CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till (385) ksek Rörelseresultat för helåret var (-2.636) ksek Försäljning på ksek kommer att intäktsföras först under tertial på grund av anpassning till IFRS rekommendationer. Omsättning och resultat under 2004 har därför påverkats negativt med motsvarande. Genom kvittningsemission har CoolGuard ökat det egna kapitalet med ksek och därmed väsentligt ökat bolagets soliditet. Kvittningen skedde till kurs 13:50 vilket var den rådande kursen den 2 februari 2005 då beslutet fattades. CoolGuard visar positiva månadssiffror rensat för periodiseringseffekter i enlighet med IFRS Fram till årsslutet har leverans och installation skett hos 7 IKEA varuhus i Sverige, fortsatta leveranser sker under 2005 Avtal med ett ledande restaurangföretag i Sverige gällande en första leverans av 25 kompletta system har slutförts under februari 2005, ordervärdet uppgår till cirka ksek och kommer att levereras under första halvåret. Utsikterna för en utökning av avtalet förväntas under året. Fortsatt orderingång från enskilda butiker och restauranger sker enligt prognos Verksamheten Verksamheten i CoolGuard har under året främst varit fokuserat kring olika försäljningsaktiviteter på ett flertal marknader. Även om många av de förhandlingar som pågått under en längre tid tagit betydligt mer resurser i anspråk än tidigare tänkt, har resultatet av arbetet visat sig under det sista tertialet 2004 med flera avtal och leveranser som följd. Av störst intresse är det avtal som tecknats med Hemköp via CoolGuards återförsäljare Hellesåkers. I och med den positiva utvecklingen under det sista tertialet visar verksamheten i CoolGuard nu positivt resultat på månadsbasis (från och med november och rensat för periodiseringseffekter) och omsättningen väntas fortsätta öka med bibehållna marginaler. Resultatet för 2004 påverkas dock i negativ riktning av att försäljning på ksek intäktsförs först under det första tertialet Detta är ett direkt resultat av en pågående anpassning till IFRS rekommendationer.

2 I övrigt har verksamheten utvecklats väl och orderingången har under perioden ökat markant men både resultat och omsättning påverkas fortfarande av att förhandlingar med större kunder varit mer tidskrävande än vad som tidigare budgeterats för. CoolGuard är inne i slutförhandlingar med samtliga större aktörer inom dagligvaruhandeln och hotell/restaurang segmentet i Sverige, Norge och Danmark. Resultatet av dessa förhandlingar väntas därför under det första tertialet Orderingången från enskilda butiker och restauranger under perioden har fortlöpt enligt tidigare prognoser. Väsentliga händelser under det sista tertialet och efter dess utgång Under det sista tertialet tecknar CoolGuard, genom sin återförsäljare Hällesåkers, ett avtal med Hemköp om leverans av CoolGuards system för temperaturövervakning till butiker. Utrullning av systemen kommer att ske successivt under CoolGuard deltar under perioden i den årliga HORECA-mässan i Gent, Belgien, på inbjudan från Svenska Ambassaden och Exportrådet. Målet är att främja produkter och kunnande inom svensk livsmedelsindustri. CoolGuard deltog bl.a. i ett seminarium med fokus på HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) där den kommersiella delen av seminariet syftar till att presentera produkter som hjälper restauranger, hotell och cateringföretag att lösa de hygienkrav som en kommande EU-förordning kräver. Som ett resultat av besöket i Belgien har CoolGuard inlett ett samarbete med Exportrådet i Bryssel som syftar till att kartlägga marknaden i Belgien och Luxemburg och därigenom även identifiera eventuella partners på respektive marknad. CoolGuard har under det sista tertialet, tillsammans med sin danska distributör PayVend, börjat med de första installationerna i Danmark. PayVend har levererat system till Brøndy kommuns Rådhus och bolagets nästa installation kommer att ske i en Prima dagligvarubutik (ingår i Super Best kedjan). Installationerna är ett resultat av en målmedveten bearbetning av den danska marknaden tillsammans med PayVend under en längre tid. PayVend specialiserar sig på systemdesign och utveckling av registreringsoch betalningslösningar inom bl.a. detaljhandeln. Under hösten har CoolGuard även fortsatt med löpande leveranser till enskilda ICA butiker i Sverige. Samtidigt har leveranserna till Högskolerestauranger, Dinners, Eurest, O Learys, IKEA m.fl. fortsatt. En första installation av CoolGuard systemet kommer även att ske på Scandic i Stockholm vid årsskiftet. Avtal med ett ledande restaurangföretag i Sverige gällande leveranser av 25 kompletta system har slutförts, ordervärdet uppgår till cirka ksek och kommer att levereras under första halvåret Utsikter finns även för en utökning av avtalet under året. Fram till årsslutet har leverans och installation skett hos 7 IKEA varuhus i Sverige och fortsatta leveranser kommer att ske under Vid utgången av perioden uppgår CoolGuards omsättning till ca.1,5 Mkr per månad och en fortsatt ökning väntas när förhandlingar med ledande aktörer inom dagligvaruhandeln slutförts. Vid styrelsesammanträde i, , som hölls den 2 februari 2005 fattades, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 juni 2004, beslutat att öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 7 407,40 kronor genom en riktad kvittningsemission av sammanlagt högst B-aktier till en fastställd emissionskurs om 13,50 kr per aktie. Teckning och betalning skall ske senast den 9 februari Emissionen sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och är riktad

3 till INAC ABs dotterbolag Iniris Mobile Internet AB, därmed är CoolGuards skuld om ksek helt kvittad. Omsättning och resultat För helåret 2004 uppgick omsättningen till (385) ksek. Rörelseresultaten för motsvarande period uppgick till (-2.636) ksek Bolagets omsättning under perioden september till och med december uppgick till (-) ksek. Resultatet under samma period uppgick till (-) ksek. I samråd med bolagets revisor kommer försäljning under tertialet uppgående till ksek att intäktsföras under tertial , med hänvisning till IFRS rekommendationer. Ovanstående resultat för tertial 3 har därigenom minskats med ksek. Motsvarande positiv resultatpåverkan kommer att ske under tertial Finansiell ställning Efter periodens utgång har CoolGuard genomfört en kvittningsemission vilket minskat skuldbördan med 5 Mkr. Vid det tredje tertialets utgång var aktiekapitalet 695 tsek. Kvittningsemissionen efter periodens utgång ökade aktiekapitalet med 44 tsek och uppgår därefter till ca. 739 tsek samt ökar det egna kapitalet med 5 Mkr. Genom att bibehålla en låg fast kostnadsbas och en stor del rörliga kostnader har CoolGuard under det första verksamhetsåret lyckats upprätthålla en tillfredställande finansiell ställning, trots att förhandlingar med kunder dragit ut på tiden mer än ursprungligen beräknat. Marknad Orderingången har under perioden ökat markant men både resultat och omsättning påverkas fortfarande av att förhandlingar med större kunder varit mer tidskrävande än vad vi tidigare budgeterat med. Bolaget är inne i slutförhandlingar med samtliga större aktörer inom dagligvaruhandeln och hotell/restaurang segmentet i Sverige, Norge och Danmark. Resultatet av dessa förhandlingar väntas därför under årets första tertial. Ett samarbete med Exportrådet har inletts för att bearbeta i första hand marknaderna i Belgien och Luxemburg. Utsikter för helåret 2005 CoolGuards prognoser för verksamhetsåret 2005 kvarstår, med en omsättning på cirka ksek och bibehållna marginaler. Aktien CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari Per den 31 december uppgick antalet aktier till st, varav st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och st utgör B-aktier med en röst per aktie. Efter periodens utgång har en kvittningsemission genomförts som ökat antalet B-aktier med st. Emissionen gjordes till en kurs motsvarande 13,50 SEK och har

4 resulterat i att CoolGuard kvittat sina skulder på ca ksek till Iniris Mobile Internet AB. Totalt antal aktier efter kvittningsemissionen är st varav st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och st utgör B-aktier med en röst per aktie. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisnings rådets rekommendationer, anpassning har skett i enlighet med IFRS principer. Företaget CoolGuard AB erbjuder ett trådlöst system för avläsning och övervakning av livsmedelstemperaturer inom detaljhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det sänker hanteringskostnaden i samband med lagstadgad kvalitetskontroll av livsmedel. CoolGuard AB är sedan februari 2004 noterat på AktieTorget Personal Antalet årsanställda under perioden var 2 (-) st. Granskning Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapportdatum och Bolagsstämma Delårsrapport tertial lämnas den 27 maj 2005 Delårsrapport tertial lämnas den 30 september 2005 Bokslutskommuniké för 2005 lämnas den 17 februari 2006 Bolagsstämma 2005, torsdagen den 2 juni 2005 Malmö den 18 februari 2005 Styrelsen Rapporten finns på vår hemsida: Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller styrelseordförande på telefon

5 Resultaträkning (ksek) 4 MÅNADER 12 MÅNADER 12 MÅNADER Sept-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader : Material- och underentreprenörskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Balansräkning (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER TILLGÅNGAR (ksek) Jan-Dec Jan-Dec Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Patent 51 0 Produkten Coolguard Materiella anläggningstillgångar Verktyg Inventarier S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Material Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER Eget kapital Jan-Dec Jan-Dec Bundet eget kapital Aktiekapital Ej reg aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortdel av lång skuld Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a Skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Kassaflödesanalys (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER Jan-Dec Jan-Dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Avskrivningar och Nedskrivningar Skattekostnad 0 0 Rörelsekapital förändring : Förändring av varulager m m Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggn.tillgångar Investering i materiella anläggn.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission Ej registrerat aktiekapital Utdelning Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring av eget kapital (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER Jan-Dec Jan-Dec Ingående eget kapital Nyemission Ej reg aktiekapital Utdelning Periodens resultat

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Perioden Nettoomsättningen ökade med 43%, 48.233 TKR (33.762 TKR) Resultatet förbättrades med 3,5 miljoner, -1.555 TKR (-5.536 TKR) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer