Global & lokal närvaromänsklig. Lönsamhet. Innovativ. Ärlighet & tillit. Framsynt. Kompetens. Inspiration. Flexibel & öppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global & lokal närvaromänsklig. Lönsamhet. Innovativ. Ärlighet & tillit. Framsynt. Kompetens. Inspiration. Flexibel & öppen"

Transkript

1 Global & lokal närvaromänsklig Innovativ Kompetens Inspiration Lönsamhet Ärlighet & tillit Framsynt Flexibel & öppen Siemens Sverige 2005

2 2 Siemens Sverige 2005 Siemens Sverige 2005 INNEHÅLL 4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Stärkt lönsamhet med fokus på tillväxt 6 SIEMENS ONE Ett Siemens. Flera vinnare. 8 INNOVATIONER Vi siktar på att bli störst genom att vara först 9 SAMHÄLLSENGAGEMANG Våra tekniker är även nyfikna samhällsvetare 10 GLOBAL KONKURRENSFÖRMÅGA Övergripande fokus ger styrka på lokal nivå VERKSAMHETSOMRÅDEN 14 Information and Communications 18 Automation and Control 22 Power 24 Medical 26 Transportation 27 Lighting 28 Financing 29 Home Appliances 30 SIEMENS SVERIGE 32 SIEMENS I VÄRLDEN 34 ÅRSREDOVISNING PÅ CD

3 Siemens Sverige Siemens erbjuder totallösningar bestående av produkter, system och tjänster inom områdena IT, elektronik och elteknik. Vi bidrar till våra kunders konkurrensförmåga och affärsutveckling genom att vara en långsiktig och strategisk partner. Nyckeltal Siemens Sverige Miljoner SEK 2003/2004 Orderingång Omsättning* Investeringar 87 Medeltal anställda *Inklusive 405,6 MSEK (föregående år 411,1) i fakturavärde av provisionsaffärer. Avser Siemens AB 57,2 (föregående år 89,0 MSEK) och Osram AB 348,4 (föregående år 322,1 MSEK).

4 4 Siemens Sverige 2005 Roland Aurich Koncernchef Siemens Sverige

5 Siemens Sverige Koncernchefen har ordet Stärkt lönsamhet med fokus på tillväxt Den svenska ekonomin har accelererat tack vare en kombination av ökad export och en allt starkare inhemsk efterfrågan. Produktiviteten har förbättrats kraftigt, vilket är ett tecken på stärkt konjunktur men också en konsekvens av den investeringsuppgång vi kunnat notera i flertalet industribranscher. Siemens har under året ökat sina marknadsandelar inom flertalet av de områden där vi är marknadsledare. I bygg- och fastighetsbranschen och inom landstingsrelaterad verksamhet har Siemens Sverige kunnat notera marknadsmässiga framgångar, trots den hårdnande konkurrens och låga tillväxt som präglat dessa marknader. Telekombranschen har uppvisat en kraftfull återhämtning efter några år med låg investeringsverksamhet. Detta har gynnat Siemens försäljning av elektronikproduktionsutrustningar. Den bredd som Siemens Sverige nu har i sin produktoch tjänsteportfölj ger betydande kundnytta. Vi har stora möjligheter att skapa helhetslösningar där erbjudandet omfattar allt från energiförsörjning, IT,telefoni och data, till avancerade automationsprocess- och kliniska system samt säkerhetslösningar. Området finansiella tjänster har utökats till att omfatta hela Norden. Detta stärker vår konkurrenskraft och ger möjlighet till högre grad av helhetsåtagande gentemot kunderna. Siemens Sverige har under 2004 förbättrat sina marknadspositioner och stärkt sin lönsamhet. Vi tror på en fortsatt god konjunktur 2005 för flertalet av våra industriella segment. Även vår konsumentinriktade verksamhet förväntas få en fortsatt god utveckling. Vår starka ställning i en rad olika marknadssegment utgör basen i vår strategi att bredda kunderbjudandet och växa snabbare än marknaden. Siemens har fortsatt att strukturera om och förenkla sin organisation i Sverige. Det tidigare dotterbolaget Siemens Building Technologies har inordnats i moderbolaget. Delar av elektromedicin-divisionen har sålts till Getinge AB och resterande verksamhet Medical Solutions ingår nu i moderbolaget. Båda dessa enheter tillför Siemens AB värdefull forsknings- och utvecklingskraft. Detta sammantaget med förra årets förvärv av Alstoms gas- och ångturbinverksamhet gör att Siemens svenska verksamhet har återfått en profil av lokal värdeförädling med en hög andel export. Siemens Industrial Turbomachinery AB, som är turbinverksamhetens nya bolagsnamn, har effektivt integrerats i den internationella Siemens-gruppens verksamhetsområde Power Generation. Både volymer och resultat har utvecklats på ett mycket positivt sätt för den svenska verksamheten. Det är vår uppgift att ställa hela den globala Siemensgruppens produkt- och tjänsteutbud till den svenska marknadens förfogande. Ett åtagande som inte bara omfattar tillverkning och försäljning, utan också att tillhandahålla och förmedla kompetens och innovationer. Erfarenheten visar att vår förmåga att kombinera dessa värden är det effektivaste sättet att skapa tillväxt. Roland Aurich Koncernchef Siemens Sverige

6 6 Siemens Sverige 2005

7 Siemens Sverige Siemens One Ett Siemens. Flera vinnare. Genom bredden i vår kompetens och vår flora av produkter, tjänster och lösningar erbjuder Siemens en mångfald som är helt unik. Inget annat teknikföretag har ett motsvarande utbud. Det ger oss möjlighet att skapa totallösningar, där olika teknologier knyts samman till en helhet med överlägsen funktionalitet. I de visioner och målsättningar som gäller för Siemens under 2005 både globalt och här i Sverige är dessa möjligheter tydligare betonade än någonsin tidigare. Inriktningen manifesteras tydligt genom Siemens One ett program som syftar till att vår unika mångfald ska göras överskådlig och lättillgänglig för ett antal kunder, som genom sin storlek och verksamhetsbredd kan ha nytta av ett sådant totalerbjudande. Inriktningen rymmer en rad fördelar för dessa kunder: Bättre affärsfokus. Eftersom Siemens One ger oss en samlad och mer komplett bild av kunden, kan vi i ännu högre grad än tidigare agera som strategisk partner när det gäller dessa uppdragsgivare. På så vis kan vi också på ett substantiellt sätt bidra till deras lönsamhet. Minskad komplexitet. Siemens One handlar om att erbjuda integrerade tekniklösningar. På så vis kan vi också hjälpa våra kunder att undvika kostsam dubbeltäckning och bristande kompatibilitet mellan olika delsystem. Genom generella teknikplattformar blir det möjligt att knyta samman de produkter och system som Siemens levererar inom ett visst område, vilket också gör det enklare att använda våra produkter. Långsiktighet. Vår globala satsning på Siemens One är ett varaktigt åtagande. Det ger ett löfte om att vi kommer finnas kvar som partner för service, uppgraderingar och utbyggnad av redan etablerade lösningar långt framåt i tiden. Skalbarhet. Eftersom Siemens One-lösningarna bygger på generella och flexibla plattformar, är de skalbara både uppåt och nedåt i storlek med fullt bibehållen funktionalitet. Hotellkedjor, kontor, sjukvård, industrier, eventarenor och flygplatser är exempel på verksamheter, där Siemens One har stor relevans. Hos kunder inom dessa områden finns nämligen ett samlat behov av flera av de teknikfält där Siemens är verksamma, exempelvis IT- och telekommunikation, energiförsörjning, belysning, byggnads- respektive industriautomation, medicinteknik samt brandoch säkerhetssystem. Internt innebär Siemens One att vi arbetar med starka affärsområdesöverskridande kundteam. På så vis får vi den koordination som krävs för att vi på ett effektivt sätt ska kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar med maximal bredd. Arbetssättet bidrar också till vår egen kompetensuppbyggnad genom ett friare flöde av kunskaper och information mellan våra olika verksamheter.

8 8 Siemens Sverige 2005 Innovationer Vi siktar på att bli störst genom att vara först Siemens är byggt på goda idéer. Man kan säga att innovationsandan är en del av vårt arv, eftersom företaget föddes ur två uppfinningar. Idag är cirka av våra medarbetare över hela världen engagerade i forskning och utveckling med en årlig budget på cirka 5 miljarder euro. Innovationsandan är mer än en tradition för oss. Det är basen för våra affärsmässiga framgångar. Med den utvecklingstakt som råder inom de tekniska områdena idag, är det ett absolut nödvändigt förhållningssätt för att vi ska kunna behålla den tätplats som vi arbetat oss fram till genom åren. Hos Siemens globalt finns en uttalad målsättning att vara marknadsledare inom vart och ett av de områden, där vi är verksamma. Viktiga medel för att nå det målet är de initiativ som vi fortlöpande arbetar med inom innovationsområdet: Trendsetting Technologies och Platform Strategies. Trendsetting Technologies går ut på att tidigt identifiera framtidstrender i vår omvärld och därefter omsätta dessa i nya produkter, dessutom snabbare och bättre än våra konkurrenter. I Platform Strategies strävar vi efter att erbjuda teknikplattformar som knyter samman alla de system och teknologier som Siemens levererar inom ett visst område. Fördelen för våra kunder är att det blir enklare att använda Siemens produkter. För vår egen del betyder plattformarna att vi slipper uppfinna hjulet varje gång vi närmar oss ett nytt applikationsområde. Härigenom kan vi sänka våra utvecklingskostnader, förkorta våra ledtider och uppnå betydande synergieffekter. Lokalt inom Siemens Sverige bedriver vi forskning och utveckling på fyra områden: I Göteborg utvecklar verksamhetsområdet Medical Solutions nya ITlösningar för sjukvården. Affärsområdet Building Technologies i Huddinge utvecklar avancerade ställdon och regulatorer inom fältet HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Finspångsbaserade Siemens Industrial Turbomachinery AB har ett omfattande utvecklingsprogram när det gäller gasoch ångturbiner. Slutligen har Siemens Laser Analytics ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola för att ta fram nya produkter för rökgasrening.

9 Siemens Sverige Samhällsengagemang Våra tekniker är även nyfikna samhällsvetare Vi skulle inte vara den marknadsledare inom teknik som vi är idag, om vi inte hela tiden hade haft ett så starkt intresse för människorna i vår omvärld. Vår kompetens och innovationskraft bygger på en ständig växelverkan mellan teknik och samhälle. Ju mer vi lär oss om människors behov, desto bättre blir vi på att ta fram ändamålsenliga och lättanvända produkter och lösningar. Teknik för teknikens egen skull har aldrig stått på Siemens agenda. Livsviktiga medicintekniska system för vården. Trygghetsskapande brand- och säkerhetslösningar för bostäder och arbetsplatser. Miljövänliga och ergonomiska automationslösningar för industrin. Det är några exempel på områden, där vi har förmånen att få leverera stor användarnytta till vår omvärld. Vi ser det som ett uttryck för samhällets förtroende för oss. Ett värde som vi vill stärka och återgälda. nio modet att välja ett yrke inom industrin. Här finns flera vinnare: Vi får en tidig kontakt med framtidens medarbetare. Studenterna å sin sida får möjligheten att tänka i nya banor och utbilda sig nära verkligheten. Goda allmänna värderingar, en sund företagaranda och respekt för miljön är andra viktiga delar av vårt samhällsengagemang. Vi är till exempel övertygade om att etnisk mångfald på arbetsplatsen frigör krafter som gynnar vår innovationsanda och affärsstyrka. Och en stark miljöhänsyn är enligt vårt synsätt den enda vägen till varaktig framgång, både för oss och samhället. Konkret tar det sig bland annat uttryck i miljöcertifierade tillverkningsprocesser och produkter framtagna för att bidra till energihushållning och bättre miljö. Ett sätt är att vi delar med oss av våra kunskaper. Med hjälp av medarbetare från bland annat affärsområdet Power Generation engagerar vi oss i utbildning av blivande tekniker på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. Det rör sig om allt från handledning vid examensarbete för civilingenjörer, till informationsträffar för att ge flickor i årskurs

10 10 Siemens Sverige 2005

11 Siemens Sverige Global konkurrensförmåga Övergripande fokus ger styrka på lokal nivå Med etableringar i 190 länder är Siemens utan tvivel ett globalt företag. Men framgångarna i vår internationella verksamhet bygger inte i första hand på att vi finns på många platser över hela världen. Avgörande är snarare vårt kontinuerliga arbete med att optimera vår struktur och våra processer. Det handlar om en ständig växelverkan mellan värdehöjande aktiviteter på lokal, regional och global nivå. Siemens strategi för att utveckla konkurrenskraften bygger på en rad programpunkter, varav vissa betonas starkare än andra här i Sverige: Project Eftersom mer än hälften av våra intäkter kommer från projektaffärer, arbetar vi aktivt med att höja vår kvalitet i denna arbetsform. Tillämpning av standardiserade processer och metoder, samt fokusering på mätbara resultat är några av ingredienserna. Här finns till exempel tydliga direktiv för vilka kvalifikationer en projektledare ska ha inom ett visst fält. Kvaliteten i mindre projekt som är vanliga inom exempelvis affärsområdet Building Technologies ägnas särskilt intresse genom en separat uppsättning verktyg och riktlinjer. Det övergripande målet med Project är att alla projekt ska bli mer lönsamma. Inte bara för oss utan också för våra kunder, till exempel genom bättre måluppfyllelse och överensstämmelse mellan budgeterade och verkliga kostnader. Shared Services fokuserar på vår egen kostnadseffektivitet genom vissa nationsöverskridande strukturer. I samarbete med Danmark och Norge har vi till exempel byggt upp en organisation som bidrar till att effektivisera vårt interna arbete i Skandinavien, bland annat genom centraliserade inköpsprocesser och gemensam IT-infrastruktur. Service Initiative. Serviceförsäljning är en vinstintensiv hävstång till våra traditionella produkt- och systemaffärer. Genom att bli bättre inom detta fält kan vi jämna ut försäljningsfluktuationer, men också öppna dörren för framtida affärer. Från kundens synvinkel innebär serviceåtagandet ett högre utbyte när det gäller nyttan av det vi levererar. Quality & Process Initiative tar sikte på att utveckla kompetensen och kreativiteten hos våra medarbetare, skärpa våra processer och rikta dessa värden mot våra kunder för att åstadkomma högsta möjliga kundtillfredsställelse.

12 12 Siemens Sverige 2005 VERKSAMHETSOMRÅDEN 14 INFORMATION AND COMMUNICATIONS Mobile Devices Mobile Networks Fixed Networks Scandinavia Enterprise Network Solutions Siemens Business Services Siemens Mobile Acceleration Fujitsu Siemens Computers 18 AUTOMATION AND CONTROL Building Technologies Automation and Services Electronics Assembly Systems Siemens Laser Analytics 22 POWER Power Generation Siemens Industrial Turbomachinery Power Transmission and Distribution 24 MEDICAL Medical Solutions 26 TRANSPORTATION Transportation Systems 27 LIGHTING OSRAM 28 FINANCING Siemens Finans 29 HOME APPLIANCES BSH Hushållsapparater

13 Siemens Sverige

14 14 Siemens Sverige 2005 Information and Communications Mobile Devices Affärsområdet tillandahåller mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och datakom-produkter. Utbudet täcker alla målgrupper, oavsett ålder och behov. Vår målmedvetna satsning på att smälta samman avancerad teknik med förstklassig design har gett resultat. Idag ökar försäljningen av våra mobiltelefoner starkt på alla marknader världen över. Vi fortsätter att marknadsföra allt från avancerade toppmodeller till ändamålsenliga basmodeller. Vår sladdlösa produktfamilj för hemtelefoni Gigaset har stärkt sin position som marknadsledare. Vi ser fram emot en spännande framtid inom detta segment, där en rad nya prisvärda produkter väntar på att lanseras. Tack vare Voice Over Internet Protocol (VoIP) det vill säga IP-telefoni står vi inför ett genombrott på kommunikationsteknikens område. Det blir bland annat möjligt att ringa upp en mottagare på en annan kontinent till kostnaden av ett lokalsamtal. Genom produkter som Gigaset M34 USB är Siemens en del av denna teknik. Framtiden ser ljus ut, möjligheterna är närmast oändliga och Siemens står väl rustat för att spela en avgörande roll i utvecklingen. målsättning när det gäller omsättningsökning och vinst. Vi har ett lyckat affärsår 2004 bakom oss, i synnerhet med tanke på den höga förändringstakten och den hårda konkurrensen på vår marknad. Våra viktigaste kunder fokuserar allt mer på affärsmöjligheter över landsgränserna. Vi har anpassat oss till dessa förutsättningar och skapat en gemensam organisation för Norden och Baltikum. Fixed Networks Scandinavia Vi är en ledande leverantör av kommunikationslösningar för företag och operatörer. Produktutbudet täcker allt från realtidsapplikationer på IP-basis, IPkonvergenslösningar och system för bredbandsåtkomst till företagsväxlar och optiska transportnät. Fixed Networks Scandinavia tillhandahåller också konsultinsatser och andra tjänster. Våra lösningar är flexibla, öppna och fullt skalbara. Det övergripande syftet är att förbättra våra kunders lönsamhet. Framtidens infrastruktur, där användaren har tillgång till telefoni, internet och video genom ett och samma nätverk, är vår specialitet. Med en sådan struktur kan människor och verksamheter kommunicera effektivare och mer kreativt, dessutom till lägre kostnad. Vi kallar det för Next Generation Networks. Mobile Networks Mobile Networks erbjuder infrastruktur, applikationer, turn key-lösningar inklusive bredband samt en komplett portfölj av proffstjänster för mobila nätverk och operatörer av fasta nät. Över 180 mobiloperatörer världen över använder sig idag av mobila kommunikationssystem och teknologi från Siemens. Våra lösningar ska understödja operatörernas tjänster till slutanvändarna och därmed bidra till kundernas Vårt framtida fokus är att ytterligare stärka vår position inom Professional Services, oavsett typ av infrastruktur och leverantör. Med andra ord, en vidareutveckling av affärslösningar som har till syfte att höja våra kunders ekonomiska effektivitet. Com Hem, Sveriges största kabel TV-operatör, levererar bredbandstjänster och TV till en tredjedel av Sveriges hushåll. Från och med oktober 2004 kan Com Hem också erbjuda fast telefoni. Com Hem har

15 Siemens Sverige valt en Siemens-lösning för uppbyggnaden av sin IP-telefonitjänst. Den omfattar bland annat en server för hantering av samtal och ett gränssnitt mot det traditionella fasta telenätet som inkluderar meddelande- och röstbrevlådesystem, billingsystem och kabelmodem för IP-telefoni. All utrustning från Siemens uppfyller EuroPacketCable-standarden för interoperabilitet. Under de kommande fyra åren planerar Com Hem att installera telefonitjänsten hos majoriteten av sina 1,4 miljoner kunder. Enterprise Networks Solutions Vi förser stora privata och offentliga kunder på den svenska och danska marknaden med telekommunikationslösningar. Vår verksamhet spänner över hela arbetsområdet från utformning och implementering av nya lösningar, till löpande service och drift. Fokus i kundnyttan ligger på att stärka våra uppdragsgivares konkurrensförmåga, dels genom att våra lösningar effektiviserar kundernas arbetsprocesser, dels genom att de har en direkt kostnadsbesparande effekt. Vår inriktning är konvergerade telekommunikationslösningar, där röst- och datakommunikation integreras med hjälp av IP-nätverk. Siemens Business Services Siemens Business Services AB är en internationell, produktoberoende helhetsleverantör av innovativa IT-lösningar och -tjänster som ger kunden full täckning utmed hela IT-kedjan från en och samma källa. Utbudet omfattar allt från konsultation och projektledning till ansvar för kundens hela IT-infrastruktur. Med andra ord en långsiktig IT-partner med spetskompetens, verksamhetskunnande, globala resurser och finansiell styrka. Vi erbjuder IT-tjänster till företag och offentlig verksamhet och finns nära de stora kunderna. Siemens Business Services AB implementerar nya effektiva lösningar baserade på bland annat affärssystem och informationssäkerhet. Vi tar också hand om drift och förvaltning av system och infrastruktur. Vi tillhandahåller dessutom service och support på befintlig utrustning. Genom att erbjuda outsourcing, det vill säga ta hand om företagens IT-verksamhet, hjälper vi våra kunder att fokusera på kärnverksamheten. Tack vare ett globalt nätverk och en gedigen kompetens som spänner över många olika branscher kan vi också erbjuda multinationella lösningar av högsta kvalitet. Sedan 1 april 2004 är verksamheterna i Sverige, Danmark och Norge samorganiserade. Det gör att vi ännu bättre kan ta hand om de affärsmöjligheter

16 16 Siemens Sverige 2005 som finns på den skandinaviska marknaden. För tillfället är det bara Storbritannien som har en snabbare tillväxt inom detta segment. Det skandinaviska samarbetet ger oss möjlighet att dra nytta av gemensamma erfarenheter och kompetens. Siemens Mobile Acceleration Siemens Mobile Acceleration (SMAC) är ett riskkapitalbolag som ingår i Siemens AGs verksamhetsområde Information & Communications. SMAC investerar i bolag som befinner sig i tidig fas när det gäller teknologi och applikationer inom mobil kommunikation. Förutom med kapital stödjer SMAC sina portföljbolag med vägledning från seniorkonsulter samt forsknings- och utvecklingsresurser. Som ett stöd för portföljbolagens strävan att expandera internationellt får de även tillgång till Siemens internationella nätverk av säljkanaler. Huvudkontoret ligger i München och representation finns också i London, Paris, Milano, Dublin, Wien, Bejing, Shanghai och San José (USA). Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers AB ägs till lika delar av Siemens AG och Fujitsu Ltd. Vi erbjuder innovativa IT-produkter, pålitlig infrastruktur och tjänster till företag och privatpersoner. Genom att fokusera på mobilitet och verksamhetskritisk IT är det vår ambition att bidra till våra kunders framgångar. Vårt breda sortiment innefattar bärbara och stationära persondatorer, miljöanpassade datorer, Intel- och Unixbaserade servrar, samt kraftfulla lagringslösningar. Försäljningen sker tillsammans med lokala partners. Det gör att vi når kunder över hela Sverige.

17 Siemens Sverige

18 18 Siemens Sverige 2005 Automation and Control Building Technologies På global nivå är affärsområdet världsledande inom byggnadsautomation och säkerhetssystem. I Sverige är verksamheten organiserad i fem divisioner. Tre av divisionerna arbetar med systemförsäljning och service: Building Automation Fire Safety Security Systems och två divisioner med produktförsäljning: HVAC Products (Heating, Ventilation and Air Conditioning) Fire and Security Products Förutom helhetslösningar som skräddarsys för olika typer av byggnader, levererar vi produkter till installatörer, grossister och OEM-kunder. Den svenska marknaden är krävande, men tack vare vår kompetens är vi en trygg partner till våra kunder. Vi erbjuder helhetslösningar som få andra aktörer klarar att leverera. Vi finns på 45 orter i landet. kommunikationsstandarden för byggnadsautomation. Siemens lägger stor vikt vid standardiseringsarbetet och deltar aktivt i detta. En allt större andel av våra projekt levereras med webbaserade lösningar som förenklar användningen av systemen. Våra största kundgrupper är fastighetsägare och -förvaltare. Genom serviceavtal säkerställer vi den tekniska funktionen. Tjänsteutbudet omfattar allt från utbildning av driftpersonal till driftoptimering och olika typer av distanstjänster. För att underlätta dialogen med våra kunder erbjuder vi olika webbaserade lösningar, exempelvis mediauppföljning via internet. Division HVAC Products. Vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter för styrning och reglering av värme- och ventilationsanläggningar i alla typer av byggnader. Exempelvis ventiler, ställdon, avancerade regulatorer och givare. Våra kunder är främst installatörer, grossister och OEM-kunder. Vi satsar på att bli marknadens största leverantör och har redan idag branschens bredaste produktsortiment. Division Building Automation. Klimatet i våra hus har stor betydelse för välbefinnandet. Samtidigt är det nödvändigt att effektivisera energianvändningen. Building Automations system och tjänster för energihushållning, innemiljö och teknisk förvaltning i alla typer av fastigheter tillgodoser båda dessa behov. Med tjänsten Performance Contracting erbjuder vi finansierad och garanterad energibesparing. I takt med ökade krav på komfort och energihushållning står de tekniska installationerna för en allt större del av den totala byggkostnaden. Kraven på öppna och integrerade lösningar tillgodoser vi med teknik baserad på BACnet, som är den gällande Divisionerna Security Systems och Fire Safety. Vi är en av världens främsta leverantörer av säkerhetssystem. Dessutom är vi marknadsledande inom brandlarm och växer starkt när det gäller övriga tekniska säkerhetssystem. Det gångna året har inneburit en stark tillväxt. Eftersom säkerhetsnivån i ett företag påverkas starkt av verksamhetens karaktär, arbetar vi nära kunden för att ta fram den mest passande lösningen. En kontaktperson från oss finns till hands även efter implementeringen för att ta hand om utbildning, service och förebyggande underhåll. Många kunder och samarbetspartners är dessutom med i användar-

19 Siemens Sverige föreningen Forum Cerberus, som nu har ungefär medlemmar. Området säkerhetssystem omfattar en rad olika system, automatiska brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, områdeslarm, passersystem, CCTVsystem (bevaknings-tv) samt integrerade övervaknings- och larmkommunikationssystem. Kunderna finns inom industrin, försvaret, privat och offentlig administration, sjukvården och hotellnäringen. Division Fire and Security Products utvecklar, tillverkar och säljer produkter för brand- och säkerhetssystem avsedda för alla typer av byggnader. Sortimentet består av produkter för inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning (CCTV) samt passerkontroll. För att kunna erbjuda våra kunder ett komplett produktsortiment marknadsför vi förutom våra egna produkter även produkter från andra tillverkare. Våra kunder är främst installatörer och grossister. Under det senaste året har affärsområdet Building Technologies fortsatt sin kraftfulla expansion. Det är vår ambition att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet med låg miljöpåverkan. Kvalitets- och miljösystemen är certifierade enligt ISO 9001 och Kompetent och motiverad personal, innovativa tjänster, hög servicegrad och ett nära samarbete med våra kunder är de största tillgångarna i vår strävan efter långsiktighet och stabilitet. Automation & Services Affärsområdet erbjuder produkter, system och lösningar inom automation och drivteknik, lågspännings- och installationsprodukter samt processinstrumentering till svensk industri. Uppdragen omfattar både enstaka apparater och kompletta lösningar. Genom att ingå partnerskap med våra kunder skapar vi lösningar som stärker såväl deras som vår konkurrenskraft. Vårt programmerbara styrsystem SIMATIC har befäst sin position som marknadsledande i Sverige genom fortsatt utvidgning av marknadsandelen. Vi har under året nått stora framgångar inom svensk fordonsindustri, där vi levererat system till Volvo Group i Umeå och Volvo Cars i Torslanda. Vidare har vi i marknadsföringen av vårt helhetskoncept Totally Integrated Automation (TIA) vunnit många nya kunders förtroende. Avdelningen för verkstadsautomatisering har befäst sin marknadsledande ställning inom numeriska styrsystem med hjälp av kunder som SKF och Lidköping Machine Tools AB. Inom drivteknik har vi under året haft god

20 20 Siemens Sverige 2005 tillväxt, bland annat tack vare kunder som McGregor och PM-Luft. Under året har vi också lanserat Sinamics en ny generation drivsystem som ingår i vårt TIAkoncept. Tetra Pak Processing är en ny kund som skapar förutsättningar för fortsatt god utveckling inom området lågspänningsapparater. Som anläggningsleverantör till svensk basindustri har vi under året fått intressanta beställningar från bland andra Braviken, Chemrek och Metso Paper. Danfoss flödesdivision, som förvärvats under affärsåret 2003, har framgångsrikt integrerats i Siemens och därmed bidragit till vår starka tillväxt inom området processinstrumentering. Vår serviceverksamhet har utvecklats positivt med en ökning av sålda servicekontrakt. Vi har även framgångar inom retrofit av befintliga maskiner hos bland andra Scania, Volvo Group och Tetra Pak. Vår utbildning Automationsskolan, som erbjuder schemalagda och företagsanpassade kurser, motsvarar väl marknadens behov av utbildning inom automation. Siemens Laser Analytics Siemens Laser Analytics AB erbjuder gasanalysatorer baserade på laserteknologi. Våra kunder återfinns över hela världen. Det handlar framför allt om kraftoch värmeproducenter samt industrier inom segmenten kemi, petrokemi, metallurgi, cement och fordonslaboratorier. Med hjälp av vår produkt LDS6 kan man utföra noggranna och snabba mätningar för processtyrning och miljörapportering. Oftast sker mätningarna i miljöer som traditionell mätteknik inte kan hantera. Med LDS6 kan våra kunder höja verkningsgraden, förbättra produktkvaliteten, minska underhållskostnaderna och reducera miljöpåverkan. Marknaden för laserbaserade gasanalysatorer expanderar starkt och efterfrågan på våra produkter ökar hela tiden. För att kunna svara upp mot våra kunders krav på nya intressanta produktlösningar satsar vi kontinuerligt stora resurser på teknikutveckling. På vårt kontor i Göteborg finns avdelningar för forskning och utveckling, produktion samt kundsupport. Electronics Assembly Systems Affärsområdet har etablerat sig som en dominerande aktör på marknaden för produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Framgångarna beror bland annat på högklassiga produkter, exempelvis ytmonteringsmaskiner, screentryckare, ugnar och conveyrar i kombination med en väl utbyggd service och finansieringshjälp. Vi har breddat vår tjänsteportfölj med utbildningspaket för kunderna, olika typer av konsulttjänster samt vidareutveckling av serviceutbudet. På så vis kan vi ytterligare stärka vår position och bidra till våra nordiska kunders konkurrenskraft.

21 Automation and Control 21

22 22 Siemens Sverige 2005 Power Affärspotentialen inom verksamhetsområdet är stor till följd av en rad omvärldshändelser. Blackouten i södra Sverige 2003, det höga elpriset, osäkerheten kring stängningen av Barsebäck 2 och handeln med el-certifikat gör att samtliga aktörer aviserar omfattande investeringar. Power Generation En ökad satsning på kraftvärme är en viktig strategi i EU:s energipolitik. Vi ser ett fortsatt intresse för utbyggnad av kraftvärmen i Sverige. En tryggare elförsörjning, minskad elimport och minskade koldioxidutsläpp är några av de viktigaste fördelarna. Systemet med el-certifikat innebär att skogsindustrin intresserar sig för att investera i förnybar elproduktion. Här har Siemens haft stora framgångar och ett flertal kontrakt har tecknats. Siemens Industrial Turbomachinery I Finspång tillverkar vi ång- och gasturbiner, där gasturbinerna svarar för den dominerande delen av verksamheten. På programmet finns fyra grundtyper av gasturbiner, vilka bland annat används som komponenter i kompletta kraftanläggningar för produktion av elektricitet och värme. Ett annat användningsområde är som drivkälla för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. På global basis erbjuder vi också service och reservdelar för både ång- och gasturbiner. Utöver produktion finns det i Finspång avdelningar för forskning och utveckling samt marknadsföring och försäljning. Vi har också betydande resurser för projektledning och installation av såväl enstaka turbiner som kompletta kraftverk. För kraft/värmeproduktionsanläggningar levererar vi totallösningar gällande automation och kraftförsörjning. Vi har behållit vår höga marknadsandel inom området kontrollsystem, samt noterat en ökad efterfrågan på våra system för kraftförsörjning. Under året har Siemens levererat en ny lågtrycksturbin till Forsmarks Kraftgrupp AB. Turbinen ökar effekten med 30MW tack vare högre verkningsgrad till följd av bättre nyttjande av kärnbränslet. Verksamheten kännetecknas av en mycket hög teknisk nivå på såväl utvecklings- och konstruktionsstadiet, som i tillverkningen. Produkterna tillhör de främsta i världen när det gäller tekniska och miljömässiga prestanda. Inriktningen är starkt internationell med export av produkter till kunder över hela världen. Ett viktigt undantag är dock den pågående leveransen av en komplett kraftvärmeanläggning till Göteborgs Energi och Ryaverket.

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Axis AB Årsredovisning 2004

Axis AB Årsredovisning 2004 Axis AB Årsredovisning 2004 Axis marknadsledande inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Företagets produkter och lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

En blick in. i framtiden. Siemens magazine. Så får du in en fot på Siemens TÄVLING. globala megatrender styr Siemens strategi

En blick in. i framtiden. Siemens magazine. Så får du in en fot på Siemens TÄVLING. globala megatrender styr Siemens strategi Siemens magazine Stora utmaningar för kreativa människor www.siemens.se Så får du in en fot på Siemens En blick in TÄVLING Vinn en heldag i turbinens tecken. i framtiden globala megatrender styr Siemens

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer