Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus."

Transkript

1 Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens ordförande Åke Gustavsson hälsar ombuden och gästerna välkomna, såväl nya som gamla bekantskaper, vilket säkert kommer innebära många bra erfarenhetsutbyten och samtal under stämmans gång. Härefter vidtar en parentation över FHPs tidigare revisor Caisa Andersson från Arvika avled den 5 april i år, 61 år gammal. I Arvika hade hon arbetat mer än 30 år inom nöjes- och kulturlivet, inte minst i Arvika Folkets Park. Caisa får representera även de andra som under stämmoperioden lämnat oss och dessa Hedras med en stunds tystnad och eftertanke. Åke Gustavsson fortsätter med förhoppningen att stämman ska anta dokumentet Möjligheternas Mötesplats som blir ett värdefullt verktyg i utvecklingen av hela vår folkrörelse och som dessutom tjänstgör som ett komplement till idéprogrammet som fortfarande är viktigt och angeläget. Vi kommer också att välja en ny styrelse och kanske framförallt träffa varandra och utbyta erfarenheter som är viktiga för framtiden. Eftersom jag lämnar mitt uppdrag som ordförande i Folkets Hus och Parker vill jag ta mig friheten att lyfta fram några, som jag uppfattat det, viktigaste principiella besluten som tagits, sammanslagningen mellan Folkparkerna i Sverige och Folkets Hus Riksorganisation, det som idag är Riksorganisationen Folkets Hus och Park. Idén om en gemensam organisation har diskuterats lika länge som organisationerna existerat men vid milleniumskiftet var tiden mogen för ett samgående. Ett nödvändigt strategiskt beslut att ta. Behovet av mötesplatser, inte minst i förorterna, är stort. Det andra beslutet jag vill peka på, är steget in i den digitala världen även om det när styrelsen fattade beslutet för ca åtta år sedan, var med viss oro. Tack vare att Landsorganisationen ställde upp med ekonomisk och annat stöd, vågade vi tillsammans med ett 10-tal medlemmar starta utbyggnaden av de digitala husen. Vägen vidare från de första digitala husen, även om det ibland varit besvärligt, har gjort att vi idag har ungefär 60 tal digitala hus i landet och det är alltså en kedja som bildats. Tack vare mod, entreprenörsanda, envishet och inte minst ideella insatser kan vi idag säga, för att ta ett exempel, att se på opera live från Metropolitan i New York så har människor förköpt biljetter för hela säsongen. Operorna har varit dörröppnare för alla de andra aktiviteterna som erbjuds på de digitala husen. Ett samarbete sker även med Musikhögskolan i Piteå med direktsända musikevenemang. 1

2 Det tredje beslutet för att visa på förnyelse i verksamheten handlar om det ställningstagande som styrelsen gjorde, att bilda en festivalsektion, som idag vuxit ut och blivit en mycket central aktör när det gäller stadsfestivalerna, inte minst när det gäller utbyte av erfarenheter och kunna dra nytta av varandras närverk och varandras kunnande. Det fjärde beslutet som jag vill peka på, är det beslut som togs på stämman 2006 gällande antagandet av ett idéprogram. Att hålla idédebatten levande är grundläggande för att vi ska kunna fortsätta och utveckla en framgångsrik verksamhet. Vid denna stämma ska vi ta ställning till programförslaget Möjligheternas mötesplats som är en viktig fortsättning på idéprogrammet. Vi får också en allt tydligare roll som kulturbärare av allas rätt till kultur, möten och upplevelser. En personlig upplevelse för mig har varit att ha haft förtroendet att sitta som Riksorganisationen Folkets Hus och Parks förste ordförande. Vi har tagit många viktiga strategiska beslut, men står också inför många och spännande utmaningar. Detta är ett bra tillfälle att växla stafettpinnen inför det kommande arbetet. Jag vill tacka de förtroendevalda runt om i landet och de anställda på FHPs kansli för det stöd jag fått genom åren i arbetet, Jag tar mig också friheten att tacka speciellt två personer som jag arbetat väldigt nära med genom åren i styrelsen och Verkställande utskottet. Den ene är John Brattmyhr, som var VD för FHP innan Lennart Derehag tog över den stafettpinnen. Den andra är Britt Möller som jag också vill tacka för ett mycket gott samarbete genom åren. Det är med lite blandade känslor jag lämnar över, med glädje därför att jag vet att ni som nu tar över får ett mycket stimulerande uppdrag även fortsättningsvis. Jag är gärna öppen för fortsatta diskussioner även framöver om jag kan göra någon nytta. Sammanfattningsvis vill jag säga ett stort tack och hopp om att de här dagarna blir en bra plattform för ert fortsatta arbete på alla nivåer i vår folkrörelse. Härefter förklarar Åke Gustavsson Folkets Hus och Parker fjärde föreningsstämma för öppnad. Scenen intas av Sofia Karlsson som tillsammans med musikerna Sofie Livebrant, Lisa Rydberg och Ian Carr framförde en rad mycket uppskattade sånger och musikaliska inslag. Landstingsrådet Alf Johansson inleder sitt inledningsanförande med att konstatera att mera tid skulle behövas för att resonera om folketshus- och parkrörelsens framtid och uppdrag, än vad som ett inledningsanförande ger utrymme för. Ni representerar den absolut största nationella arenan för tankeutbyte, för utbyte av tankar om det som komma skall och det är oerhört viktigt att fundera över, på vilket sätt tar sig Folkets Hus och Park in i framtiden och tar sig an nästa uppdrag. Välkomna till Dalarna, välkomna till Borlänge! Det som Folkets Hus och parker är bärare av, nämligen både arenan för tankar, idédebatt och tankar om livet i största allmänhet. Hela samhället befinner sig i en accelerationsfas, allt går fortare och fortare, och då samhällen krackelerar har folketshus- och parkrörelsen varit ett sammanhållande kitt för dessa samhällen. Kultur och kulturpolitik kommer att vara ett av de viktigaste kitten för att hålla ihop människor i ett krackelerande samhälle. Här kommer Folkets Hus och parker att spela en oerhört stor roll och arena för den verksamheten. 2

3 Alf Johansson avslutar med att läsa en dikt av Nicke Sjödin som skrev på mål som heter Byssfolke där varje dikt har ett egennamn, varefter dikten Nisse eller Lagledaren lästes upp. Folketshus och parkrörelsen ska vara och är lite grann av lagledaren. Härefter lämnas ordet till fd talmannen i Sveriges Riksdag, Thage G. Peterson, som tackar för inbjudan att tillsammans med sin hustru delta i denna föreningsstämma. Ett tack riktas till Åke Gustavsson för utomordentligt fina insatser för denna folkrörelse. Som fd talman i riksdagen vill jag också framföra ett tack för insatserna i riksdagsarbetet, inte minst som ordförande i riksdagens kulturutskott. I januari 1971 slutade jag arbetet som folketshuschef och verkställande direktör för FHR för att bli Olof Palmes statssekretare. Men jag lämnade inte rörelsen, jag har följt folketshus- och folkparksrörelsen genom alla åren och ständigt varit uppkopplad. Den färdkost jag fick med på vägen var att våga debattera och opponera. Bästa vänner! Jag vill önska Sveriges Folkets Hus och folkparker samt FHP allt gott för framtiden, denna organisation har framtiden för sig och jag hoppas ni får en bra och mycket matnyttig stämma. Tack! Anders Karlsson, representant för Bygdegårdarnas Riksförbund, tackar för inbjudan och framför en hälsning från Bygdegårdarnas Riksförbund till stämman och tackar för det goda samarbete som finns mellan organisationerna och även samarbetet i SamSam och då även med Våra Gårdar som är den tredje organisationen. Det är två områden jag vill belysa just nu, det ena är stödet till de allmänna samlingslokalerna och vikten av att ha bra samarbete kring dessa frågor mot beslutsfattare både på statlig nivå, landstingsnivå och kommunal nivå. Det andra området jag skulle vilja lyfta fram är frågan om digitalisering. Vi från Bygdegårdarna vill framföra ett tack för det framsynta arbete som ni bedriver inom folketshus- och parkrörelsen. Vi hoppas från vår sida att vi ska gemensamt kunna arbeta med dessa frågor framöver. Stödet till digitalisering av samlingslokalerna måste tydliggöras i alla de sammanhang där vi är. Tack för att jag fick komma, tack för samarbetet och lycka till med stämman! Göran Magnusson, ordförande i Våra Gårdar, anser det angeläget att delta på denna stämma för att manifestera det samarbete som vi under en lång tid av år har haft och klarat bra, genom attgöra gemensamma påtryckningar i frågor av gemensamt intresse. Jag vill givetvis önska stämman lycka till med besluten och folketshus- och parkrörelsen lycka till i framtiden. Representanten från Folkets Hus Landsforbund i Norge, Jan-Inge Åsmul, tackar för inbjudan till denna stämma. Samtidigt sändes en hälsning från ordföranden Bente Halvorsen och från Morten Berntsen. Den finska folketshusrörelsen sänder sina lyckönskningar genom mig då de inte själva har möjlighet delta. FHL i Norge har idag 212 Folkets Hus och har tappat 12 senaste perioden, orsaken till färre hus är att konkurrensen är en del och avflyttningen från landsbygden har gjort att underlaget för lokalerna minskat. Det som vi har fokuserat på är digitala media och har numera en länk till FHP. Ett nytt handlingsprogram har framarbetats inom FHL och dess medlemmar. Det nordiska folketshussamarbetet har pågått sedan 1970-talet men har under senare tid inte varit så aktivt, men jag hoppas att vi åter igen ska få till stånd ett aktivt nordiskt folketshussamarbete. Jag önskar er lycka till med förhandlingarna. 3

4 2 Upprättande och godkännande av röstlängd samt förteckning över närvarande Bilaga 1 Åke Gustavsson redovisar att vid tidpunkten för ombudsanmälan, den 5 september, 65 fullmakter inkommit och därefter har 11 inkommit för sent. Styrelsen föreslår trots detta att dessa 11 godkännes som ombud. Samtidigt förslås att stämman ska vara offentlig. att godkänna de 76 inkomna ombudsfullmakterna och därmed lägga röstlängden till handlingarna och att stämman ska vara offentlig. 3 Val av ordförande för stämman Kjell Andersson, valberedningens ordförande, föreslår att till ordföranden för föreningsstämman utse Barbro Engman, Borlänge och Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm i enlighet med förslaget. 4 Val av sekreterare, tillika protokollförare Valberedningen föreslår att utse Britt Möller till sekreterare tillika protokollförare med biträde av Gert Karlsson. i enlighet med förslaget. 5 Val av två personer att jämte ordförandena justera protokollet, val av rösträknare och redaktionsutskott att utöver ordförandena justera protokollet utses Jan Näsström, Sollefteå och Catrine Arvidsson, Skelleftehamn, att till rösträknare välja Peter Engberg, Vällingby, Hans Hilding, Björneborg, Berith Bergstedt, Piteå och Runa Adolfsson, Hallsberg att till redaktionsutskott utse Åke Gustavsson, Lennart Derehag, Mathias Bohman, Maria Hjelm, Vänersborg och Marika Lindgren, Lycksele. 6 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning Britt Möller redovisar kallelseförfarandet som skett enligt stadgarna tre månader före stämmans avhållande. Kallelse har skett i april och den formella kallelsen sändes den 15 juni och har därutöver funnits på FHPs hemsida. 4

5 att kallelse skett i stadgeenlig ordning. att fastställa dag- och arbetsordning samt diskussionsordning. Härefter ajourneras stämman. Stämmoordföranden Barbro Engman 7 Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelser Lennart Derehag föredrar förvaltningsberättelserna för åren 2006, 2007 och Vi har fått 15 nya medlemmar under dessa åren, men måste samtidigt tillstå att vi tappat medlemmar, totalt har vi minskat med 12 föreningar under perioden. Skälen är varierande men verksamheter läggs ner och den ekonomiska situationen påverkar även våra medlemmar. De personella resurserna på kansliet har i stort varit oförändrade under de tre åren, vi har förstärkt med projektanställningar vid olika tillfällen men dessa har då finansierats med olika projektmedel som vi fått tillsammans med ett uppdrag. I stort har personalstaten likadan ut fram till 2008, då vi förstärkte vår kommunikationsavdelningen och detta skedde som en strategi att vi måste nå ut mycket bättre med vårt budskap. Även medlemmarnas budskap måste nå ut bättre än tidigare. Under 2008 skickade vi ut över 150 pressmeddelanden med olika budskap både i dags- och kvällspress och lokal press för att hjälpa våra medlemmar marknadsföra olika aktiviteter. Det som också hände under 2008 var att vi förändrade tidningen Scen & Salong, tyvärr blev det så att ekonomin inför 2009 inte tillät en fortsättning. När det gäller utbildningar och seminarierna som genomförts under de senaste tre åren har bl a film- och biografutbildning som har haft 380 deltagare, Arrangörshögskolan som tyvärr vilar under 2009, har pågått i 11 år med totalt 170 personer som utbildats i arrangörskap. Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts under perioden och under 2008 deltog ett 10-tal nyanställda chefer i denna utbildning. Dessa utbildningar har skett i samarbete med Brunnsviks folkhögskola. En nychefsträff skedde under 2008 då FHPs verksamheter och organisation redovisades. Ett antal regionala utbildningar har också genomförts tillsammans med den traditionella ekonomikonferensen som också är välbesökt. Byggavdelningen som också arbetar med fastighetsförvaltning och har att hantera ansökningarna till Boverket. 23,5 miljoner kronor fördelas mellan de tre samlingslokalägande organisationerna fick 22 medlemmar drygt 7,8 Mkr från Boverket, 2007 var det också 22 stycken som fick tillsammans koronor och år 2008 fick 11 medlemmar kronor. De andra aktuella frågorna är hyresavtal, brandskydd, energideklarationer mm. 5

6 Folkets Hus och Parkers Arbetsgivarservice sysslar dagligen med rådgivning kring arbetsgivarfrågor. Avdelningen arbetar också med kollektivavtalen och framför allt med tre stora som vi har avtal med, Hotell och Restaurang, Fastighetsanställdas Förbund och Handels. Vidare inom avdelningen sluts avtal med Stim och en rad andra avtal av juridisk karaktär. Vidare har avdelningen ansvar för försäkringsfrågorna och som under perioden tecknat avtal med Trygg Hansa. 600 av medlemmarna har denna försäkringen. Försäkringspremien har varit oförändrad under det senaste året. Vidare har avtal tecknats med Swedbank avseende kortinlösen, e-bokföring och med Telia gällande fast och mobil telefoni och med Hogia avseende redovisningssystem. Inom organisationen har vi en rad nätverk, bl a Convention Centre Sweden, CCS, som arbetar med mötes- och konferensutveckling. Antalet medlemmar är numera 17 stycken. Under 2006 tog man fram ett nytt möteskoncept som kallas för Källan som har anpassats efter de kommersiella förutsättningar som gäller på marknaden. Därefter har CCS arbetat med fokus på restauration, restaurangutveckling osv. Festivalsektionen har 14 medlemmar och syftet är att förstärka festivalerna och ge sektionen en egen identitet, som innebär att man är viktiga hörnstenar i den svenska besöksnäringen. Man har arbetat med gemensamma frågor bl a avseende Stim-avtal, ljudvolymer och har också medverkat till framtagandet av en säkerhetsguide avseende evenemang tillsammans med Räddningsverket. Andra nätverk är bl a förortsnätverket som samverkar i vissa gemensamma frågor. En ungdomssatsning har gjorts med hjälp av medel från Boverket att stärka ungdomars möjligheter till meningsfulla verksamheter i våra samlingslokaler. Tillsammans med ABF, rörelsen Gatans röst och med Malmö folkhögskola jobbar vi med projektet Jalla upp på scen. Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen och SABO påbörjat arbetet med att lyfta miljonprogramområdena under rubriken Lyfta en miljon. Kultur utgör en stor del av den verksamhet som FHP bedriver och all denna verksamhet finansieras med anslag från staten, Statens Kulturråd och i viss mån får vi också regionala stöd exempelvis i Västra Götaland och Skåne. För filmverksamheten får vi ett stöd från Svenska Filminstitutet. Kulturverksamheten har tre huvudspår; scenprogram, konst och film. Scenprogrammen har varit barn- och familjeprogram och vilket är kravet som Statens Kulturråd ställt och att det är av hög kvalitet och en genrebredd. Vi har under stämmoperioden genomfört ca 1200 föreställningar ute bland våra medlemmar. En del har genomförts under somrarna tillsammans med Riksteatern och de har också varit både vuxenprogram och barn- och familjeföreställningar. En av de mest efterfrågade barn- och familjeföreställningarna under modern tid har varit Bodils Minicirkus. Bodil har genomfört nästan 300 föreställningar under de tre senaste åren. Tyvärr så lämnade Bodil Granberg oss på försommaren i år. Vi saknar henne och det drabbade oss hårt i sommar och det blev svårt att fylla luckan efter Bodil. De program som kallas pedagogiska program efterfrågas alltmer, såsom Cirkus Cirkör, Ultimate Desperados och Popkollo. Konstverksamheten kan också indelas i tre delar, denna verksamhet finansieras av 6

7 Statens Kulturråd. En del är vandringsutställningar, Konst åt alla och den konstnärliga gestaltningen, förutom arbetet med att ta reda på all annan konst som inköps. Vandringsutställningarna utgör en del av den kärna som konstverksamheten kretsar kring. Konst åt alla innefattar konstinköpsinställningar som vi gör tillsammans med SamSam på en rad platser runt om i landet och dessa konstverk deponeras sedan ut till våra medlemmar. Den konstnärliga gestaltningen har genomförts på 14 platser under stämmoperioden. Bla en lekpark på Skansen, Ersboda Folkets Hus m fl Film- och bioavdelningen arbetar med filmsättning och har 215 biografer registrerade hos FKB. Omsättningen på de här biograferna har totalt ökat från 36 Mkr på ett år till 41 Mkr. Under 2008 hade vi tillsammans ca biobesökare och det motsvarar 5-6 procent av biografbesökarna, övriga äger SF. Det är svårt att få aktuella kopior, ett arbete som man arbetar med dagligen på avdelningen. Koncentrationen till en aktör gör att distributörerna inte gör tillräckligt med kopior längre. En lösning är att man digitaliserar hela biosverige, då kan alla ta del få en kopia på premiärdagen. Vi gör allt vi kan för att påverka statsmakterna, Svenska Filminstitutet och andra i de här frågorna. Med detta kommer vi in på digitala hus där vi ser en dynamisk utveckling, vi ser ett ökat antal medlemmar som är intresserade, ett ökat antal besökare vid våra digitala evenemang. Nästa steg i digitalisera är en utveckling av de interaktiva mötena och där arbetar vi med att försöka skapa en bra affärsidé, organisation och teknik till ett bra pris. De tre biograferna som vi köpt är för att komma in på marknaden i storstäderna, för att kunna konkurrera med SF och för att kunna få bättre tillgång till film och för att kunna vara representerade i storstäderna. Det finns en tanke med detta, det ska vara en medlemsnytta med detta. Ett annat skäl att vi måste finnas i storstäderna är när vi förhandlar med distributörerna och inte minst aktuellt när SF uppvaktade chefen för Metropolitan i New York. En tanke finns ytterligare angående dessa biografer, inte bara att passivt titta på film utan att man kan göra annat kring arrangemangen, såsom diskussionsaftnar, föreläsningar för att skapa ett mervärde. Utomhusbion har vuxit fram under de tre senaste åren och efterfrågan har ökat. Framför allt har det visat sig bra för våra folkparksmedlemmar som kan göra något annat än det man traditionellt arbetar med. En uppblåsbar duk och en projektoranläggning, vilken delfinansierats av Folkparkernas Utvecklingsföreningen, hyrs ut till medlemmarna till självkostnadspris, externa förhyrare får betala ett annat pris. Ni ska veta att det finns en engagerad personal som arbetar mer än man kan kräva, som är övertygade om idén om att mötesplatsen är viktig och att göra en oundgänglig nytta för våra medlemmar. Åke Edin, Bräcke, anser att det finns mycket som är bra, en del riktigt bra, men saknar skrivningar om de problem som finns ute bland medlemmarna. Medlemsantalet har minskat kraftigt under senare år och många hus står på randen till nedläggning. När Folkets Hus byter namn av marknadsskäl, men inte folkparker, måste det vara för att nå ut till en större publik. Är det dåligt marknadsvärde, har namnet dåligt renommé, dålig bärkraft? Lennart Derehag rapporterar att en turné pågår runt om i landet under namnet Hot och möjligheter där vi fokuserar kring de problem som våra medlemmar har och försöker 7

8 visa på möjligheterna att ta sig ur detta, men också uppmärksamma att det finns hot även om de inte är omedelbara. Reflektion kring namnen. Det är framför allt de stora husen som bytt namn och dessa är mera kommersiella än andra och vissa har tvingats bli än mer kommersiella då samhällets stöd har dragits från dem. Ett av skälen till namnbytet är den internationella marknaden som inte känner till vad ett Folkets Hus är. Ett annat skäl är marknadsmässiga. Vad vi kan göra är att förmedla en positiv bild kring namnet Folkets Hus, vilket vi gjort under senare år genom annonsering i massmedia mm. Ulf Hansson redovisar den ekonomiska verksamheten för stämmoperioden. Resultaten varierar mellan åren, 2006 var ett normalår, 2007 var ett bra år resultatmässigt och 2008 ett riktigt dåligt år. År 2006 hade vi ett överskott på 2,7Mkr, 2007 ett överskott på 25,7 Mkr och för 2008 ett underskott på 16,7 Mkr. Finansnettot är orsaken till den ojämna resultatförändringen. Förra året vid denna tiden hade landet en stor finansiell kris och då drabbades även vi. Finansnettot 2006 var 3, 7 Mkr plus och 2007 var det 27,4 Mkr. Anledningen till detta överskott berodde på att vi hade aktier i Stadshagens Fastighetsförvaltning AB som vi sålde och fick en reavinst på 21,5 Mkr. När det gäller år 2008 uppstod problem på den finansiella marknaden. Det är inte bara finanserna som under 2008 försämrade resultatet, då satsningen på IT-vision fortsatte, vilket påbörjades under 2007, det är flera steg i denna utveckling och ger medlemmarna mera tillgång till att utnyttja hemsidor osv visar ett underskott i driften på 7, 4 beroende bla av ett stambyte på FHR-fastigheten, satsningen och startkostnader på våra biografer, ökade KP-kostnader och en hel del förluster på konkurser hos medlemmar osv vilket påverkat resultatet negativt. Balansräkningen som innehåller byggnader och mark, har bokfört värde på 6,2 Mkr medan taxeringsvärdet är 67 Mkr, vilket ger ett mervärde i balansräkningen. Värdepappren har sjunkit men tack vare en försiktig placering har vi klarat oss relativt bra. Soliditeten ligger på 64 procent, vilket visar en stark balansräkning. Erik M Svensson, FHPs förtroendevalda revisor, föredrar revisorernas berättelse och pekar på de svårigheter som medlemmarna har att fullfölja sina åtaganden avseende medlemsavgifterna till riksorganisationen. Tendensen avseende kundfordringar ökar för 2009 vilket kan förklaras av konjukturnedgången och möjligheterna till ökade intäkter minskar, men också så att det finns en mängd gamla skulder från början av 2000-talet. Både FHP-styrelsen och administrationen följer med uppmärksamhet denna post i räkenskaperna. Problemet är att medlemsavgiften är det som finansierar kärnverksamheten inom FHP. att med godkännande lägga förvaltningsberättelserna, de ekonomiska berättelserna samt revisorernas berättelser för åren 2006, 2007 och 2008 till handlingarna. 8

9 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av överskott enligt balansräkningarna att fastställa balans- och resultaträkningarna för koncernen och moderföreningen för åren och att de balanserade överskotten överföres i ny räkning. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och organisationens VD att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för de gångna tre åren. 10 Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter samt fastställande av arvodes- och resereglemente för förtroendevalda Kjell Andersson föreslår oförändrat arvode för de kommande åren fram till nästa föreningsstämma 2012 Styrelsens ordförande Vice ordförande Tredje VU-ledamoten kronor per år kronor per år kronor per år. Övriga ledamöter erhåller kronor per bevistat sammanträde. Telefonsammanträde ersätts med 600 kronor. Revisorernas arvode är kronor och revisorssuppleanterna erhåller kronor per bevistat sammanträde. Valberedningen kronor per bevistat sammanträde. Förlorad arbetsförtjänst utgår endast vid av arbetsgivaren styrkt intyg på avdrag och maximerat till funktionärsavtalets maximinivå. Researvode och traktamente utgår ej, milersättning utgår med den av Riksskatteverket från tid till annan bestämda icke skattepliktiga ersättningen. I övrigt gäller FHPs resepolicy. För personalrepresentant utgår ingen arvode. Kjell Andersson föreslår föreningsstämman besluta i enlighet med förslaget. i enlighet med förslaget 11 Styrelsens förslag om ändring av riksorganisationens stadgar Bilaga 2 Åke Gustavsson, styrelsens föredragande, hänvisar till det i materialet befintliga förslaget till ändring av stadgarnas 2, avseende en anpassning av nu gällande förutsättning. Den andra ändringen gäller 10, avseende kallelseförfarandet, 9

10 att detta även kan ske per post, fax och e-post liksom även att stämmohandlingarna kan sändas på detta sätt. Under 17 ska gälla samma kallelseförfarande, per post, fax eller e-post. Dessutom förslås en ny formulering att styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarande antalet överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter, med den begränsningen att det alltid ska vara minst hälften av ordinarie ledamöter som biträder ett förslag. i enlighet med förslaget. Stämmoordförande Karl-Petter Thorwaldsson 12 Val av a) 6-10 styrelseledamöter och högst fyra ersättare fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2012 att fastställa antalet 10 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Måns Gustavsson, Hofors, ställer fråga till valberedningen om rollerna i styrelsen, varför det är tjänstemän som föreslås in i styrelsen. Kjell Andersson, valberedningen, informerar om att frågan har varit aktuell tidigare men valberedningen har arbetat utefter kriterierna att de som nominerats och inte diskuterat tjänstemän contra förtroendevalda. Anders Johansson, Kumla, anser att den geografiska spridningen av ledamöter till styrelsen har varit bättre vid tidigare val. Kjell Andersson, informerar om att Per Alexandersson, Hultsfred, vilken var nominerad från festivalsektionen har lämnat sin tjänst som chef för Hultsfred och därmed inte längre står till förfogande. Samtidigt redovisas valberedningens arbete under mandatperioden, antalet sammanträdet, kontakter med samtliga regionordföranden och övriga kontakter. Festivalerna kan adjungeras till styrelsen som styrelsen så anser vara av behov. Därefter föredras en enhällig valberednings förslag till ledamöter fram till år 2012 samtidigt som en redovisning sker av de personer som föreslås till nyval Annika Nilsson, Haninge, omval Lena Näslund, Örnsköldsvik, omval Kerstin Wennergren, Hammarkullen, omval Lena Mellbladh, Dalsjöfors, omval Per Schönnings, Gävle, omval Leif Pettersson, Boden, omval Börje Söderström, LO, nyval Mikael Stenlund, Skellefteå, nyval Ardalan Shekarabi, Nacka, nyval Stig-Björn Ljunggren, Uppsala, nyval 10

11 Magnus Moberg, Skoghall, föreslår Hans Hilding, Björneborg till ordinarie ledamot. Everth Gustavsson, Umeå, yrkar bifall till valberedningens förslag Kjell Andersson, Sundsvall, yrkar bifall till styrelsens förslag Ingemar Welander, Hallstahammar, yrkar att Mikael Andersson, väljs som förste suppleant. Inger Järpe, Arvika, föreslår Hans Hilding, Björneborg, som ordinarie ledamot. Efter öppen omröstning yrkas på sluten omröstning av styrelseledamöterna och Hans Hilding, Björneborg, ingående i röstningskommittén anmäler jäv och avstår från rösträkningen. Härefter ajourneras föreningsstämman för rösträkning Stämmoordförande Barbro Engman Förhandlingarna återupptas. 16 Rapport från medlemsavgiftsutredningen och bestämmande av årsavgiftens storlek Annika Nilsson, styrelsens föredragande, redovisar det förslag som styrelsen lagt avseende medlemsavgifterna. Bakgrunden till den tillsatta arbetsgruppen tillkom vid stämman 2006 som beslutade om en översyn av medlemsuppgifterna. Uppgiften var att titta på systemet, inte nivåerna i avgiftssystemet. Efter enkäter, diskussioner vid medlemsmöten osv konstateras att det finns stöd för konstruktionen. De parametrar som redovisats har även det stöd. FHPs inkomster vilar på tre ben; medlemsavgifter, anslag och övriga intäkter. Vid enkätsvaren konstateras att arbetsgivarstöd, ekonomisk rådgivning, avtal m m och de frågor som är viktigast för medlemmarna är också de, som är den del som finansieras av medlemsavgiften. De två parametrar som finns i avgiften är omsättning och lönekostnader, vilket också speglar storlek och omsättning på föreningarna. Vidare konstateras att 20 procent av medlemmarna betalar 80 procent av medlemsavgifterna, vilket också måste tas hänsyn till vid bestämmande avgiftens storlek. Medlemsavgiftsgruppen föreslog till FHPs styrelse att göra en justering, nämligen retroaktiviteten. Idag skickas en faktura och sedan regleras denna två år senare till det medlemmarna skulle ha betalt. Förslaget till styrelsen var att ta bort retroaktiviteten. Styrelsen sände ut förslaget på remiss och efter remisstidens utgång har svaren behandlats och några ändringar föreslagits. Ett är att retroaktiviteten tas bort, fribeloppet för lönedelen höjs till kronor och att denna indexuppräknas enligt basbeloppet varje år och att vi även tar bort retroaktiviteten för år I övrigt föreslås att avgiftskonstruktionen behålles och att det ska gälla från år 2010 och Annika Nilsson yrkar bifall styrelsens förslag. Åke Edin, Bräcke, har uppfattat uppdraget var att genomföra en förutsättningslös utredningen av avgiftssystemet. Att endast 18 procent av medlemmarna har svarat på enkäten kan inte vara godkänt. Förändringen som skedde under slutet av 1990-talet innebar en kraftig sänkning av avgifterna för de stora medlemmarna. För de små 11

12 medlemmarna är det bra. Det är mellanstora föreningar som drabbas av höga avgifter. Något motförslag läggs inte, men vi är inte nöjda. i enlighet med styrelsens förslag till medlemsavgifter att gälla från år Stämmoordföranden Karl-Petter Thorwaldsson 12 återupptas efter rösträkning och resultatet har utfallit enligt följande: Annika Nilsson, Haninge, 75 röster Ardalan Shekarabi, Nacka 75 röster Börje Söderström, Stockholm 73 röster Lena Näslund, Örnsköldsvik, 74 röster Mikael Stenlund, Skellefteå, 70 röster Kerstin Wennergren, Hammarkullen, 74 röster Lena Mellbladh, Dalsjöfors, 74 röster Per Schönnings, Gävle, 71 röster Stig-Björn Ljunggren, 73 röster Leif Pettersson, Boden, 55 röster Hans Hilding, Björneborg, 32 röster. att de tio första namnen väljes därefter till styrelse för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Till ersättare för styrelsen föreslår valberedningen följande, vilka inträder i den ordning som föreslås Margareta Rönngren, Umeå, omval Sven Englesson, Lund, omval Maria Hjelm, Vänersborg, nyval Mikael Andersson, Hallsberg, omval Först utses suppleanter och därefter den ordning vari de inträder och föreningsstämman beslutar att Mikael Andersson inträder som förste suppleant och därefter Margareta Rönngren Sven Englesson Maria Hjelm b) fastställande av personalrepresentant jämte ersättare för denna Anmälda personalrepresentanter är Monica Törnblom med Birgitta Strömgren som ersättare. anteckna anmälan till protokollet. 12

13 13 Val av ordförande och vice ordförande Valberedningen föreslår att till ordförande fram till nästa föreningsstämma, utse Annika Nilsson, som därmed bli organisationens första kvinnliga ordförande. enhälligt att utse Annika Nilsson som ordförande. Annika Nilsson tackar förtroendet att leda Folkets Hus och Parkers verksamhet och ska göra det med glädje åren framöver. Valberedningen föreslår att till vice ordförande utse Ardalan Shekarabi. enhälligt att utse Ardalan Shekarabi till vice ordförande. 14 Val av a) två lekmannarevisorer jämte ersättare för dessa Valberedningen föreslår omval av Erik M Svensson, Trollhättan och Anita Modin, Stockholm. Som ersättare för dessa föreslås nyval på Ann-Charlotte Johansson, Sundsvall och Anders Johansson, Kumla. i enlighet med valberedningens förslag. b) revisionsbyrå som tillsammans med styrelsen utser auktoriserad revisor Valberedningen föreslår att utse revisionsbyrån Ernst & Young AB och att styrelsen tillsammans med revisionsbyrån utser den auktoriserade revisorn. i enlighet med valberedningens förslag. 15 Val av fem ledamöter till valberedningen Kjell Andersson meddelar att han tillsammans med Barbro Engman lämnar valberedningen efter denna stämma. De tre av valberedningens kvarvarande ledamöter som står till föreningsstämmans förfogande är också nominerade. Åke Edin vädjar till föreningsstämman att se till könsfördelningen i valberedningen. Jean Pierre Zune, Hallunda, föreslår Bo Andersson till valberedningen. Catrine Arvidsson, Skelleftehamn, föreslår Kenneth Nilsson får förnyat förtroende och som sammankallande i valberedningen. Marika Lindgren, Lycksele, föreslår omval på de tre nuvarande ledamöterna i valberedningen och föreslår Catrine Arvidsson, Skelleftehamn. Jan-Erik Andersson, Lysekil, föreslår Eva-Britt Hansson från Bohus-Malmön. 13

14 Jeanette Olsson, Lund, föreslår Karl-Erik Björk från Karlshamn, omval Anders Johansson, Kumla, föreslår Lisbeth Björklund från Brunnsparken i Örebro. Efter omröstning beslutar föreningsstämman att utse Bo Andersson, Hallunda, Karl-Erik Björk, Karlshamn, Kenneth Nilsson, Vittangi, Catrine Arvidsson, Skelleftehamn och Eva-Britt Hansson, Bohus-Malmön. Till sammankallande utses Kenneth Nilsson. Föreningsstämman ajourneras. Under stämmomiddagen underhöll trion Opera Divine bestående av Gabriella Lambert- Olsson, Katarina Böhm och Caroline Gentele. Priset Årets profil utdelades och gick till Bo Ståldahl från Boo Folkets Hus och Årets medlem tilldelades Bomhus Folkets Hus. Båda erhöll en konstverk från Kosta Boda av konstnären Kjell Engman Söndagen den 18 oktober Stämmoordföranden Barbro Engman Lennart Derehag hälsar Patric Hammar och Niclas Wall från Peace & Love-festivalen i Borlänge som redogör för all den verksamhet som bedrivs utöver festivalen. Patric Hammar informerar om att organisationen betalar innevarande år ut cirka 1,4 miljoner kronor i föreningsbidrag till över 40 kultur- och idrottsföreningar i regionen Dalarna. Intresset från media från hela Europa har ökat liksom antalet volontärer som arbetar under festivaldagarna. Besökargenomsnittet är en 18-årig kvinna från Stockholm som slutat gymnasiet, med musik och film som huvudsakliga intressen, som besöker festivalen webbsida. Av besökarna är 40 procent över 21 år, 20 procent över 27 år, övriga besökare är allt från småbarn till 84 åringar. Sedan 1999 har ett tusental artister medverkat med många stora internationella stjärnor. Peace & Love har under senare år även haft ett tema och årets var frihet. Syftet är att få igång en debatt och lära sig nya saker och tankar utöver föreläsningar, skapande verksamhet osv. En mötesplats där människor kan träffas. Visionen för Peace & Love redovisas. Niclas Wall berättar om samarbetet med andra aktörer för att lyfta upp kulturen. Man har inom regionen samlat kultur, idrott och näringsliv för att diskutera tillväxt och utveckling. Detta gjorde att nya nätverk växte fram med deltagare från olika instanser. År 2010 kommer vi skapa en ny politisk plattform för kultur och idrott, frågor som ofta kommer i skymundan. Peace & Love vill gärna ha folketshus- och parkrörelsen med i denna framtida plattform. 17 Möjligheternas mötesplats Styrelsens föredragande, Annika Nilsson, presenterar den nyvalda styrelsen som ska genomföra och ta ansvar för Möjligheternas mötesplats. Vid stämman 2002 i Sundsvall fattade dåvarande föreningsstämma beslut om att ta fram ett idéprogram och detta program ligger till grund för all verksamhet som genomförs. 14

15 FHP-styrelsen har diskuterat hur idéprogrammet ska förverkligas och har då landat i det dokument som fått namnet Möjligheternas mötesplats. Folkets Hus och Parker finns i hela landet och har allt från den lilla ideellt driva föreningen till de stora anläggningarna, men närvaron måste öka på de platser som saknar samlingslokaler. Vi vill fylla våra anläggningar med verksamheter som har betydelse för människor i det samhälle och den plats vi verkar. Människor ska känna, det där är min mötesplats, det är där jag vill vara, diskutera, gå på föreläsningar, gå på bio osv. Vårt existensberättigande bygger helt på att de människor, i det lokalsamhälle där vi verkar, känner att det är viktigt för dem att anläggningarna finns. Någon exakt modell för hur detta ska genomföras går inte att säga då förutsättningarna är olika från plats till plats, men att bättre samverka med andra är viktigt. Den stora utmaningen för de kommande åren är att hitta samverkansmöjligheter och se över hur man kan utveckla sin föreningen och hur kan man hitta samverkanspartners. FHP kan inte beordra medlemmarna, men kan stötta och hitta verktyg för arbetet. Arbetet måste dock göras ute bland föreningarna. Möjligheternas mötesplats är ett dokument som talar om vad vi ska göra tillsammans, inte om vad riksorganisationen ska göra, för vi måste bli en rörelse som ser vad varje enhet ska göra, vad ska föreningslivet göra, vad ska regionerna göra. Ansvaret för vad varje organisationsled ska göra, kommer att ses över i den föreslagna organisationsutredningen. En studiehandling kommer att tas fram till Möjligheternas mötesplats. Tanken är att programmet ska vara till gagn för medlemmarna utifrån de lokala förutsättningarna. Fyra utvecklingsområden finns i programmet för utveckling av den framtida organisationen. Dessa är verksamheter som skapar möjligheter, rum för alla, förening i förändring och vi gör det tillsammans. Detta är ett dokument för de kommande tre åren och hur vi sedan ska gå vidare får utvisas av processen med detta dokument och får ligga till grund för fortsatt utveckling. Det finns vissa områden som måste arbetas ännu mera med, bl a vad gäller den tekniska utvecklingen och ha modet att utvecklas än mera och prova nya saker även när det gäller verksamheter. Måns Gustavsson, Hofors, talar om att Hofors Folkets Hus har en Facebookgrupp, vilket varit till nytta i arbetet med att få kommunpolitikerna inse vikten av Folkets Hus. 219 medlemmar, spridda över landet, finns med i denna grupp, vilket är fler än antalet andelsägare. Detta utmärker en ny tid, nytt sätt att kommunicera. Möjligheternas mötesplats är ett bra program som uttrycker en strävan och viljeyttring. Bo Johansson, Kallhäll, yrkar bifall till styrelsens förslag men yrkar tillägg på utvecklingsområde 3. Det första är rubriken på sidan 17: Förening i förändring och utveckling sidan 17 tillägg punkten 3 Kompetensutveckling i tillämpad föreningsdrift både för förtroendevalda och anställda och sidan 17 sista punkten inom ramen föreningarnas konkurrenskraft och också att aktivt verka för ett ökat och rättmätigt ekonomiskt 15

16 samhällsstöd. Förslår också att rikta ett antal frågor till riksdagspartierna inför valet nästa år, hur de vill verka för att Folkets Hus ska fortsätta verka. Eventuellt kan redaktionsutskottet göra ett uttalande i frågan. Reza Talebi, Hammarkullen, yrkar på två tillägg på sidan 7. Det första är stycket ovanför ramen med en ny mening: människor behöver mötesplatser för att utveckla demokratin och höja sin kunskapsnivå genom folkbildning. På sidan 7 inom ramen en ny rubrik Kvalitetsutveckling ska genomsyra verksamhetens alla nivåer. Yrkar bifall till styrelsens förslag med ovan nämnda tillägg. Reza Talebi föreslår ett uttalande från stämman mot nedläggning av biblioteket i Hammarkullen. Biblioteket drivs av Folkets Hus men tjänstemännen i kommunen har beslutat om nedläggning. Peter Engberg, Trappan i Vällingby, yrkar bifall till styrelsens förslag men vill föreslå att under kommande period arbeta mer med den europeiska och globala samarbetsnivån. Ett internationellt nätverk bör byggas upp. Föreslår föreningsstämman att uppdra till styrelsen att ta kontakter och genomföra undersökningar i syfte att tillskapa en europeisk FHP-federation och att på liknande sätt etablera en global FHP-federation. Bertil Thorén, Motala, känner sympati för dokumentet men föreningen råkar tillhöra de 20 procent som betalar 80 procent av medlemsavgiften till FHP och endast marginellt behandlar man de extensiella frågorna i denna grupp. Var finns denna grupp i dokumentet? Annika Nilsson, styrelsens föredragande, yrkar bifall till Bo Johanssons förslag, och bifall likaså till Reza Talebis tillägg på sidan 7 avseende folkbildning och med tillägg av förslaget inom ramen, första stycken, på sidan 7 angående kvalitetsutveckling. Styrelsen föreslår tillägg på sidan 16, stycke 3, Samtidigt så finns det klent med forskning på området, även om det nu ser ut som om staten är beredd att satsa medel till detta. Vidare föreslås ny början på nästa mening, Det finns inte heller så många ledarskapsmetoder Och därefter sista meningen innan Föreningen måste bli angelägen ska lyda: Tur att vi håller på med så mycket mer än lokaluthyrning. Till dessa förändringar yrkar också bifall. Peter Engbergs förslag om europeiska nätverk är inte helt lätt att genomföra då svårigheter är att hitta dessa, även om det väldigt värdefullt att genomföra detta. På den europeiska nivån kan man arbeta mera mot EU och EU-kommissionen och se till att få våra frågor på dagordningen. Föreslår att vi kan börja sondera terrängen, vilka samarbetspartners finns och på vilket sätt skulle man arbeta med dessa frågor. Styrelsen tar på sig att försöka hitta samarbetsformer. Kan yrka bifall till förslaget men samtidigt inte ge några förhoppningar om att hitta eller få igång arbete på internationell nivå. På Bertil Thoréns fråga är detta ett arbete som FHP kommer att få arbeta mycket framöver därför att vi ser att kommunerna också har problem och faran är att redan under

17 kommer kommunerna att få större svårigheter om inte regeringen tillför mera medel. Kultur, folkbildning och föreningslivet är alltid en budgetregulator neråt men aldrig uppåt. Vi måste centralt bli bättre på att arbeta med att stötta de föreningar som ska jobba mot kommunerna, att hitta argument, exempelvis ta fram forskning som visar vilken roll och betydelse man har men också vara en hjälp vid förhandling med kommunerna. Förslaget om att rikta ett antal frågor till riksdagspartierna görs inför varje val och ska också göras till kommande val och detta kommer att kommuniceras ut till våra medlemmar. Gör samma sak lokalt. att med ovan redovisade tilläggsyrkanden godkänna styrelsens förslag till dokumentet Möjligheternas mötesplats och att ställa sig bakom förslaget till uttalande avseende Hammarkullens bibliotek. Stämman ajourneras. Stämmoordförande Karl-Petter Thorwaldsson 18 Motioner och styrelsens förslag till yttrande att motionerna nummer 4 och 5 som har inkommit efter sista inlämningsdag ska godkännas och upptas till behandling Jean Pierre Zune, Hallunda, yrkar bifall till styrelsens förslag angående motion nr 2. Det finns en ambivalens i regionfrågan och det måste bestämmas vad regionerna ska vara till för. Vems organisation är man? FHPs eller medlemmars organ för att samarbeta? En av de vikigaste uppgifterna framöver är att bestämma sig för vem är regionerna till och vem äger regionorganisationen. K-G Granberg, Vintrosa, är tillfredsställd med styrelsens förslag till yttrande över motion nr 1, men har ett antal frågeställningar. Varför har man inte levt upp till det som står i motionen och när ska organisationsutredningen tillsättas? Lennart Derehag, styrelsens föredragande över motionerna 1 och 2, svarar först på motion nr 2, pekar på att det inte bara är de stora föreningarna som har möjlighet att ta del av det utbud som erbjuds. Det andra är att FHP av kulturanslaget skickar ut medel till regionerna. Det har varit upp till regionerna att hantera kulturmedlen. Dessutom har FHP fått begränsade och sänkta kulturanslag vilket har bidragit till en negativ utveckling av möjligheterna att hjälpa till att sänka gagerna för de produktioner som vi presenterat. Våra anslag har sänkts med över 20 procent under stämmoperioden. Om man lägger stora subventioner på programmen blir det få program som kan erbjudas, varför valet varit att erbjuda många program för att ha ett brett utbud. Organisationsutredningen kommer att ske i direkt anslutning till den nya styrelsens första sammanträde. 17

18 Lennart Derehag yrkar bifall till styrelsens förslag i enlighet med styrelsens utlåtande över motion nr 1, och även i enlighet med styrelsens utlåtande över motion nr 2, 3, 4 och 5. Härefter redovisar redaktionsutskottets ordförande Åke Gustavsson redaktionsutskottets förslag till yttrande. Bilaga anta yttrandet. 19 Föreningsstämmans avslutning Göran Magnusson, Våra Gårdar, uttalar ett varmt tack till Åke Gustavsson för ett gott samarbete under en lång tid av år. En gåva överlämnas. SamSam tackar också för gott samarbete och önskar Annika Nilsson lycka till i den nya rollen som ordförande för FHP. Annika Nilsson avtackar de avgående styrelseledamöterna Thorsten Born, Skoghall och Värmlands regionen, Ingemar EL Göransson, LOs representant och Jan P Bordahls som varit representant för festivalsektionen. Dessa tre representanter är inte närvarande och får avtackas vid senare tillfälle. Peter Engberg, som suttit i styrelsen de senaste stämmoperioden, avtackas med en clowntavla och en blomma. Härefter avtackas de två i valberedningen som avgår Kjell Andersson, Sundsvall och Barbro Engman, Borlänge. Båda avtackas med clowntavla och blommor. Värdföreningen Borlänge Folkets Hus avtackas med en deposition i form av en tavla av konstnären Evert Jonsson och blommor. VD för Borlänge Folkets Hus, Ulf Sonesson, tackar för förtroendet att få genomföra föreningsstämman. Slutligen avtackas presidiet för väl genomfört arbete. Ombud och gäster tackas för en väl genomförd föreningsstämma. Föreningsstämman år 2009 förklaras avslutad. Vid protokollet: Britt Möller Justeras: Karl-Petter Thorwaldsson Barbro Engman Jan Näsström Catrine Arvidsson 18

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Närvarande: Statsrådet Maria Larsson Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj 2014. 1 Föreningsstämmans öppnande

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj 2014. 1 Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tommy Karlson 1 Föreningsstämmans öppnande Järfälla den 8 maj 2014 årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet). Stämman beslutar att fastställa förelagd

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 1 Firma och inledande bestämmelser Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB Sundsvall Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening Normalstadgar (Ideell förening, läns) Antagna riks 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) Antagna Ångermanland 2014-04-05 (Tidigare stadgar 1998-01-21) STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 24 mars 2011 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga närvarande: Enligt

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer