Matavfall från restauranger, storkök och butiker Nyckeltal med användarhandledning. RVF rapport 2006:07 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matavfall från restauranger, storkök och butiker Nyckeltal med användarhandledning. RVF rapport 2006:07 ISSN 1103-4092"

Transkript

1 Matavfall från restauranger, storkök och butiker Nyckeltal med användarhandledning RVF rapport 2006:07 ISSN

2 RVF Utveckling 2006:07 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2006 Upplaga: 1000 ex

3 Förord Avfallsplaner på lokal, regional och nationell nivå samt nationella miljökvalitetsmål berör på olika sätt insamling och behandling av matavfall. Detta ökar behovet av nyckeltal för olika flöden av matavfall. Ett område där kunskaperna behöver förbättras är matavfall från restauranger, storkök och butiker. De nyckeltal som presenteras i denna rapport skall kunna användas för måluppföljning, planering för nya insamlingssystem och anläggningar samt dimensionering av avfallsutrymmen och sorteringslösningar. Projektet har utförts av Jörgen Leander och Liselotte Stålhandske på Carl Bro AB. Projektet har till sin huvuddel finansierats genom RVF Utveckling och delfinansierats av Naturvårdsverket. En viktig del i arbetet har varit att fånga upp erfarenheter från kommuner som samlar in matavfall från aktuella verksamheter. Avstämningar har även gjorts med medlemmarna i RVF:s arbetsgrupp för Biologisk behandling samt företrädare för myndigheter och branschorganisationer som berörs av projektet. RVF:s representant i projektets arbetsgrupp har varit Hanna Hellström. De kommuner som bidragit med underlag till utredningen eller på annat sätt deltagit i projektet är: Helsingborg, Eksjö, Borås, Härryda, Västerås, Stockholm, Falun, Sundsvall, Piteå samt Luleå. Malmö mars 2006 Håkan Rylander Ordf. RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD RVF

4 2 (17)

5 Sammanfattning I föreliggande rapport redovisas nyckeltal för matavfallsmängder från restauranger, storkök och butiker. Nyckeltalen baseras i huvudsak på intervjuer med 54 stycken restauranger, storkök och butiker med separat hantering av matavfall. De aktuella verksamheterna finns i nio svenska kommuner. Till nyckeltalen hör anvisningar för hur nyckeltalen kan och bör användas. Nyckeltalen avses kunna användas av t.ex. kommuner, anläggningsägare, myndigheter och branschorganisationen och härvid utgöra ett stöd vid: Uppföljning av lokala, regionala och nationella miljömål Planering för nya insamlingssystem och anläggningar Dimensionering av avfallsutrymmen och sorteringslösningar Nyckeltalen presenteras per verksamhetstyp och uttrycks i kg/årsarbetare samt där så är relevant även i kg/portion eller kg/mkr omsatt. Inom ramen för genomfört projekt har även en kartläggning av kunskapsläget på området genomförts och behov av fördjupade studier identifierats. 3 (17)

6 Innehåll 1 Bakgrund Syfte och mål Metod och avgränsningar Metod Klassificering och avgränsningar Kunskapsläget Framtagna nyckeltal - generella rekommendationer Nyckeltal för matavfall från restauranger Underlag och beräkningsgrund Nyckeltal och användarhandledning Restauranger Hamburgerrestauranger, pizzerior o. dyl Nyckeltal för matavfall från storkök Underlag och beräkningsgrund Nyckeltal och användarhandledning Nyckeltal för matavfall från butiker Underlag och beräkningsgrund Nyckeltal och användarhandledning Stormarknader och andra stora butiker Närbutiker Behov av fördjupade studier Bilaga 1 Formulär för inventering av matavfall från restauranger, storkök och butiker Bilaga 2 Sammanställning av nyckeltal för matavfall från restauranger, storkök och butiker 4 (17)

7 1 Bakgrund Kunskapen om den uppkomna mängden matavfall från hushåll är relativt god. Osäkerheten är dock stor kring mängderna matavfall som genereras vid olika verksamheter såsom restauranger, storkök, butiker etc. Detta betyder också svårigheter vid såväl planering av insamlingssystem för verksamheter av olika slag som vid etablering av anläggningar för biologisk behandling. Samtidigt är det mycket svårt att uppskatta de totala matavfallsmängderna i Sverige, vilket betyder svårigheter vid uppföljning av nationella mål, däribland de s.k. matavfallsmålen. Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål med ett 70-tal delmål. Avfallshanteringen har betydelse för många av miljömålen. Till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö hör flera delmål som berör avfallet ur resurshushållningssynpunkt. Ett av dessa delmål är: Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. Delmålet formulerades i kretsloppspropositionen från 2003 och föreslås nu ingå i ett samlat delmål för avfallsområdet. 2 Syfte och mål Syftet med föreliggande rapport är dels att stödja kommuner i det lokala planeringsarbetet och dels att stödja myndigheter och branschorganisationen vid uppföljning av nationella miljömål. Genom projektet kan också erfarenheter från kommuner som arbetar med insamling och biologisk behandling av matavfall från restauranger, storkök och butiker komma alla kommuner och andra berörda intressenter till del. Målet med projektet är att det ska finnas nyckeltal som kommuner och myndigheter kan använda vid beräkning av mängden matavfall från restauranger, storkök och butiker. Nyckeltalen skall sammantaget kunna användas för måluppföljning, planering för nya insamlingssystem och anläggningar samt dimensionering av avfallsutrymmen och sorteringslösningar. 3 Metod och avgränsningar 3.1 Metod Underlag för beräkning av nyckeltal för matavfall från restauranger, storkök och butiker har tagits fram genom att ett antal verksamheter har intervjuats (se formulär i Bilaga 1) beträffande t.ex. avfallsmängder, avfallshantering, verksamhetens inriktning och omfattning samt förekomst av beredningskök och servering. Intervjuerna har genomförts i ett urval kommuner som har ett insamlingssystem för matavfall och som omfattar restauranger, storkök och butiker. 5 (17)

8 Klassificering av verksamheter, beräkningsgrunder samt formulär har utformats i samråd med de kommuner som varit aktiva i projektet samt med projektets finansiärer. Uppgifter om mängden utsorterat matavfall inklusive fett till återvinning har i huvudsak tagits fram genom beräkningar utifrån volymer. Några kommuner har även kunnat presentera uppgifter om mängder som har fastställts genom vägning. Vilken metod som valts för framtagande av uppgifter om avfallsmängder har avgjorts av respektive kommun. Följande metoder har använts: 1. Baserat på vågstatistik från befintligt datasystem (förutsätter att vägning sker i samband med hämtning vid varje hämtningsställe) 2. Genom separata vägningar inom ramen för detta projekt 3. Genom kvalificerade bedömningar utifrån behållarvolymer, fyllnadsgrader, hämtningsfrekvenser och volymvikter I de fall kommunen har valt att göra kvalificerade bedömningar av mängder utifrån behållarvolymer, fyllnadsgrader, hämtningsfrekvenser och volymvikter har följande volymvikter använts: För utsorterat fast matavfall i påsar lagda i kärl har använts volymvikten 250 kg/m 3 (enl. RVF Utveckling Rapport 00:12) För utsorterat fast oemballerat matavfall såsom kasserad frukt och grönsaker i kärl saknas tillförlitliga uppgifter om volymvikter, varför vägningar har gjorts inom ramen för detta projekt. Resultatet visar att volymvikten 450 kg/m 3 är ett rimligt värde, vilket bekräftas av omfattande vägningar som genomförts tidigare av Stockholms stads Renhållningsförvaltning samt inom projektet kontrollvägningar utförda av Helsingborgs kommun. För utsorterat halvflytande matavfall (s.k. grismat ) har använts volymvikten 840 kg/m 3 (enl. RVF Utveckling Rapport 00:12) Uppgifter om mängden ej utsorterat matavfall (matavfall, förpackat eller oförpackat, som ingår i det brännbara avfallet) har tagits fram utifrån bedömningar av respektive kommun i samråd med den enskilde verksamhetsutövaren. De bedömningar som har gjorts innebär osäkerheter men resurser har inte funnits inte inom ramen för detta projekt att genomföra plockanalyser. Vid utformning av nyckeltalen har mängden matavfall ställts i relation till något som ger ett så bra mått som möjligt på verksamhetens omfattning och avfallsproduktion och som, om möjligt, kommunerna har eller kan få tillgång till uppgifter om. Sådana uppgifter är t.ex. antal årsarbetskrafter, antal serverade/producerade portioner (endast för restauranger och storkök) samt omsättning. Antal sittplatser i en restaurang är ett exempel på ett mindre bra mått. 3.2 Klassificering och avgränsningar Vid insamling av uppgifter har restaurangerna, storköken och butikerna varit indelade i kategorier enligt följande: Tabell 1 Kategorier av verksamheter vid insamling av uppgifter om hantering av matavfall. Restauranger Storkök Butiker Restaurang lunch/middag Storkök Stormarknad, ej i centrum Restaurang frukost (hotell) Stor butik i centrum 6 (17)

9 Hamburgerrestaurang o. dyl. Pizzeria Annan Närbutik Liten butik/kiosk Kommentarer Restaurang lunch/middag och Restaurang frukost (hotell) har senare slagits samman till en kategori, eftersom dessa verksamheter i denna undersökning uppvisat likartade matavfallsmängder. Stormarknad, ej i centrum och Stor butik (i centrum) har senare slagits samman till en kategori, eftersom dessa verksamheter i denna undersökning uppvisat likartade matavfallsmängder. Hamburgerrestaurang o.dyl. och Pizzeria har senare slagits samman till en kategori, eftersom dessa verksamheter i denna undersökning uppvisat likartade matavfallsmängder. I kategorin Liten butik/kiosk har det inte kommit in tillräckligt med underlag för att kunna göra en tillförlitlig bedömning av nyckeltalen. Restaurangerna omfattar offentliga restauranger och personalmatsalar samt snabbmatsrestauranger. Caféer ingår ej. Alla typer av storkök ingår i projektet. Indelning av storköken i kategorier har inte bedömts vara nödvändigt. Enbart butiker som hanterar förpackade livsmedel som avses säljas till konsument ingår i denna studie. Således ingår ej grossister. Ambitionen har varit att i varje kommun studera minst en verksamhet av varje kategori av restauranger, storkök och butiker samt att ta fram nyckeltal som omfattar den totala mängden matavfall inklusive fett som uppstår i dessa verksamheter, d.v.s.: 1. Matavfall som sorteras ut och hämtas separat genom kommunens avfallshantering 2. Matavfall, förpackat eller oförpackat, som ej sorteras ut utan som ingår i det brännbara avfallet 3. Matavfall i form av frityrfett som samlas upp i kärl och hämtas separat 4. Matavfall i form av fett från fettavskiljare För respektive verksamhetstyp har nyckeltal, uttryckta som intervall med typvärde (median), tagits fram för: Total mängd fast matavfall som i sin helhet eller i huvudsak hämtas genom kommunens avfallshantering Total mängd fett i form av frityrfett och fett från fettavskiljare Verksamheter som enbart lämnar matavfall till annat omhändertagande än ovanstående, genom t.ex. lokal kompostering, användning som djurfoder eller i system med avfallskvarnar där matavfallet leds till avloppsledningsnätet har ej omfattats av projektet. Mängden kasserade förpackade livsmedel som återtas till grossister och leverantörer har ej kartlagts i detta projekt. Detta flöde förutsätts lämna livsmedelshanteringskedjan i form av avfall först hos grossisten eller leverantören. Hantering av förpackat livsmedelsavfall har emellertid behandlats i ett annat projekt, delfinansierat av RVF, med namnet Hantering av förpackat livsmedelsavfall. 7 (17)

10 4 Kunskapsläget Generellt är kunskaperna om den uppkomna mängden matavfall från restauranger, storkök och butiker begränsad. Följande studier har identifierats: Lokala studier i svenska kommuner En inventering som genomförts inom ramen för detta projekt, med hjälp av e-post till samtliga kommunala insamlingsorganisationer, indikerar att det har gjorts ett fåtal lokala studier. Ett exempel på en mer omfattande lokal studie är en kartläggning av matavfall från restauranger i centrala Stockholm. Denna studie visar bl.a. att matavfallet i ett 140 l kärl på en restaurang i genomsnitt väger 60 kg vid en fyllnadsgrad på ca 80 %. Vägningar som gjorts av Helsingborgs kommun bekräftar resultatet. RVF En svensk rapport har identifierats inom ämnet: Industriavfall-Vägledning för rådgivare, RVF Det är en bra skrift men som är i mycket stort behov av revidering angående bl.a. mängder matavfall. Reno-Sam I Danmark genomför den danska renhållningsverksföreningen (Reno-Sam) en större studie inom området matavfall från livsmedelshandel. I studien framgår att en tidigare undersökning 1 har visat, att den danska livsmedelshandeln årligen genererar ca ton organiskt avfall vilket motsvarar % av den totala avfallsmängden från dagligvaruhandeln. Den aktuella studien går ut på att utreda vilka delar av dagligvarubutikernas organiska avfall, som är möjligt att samla in och behandla biologiskt under förutsättning att hanteringen skall ske på ett sådant sätt att de hygieniska och veterinära föreskrifterna uppfylls. Studien belyser dessutom de logistiska, miljömässiga, ekonomiska samt organisatoriska aspekter vid en separat hantering av det organiska avfallet. Studien visar i stort att det är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att separera och behandla matavfallet. Inom ramen för projektet har nyckeltal för matavfallsproduktion från livsmedelshandel tagits fram: Den organiska avfallsmängden för den danska dagligvaruhandeln varierar i intervallet kg per omsatt miljon danska kronor 2 inklusive moms. Den högre mängden organiskt avfall kommer från butiker som tillverkar egna livsmedel (dvs. har egen charkdisk i butiken), t.ex. Superbrugsen och Irma, vilka i Sverige motsvaras av butiker såsom COOP Konsum och ICA Supermarket. Den lägre mängden matavfall motsvaras av stormarknader och lågprisbutiker, såsom Netto och Fakta där man har en mindre hantering av livsmedel. Vidare visar den danska rapporten att matavfallsmängden varierar i intervallet kg per årsarbetare. Den lägre mängden matavfall motsvaras av stormarknader och den högre mängden av mellanstora livsmedelsbutiker (t.ex. Superbrugsen och Irma) och lågprisbutiker (t.ex. Netto och Fakta). De faktorer som påverkar den insamlade mängden avfall är många men det kan nämnas att flera av lågprisbutiker, närbutiker och 1 Kortlægning af affald i dansk dagligvarehandel. Miljøprojekt nr. 671, Miljøministeriet. 2 När detta skrivs motsvarar 100 DKK ca 126 SEK. 8 (17)

11 stormarknader i försöket har avtal med t.ex. lokala lantbrukare om gratis hämtning av kasserade grönsaker, frukt och bröd. 5 Framtagna nyckeltal - generella rekommendationer I kapitel 6, 7, och 8 presenteras nyckeltal för mängden matavfall från restauranger, storkök och butiker. I det följande ges några generella rekommendationer och kommentarer beträffande användningen av nyckeltalen. Mer specifika rekommendationer för enskilda verksamhetstyper ges i kapitel 6, 7 och 8. Generella rekommendationer beträffande användning av framtagna nyckeltal: Vid dimensionering av avfallshantering i en specifik fastighet eller verksamhet: Använd i normalfallet nyckeltal i den övre delen av redovisade intervall. Beakta variationer över tiden samt i vilken grad verksamhetsutövaren planerar för minimering av kassationer. Vid bedömning av totala mängder i en kommun, en region eller nationellt i samband med uppföljning av mål eller som underlag för uppförande av en anläggning för biologisk behandling: Använd i normalfallet redovisade typvärden. Undersök möjligheten att använda de uppgifter om antalet årsarbetare för olika verksamheter, som normalt finns hos den kommunala miljöförvaltningen och som används för beräkning av tillsynsavgifter. Övriga kommentarer beträffande framtagna nyckeltal: Vid beräkning av mängden matavfall som är tillgängligt för separat insamling måste sorteringsutbytet bedömas. I vilken omfattning förpackat matavfall avemballeras är ofta av stor betydelse för hur mycket matavfall som är tillgängligt. Av de verksamheter - särskilt restauranger och storkök - som ingått i denna studie och som sorterar ut matavfall har flertalet uppgett att man avemballerar förpackat matavfall och sorterar det som matavfall. Indikationer finns på att mängden kasserat förpackat livsmedel som returneras till grossist eller leverantör kan vara betydande. Dessa flöden ingår dock ej i framtagna nyckeltal. Det är mycket svårt att ta fram användbara uppgifter om mängden fett från fettavskiljare, bl.a. beroende på osäkerheter kring fettavskiljarnas funktion samt om tömning sker med relevanta intervall. Fett och vatten hämtas tillsammans och det är ofta oklart i vilken omfattning bräddning och därmed okontrollerad fettransport i ledningsnätet förekommer. Framtagna nyckeltal för fett från fettavskiljare är därför osäkra och inkluderar även vattnet i fettavskiljaren. Framtagna nyckeltal inkluderar ej flytande matavfall såsom sås, soppa och drycker som hällts i avloppet. Underlaget från de verksamheter som redovisat uppgifter om dessa flöden indikerar emellertid att mängden flytande avfall normalt endast utgör en mindre del av den totala mängden matavfall. En mindre del av det flytande avfallet utgörs av fett som fastläggs i fettavskiljare - om sådan finns - men merparten kan antas fortsätta vidare i avloppssystemet. 9 (17)

12 6 Nyckeltal för matavfall från restauranger 6.1 Underlag och beräkningsgrund Urvalet av restauranger som ligger till grund för framtagna nyckeltal innefattar kommuner över hela Sverige. Vid urvalet av restauranger har etablerade verksamhetsutövare prioriterats. Sammantaget utgörs underlaget för framtagna nyckeltal av 19 stycken restauranger och snabbmatställen. De studerade verksamheterna finns i 6 stycken kommuner av varierande storlek. Nyckeltalen har bildats genom att mängden avfall har relaterats till antalet årsarbetskrafter respektive antalet producerade/serverade portioner. En analys av inkomna uppgifter visar att antalet sittplatser i en restaurang är ett mindre lämpligt mått på verksamhetens omfattning och avfallsproduktion. 6.2 Nyckeltal och användarhandledning Restauranger De nyckeltal som har beräknats för de olika verksamheterna har i huvudsak varierat inom de intervall som framgår av Tabell 2 nedan. Antalet verksamheter som ligger till grund för beräknade nyckeltal är 10 stycken. Tabell 2 Nyckeltal för matavfall från restauranger Fast matavfall ,2-0,5 Fett från fettavskiljare (0) Intervall Typvärde Enhet Anm kg/årsarbetare 0,3 kg/portion (0) - kg/årsarbetare kg/portion Utgörs i huvudsak av rester från beredning av livsmedel, tallriksavskrap och förpackade livsmedel som ej returnerats till grossist eller leverantör Inkluderar mängden vatten Fett till återvinning 10 (0) (0) - kg/årsarbetare kg/portion I huvudsak frityrfett Anm. (0) avser verksamheter som saknar separat hantering av fett. De nyckeltal som redovisas i Tabell 2 gäller för större och mindre lunch- och middagsrestauranger samt för t.ex. hotellrestauranger som även serverar frukost. Redovisade intervall innefattar merparten av de verksamheter som lämnat underlag till genomförd studie. Intervallgränserna är avrundade värden. Redovisade typvärden är ungefärliga mått på den nivå som bedömts vara normal med ledning av det underlag som varit tillgängligt i denna studie. Vid användning av nyckeltalen enligt ovan bör följande beaktas: Generella rekommendationer och kommentarer enligt kapitel (17)

13 Intervallens nedre del gäller framförallt för restauranger som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Verksamhet med begränsad servering och förhållandevis omfattande tillagning för avhämtning Verksamhet med hög andel beredning från halvfabrikat Förhållandevis stor och rationell verksamhet, som därför har ett relativt litet spill/portion Intervallens övre del gäller framförallt för restauranger som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Verksamhet med betydande servering och i vissa fall även tillagning för avhämtning Verksamhet med hög andel beredning från ursprungliga råvaror Förhållandevis liten verksamhet, som därför har svårigheter att optimera användningen av råvaror och därför har ett relativt stort spill/portion Såväl nyckeltal uttryckta i kg/portion som kg/årsarbetare kan användas beroende på vilka uppgifter som är tillgängliga. Det mått som närmast beskriver omfattningen av verksamheten i en restaurang bedöms dock vara antalet producerade/serverade portioner, varför användning av nyckeltal för mängden avfall per portion är att föredra Hamburgerrestauranger, pizzerior o. dyl. De nyckeltal som har beräknats för de olika verksamheterna har i huvudsak varierat inom de intervall som framgår av Tabell 3 nedan. Antalet verksamheter som ligger till grund för beräknade nyckeltal är 9 stycken. Tabell 3 Nyckeltal för matavfall från hamburgerrestauranger, pizzerior o. dyl. Intervall Typvärde Enhet Anm. Fast matavfall ,01-0,1 Fett från fettavskiljare , kg/årsarbetare kg/portion kg/årsarbetare kg/portion Utgörs i huvudsak av rester från beredning av livsmedel, tallriksavskrap och förpackade livsmedel som ej returnerats till grossist eller leverantör Inkluderar mängden vatten Fett till återvinning kg/årsarbetare kg/portion I huvudsak frityrfett De nyckeltal som redovisas i Tabell 3 gäller för hamburgerrestauranger såsom McDonald s och Sibylla samt pizzerior. Hamburgerrestauranger, pizzerior o. dyl. genererar betydligt mindre matavfall per årsarbetare eller portion än övriga restauranger. Detta kan sannolikt till största delen förklaras av högre användning av halvfabrikat. Redovisade intervall innefattar merparten av de verksamheter som lämnat underlag till genomförd studie. Intervallgränserna är avrundade värden. 11 (17)

14 Redovisade typvärden är ungefärliga mått på den nivå som bedömts vara normal med ledning av det underlag som varit tillgängligt i denna studie. Vid användning av nyckeltalen enligt ovan bör följande beaktas: Generella rekommendationer och kommentarer enligt kapitel 5. Intervallens nedre del gäller framförallt för snabbmatställen som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Verksamhet med begränsad servering och förhållandevis omfattande tillagning för avhämtning Verksamhet med högre andel beredning från halvfabrikat, än vad som är normalt för denna kategori Förhållandevis stor och rationell verksamhet, som därför har ett relativt litet spill/portion Intervallens övre del gäller framförallt för snabbmatställen som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Verksamhet med betydande servering och i vissa fall även tillagning för avhämtning Verksamhet med hög andel beredning från ursprungliga råvaror Förhållandevis liten verksamhet, som därför har svårigheter att optimera användningen av råvaror och därför har ett relativt stort spill/portion Såväl nyckeltal uttryckta i kg/portion som kg/årsarbetare kan användas beroende på vilka uppgifter som är tillgängliga. Det mått som närmast beskriver omfattningen av verksamheten i en snabbmatsrestaurang bedöms dock vara antalet producerade/serverade portioner, varför användning av nyckeltal för mängden avfall per portion är att föredra. 7 Nyckeltal för matavfall från storkök 7.1 Underlag och beräkningsgrund Urvalet av storkök som ligger till grund för framtagna nyckeltal innefattar kommuner över hela Sverige. Sammantaget utgörs underlaget för framtagna nyckeltal av 14 stycken storkök. De studerade verksamheterna finns i 8 stycken kommuner av varierande storlek. Nyckeltalen har bildats genom att mängden avfall har relaterats till antalet årsarbetskrafter respektive antalet producerade portioner. 7.2 Nyckeltal och användarhandledning De nyckeltal som har beräknats för de olika verksamheterna har i huvudsak varierat inom de intervall som framgår av Tabell 4 nedan. Tabell 4 Nyckeltal för matavfall från storkök Fast matavfall ,02-0,2 Intervall Typvärde Enhet Anm kg/årsarbetare 0,06 kg/portion Utgörs i huvudsak av rester från beredning av livsmedel, tallriksavskrap och förpackade livsme- 12 (17)

15 Fett från fettavskiljare ,02-0, ,05 kg/årsarbetare kg/portion del som ej returnerats till grossist eller leverantör Inkluderar mängden vatten Fett till återvinning kg/årsarbetare kg/portion Anm. Underlaget för fett till återvinning har varit för litet för att utgöra grund för en tillförlitlig beräkning av nyckeltal. De nyckeltal som redovisas i Tabell 4 gäller för storkök med eller utan restaurangdel inom offentlig verksamhet, såsom skolor, landsting och äldreboende. Vid beräkning av nyckeltal i kategorin storkök har hänsyn tagits till sommaruppehåll, vilket särskilt är aktuellt för storkök som levererar mat till skolor. Redovisade intervall innefattar merparten av de verksamheter som lämnat underlag till genomförd studie. Intervallgränserna är avrundade värden. Redovisade typvärden är ungefärliga mått på den nivå som bedömts vara normal med ledning av det underlag som varit tillgängligt i denna studie. Vid användning av nyckeltalen enligt ovan bör följande beaktas: Generella rekommendationer och kommentarer enligt kapitel 5. Intervallens nedre del gäller framförallt för storkök som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Verksamheter med begränsad servering och förhållandevis omfattande tillagning för avhämtning och där storköket inte återtar överbliven mat från serveringen Förhållandevis stor och rationell verksamhet, som därför har ett relativt litet spill Intervallens övre del gäller framförallt för storkök som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Storkök med restauranger som har en betydande service, såsom servering dygnet runt Verksamhet som levererar till flera externa matsalar och därefter får tillbaka kärl med matrester som t ex. skolrestauranger med servering i klassrum Verksamhet, som har svårigheter att optimera produktionen och användningen av råvaror och därför har ett relativt stort spill/portion Verksamhet med hög grad av automatiserad hantering. Detta kan minska antalet årsarbetare men behöver inte påverka den totala mängden matavfall vid produktion, vilket leder till en större mängd matavfall per årsarbetare Såväl nyckeltal uttryckta i kg/portion som kg/årsarbetare kan användas beroende på vilka uppgifter som är tillgängliga. Det mått som närmast beskriver omfattningen av verksamheten i ett storkök bedöms dock vara antalet producerade portioner, varför användning av nyckeltal för mängden avfall per portion är att föredra. 13 (17)

16 8 Nyckeltal för matavfall från butiker 8.1 Underlag och beräkningsgrund Urvalet av butiker som ligger till grund för framtagna nyckeltal innefattar kommuner över hela Sverige. I urvalet av butiker som ligger till grund för framtagna nyckeltal ingår från flertalet kommuner minst 1-2 stormarknader eller annan större butik samt minst en närbutik. Sammantaget utgörs underlaget för framtagna nyckeltal av 21 stycken större och mindre butiker. De studerade verksamheterna finns i 8 stycken kommuner av varierande storlek. 8.2 Nyckeltal och användarhandledning Stormarknader och andra stora butiker De nyckeltal som har beräknats för de olika verksamheterna har i huvudsak varierat inom de intervall som framgår av Tabell 5 nedan. Antal verksamheter som ligger till grund för beräknade nyckeltal är 10 stycken. Tabell 5 Nyckeltal för matavfall från stormarknader och andra stora butiker Intervall Typvärde Enhet Anm. Fast matavfall kg/årsarbetare kg/mkr omsatt Utgörs i huvudsak av livsmedel där bäst före datum passerats. Inkluderar ej livsmedel som returnerats till grossist eller leverantör Fett från fettavskiljare kg/årsarbetare Inkluderar mängden vatten Fett till återvinning kg/årsarbetare De nyckeltal som redovisas i Tabell 5 gäller för stora butiker som är belägna i och utanför centrum, såsom COOP Forum, ICA Maxi samt större Hemköp-butiker och ICA Supermarket. Redovisade intervall innefattar merparten av de verksamheter som lämnat underlag till genomförd studie. Intervallgränserna är avrundade värden. Redovisade typvärden är ungefärliga mått på den nivå som bedömts vara normal med ledning av det underlag som varit tillgängligt i denna studie. Vid användning av nyckeltalen enligt ovan bör följande beaktas: Generella rekommendationer och kommentarer enligt kapitel 5. Intervallens nedre del gäller framförallt för större butiker som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Butik med betydande försäljning av annat än livsmedel Butik utan egen charkdisk Butik utan eget beredningskök Butik med för en för klassen förhållandevis stor omsättning. Stor omsättning på varorna betyder goda förutsättningar för minimering av kassationer 14 (17)

17 Intervallens övre del gäller framförallt för större butiker som kännetecknas av någon eller några av följande faktorer: Butik med försäljning som klart domineras av livsmedel Butik med egen charkdisk Butik med eget beredningskök, som lagar t.ex. maträtter för avhämtning Butik med för en för klassen förhållandevis liten omsättning. Mindre butiker producerar förhållandevis mer avfall per omsatt krona eller årsarbetare, eftersom de har en mindre omsättning på varorna och därmed riskerar att få mer kassationer. Såväl nyckeltal uttryckta i kg/årsarbetare som kg/omsättning kan användas beroende på vilka uppgifter som är tillgängliga. Det mått som närmast beskriver omfattningen av verksamheten i en butik bedöms dock vara kg/årsarbetare, varför användning av nyckeltal för mängden matavfall per årsarbetare är att föredra. Vid användning av nyckeltalen bör hänsyn tas till gällande avtal mellan grossist och butik om åtagande för att återta varor med kort eller utgånget datum. Generellt är det mycket vanligt att sådana avtal finns, särskilt beträffande större grossister Närbutiker De nyckeltal som har beräknats för de olika verksamheterna har i huvudsak varierat inom de intervall som framgår av Tabell 6 nedan. Antalet verksamheter som ligger till grund för beräknade nyckeltal är 11 stycken. Tabell 6 Nyckeltal för matavfall från närbutiker Intervall Typvärde Enhet Anm. Fast matavfall kg/årsarbetare kg/mkr omsatt Utgörs i huvudsak av livsmedel där bäst före datum passerats. Inkluderar ej livsmedel som returnerats till grossist eller leverantör Fett från fettavskiljare - - kg/årsarbetare Inkluderar mängden vatten Fett till återvinning - - kg/årsarbetare Anm. Underlaget för fett till återvinning har varit för litet för att utgöra grund för en tillförlitlig beräkning av nyckeltal. De nyckeltal som redovisas i Tabell 6 gäller för mindre butiker, såsom COOP Konsum och ICA Nära, som är belägna i centrum av en tätort eller i bostadsområden. Dessa butiker säljer vanligen i huvudsak eller nästan enbart livsmedel. Redovisade intervall innefattar merparten av de verksamheter som lämnat underlag till genomförd studie. Intervallgränserna är avrundade värden. Redovisade typvärden är ungefärliga mått på den nivå som bedömts vara normal med ledning av det underlag som varit tillgängligt i denna studie. Vid användning av nyckeltalen enligt ovan bör följande beaktas: Generella rekommendationer och kommentarer enligt kapitel (17)

18 Intervallens nedre del gäller framförallt för närbutiker som kännetecknas av följande: Butik med för en för klassen förhållandevis stor omsättning. Stor omsättning på varorna betyder goda förutsättningar för minimering av kassationer Intervallens övre del gäller framförallt för närbutiker som kännetecknas av följande: Butik med för en för klassen förhållandevis liten omsättning. Mindre butiker producerar förhållandevis mer avfall per omsatt krona eller årsarbetare, eftersom de har en mindre omsättning på varorna och därmed riskerar att få mer kassationer. Såväl nyckeltal uttryckta i kg/årsarbetare som kg/mkr omsatt kan användas beroende på vilka uppgifter som är tillgängliga. Det mått som närmast beskriver omfattningen av verksamheten i en närbutik bedöms dock vara antalet årsarbetare, varför användning av nyckeltal för mängden avfall per årsarbetare är att föredra. Vid användning av nyckeltalen bör hänsyn tas till gällande avtal mellan grossist och butik om åtagande för att återta varor med kort eller utgånget datum. Generellt är det mycket vanligt att sådana avtal finns, särskilt beträffande större grossister. 9 Behov av fördjupade studier Under arbetet med framtagande av nyckeltal för matavfall från restauranger, storkök och butiker har behov av fördjupade studier inom några olika områden identifierats. Studierna kan genomföras i form av nationella kartläggningar eller i enskilda kommuner/regioner. Det bedöms generellt finnas ett behov av ökad kunskap om de aktuella verksamheterna för att de nyckeltal som presenteras i denna rapport skall kunna användas på ett adekvat sätt. I det följande redogörs översiktligt för identifierade behov av fördjupade studier. Säkerhet i framtagna nyckeltal Med ett större underlag än vad som varit tillgängligt i denna studie skulle nyckeltalen göras säkrare. Tillämpbarhet i framtagna nyckeltal Är framtagna nyckeltal tillämpliga på alla typer av verksamheter eller behöver specifika nyckeltal tas fram för vissa verksamheter? Vilka faktorer i verksamheten avgör hur mycket matavfall en verksamhet producerar? Finns skillnader mellan olika kommuner? Volymvikter De volymvikter som de kommuner har använt som har valt att beräkna mängderna matavfall utifrån uppgifter om volymer kan behöva verifieras genom mer omfattande vägningar av matavfall från olika typer av verksamheter. Fett från fettavskiljare Mängderna fett kan vara betydande. Framtagna nyckeltal för fett från fettavskiljare är osäkra och inkluderar mängden vatten. Metodik för bedömning av mängden fett från fettavskiljare behöver utvecklas för att tillförlitliga bedömningar av mängderna skall kunna göras. Avfall från grossister/leverantörer Starka indikationer finns på att mängden förpackat livsmedel, som returneras till grossist, kan vara betydande. Uppgifter om mängder och hantering kan behövas vid uppföljning av mål och utveckling av system för insamling och behandling. 16 (17)

19 SP, SIK m.fl. genomför en studie beträffande hantering av förpackat livsmedel. Det är när detta skrivs för tidigt att avgöra om resultatet kommer att kunna användas för att bedöma mängderna. Statistiksammanställning Uppgifter om restauranger, storkök och butiker i kommunerna behöver sammanställas som beräkningsunderlag innan matavfallsmängderna framtagna nyckeltal kan användas för beräkning av mängder. De uppgifter som kan behöva sammanställas är t.ex. antal årsarbetare, antal serverade/producerade portioner, omsättning samt uppgifter om verksamheternas inriktning och avfallshantering. Bedömning av insamlingspotential Plockanalyser kan behöva göras för att bedöma hur stor del av mängden matavfall som är tillgänglig för separat insamling och biologisk behandling. 17 (17)

20

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För restauranger och storkök Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och ny näring Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk

Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk SMED Rapport Nr 144 2014 Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk återvinning Carl Jensen, IVL Svenska Miljöinstitutet Malin Stare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 5: Förslag till driftdatainsamling RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Insamlingssystem för matavfall från restauranger, storkök och butiker RAPPORT 2007:09 ISSN 1103-4092

Insamlingssystem för matavfall från restauranger, storkök och butiker RAPPORT 2007:09 ISSN 1103-4092 Insamlingssystem för matavfall från restauranger, storkök och butiker RAPPORT 2007:09 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsplaner på lokal, regional och nationell nivå samt nationella miljökvalitetsmål berör

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Angående köksavfallskvarnar

Angående köksavfallskvarnar Beskrivning Information om köksavfallskvarnar Dokumenttyp Information Upprättad av Tomas Adolphson/ Klara Dalhielm Revision/datum 12/2014-05-09 Godkänd av Fyll i utfärdare här Dokument id 20140508-20033

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. www.hushallninsgssallskapet.se Hushållningssällskapet står för; Kunskap för landets framtid Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. Värderingsövningar

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Renhållningsordning för Stockholms kommun

Renhållningsordning för Stockholms kommun Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Avfallsplan 2008 2012 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige 11 december 2007. Gäller from 1 januari 2008. FÖRORD Kommunfullmäktige antog den 11

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer