FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HOTELLARRENDATOR (5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HOTELLARRENDATOR 2013-11-06 1(5)"

Transkript

1 1(5) ALLMÄNT Norsjö kommun är sedan på nytt ägare av hotellfastigheten Hällan 8 centralt i Norsjö samhälle. Hotellet uppfördes i början av 1970 talet och med en utbyggnad av antalet hotellrum I början av 2000 talet såldes fastigheten till dåvarande hotellarrendator. Hotellet har sedan dess bytt ägare ytterligare två gånger och den senaste ägaren gick i konkurs i slutet av mars Förvärvet av fastigheten har därför skett från konkursförvaltaren. Norsjö kommun har totalt ca 4200 innevånare och ca 2500 bor i samhället Norsjö. Näringslivet präglas av stor entreprenöranda med ca 530 företag registrerade. Av dessa är ca 250 registrerade som ägare av skogsfastigheter och ca 280 andra typer av företag. Ca 90 företag har 2 anställda och fler och ca 25 företag har 10 anställda eller fler. De större företagen finns inom träbranschen i form av vidareförädling av träprodukter som trappor, fönster, träämnen och list m.m. Men även företag inom betong, plast och gruvverksamhet har många anställda. Inom kommunen finns även betydelsefulla företag inom skogs- och jordbruksnäringen, livsmedelsbranschen och turismen. Transportnäringen är också betydande. En förhållandevis ny bransch är tjänster inom behandlingshem med olika inriktning. I de många mindre företagen dominerar tjänster och service. Den offentliga sektorn är stor och sysselsätter en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen. Norsjö har en attraktiv natur med ca 400 sjöar och vattendrag. Föreningslivet är omfattande och bl.a. idrotten betyder mycket för norsjöborna. Under 2004 nybyggdes och renoverades idrottsanläggningar för ca 30 miljoner i närhet till skolområdet. Inom en radie av 250 m inryms ishall, fotbollshall med konstgräs, fotbollsplaner med naturgräs, sim- och sporthall, bordtennis och skyttelokal, tennisbanor, boulebanor, discgolfbana och skidstadion. Anläggningarnas gemensamma namn är Norsjö Arena. Norsjö Arena är en stor framgångsfaktor i Norsjö. Årligen har mellan träningsläger hållits i anslutning till arenan. Ett centralt beläget hotell på gångavstånd till arenan är en viktig servicefunktion för att kunna fortsätta att utveckla den idrottsturism som har stor potential i Norsjö. Övrig turism är omfattande med flera unika anläggningar som exempel Svansele vildmarkscenter i Svansele, Världens Längsta Linbana mellan Örträsk och Mensträsk och Källan Hotell Spa Konferens i Åmliden. En arbetsgrupp med kommunala företrädare och representant för Företagarna har efter kommunens övertagande av hotellfastigheten arbetat med att ta fram idéer om hur verksamheten kring hotellfastigheten ska kunna utvecklas. Flera intressanta idéer har också belysts mera ingående. I nära anslutning till hotellfastigheten finns ytterligare en större fastighet som går under namnet busstation. Kommunen förhandlar med den privata ägaren om att förvärva fastigheten och därmed kunna få en helhetslösning med flera intressanta utvecklingsmöjligheter i och kring hotellfastigheten. Se bilaga med diverse idéskisser. Detta förfrågningsunderlag gäller i första hand arrendering av de två övre planen i fastigheten för hotellverksamhet. Hotellet har 24 dubbelrum och 2 enkelrum fördelat på två våningar. Restaurangytor för ca 180 gäster med tillhörande stort kök på mellanplanet. På bottenplanet finns idag konferensyta, pub, mindre relaxavdelning, förråd, omklädningsrum m.m. Parallellt med detta förfrågningsunderlag erbjuder kommunen företag att hyra hela eller delar av nedersta planet. Kommunen är där beredd att bygga om lokalerna till ändamålsenligt skick. En av idéerna som arbetsgruppen tagit fram är byggande av en bowlingbana. En eventuell hotellarrendator av de övre planen har naturligtvis också möjlighet att hyra bottenplanet men också samverka med kommunen vilken verksamhet som är lämplig för det nedersta planet för att skapa en optimal lösning.

2 2(5) Hotellet har ett stort renoveringsbehov för att på nytt bli en stor och fin och lönsam servicepunkt i Norsjö samhälle. Kommunen är därför beredd att tillsammans med en arrendator göra en renoveringsplan utifrån den vision och viljeinriktning som arrendatorn visar. Restaurangdelen renoverades av den senaste ägaren men de offentliga toaletterna inklusive ledningsstammar och översyn av ventilationsanläggningen samt installerande av brandlarm bör prioriteras. Hotellrummen bör också få en uppfräschning. Inventarielista är upprättad och kan distribueras. Eftersom Norsjö kommun tillhör stödområde A finns möjligheter för arrendatorn att söka stöd hos Länsstyrelsen i Västerbottens län vid vissa nyinvesteringar. 1.0 UPPHANDLINGEN 1.1 Beteckning och benämning Hotellarrendator 1.2 Upphandlande enhet Norsjö kommun Näringslivsavdelningen Storgatan Norsjö Ombud: Lars-Åke Holmgren e-post: tfn: / Handläggare: Pär Gustafsson E-post: Tfn: / Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som tjänstekoncession och omfattas inte av lagen om offentlig upphandling 1.4 Beskrivning/Omfattning Norsjö kommun söker i första hand en hotellarrendator för de 26 rummen och restaurang med tillhörande storkök. Hela eller delar av bottenplan i fastigheten kan i dialog med den tilltänkta arrendatorn hyras ut till annan kommersiell verksamhet. Vid förhyrning av hela fastigheten bör totalansvaret för drift och skötsel innehas av arrendatorn medan vid en uppdelning av fastigheten bör drift och skötsel för hotell och restaurangdelen regleras i det avtal som upprättas. Anbudsgivaren bör i sitt anbud ange vad som ska ingå i hyran. Norsjö kommun vill att arrendatorn på bästa sätt ska hjälpa kommunen med den turistiska marknadsföringen och driva anläggningen i en utvecklande anda. Ambitionen är att anläggningen på nytt ska hålla en god klass och att servicenivån ska hållas hög. Det är viktigt att en affärssplan redovisas eftersom detta är en viktig del i utvärderingen. Anbudsgivaren ska också genom betyg eller referenser kunna styrka att han/hon har de förutsättningar som krävs för en god och trivsam skötsel av anläggningen Syfte Syftet med upphandlingen är att teckna kontrakt med en leverantör som kan tillgodose kommunens behov av rubricerad tjänst Målsättning Målsättningen med upphandlingen är att få till stånd ett avtal som säkerställer en långsiktigt positiv utveckling av en viktig serviceanläggning i Norsjö.

3 3(5) Avtalstid Förfrågan avser i första hand 5 år. Kommunen strävar efter en långsiktighet och avtalet kan efter denna tid komma att förlängas enligt villkor som preciseras i arrendeavtalet. 1.5 Avtalsform Arrendeavtal kommer att tecknas med en leverantör i så kallat helt avtal. Det betyder att vinnande bud måste kunna leverera allt det som efterfrågas. 1.6 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag e-avrop är Norsjö kommuns allmänt tillgängliga databas för upphandlingar. Här kan du som leverantör kostnadsfritt bevaka nuvarande och kommande upphandlingar från Norsjö kommun och andra organisationer i regionen. Förfrågningsunderlaget hämtas av presumtiv anbudsgivare på Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits. 1.7 Frågor och svar under anbudstiden Alla frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt. Anbudsgivare ställer sin fråga på samma sida som man hämtade detta förfrågningsunderlag från. Frågor måste ställas senast 6 dagar före sista anbudsdag för att bli besvarade. Frågor som inkommer efter detta datum kommer inte att besvaras. Alla besvarade frågor skickas med e-post till frågeställaren samt till alla som redan hämtat ut underlaget från Förutom att frågor & svar besvaras via anbudsgivarens e-post, publiceras alla frågor & svar i upphandlingens annons Förtydligande av förfrågningsunderlaget Om någon anbudsgivare anser att förfrågningsunderlaget är oklart eller bristfälligt i något avseende är det viktigt att handläggaren kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Frågor om upphandlingen ska ställas via denna webbplats. Norsjö kommun besvarar gärna frågor från anbudsgivare gällande förfrågningsunderlaget Visning av anläggningen Visning av anläggningen kommer att kunna ske mellan den och vid kontakt med kommunens ombud. 1.8 Anbudets form och innehåll Anbud ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och inlämnas elektroniskt i enlighet med anvisningar i e-avrops upphandlingsverktyg. 1.9 Anbudsfrist Sista dag för inlämning av anbud är , hela dygnet Anbudets giltighetstid Anbud ska vara giltigt i 200 dagar efter sista inlämningsdag Avbrytande av upphandling Norsjö kommun förbehåller sig rätten att avbryta den här upphandlingen. Upphandlingen kan avbrytas bl. a. om organisatoriska förändringar sker eller beslut fattas som påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande eller om lämnade anbud väsentligen överskrider för ändamålet budgeterade ramar. 2.0 ANBUDSPRÖVNING 2.1 Anbudsöppning Anbudsöppning sker i Norsjö kommunhus den 9 december 2013, kl Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som kommit in i rätt tid. Anbud som inte är kommunen tillhanda senast vid öppningstillfället kommer inte att beaktas.

4 4(5) 2.2 Anbudsbilaga För att prövning av anbud ska kunna ske på ett korrekt sätt ska bifogad prisblankett fyllas i med efterfrågade uppgifter. Anbudet ska innehålla uppgifter om vilken hyra som anbudsgivaren är villig att betala per år. Hyran kan vara fast eller prestationsrelaterat dock med ett garanterat minimibelopp. I prisbilagan ska även finnas en utförlig affärsplan där bl.a. serviceanda och vilja till utveckling ska framgå. Även tidigare erfarenheter inom servicenäring och branschkunskaper kommer att beaktas. 2.3 Anbudsprövning Anbudsprövningen sker i tre steg: uteslutning av anbudsgivare, kvalificering av anbudsgivare och anbudsutvärdering (anbudstävlan). 2.4 Uteslutningsfasen Uteslutningsfasen omfattar formell prövning av anbudsgivarens lämplighet Genom inlämning av anbudet intygar du som leverantör att ni inte är förknippad med, eller föremål för, utredning av nedan angivna frågor. (1) Sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott. (2) Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn. (3) Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. (4) Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. 2.5 Kvalificeringsfasen Kvalificeringsfasen omfattar formell prövning av anbudsgivarens lämplighet med avseende till dennes tekniska förutsättningar, kapacitet, ekonomisk och finansiella ställning och uppfyllande av i förfrågan ställda skallkrav. Denna kontroll innebär att ditt företag måste ha betalat socialförsäkringsavgift, skatt och inte är begärt i konkurs mm. I detta delmoment kontrolleras även om den efterfrågade varan eller tjänsten uppfyller de så kallade skallkrav som kvalificerar för nästa steg, utvärderingsfasen. Skallkraven är ett resultat av våra behov och är inte förhandlingsbara. Genom inlämning av anbudet intygar du som leverantör att ni inte är förknippad med, eller föremål för, utredning av nedan angivna frågor. (1) Konkurs eller likvidation, inte under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare inställt våra betalningar eller är underkastat näringsförbud. (2) Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. (3) Dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. (5) Inte har fullgjort era åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i Sverige eller i det egna landet 2.6 Utvärderingsfasen I utvärderingsfasen utvärderas de anbud som gått vidare från kvalificeringsfasen. Förhandling kommer att ske med det för kommunen mest intressanta anbudslämnarna.

5 5(5) 2.7 Vinnande anbud Det anbud som uppfyller ställda krav och som får det högsta sammanlagda jämförelsetalet enligt utvärderingsmodellen vinner anbudstävlan. 2.8 Tilldelningsbesked När beslut fattats sänds informationen om detta till samtliga anbudsgivare. Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal som tillsänds den vinnande anbudsgivaren samma dag som tilldelningsbesked skickas till samtliga deltagare. 2.9 Sekretess Under tiden för upphandling råder sekretess. För kunden gäller offentlighetsprincipen. Möjlighet finns att sekretessbelägga en eller flera uppgifter i handlingarna om det finns särskild anledning att anta, att en enskild eller juridisk person som trätt i affärsförbindelse med kunden lider ekonomisk skada om uppgiften röjs. Skulle en anbudsgivare önska att uppgifter i anbud ska sekretessbeläggas måste anbudsgivaren exakt ange vilka uppgifter i anbudet detta gäller samt på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgiften röjs. Norsjö kommun kommer i möjligaste mån att uppfylla anbudsgivarens önskemål men kan inte lämna någon garanti för att önskad uppgift kommer att beläggas med sekretess.

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer