Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast"

Transkript

1 Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve

2 TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till Kommunal 8 Målen för Kommunals lönepolitik 11 Nio förbund i samarbete inför avtalsrörelsen Tre tips hur man skapar bättre lokalt lönearbete 18 Centralt avtal Löneavtal 20 Lokala lönerevisioner 24 Individuell lön 29 Lönesamtal 33 Lönediskriminering 37 Anställningskostnader 40 Lönestatistik 43 Personlig och yrkesmässig utveckling 45 Den röda tråden 49 Kunskapskällor 50 Bilaga 51

3 Bättre betalt Sverige har ingen lag som skyddar lön eller anställningsvillkor. Därför finns kollektivavtalen. Om fackföreningens medlemmar avstår från att kräva kollektivavtal drabbas alla av sämre löner och anställningsvillkor, företagarna får osund konkurrens och det blir fler konflikter. Bättre betalt för personlig och yrkesmässig utveckling är ett studiecirkelmaterial som ingår i Kommunals medlemsutbildning. Det handlar om hur du själv kan påverka din lön. Studiecirkeln vänder sig framför allt till dig som omfattas av kollektivavtalet HÖK huvudöverenskommelse för anställda i kommuner och landsting - avtalet är slutet med arbetsgivarnas organisation Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Löneavtalet ingår som en del i huvudöverenskommelsen. Men Bättre betalt kan användas av alla medlemmar. Mellan lönerevisionerna är det viktigt att facket och arbetsgivaren lokalt arbetar tillsammans kring lönepolitiken. Detta betonas av båda parter i bilaga 3 till HÖK, Centrala och lokala protokollsanteckningar. Ett inslag i det sammanhanget är att studera Bättre betalt. Facket kan också ta upp frågan med arbetsgivaren om att vara med och finansiera studierna, till exempel genom att de anställda får studera på arbetstid. 3

4 ROND 1

5 Lönekampen Flera undersökningar visar att medlemmarna sätter frågor som lön, arbetsmiljö, anställningsvillkor, kompetensutveckling och arbetstider främst. Lönekampen ingår i Kommunals kärnverksamhet. Lönekampen bygger på Kommunals lönepolitik som diskuterats och antagits av kongressen De krav som du och alla andra medlemmar för fram på arbetsplatsträffar, sektionsmöten och i samtal med förtroendevalda blir ofta motioner till kongressen eller avtalsmotioner inför en avtalsrörelse. Kommunals avtalskrav 2007 grundades på drygt avtalsmotioner som medlemmarna diskuterat på sektionsmöten och sedan skickat till förbundskontoret. På enheten för arbetsrätt och kollektivavtal sorterades motionerna. Drygt var förslag om att ändra avtalen för kommun- och landstingsanställda. Resten var krav till avtalsrörelsen för privat anställda medlemmar. Vi tar fajten Lönekampen inleddes hösten 2006 med avtalskonferenser. Mer än 40 konferenser genomfördes fram till hösten Knappt 650 inbjudna arbetsplatsombud, sektionsordförande, lokalombudsmän och yrkesverksamma medlemmar gick igenom de inkomna motionerna, gjorde prioriteringar och formulerade förslag på de krav som skulle överlämnas till motparterna. Här är prioriteringarna som deltagarna i de regionala konferenserna ville göra: 4 Höjda lägsta löner måste prioriteras eftersom det pressar alla löner uppåt 4 Löneökning i nivå med vad övriga på arbetsmarknaden får 4 Löneutjämning mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter 4 Samordning med övriga LO-förbund 4 Snabba lönepåslag för medlemmarna efter att centralt avtal tecknats Avtalskonferenserna uppmärksammade några förutsättningar och utmaningar som Kommunal står inför och som påverkar avtalsresultatet: 4 Positiv ekonomisk utveckling i samhället 4 Förändringar i arbetstidslagen 4 Ökat inflytande i de lokala förhandlingarna Den centrala avtalsrörelse som påbörjades med avtalskonferenser hösten 2006 beräknas pågå ända fram till sommaren Den omfattar samtliga anställda medlemmar. Till dess kommer Kommunal att ha tecknat över 60 centrala avtal om löneökningar och allmänna anställningsvillkor. 5

6 Vad visar lönestatistiken? Lönestatistiken påverkas av hur man mäter. I diagrammet jämför vi ett genomsnitt av löneökningarna för hela den grupp av anställda som omfattas av HÖK-avtalet med ett genomsnitt där vi följt identiska individer. Med identiska individer menas namngivna personer som har samma befattning båda åren. I den andra gruppen har en del personer slutat under perioden och andra är nyanställda. Här blir den genomsnittliga löneökningen lägre. Det beror på att många nyanställda har lägre löner än de som slutar. Löneutecklingen 2004 och 2006, HÖK-avtalet (+5,8%) Medellön 2004 Centralt avtal 2006 Medellön (+6,7%) (+5,8%) (+6,0%) Identiska individer Kollektivet BÄTTRE BETALT En rättvis och jämlik lönesättning lyfter fram värdet av det arbete som våra medlemmar utför. 4Hur har ni varit delaktiga och fått möjligheter att föra fram synpunkter och föreslå förbättringar i de centrala avtalen? 4 Hur kunde du följa den centrala avtalsrörelsen? 4 Hur och när förbereds den lokala lönekampen i din avdelning, sektion och klubb? 4 Hur kan du få bättre betalt? 6

7

8 Lönematchen slutade 2-1 till Kommunal Kommunal har jobbat i många år för att minska och till slut utjämna löneskillnaden mellan kommunalare och andra likvärdiga grupper. En av grundfrågorna är jämställdhet mellan könen. Inom Kommunal pågår ständigt breda diskussioner om jämställdhet. Den här gången visste vi att Kommunal skulle få stöd av flera LO-förbund som har kvinnodominans bland medlemmarna, säger ombudsman Maria Hansson. LO hade dessutom redan ett eget arbete igång kring jämställdhetsfrågor även om detta inte berörde just lönen. Resultatet blev att vi kunde driva igenom jämställdhetspotten. Dessutom minskades lönegapet till framför allt metallarbetare, som vi har som referens. Det gav 1-0 till Kommunal. Tre viktiga krav låg i topp när Kommunal gick in i löneförhandlingarna 2007: 4Jämställdhetspott. 4Höjning av lägsta lönen. 4Pengar i plånboken så snabbt som möjligt efter uppgörelsen. Det blev 2 1 till Kommunal. 8

9 Nästa punkt rörde lägsta lönen. Höjning av lägsta lönen har också funnits med under flera avtalsrörelser. Maria Hansson säger att en höjning av lägsta lönen får flera effekter. Vi vet att det är svårt att nyrekrytera till många av kommunalarnas yrken. Därför måste jobben bli attraktivare. En förutsättning för att få kvalificerade yrkesmänniskor intresserade är naturligtvis lönen. Tyvärr finns det även arbetsgivare som helst vill ta bort gränsen för lägsta lön. Då kan man ta in outbildad personal och ge en lägre lön till dem, säger Maria Hansson. Lägsta lönen åkte visserligen upp ytterligare en bit men inte rillräckligt, tyckte förhandlarna. Ställning: 1-1. Återstod så bara att se till så utfallet av löneuppgörelsen snabbt skulle synas i medlemmarnas plånböcker. Från förra avtalsrörelsen visste Kommunals förhandlare att en del medlemmar inte fått ut sin nya lön förrän efter tio, elva månader. Det är inte acceptabelt och vi förde diskussioner med arbetsgivarparten om att sätta en datumgräns för utbetalningen. Man kunde inte enas om en tidsgräns men samtalen ledde ändå till att utbetalningarna gick snabbt och effektivt i form av engångsbelopp. Slutställningen i lönematchen: 2-1 till Kommunal. Nöjd med resultatet? I jämförelse med andra centrala avtal 2007 så var det riktigt bra. Men som förhandlare kan man inte vara nöjd förrän vi uppnått bättre relativt löneläge, säger Maria Hansson. Vi vet att det är svårt att nyrekrytera till kommunalarnas yrken. Därför måste jobben bli attraktivare. Fler intresserade till yrket är alltså en effekt. Den andra är att högre lägsta lön driver upp lönenivån även för dem som redan har erfarenhet i yrket. Hos arbetsgivarna finns en uttalad vilja att ge högre lön till mer kvalificerade anställda. Därför förskjuts hela löneskalan uppåt när det trycker på underifrån. 9

10

11 Målen för Kommunals lönepolitik Medlemmarnas köpkraft (reallöner) ska förbättras åtminstone i samma takt som för andra grupper av löntagare. Detta är det övergripande målet för Kommunals lönepolitik som beslutades på kongressen Hur mycket köpkraften ökar beror bl a på hur mycket kostnaderna i samhället ökar. Kommunals långsiktiga lönepolitik bygger på en utredning som heter Rättvisa och utveckling i jobbet. I den jämförs medlemmarnas löneökningar och levnadsstandard med andra grupper. Men lönepolitiken består av flera delar. Tillsammans gör dessa att vi kan nå våra mål. De viktigaste delarna är: Samverkan om en lönenorm för att behålla svensk konkurrenskraft Vi ska samverka med övriga LO-förbund och helst också med tjänstemännens organisationer. Då blir det lättare att sänka arbetslösheten, öka andelen sysselsatta och därmed också lättare att finansiera de välfärdstjänster som flertalet av Kommunals medlemmar arbetar med. Utjämna lönerna mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter Direkta satsningar på de kvinnodominerade verksamheterna över hela arbetsmarknaden fungerar bättre än låglönesatsningar. Men det krävs åtgärder på flera nivåer. Den senaste avtalsförhandlingen gav Kommunals medlemmar i kvinnodominerade branscher högre lönepåslag än vad manligt dominerade branscher fick. Det krävs fler sådana satsningar för att lyckas utjämna de osakliga löneskillnaderna på hela arbetsmarknaden. För att detta ska lyckas behövs också ett effektivt jämställdhetsarbete lokalt. Besluten om Kommunals lönepolitik grundar sig på rapporterna: 4Rättvisa och utveckling Kommunals lönepolitik Löneskillnader mellan kvinnor och män Har löner födelseland? Lön för mödan Korttidsscenariot Löner och löneutveckling för medlemmar i Kommunal

12 Höj lägsta lönen Låga lägsta löner drar ner lönenivån för alla inom Kommunal. De lägsta lönerna är ofta förknippade med otrygg anställning och låg sysselsättningsgrad. De unga och de utomeuropeiska invandrarna är överrepresenterade bland dem som har de lägsta lönerna. När de lägsta lönerna höjs blir många nyanställda vinnare. En stor del av dessa är ungdomar och invandrare. Och när de lägsta lönerna höjs så är chansen god att arbetsgivarna också höjer lönerna för dem som ligger nära lägsta lönen. Utbudet av arbetskraft ökar om de lägsta lönerna höjs. Det visar ekonomisk forskning. Likaså kan arbetsgivarnas intresse och ansvar för yrkesutbildning och för de anställdas yrkesmässiga utveckling öka när det inte längre lönar sig att arbetskraften är utbytbar, tillfällig och icke- yrkesutbildad. Kommunal arbetar därför för att höja de lägsta lönerna Ange befattningslöner Befattningslönen är detsamma som den lägsta lönen i en befattning. Varje befattning värderas utifrån arbetsuppgifterna, vilket ansvar man har och vilka kvalifikationer arbetsgivaren kräver. Det kan alltså finnas flera olika befattningar inom ett yrke. Befattningslöner innebär att lönerna mellan olika yrken jämförs och värderas. Värderingen sker mer eller mindre systematiskt eller ibland med stöd av arbetsvärderingssystem. Vid en värdering är det vanligt att kvinnodominerade yrken visar sig ha för låga löner i förhållande till kraven i arbetet. Värderingen kan leda till att dessa medlemmar får högre lön. Löneskillnaderna mellan olika kvinnodominerade yrken brukar också öka något vid en sådan värdering. Kommunal vill att avtal om befattningslöner ska träffas lokalt och att den lägsta lönen i en befattning ska ligga högre än de lägsta löner som anges i de centrala löneavtalen. Utnyttja bristen på arbetskraft Allmänhet och politiker måste förstå att kvalitet i verksamheten hänger samman med att Kommunals medlemmar får utvecklas i sina yrken och därmed också får bättre betalt. En sådan utveckling kan det bli med en individuell lönesättning som utgår från verksamheten och som ger möjligheter till karriär utan att behöva byta yrke. Vi vet redan nu att bristen på arbetskraft kommer att öka kraftigt. Därför är det strategiskt viktigt att arbeta för högre löner inom verksamhetsområdet. På så sätt kan yrket få högre status och locka nya kvalificerade medarbetare till sig. Skapa system för individuell lönesättning Två saker behövs för att individuell lönesättning ska fungera. Dels måste man bestämma vad som är viktigt för verksamheten och ska lönesättas, dels ska varje medlem ha ett personligt lönesamtal med sin chef. Det måste alltså föras dialog på arbetsplatsen. När vi som anställda känner oss respekterade och värderade för våra arbetsinsatser stimulerar det till ökat 12

13 engagemang och vilja till personlig och yrkesmässig utveckling. Detta i sin tur leder till att arbetsgivaren blir alltmer positivt inställd till att ge arbetsplatsanknuten kompetensutveckling.kvaliteten i verksamheten höjs om alla anställda vet hur de kan få kompetensutveckling och göra både yrkesmässig och lönemässig karriär. Ser vi på lönebildningen i ett större perspektiv har Kommunal möjligheter att förhindra att medlemmar får en felaktig lönesättning på flera sätt. HÖK-avtalet 2007 Medellön 2006 Ökning 2007 Ökning 1 jan 2008 Ökning 1 apr 2009 Summa Summa/år kr Engångsbelopp kr 804 kr kr 842 kr Engångsbelopp Juni 1800 kr Grundhöjning 1400 kr Grundhöjning lägst 720 kr December 3600 kr Jämställdhetspott 400 kr Jämställdhetspott 200 kr Anmärkning: Medellönen är här något lägre 2006 än på sid 6, detta p g a att de tjänstlediga räknas på annat sätt. 13

14 Relativlöner Lönerelationerna mellan olika yrken förändras över tiden. Detta syns tydligt när lönerna inom kommuner och landsting jämförs med verkstadsarbetarnas löner. I diagrammet har verkstadsarbetarnas löner varje år satts till 100. Trots att även kommunalarna har fått löneökningar varje år, sjönk den relativa lönen under 80- och 90-talen. Avståndet till verkstadsarbetarna ökade med en halv procent per år under perioden Därefter har det relativa läget i förhållande till verkstadsarbetarna förbättrats och enligt prognosen ligger de år 2008 på drygt 90 procent. Från 1998 minskar avståndet till verkstadsarbetarnas löner med 0,35 procent per år. Diagrammet visar det faktiska resultatet fram till år 2006, därefter har värdena räknats upp med siffrorna i 2007 års HÖK-avtal. Kommunalarnas medellön i procent av verkstadsarbetarnas Faktiska värden t.o.m % 98% 96% 94% Trend: +0,35% per år 92% 90,1% 90% 88,0% 88% 86% 84% 90,5% 85,8% Trend: -0,5% per år 84,4% 86,8% 87,4% 85,0% 82% 80% År

15 Jämställdhet mellan kvinnor och män Att kvinnodominerade yrken har lägre löneläge än mansdominerade yrken är välkänt. Lönegapet mellan kvinnor och män måste minskas. Sambandet mellan lönen och ett rättvist och jämlikt samhälle behöver bli tydligt. Inför senaste avtalsuppgörelsen var alla LO-grupper beredda att strejka för både jämställdhetspott och bättre lägstalön. Jämställdhetspotten som sedan förhandlades fram i 2007 års avtal är ett viktigt steg mot en rättvisare fördelning mellan mansdominerade och kvinnodominerade sektorer på arbetsmarknaden. Diagrammet visar sambandet mellan löneläget och andelen kvinnor i branschen. De flesta sektorer är antingen starkt kvinnodominerade eller starkt mansdominerade. Detta gäller i ännu större utsträckning för arbetare än för tjänstemän. Om kampen för att minska löneskillnaderna ska kunna bli trovärdig måste Kommunal bedriva ett effektivt lokalt jämställdhetsarbete. Det gäller också att detta arbete är uthålligt. Andelen kvinnor i respektive sektor och sektorns medellön i förhållande till medellönen för samtliga Figur 9. Arbetare arbetare 2002: (dvs Andel medellönen kvinnor per sektor för alla och arbetare sektorns medellön = 100). Diagrammet relativt medellönen bygger för på samtliga statistik arbetare från (=100)* Källa: LO-ekonomerna och Kommunal. 120 Bygg Industribranscher, partihandel och transport Sektorns relativlön Kommun: Mansdominerade yrken Fastighetsbolag Hotell och restaurang Detaljhandel Kommun, skola Landsting, vård Kommun, äldreomsorg, barnomsorg Andel kvinnor i sektorn * Lönepolitiska utredningen har på basis av jämförbar statistik tillfört observationen för mansdominerade yrkesgrupper inom kommunsektorn till LO-ekonomernas diagram. Källa: Ekonomiska utsikter hösten 2003, LO-ekonomerna 15

16 Har lön födelseland? Några sektioner i Stockholm upptäckte att medlemmar med utländsk bakgrund hade påtagligt mycket lägre löner. De förtroendevalda som studerade lönelistor tyckte sig se ett samband mellan utländskt efternamn, kvinna och lägre lön. Därför gjorde förbundet utredningen Har löner födelseland? Den visade att medlemmar som är födda i Sverige och andra EU-länder år 2001 hade ett något högre löneläge än medlemmar födda i andra delar av världen. Högre lägsta lön På hela arbetsmarknaden är det ovanligt med heltidslöner lägre än kronor i månaden. Bland de medlemmarna som är anställda i kommuner och landsting har bara en lön under kr. Det är 2,1 procent. Enligt Institutet för privatekonomi på Föreningssparbanken kan en ensamstående förälder med två barn ha kr i månaden över till nöjen, semester, sparande, eventuell bil mm. Förutsättningen är en lön på kr, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag. De nödvändiga utgifterna som hyra, mat, kläder, barnomsorg mm beräknas till ca kr. Den som tjänar mindre, och det gör många av Kommunals deltidsarbetande medlemmar, har i princip samma kostnader och får mindre över. Konsumentverket räknar med ännu högre skäliga levnadsomkostnader vilket gör att de hushållsekonomiska marginalerna för de lågavlönade blir ännu knappare. Lönesättning som stimulerar till utveckling Rätt använt kan lönesystemet bidra till både verksamhetens och de anställdas utveckling. När vi känner oss respekterade och värderade för våra arbetsinsatser stimulerar det till ökat engagemang och vilja till personlig och yrkesmässig utveckling. Då är det viktigt att arbetsgivaren är positivt inställd till att ge arbetsplatsanknuten kompetensutveckling. Om alla anställda kan få tillgång till kompetensutveckling och göra både yrkesmässig och lönemässig karriär så höjer det också kvaliteten i verksamheten. BÄTTRE BETALT 4Hur påverkas ni på din arbetsplats av Kommunals lönepolitiska utgångspunkter? 4 Hur kan den centralt formulerade lönepolitiken se ut på lokal nivå? 4 Vilka orättvisor upplever du i lönesättningen på din arbetsplats? 16

17 nio förbund i samarbete inför avtalsrörelsen 2010 Nio fackliga organisationer har inlett ett samarbete inför 2010 års avtals rörelse. Tre områden prioriteras: Ökad anställningstrygghet, bättre vidareutbildning och rättvisare löner. De nio förbunden är Metall, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Handels, Hotell- och restaurang, Målarna, Seko och Transport. I en debattartikel i LO- Tidningen i november 2007 utvecklade de sina planer på samarbete. Vi vill bryta det som varit, vi vill stödja utvecklingen mot en god framtid för våra medlemmar, för alla anställda, vi vill bidra till en långsiktigt stabil utveckling av vårt land, skrev de bland annat. Bakgrunden till samarbetet är den oro man känt inom förbunden för den kortsiktiga samhällsutveckling som visats inom myndigheter, företag, organisationer och bland medborgare. Situationen för de nio förbundens medlemmar är likartad: Våra medlemmar skapar, vårdar och står till tjänst och de har, som löntagare, ett starkt gemensamt intresse. Förbunden riktar sig mot arbetsgivarnas allt starkare krav på globalisering och allmänna krav på flexibilitet. Det är krav som visat sig i försök att utvidga arbetsledningsrätten, öka arbetsgivarens möjligheter att ensidigt fatta beslut om lönesättning, arbetstider, arbetsmiljö, integritet och att styra över för delningen av arbetsuppgifter och utbildning. Så här beskrivs de tre områden där det fackliga samarbetet ska intensifieras: Tryggheten i anställningen måste öka, rätten till heltidsanställning stärkas och arbetsgivarens möjligheter att kringgå reglerna vid uppsägningar och återanställning begränsas; vidareutbildning måste öka och stödet både vid utbildning och vid arbetslöshet förbättras. Det är enda möjligheten för att stärka medlemmarnas skydd när deras positiva medverkan krävs för att effektivisera all verksamhet; medlemmarnas rättmätiga krav på rimlig lön ska styras av å ena sidan de sociala kraven på rättvis fördelning, jämställda löner mellan män och kvinnor och jämlikhet mellan hög och låg och å andra sidan de ekonomiska förutsättningarna på grund av konkurrenskraft och inflation. Målet, skriver de nio förbunden, är att vi ska vara väl förberedda och samordnade inför nästa avtalsrörelse år

18 Tre tips hur man skapar bättre lokalt lönearbete Tipsa kamraterna om bra frågor inför lönesamtalet, peppa varandra att delta i lönejobbet och satsa på samverkan mellan fack och arbetsgivare. Det är tre tips från Bertil Andersson, sektionsordförande i Ale kommun på västkusten, för att lyckas med den lokala lönerevisionen. I Ale har Kommunal medlemmar, varav 860 fastanställda i kommunens tjänst. Sedan flera år har Kommunals sektion satsat intensivt på att engagera alla medlemmar i det lokala lönearbetet. Nu ser man resultatet. Förr ringde medlemmar och bad om råd för de förstod inte vad lönesamtalet innebar. I dag får vi sällan sådana samtal. Förr informerade arbetsgivare och fack om det lokala avtalet var för sig. Men även om man är överens om avtalet så kan man ha olika uppfattningar om hur det ska tolkas. I dag informerar vi tillsammans och missförstånden har minskat, säger Bertil Andersson. Framgångarna i Ale har gett eko i andra kommuner dit Bertil Andersson inbjudits att berätta om framgångarna i Ale. Alla arbetsplatser och kommuner har sina speciella problemställningar och idéer om hur frågorna ska hanteras. Det finns inget som är rätt eller fel men vi kan i alla fall beskriva hur vi har gjort i Ale. 18

19 Knepet är ganska enkelt och ändå ibland så svårt att klara av. Det handlar om information både från facket till medlemmarna och mellan fack och arbetsgivare. Bertil Andersson menar att även om det länge funnits centrala uppgörelser om individuella löner så har frågan hur detta ska regleras känts spretig. Det har saknats en röd tråd och inför nästa avtalsomgång har Kommunal och arbetsgivarna kommit överens om att se över skrivningen i löneavtalet för att få lite mer reda. I Ale har man inte väntat på det. Arbetet med att förbättra det lokala lönearbetet började för flera år sedan när oroliga medlemmar ringde och berättade att de genomfört lönesamtal utan att egentligen begripa något av vad som sades. De hade helt enkelt inte förstått hur lönesystemet fungerar. Så vi gjorde en folder med tips om hur lönesamtalet bör gå till. Dessutom fastställde vi kriterier över hela kommunen för hur arbetet ska bedrivas. Från början beslutade fack och arbetsgivare att samverka om att bryta ner det centrala avtalet lokalt. Cheferna skulle informeras av arbetsgivaren om vad som gällde och facket informerade sina medlemmar. Resultatet blev magert. Därför har en ny informationsordning skapats. Så snart det lokala avtalet är klart erbjuds alla anställda en två timmars information där fack och arbetsgivare gemensamt går igenom och förklarar nya avtalet. Efter den gemensamma Alla arbetsplatser och kommuner har sina speciella problemställningar och idéer om hur frågorna ska hanteras. genomgången har facket ytterligare en halvtimme enskilt med sina medlemmar. Då handlar det om att peppa varandra till att verkligen delta i jobbet för lönerna. Dessutom kallar arbetsgivare och fack både chefer och arbetsplatsombud till en gemensam halvdagsträff om avtalet och hur det ska anpassas till den egna arbetsplatsen. Resultatet har blivit att allt fler känner sig delaktiga i lönearbetet. Tack vare den gemensamma genomgången finns det inte längre någon risk att parterna tolkar avtalet olika, säger Bertil Andersson. I år har parterna i Ale kommit så långt att de även skrivit en gemensam information om lönesamtal och har distribuerat den hem till alla anställda. Visst, vi har kommit långt. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Arbetet med lönesystemet måste hela tiden utvecklas, säger Bertil Andersson. 19

20 Centralt avtal Löneavtal Det är bara medlemmar i Kommunal som omfattas av förhandlingarna om löneavtalet. Medlemmarna i Kommunal ställer krav på rättvisa och demokrati och tar fajten för bra avtalsvillkor. Bra arbetsvillkor och möjligheter till utveckling i arbetslivet för både kvinnor och män är ett övergripande mål för arbetslivspolitiken inom hela LO. För att arbetslivet ska vara hållbart måste arbetslösheten vara låg, tillväxten stabil, hög och hållbar samt näringslivet vara konkurrenskraftigt. Anställda ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Därför behövs regler för att motverka lönedumpning, svart arbetskraft, ekonomisk brottslighet och för att försvara kollektivavtalets ställning. En av Kommunals viktigaste uppgifter är att bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi vill att arbetsmarknaden ska vara öppen mot omvärlden och att alla anställda ska ha löne- och anställningsvillkor enligt de avtal som parterna på arbetsmarknaden slutit och de lagar som riksdagen har beslutat om. När rörligheten över gränserna ökar behöver regelverket stärkas. Ytterst handlar det om klasskamp om klass och kön. Tillsammans med övriga förbund inom LO riktar vi krav till riksdag och regering för att åstadkomma ordning och reda på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Kollektivavtalet ger oss anställda, både individuellt och i grupp, styrkan och förmågan att hävda våra intressen. Löneavtalet HÖK 07 Huvudöverenskommelsen mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta kallas HÖK, huvudöverenskommelse, och är det kollektivavtal som gäller för anställda arbetare i kommuner och landsting och i privata bolag som är anslutna till Pacta. Till HÖK finns en rad bilagor. Löneavtalet (bilaga 1 till HÖK) och Centrala parters syn på förutsättning för en väl fungerande individuell lönesättning (bilaga 5), reglerar lönevillkor och löneprocess. Lönesystemets grundläggande idé är att lyfta fram det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat. Lönen ska vara individuell och anpassad efter varje medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling. 20

21 Löneöversyner ska göras varje år och löneförändringar ska gälla från specificerade datum om inte annat överenskommes lokalt. Det framgår av 2 punkt 3. Där sägs också att avtal bör träffas om befattningslöner för respektive yrke. Lokala förhandlingsordningar måste tas fram. Det sägs i löneavtalets 2 punkt 10. I förhandlingsordningarna ska dokumenteras regler för hur kriterier arbetas fram, på vilken organisationsnivå löneförhandlingar ska ske och att lönesamtal ska genomföras. Arbetsgivaren får inte använda delar av löneutrymmet som han själv vill. Detta framgår av 3. Förhandlingar om lön ska tas upp när någon part begär det. Om man vill träffa överenskommelse om lön vid andra tillfällen än nyanställning så måste de lokala parterna enas om principer för detta. Det betyder att lokala facket kan begära förhandlingar om man till exempel märker att det råder löneskillnader som bryter mot någon av de lagar som ska skydda mot lönediskriminering. Lokala facket kan också begära förhandling för medlemmar som har deltagit i utbildning eller på annat sätt utvecklat sin kompetens så att det motiverar bättre betalt. Lönesystemet med individuell lönesättning gör att arbetsgivarna har ett hårt tryck att se till att hålla hög kompetens på sina anställda. Löneökningsutrymme 2.1 och 2.6. Innan några löneökningar kan fördelas, ska man bestämma hur mycket pengar det handlar om. Man räknar fram ett utrymme för löneökningar och hur det går till framgår av det centrala avtalet. Varje medlem genererar ( bidrar med) kr till en gemensam pott. Kvinnlig medlem med en heltidslön under kronor bidrar med ytterligare 400 kronor. Denna summa eller detta utrymme fördelas sedan i de lokala förhandlingarna. Löneökningen räknas från den 1 januari april 2009 sker nästa löneförhöjning. Även vid detta tillfälle beräknas ett löneutrymme som fördelas i lokala förhandlingar. Varje medlem bidrar till 720 kronor. Kvinnlig medlem med en heltidslön under kronor bidrar med ytterligare 200 kronor. Individgaranti 2.7 En garanterad individnivå är bestämd som innebär att varje anställd får löneökning med minst 175 kronor den 1 april Om löneökningen skiljer sig väsentligt från vad andra jämförbara personer får, så ska den vara motiverad. Vilka man jämför med kan vara övriga på arbetsplatsen, samma yrke eller en annan gruppering. 21

22 Lägsta lön 2 punkt 8 och 9 Lägsta lön anges i det centrala avtalet. Vid fyllda 19 år kan man inte få mindre än kronor per månad vid heltidsanställning. Från och med 1 april 2009 är den lägsta lönen kronor per månad vid heltidsanställning. För den som är 19 år, har utbildning för arbetet och har varit anställd ett år är den lägsta lönen kronor. Från den 1 april 2009 är den Avtalsperiodens längd 1 juli 2007 till 31 mars 2010 för HÖK-avtalet. (Många andra avtal har ungefär samma giltighetstid. Kommunals förhandlingar om nya avtal för Svenska kyrkan och för trafiken startar på allvar först 2008.) Kommunal-Nytt intervjuade några av ledamöterna i Kommunals avtalsdelegation hur de såg på det nya avtalet i maj 2007, när det precis hade skrivits under: Avtalsperiod Nya löner gäller från den 1 april 2007, den 1 januari 2008 och den 1 april Löneavtalet löper till och med den 31 mars Hur stor löneökningen ska bli 2010 bestäms i nästa centrala avtalsrörelse. Samordningen inom LO-kollektivet grundar sig på en gemensam lönepolitik. Därför görs ständiga försök att få avtalen inom olika branscher i fas med varandra. I samordningen 2007 inom LO ingick en jämställdhetspott som innebar att ett förbund med många kvinnliga medlemmar skulle få ett högre lönepåslag än mansdominerade avtalsområden. Eva Strömqvist, ordförande i sektion 14, Blekinge. Vi får en bra löneutveckling under de här tre åren. Lägstalönen hade kunnat bli högre, men vi har i alla fall kommit en bit på vägen. Önskad sysselsättning, att få arbeta heltid, kommer att behandlas i arbetsgruppen om trygga anställningar. Lena Andersson, ordförande i Kommunal Sörmland. I Sörmland har vi flera kommuner som betalar väldigt låga löner, så jag är nöjd med att vi med jämställdhetssatsningen får upp lönerna för de medlemmarna. Vi fick inte igenom rätten till heltid, däremot fick vi en skrivning om att vi ska se över frågan. Heltidskravet är inte bortglömt, och det känns positivt. Sven Bondesson, ordförande i landstingssektionen vid Ljungby lasarett, Kronoberg. Jag är nöjd med engångsbeloppen, så att medlemmarna får ut pengarna snabbt. Lägstalönen kunde ha varit bättre, men det blir i alla fall en höjning, och det är bra. 22

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Sammanfattning Den partsgemensamma lönestatistiken för det privata detaljhandelsavtalet är insamlad. Denna visar att 2007 års avtalsrörelse resulterade

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönesättning En individuell lönesättning, byggd på en bedömning av den anställdes ansvar och befogenhet, de uppnådda resultaten och dokumenterade utvecklingsambitioner,

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

PM nr 1 inför löneöversyn 2015

PM nr 1 inför löneöversyn 2015 KUB1000, v2.0, 2012-05-23 PM nr 1 inför löneöversyn 2015 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2015. Varje förvaltningschef och HR

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och förbundsförhandlingar.

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen. JIElfl SALA Bilaga ~KOMMUN KS 2015/121/1 1(5) 2015 05--08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson SALA KOMMUN Kommunstyrelsen lnk. 2015-05- 1 2 Dlatlenr?i!'Jf~J ~.ff

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Lön för mödan? Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar?

Lön för mödan? Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar? Lön för mödan? Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar? 1 Lön för mödan? Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar? www.kommunal.se 2 Produktion:

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer