Global & lokal närvaromänsklig. Lönsamhet. Innovativ. Ärlighet & tillit. Framsynt. Kompetens. Inspiration. Flexibel & öppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global & lokal närvaromänsklig. Lönsamhet. Innovativ. Ärlighet & tillit. Framsynt. Kompetens. Inspiration. Flexibel & öppen"

Transkript

1 Global & lokal närvaromänsklig Innovativ Kompetens Inspiration Lönsamhet Ärlighet & tillit Framsynt Flexibel & öppen Siemens Sverige 2005

2 2 Siemens Sverige 2005 Siemens Sverige 2005 INNEHÅLL 4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Stärkt lönsamhet med fokus på tillväxt 6 SIEMENS ONE Ett Siemens. Flera vinnare. 8 INNOVATIONER Vi siktar på att bli störst genom att vara först 9 SAMHÄLLSENGAGEMANG Våra tekniker är även nyfikna samhällsvetare 10 GLOBAL KONKURRENSFÖRMÅGA Övergripande fokus ger styrka på lokal nivå VERKSAMHETSOMRÅDEN 14 Information and Communications 18 Automation and Control 22 Power 24 Medical 26 Transportation 27 Lighting 28 Financing 29 Home Appliances 30 SIEMENS SVERIGE 32 SIEMENS I VÄRLDEN 34 ÅRSREDOVISNING PÅ CD

3 Siemens Sverige Siemens erbjuder totallösningar bestående av produkter, system och tjänster inom områdena IT, elektronik och elteknik. Vi bidrar till våra kunders konkurrensförmåga och affärsutveckling genom att vara en långsiktig och strategisk partner. Nyckeltal Siemens Sverige Miljoner SEK 2003/2004 Orderingång Omsättning* Investeringar 87 Medeltal anställda *Inklusive 405,6 MSEK (föregående år 411,1) i fakturavärde av provisionsaffärer. Avser Siemens AB 57,2 (föregående år 89,0 MSEK) och Osram AB 348,4 (föregående år 322,1 MSEK).

4 4 Siemens Sverige 2005 Roland Aurich Koncernchef Siemens Sverige

5 Siemens Sverige Koncernchefen har ordet Stärkt lönsamhet med fokus på tillväxt Den svenska ekonomin har accelererat tack vare en kombination av ökad export och en allt starkare inhemsk efterfrågan. Produktiviteten har förbättrats kraftigt, vilket är ett tecken på stärkt konjunktur men också en konsekvens av den investeringsuppgång vi kunnat notera i flertalet industribranscher. Siemens har under året ökat sina marknadsandelar inom flertalet av de områden där vi är marknadsledare. I bygg- och fastighetsbranschen och inom landstingsrelaterad verksamhet har Siemens Sverige kunnat notera marknadsmässiga framgångar, trots den hårdnande konkurrens och låga tillväxt som präglat dessa marknader. Telekombranschen har uppvisat en kraftfull återhämtning efter några år med låg investeringsverksamhet. Detta har gynnat Siemens försäljning av elektronikproduktionsutrustningar. Den bredd som Siemens Sverige nu har i sin produktoch tjänsteportfölj ger betydande kundnytta. Vi har stora möjligheter att skapa helhetslösningar där erbjudandet omfattar allt från energiförsörjning, IT,telefoni och data, till avancerade automationsprocess- och kliniska system samt säkerhetslösningar. Området finansiella tjänster har utökats till att omfatta hela Norden. Detta stärker vår konkurrenskraft och ger möjlighet till högre grad av helhetsåtagande gentemot kunderna. Siemens Sverige har under 2004 förbättrat sina marknadspositioner och stärkt sin lönsamhet. Vi tror på en fortsatt god konjunktur 2005 för flertalet av våra industriella segment. Även vår konsumentinriktade verksamhet förväntas få en fortsatt god utveckling. Vår starka ställning i en rad olika marknadssegment utgör basen i vår strategi att bredda kunderbjudandet och växa snabbare än marknaden. Siemens har fortsatt att strukturera om och förenkla sin organisation i Sverige. Det tidigare dotterbolaget Siemens Building Technologies har inordnats i moderbolaget. Delar av elektromedicin-divisionen har sålts till Getinge AB och resterande verksamhet Medical Solutions ingår nu i moderbolaget. Båda dessa enheter tillför Siemens AB värdefull forsknings- och utvecklingskraft. Detta sammantaget med förra årets förvärv av Alstoms gas- och ångturbinverksamhet gör att Siemens svenska verksamhet har återfått en profil av lokal värdeförädling med en hög andel export. Siemens Industrial Turbomachinery AB, som är turbinverksamhetens nya bolagsnamn, har effektivt integrerats i den internationella Siemens-gruppens verksamhetsområde Power Generation. Både volymer och resultat har utvecklats på ett mycket positivt sätt för den svenska verksamheten. Det är vår uppgift att ställa hela den globala Siemensgruppens produkt- och tjänsteutbud till den svenska marknadens förfogande. Ett åtagande som inte bara omfattar tillverkning och försäljning, utan också att tillhandahålla och förmedla kompetens och innovationer. Erfarenheten visar att vår förmåga att kombinera dessa värden är det effektivaste sättet att skapa tillväxt. Roland Aurich Koncernchef Siemens Sverige

6 6 Siemens Sverige 2005

7 Siemens Sverige Siemens One Ett Siemens. Flera vinnare. Genom bredden i vår kompetens och vår flora av produkter, tjänster och lösningar erbjuder Siemens en mångfald som är helt unik. Inget annat teknikföretag har ett motsvarande utbud. Det ger oss möjlighet att skapa totallösningar, där olika teknologier knyts samman till en helhet med överlägsen funktionalitet. I de visioner och målsättningar som gäller för Siemens under 2005 både globalt och här i Sverige är dessa möjligheter tydligare betonade än någonsin tidigare. Inriktningen manifesteras tydligt genom Siemens One ett program som syftar till att vår unika mångfald ska göras överskådlig och lättillgänglig för ett antal kunder, som genom sin storlek och verksamhetsbredd kan ha nytta av ett sådant totalerbjudande. Inriktningen rymmer en rad fördelar för dessa kunder: Bättre affärsfokus. Eftersom Siemens One ger oss en samlad och mer komplett bild av kunden, kan vi i ännu högre grad än tidigare agera som strategisk partner när det gäller dessa uppdragsgivare. På så vis kan vi också på ett substantiellt sätt bidra till deras lönsamhet. Minskad komplexitet. Siemens One handlar om att erbjuda integrerade tekniklösningar. På så vis kan vi också hjälpa våra kunder att undvika kostsam dubbeltäckning och bristande kompatibilitet mellan olika delsystem. Genom generella teknikplattformar blir det möjligt att knyta samman de produkter och system som Siemens levererar inom ett visst område, vilket också gör det enklare att använda våra produkter. Långsiktighet. Vår globala satsning på Siemens One är ett varaktigt åtagande. Det ger ett löfte om att vi kommer finnas kvar som partner för service, uppgraderingar och utbyggnad av redan etablerade lösningar långt framåt i tiden. Skalbarhet. Eftersom Siemens One-lösningarna bygger på generella och flexibla plattformar, är de skalbara både uppåt och nedåt i storlek med fullt bibehållen funktionalitet. Hotellkedjor, kontor, sjukvård, industrier, eventarenor och flygplatser är exempel på verksamheter, där Siemens One har stor relevans. Hos kunder inom dessa områden finns nämligen ett samlat behov av flera av de teknikfält där Siemens är verksamma, exempelvis IT- och telekommunikation, energiförsörjning, belysning, byggnads- respektive industriautomation, medicinteknik samt brandoch säkerhetssystem. Internt innebär Siemens One att vi arbetar med starka affärsområdesöverskridande kundteam. På så vis får vi den koordination som krävs för att vi på ett effektivt sätt ska kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar med maximal bredd. Arbetssättet bidrar också till vår egen kompetensuppbyggnad genom ett friare flöde av kunskaper och information mellan våra olika verksamheter.

8 8 Siemens Sverige 2005 Innovationer Vi siktar på att bli störst genom att vara först Siemens är byggt på goda idéer. Man kan säga att innovationsandan är en del av vårt arv, eftersom företaget föddes ur två uppfinningar. Idag är cirka av våra medarbetare över hela världen engagerade i forskning och utveckling med en årlig budget på cirka 5 miljarder euro. Innovationsandan är mer än en tradition för oss. Det är basen för våra affärsmässiga framgångar. Med den utvecklingstakt som råder inom de tekniska områdena idag, är det ett absolut nödvändigt förhållningssätt för att vi ska kunna behålla den tätplats som vi arbetat oss fram till genom åren. Hos Siemens globalt finns en uttalad målsättning att vara marknadsledare inom vart och ett av de områden, där vi är verksamma. Viktiga medel för att nå det målet är de initiativ som vi fortlöpande arbetar med inom innovationsområdet: Trendsetting Technologies och Platform Strategies. Trendsetting Technologies går ut på att tidigt identifiera framtidstrender i vår omvärld och därefter omsätta dessa i nya produkter, dessutom snabbare och bättre än våra konkurrenter. I Platform Strategies strävar vi efter att erbjuda teknikplattformar som knyter samman alla de system och teknologier som Siemens levererar inom ett visst område. Fördelen för våra kunder är att det blir enklare att använda Siemens produkter. För vår egen del betyder plattformarna att vi slipper uppfinna hjulet varje gång vi närmar oss ett nytt applikationsområde. Härigenom kan vi sänka våra utvecklingskostnader, förkorta våra ledtider och uppnå betydande synergieffekter. Lokalt inom Siemens Sverige bedriver vi forskning och utveckling på fyra områden: I Göteborg utvecklar verksamhetsområdet Medical Solutions nya ITlösningar för sjukvården. Affärsområdet Building Technologies i Huddinge utvecklar avancerade ställdon och regulatorer inom fältet HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Finspångsbaserade Siemens Industrial Turbomachinery AB har ett omfattande utvecklingsprogram när det gäller gasoch ångturbiner. Slutligen har Siemens Laser Analytics ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola för att ta fram nya produkter för rökgasrening.

9 Siemens Sverige Samhällsengagemang Våra tekniker är även nyfikna samhällsvetare Vi skulle inte vara den marknadsledare inom teknik som vi är idag, om vi inte hela tiden hade haft ett så starkt intresse för människorna i vår omvärld. Vår kompetens och innovationskraft bygger på en ständig växelverkan mellan teknik och samhälle. Ju mer vi lär oss om människors behov, desto bättre blir vi på att ta fram ändamålsenliga och lättanvända produkter och lösningar. Teknik för teknikens egen skull har aldrig stått på Siemens agenda. Livsviktiga medicintekniska system för vården. Trygghetsskapande brand- och säkerhetslösningar för bostäder och arbetsplatser. Miljövänliga och ergonomiska automationslösningar för industrin. Det är några exempel på områden, där vi har förmånen att få leverera stor användarnytta till vår omvärld. Vi ser det som ett uttryck för samhällets förtroende för oss. Ett värde som vi vill stärka och återgälda. nio modet att välja ett yrke inom industrin. Här finns flera vinnare: Vi får en tidig kontakt med framtidens medarbetare. Studenterna å sin sida får möjligheten att tänka i nya banor och utbilda sig nära verkligheten. Goda allmänna värderingar, en sund företagaranda och respekt för miljön är andra viktiga delar av vårt samhällsengagemang. Vi är till exempel övertygade om att etnisk mångfald på arbetsplatsen frigör krafter som gynnar vår innovationsanda och affärsstyrka. Och en stark miljöhänsyn är enligt vårt synsätt den enda vägen till varaktig framgång, både för oss och samhället. Konkret tar det sig bland annat uttryck i miljöcertifierade tillverkningsprocesser och produkter framtagna för att bidra till energihushållning och bättre miljö. Ett sätt är att vi delar med oss av våra kunskaper. Med hjälp av medarbetare från bland annat affärsområdet Power Generation engagerar vi oss i utbildning av blivande tekniker på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. Det rör sig om allt från handledning vid examensarbete för civilingenjörer, till informationsträffar för att ge flickor i årskurs

10 10 Siemens Sverige 2005

11 Siemens Sverige Global konkurrensförmåga Övergripande fokus ger styrka på lokal nivå Med etableringar i 190 länder är Siemens utan tvivel ett globalt företag. Men framgångarna i vår internationella verksamhet bygger inte i första hand på att vi finns på många platser över hela världen. Avgörande är snarare vårt kontinuerliga arbete med att optimera vår struktur och våra processer. Det handlar om en ständig växelverkan mellan värdehöjande aktiviteter på lokal, regional och global nivå. Siemens strategi för att utveckla konkurrenskraften bygger på en rad programpunkter, varav vissa betonas starkare än andra här i Sverige: Project Eftersom mer än hälften av våra intäkter kommer från projektaffärer, arbetar vi aktivt med att höja vår kvalitet i denna arbetsform. Tillämpning av standardiserade processer och metoder, samt fokusering på mätbara resultat är några av ingredienserna. Här finns till exempel tydliga direktiv för vilka kvalifikationer en projektledare ska ha inom ett visst fält. Kvaliteten i mindre projekt som är vanliga inom exempelvis affärsområdet Building Technologies ägnas särskilt intresse genom en separat uppsättning verktyg och riktlinjer. Det övergripande målet med Project är att alla projekt ska bli mer lönsamma. Inte bara för oss utan också för våra kunder, till exempel genom bättre måluppfyllelse och överensstämmelse mellan budgeterade och verkliga kostnader. Shared Services fokuserar på vår egen kostnadseffektivitet genom vissa nationsöverskridande strukturer. I samarbete med Danmark och Norge har vi till exempel byggt upp en organisation som bidrar till att effektivisera vårt interna arbete i Skandinavien, bland annat genom centraliserade inköpsprocesser och gemensam IT-infrastruktur. Service Initiative. Serviceförsäljning är en vinstintensiv hävstång till våra traditionella produkt- och systemaffärer. Genom att bli bättre inom detta fält kan vi jämna ut försäljningsfluktuationer, men också öppna dörren för framtida affärer. Från kundens synvinkel innebär serviceåtagandet ett högre utbyte när det gäller nyttan av det vi levererar. Quality & Process Initiative tar sikte på att utveckla kompetensen och kreativiteten hos våra medarbetare, skärpa våra processer och rikta dessa värden mot våra kunder för att åstadkomma högsta möjliga kundtillfredsställelse.

12 12 Siemens Sverige 2005 VERKSAMHETSOMRÅDEN 14 INFORMATION AND COMMUNICATIONS Mobile Devices Mobile Networks Fixed Networks Scandinavia Enterprise Network Solutions Siemens Business Services Siemens Mobile Acceleration Fujitsu Siemens Computers 18 AUTOMATION AND CONTROL Building Technologies Automation and Services Electronics Assembly Systems Siemens Laser Analytics 22 POWER Power Generation Siemens Industrial Turbomachinery Power Transmission and Distribution 24 MEDICAL Medical Solutions 26 TRANSPORTATION Transportation Systems 27 LIGHTING OSRAM 28 FINANCING Siemens Finans 29 HOME APPLIANCES BSH Hushållsapparater

13 Siemens Sverige

14 14 Siemens Sverige 2005 Information and Communications Mobile Devices Affärsområdet tillandahåller mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och datakom-produkter. Utbudet täcker alla målgrupper, oavsett ålder och behov. Vår målmedvetna satsning på att smälta samman avancerad teknik med förstklassig design har gett resultat. Idag ökar försäljningen av våra mobiltelefoner starkt på alla marknader världen över. Vi fortsätter att marknadsföra allt från avancerade toppmodeller till ändamålsenliga basmodeller. Vår sladdlösa produktfamilj för hemtelefoni Gigaset har stärkt sin position som marknadsledare. Vi ser fram emot en spännande framtid inom detta segment, där en rad nya prisvärda produkter väntar på att lanseras. Tack vare Voice Over Internet Protocol (VoIP) det vill säga IP-telefoni står vi inför ett genombrott på kommunikationsteknikens område. Det blir bland annat möjligt att ringa upp en mottagare på en annan kontinent till kostnaden av ett lokalsamtal. Genom produkter som Gigaset M34 USB är Siemens en del av denna teknik. Framtiden ser ljus ut, möjligheterna är närmast oändliga och Siemens står väl rustat för att spela en avgörande roll i utvecklingen. målsättning när det gäller omsättningsökning och vinst. Vi har ett lyckat affärsår 2004 bakom oss, i synnerhet med tanke på den höga förändringstakten och den hårda konkurrensen på vår marknad. Våra viktigaste kunder fokuserar allt mer på affärsmöjligheter över landsgränserna. Vi har anpassat oss till dessa förutsättningar och skapat en gemensam organisation för Norden och Baltikum. Fixed Networks Scandinavia Vi är en ledande leverantör av kommunikationslösningar för företag och operatörer. Produktutbudet täcker allt från realtidsapplikationer på IP-basis, IPkonvergenslösningar och system för bredbandsåtkomst till företagsväxlar och optiska transportnät. Fixed Networks Scandinavia tillhandahåller också konsultinsatser och andra tjänster. Våra lösningar är flexibla, öppna och fullt skalbara. Det övergripande syftet är att förbättra våra kunders lönsamhet. Framtidens infrastruktur, där användaren har tillgång till telefoni, internet och video genom ett och samma nätverk, är vår specialitet. Med en sådan struktur kan människor och verksamheter kommunicera effektivare och mer kreativt, dessutom till lägre kostnad. Vi kallar det för Next Generation Networks. Mobile Networks Mobile Networks erbjuder infrastruktur, applikationer, turn key-lösningar inklusive bredband samt en komplett portfölj av proffstjänster för mobila nätverk och operatörer av fasta nät. Över 180 mobiloperatörer världen över använder sig idag av mobila kommunikationssystem och teknologi från Siemens. Våra lösningar ska understödja operatörernas tjänster till slutanvändarna och därmed bidra till kundernas Vårt framtida fokus är att ytterligare stärka vår position inom Professional Services, oavsett typ av infrastruktur och leverantör. Med andra ord, en vidareutveckling av affärslösningar som har till syfte att höja våra kunders ekonomiska effektivitet. Com Hem, Sveriges största kabel TV-operatör, levererar bredbandstjänster och TV till en tredjedel av Sveriges hushåll. Från och med oktober 2004 kan Com Hem också erbjuda fast telefoni. Com Hem har

15 Siemens Sverige valt en Siemens-lösning för uppbyggnaden av sin IP-telefonitjänst. Den omfattar bland annat en server för hantering av samtal och ett gränssnitt mot det traditionella fasta telenätet som inkluderar meddelande- och röstbrevlådesystem, billingsystem och kabelmodem för IP-telefoni. All utrustning från Siemens uppfyller EuroPacketCable-standarden för interoperabilitet. Under de kommande fyra åren planerar Com Hem att installera telefonitjänsten hos majoriteten av sina 1,4 miljoner kunder. Enterprise Networks Solutions Vi förser stora privata och offentliga kunder på den svenska och danska marknaden med telekommunikationslösningar. Vår verksamhet spänner över hela arbetsområdet från utformning och implementering av nya lösningar, till löpande service och drift. Fokus i kundnyttan ligger på att stärka våra uppdragsgivares konkurrensförmåga, dels genom att våra lösningar effektiviserar kundernas arbetsprocesser, dels genom att de har en direkt kostnadsbesparande effekt. Vår inriktning är konvergerade telekommunikationslösningar, där röst- och datakommunikation integreras med hjälp av IP-nätverk. Siemens Business Services Siemens Business Services AB är en internationell, produktoberoende helhetsleverantör av innovativa IT-lösningar och -tjänster som ger kunden full täckning utmed hela IT-kedjan från en och samma källa. Utbudet omfattar allt från konsultation och projektledning till ansvar för kundens hela IT-infrastruktur. Med andra ord en långsiktig IT-partner med spetskompetens, verksamhetskunnande, globala resurser och finansiell styrka. Vi erbjuder IT-tjänster till företag och offentlig verksamhet och finns nära de stora kunderna. Siemens Business Services AB implementerar nya effektiva lösningar baserade på bland annat affärssystem och informationssäkerhet. Vi tar också hand om drift och förvaltning av system och infrastruktur. Vi tillhandahåller dessutom service och support på befintlig utrustning. Genom att erbjuda outsourcing, det vill säga ta hand om företagens IT-verksamhet, hjälper vi våra kunder att fokusera på kärnverksamheten. Tack vare ett globalt nätverk och en gedigen kompetens som spänner över många olika branscher kan vi också erbjuda multinationella lösningar av högsta kvalitet. Sedan 1 april 2004 är verksamheterna i Sverige, Danmark och Norge samorganiserade. Det gör att vi ännu bättre kan ta hand om de affärsmöjligheter

16 16 Siemens Sverige 2005 som finns på den skandinaviska marknaden. För tillfället är det bara Storbritannien som har en snabbare tillväxt inom detta segment. Det skandinaviska samarbetet ger oss möjlighet att dra nytta av gemensamma erfarenheter och kompetens. Siemens Mobile Acceleration Siemens Mobile Acceleration (SMAC) är ett riskkapitalbolag som ingår i Siemens AGs verksamhetsområde Information & Communications. SMAC investerar i bolag som befinner sig i tidig fas när det gäller teknologi och applikationer inom mobil kommunikation. Förutom med kapital stödjer SMAC sina portföljbolag med vägledning från seniorkonsulter samt forsknings- och utvecklingsresurser. Som ett stöd för portföljbolagens strävan att expandera internationellt får de även tillgång till Siemens internationella nätverk av säljkanaler. Huvudkontoret ligger i München och representation finns också i London, Paris, Milano, Dublin, Wien, Bejing, Shanghai och San José (USA). Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers AB ägs till lika delar av Siemens AG och Fujitsu Ltd. Vi erbjuder innovativa IT-produkter, pålitlig infrastruktur och tjänster till företag och privatpersoner. Genom att fokusera på mobilitet och verksamhetskritisk IT är det vår ambition att bidra till våra kunders framgångar. Vårt breda sortiment innefattar bärbara och stationära persondatorer, miljöanpassade datorer, Intel- och Unixbaserade servrar, samt kraftfulla lagringslösningar. Försäljningen sker tillsammans med lokala partners. Det gör att vi når kunder över hela Sverige.

17 Siemens Sverige

18 18 Siemens Sverige 2005 Automation and Control Building Technologies På global nivå är affärsområdet världsledande inom byggnadsautomation och säkerhetssystem. I Sverige är verksamheten organiserad i fem divisioner. Tre av divisionerna arbetar med systemförsäljning och service: Building Automation Fire Safety Security Systems och två divisioner med produktförsäljning: HVAC Products (Heating, Ventilation and Air Conditioning) Fire and Security Products Förutom helhetslösningar som skräddarsys för olika typer av byggnader, levererar vi produkter till installatörer, grossister och OEM-kunder. Den svenska marknaden är krävande, men tack vare vår kompetens är vi en trygg partner till våra kunder. Vi erbjuder helhetslösningar som få andra aktörer klarar att leverera. Vi finns på 45 orter i landet. kommunikationsstandarden för byggnadsautomation. Siemens lägger stor vikt vid standardiseringsarbetet och deltar aktivt i detta. En allt större andel av våra projekt levereras med webbaserade lösningar som förenklar användningen av systemen. Våra största kundgrupper är fastighetsägare och -förvaltare. Genom serviceavtal säkerställer vi den tekniska funktionen. Tjänsteutbudet omfattar allt från utbildning av driftpersonal till driftoptimering och olika typer av distanstjänster. För att underlätta dialogen med våra kunder erbjuder vi olika webbaserade lösningar, exempelvis mediauppföljning via internet. Division HVAC Products. Vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter för styrning och reglering av värme- och ventilationsanläggningar i alla typer av byggnader. Exempelvis ventiler, ställdon, avancerade regulatorer och givare. Våra kunder är främst installatörer, grossister och OEM-kunder. Vi satsar på att bli marknadens största leverantör och har redan idag branschens bredaste produktsortiment. Division Building Automation. Klimatet i våra hus har stor betydelse för välbefinnandet. Samtidigt är det nödvändigt att effektivisera energianvändningen. Building Automations system och tjänster för energihushållning, innemiljö och teknisk förvaltning i alla typer av fastigheter tillgodoser båda dessa behov. Med tjänsten Performance Contracting erbjuder vi finansierad och garanterad energibesparing. I takt med ökade krav på komfort och energihushållning står de tekniska installationerna för en allt större del av den totala byggkostnaden. Kraven på öppna och integrerade lösningar tillgodoser vi med teknik baserad på BACnet, som är den gällande Divisionerna Security Systems och Fire Safety. Vi är en av världens främsta leverantörer av säkerhetssystem. Dessutom är vi marknadsledande inom brandlarm och växer starkt när det gäller övriga tekniska säkerhetssystem. Det gångna året har inneburit en stark tillväxt. Eftersom säkerhetsnivån i ett företag påverkas starkt av verksamhetens karaktär, arbetar vi nära kunden för att ta fram den mest passande lösningen. En kontaktperson från oss finns till hands även efter implementeringen för att ta hand om utbildning, service och förebyggande underhåll. Många kunder och samarbetspartners är dessutom med i användar-

19 Siemens Sverige föreningen Forum Cerberus, som nu har ungefär medlemmar. Området säkerhetssystem omfattar en rad olika system, automatiska brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, områdeslarm, passersystem, CCTVsystem (bevaknings-tv) samt integrerade övervaknings- och larmkommunikationssystem. Kunderna finns inom industrin, försvaret, privat och offentlig administration, sjukvården och hotellnäringen. Division Fire and Security Products utvecklar, tillverkar och säljer produkter för brand- och säkerhetssystem avsedda för alla typer av byggnader. Sortimentet består av produkter för inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning (CCTV) samt passerkontroll. För att kunna erbjuda våra kunder ett komplett produktsortiment marknadsför vi förutom våra egna produkter även produkter från andra tillverkare. Våra kunder är främst installatörer och grossister. Under det senaste året har affärsområdet Building Technologies fortsatt sin kraftfulla expansion. Det är vår ambition att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet med låg miljöpåverkan. Kvalitets- och miljösystemen är certifierade enligt ISO 9001 och Kompetent och motiverad personal, innovativa tjänster, hög servicegrad och ett nära samarbete med våra kunder är de största tillgångarna i vår strävan efter långsiktighet och stabilitet. Automation & Services Affärsområdet erbjuder produkter, system och lösningar inom automation och drivteknik, lågspännings- och installationsprodukter samt processinstrumentering till svensk industri. Uppdragen omfattar både enstaka apparater och kompletta lösningar. Genom att ingå partnerskap med våra kunder skapar vi lösningar som stärker såväl deras som vår konkurrenskraft. Vårt programmerbara styrsystem SIMATIC har befäst sin position som marknadsledande i Sverige genom fortsatt utvidgning av marknadsandelen. Vi har under året nått stora framgångar inom svensk fordonsindustri, där vi levererat system till Volvo Group i Umeå och Volvo Cars i Torslanda. Vidare har vi i marknadsföringen av vårt helhetskoncept Totally Integrated Automation (TIA) vunnit många nya kunders förtroende. Avdelningen för verkstadsautomatisering har befäst sin marknadsledande ställning inom numeriska styrsystem med hjälp av kunder som SKF och Lidköping Machine Tools AB. Inom drivteknik har vi under året haft god

20 20 Siemens Sverige 2005 tillväxt, bland annat tack vare kunder som McGregor och PM-Luft. Under året har vi också lanserat Sinamics en ny generation drivsystem som ingår i vårt TIAkoncept. Tetra Pak Processing är en ny kund som skapar förutsättningar för fortsatt god utveckling inom området lågspänningsapparater. Som anläggningsleverantör till svensk basindustri har vi under året fått intressanta beställningar från bland andra Braviken, Chemrek och Metso Paper. Danfoss flödesdivision, som förvärvats under affärsåret 2003, har framgångsrikt integrerats i Siemens och därmed bidragit till vår starka tillväxt inom området processinstrumentering. Vår serviceverksamhet har utvecklats positivt med en ökning av sålda servicekontrakt. Vi har även framgångar inom retrofit av befintliga maskiner hos bland andra Scania, Volvo Group och Tetra Pak. Vår utbildning Automationsskolan, som erbjuder schemalagda och företagsanpassade kurser, motsvarar väl marknadens behov av utbildning inom automation. Siemens Laser Analytics Siemens Laser Analytics AB erbjuder gasanalysatorer baserade på laserteknologi. Våra kunder återfinns över hela världen. Det handlar framför allt om kraftoch värmeproducenter samt industrier inom segmenten kemi, petrokemi, metallurgi, cement och fordonslaboratorier. Med hjälp av vår produkt LDS6 kan man utföra noggranna och snabba mätningar för processtyrning och miljörapportering. Oftast sker mätningarna i miljöer som traditionell mätteknik inte kan hantera. Med LDS6 kan våra kunder höja verkningsgraden, förbättra produktkvaliteten, minska underhållskostnaderna och reducera miljöpåverkan. Marknaden för laserbaserade gasanalysatorer expanderar starkt och efterfrågan på våra produkter ökar hela tiden. För att kunna svara upp mot våra kunders krav på nya intressanta produktlösningar satsar vi kontinuerligt stora resurser på teknikutveckling. På vårt kontor i Göteborg finns avdelningar för forskning och utveckling, produktion samt kundsupport. Electronics Assembly Systems Affärsområdet har etablerat sig som en dominerande aktör på marknaden för produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Framgångarna beror bland annat på högklassiga produkter, exempelvis ytmonteringsmaskiner, screentryckare, ugnar och conveyrar i kombination med en väl utbyggd service och finansieringshjälp. Vi har breddat vår tjänsteportfölj med utbildningspaket för kunderna, olika typer av konsulttjänster samt vidareutveckling av serviceutbudet. På så vis kan vi ytterligare stärka vår position och bidra till våra nordiska kunders konkurrenskraft.

21 Automation and Control 21

22 22 Siemens Sverige 2005 Power Affärspotentialen inom verksamhetsområdet är stor till följd av en rad omvärldshändelser. Blackouten i södra Sverige 2003, det höga elpriset, osäkerheten kring stängningen av Barsebäck 2 och handeln med el-certifikat gör att samtliga aktörer aviserar omfattande investeringar. Power Generation En ökad satsning på kraftvärme är en viktig strategi i EU:s energipolitik. Vi ser ett fortsatt intresse för utbyggnad av kraftvärmen i Sverige. En tryggare elförsörjning, minskad elimport och minskade koldioxidutsläpp är några av de viktigaste fördelarna. Systemet med el-certifikat innebär att skogsindustrin intresserar sig för att investera i förnybar elproduktion. Här har Siemens haft stora framgångar och ett flertal kontrakt har tecknats. Siemens Industrial Turbomachinery I Finspång tillverkar vi ång- och gasturbiner, där gasturbinerna svarar för den dominerande delen av verksamheten. På programmet finns fyra grundtyper av gasturbiner, vilka bland annat används som komponenter i kompletta kraftanläggningar för produktion av elektricitet och värme. Ett annat användningsområde är som drivkälla för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. På global basis erbjuder vi också service och reservdelar för både ång- och gasturbiner. Utöver produktion finns det i Finspång avdelningar för forskning och utveckling samt marknadsföring och försäljning. Vi har också betydande resurser för projektledning och installation av såväl enstaka turbiner som kompletta kraftverk. För kraft/värmeproduktionsanläggningar levererar vi totallösningar gällande automation och kraftförsörjning. Vi har behållit vår höga marknadsandel inom området kontrollsystem, samt noterat en ökad efterfrågan på våra system för kraftförsörjning. Under året har Siemens levererat en ny lågtrycksturbin till Forsmarks Kraftgrupp AB. Turbinen ökar effekten med 30MW tack vare högre verkningsgrad till följd av bättre nyttjande av kärnbränslet. Verksamheten kännetecknas av en mycket hög teknisk nivå på såväl utvecklings- och konstruktionsstadiet, som i tillverkningen. Produkterna tillhör de främsta i världen när det gäller tekniska och miljömässiga prestanda. Inriktningen är starkt internationell med export av produkter till kunder över hela världen. Ett viktigt undantag är dock den pågående leveransen av en komplett kraftvärmeanläggning till Göteborgs Energi och Ryaverket.

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Årsredovisning 2005. Osram AB

Årsredovisning 2005. Osram AB Årsredovisning 2005 Osram AB Styrelsen och verkställande direktören för OSRAM Aktiebolag Org nr 556050-7773 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2004 30 september 2005 Innehåll:

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

GAS ÄR INTE BARA GAS 2016/04

GAS ÄR INTE BARA GAS 2016/04 GAS ÄR INTE BARA GAS GAS I 100 ÅR Gas är inte bara gas. Det vet vi, för vi har producerat och sålt gas i nästan 100 år. Strandmöllen grundades 1917 i vad som tidigare varit en vattenmölla och lokalerna

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Lösningar för en hållbar framtid

Lösningar för en hållbar framtid Siemens Sverige 2007 Sverige Lösningar för en hållbar framtid www.siemens.se 2 Innehåll Innehåll Koncernchefen har ordet 4 Siemens One 6 Samhällsengagemang 8 Innovationer 10 People Excellence 14 Megatrender

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5).

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Delårsrapport januari - mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer