Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)"

Transkript

1 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Året i sammandrag Omsättningen ökade med 98 % till MSEK från 96.9 MSEK föregående år Rörelseresultatet uppgick till 8.8 MSEK (fg år 4.1 MSEK) en ökning med 115 % Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten Antalet anställda mer än fördubblades under 1999 och uppgick vid årets slut till 270 st Inkråmsförvärv av webbyrån Pir Etablering i Sundsvall, Göteborg och Linköping Samarbetsavtal tecknat med bl a Microsoft och StreamServe Omorganisation i affärsenheter och affärsområden Ramavtal med SJ, RSV och Finansinspektionen Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista i december Omsättning och resultat Cyber Coms omsättning för 1999 uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 98 % jämfört med samma period föregående år (96.9 MSEK). Omsättningsökningen beror uteslutande på ökningen av antalet debiterande medarbetare. Rörelseresultatet uppgick för helåret 1999 till 8.8 MSEK jämfört med 4.1 MSEK under Den totala rörelsemarginalen uppgick för perioden till 4.6 % (4.2 %). Resultatet för IT-konsultverksamheten har påverkats något negativt av en lägre än förväntad beläggningsgrad under den andra halvan av december jämfört med prognosen i det inför noteringen upprättade prospektet. Satsningen inom utbildningsverksamheten visar ett resultat som är sämre än förväntat. Resultatförsämringen hänförs främst till betalningsinställelse hos en större kund i januari samt beläggningsproblem under december. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14.5 MSEK jämfört med 3.7 MSEK föregående år. Detta motsvarar en nettomarginal på 7.6 % (f.g år 3.9 %). Det positiva finansnettot hänför sig till avyttringen av det finansiella aktieinnehavet i Fastweb AS. Aktieinnehavet vilket uppgick till cirka 1 procent av Fastwebs aktiekapital resulterade i en realisationsvinst uppgående till 5.9 MSEK. Årets skatt uppgår till 1.5 MSEK. Den låga skattekostnaden förklaras av att emissionskostnaderna om 15.6 MSEK, som redovisats direkt mot eget kapital, är skattemässigt avdragsgilla.

2 Vinsten efter skatt uppgick till 13.0 MSEK (f.g år 2.1 MSEK) vilket motsvarar en vinst per aktie på 2.06 SEK (0.40 SEK) vid full spädning. Verksamheten Cyber Com erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, e-business, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Cyber Coms konsulter/it-specialister har hög kompetens inom bl a Internetintegration, webb- och systemutveckling, systemintegration, projektledning, marknadskommunikation och design, elektronisk handel, affärsutveckling och Internetbaserad utbildning. Cyber Coms spjutspetskompetens inom marknadskommunikation, Cyber Com Pir, arbetar med Interactive Branding och Business Support. Cyber Com-koncernen är organiserad i separata och självständiga dotterbolag. Detta innebär att många av koncernens dotterbolag befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Under 1999 grupperades dotterbolagen i affärsenheter, vilka i sin tur ingår i ett affärsområde. Omorganisationen gjordes för att skapa en effektivare styrning och ledning av koncernen. Cyber Com är idag verksamt inom affärsområdena IT, e-business, marknadskommunikation och affärsutveckling. Nya dotterbolag bildas kontinuerligt inom koncernen och antalet anställda ökar snabbt. Under 1999 startade 17 nya dotterbolag verksamhet i Sverige. Etableringar har bl a skett i Sundsvall, Göteborg och Linköping. Totalt fanns vid årets slut 28 rörelsedrivande bolag inom koncernen. Förvärv En trend på marknaden är en ökning av andelen Internetrelaterade uppdrag. Genom inkråmsförvärvet av webbyrån Pir New World Media AB i augusti 1999 kompletterade Cyber Com sin höga tekniska kompetens inom Internet/intranät med en spets av webbutvecklare, designers och marknadskommunikatörer för att bli den leverantör av helhetslösningar som marknaden efterfrågar. Pirs existerande kundbas öppnar en ny marknad för Cyber Com. Övertagandet skedde den 1 augusti Förvärvet resulterade i en inkråmsgoodwill på 8,6 MSEK. Avskrivningstiden för denna goodwill har beräknats till 5 år vilket medför en årlig kostnad på 1,7 MSEK. Marknaden Efterfrågan på konsulttjänster har som helhet varit hög under perioden. Under april och maj samt under november och december var dock efterfrågan på tjänster något försvagad men under början av januari 2000 har den återigen ökat. Partnerskap och samarbetsavtal har tecknats med bl a: Microsoft lösningar som baseras på Microsofts senaste programvaruplattform utvecklas med hjälp av Cyber Coms licensierade konsulter. Computer Associates (CA) - samarbete har inletts avseende konsulttjänster rörande CAs programvaror. JD Edwards - leverantör av affärssystemet JD Edwards One World. Samarbete har inletts rörande konsulttjänster.

3 Versant - partnerskapsavtal om leverans av lösningar för objektdatabaser har tecknats med Versant Corporation. Versant har tecknat avtal med bl.a. Sonera, Siemens och Ericsson som leverantör av OODB (den senaste är en order på 3 milj USD). Corus Technologies samarbete med anledning av Corus produkter för att hantera modern applikationsintegration. EAI - Enterprise Application Integration är ett av de områden inom IT som har den största tillväxten. Corechange - samarbete har inletts med anledning av Corechanges produkt - Företagsportaler. NETg - världsledande leverantör av interaktiva IT-utbildningar. Cyber Com Education Group är strategisk partner till NETg. Librix Learning System - världsledande leverantör av webbaserade utbildningar. Partnerskap med Cyber Com Education Group. M2S affärspartner med Cyber Com Education Group gällande interaktiva databaserade utbildningsprogram. StreamServe snabbväxande programvaruföretag. Samarbete om e-handelslösningar. Ett nytt ramavtal tecknades i juni med SJ. Koncernens ramavtal med RSV har förlängts till augusti år Cyber Com tecknade under hösten ramavtal även med Finansinspektionen. I maj förvärvades samtliga rättigheter till kundvårds-/faktureringssystemet Telbiz från Telia Prosoft AB. Cyber Com har utvecklat betalningssystemet för Arlandabanan, den nya flygpendeln mellan Stockholm och Arlanda. Systemet innefattar bl a informationsinsamling från säljkanaler såsom resebyråer, charter- och flygbolag samt egen biljettförsäljning. I systemutvecklingen har även ingått fakturering, integrering med ekonomisystem samt övriga system för analys av produktion- och säljinformation. Dessutom har själva biljettkontrollen och biljettförsäljningen ombord integrerats och sker med avancerad handdatorteknik. Avtal om konsulttjänster har tecknats med SBAB avseende en Datawarehouselösning för SBABs privatmarknad. Uppdraget innebär att skapa ett komplett flöde av information från befintliga källor, via en central databas till de som behöver information för beslutsfattande, analys och styrning. I september lanserade Cyber Com två nya egenutvecklade WAP-baserade applikationer - InWit Case och InWit News. Cyber Com Education Group har under perioden slutit avtal med FöreningsSparbanken om webbaserad utbildning. Genom denna utbildning kan introduktion av nyanställda ske på ett effektivt sätt, speciellt för geografiskt spridda organisationer som FöreningsSparbanken. Överenskommelsen bygger på s k värdebaserad prissättning. Cyber Coms bredd och förmåga att genomföra helhetslösningar, från affärsutveckling till marknadskommunikation, har mötts mycket positivt av många stora kunder på marknaden, vilket har medfört ett antal nya och stora affärsmöjligheter. Under hösten har en ny försäljningsorganisation kommit på plats som innebär att säljstyrkan har förstärkts markant. Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista På den ordinarie bolagsstämman 1999 fattades beslut om ändring från privat till publikt aktiebolag.

4 Under perioden november inbjöds allmänhet, institutionella investerare och anställda till teckning av aktier i Cyber Com. Intresset var mycket stort. Det institutionella erbjudandet övertecknades 18 gånger varför det avbröts i förtid. Totalt övertecknades erbjudandet ca 25 gånger. Erbjudandet omfattade totalt aktier, varav nyemitterade. Försäljningspriset var 62 SEK per aktie. Den 1 december 1999 noterades Cyber Com på OM Stockholmsbörsens O-lista. Cyber Com tillfördes ca 105 Mkr före emissionskostnader. Antalet nya aktieägare uppgick efter noteringen till ca Den 31 december uppgick antalet aktieägare till ca stycken. Börskursen per den 31 december uppgick till 172 SEK. Personal Antal anställda uppgick 31 december till 270 personer. Detta motsvarar en ökning under året med 142 personer eller 111 %. Vid samma tidpunkt hade dessutom ytterligare ett trettiotal personer avtalat om anställning i Cyber Com. Antalet genomsnittligt årsanställda uppgick till 185 personer (92 personer). Personalökningen har med undantag av inkråmsförvärvet av webbyrån Pir, varit organisk. Personalomsättningen under året uppgick till 6 % vilket bedöms som lågt i branschen. Under året har två delägarprogram i form av teckningsoptioner riktat till nyanställda genomförts. Intresset var stort och erbjudandena fulltecknades. Dessa erbjudanden kompletterar det som riktade sig till samtliga anställda under Investeringar Investeringar i datorer och inventarier uppgick till 8.8 MSEK (4.9 MSEK). Dessutom har investeringar skett i form av förvärv av licenser till telekom- och utbildningsverksamheten med 1.7 MSEK. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 1999 till 107 MSEK (6 MSEK). Finansiell ställning Under 1999 har bolagets finansiella ställning stärkts genom riktade nyemissioner till 6:e APfonden samt Lingfield AB på sammanlagt 8,5 MSEK. Den nyemission som skedde i samband med Cyber Coms börsintroduktion den 1 december medförde att bolaget efter avdrag för emissionskostnader tillfördes ytterligare 89.8 MSEK. Det egna kapitalet uppgick per 31 december 1999 till MSEK vilket motsvarar en soliditet på 77 % och ett eget kapital per aktie på SEK vid full spädning. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består, förutom av en liten del konsultverksamhet, i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information, försäljning, marknadsföring m m. Omsättningen uppgick 1999 till 22.2 MSEK (8.9 MSEK). Resultatet efter finansnetto blev 7.9 MSEK (-11.0 MSEK).

5 Moderbolagets likviditet uppgick per den 31 december till 70.0 MSEK (0.5 MSEK). Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 1.0 MSEK (1.3 MSEK). Väsentliga händelser efter periodens slut Storsatsning inom e-business Etablering i Malmö Förvärv av Intra-X Omstrukturering inom utbildningsverksamheten Ramavtal med Riksförsäkringsverket, Telia Mobile och Premiepensionsmyndigheten Förlängt ramavtal med SJ Storsatsning inom e-business I början av år 2000 bildades ett nytt affärsområde: e-business. E-Business, med ett tiotal dotterbolag, bildades genom en sammanslagning av affärsenheterna ProjectIT och Electronic Business och samlade Cyber Coms redan starka resurser inom e-business inom ett affärsområde. Genom förändringen stärker Cyber Com sina framgångsrika tjänster inom affärsutveckling och e-businesslösningar i kombination med affärs- och bassystem. Det nya området består initialt av ett 100-tal konsulter. Etablering i Malmö I januari etablerades ett nytt bolag i Malmö för att ta vara på affärsmöjligheter i den expansiva Öresundsregionen. Den nya verksamheten ingår i affärsområdet e-business. Förvärv av Intra-X I början av februari fattades en principöverenskommelse om att förvärva konsultföretaget Intra-X med trettiotalet erfarna konsulter, varav majoriteten är projektledare. Intra-X med sin spetskompetens inom systemintegration, stärker ytterligare Cyber Coms position som leverantör av helhetslösningar i den nya Internet-ekonomin. Intra-X är ett oberoende konsultföretag som grundades i Stockholm Företaget vänder sig i första hand till företag inom finans-, försäkrings- och telekomsektorn. Exempel på kunder är Swedbank Markets, AMF Försäkring, Telia, OM, SPP, Postgirot, Tele2, 4T Solutions, Microsoft Mobile Internet och Apoteket. Omsättningen, inklusive underkonsultverksamhet, för 1999 låg på 40 MSEK med ett rörelseresultat på 12 MSEK. Omstrukturering inom utbildningsverksamheten Satsningen inom utbildningsverksamheten visade för 1999 ett resultat som är sämre än förväntat. Den fortsatta resultatförsämringen under januari 2000, främst till följd av beläggningsproblem, ledde till att Cyber Com i februari tillsatte en ny ledning för denna verksamhet.

6 Ramavtal Ramavtal har tecknats med Riksförsäkringsverket (RFV) gällande köp av Internet- och ITkonsulttjänster. Efter flera lyckade utvecklingsprojekt inom avancerade mobiltjänster har även Telia Mobile valt att teckna ramavtal med Cyber Com. Ramavtalet ger Telia Mobile möjligheten att snabbare kunna avropa såväl kvalificerad kompetens som specifika projekt. Premiepensionsmyndigheten har valt att teckna ett tvåårigt ramavtal med Cyber Com. Avtalet avser Internet- och IT-konsulttjänster. SJ har valt att förlänga sitt ramavtal med Cyber Com avseende Internet- och ITkonsulttjänster inom området systemutveckling. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna ej lämnas för verksamhetsåret Utsikter för år 2000 Marknaden för Cyber Coms tjänster är fortsatt stark. Bolagets mål för år 2000 är att fortsätta sin kraftfulla organiska tillväxt och växa betydligt snabbare än marknaden, med inriktning på e-business, systemintegration och marknadskommunikation. Den organiska tillväxten kommer att kompletteras med strategiska förvärv, vilket kan ske såväl i som utanför Sverige. Cyber Coms långsiktiga finansiella mål är att ha en rörelsemarginal på minst 10 %. Tidpunkter för ekonomisk information Årsredovisning för verksamhetsåret april 2000 Ordinarie bolagsstämma 28 april 2000 Delårsrapport jan-mar april 2000 Delårsrapport jan-jun augusti 2000 Delårsrapport jan-sep oktober 2000 Bokslutskommuniké för år februari 2001

7 Resultaträkning i sammandrag MSEK Omsättning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel Årets resultat Balansräkning i sammandrag MSEK 31-dec dec-98 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl likvida medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Rörelsemarginal, % 4.6% 4.2% Nettomarginal, % 7.6% 3.9% Antal anställda vid perioden slut Genomsnittligt antal anställda Omsättning/anställd, ksek Räntabilitet på eget kapital, % 17.5% 26.4% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 19.7% 39.3% Eget kapital/aktie, SEK Eget kapital/aktie, full spädning, SEK Vinst/aktie, SEK Vinst/aktie, full spädning, SEK Soliditet, % 76.7% 30.9% Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, full spädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, full spädning Stockholm den 25 februari 2000 Per Bergström Verkställande direktör/koncernchef

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 1999 Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Omsättningen ökade med 65% till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer