Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus."

Transkript

1 Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens ordförande Åke Gustavsson hälsar ombuden och gästerna välkomna, såväl nya som gamla bekantskaper, vilket säkert kommer innebära många bra erfarenhetsutbyten och samtal under stämmans gång. Härefter vidtar en parentation över FHPs tidigare revisor Caisa Andersson från Arvika avled den 5 april i år, 61 år gammal. I Arvika hade hon arbetat mer än 30 år inom nöjes- och kulturlivet, inte minst i Arvika Folkets Park. Caisa får representera även de andra som under stämmoperioden lämnat oss och dessa Hedras med en stunds tystnad och eftertanke. Åke Gustavsson fortsätter med förhoppningen att stämman ska anta dokumentet Möjligheternas Mötesplats som blir ett värdefullt verktyg i utvecklingen av hela vår folkrörelse och som dessutom tjänstgör som ett komplement till idéprogrammet som fortfarande är viktigt och angeläget. Vi kommer också att välja en ny styrelse och kanske framförallt träffa varandra och utbyta erfarenheter som är viktiga för framtiden. Eftersom jag lämnar mitt uppdrag som ordförande i Folkets Hus och Parker vill jag ta mig friheten att lyfta fram några, som jag uppfattat det, viktigaste principiella besluten som tagits, sammanslagningen mellan Folkparkerna i Sverige och Folkets Hus Riksorganisation, det som idag är Riksorganisationen Folkets Hus och Park. Idén om en gemensam organisation har diskuterats lika länge som organisationerna existerat men vid milleniumskiftet var tiden mogen för ett samgående. Ett nödvändigt strategiskt beslut att ta. Behovet av mötesplatser, inte minst i förorterna, är stort. Det andra beslutet jag vill peka på, är steget in i den digitala världen även om det när styrelsen fattade beslutet för ca åtta år sedan, var med viss oro. Tack vare att Landsorganisationen ställde upp med ekonomisk och annat stöd, vågade vi tillsammans med ett 10-tal medlemmar starta utbyggnaden av de digitala husen. Vägen vidare från de första digitala husen, även om det ibland varit besvärligt, har gjort att vi idag har ungefär 60 tal digitala hus i landet och det är alltså en kedja som bildats. Tack vare mod, entreprenörsanda, envishet och inte minst ideella insatser kan vi idag säga, för att ta ett exempel, att se på opera live från Metropolitan i New York så har människor förköpt biljetter för hela säsongen. Operorna har varit dörröppnare för alla de andra aktiviteterna som erbjuds på de digitala husen. Ett samarbete sker även med Musikhögskolan i Piteå med direktsända musikevenemang. 1

2 Det tredje beslutet för att visa på förnyelse i verksamheten handlar om det ställningstagande som styrelsen gjorde, att bilda en festivalsektion, som idag vuxit ut och blivit en mycket central aktör när det gäller stadsfestivalerna, inte minst när det gäller utbyte av erfarenheter och kunna dra nytta av varandras närverk och varandras kunnande. Det fjärde beslutet som jag vill peka på, är det beslut som togs på stämman 2006 gällande antagandet av ett idéprogram. Att hålla idédebatten levande är grundläggande för att vi ska kunna fortsätta och utveckla en framgångsrik verksamhet. Vid denna stämma ska vi ta ställning till programförslaget Möjligheternas mötesplats som är en viktig fortsättning på idéprogrammet. Vi får också en allt tydligare roll som kulturbärare av allas rätt till kultur, möten och upplevelser. En personlig upplevelse för mig har varit att ha haft förtroendet att sitta som Riksorganisationen Folkets Hus och Parks förste ordförande. Vi har tagit många viktiga strategiska beslut, men står också inför många och spännande utmaningar. Detta är ett bra tillfälle att växla stafettpinnen inför det kommande arbetet. Jag vill tacka de förtroendevalda runt om i landet och de anställda på FHPs kansli för det stöd jag fått genom åren i arbetet, Jag tar mig också friheten att tacka speciellt två personer som jag arbetat väldigt nära med genom åren i styrelsen och Verkställande utskottet. Den ene är John Brattmyhr, som var VD för FHP innan Lennart Derehag tog över den stafettpinnen. Den andra är Britt Möller som jag också vill tacka för ett mycket gott samarbete genom åren. Det är med lite blandade känslor jag lämnar över, med glädje därför att jag vet att ni som nu tar över får ett mycket stimulerande uppdrag även fortsättningsvis. Jag är gärna öppen för fortsatta diskussioner även framöver om jag kan göra någon nytta. Sammanfattningsvis vill jag säga ett stort tack och hopp om att de här dagarna blir en bra plattform för ert fortsatta arbete på alla nivåer i vår folkrörelse. Härefter förklarar Åke Gustavsson Folkets Hus och Parker fjärde föreningsstämma för öppnad. Scenen intas av Sofia Karlsson som tillsammans med musikerna Sofie Livebrant, Lisa Rydberg och Ian Carr framförde en rad mycket uppskattade sånger och musikaliska inslag. Landstingsrådet Alf Johansson inleder sitt inledningsanförande med att konstatera att mera tid skulle behövas för att resonera om folketshus- och parkrörelsens framtid och uppdrag, än vad som ett inledningsanförande ger utrymme för. Ni representerar den absolut största nationella arenan för tankeutbyte, för utbyte av tankar om det som komma skall och det är oerhört viktigt att fundera över, på vilket sätt tar sig Folkets Hus och Park in i framtiden och tar sig an nästa uppdrag. Välkomna till Dalarna, välkomna till Borlänge! Det som Folkets Hus och parker är bärare av, nämligen både arenan för tankar, idédebatt och tankar om livet i största allmänhet. Hela samhället befinner sig i en accelerationsfas, allt går fortare och fortare, och då samhällen krackelerar har folketshus- och parkrörelsen varit ett sammanhållande kitt för dessa samhällen. Kultur och kulturpolitik kommer att vara ett av de viktigaste kitten för att hålla ihop människor i ett krackelerande samhälle. Här kommer Folkets Hus och parker att spela en oerhört stor roll och arena för den verksamheten. 2

3 Alf Johansson avslutar med att läsa en dikt av Nicke Sjödin som skrev på mål som heter Byssfolke där varje dikt har ett egennamn, varefter dikten Nisse eller Lagledaren lästes upp. Folketshus och parkrörelsen ska vara och är lite grann av lagledaren. Härefter lämnas ordet till fd talmannen i Sveriges Riksdag, Thage G. Peterson, som tackar för inbjudan att tillsammans med sin hustru delta i denna föreningsstämma. Ett tack riktas till Åke Gustavsson för utomordentligt fina insatser för denna folkrörelse. Som fd talman i riksdagen vill jag också framföra ett tack för insatserna i riksdagsarbetet, inte minst som ordförande i riksdagens kulturutskott. I januari 1971 slutade jag arbetet som folketshuschef och verkställande direktör för FHR för att bli Olof Palmes statssekretare. Men jag lämnade inte rörelsen, jag har följt folketshus- och folkparksrörelsen genom alla åren och ständigt varit uppkopplad. Den färdkost jag fick med på vägen var att våga debattera och opponera. Bästa vänner! Jag vill önska Sveriges Folkets Hus och folkparker samt FHP allt gott för framtiden, denna organisation har framtiden för sig och jag hoppas ni får en bra och mycket matnyttig stämma. Tack! Anders Karlsson, representant för Bygdegårdarnas Riksförbund, tackar för inbjudan och framför en hälsning från Bygdegårdarnas Riksförbund till stämman och tackar för det goda samarbete som finns mellan organisationerna och även samarbetet i SamSam och då även med Våra Gårdar som är den tredje organisationen. Det är två områden jag vill belysa just nu, det ena är stödet till de allmänna samlingslokalerna och vikten av att ha bra samarbete kring dessa frågor mot beslutsfattare både på statlig nivå, landstingsnivå och kommunal nivå. Det andra området jag skulle vilja lyfta fram är frågan om digitalisering. Vi från Bygdegårdarna vill framföra ett tack för det framsynta arbete som ni bedriver inom folketshus- och parkrörelsen. Vi hoppas från vår sida att vi ska gemensamt kunna arbeta med dessa frågor framöver. Stödet till digitalisering av samlingslokalerna måste tydliggöras i alla de sammanhang där vi är. Tack för att jag fick komma, tack för samarbetet och lycka till med stämman! Göran Magnusson, ordförande i Våra Gårdar, anser det angeläget att delta på denna stämma för att manifestera det samarbete som vi under en lång tid av år har haft och klarat bra, genom attgöra gemensamma påtryckningar i frågor av gemensamt intresse. Jag vill givetvis önska stämman lycka till med besluten och folketshus- och parkrörelsen lycka till i framtiden. Representanten från Folkets Hus Landsforbund i Norge, Jan-Inge Åsmul, tackar för inbjudan till denna stämma. Samtidigt sändes en hälsning från ordföranden Bente Halvorsen och från Morten Berntsen. Den finska folketshusrörelsen sänder sina lyckönskningar genom mig då de inte själva har möjlighet delta. FHL i Norge har idag 212 Folkets Hus och har tappat 12 senaste perioden, orsaken till färre hus är att konkurrensen är en del och avflyttningen från landsbygden har gjort att underlaget för lokalerna minskat. Det som vi har fokuserat på är digitala media och har numera en länk till FHP. Ett nytt handlingsprogram har framarbetats inom FHL och dess medlemmar. Det nordiska folketshussamarbetet har pågått sedan 1970-talet men har under senare tid inte varit så aktivt, men jag hoppas att vi åter igen ska få till stånd ett aktivt nordiskt folketshussamarbete. Jag önskar er lycka till med förhandlingarna. 3

4 2 Upprättande och godkännande av röstlängd samt förteckning över närvarande Bilaga 1 Åke Gustavsson redovisar att vid tidpunkten för ombudsanmälan, den 5 september, 65 fullmakter inkommit och därefter har 11 inkommit för sent. Styrelsen föreslår trots detta att dessa 11 godkännes som ombud. Samtidigt förslås att stämman ska vara offentlig. att godkänna de 76 inkomna ombudsfullmakterna och därmed lägga röstlängden till handlingarna och att stämman ska vara offentlig. 3 Val av ordförande för stämman Kjell Andersson, valberedningens ordförande, föreslår att till ordföranden för föreningsstämman utse Barbro Engman, Borlänge och Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm i enlighet med förslaget. 4 Val av sekreterare, tillika protokollförare Valberedningen föreslår att utse Britt Möller till sekreterare tillika protokollförare med biträde av Gert Karlsson. i enlighet med förslaget. 5 Val av två personer att jämte ordförandena justera protokollet, val av rösträknare och redaktionsutskott att utöver ordförandena justera protokollet utses Jan Näsström, Sollefteå och Catrine Arvidsson, Skelleftehamn, att till rösträknare välja Peter Engberg, Vällingby, Hans Hilding, Björneborg, Berith Bergstedt, Piteå och Runa Adolfsson, Hallsberg att till redaktionsutskott utse Åke Gustavsson, Lennart Derehag, Mathias Bohman, Maria Hjelm, Vänersborg och Marika Lindgren, Lycksele. 6 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning Britt Möller redovisar kallelseförfarandet som skett enligt stadgarna tre månader före stämmans avhållande. Kallelse har skett i april och den formella kallelsen sändes den 15 juni och har därutöver funnits på FHPs hemsida. 4

5 att kallelse skett i stadgeenlig ordning. att fastställa dag- och arbetsordning samt diskussionsordning. Härefter ajourneras stämman. Stämmoordföranden Barbro Engman 7 Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelser Lennart Derehag föredrar förvaltningsberättelserna för åren 2006, 2007 och Vi har fått 15 nya medlemmar under dessa åren, men måste samtidigt tillstå att vi tappat medlemmar, totalt har vi minskat med 12 föreningar under perioden. Skälen är varierande men verksamheter läggs ner och den ekonomiska situationen påverkar även våra medlemmar. De personella resurserna på kansliet har i stort varit oförändrade under de tre åren, vi har förstärkt med projektanställningar vid olika tillfällen men dessa har då finansierats med olika projektmedel som vi fått tillsammans med ett uppdrag. I stort har personalstaten likadan ut fram till 2008, då vi förstärkte vår kommunikationsavdelningen och detta skedde som en strategi att vi måste nå ut mycket bättre med vårt budskap. Även medlemmarnas budskap måste nå ut bättre än tidigare. Under 2008 skickade vi ut över 150 pressmeddelanden med olika budskap både i dags- och kvällspress och lokal press för att hjälpa våra medlemmar marknadsföra olika aktiviteter. Det som också hände under 2008 var att vi förändrade tidningen Scen & Salong, tyvärr blev det så att ekonomin inför 2009 inte tillät en fortsättning. När det gäller utbildningar och seminarierna som genomförts under de senaste tre åren har bl a film- och biografutbildning som har haft 380 deltagare, Arrangörshögskolan som tyvärr vilar under 2009, har pågått i 11 år med totalt 170 personer som utbildats i arrangörskap. Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts under perioden och under 2008 deltog ett 10-tal nyanställda chefer i denna utbildning. Dessa utbildningar har skett i samarbete med Brunnsviks folkhögskola. En nychefsträff skedde under 2008 då FHPs verksamheter och organisation redovisades. Ett antal regionala utbildningar har också genomförts tillsammans med den traditionella ekonomikonferensen som också är välbesökt. Byggavdelningen som också arbetar med fastighetsförvaltning och har att hantera ansökningarna till Boverket. 23,5 miljoner kronor fördelas mellan de tre samlingslokalägande organisationerna fick 22 medlemmar drygt 7,8 Mkr från Boverket, 2007 var det också 22 stycken som fick tillsammans koronor och år 2008 fick 11 medlemmar kronor. De andra aktuella frågorna är hyresavtal, brandskydd, energideklarationer mm. 5

6 Folkets Hus och Parkers Arbetsgivarservice sysslar dagligen med rådgivning kring arbetsgivarfrågor. Avdelningen arbetar också med kollektivavtalen och framför allt med tre stora som vi har avtal med, Hotell och Restaurang, Fastighetsanställdas Förbund och Handels. Vidare inom avdelningen sluts avtal med Stim och en rad andra avtal av juridisk karaktär. Vidare har avdelningen ansvar för försäkringsfrågorna och som under perioden tecknat avtal med Trygg Hansa. 600 av medlemmarna har denna försäkringen. Försäkringspremien har varit oförändrad under det senaste året. Vidare har avtal tecknats med Swedbank avseende kortinlösen, e-bokföring och med Telia gällande fast och mobil telefoni och med Hogia avseende redovisningssystem. Inom organisationen har vi en rad nätverk, bl a Convention Centre Sweden, CCS, som arbetar med mötes- och konferensutveckling. Antalet medlemmar är numera 17 stycken. Under 2006 tog man fram ett nytt möteskoncept som kallas för Källan som har anpassats efter de kommersiella förutsättningar som gäller på marknaden. Därefter har CCS arbetat med fokus på restauration, restaurangutveckling osv. Festivalsektionen har 14 medlemmar och syftet är att förstärka festivalerna och ge sektionen en egen identitet, som innebär att man är viktiga hörnstenar i den svenska besöksnäringen. Man har arbetat med gemensamma frågor bl a avseende Stim-avtal, ljudvolymer och har också medverkat till framtagandet av en säkerhetsguide avseende evenemang tillsammans med Räddningsverket. Andra nätverk är bl a förortsnätverket som samverkar i vissa gemensamma frågor. En ungdomssatsning har gjorts med hjälp av medel från Boverket att stärka ungdomars möjligheter till meningsfulla verksamheter i våra samlingslokaler. Tillsammans med ABF, rörelsen Gatans röst och med Malmö folkhögskola jobbar vi med projektet Jalla upp på scen. Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen och SABO påbörjat arbetet med att lyfta miljonprogramområdena under rubriken Lyfta en miljon. Kultur utgör en stor del av den verksamhet som FHP bedriver och all denna verksamhet finansieras med anslag från staten, Statens Kulturråd och i viss mån får vi också regionala stöd exempelvis i Västra Götaland och Skåne. För filmverksamheten får vi ett stöd från Svenska Filminstitutet. Kulturverksamheten har tre huvudspår; scenprogram, konst och film. Scenprogrammen har varit barn- och familjeprogram och vilket är kravet som Statens Kulturråd ställt och att det är av hög kvalitet och en genrebredd. Vi har under stämmoperioden genomfört ca 1200 föreställningar ute bland våra medlemmar. En del har genomförts under somrarna tillsammans med Riksteatern och de har också varit både vuxenprogram och barn- och familjeföreställningar. En av de mest efterfrågade barn- och familjeföreställningarna under modern tid har varit Bodils Minicirkus. Bodil har genomfört nästan 300 föreställningar under de tre senaste åren. Tyvärr så lämnade Bodil Granberg oss på försommaren i år. Vi saknar henne och det drabbade oss hårt i sommar och det blev svårt att fylla luckan efter Bodil. De program som kallas pedagogiska program efterfrågas alltmer, såsom Cirkus Cirkör, Ultimate Desperados och Popkollo. Konstverksamheten kan också indelas i tre delar, denna verksamhet finansieras av 6

7 Statens Kulturråd. En del är vandringsutställningar, Konst åt alla och den konstnärliga gestaltningen, förutom arbetet med att ta reda på all annan konst som inköps. Vandringsutställningarna utgör en del av den kärna som konstverksamheten kretsar kring. Konst åt alla innefattar konstinköpsinställningar som vi gör tillsammans med SamSam på en rad platser runt om i landet och dessa konstverk deponeras sedan ut till våra medlemmar. Den konstnärliga gestaltningen har genomförts på 14 platser under stämmoperioden. Bla en lekpark på Skansen, Ersboda Folkets Hus m fl Film- och bioavdelningen arbetar med filmsättning och har 215 biografer registrerade hos FKB. Omsättningen på de här biograferna har totalt ökat från 36 Mkr på ett år till 41 Mkr. Under 2008 hade vi tillsammans ca biobesökare och det motsvarar 5-6 procent av biografbesökarna, övriga äger SF. Det är svårt att få aktuella kopior, ett arbete som man arbetar med dagligen på avdelningen. Koncentrationen till en aktör gör att distributörerna inte gör tillräckligt med kopior längre. En lösning är att man digitaliserar hela biosverige, då kan alla ta del få en kopia på premiärdagen. Vi gör allt vi kan för att påverka statsmakterna, Svenska Filminstitutet och andra i de här frågorna. Med detta kommer vi in på digitala hus där vi ser en dynamisk utveckling, vi ser ett ökat antal medlemmar som är intresserade, ett ökat antal besökare vid våra digitala evenemang. Nästa steg i digitalisera är en utveckling av de interaktiva mötena och där arbetar vi med att försöka skapa en bra affärsidé, organisation och teknik till ett bra pris. De tre biograferna som vi köpt är för att komma in på marknaden i storstäderna, för att kunna konkurrera med SF och för att kunna få bättre tillgång till film och för att kunna vara representerade i storstäderna. Det finns en tanke med detta, det ska vara en medlemsnytta med detta. Ett annat skäl att vi måste finnas i storstäderna är när vi förhandlar med distributörerna och inte minst aktuellt när SF uppvaktade chefen för Metropolitan i New York. En tanke finns ytterligare angående dessa biografer, inte bara att passivt titta på film utan att man kan göra annat kring arrangemangen, såsom diskussionsaftnar, föreläsningar för att skapa ett mervärde. Utomhusbion har vuxit fram under de tre senaste åren och efterfrågan har ökat. Framför allt har det visat sig bra för våra folkparksmedlemmar som kan göra något annat än det man traditionellt arbetar med. En uppblåsbar duk och en projektoranläggning, vilken delfinansierats av Folkparkernas Utvecklingsföreningen, hyrs ut till medlemmarna till självkostnadspris, externa förhyrare får betala ett annat pris. Ni ska veta att det finns en engagerad personal som arbetar mer än man kan kräva, som är övertygade om idén om att mötesplatsen är viktig och att göra en oundgänglig nytta för våra medlemmar. Åke Edin, Bräcke, anser att det finns mycket som är bra, en del riktigt bra, men saknar skrivningar om de problem som finns ute bland medlemmarna. Medlemsantalet har minskat kraftigt under senare år och många hus står på randen till nedläggning. När Folkets Hus byter namn av marknadsskäl, men inte folkparker, måste det vara för att nå ut till en större publik. Är det dåligt marknadsvärde, har namnet dåligt renommé, dålig bärkraft? Lennart Derehag rapporterar att en turné pågår runt om i landet under namnet Hot och möjligheter där vi fokuserar kring de problem som våra medlemmar har och försöker 7

8 visa på möjligheterna att ta sig ur detta, men också uppmärksamma att det finns hot även om de inte är omedelbara. Reflektion kring namnen. Det är framför allt de stora husen som bytt namn och dessa är mera kommersiella än andra och vissa har tvingats bli än mer kommersiella då samhällets stöd har dragits från dem. Ett av skälen till namnbytet är den internationella marknaden som inte känner till vad ett Folkets Hus är. Ett annat skäl är marknadsmässiga. Vad vi kan göra är att förmedla en positiv bild kring namnet Folkets Hus, vilket vi gjort under senare år genom annonsering i massmedia mm. Ulf Hansson redovisar den ekonomiska verksamheten för stämmoperioden. Resultaten varierar mellan åren, 2006 var ett normalår, 2007 var ett bra år resultatmässigt och 2008 ett riktigt dåligt år. År 2006 hade vi ett överskott på 2,7Mkr, 2007 ett överskott på 25,7 Mkr och för 2008 ett underskott på 16,7 Mkr. Finansnettot är orsaken till den ojämna resultatförändringen. Förra året vid denna tiden hade landet en stor finansiell kris och då drabbades även vi. Finansnettot 2006 var 3, 7 Mkr plus och 2007 var det 27,4 Mkr. Anledningen till detta överskott berodde på att vi hade aktier i Stadshagens Fastighetsförvaltning AB som vi sålde och fick en reavinst på 21,5 Mkr. När det gäller år 2008 uppstod problem på den finansiella marknaden. Det är inte bara finanserna som under 2008 försämrade resultatet, då satsningen på IT-vision fortsatte, vilket påbörjades under 2007, det är flera steg i denna utveckling och ger medlemmarna mera tillgång till att utnyttja hemsidor osv visar ett underskott i driften på 7, 4 beroende bla av ett stambyte på FHR-fastigheten, satsningen och startkostnader på våra biografer, ökade KP-kostnader och en hel del förluster på konkurser hos medlemmar osv vilket påverkat resultatet negativt. Balansräkningen som innehåller byggnader och mark, har bokfört värde på 6,2 Mkr medan taxeringsvärdet är 67 Mkr, vilket ger ett mervärde i balansräkningen. Värdepappren har sjunkit men tack vare en försiktig placering har vi klarat oss relativt bra. Soliditeten ligger på 64 procent, vilket visar en stark balansräkning. Erik M Svensson, FHPs förtroendevalda revisor, föredrar revisorernas berättelse och pekar på de svårigheter som medlemmarna har att fullfölja sina åtaganden avseende medlemsavgifterna till riksorganisationen. Tendensen avseende kundfordringar ökar för 2009 vilket kan förklaras av konjukturnedgången och möjligheterna till ökade intäkter minskar, men också så att det finns en mängd gamla skulder från början av 2000-talet. Både FHP-styrelsen och administrationen följer med uppmärksamhet denna post i räkenskaperna. Problemet är att medlemsavgiften är det som finansierar kärnverksamheten inom FHP. att med godkännande lägga förvaltningsberättelserna, de ekonomiska berättelserna samt revisorernas berättelser för åren 2006, 2007 och 2008 till handlingarna. 8

9 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av överskott enligt balansräkningarna att fastställa balans- och resultaträkningarna för koncernen och moderföreningen för åren och att de balanserade överskotten överföres i ny räkning. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och organisationens VD att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för de gångna tre åren. 10 Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter samt fastställande av arvodes- och resereglemente för förtroendevalda Kjell Andersson föreslår oförändrat arvode för de kommande åren fram till nästa föreningsstämma 2012 Styrelsens ordförande Vice ordförande Tredje VU-ledamoten kronor per år kronor per år kronor per år. Övriga ledamöter erhåller kronor per bevistat sammanträde. Telefonsammanträde ersätts med 600 kronor. Revisorernas arvode är kronor och revisorssuppleanterna erhåller kronor per bevistat sammanträde. Valberedningen kronor per bevistat sammanträde. Förlorad arbetsförtjänst utgår endast vid av arbetsgivaren styrkt intyg på avdrag och maximerat till funktionärsavtalets maximinivå. Researvode och traktamente utgår ej, milersättning utgår med den av Riksskatteverket från tid till annan bestämda icke skattepliktiga ersättningen. I övrigt gäller FHPs resepolicy. För personalrepresentant utgår ingen arvode. Kjell Andersson föreslår föreningsstämman besluta i enlighet med förslaget. i enlighet med förslaget 11 Styrelsens förslag om ändring av riksorganisationens stadgar Bilaga 2 Åke Gustavsson, styrelsens föredragande, hänvisar till det i materialet befintliga förslaget till ändring av stadgarnas 2, avseende en anpassning av nu gällande förutsättning. Den andra ändringen gäller 10, avseende kallelseförfarandet, 9

10 att detta även kan ske per post, fax och e-post liksom även att stämmohandlingarna kan sändas på detta sätt. Under 17 ska gälla samma kallelseförfarande, per post, fax eller e-post. Dessutom förslås en ny formulering att styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarande antalet överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter, med den begränsningen att det alltid ska vara minst hälften av ordinarie ledamöter som biträder ett förslag. i enlighet med förslaget. Stämmoordförande Karl-Petter Thorwaldsson 12 Val av a) 6-10 styrelseledamöter och högst fyra ersättare fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2012 att fastställa antalet 10 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Måns Gustavsson, Hofors, ställer fråga till valberedningen om rollerna i styrelsen, varför det är tjänstemän som föreslås in i styrelsen. Kjell Andersson, valberedningen, informerar om att frågan har varit aktuell tidigare men valberedningen har arbetat utefter kriterierna att de som nominerats och inte diskuterat tjänstemän contra förtroendevalda. Anders Johansson, Kumla, anser att den geografiska spridningen av ledamöter till styrelsen har varit bättre vid tidigare val. Kjell Andersson, informerar om att Per Alexandersson, Hultsfred, vilken var nominerad från festivalsektionen har lämnat sin tjänst som chef för Hultsfred och därmed inte längre står till förfogande. Samtidigt redovisas valberedningens arbete under mandatperioden, antalet sammanträdet, kontakter med samtliga regionordföranden och övriga kontakter. Festivalerna kan adjungeras till styrelsen som styrelsen så anser vara av behov. Därefter föredras en enhällig valberednings förslag till ledamöter fram till år 2012 samtidigt som en redovisning sker av de personer som föreslås till nyval Annika Nilsson, Haninge, omval Lena Näslund, Örnsköldsvik, omval Kerstin Wennergren, Hammarkullen, omval Lena Mellbladh, Dalsjöfors, omval Per Schönnings, Gävle, omval Leif Pettersson, Boden, omval Börje Söderström, LO, nyval Mikael Stenlund, Skellefteå, nyval Ardalan Shekarabi, Nacka, nyval Stig-Björn Ljunggren, Uppsala, nyval 10

11 Magnus Moberg, Skoghall, föreslår Hans Hilding, Björneborg till ordinarie ledamot. Everth Gustavsson, Umeå, yrkar bifall till valberedningens förslag Kjell Andersson, Sundsvall, yrkar bifall till styrelsens förslag Ingemar Welander, Hallstahammar, yrkar att Mikael Andersson, väljs som förste suppleant. Inger Järpe, Arvika, föreslår Hans Hilding, Björneborg, som ordinarie ledamot. Efter öppen omröstning yrkas på sluten omröstning av styrelseledamöterna och Hans Hilding, Björneborg, ingående i röstningskommittén anmäler jäv och avstår från rösträkningen. Härefter ajourneras föreningsstämman för rösträkning Stämmoordförande Barbro Engman Förhandlingarna återupptas. 16 Rapport från medlemsavgiftsutredningen och bestämmande av årsavgiftens storlek Annika Nilsson, styrelsens föredragande, redovisar det förslag som styrelsen lagt avseende medlemsavgifterna. Bakgrunden till den tillsatta arbetsgruppen tillkom vid stämman 2006 som beslutade om en översyn av medlemsuppgifterna. Uppgiften var att titta på systemet, inte nivåerna i avgiftssystemet. Efter enkäter, diskussioner vid medlemsmöten osv konstateras att det finns stöd för konstruktionen. De parametrar som redovisats har även det stöd. FHPs inkomster vilar på tre ben; medlemsavgifter, anslag och övriga intäkter. Vid enkätsvaren konstateras att arbetsgivarstöd, ekonomisk rådgivning, avtal m m och de frågor som är viktigast för medlemmarna är också de, som är den del som finansieras av medlemsavgiften. De två parametrar som finns i avgiften är omsättning och lönekostnader, vilket också speglar storlek och omsättning på föreningarna. Vidare konstateras att 20 procent av medlemmarna betalar 80 procent av medlemsavgifterna, vilket också måste tas hänsyn till vid bestämmande avgiftens storlek. Medlemsavgiftsgruppen föreslog till FHPs styrelse att göra en justering, nämligen retroaktiviteten. Idag skickas en faktura och sedan regleras denna två år senare till det medlemmarna skulle ha betalt. Förslaget till styrelsen var att ta bort retroaktiviteten. Styrelsen sände ut förslaget på remiss och efter remisstidens utgång har svaren behandlats och några ändringar föreslagits. Ett är att retroaktiviteten tas bort, fribeloppet för lönedelen höjs till kronor och att denna indexuppräknas enligt basbeloppet varje år och att vi även tar bort retroaktiviteten för år I övrigt föreslås att avgiftskonstruktionen behålles och att det ska gälla från år 2010 och Annika Nilsson yrkar bifall styrelsens förslag. Åke Edin, Bräcke, har uppfattat uppdraget var att genomföra en förutsättningslös utredningen av avgiftssystemet. Att endast 18 procent av medlemmarna har svarat på enkäten kan inte vara godkänt. Förändringen som skedde under slutet av 1990-talet innebar en kraftig sänkning av avgifterna för de stora medlemmarna. För de små 11

12 medlemmarna är det bra. Det är mellanstora föreningar som drabbas av höga avgifter. Något motförslag läggs inte, men vi är inte nöjda. i enlighet med styrelsens förslag till medlemsavgifter att gälla från år Stämmoordföranden Karl-Petter Thorwaldsson 12 återupptas efter rösträkning och resultatet har utfallit enligt följande: Annika Nilsson, Haninge, 75 röster Ardalan Shekarabi, Nacka 75 röster Börje Söderström, Stockholm 73 röster Lena Näslund, Örnsköldsvik, 74 röster Mikael Stenlund, Skellefteå, 70 röster Kerstin Wennergren, Hammarkullen, 74 röster Lena Mellbladh, Dalsjöfors, 74 röster Per Schönnings, Gävle, 71 röster Stig-Björn Ljunggren, 73 röster Leif Pettersson, Boden, 55 röster Hans Hilding, Björneborg, 32 röster. att de tio första namnen väljes därefter till styrelse för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Till ersättare för styrelsen föreslår valberedningen följande, vilka inträder i den ordning som föreslås Margareta Rönngren, Umeå, omval Sven Englesson, Lund, omval Maria Hjelm, Vänersborg, nyval Mikael Andersson, Hallsberg, omval Först utses suppleanter och därefter den ordning vari de inträder och föreningsstämman beslutar att Mikael Andersson inträder som förste suppleant och därefter Margareta Rönngren Sven Englesson Maria Hjelm b) fastställande av personalrepresentant jämte ersättare för denna Anmälda personalrepresentanter är Monica Törnblom med Birgitta Strömgren som ersättare. anteckna anmälan till protokollet. 12

13 13 Val av ordförande och vice ordförande Valberedningen föreslår att till ordförande fram till nästa föreningsstämma, utse Annika Nilsson, som därmed bli organisationens första kvinnliga ordförande. enhälligt att utse Annika Nilsson som ordförande. Annika Nilsson tackar förtroendet att leda Folkets Hus och Parkers verksamhet och ska göra det med glädje åren framöver. Valberedningen föreslår att till vice ordförande utse Ardalan Shekarabi. enhälligt att utse Ardalan Shekarabi till vice ordförande. 14 Val av a) två lekmannarevisorer jämte ersättare för dessa Valberedningen föreslår omval av Erik M Svensson, Trollhättan och Anita Modin, Stockholm. Som ersättare för dessa föreslås nyval på Ann-Charlotte Johansson, Sundsvall och Anders Johansson, Kumla. i enlighet med valberedningens förslag. b) revisionsbyrå som tillsammans med styrelsen utser auktoriserad revisor Valberedningen föreslår att utse revisionsbyrån Ernst & Young AB och att styrelsen tillsammans med revisionsbyrån utser den auktoriserade revisorn. i enlighet med valberedningens förslag. 15 Val av fem ledamöter till valberedningen Kjell Andersson meddelar att han tillsammans med Barbro Engman lämnar valberedningen efter denna stämma. De tre av valberedningens kvarvarande ledamöter som står till föreningsstämmans förfogande är också nominerade. Åke Edin vädjar till föreningsstämman att se till könsfördelningen i valberedningen. Jean Pierre Zune, Hallunda, föreslår Bo Andersson till valberedningen. Catrine Arvidsson, Skelleftehamn, föreslår Kenneth Nilsson får förnyat förtroende och som sammankallande i valberedningen. Marika Lindgren, Lycksele, föreslår omval på de tre nuvarande ledamöterna i valberedningen och föreslår Catrine Arvidsson, Skelleftehamn. Jan-Erik Andersson, Lysekil, föreslår Eva-Britt Hansson från Bohus-Malmön. 13

14 Jeanette Olsson, Lund, föreslår Karl-Erik Björk från Karlshamn, omval Anders Johansson, Kumla, föreslår Lisbeth Björklund från Brunnsparken i Örebro. Efter omröstning beslutar föreningsstämman att utse Bo Andersson, Hallunda, Karl-Erik Björk, Karlshamn, Kenneth Nilsson, Vittangi, Catrine Arvidsson, Skelleftehamn och Eva-Britt Hansson, Bohus-Malmön. Till sammankallande utses Kenneth Nilsson. Föreningsstämman ajourneras. Under stämmomiddagen underhöll trion Opera Divine bestående av Gabriella Lambert- Olsson, Katarina Böhm och Caroline Gentele. Priset Årets profil utdelades och gick till Bo Ståldahl från Boo Folkets Hus och Årets medlem tilldelades Bomhus Folkets Hus. Båda erhöll en konstverk från Kosta Boda av konstnären Kjell Engman Söndagen den 18 oktober Stämmoordföranden Barbro Engman Lennart Derehag hälsar Patric Hammar och Niclas Wall från Peace & Love-festivalen i Borlänge som redogör för all den verksamhet som bedrivs utöver festivalen. Patric Hammar informerar om att organisationen betalar innevarande år ut cirka 1,4 miljoner kronor i föreningsbidrag till över 40 kultur- och idrottsföreningar i regionen Dalarna. Intresset från media från hela Europa har ökat liksom antalet volontärer som arbetar under festivaldagarna. Besökargenomsnittet är en 18-årig kvinna från Stockholm som slutat gymnasiet, med musik och film som huvudsakliga intressen, som besöker festivalen webbsida. Av besökarna är 40 procent över 21 år, 20 procent över 27 år, övriga besökare är allt från småbarn till 84 åringar. Sedan 1999 har ett tusental artister medverkat med många stora internationella stjärnor. Peace & Love har under senare år även haft ett tema och årets var frihet. Syftet är att få igång en debatt och lära sig nya saker och tankar utöver föreläsningar, skapande verksamhet osv. En mötesplats där människor kan träffas. Visionen för Peace & Love redovisas. Niclas Wall berättar om samarbetet med andra aktörer för att lyfta upp kulturen. Man har inom regionen samlat kultur, idrott och näringsliv för att diskutera tillväxt och utveckling. Detta gjorde att nya nätverk växte fram med deltagare från olika instanser. År 2010 kommer vi skapa en ny politisk plattform för kultur och idrott, frågor som ofta kommer i skymundan. Peace & Love vill gärna ha folketshus- och parkrörelsen med i denna framtida plattform. 17 Möjligheternas mötesplats Styrelsens föredragande, Annika Nilsson, presenterar den nyvalda styrelsen som ska genomföra och ta ansvar för Möjligheternas mötesplats. Vid stämman 2002 i Sundsvall fattade dåvarande föreningsstämma beslut om att ta fram ett idéprogram och detta program ligger till grund för all verksamhet som genomförs. 14

15 FHP-styrelsen har diskuterat hur idéprogrammet ska förverkligas och har då landat i det dokument som fått namnet Möjligheternas mötesplats. Folkets Hus och Parker finns i hela landet och har allt från den lilla ideellt driva föreningen till de stora anläggningarna, men närvaron måste öka på de platser som saknar samlingslokaler. Vi vill fylla våra anläggningar med verksamheter som har betydelse för människor i det samhälle och den plats vi verkar. Människor ska känna, det där är min mötesplats, det är där jag vill vara, diskutera, gå på föreläsningar, gå på bio osv. Vårt existensberättigande bygger helt på att de människor, i det lokalsamhälle där vi verkar, känner att det är viktigt för dem att anläggningarna finns. Någon exakt modell för hur detta ska genomföras går inte att säga då förutsättningarna är olika från plats till plats, men att bättre samverka med andra är viktigt. Den stora utmaningen för de kommande åren är att hitta samverkansmöjligheter och se över hur man kan utveckla sin föreningen och hur kan man hitta samverkanspartners. FHP kan inte beordra medlemmarna, men kan stötta och hitta verktyg för arbetet. Arbetet måste dock göras ute bland föreningarna. Möjligheternas mötesplats är ett dokument som talar om vad vi ska göra tillsammans, inte om vad riksorganisationen ska göra, för vi måste bli en rörelse som ser vad varje enhet ska göra, vad ska föreningslivet göra, vad ska regionerna göra. Ansvaret för vad varje organisationsled ska göra, kommer att ses över i den föreslagna organisationsutredningen. En studiehandling kommer att tas fram till Möjligheternas mötesplats. Tanken är att programmet ska vara till gagn för medlemmarna utifrån de lokala förutsättningarna. Fyra utvecklingsområden finns i programmet för utveckling av den framtida organisationen. Dessa är verksamheter som skapar möjligheter, rum för alla, förening i förändring och vi gör det tillsammans. Detta är ett dokument för de kommande tre åren och hur vi sedan ska gå vidare får utvisas av processen med detta dokument och får ligga till grund för fortsatt utveckling. Det finns vissa områden som måste arbetas ännu mera med, bl a vad gäller den tekniska utvecklingen och ha modet att utvecklas än mera och prova nya saker även när det gäller verksamheter. Måns Gustavsson, Hofors, talar om att Hofors Folkets Hus har en Facebookgrupp, vilket varit till nytta i arbetet med att få kommunpolitikerna inse vikten av Folkets Hus. 219 medlemmar, spridda över landet, finns med i denna grupp, vilket är fler än antalet andelsägare. Detta utmärker en ny tid, nytt sätt att kommunicera. Möjligheternas mötesplats är ett bra program som uttrycker en strävan och viljeyttring. Bo Johansson, Kallhäll, yrkar bifall till styrelsens förslag men yrkar tillägg på utvecklingsområde 3. Det första är rubriken på sidan 17: Förening i förändring och utveckling sidan 17 tillägg punkten 3 Kompetensutveckling i tillämpad föreningsdrift både för förtroendevalda och anställda och sidan 17 sista punkten inom ramen föreningarnas konkurrenskraft och också att aktivt verka för ett ökat och rättmätigt ekonomiskt 15

16 samhällsstöd. Förslår också att rikta ett antal frågor till riksdagspartierna inför valet nästa år, hur de vill verka för att Folkets Hus ska fortsätta verka. Eventuellt kan redaktionsutskottet göra ett uttalande i frågan. Reza Talebi, Hammarkullen, yrkar på två tillägg på sidan 7. Det första är stycket ovanför ramen med en ny mening: människor behöver mötesplatser för att utveckla demokratin och höja sin kunskapsnivå genom folkbildning. På sidan 7 inom ramen en ny rubrik Kvalitetsutveckling ska genomsyra verksamhetens alla nivåer. Yrkar bifall till styrelsens förslag med ovan nämnda tillägg. Reza Talebi föreslår ett uttalande från stämman mot nedläggning av biblioteket i Hammarkullen. Biblioteket drivs av Folkets Hus men tjänstemännen i kommunen har beslutat om nedläggning. Peter Engberg, Trappan i Vällingby, yrkar bifall till styrelsens förslag men vill föreslå att under kommande period arbeta mer med den europeiska och globala samarbetsnivån. Ett internationellt nätverk bör byggas upp. Föreslår föreningsstämman att uppdra till styrelsen att ta kontakter och genomföra undersökningar i syfte att tillskapa en europeisk FHP-federation och att på liknande sätt etablera en global FHP-federation. Bertil Thorén, Motala, känner sympati för dokumentet men föreningen råkar tillhöra de 20 procent som betalar 80 procent av medlemsavgiften till FHP och endast marginellt behandlar man de extensiella frågorna i denna grupp. Var finns denna grupp i dokumentet? Annika Nilsson, styrelsens föredragande, yrkar bifall till Bo Johanssons förslag, och bifall likaså till Reza Talebis tillägg på sidan 7 avseende folkbildning och med tillägg av förslaget inom ramen, första stycken, på sidan 7 angående kvalitetsutveckling. Styrelsen föreslår tillägg på sidan 16, stycke 3, Samtidigt så finns det klent med forskning på området, även om det nu ser ut som om staten är beredd att satsa medel till detta. Vidare föreslås ny början på nästa mening, Det finns inte heller så många ledarskapsmetoder Och därefter sista meningen innan Föreningen måste bli angelägen ska lyda: Tur att vi håller på med så mycket mer än lokaluthyrning. Till dessa förändringar yrkar också bifall. Peter Engbergs förslag om europeiska nätverk är inte helt lätt att genomföra då svårigheter är att hitta dessa, även om det väldigt värdefullt att genomföra detta. På den europeiska nivån kan man arbeta mera mot EU och EU-kommissionen och se till att få våra frågor på dagordningen. Föreslår att vi kan börja sondera terrängen, vilka samarbetspartners finns och på vilket sätt skulle man arbeta med dessa frågor. Styrelsen tar på sig att försöka hitta samarbetsformer. Kan yrka bifall till förslaget men samtidigt inte ge några förhoppningar om att hitta eller få igång arbete på internationell nivå. På Bertil Thoréns fråga är detta ett arbete som FHP kommer att få arbeta mycket framöver därför att vi ser att kommunerna också har problem och faran är att redan under

17 kommer kommunerna att få större svårigheter om inte regeringen tillför mera medel. Kultur, folkbildning och föreningslivet är alltid en budgetregulator neråt men aldrig uppåt. Vi måste centralt bli bättre på att arbeta med att stötta de föreningar som ska jobba mot kommunerna, att hitta argument, exempelvis ta fram forskning som visar vilken roll och betydelse man har men också vara en hjälp vid förhandling med kommunerna. Förslaget om att rikta ett antal frågor till riksdagspartierna görs inför varje val och ska också göras till kommande val och detta kommer att kommuniceras ut till våra medlemmar. Gör samma sak lokalt. att med ovan redovisade tilläggsyrkanden godkänna styrelsens förslag till dokumentet Möjligheternas mötesplats och att ställa sig bakom förslaget till uttalande avseende Hammarkullens bibliotek. Stämman ajourneras. Stämmoordförande Karl-Petter Thorwaldsson 18 Motioner och styrelsens förslag till yttrande att motionerna nummer 4 och 5 som har inkommit efter sista inlämningsdag ska godkännas och upptas till behandling Jean Pierre Zune, Hallunda, yrkar bifall till styrelsens förslag angående motion nr 2. Det finns en ambivalens i regionfrågan och det måste bestämmas vad regionerna ska vara till för. Vems organisation är man? FHPs eller medlemmars organ för att samarbeta? En av de vikigaste uppgifterna framöver är att bestämma sig för vem är regionerna till och vem äger regionorganisationen. K-G Granberg, Vintrosa, är tillfredsställd med styrelsens förslag till yttrande över motion nr 1, men har ett antal frågeställningar. Varför har man inte levt upp till det som står i motionen och när ska organisationsutredningen tillsättas? Lennart Derehag, styrelsens föredragande över motionerna 1 och 2, svarar först på motion nr 2, pekar på att det inte bara är de stora föreningarna som har möjlighet att ta del av det utbud som erbjuds. Det andra är att FHP av kulturanslaget skickar ut medel till regionerna. Det har varit upp till regionerna att hantera kulturmedlen. Dessutom har FHP fått begränsade och sänkta kulturanslag vilket har bidragit till en negativ utveckling av möjligheterna att hjälpa till att sänka gagerna för de produktioner som vi presenterat. Våra anslag har sänkts med över 20 procent under stämmoperioden. Om man lägger stora subventioner på programmen blir det få program som kan erbjudas, varför valet varit att erbjuda många program för att ha ett brett utbud. Organisationsutredningen kommer att ske i direkt anslutning till den nya styrelsens första sammanträde. 17

18 Lennart Derehag yrkar bifall till styrelsens förslag i enlighet med styrelsens utlåtande över motion nr 1, och även i enlighet med styrelsens utlåtande över motion nr 2, 3, 4 och 5. Härefter redovisar redaktionsutskottets ordförande Åke Gustavsson redaktionsutskottets förslag till yttrande. Bilaga anta yttrandet. 19 Föreningsstämmans avslutning Göran Magnusson, Våra Gårdar, uttalar ett varmt tack till Åke Gustavsson för ett gott samarbete under en lång tid av år. En gåva överlämnas. SamSam tackar också för gott samarbete och önskar Annika Nilsson lycka till i den nya rollen som ordförande för FHP. Annika Nilsson avtackar de avgående styrelseledamöterna Thorsten Born, Skoghall och Värmlands regionen, Ingemar EL Göransson, LOs representant och Jan P Bordahls som varit representant för festivalsektionen. Dessa tre representanter är inte närvarande och får avtackas vid senare tillfälle. Peter Engberg, som suttit i styrelsen de senaste stämmoperioden, avtackas med en clowntavla och en blomma. Härefter avtackas de två i valberedningen som avgår Kjell Andersson, Sundsvall och Barbro Engman, Borlänge. Båda avtackas med clowntavla och blommor. Värdföreningen Borlänge Folkets Hus avtackas med en deposition i form av en tavla av konstnären Evert Jonsson och blommor. VD för Borlänge Folkets Hus, Ulf Sonesson, tackar för förtroendet att få genomföra föreningsstämman. Slutligen avtackas presidiet för väl genomfört arbete. Ombud och gäster tackas för en väl genomförd föreningsstämma. Föreningsstämman år 2009 förklaras avslutad. Vid protokollet: Britt Möller Justeras: Karl-Petter Thorwaldsson Barbro Engman Jan Näsström Catrine Arvidsson 18

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer