Torsdagen den 9 januari 2003 kl. 13.00-16.15 Plats: Högskolan på Åland, Storagatan 9, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Kaj

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005 Sidan 1 av 4 Mötestid: Fredagen den 17 juni 2005 kl. 13.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström ordförande Barbro Gustafsson medlem f.o.m. 65 Lars Hassel Kaj Jansson Carin Holmqvist t.o.m

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

Innehåll verksamhetsberättelse 2004

Innehåll verksamhetsberättelse 2004 H Ö G S K O L A N P Å Å L A N D Ver k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2 0 0 4 Innehåll verksamhetsberättelse 2004 1. Bakgrund... 3 Studenten i centrum Rektors översikt... 4 Verksamhetens mål... 6 Forskning...

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet Paragrafer: 67-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30 Plats: M/S Eckerö, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström Bo-Gustav Donning Barbro Gustafsson Carin Holmqvist

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND - Godkänd i ledningsgruppen 1.10.2007 Uppgjord av Jeanette Höstman - Uppdatering godkänd i ledningsgruppen 20.9.2010 Reviderad av Ann Riis Innehållsförteckning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Reglemente för Högskolan på Åland

Reglemente för Högskolan på Åland Reglemente för Högskolan på Åland Godkänt av styrelsen för Högskolan på Åland den 1 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser... 2 2 kap. Högskolans ledning och organisation... 2 3 kap. Organisation av

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1.1. Allmänt Högskolans verksamhetsområden omfattas av fakulteten för examensinriktad utbildning Land och fakulteten för examensinriktad utbildning Sjö, Öppna högskolan samt

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Bakgrund För att säkerställa att Högskolan på Åland erbjuder bästa mjöliga utbildning inom

Läs mer

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 11 1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition 3. Jämställdhet för kvalitet 4. Könsstrukturen vid högskolan 4.1 Anställda

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK vid Högskolan på Åland Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2013 Uppgjord

Läs mer

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Vår verksamhet - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Innehåll 1 Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland... 3 1.1 Kvalitetsledningssystemets syfte... 3 1.2 Kvalitetsledningssystemets

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

Grund för strategidiskussion, programmet för elektroteknik, september 2004.

Grund för strategidiskussion, programmet för elektroteknik, september 2004. Grund för strategidiskussion, programmet för elektroteknik, september 2004. 1. Inriktning på programmet & bakgrund: Elmästarutbildning (fartygsautomation): Sjöinriktad ingenjörsutbildning inom automation/el.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004 , Gösta Helander Dokument nummer: 1050 Sida 1 av 2 1050 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan på Åland skall erbjuda högklassig samhällsnyttig utbildning baserad på vedertagen kunskap. Högskolan skall också generera

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel skall fördelas under 2014 för att Högskolans strategi skall uppnås Godkänd i styrelsen?.11.2013

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012

STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012 STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012 Den 9 oktober 2008 Styrelsen för Högskolan på Åland Rektor Agneta Eriksson-Granskog 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Vision. 4 3. Övergripande

Läs mer

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2011:2 24.5.2011 Lärare 2011 Totalt arbetar 650 lärare inom den åländska utbildningen vårterminen 2011. Inom grundskolan finns 412 lärare, varav

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Yrken med ljusa framtidsutsikter

Yrken med ljusa framtidsutsikter www.ha.ax Yrken med ljusa framtidsutsikter Elmästare Elingenjör Företagsekonom Programmerare Systemutvecklare Restaurangchef Hotellchef Övermaskinmästare Överstyrman Sjöingenjör Styrman Sjökapten Sjukskötare

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav Donning, viceordförande

Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav Donning, viceordförande Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen 7-10 30.11.2010 Paragraf: 72 - Sidan 1 av 2 Möte: Tisdagen den 30 november 2010 kl 10.00 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK STRATEGIDOKUMENT HaLa 05.10.2004

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK STRATEGIDOKUMENT HaLa 05.10.2004 Sidan 1 av 6 HÅ UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK STRATEGIDOKUMENT HaLa 05.10.2004 Sammanfattning - Stort framtida behov av utbildad arbetskraft inom branschen - Stora investeringar har gjorts i utbildningen,

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Dnr 145/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland 1 Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland Tid: 25 oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Plats: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, auditoriet (till höger från

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004 Gerd Lindqvist Utbildning 2005:1 Tel. 018-25494 13.10.2005 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004 Nästan 2.000 utexaminerade på fem år Totalt utexaminerades 1 973 personer

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 215:1 24.3.215 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 214 Under 214 tog 154 personer examen från Ålands lyceum och 245 från Ålands yrkesgymnasium.

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapsprogrammet, 80 poäng Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapsprogrammet, 80 poäng Study Programme in Public Health Sciences, 80 credits (120 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-06-04 Utbildningsplan för

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland 22 111 MARIEHAMN Datum : 01.04.2008 Sida 1 av 10 Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland Hotell- och restaurangadministratör YH 210 sp. Utbildningsplanen

Läs mer