MORA sida 1-10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MORA 2014-04-16 sida 1-10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA sida 1-10 Gymnasienämnden Plats och tid Konfetensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 16 apfil 2014, ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Lennart Sacrédeus (KD), Mora, fr o m 24 Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa Nils-Åke Norman (M), Älvdalen Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen Anders Björklund (S), Älvdalen Bert Persson (C), Mora, tjänstgörande ersättare Håkan Yngström (C), Orsa Anna-Carin Rydstedt (S), Mora Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef Rigmor Johansson, rektor Gunillahelen Olsson, rektor Maria Burtus, rektor Ulla Jons, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens Nils Carlsson Z^ Sekreterare Ulla Jöns Paragrafer Ordförande plats och tid Underskrifter Justerande- Lennart Sohlberg Nils Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gymnasienämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet S:t Mikaelsskolan Datum för anslags nedtagande k Underskrift Ulla Jons

2 x*rvd A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ivioiv/x Sammanträdesdatum Sida 2 Gymnasienämnden Dnr: GN Innehållsförteckning 3 Ekonomi - information ^ Inriktningar Elevhälsoplan, revidering ' Licensstrategi kopplat till Office 365 Information från kansliet ~ Delgivningar n. 1

3 , m B * SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ivil/jk/x Sammanträdesdatum Sida 3 Gymnasienämnden 23/2014 Dnr: GN 2014/ Ekonomi - information Gymnasienämnden tackar för informationen. Information Gymnasiechefen informerar om ekonomin för första kvartalet. Verksamhetsuppföljning 1 för 2014 presenteras vid nästa sammanträde den 14 maj.

4 MORA Gymnasienämnden 24/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: GN 2014/ Inriktningar Efter överläggningar föreslog ordföranden att punkterna 1 och 2 i förslaget till beslut återremitteras för ytterligare beredning. Gymnasienämnden beslutade i enlighet med ordförandens förslag och återremitterar punkterna 1 och 2. Vidare beslutar gymnasienämnden att inte göra intag på programmen fastighet, anläggning och byggnation, hantverk och produktion samt skog, mark och djur på gymnasiesärskolan läsåret 14/15. Bakgrund Gymnasienämnden har inte delegerat beslut om inriktningar och program. Utifrån antagningsstatistiken bör gymnasienämnden avgöra vilka program och inriktningar som skall göra intag till höstterminen S:t Mikaelsskolan erbjuder idag tolv nationella program. Alla program förutom vård- och omsorgsprogrammet har nationella inriktningar. Inriktningarna börjar det andra läsåret förutom för estetiska programmet där inriktningarna startar redan det första läsåret. För estetiska programmet innebär det därmed att eleverna söker direkt till inriktningen. Sammanfattning av ärendet Utifrån elevunderlaget har S:t Mikaelsskolan ett brett urval av både program och inriktningar. Inför framtiden bör nämnden överväga vilka inriktningar som är långsiktigt hållbara. Det är inte gynnsamt för vare sig elever eller organisationen att erbjuda mriktningar i programkatalogen som vi sedan inte har möjligheter att starta.

5 Gymnasienämnden 24/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: GN 2014/ Antal förstahandssökande elever Program Sökande Antagna: Bygg och anläggnmgsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Elprogrammet Ekonomipf ogrammet Estetptogtammet Bild 8 6 Dans 2 3 Musik Teater 4 3 Fordonsprogrammet 10 4 Hotell- och turismprogrammet 2 2 Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet 15 3 Samhällsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Utifrån nuvarande antagnings statistik och elevunderlag föreslås nämnden att inte göra intag på hotelloch turismprogrammet samt estetprogrammet ^riktningarna dans och teater. På hotell- och turismprogrammet går det idag elva elever På estetinriktningar går det för närvarande åtta elever per mriktning i blivande årskurs två och tre. Konsekvensen av att inte göra intag innebär minimal besparing på kort sikt men kan göra besparing på lång om man väljer att lägga ner programmet/imiktningen. Dock får en nedläggning av program/inriktning andra konsekvenser: Hotell- och turismprogrammet: HT har endast funnits som program i två år på S:t Mikaelsskolan och tillkom för att bredda utbudet av utbmning som efterfrågas av näringen. Idag finns ett mycket väl fungerande programråd som inbegriper såväl restaurang som hotellbranschen. Ett samarbete med Vasaloppet är på väg att upprättas inom grenen event. För att ett program ska bli Kvskraftigt krävs 3-5 år och HT har funnits i två. Konsekvensen av en nedläggning blir att programrådet försvagas och det blivande samarbetet med Vasaloppet läggs ner. Estetprogrammet inriktning dans: Dansmriktningen på estet kompletterar estetprogrammet som idag har fyra inriktningar. Dansinriktningen innebär en kvalitetshöjning för hela programmet genom att eleverna på programmet får en helhet i de produktioner (musikal ex.) som genomförs under studietiden. Dansinriktningen har också en egen sal som kommer stå outnyttjad dagtid..a ' \, A i 1 fif '

6 MORA Gymnasienämnden 24/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: GN 2014/ Estetprogrammet inriktning teater: Liksom dansinriktningen kompletterar teaterinriktningen estetprogrammet i sin helhet och innebär en kvalitetshöjning för elever och program. Teaterinriktningen samläser också genomgående mellan årskurserna vilket innebär att personalkostnad för mriktningen är förhållandevis låg trots små grupper. Av de tre som är antagna till inriktningen kommande läsår är det två som aktivt sökt sig till S:t Mikaelsskolan utifrån. Också teaterinriktningen använder sig av lokaler som är särsldlt anpassade till deras verksamhet och som därmed kommer stå outnyttjade. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan erbjuder idag samtliga program. Programmet för: Sökande: 2 0 Administration, handel och varuhantering Estetiska verksamheter 0 Fordonsvård och godshantering 0 Hotell, restaurang och bageri 0 Hälsa, vård och omsorg 0 Samhälle, natur och språk 0 Fastighet, anläggning och byggnation 0 Hantverk och produktion 0 Skog, mark och djur 0 Individuella programmet 2 Gymnasiesärskolan behöver samarbeta med gymnasieskolans nationella program för att kunna erbjuda eleverna de kurser som ingår i respektive program. För gymnasiesärskolans program Fastighet, anläggning och byggnation, Hantverk och produktion samt Skog, mark och djur finns ingen naturlig samarbetspartner bland de nationella programmen på S:t Mikaelsskolan. Det ska dessutom ingå 22 veckors praktik inom vald studiemriktning, vilket är svårt att organisera för nämnda program. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att: 1. Inte göra intag på estetprogrammets inrilctningar teater och dans läsåret 14/15 2. Inte göra intag på hotell- och turismprogrammet läsåret 14/15 3. Inte göra intag på programmen Fastighet, anläggning och byggnation Hantverk och produktion samt Skog, mark och djur på gymnasiesärskolan läsåret 14/15. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Antagningsenheten, Syv Älvdalen. fmnasiet, grundskolan Mora, Orsa och

7 MORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 Gymnasienämnden 25/2014 Dnr: GN 2013/ Elevhälsoplan, revidering Gymnasienämnden beslutar att anta bifogad elevhälsoplan daterad med ändringen av ordet samhällsmedlemmar till samhällsmedborgare på sid 1. Bakgrund En ny Barn- och elevhälsoplan har nu utarbetats tillsammans med grundskolan för att följa de intentioner som finns i revisionsrapporten Elevers rätt till särskilt stöd från november 2011, där man menar att elevhälsoplanen ska vara gemensam för grund- och gymnasieskola. Sammanfattning Syftet med Barn- och elevhälsoplanen är att den ska fungera som ett stöd för förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet. Planen ska uppmuntra till vidareutveckling av förskolors och skolors barn- och elevhälsoarbete och säkerställa ett likvärdigt stöd till alla barn och elever. Den tidigare elevhälsoplanen för gymnasieskolan beskriver till viss del organisation och rutiner som måste förändras då behov av detta uppstår. Dessa kommer nu istället att finnas länkade till den nya planen, vilket medför att förändringar som inte har avgörande betydelse för elevhälsoarbetet förenklas. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att anta bifogad elevhälsoplan daterad Yrkanden Lennart Sacrédeus yrkar bifall till beslutet men påpekar att ordet samhällsmedlem bör ändras till samhällsmedborgare. Ansvarig att genomföra beslutet Rigmor Johansson et delges Justerandesjsign f i

8 MORA Gymnasienämnden 26/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: GN 2014/ Licensstrategi kopplat till Office Gymnasienämnden godkänner licens strategin och användandet av Office Gymnasienämnden godkänner upprättat personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment Bl 16 och Ml 00) Sammanfattning av ärendet Mora kommun har sedan 2008 använt Microsofts program som en digital plattform påtalade Microsoft att vi var fellicensierade kopplat till hur vi använde Microsoftplattformen. Ett omfattande arbete inleddes då för att ta fram en licensplan. Som urvals faktorer användes grundprinciperna i samverkans avtalet att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen samt verka för kvalitets förbättringar. Resultatet utmynnade i en licens strategi som baseras på Microsoft kommundesign (MSKD) där kontorsprogramvaran - för Office program, mejl, kalender och intranätfunktioner inklusive lagring - Office 365 är en bärande del. Att använda Microsoft Office 365 innebär att alla medarbetare i både Mora, Orsa och Älvdalen erbjuds samma digitala plattform och kontorsprogramvara. Det gör också att driften av IS/IT blir mer kostnadseffektiv samt att kommunerna står bättre rustade för att möta framtidens krav som till exempel att arbeta mobilt på ett säkert sätt. Användningen av Office 365 innebär att lagring av personuppgifter sker på Microsoft servrar i Europa vilket ställer krav på avtal med leverantören, i det här fallet Microsoft. Enligt Personuppgiftslagen (PuL) är respektive styrelse/nämnd personuppgiftsansvarig och därmed måste respektive styrelse/nämnd teckna separata personuppgiftsbiträdesavtal med Microsoft. En laglighetsbedömning och risk- och sårbarhetsanalys avseende Office 365 har genomförts. De krav som Personuppgiftslagen ställer på personuppgiftsbiträdesavtalet bedöms uppfyllas via Microsofts personuppgiftsbiträdesavtal Amendment B116ochM100. Förslag till beslut 3. Gymnasienämnden godkänner licens strategin och användandet av Office Gymnasienämnden godkänner upprättat personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment Bl 16 och Ml 00) Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Kommunstyrelsen Mora

9 \\ MORA Gymnasienämnden 27/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: GN Information från kansliet Gymnasienämnden tackat för infoimationen. Information Rektor Maria Burtus informerar om en Handlingsplan för skyddad identitet och Samtalsguide för person med skyddad identitet har arbetats fram. Gymnsiechefen informerade att Arbetsmiljöverket har gjort inspektion. Gymnasiechefen informerade att svaren på medarbetarenkäten har kommit och kommer att visas för gymnasienämnden i maj. Överlag är det stora förbättringar sen den förra enkäten gjordes ~ "\ \X /i f / </ ; /'

10 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 Gymnasienämnden 28/2014 Dnr: GN Delgivningar Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut enligt bifogad lista samt övriga delgivningar. Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning Licensstrategi kopplat till Office 365 Kommunstyrelsen i Mora Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsen i Mora Dnr KS 2014/ Planeringsanvisningar för kommunplan år 2015 fl

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Plats och tid Fävren, kl. 13.00 17.30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Micael Åkesson (M)

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer