Å r s re d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9"

Transkript

1 Årsredovisning 1999

2 INDEX 03. Kort om VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication 18. Kunder och partners 19. Humankapitalet 24. Marknaden 28. Cyber Com i teknikens framkant 30. Aktiekapital och ägarförhållanden 34. Riskfaktorer och känslighetsanalys 36. Årsredovisning Revisionsberättelse 55. Styrelse, ledningsgrupp och revisorer 58. Definitioner till ekonomisk information 59. Branschbegrepp 60. Adresser

3 Välkommen till Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB hålls fredagen den 28 april 2000, klockan 15.00, på Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Registrering av deltagare startar klockan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall: dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2000, och dels anmäla sig, och det antal biträden som aktieägare önskar medtaga, till bolagets huvudkontor senast klockan tisdagen den 25 april Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 18 april Anmälan Anmälan om deltagande kan ske antingen skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Birger Jarlsgatan 13, Stockholm eller per telefon , alternativt per fax eller via e-post Uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske. Rapporteringstillfällen: Årsredovisning för verksamhetsåret april 2000 Ordinarie bolagsstämma 28 april 2000 Delårsrapport jan mar april 2000 Delårsrapport jan jun augusti 2000 Delårsrapport jan sep oktober 2000 Bokslutskommuniké för år februari C Y B E R C O M

4 Kort om 1999 Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 98% till MSEK (fg år 96,9 MSEK) Rörelseresultatet ökade med 115% och uppgick till 8.8 MSEK (fg år 4.1 MSEK) Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 MSEK (fg år 1,9 MSEK) Organisation och anställda Antalet anställda mer än fördubblades under 1999 och uppgick vid årets slut till 270 st Omorganisation i affärsområden Förvärv och etableringar Inkråmsförvärv av webbyrån Pir Etablering i Sundsvall, Göteborg och Linköping Ram- och samarbetsavtal Samarbetsavtal tecknat med bl a Microsoft och StreamServe Ramavtal med SJ, Riksskatteverket och Finansinspektionen Notering på OM Stockholmsbörsen Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista i december Aktiekursen för Cyber Coms aktie uppgick vid årets slut till 172 SEK Väsentliga händelser efter periodens slut Storsatsning inom e-business Etablering i Malmö Förvärv av Intra-X Omstrukturering inom utbildningsverksamheten Ramavtal med Riksförsäkringsverket, Telia Mobile och Premiepensionsmyndigheten Förlängt ramavtal med SJ och Rikspolisstyrelsen Nyckeltal, koncernen Omsättning, MSEK 191,9 96,9 Rörelseresultat, MSEK 8,8 4,1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 14,5 3,7 Rörelsemarginal, % 4,6 4,2 Eget kapital, MSEK 135,8 12,9 Soliditet, % 76,7 30,9 Räntabilitet på eget kapital, % 17,5 26,4 Förädlingsvärde per anställd, KSEK Antal anställda, medeltal Aktiedata Eget kapital per aktie vid full spädning, SEK 15,92 2,08 Vinst per aktie vid full spädning, SEK 2,06 0,40 C Y B E R C O M 3

5 VD:s kommentar Under 1999 fördubblade vi omsättning, rörelseresultat och antal anställda. Cyber Com har därmed fortsatt att hålla en mycket hög tillväxttakt och målet är att fortsätta växa betydligt snabbare än marknaden. I skrivande stund är vi drygt 360 medarbetare och vi finns nu i de flesta stora städer i landet etablerade vi oss i Sundsvall, Göteborg och Linköping. Sedan årsskiftet finns vi också i Malmö var också året då Cyber Com tog klivet in på Stockholmsbörsens O-lista. I november inbjöds allmänhet, institutionella investerare och anställda till teckning av aktier i Cyber Com. Intresset var rekordstort. Totalt övertecknades erbjudandet 25 gånger och Cyber Com slog rekord med en kursuppgång första noteringsdagen på 243 procent. Genom den stora uppmärksamheten blev namnet Cyber Com i ett slag välkänt i stora kretsar. Förra året stärktes även vår försäljningskapacitet. En rad ramavtal tecknades, t ex med SJ och RSV. Ramavtalen är ett kvitto på vår höga kvalitet och förtroendet från stora kunder. Våra kundavtal omfattar fler och fler helhetslösningar och långa relationer. Under 1999 har vi också slutit flera viktiga samarbetsavtal, t ex med Microsoft och StreamServe. I takt med att informationsteknologin genomsyrar all affärsverksamhet kommer det att bli alltmer förlegat att se utvecklingsarbetet av IT-lösningar som något som enbart värderas och faktureras i nedlagt antal timmar. I stället måste värdet av arbetet bedömas och prissättas efter kundnytta. Därför utvecklar vi vår intäktsmodell mot en högre grad av värdebaserad prissättning där kunden betalar efter värde och affärsnytta och leverantören får chans att vara med och dela på de intäkter dennes insats genererar. Detta innebär att Cyber Coms intäkter inte enbart är korrelerade med antal konsulter utan kan öka väsentligt i takt med införandet av värdebaserad prissättning utvecklade vi Cyber Com till att bli en ledande aktör i den nya ekonomin. Vårt djupa tekniska kunnande kompletterades, genom förvärvet av webbyrån Pir i augusti, med en spets av webbutvecklare, designers och marknadskommunikatörer. Pir, som ingår i affärsområdet Market Communication, har spjutspetskompetens inom Interactive Branding, dvs varumärkesutveckling på nätet, vilket kommer att få sitt genombrott när handeln över Internet tar fart på allvar. Cyber Coms spjutspetskompetens och förmåga att genomföra helhetslösningar, från affärsutveckling till avancerade tekniska lösningar och marknadskommunikation/interactive Branding, har fått ett positivt bemötande av marknaden. Stor potential i tydligare profil Sedan årsskiftet arbetar vi med att ge Cyber Com en tydlig identitet och profil mot marknaden. Cyber Coms konsulter är kända för sitt djupa tekniska kunnande vilket kommer att förbli vår ryggrad. Cyber Com delades förra året in i tre affärsområden; IT, affärsutveckling och marknadskommunikation. Vår avsikt är nu att gå vidare i utvecklingen av affärsområden och bilda områdena: e-business, IT-solutions, Mobile Communication och Market Communication. Första steget togs i januari i år genom att våra starka resurser inom e-business bröts ut ur affärsområdet IT och bildade ett eget affärsområde som redan vid start bestod av 100 konsulter. Tillsammans med övriga delar inom Cyber Com kan e-business leverera stora och kompletta e-handelslösningar. Möjligheterna inom e-business är stora med tanke på den enorma marknad som ligger framför oss. Vi ser även en stor potential i Mobile Communication som under våren kommer att brytas ut ur IT-området. Genom ett nära samarbete med Telia ligger Cyber Com redan i dag i framkant när det gäller utveckling av administrativa stödsystem och plattformar för att hantera morgondagens tjänster. Vår telekomverksamhet är fokuserad på den mobila marknaden. I affärsområdet IT-solutions kommer kärnan att vara vår höga kompetens inom avancerad systemutveckling och systemintegration/projektledning. 4 C Y B E R C O M

6 VD:S KOMMENTAR Genom förvärvet av Intra-X i februari i år stärktes denna kompetens ytterligare. Förutom mycket kompetenta medarbetare tillförde Intra-X en stark säljkapacitet och ledning, en god lönsamhet och en kompletterande kundbas. Vårt affärsområde Market Communication finns sedan 1999 och får en allt viktigare roll framöver, t ex vad gäller varumärkesutveckling på nätet. Cyber Coms huvudfokus är kundens lönsamhet. Därför har vi valt att integrera affärsområdet affärsutveckling som en naturlig del av respektive affärsområde för att även inom detta område utveckla spetskompetens inom respektive område. Ett femte blivande verksamhetsområde kallar vi International. Här kommer vår internationella satsning att drivas vilken startar under år Genom ett antal stora områden skapar vi förutom en tydligare profil, också ett effektivt sätt att leda koncernen under stark tillväxt. Vi kan fortsätta att vara en snabb och smidig organisation som samtidigt är en plattform för stark tillväxt. Skapandet av tydligare affärsområden hör ihop med ett identitets- och profilarbete som vi inlett sedan årsskiftet. Varumärket Cyber Com är strategiskt mycket viktigt att vårda och utveckla vilket kommer att manifesteras på olika sätt under år Även vårt interna strukturkapital, i form av modeller och strukturer för att ta tillvara kompetens inom organisationen, kommer vi att fortsätta utveckla. Teknisk och affärsmässig kompetens avgör Efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka. När pionjärföretagen på nätet nu följs av de traditionella företagen som tar steget in i nätverksekonomin ökar efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster än mer. De nya affärsmodellerna bygger på tekniskt avancerade lösningar och vi ser hur bristande teknisk kompetens leder till att kundföretagen väljer att byta leverantör. Det tuffaste slaget kommer dock att stå på rekryteringsmarknaden. Bristen på erfarna konsulter ökar de närmaste åren. Inför detta känner vi oss väl rustade. Vår personalomsättning på sex procent visar att de värderingar och den rekryteringsmodell som vi arbetat efter sedan jag själv och min kompanjon Pekka Seitola startade Cyber Com 1995 varit riktiga. Värderingarna är i allra högsta grad ännu levande. De handlar i första hand om att se och bry sig om individen. Det blir möjligt i en organisation av mindre bolag. De handlar vidare om att ge frihet under ansvar, att rita spelplanen och styra genom mål, att skapa karriärmöjligheter, att ha enkla regelverk och skapa delaktighet. Vikten av stimulerande arbetsuppgifter är något vi hela tiden beaktar. För att våra medarbetare ska känna att vi prioriterar familjeliv är t ex vård av barn provisionsgrundande. Sammanfattningsvis: Vi kommer att fortsätta rekrytera de bästa medarbetarna, växa snabbare än marknaden, visa lönsamhet, behålla det lilla i det stora och framförallt leverera lönsamhet till våra kunder! Framtiden ser mycket ljus ut följ med på resan! Stockholm 31 mars 2000 Per Bergström, vd och koncernchef C Y B E R C O M 5

7 Ekonomisk utveckling i sammandrag Resultaträkningar Proforma Proforma KSEK Rörelsens intäkter 191,893 96,860 40,953 16,894 Rörelsens kostnader 178,570 91,144 36,828 13,607 Avskrivningar enligt plan 4,479 1, Rörelseresultat 8,844 4,088 3,347 3,015 Finansiella intäkter 6, Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 14,528 3,735 3,282 3,033 Skatt 1,515 1, Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat 13,016 2,146 2,361 2,184 Balansräkningar KSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9,302 Materiella anläggningstillgångar 10,325 5,634 2, Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl likvida medel 50,047 29,863 9,927 4,147 Likvida medel 107,317 5, ,002 S:a tillgångar 177,222 41,638 13,458 5,856 Eget kapital och skulder Eget kapital 135,844 12,865 2,488 1,864 Avsättningar Räntebärande skulder 2,424 2,826 6 Ej räntebärande skulder 40,459 25,888 8,144 3,986 S:a eget kapital och skulder 177,222 41,638 13,458 5,856 6 C Y B E R C O M

8 EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG Kassaflödesanalys Proforma Proforma MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Totalt kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Eget kapital, MSEK Räntabilitet på totalt kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % Kassalikviditet, ggr Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr Nettoskuldsättningsgrad, ggr Andel riskbärande kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr Rörelsekapital i relation till omsättning, % Kapitalomsättningshastighet, ggr Investeringar, MSEK C Y B E R C O M 7

9 Nyckeltal forts. Proforma Proforma Antal anställda, medeltal Antal konsulter, medeltal Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd, KSEK Omsättning per konsult, KSEK Förädlingsvärde per anställd, KSEK Löner och ersättningar exkl soc avg, MSEK Aktiedata Antal aktier vid periodens slut 7,882,875 5,682,875 5,000,000 5,000,000 Antal aktier vid periodens slut, full spädning 8,532,875 6,182,875 5,000,000 5,000,000 Eget kapital per aktie, SEK 17,23 2,26 0,50 0,37 Eget kapital per aktie vid full spädning, SEK 15,92 2,08 0,50 0,37 Genomsnittligt antal aktier 5,991,208 5,498,306 5,000,000 5,000,000 Genomsnittligt antal aktier vid full spädning 6,553,708 5,714,973 5,000,000 5,000,000 Vinst per aktie, SEK 2,17 0,39 0,47 0,44 Vinst per aktie vid full spädning, SEK 2,06 0,40 0,47 0,44 Kassaflöde per aktie vid full spädning, SEK 1,07 0,32 0,30 0,48 Rörelsens intäkter Resultat efter finansnetto Antal anställda, medeltal MSEK MSEK C Y B E R C O M

10 Det här är Cyber Com Vision Cyber Com siktar på att bli en ledande affärspartner som förverkligar nya affärer i ett gränslöst informationssamhälle. Affärsidé Cyber Com strävar efter att tillsammans med sina kunder utveckla innovativa, effektiva och värdeskapande lösningar för kundens hela affärsprocess. Strategi Grunden för Cyber Coms verksamhet har varit och kommer även framöver att vara djupt tekniskt kunnande, kompletterat med affärs- och verksamhetskunnande. Vi kommer att även fortsättningsvis anställa de bästa och mest kvalificerade konsulterna. Cyber Coms strategi är en snabb tillväxt inom e- Business, IT-solutions, Mobile Communication och Market Communication. Genom indelningen i dessa fyra huvudverksamheter skapar Cyber Com ett tydligare erbjudande till marknaden. I den nya ekonomin är förmågan att kunna leverera helhetslösningar viktig. Cyber Com satsar på att ytterligare stärka sin förmåga att leverera ett integrerat helhetskunnande för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Detta innebär att Cyber Com alltmer arbetar med större projekt där vi tar ett helhetsansvar. Vårt fokus är att göra kunden lönsam. Cyber Com avser att utveckla sin intäktsmodell mot en högre grad av värdebaserad prissättning. Det är en naturlig följd av att IT-lösningar alltmer värderas efter sin affärsnytta. Med en värdebaserad prissättning betalar kunden efter värde och affärsnytta och leverantören får chans att vara med och dela på de intäkter dennes insats genererar. På detta sätt är Cyber Coms intäkter inte direkt korrelerade med antalet konsulter utan kan öka väsentligt. Den egna kompetensen kompletteras genom partnerskap och allianser, såväl kortsiktiga som långsiktiga. Vårt varumärke Branschen befinner sig i en utvecklingsfas som ställer stora krav på kunskap i att ta nästa steg och ta det i linje med företagets huvudinriktning och med stöd i de kärnvärden som verksamheten bygger på. Cyber Com utvecklas just nu genom vår affärsområdesstruktur som ger varje kompetensområde det fokus som krävs för framgång och kundnytta. Vi ställer stora krav på vår egen förmåga att snabbt och effektivt möta vår kund med den kompetens som krävs för lönsam affärsutveckling i den nya ekonomin. Cyber Com satsar med stöd i detta på ett omfattande utvecklingsprogram gällande företagets varumärkesidentitet och profilering. Vi vill, utifrån företagets grundidé och grundvärderingar som visat sig framgångsrika, skapa en strategisk varumärkesplan som ska implementeras i hela företaget. Vi har inlett detta arbete under våren 2000 och kommer att ägna tid och resurser till denna varumärkesplattform som ett strategiskt prioriterat projekt. Under hösten startar vi ett utvecklingsprogram för hela organisationen i vad vi kallar Brandcoaching ett sätt att vara och leda organisation och utveckling inom Cyber Com. Detta utvecklingsprogram kommer att följas av en offensiv satsning på reklam och PR i flera led. Vår grundsyn är att samverkan mellan individ och varumärke är en förutsättning för förtroende och framgång på en marknad där efterfrågan på kompetens kommer att vara avgörande. Vi ska utveckla Cyber Com som trademark till att vara ett trustmark. Varumärkesfilosofin ska genomsyra vårt sätt att agera och växa med stöd i individen och affärsstrukturen. Mål Cyber Com ska bygga långsiktiga kundrelationer där vi alltid levererar med hög kvalitet och är en god affärspartner. C Y B E R C O M 9

11 Långsiktiga mål Omsättningen ska mer än fördubblas jämfört med 1999 innan utgången av år Koncernens rörelsemarginal ska långsiktigt uppgå till ca 10 procent. Cyber Coms personalomsättning ska uppgå till högst 10 procent per år. Kortsiktiga mål Cyber Coms mål år 2000 är att fortsätta vår kraftfulla organiska tillväxt och växa betydligt snabbare än marknaden med inriktning på e-business, ITsolutions, Mobile Communication och Market Communication. Cyber Com ska etablera minst ett kontor utanför Sverige innan utgången av år Den organiska tillväxten kommer att kompletteras med strategiska förvärv, vilket kan ske såväl i som utanför Sverige. Tillväxtmodell Tillväxten inom Cyber Com har historiskt varit organisk med undantag för förvärven av Pir och Intra-X. Modellen att erbjuda driftiga personer med entreprenörsanda en möjlighet att leda ett dotterbolag gör att koncernens kontaktytor ständigt utökas. Fem nya dotterbolag ger minst fem nya kontaktnät, vilket effektivt möjliggör rekrytering av många nya medarbetare till koncernen. Det är bl a så tillväxten upprätthålls inom Cyber Com. Cyber Coms framtida tillväxt ska ske genom en kombination av fortsatt stark organisk tillväxt och strategiska förvärv på befintliga och nya geografiska marknader. Affärsområden Cyber Com har kvalificerade, erfarna och tekniskt kunniga konsulter. Vår breda och kvalificerade kompetens gör det möjligt att till varje projekt bilda en komposition av de specifika kompetenser som krävs. Under 1999 delades Cyber Com in i tre affärsområden; IT, affärsutveckling och marknadskommunikation. Affärsområdet IT har från start varit vår ryggrad och den grund på vilken verksamheten vilar. Vår verksamhet inom IT är indelad i enheter med fokus på avancerad systemutveckling och systemintegration/projektledning, e-business, mobil kommunikation och e-learning. Enheterna har växt oerhört snabbt. För att skapa en tydligare identitet och profil utvecklar vi organisationen vidare. En del av våra ITenheter kommer att bli egna affärsområden. Först ut var e-business som sedan januari 2000 är ett eget affärsområde. Under våren kommer även mobil kommunikation under namnet Mobile Communication och systemutveckling/systemintegration, under namnet IT-solutions, bilda egna affärsområden. Marknadskommunikation förblir ett eget affärsområde, under namnet Market Communication med fokus på Interactive Branding och Business Support. Här kommer även e-learning att ingå. Affärsutveckling integreras i samtliga områden. Våra konsulter inom affärsutveckling verkar därmed inom respektive område. 10 C Y B E R C O M

12 IT-solutions I takt med att användandet av Internet i företagens affärsprocesser ökar ställs krav på att Internetlösningar integreras med företagens befintliga affärssystem och att tyngre affärsapplikationer på nätet fungerar. I många fall måste applikationerna på nätet integreras med ekonomi- och order-/faktureringssystem, lagersystem etc. Det är strategiskt viktigt att befintliga systemmiljöer kan fungera tillsammans och kopplas samman med nya system. Cyber Com har hög kompetens inom avancerad systemutveckling och systemintegration/projektledning. Genom förvärvet av Intra-X i februari i år stärktes kompetensen inom systemintegration och projektledning ytterligare. Vi utvecklar och integrerar, förenklar och säkrar nya system, processer och produkter för att effektivisera och värdestärka kundens verksamhet och affärer. Våra konsulter är specialister på projektstyrning och teknik. Vi använder oss av projektmetoder som är etablerade på marknaden. Vi har även tagit fram egna metoder inom projektstyrning och test; X-PERT projektstyrning, X-AKT testmetodik, BOX rapportmallar. Kundprojekt en smart applikation För Telias kundtjänst, som hanterar företagskunder, utvecklar vi en ny orderapplikation i modern integrerad miljö, Front Office. Front Office ger en samlad bild över kundens engagemang med Telia samt effektiviserar arbetet så att fler ärenden kan avslutas i direkt dialog med kunden. För att uppnå detta integreras ett 10-tal befintliga system/databaser och ett antal webbklienter med Front Office-applikationen. Fakta 1 Front Office-applikationen ökar effektiviteten i kundtjänsten genom att användaren får en samlad bild av kundens engagemang hos Telia och slipper därmed söka informationen i olika system. I det nya systemet kan dessutom merparten av alla ärenden hanteras i direkt dialog med kunden, som därmed kan få ett snabbt svar på sina önskemål. Rolf Jansson Styrgruppens ordförande och VD Telia PubliCom Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. C Y B E R C O M 11

13 e-business Handel över Internet är en växande trend. Internethandeln spås representera upp till 18 procent av den globala försäljningen år Den världsomspännande handeln över Internet inom business-to-business klättrar från $131 miljarder till mer än $1.55 triljoner år Utvecklingen av Internet har skapat en ny ekonomi där företagen får allt större krav ställda på sig men också många nya möjligheter. Affärer i dag skiljer sig mycket från gårdagens affärer. Vi möter ökad global konkurrens och ökad snabbhet, vi möter affärer i förändring. Det är utvecklingen inom e-business som möjliggör dessa affärer. Möjlighet ges till skalbara och framsynta lösningar i långt större utsträckning än tidigare. Nya kanaler skapas för distribution och produktionscykler och återbetalningstid blir kortare. Elektronisk handel reducerar ledtid och kapar led i leverantörskedjor. Reaktionstiden mot marknaden reduceras och antalet kunder kan ökas, inte bara i mängd utan globalt och i stort sett obegränsat. Cyber Com har bred erfarenhet av lösningar inom området och under januari 2000 samlade vi vår redan starka e-handelskompetens till ett eget affärsområde; e-business. Elektronisk handel är hela affärsflödet där vi betraktar hela kedjan och ser hur den kan effektiviseras och utvecklas. Vi realiserar kompletta elektroniska affärer genom utveckling av kundens informationsflöde, processer och infrastruktur för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och effektivitet. Vår verktygslåda med färdiga komponenter består av: Funktionskomponenter: betalshop, kundservice, säkra betalningar mm Strukturkomponenter: portalfunktioner med integrerad systemadministration E-Business Brokerprodukter: vilket är intelligenta mäklare av elektroniska tjänster Verktygen ger ett smidigt sätt att integrera kundens befintliga komponenter med den nya ekonomins möjligheter utan att den befintliga miljön behöver ersättas. Fakta 1 Kundprojekt - har du åkt Arlanda Express? Cyber Com har utvecklat det betalningssystem, s k biljettavräkningssystem, som används på Arlanda Express, flygpendeln mellan Stockholm och Arlanda. Systemet innefattar bl a informationsinsamling från olika säljkanaler som resebyråer, charter- och flygbolag samt egen biljettförsäljning. I systemutvecklingen ingår vidare fakturering, integrering med ekonomisystem, samt övriga system för analys av produktionoch säljinformation. Dessutom ingår integrering av själva biljettkontrollen och biljettförsäljningen ombord, som genomförs med avancerad handdatorteknik. Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. 12 C Y B E R C O M 1 Forrester Reserch, Inc. (1999).

14 E - BUSINESS Kundprojekt e-handel i rederibranschen Vi har utvecklat elektronisk handel för DFDS Tor Line, ett rederi med 1000 anställda i hela Europa. Från vision till en plattform för e-business med färdiga kundtjänster som t ex sökbart informationscenter för Tor Lines kunder och möjlighet att köpa transport direkt via nätet. En avgörande skillnad mot många andra e-handelssystem är att lösningen är väl integrerad i verksamheten genom att samma verksamhetsobjekt och affärsregler används i både produktionssystem och för kunderna på nätet. Detta ger en skarvlös transaktion genom hela affärsprocessen från order till faktura. Personalen har därmed kontroll och möjlighet att hantera undantag i det annars helt automatiserade affärsflödet. Cyber Com levererade en helhetslösning med förutsättningar för snabba förändringar av affärsmodell och snabb utveckling av nya e-tjänster. Cyber Com har gjennom sitt bidrag til utvikling av vårt prosjekt sørget for at vår visjon er blitt en realitet. Cyber Com ekspertise har bidratt til kreativ hjelp med ideer og praktiske løsninger for vår elektroniske handel, og sørget for at prosjekt har fulgt sin tidsplan. Og måle en verdi for våre nye e-tjenester er vanskelig da det dessverre ikke finnes måleinstrumenter for dette som kan måle effekt i fortid, men gjennom kvalifiserte vurdering av prosjektet har styret og ledelsen insett at våre e-tjenester vil styrke vår konkurransekraft i markedet, og gir våre kunder en økt merverdi av våre basis tjenester. Steinar Jacobsen Marketing Manager, e-business DFDS Tor Line - Vi på Arlanda Express strävar efter genomgående moderna tekniska lösningar i alla våra system. Cyber Com har visat sig vara en idealisk samarbetspartner för oss. Anci Holmstedt Intäktsredovisning Arlanda Expresss C Y B E R C O M 13

15 Mobile Communication Intresset för mobil kommunikation är väldigt stort just nu och marknaden växer dramatiskt. Vi ser en mängd nya informations- och kommunikationstjänster där starka kundrelationer och förmågan att ta betalt på ett effektivt sätt blir helt avgörande. Vi inom Cyber Com är mycket aktiva inom telekommunikationsområdet. Vi har en hög kunskap om operatörernas verksamhet, informationshantering och IT-utveckling. Genom ett nära samarbete med Telia ligger vi i framkant när det gäller utveckling av administrativa stödsystem och plattformar för att hantera morgondagens tjänster. Vår verksamhet inom telekom är i dag helt fokuserad på den mobila marknaden och vi arbetar med flera operatörer både inom Sverige och internationellt. Vi har en väl uppbyggd verksamhet med högsta kompetens för att hjälpa olika företag att utnyttja den mobila infrastrukturen med att leverera tjänster och produkter. Vi är redan rustade för att möta trenden på marknaden där mobiloperatörer och leverantörer av information och produkter kommer att samverka i mycket högre grad än tidigare. Vi tar ett fastare grepp om den mobila utvecklingen såsom mobilt Internet genom att fokusera på Mobile Communication. Förmågan att hantera mikrobetalningar och mobila internettjänster kommer allt mer i fokus och efterfrågan på kompetens inom området är mycket stor. Med basen i våra billingkoncept på mobiltelemarknaden är det naturligt för oss att även utveckla olika betalningslösningar för andra branscher. En annan naturlig del av vår verksamhet är att utveckla plattformar för informationstjänster i en trådlös värld. Vi arbetar här med flera intressanta företag och branscher. Vår kunskap om den mobila verksamheten och betalsystem gör att vi ligger i framkant när det gäller utvecklingen av olika wireless-tjänster och tillhörande betallösningar. Fakta 1 Kundprojekt Roaming GPRS och WAP Den snabba utvecklingen inom GSM och mobila datatjänster världen över innebär att operatörer som Telia kontinuerligt måste ha verktyg att kunna möta marknadskraven från kunder och andra operatörer. Ett av de områden som kraftigt ökar i värde för operatörer är s k Roaming. Cyber Com och Telia Mobile har gemensamt tagit fram en komplett produkt, RIO, för att möta den ökade efterfrågan inom detta Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. 14 C Y B E R C O M

16 MOBILE COMMUNICATION tjänsteområde. RIO är en avancerad produkt för prissättning av mobila tjänster och är förberedd för att hantera GPRS och WAP-tjänster. RIO ingår som en integrerad del av operatörens verksamhet och har gränssnitt mot mobilnät, kund- och faktureringssystem. Kundprojekt ny plattform för prissättning Ytterligare exempel på projekt vi driver för Telia Mobile är Prag. Här utvecklar vi en helt ny plattform för prissättning av Telia Mobiles samtliga tjänster på den svenska marknaden. Målsättningen med Prag är att byta ut gårdagens tunga systemmiljöer mot en ny miljö som är snabb och flexibel. Orsakerna är att Telia Mobile snabbt måste kunna möta krav på nya tjänster och agera effektivt på en mer konkurrensutsatt marknad. De drivande krafterna är kortare ledtider för nya mobila tjänster till marknaden samt bättre möjligheter att hantera mobila Internet-tjänster. Tillsammans med Cyber Com etablerar vi genom RIO och PRAG kraftfulla och moderna verktyg för att kunna hantera den mobila affären på ett effektivt sätt inom Billing-området. Vi sänker kostnaderna radikalt samtidigt som vi får prissättningssystem som möter framtiden. Framgångsfaktorn har varit Cyber Coms särklassiga kompetens inom området samt ett tätt samarbete och djupt engagemang. Stefan Östman Ansvarig för Billing Telia Mobile C Y B E R C O M 15

17 Market Communication För att till fullo dra nytta av satsningar på Internet krävs mer än teknisk kompetens. Marknaden efterfrågar en kedja av kompetens från affärsutveckling och kunskap om tekniska faktorer som t ex prestanda, driftsäkerhet och integration mellan olika system, till kunskap om användarvänlighet, design och interaktiv varumärkesutveckling. Cyber Com kompletterade den tekniska kompetensen med en spets av webbutvecklare och marknadskommunikatörer genom förvärvet av webbyrån Pir New World Media i augusti Under hösten 1999 bildades affärsområdet Market Communication och Cyber Com kan nu erbjuda affärsutveckling och lönsamhet genom att tillföra affärsstöd och marknadskommunikation med hjälp av interaktiva media. Med vår komposition av kommunikatörer, affärsutvecklare, konceptutvecklare, kreatörer, beteendevetare, webb- och systemutvecklare fokuserar vi på Business Support och Interactive Branding. Inom dessa områden erbjuder vi hela affärskedjan från idéutveckling och konsultation till produktion av interaktiva media. Interactive Branding Vi skapar förutsättningar för att nå kunder/målgrupper med stor precision effektiva marknadssystem som bygger på den senaste tekniken. Cyber Com har verktygen och kunskapen att bygga relationer, skapa starka varumärken och nå nya kundsegment. Med ett bra marknadskommunikationssystem når vi inte bara kunder utan också andra intressegrupper som t ex aktieägare och framtida medarbetare. Business Support Vi utvecklar, bygger och implementerar effektiva affärssystem. Vi erbjuder informationssystem som uppfyller högt ställda krav på säkerhet. Vi effektiviserar dokument- och ärendehantering så att arbetskapacitet frigörs. Vi kan upprätta e-handelslösningar och systemintegrationer som öppnar nya möjligheter och ökar företagens konkurrenskraft. Fakta 1 E-Learning verksamhetsanpassade utbildningar via interaktiva media Marknaden för webbaserad utbildning förväntas öka. Fördelarna med utbildning via Internet är flera, bl a blir valfriheten stor vad gäller tid och plats för utbildningen och medarbetare kan genomgå den på arbetsplatsen. För organisationer med geografiskt spridda medarbetare kan detta innebära stora fördelar, inte minst ur kostnadssynpunkt. Internetbaserad utbildning gör det också lätt att uppdatera innehållet i utbildningen vilket gör att den håller längre. Det är sedan enkelt för eleven att gå tillbaka och repetera innehållet och ta del av uppdateringar. Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. 16 C Y B E R C O M

18 MARKET COMMUNICATION Cyber Coms utbildningsenhet verkar inom området e-learning. Utbildningsverksamheten fokuserar på ett holistiskt synsätt, genom att verksamheten innehåller: applikation för webbaserad utbildning innehållsframtagning av och återförsäljning av standardprodukter implementation Vi tar ansvar för kundens kompetensutveckling genom ett helhetsåtagande i förändringsarbetet från traditionell utbildning till e-learning. Med Internetdistribuerad utbildning ger vi våra kunder flexibilitet, kostnadseffektivitet och skalfördelar genom att använda Internet som en integrerad del i medarbetarnas kompetensutveckling. Kundprojekt låt nätet ge dig kunskapen! Cyber Com har utvecklat en Internetbaserad utbildning åt FöreningsSparbanken som är en introduktionsutbildning för nyanställda. Utifrån Förenings- Sparbankens behov har Cyber Com producerat en utbildning som enkelt och snabbt kan modifieras. Genom att utbildningen är Internetbaserad kan introduktion av nyanställda ske på ett effektivare sätt eftersom den geografiska spridningen av Förenings- Sparbankens kontor inte har någon betydelse. Samarbetet med Cyber Com har givit oss en Internetbaserad introduktionsutbildning som är ett första steg i introduktion och utbildning av nya medarbetare i banken. Genom att utbildningen är Internetbaserad ger den en hög grad av valfrihet avseende tid och plats för genomförande. Utbildning- en är också ett bra stöd i ledarens ansvar att utveckla medarbetare i banken. Hans Eriksson Utbildningsansvarig FöreningsSparbanken Kundprojekt ser du möjligheterna med ett intranät? Vi har utvecklat Stockholms kommunalkalender. Det är en sökmotor om personer verksamma inom Stockholms kommun, med information om vad som görs och inom vilken del av organisationen det sker samt med adresser och telefonnummer till de olika verksamheterna. Den innehåller Stockholms kommuns organisation från nivån där de politiska besluten fattas ner till enheterna där utförandet är, d v s vilken verksamhet som bedrivs samt information om den. Ett administratörsverktyg används för underhåll av alla uppgifter. Administrationen är anpassad till stadens organisation och utgår från en decentraliserad modell. Kundprojekt intranät för jurister Vi har också tagit fram Legal Web ett globalt intranät för Ericssons koncernjurister spridda över hela världen. Vi har skapat en plattform på vilken affärsstödjande funktioner kontinuerligt adderas. Här har stor vikt lagts vid synen på nätverkande inom koncernen och verktyget stödjer genomgående informationsspridning och kunskapsutbyte. Samarbetet har fungerat utmärkt under projektet. Cyber Com Pir har varit mycket lyhörda för våra önskemål och personligen hoppas jag att vi kan fortsätta och vidareutveckla den digitala kommunalkalendern. Birgitta Hultell Projektledare, Information Stadshuset C Y B E R C O M 17

19 Kunder och partners Kunder Cyber Coms bredd och förmåga att genomföra helhetslösningar, från affärsutveckling till marknadskommunikation möts mycket positivt av många stora kunder på marknaden, vilket medför ett antal nya affärsmöjligheter. Cyber Com har fått ett stort antal nya kunder under 1999, antalet kontakter hos kunderna har också ökat markant eftersom vi kompletterar våra kontakter på IT-avdelningen med nya kontakter i företags-/affärsledningen för att skapa bästa kundnytta. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande lösningar för kundens hela affärsprocess. Våra kunder är medelstora och stora företag samt organisationer, i Sverige såväl som utomlands. Vår starka tillväxt bygger på lyckosamma samarbeten med våra kunder. Vår ambition är att våra kunder alltid ska få maximalt värde av sina investeringar. Vi vill att vår relation till kunden är långsiktig och bygger på affärsmässighet och kompetensutbyte. Under 1999 tecknades ramavtal med bl a Riksskatteverket, SJ och Finansinspektionen. Sedan årsskiftet har ramavtal även tecknats med Riksförsäkringsverket, Telia Mobile, Premiepensionsmyndigheten och Regeringskansliet. Exempel på andra kunder är Apoteket, AMF-försäkring, Ericsson, FöreningsSparbanken, Försvarsmakten, OM Gruppen, Posten, SPP, SAS Data Sweden, Tele 2, Telia Swedbank Markets, Postgirot, Tele2, 4T Solutions, Microsoft Mobile Internet. Samarbetspartners Partners är mycket viktiga för Cyber Com som är en oberoende konsult på marknaden. Genom partners får vi tillgång till produkter och lösningar som ytterligare ger möjlighet att leverera kompletta lösningar till våra kunder. Vårt oberoende till produkter gör att vi kan ta stor hänsyn till våra kunders preferenser gällande produkter och välja det bästa för varje tillfälle. Partnerskap och samarbetsavtal finns bl a med: Microsoft lösningar som baseras på Microsofts senaste programvaruplattform utvecklas med hjälp av Cyber Coms licensierade konsulter. Computer Associates (CA) samarbete har inletts avseende konsulttjänster rörande CAs programvaror. Librix Learning System världsledande leverantör av webbaserade utbildningar. Partnerskap med Cyber Com Education Group. StreamServe snabbväxande programvaruföretag. Samarbete om e-handelslösningar. IBM tillsammans med IBM bygger Cyber Com e-handelsplatser. 18 C Y B E R C O M

20 Humankapitalet Personalfilosofi bara de bästa Cyber Coms rekryteringspolicy är att anställa de bästa medarbetarna, oavsett var den anställde ska vara verksam i koncernen. Förutom spetskompetens inom/om sitt verksamhetsområde ska personen ha social kompetens och affärsmannaskap. Detta leder till att den lägsta kompetensnivån är väldigt hög inom koncernen. Kompetenskravet på exempelvis ITkonsulterna är minst fem års branscherfarenhet eller tre år plus högskoleutbildning inom systemvetenskap eller liknande. Den genomsnittliga branscherfarenheten för Cyber Coms IT-konsulter är tio år. Medarbetaren i centrum Cyber Coms personalpolitik genomsyras av målet att sätta medarbetaren i centrum. Cyber Coms organisation är uppbyggd på ett sätt som ger dotterbolagen och de enskilda medarbetarna i koncernen stor frihet och ett stort eget ansvar. Det är ledningens övertygelse att man i längden åstadkommer bäst resultat genom att lita på sina medarbetare och ge dem möjlighet att påverka och förändra sin egen arbetssituation. Småbolagsfilsofin som råder inom koncernen leder till att varje bolag har en egen tydlig identitet. Varje bolag ska ha tillgång till eget kontor. Lokalen ska fungera såväl som arbetsplats som mötesplats och Andreas Carlsson, AD-assistent: "Cyber Com ger mig en enorm bredd i urval av kunder. Förmånen att få jobba med många olika projekt och olika tekniker inspirerar, och driver mig framåt i mitt arbete. Tack vare Cyber Com har jag mognat och stärkts i min roll." därmed alltså fylla även en samkvämsfunktion. Dotterbolagsledningarna är inte chefer i traditionell mening, utan arbetar främst med att ge medarbetarna den service som de behöver. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera och vårda ett konsultteam. Pia Christiansson, projektledare inom affärsområdet Market Communication: Cyber Coms samlade kompetens inom olika områden gör att det blir en dynamisk och utvecklande miljö att arbeta i. Vi arbetar med projekt av skiftande karaktär och det känns bra att kunna samarbeta även med andra affärsområden. Ledningen ger medarbetarna sitt erkännande genom förståelse för och uppskattning av individens kunskaper och arbete. Cyber Coms organisation innebär också att medarbetarnas inflytande på de beslut som fattas blir stort. Den frihet, respekt, hänsyn och C Y B E R C O M 19

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Året i sammandrag Omsättningen ökade med 98 % till 191.9

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 september 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 125 % till 132,3 MSEK från 58,7 MSEK föregående år Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK

Läs mer

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat 99-11-08 Att: nyhetschefen Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat Det snabbväxande IT-konsultbolaget Cyber Com fortsätter sin kraftiga ökning av omsättning och resultat under perioden januari

Läs mer

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januarimars för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättningen uppgick till 80,6 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,3 MSEK eller 4,1% Strategiskt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ)

Bokslutskommuniké. 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2000 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen ökade från 21 763 KSEK till 27 744 KSEK vilket

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer