Å r s re d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9"

Transkript

1 Årsredovisning 1999

2 INDEX 03. Kort om VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication 18. Kunder och partners 19. Humankapitalet 24. Marknaden 28. Cyber Com i teknikens framkant 30. Aktiekapital och ägarförhållanden 34. Riskfaktorer och känslighetsanalys 36. Årsredovisning Revisionsberättelse 55. Styrelse, ledningsgrupp och revisorer 58. Definitioner till ekonomisk information 59. Branschbegrepp 60. Adresser

3 Välkommen till Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB hålls fredagen den 28 april 2000, klockan 15.00, på Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Registrering av deltagare startar klockan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall: dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2000, och dels anmäla sig, och det antal biträden som aktieägare önskar medtaga, till bolagets huvudkontor senast klockan tisdagen den 25 april Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 18 april Anmälan Anmälan om deltagande kan ske antingen skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Birger Jarlsgatan 13, Stockholm eller per telefon , alternativt per fax eller via e-post Uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske. Rapporteringstillfällen: Årsredovisning för verksamhetsåret april 2000 Ordinarie bolagsstämma 28 april 2000 Delårsrapport jan mar april 2000 Delårsrapport jan jun augusti 2000 Delårsrapport jan sep oktober 2000 Bokslutskommuniké för år februari C Y B E R C O M

4 Kort om 1999 Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 98% till MSEK (fg år 96,9 MSEK) Rörelseresultatet ökade med 115% och uppgick till 8.8 MSEK (fg år 4.1 MSEK) Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 MSEK (fg år 1,9 MSEK) Organisation och anställda Antalet anställda mer än fördubblades under 1999 och uppgick vid årets slut till 270 st Omorganisation i affärsområden Förvärv och etableringar Inkråmsförvärv av webbyrån Pir Etablering i Sundsvall, Göteborg och Linköping Ram- och samarbetsavtal Samarbetsavtal tecknat med bl a Microsoft och StreamServe Ramavtal med SJ, Riksskatteverket och Finansinspektionen Notering på OM Stockholmsbörsen Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista i december Aktiekursen för Cyber Coms aktie uppgick vid årets slut till 172 SEK Väsentliga händelser efter periodens slut Storsatsning inom e-business Etablering i Malmö Förvärv av Intra-X Omstrukturering inom utbildningsverksamheten Ramavtal med Riksförsäkringsverket, Telia Mobile och Premiepensionsmyndigheten Förlängt ramavtal med SJ och Rikspolisstyrelsen Nyckeltal, koncernen Omsättning, MSEK 191,9 96,9 Rörelseresultat, MSEK 8,8 4,1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 14,5 3,7 Rörelsemarginal, % 4,6 4,2 Eget kapital, MSEK 135,8 12,9 Soliditet, % 76,7 30,9 Räntabilitet på eget kapital, % 17,5 26,4 Förädlingsvärde per anställd, KSEK Antal anställda, medeltal Aktiedata Eget kapital per aktie vid full spädning, SEK 15,92 2,08 Vinst per aktie vid full spädning, SEK 2,06 0,40 C Y B E R C O M 3

5 VD:s kommentar Under 1999 fördubblade vi omsättning, rörelseresultat och antal anställda. Cyber Com har därmed fortsatt att hålla en mycket hög tillväxttakt och målet är att fortsätta växa betydligt snabbare än marknaden. I skrivande stund är vi drygt 360 medarbetare och vi finns nu i de flesta stora städer i landet etablerade vi oss i Sundsvall, Göteborg och Linköping. Sedan årsskiftet finns vi också i Malmö var också året då Cyber Com tog klivet in på Stockholmsbörsens O-lista. I november inbjöds allmänhet, institutionella investerare och anställda till teckning av aktier i Cyber Com. Intresset var rekordstort. Totalt övertecknades erbjudandet 25 gånger och Cyber Com slog rekord med en kursuppgång första noteringsdagen på 243 procent. Genom den stora uppmärksamheten blev namnet Cyber Com i ett slag välkänt i stora kretsar. Förra året stärktes även vår försäljningskapacitet. En rad ramavtal tecknades, t ex med SJ och RSV. Ramavtalen är ett kvitto på vår höga kvalitet och förtroendet från stora kunder. Våra kundavtal omfattar fler och fler helhetslösningar och långa relationer. Under 1999 har vi också slutit flera viktiga samarbetsavtal, t ex med Microsoft och StreamServe. I takt med att informationsteknologin genomsyrar all affärsverksamhet kommer det att bli alltmer förlegat att se utvecklingsarbetet av IT-lösningar som något som enbart värderas och faktureras i nedlagt antal timmar. I stället måste värdet av arbetet bedömas och prissättas efter kundnytta. Därför utvecklar vi vår intäktsmodell mot en högre grad av värdebaserad prissättning där kunden betalar efter värde och affärsnytta och leverantören får chans att vara med och dela på de intäkter dennes insats genererar. Detta innebär att Cyber Coms intäkter inte enbart är korrelerade med antal konsulter utan kan öka väsentligt i takt med införandet av värdebaserad prissättning utvecklade vi Cyber Com till att bli en ledande aktör i den nya ekonomin. Vårt djupa tekniska kunnande kompletterades, genom förvärvet av webbyrån Pir i augusti, med en spets av webbutvecklare, designers och marknadskommunikatörer. Pir, som ingår i affärsområdet Market Communication, har spjutspetskompetens inom Interactive Branding, dvs varumärkesutveckling på nätet, vilket kommer att få sitt genombrott när handeln över Internet tar fart på allvar. Cyber Coms spjutspetskompetens och förmåga att genomföra helhetslösningar, från affärsutveckling till avancerade tekniska lösningar och marknadskommunikation/interactive Branding, har fått ett positivt bemötande av marknaden. Stor potential i tydligare profil Sedan årsskiftet arbetar vi med att ge Cyber Com en tydlig identitet och profil mot marknaden. Cyber Coms konsulter är kända för sitt djupa tekniska kunnande vilket kommer att förbli vår ryggrad. Cyber Com delades förra året in i tre affärsområden; IT, affärsutveckling och marknadskommunikation. Vår avsikt är nu att gå vidare i utvecklingen av affärsområden och bilda områdena: e-business, IT-solutions, Mobile Communication och Market Communication. Första steget togs i januari i år genom att våra starka resurser inom e-business bröts ut ur affärsområdet IT och bildade ett eget affärsområde som redan vid start bestod av 100 konsulter. Tillsammans med övriga delar inom Cyber Com kan e-business leverera stora och kompletta e-handelslösningar. Möjligheterna inom e-business är stora med tanke på den enorma marknad som ligger framför oss. Vi ser även en stor potential i Mobile Communication som under våren kommer att brytas ut ur IT-området. Genom ett nära samarbete med Telia ligger Cyber Com redan i dag i framkant när det gäller utveckling av administrativa stödsystem och plattformar för att hantera morgondagens tjänster. Vår telekomverksamhet är fokuserad på den mobila marknaden. I affärsområdet IT-solutions kommer kärnan att vara vår höga kompetens inom avancerad systemutveckling och systemintegration/projektledning. 4 C Y B E R C O M

6 VD:S KOMMENTAR Genom förvärvet av Intra-X i februari i år stärktes denna kompetens ytterligare. Förutom mycket kompetenta medarbetare tillförde Intra-X en stark säljkapacitet och ledning, en god lönsamhet och en kompletterande kundbas. Vårt affärsområde Market Communication finns sedan 1999 och får en allt viktigare roll framöver, t ex vad gäller varumärkesutveckling på nätet. Cyber Coms huvudfokus är kundens lönsamhet. Därför har vi valt att integrera affärsområdet affärsutveckling som en naturlig del av respektive affärsområde för att även inom detta område utveckla spetskompetens inom respektive område. Ett femte blivande verksamhetsområde kallar vi International. Här kommer vår internationella satsning att drivas vilken startar under år Genom ett antal stora områden skapar vi förutom en tydligare profil, också ett effektivt sätt att leda koncernen under stark tillväxt. Vi kan fortsätta att vara en snabb och smidig organisation som samtidigt är en plattform för stark tillväxt. Skapandet av tydligare affärsområden hör ihop med ett identitets- och profilarbete som vi inlett sedan årsskiftet. Varumärket Cyber Com är strategiskt mycket viktigt att vårda och utveckla vilket kommer att manifesteras på olika sätt under år Även vårt interna strukturkapital, i form av modeller och strukturer för att ta tillvara kompetens inom organisationen, kommer vi att fortsätta utveckla. Teknisk och affärsmässig kompetens avgör Efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka. När pionjärföretagen på nätet nu följs av de traditionella företagen som tar steget in i nätverksekonomin ökar efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster än mer. De nya affärsmodellerna bygger på tekniskt avancerade lösningar och vi ser hur bristande teknisk kompetens leder till att kundföretagen väljer att byta leverantör. Det tuffaste slaget kommer dock att stå på rekryteringsmarknaden. Bristen på erfarna konsulter ökar de närmaste åren. Inför detta känner vi oss väl rustade. Vår personalomsättning på sex procent visar att de värderingar och den rekryteringsmodell som vi arbetat efter sedan jag själv och min kompanjon Pekka Seitola startade Cyber Com 1995 varit riktiga. Värderingarna är i allra högsta grad ännu levande. De handlar i första hand om att se och bry sig om individen. Det blir möjligt i en organisation av mindre bolag. De handlar vidare om att ge frihet under ansvar, att rita spelplanen och styra genom mål, att skapa karriärmöjligheter, att ha enkla regelverk och skapa delaktighet. Vikten av stimulerande arbetsuppgifter är något vi hela tiden beaktar. För att våra medarbetare ska känna att vi prioriterar familjeliv är t ex vård av barn provisionsgrundande. Sammanfattningsvis: Vi kommer att fortsätta rekrytera de bästa medarbetarna, växa snabbare än marknaden, visa lönsamhet, behålla det lilla i det stora och framförallt leverera lönsamhet till våra kunder! Framtiden ser mycket ljus ut följ med på resan! Stockholm 31 mars 2000 Per Bergström, vd och koncernchef C Y B E R C O M 5

7 Ekonomisk utveckling i sammandrag Resultaträkningar Proforma Proforma KSEK Rörelsens intäkter 191,893 96,860 40,953 16,894 Rörelsens kostnader 178,570 91,144 36,828 13,607 Avskrivningar enligt plan 4,479 1, Rörelseresultat 8,844 4,088 3,347 3,015 Finansiella intäkter 6, Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 14,528 3,735 3,282 3,033 Skatt 1,515 1, Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat 13,016 2,146 2,361 2,184 Balansräkningar KSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9,302 Materiella anläggningstillgångar 10,325 5,634 2, Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl likvida medel 50,047 29,863 9,927 4,147 Likvida medel 107,317 5, ,002 S:a tillgångar 177,222 41,638 13,458 5,856 Eget kapital och skulder Eget kapital 135,844 12,865 2,488 1,864 Avsättningar Räntebärande skulder 2,424 2,826 6 Ej räntebärande skulder 40,459 25,888 8,144 3,986 S:a eget kapital och skulder 177,222 41,638 13,458 5,856 6 C Y B E R C O M

8 EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG Kassaflödesanalys Proforma Proforma MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Totalt kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Eget kapital, MSEK Räntabilitet på totalt kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % Kassalikviditet, ggr Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr Nettoskuldsättningsgrad, ggr Andel riskbärande kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr Rörelsekapital i relation till omsättning, % Kapitalomsättningshastighet, ggr Investeringar, MSEK C Y B E R C O M 7

9 Nyckeltal forts. Proforma Proforma Antal anställda, medeltal Antal konsulter, medeltal Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd, KSEK Omsättning per konsult, KSEK Förädlingsvärde per anställd, KSEK Löner och ersättningar exkl soc avg, MSEK Aktiedata Antal aktier vid periodens slut 7,882,875 5,682,875 5,000,000 5,000,000 Antal aktier vid periodens slut, full spädning 8,532,875 6,182,875 5,000,000 5,000,000 Eget kapital per aktie, SEK 17,23 2,26 0,50 0,37 Eget kapital per aktie vid full spädning, SEK 15,92 2,08 0,50 0,37 Genomsnittligt antal aktier 5,991,208 5,498,306 5,000,000 5,000,000 Genomsnittligt antal aktier vid full spädning 6,553,708 5,714,973 5,000,000 5,000,000 Vinst per aktie, SEK 2,17 0,39 0,47 0,44 Vinst per aktie vid full spädning, SEK 2,06 0,40 0,47 0,44 Kassaflöde per aktie vid full spädning, SEK 1,07 0,32 0,30 0,48 Rörelsens intäkter Resultat efter finansnetto Antal anställda, medeltal MSEK MSEK C Y B E R C O M

10 Det här är Cyber Com Vision Cyber Com siktar på att bli en ledande affärspartner som förverkligar nya affärer i ett gränslöst informationssamhälle. Affärsidé Cyber Com strävar efter att tillsammans med sina kunder utveckla innovativa, effektiva och värdeskapande lösningar för kundens hela affärsprocess. Strategi Grunden för Cyber Coms verksamhet har varit och kommer även framöver att vara djupt tekniskt kunnande, kompletterat med affärs- och verksamhetskunnande. Vi kommer att även fortsättningsvis anställa de bästa och mest kvalificerade konsulterna. Cyber Coms strategi är en snabb tillväxt inom e- Business, IT-solutions, Mobile Communication och Market Communication. Genom indelningen i dessa fyra huvudverksamheter skapar Cyber Com ett tydligare erbjudande till marknaden. I den nya ekonomin är förmågan att kunna leverera helhetslösningar viktig. Cyber Com satsar på att ytterligare stärka sin förmåga att leverera ett integrerat helhetskunnande för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Detta innebär att Cyber Com alltmer arbetar med större projekt där vi tar ett helhetsansvar. Vårt fokus är att göra kunden lönsam. Cyber Com avser att utveckla sin intäktsmodell mot en högre grad av värdebaserad prissättning. Det är en naturlig följd av att IT-lösningar alltmer värderas efter sin affärsnytta. Med en värdebaserad prissättning betalar kunden efter värde och affärsnytta och leverantören får chans att vara med och dela på de intäkter dennes insats genererar. På detta sätt är Cyber Coms intäkter inte direkt korrelerade med antalet konsulter utan kan öka väsentligt. Den egna kompetensen kompletteras genom partnerskap och allianser, såväl kortsiktiga som långsiktiga. Vårt varumärke Branschen befinner sig i en utvecklingsfas som ställer stora krav på kunskap i att ta nästa steg och ta det i linje med företagets huvudinriktning och med stöd i de kärnvärden som verksamheten bygger på. Cyber Com utvecklas just nu genom vår affärsområdesstruktur som ger varje kompetensområde det fokus som krävs för framgång och kundnytta. Vi ställer stora krav på vår egen förmåga att snabbt och effektivt möta vår kund med den kompetens som krävs för lönsam affärsutveckling i den nya ekonomin. Cyber Com satsar med stöd i detta på ett omfattande utvecklingsprogram gällande företagets varumärkesidentitet och profilering. Vi vill, utifrån företagets grundidé och grundvärderingar som visat sig framgångsrika, skapa en strategisk varumärkesplan som ska implementeras i hela företaget. Vi har inlett detta arbete under våren 2000 och kommer att ägna tid och resurser till denna varumärkesplattform som ett strategiskt prioriterat projekt. Under hösten startar vi ett utvecklingsprogram för hela organisationen i vad vi kallar Brandcoaching ett sätt att vara och leda organisation och utveckling inom Cyber Com. Detta utvecklingsprogram kommer att följas av en offensiv satsning på reklam och PR i flera led. Vår grundsyn är att samverkan mellan individ och varumärke är en förutsättning för förtroende och framgång på en marknad där efterfrågan på kompetens kommer att vara avgörande. Vi ska utveckla Cyber Com som trademark till att vara ett trustmark. Varumärkesfilosofin ska genomsyra vårt sätt att agera och växa med stöd i individen och affärsstrukturen. Mål Cyber Com ska bygga långsiktiga kundrelationer där vi alltid levererar med hög kvalitet och är en god affärspartner. C Y B E R C O M 9

11 Långsiktiga mål Omsättningen ska mer än fördubblas jämfört med 1999 innan utgången av år Koncernens rörelsemarginal ska långsiktigt uppgå till ca 10 procent. Cyber Coms personalomsättning ska uppgå till högst 10 procent per år. Kortsiktiga mål Cyber Coms mål år 2000 är att fortsätta vår kraftfulla organiska tillväxt och växa betydligt snabbare än marknaden med inriktning på e-business, ITsolutions, Mobile Communication och Market Communication. Cyber Com ska etablera minst ett kontor utanför Sverige innan utgången av år Den organiska tillväxten kommer att kompletteras med strategiska förvärv, vilket kan ske såväl i som utanför Sverige. Tillväxtmodell Tillväxten inom Cyber Com har historiskt varit organisk med undantag för förvärven av Pir och Intra-X. Modellen att erbjuda driftiga personer med entreprenörsanda en möjlighet att leda ett dotterbolag gör att koncernens kontaktytor ständigt utökas. Fem nya dotterbolag ger minst fem nya kontaktnät, vilket effektivt möjliggör rekrytering av många nya medarbetare till koncernen. Det är bl a så tillväxten upprätthålls inom Cyber Com. Cyber Coms framtida tillväxt ska ske genom en kombination av fortsatt stark organisk tillväxt och strategiska förvärv på befintliga och nya geografiska marknader. Affärsområden Cyber Com har kvalificerade, erfarna och tekniskt kunniga konsulter. Vår breda och kvalificerade kompetens gör det möjligt att till varje projekt bilda en komposition av de specifika kompetenser som krävs. Under 1999 delades Cyber Com in i tre affärsområden; IT, affärsutveckling och marknadskommunikation. Affärsområdet IT har från start varit vår ryggrad och den grund på vilken verksamheten vilar. Vår verksamhet inom IT är indelad i enheter med fokus på avancerad systemutveckling och systemintegration/projektledning, e-business, mobil kommunikation och e-learning. Enheterna har växt oerhört snabbt. För att skapa en tydligare identitet och profil utvecklar vi organisationen vidare. En del av våra ITenheter kommer att bli egna affärsområden. Först ut var e-business som sedan januari 2000 är ett eget affärsområde. Under våren kommer även mobil kommunikation under namnet Mobile Communication och systemutveckling/systemintegration, under namnet IT-solutions, bilda egna affärsområden. Marknadskommunikation förblir ett eget affärsområde, under namnet Market Communication med fokus på Interactive Branding och Business Support. Här kommer även e-learning att ingå. Affärsutveckling integreras i samtliga områden. Våra konsulter inom affärsutveckling verkar därmed inom respektive område. 10 C Y B E R C O M

12 IT-solutions I takt med att användandet av Internet i företagens affärsprocesser ökar ställs krav på att Internetlösningar integreras med företagens befintliga affärssystem och att tyngre affärsapplikationer på nätet fungerar. I många fall måste applikationerna på nätet integreras med ekonomi- och order-/faktureringssystem, lagersystem etc. Det är strategiskt viktigt att befintliga systemmiljöer kan fungera tillsammans och kopplas samman med nya system. Cyber Com har hög kompetens inom avancerad systemutveckling och systemintegration/projektledning. Genom förvärvet av Intra-X i februari i år stärktes kompetensen inom systemintegration och projektledning ytterligare. Vi utvecklar och integrerar, förenklar och säkrar nya system, processer och produkter för att effektivisera och värdestärka kundens verksamhet och affärer. Våra konsulter är specialister på projektstyrning och teknik. Vi använder oss av projektmetoder som är etablerade på marknaden. Vi har även tagit fram egna metoder inom projektstyrning och test; X-PERT projektstyrning, X-AKT testmetodik, BOX rapportmallar. Kundprojekt en smart applikation För Telias kundtjänst, som hanterar företagskunder, utvecklar vi en ny orderapplikation i modern integrerad miljö, Front Office. Front Office ger en samlad bild över kundens engagemang med Telia samt effektiviserar arbetet så att fler ärenden kan avslutas i direkt dialog med kunden. För att uppnå detta integreras ett 10-tal befintliga system/databaser och ett antal webbklienter med Front Office-applikationen. Fakta 1 Front Office-applikationen ökar effektiviteten i kundtjänsten genom att användaren får en samlad bild av kundens engagemang hos Telia och slipper därmed söka informationen i olika system. I det nya systemet kan dessutom merparten av alla ärenden hanteras i direkt dialog med kunden, som därmed kan få ett snabbt svar på sina önskemål. Rolf Jansson Styrgruppens ordförande och VD Telia PubliCom Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. C Y B E R C O M 11

13 e-business Handel över Internet är en växande trend. Internethandeln spås representera upp till 18 procent av den globala försäljningen år Den världsomspännande handeln över Internet inom business-to-business klättrar från $131 miljarder till mer än $1.55 triljoner år Utvecklingen av Internet har skapat en ny ekonomi där företagen får allt större krav ställda på sig men också många nya möjligheter. Affärer i dag skiljer sig mycket från gårdagens affärer. Vi möter ökad global konkurrens och ökad snabbhet, vi möter affärer i förändring. Det är utvecklingen inom e-business som möjliggör dessa affärer. Möjlighet ges till skalbara och framsynta lösningar i långt större utsträckning än tidigare. Nya kanaler skapas för distribution och produktionscykler och återbetalningstid blir kortare. Elektronisk handel reducerar ledtid och kapar led i leverantörskedjor. Reaktionstiden mot marknaden reduceras och antalet kunder kan ökas, inte bara i mängd utan globalt och i stort sett obegränsat. Cyber Com har bred erfarenhet av lösningar inom området och under januari 2000 samlade vi vår redan starka e-handelskompetens till ett eget affärsområde; e-business. Elektronisk handel är hela affärsflödet där vi betraktar hela kedjan och ser hur den kan effektiviseras och utvecklas. Vi realiserar kompletta elektroniska affärer genom utveckling av kundens informationsflöde, processer och infrastruktur för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och effektivitet. Vår verktygslåda med färdiga komponenter består av: Funktionskomponenter: betalshop, kundservice, säkra betalningar mm Strukturkomponenter: portalfunktioner med integrerad systemadministration E-Business Brokerprodukter: vilket är intelligenta mäklare av elektroniska tjänster Verktygen ger ett smidigt sätt att integrera kundens befintliga komponenter med den nya ekonomins möjligheter utan att den befintliga miljön behöver ersättas. Fakta 1 Kundprojekt - har du åkt Arlanda Express? Cyber Com har utvecklat det betalningssystem, s k biljettavräkningssystem, som används på Arlanda Express, flygpendeln mellan Stockholm och Arlanda. Systemet innefattar bl a informationsinsamling från olika säljkanaler som resebyråer, charter- och flygbolag samt egen biljettförsäljning. I systemutvecklingen ingår vidare fakturering, integrering med ekonomisystem, samt övriga system för analys av produktionoch säljinformation. Dessutom ingår integrering av själva biljettkontrollen och biljettförsäljningen ombord, som genomförs med avancerad handdatorteknik. Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. 12 C Y B E R C O M 1 Forrester Reserch, Inc. (1999).

14 E - BUSINESS Kundprojekt e-handel i rederibranschen Vi har utvecklat elektronisk handel för DFDS Tor Line, ett rederi med 1000 anställda i hela Europa. Från vision till en plattform för e-business med färdiga kundtjänster som t ex sökbart informationscenter för Tor Lines kunder och möjlighet att köpa transport direkt via nätet. En avgörande skillnad mot många andra e-handelssystem är att lösningen är väl integrerad i verksamheten genom att samma verksamhetsobjekt och affärsregler används i både produktionssystem och för kunderna på nätet. Detta ger en skarvlös transaktion genom hela affärsprocessen från order till faktura. Personalen har därmed kontroll och möjlighet att hantera undantag i det annars helt automatiserade affärsflödet. Cyber Com levererade en helhetslösning med förutsättningar för snabba förändringar av affärsmodell och snabb utveckling av nya e-tjänster. Cyber Com har gjennom sitt bidrag til utvikling av vårt prosjekt sørget for at vår visjon er blitt en realitet. Cyber Com ekspertise har bidratt til kreativ hjelp med ideer og praktiske løsninger for vår elektroniske handel, og sørget for at prosjekt har fulgt sin tidsplan. Og måle en verdi for våre nye e-tjenester er vanskelig da det dessverre ikke finnes måleinstrumenter for dette som kan måle effekt i fortid, men gjennom kvalifiserte vurdering av prosjektet har styret og ledelsen insett at våre e-tjenester vil styrke vår konkurransekraft i markedet, og gir våre kunder en økt merverdi av våre basis tjenester. Steinar Jacobsen Marketing Manager, e-business DFDS Tor Line - Vi på Arlanda Express strävar efter genomgående moderna tekniska lösningar i alla våra system. Cyber Com har visat sig vara en idealisk samarbetspartner för oss. Anci Holmstedt Intäktsredovisning Arlanda Expresss C Y B E R C O M 13

15 Mobile Communication Intresset för mobil kommunikation är väldigt stort just nu och marknaden växer dramatiskt. Vi ser en mängd nya informations- och kommunikationstjänster där starka kundrelationer och förmågan att ta betalt på ett effektivt sätt blir helt avgörande. Vi inom Cyber Com är mycket aktiva inom telekommunikationsområdet. Vi har en hög kunskap om operatörernas verksamhet, informationshantering och IT-utveckling. Genom ett nära samarbete med Telia ligger vi i framkant när det gäller utveckling av administrativa stödsystem och plattformar för att hantera morgondagens tjänster. Vår verksamhet inom telekom är i dag helt fokuserad på den mobila marknaden och vi arbetar med flera operatörer både inom Sverige och internationellt. Vi har en väl uppbyggd verksamhet med högsta kompetens för att hjälpa olika företag att utnyttja den mobila infrastrukturen med att leverera tjänster och produkter. Vi är redan rustade för att möta trenden på marknaden där mobiloperatörer och leverantörer av information och produkter kommer att samverka i mycket högre grad än tidigare. Vi tar ett fastare grepp om den mobila utvecklingen såsom mobilt Internet genom att fokusera på Mobile Communication. Förmågan att hantera mikrobetalningar och mobila internettjänster kommer allt mer i fokus och efterfrågan på kompetens inom området är mycket stor. Med basen i våra billingkoncept på mobiltelemarknaden är det naturligt för oss att även utveckla olika betalningslösningar för andra branscher. En annan naturlig del av vår verksamhet är att utveckla plattformar för informationstjänster i en trådlös värld. Vi arbetar här med flera intressanta företag och branscher. Vår kunskap om den mobila verksamheten och betalsystem gör att vi ligger i framkant när det gäller utvecklingen av olika wireless-tjänster och tillhörande betallösningar. Fakta 1 Kundprojekt Roaming GPRS och WAP Den snabba utvecklingen inom GSM och mobila datatjänster världen över innebär att operatörer som Telia kontinuerligt måste ha verktyg att kunna möta marknadskraven från kunder och andra operatörer. Ett av de områden som kraftigt ökar i värde för operatörer är s k Roaming. Cyber Com och Telia Mobile har gemensamt tagit fram en komplett produkt, RIO, för att möta den ökade efterfrågan inom detta Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. 14 C Y B E R C O M

16 MOBILE COMMUNICATION tjänsteområde. RIO är en avancerad produkt för prissättning av mobila tjänster och är förberedd för att hantera GPRS och WAP-tjänster. RIO ingår som en integrerad del av operatörens verksamhet och har gränssnitt mot mobilnät, kund- och faktureringssystem. Kundprojekt ny plattform för prissättning Ytterligare exempel på projekt vi driver för Telia Mobile är Prag. Här utvecklar vi en helt ny plattform för prissättning av Telia Mobiles samtliga tjänster på den svenska marknaden. Målsättningen med Prag är att byta ut gårdagens tunga systemmiljöer mot en ny miljö som är snabb och flexibel. Orsakerna är att Telia Mobile snabbt måste kunna möta krav på nya tjänster och agera effektivt på en mer konkurrensutsatt marknad. De drivande krafterna är kortare ledtider för nya mobila tjänster till marknaden samt bättre möjligheter att hantera mobila Internet-tjänster. Tillsammans med Cyber Com etablerar vi genom RIO och PRAG kraftfulla och moderna verktyg för att kunna hantera den mobila affären på ett effektivt sätt inom Billing-området. Vi sänker kostnaderna radikalt samtidigt som vi får prissättningssystem som möter framtiden. Framgångsfaktorn har varit Cyber Coms särklassiga kompetens inom området samt ett tätt samarbete och djupt engagemang. Stefan Östman Ansvarig för Billing Telia Mobile C Y B E R C O M 15

17 Market Communication För att till fullo dra nytta av satsningar på Internet krävs mer än teknisk kompetens. Marknaden efterfrågar en kedja av kompetens från affärsutveckling och kunskap om tekniska faktorer som t ex prestanda, driftsäkerhet och integration mellan olika system, till kunskap om användarvänlighet, design och interaktiv varumärkesutveckling. Cyber Com kompletterade den tekniska kompetensen med en spets av webbutvecklare och marknadskommunikatörer genom förvärvet av webbyrån Pir New World Media i augusti Under hösten 1999 bildades affärsområdet Market Communication och Cyber Com kan nu erbjuda affärsutveckling och lönsamhet genom att tillföra affärsstöd och marknadskommunikation med hjälp av interaktiva media. Med vår komposition av kommunikatörer, affärsutvecklare, konceptutvecklare, kreatörer, beteendevetare, webb- och systemutvecklare fokuserar vi på Business Support och Interactive Branding. Inom dessa områden erbjuder vi hela affärskedjan från idéutveckling och konsultation till produktion av interaktiva media. Interactive Branding Vi skapar förutsättningar för att nå kunder/målgrupper med stor precision effektiva marknadssystem som bygger på den senaste tekniken. Cyber Com har verktygen och kunskapen att bygga relationer, skapa starka varumärken och nå nya kundsegment. Med ett bra marknadskommunikationssystem når vi inte bara kunder utan också andra intressegrupper som t ex aktieägare och framtida medarbetare. Business Support Vi utvecklar, bygger och implementerar effektiva affärssystem. Vi erbjuder informationssystem som uppfyller högt ställda krav på säkerhet. Vi effektiviserar dokument- och ärendehantering så att arbetskapacitet frigörs. Vi kan upprätta e-handelslösningar och systemintegrationer som öppnar nya möjligheter och ökar företagens konkurrenskraft. Fakta 1 E-Learning verksamhetsanpassade utbildningar via interaktiva media Marknaden för webbaserad utbildning förväntas öka. Fördelarna med utbildning via Internet är flera, bl a blir valfriheten stor vad gäller tid och plats för utbildningen och medarbetare kan genomgå den på arbetsplatsen. För organisationer med geografiskt spridda medarbetare kan detta innebära stora fördelar, inte minst ur kostnadssynpunkt. Internetbaserad utbildning gör det också lätt att uppdatera innehållet i utbildningen vilket gör att den håller längre. Det är sedan enkelt för eleven att gå tillbaka och repetera innehållet och ta del av uppdateringar. Omsättning, KSEK 2 Rörelseresultat, KSEK Antal anställda Medeltal antal anställda Antal anställda ) Moderbolagets omsättning, rörelseresultat och anställda är ej fördelat på affärsområdet. 2) Intäkter hänförliga till vidarefakturering av interna underkonsultarvoden har eliminerats. 16 C Y B E R C O M

18 MARKET COMMUNICATION Cyber Coms utbildningsenhet verkar inom området e-learning. Utbildningsverksamheten fokuserar på ett holistiskt synsätt, genom att verksamheten innehåller: applikation för webbaserad utbildning innehållsframtagning av och återförsäljning av standardprodukter implementation Vi tar ansvar för kundens kompetensutveckling genom ett helhetsåtagande i förändringsarbetet från traditionell utbildning till e-learning. Med Internetdistribuerad utbildning ger vi våra kunder flexibilitet, kostnadseffektivitet och skalfördelar genom att använda Internet som en integrerad del i medarbetarnas kompetensutveckling. Kundprojekt låt nätet ge dig kunskapen! Cyber Com har utvecklat en Internetbaserad utbildning åt FöreningsSparbanken som är en introduktionsutbildning för nyanställda. Utifrån Förenings- Sparbankens behov har Cyber Com producerat en utbildning som enkelt och snabbt kan modifieras. Genom att utbildningen är Internetbaserad kan introduktion av nyanställda ske på ett effektivare sätt eftersom den geografiska spridningen av Förenings- Sparbankens kontor inte har någon betydelse. Samarbetet med Cyber Com har givit oss en Internetbaserad introduktionsutbildning som är ett första steg i introduktion och utbildning av nya medarbetare i banken. Genom att utbildningen är Internetbaserad ger den en hög grad av valfrihet avseende tid och plats för genomförande. Utbildning- en är också ett bra stöd i ledarens ansvar att utveckla medarbetare i banken. Hans Eriksson Utbildningsansvarig FöreningsSparbanken Kundprojekt ser du möjligheterna med ett intranät? Vi har utvecklat Stockholms kommunalkalender. Det är en sökmotor om personer verksamma inom Stockholms kommun, med information om vad som görs och inom vilken del av organisationen det sker samt med adresser och telefonnummer till de olika verksamheterna. Den innehåller Stockholms kommuns organisation från nivån där de politiska besluten fattas ner till enheterna där utförandet är, d v s vilken verksamhet som bedrivs samt information om den. Ett administratörsverktyg används för underhåll av alla uppgifter. Administrationen är anpassad till stadens organisation och utgår från en decentraliserad modell. Kundprojekt intranät för jurister Vi har också tagit fram Legal Web ett globalt intranät för Ericssons koncernjurister spridda över hela världen. Vi har skapat en plattform på vilken affärsstödjande funktioner kontinuerligt adderas. Här har stor vikt lagts vid synen på nätverkande inom koncernen och verktyget stödjer genomgående informationsspridning och kunskapsutbyte. Samarbetet har fungerat utmärkt under projektet. Cyber Com Pir har varit mycket lyhörda för våra önskemål och personligen hoppas jag att vi kan fortsätta och vidareutveckla den digitala kommunalkalendern. Birgitta Hultell Projektledare, Information Stadshuset C Y B E R C O M 17

19 Kunder och partners Kunder Cyber Coms bredd och förmåga att genomföra helhetslösningar, från affärsutveckling till marknadskommunikation möts mycket positivt av många stora kunder på marknaden, vilket medför ett antal nya affärsmöjligheter. Cyber Com har fått ett stort antal nya kunder under 1999, antalet kontakter hos kunderna har också ökat markant eftersom vi kompletterar våra kontakter på IT-avdelningen med nya kontakter i företags-/affärsledningen för att skapa bästa kundnytta. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande lösningar för kundens hela affärsprocess. Våra kunder är medelstora och stora företag samt organisationer, i Sverige såväl som utomlands. Vår starka tillväxt bygger på lyckosamma samarbeten med våra kunder. Vår ambition är att våra kunder alltid ska få maximalt värde av sina investeringar. Vi vill att vår relation till kunden är långsiktig och bygger på affärsmässighet och kompetensutbyte. Under 1999 tecknades ramavtal med bl a Riksskatteverket, SJ och Finansinspektionen. Sedan årsskiftet har ramavtal även tecknats med Riksförsäkringsverket, Telia Mobile, Premiepensionsmyndigheten och Regeringskansliet. Exempel på andra kunder är Apoteket, AMF-försäkring, Ericsson, FöreningsSparbanken, Försvarsmakten, OM Gruppen, Posten, SPP, SAS Data Sweden, Tele 2, Telia Swedbank Markets, Postgirot, Tele2, 4T Solutions, Microsoft Mobile Internet. Samarbetspartners Partners är mycket viktiga för Cyber Com som är en oberoende konsult på marknaden. Genom partners får vi tillgång till produkter och lösningar som ytterligare ger möjlighet att leverera kompletta lösningar till våra kunder. Vårt oberoende till produkter gör att vi kan ta stor hänsyn till våra kunders preferenser gällande produkter och välja det bästa för varje tillfälle. Partnerskap och samarbetsavtal finns bl a med: Microsoft lösningar som baseras på Microsofts senaste programvaruplattform utvecklas med hjälp av Cyber Coms licensierade konsulter. Computer Associates (CA) samarbete har inletts avseende konsulttjänster rörande CAs programvaror. Librix Learning System världsledande leverantör av webbaserade utbildningar. Partnerskap med Cyber Com Education Group. StreamServe snabbväxande programvaruföretag. Samarbete om e-handelslösningar. IBM tillsammans med IBM bygger Cyber Com e-handelsplatser. 18 C Y B E R C O M

20 Humankapitalet Personalfilosofi bara de bästa Cyber Coms rekryteringspolicy är att anställa de bästa medarbetarna, oavsett var den anställde ska vara verksam i koncernen. Förutom spetskompetens inom/om sitt verksamhetsområde ska personen ha social kompetens och affärsmannaskap. Detta leder till att den lägsta kompetensnivån är väldigt hög inom koncernen. Kompetenskravet på exempelvis ITkonsulterna är minst fem års branscherfarenhet eller tre år plus högskoleutbildning inom systemvetenskap eller liknande. Den genomsnittliga branscherfarenheten för Cyber Coms IT-konsulter är tio år. Medarbetaren i centrum Cyber Coms personalpolitik genomsyras av målet att sätta medarbetaren i centrum. Cyber Coms organisation är uppbyggd på ett sätt som ger dotterbolagen och de enskilda medarbetarna i koncernen stor frihet och ett stort eget ansvar. Det är ledningens övertygelse att man i längden åstadkommer bäst resultat genom att lita på sina medarbetare och ge dem möjlighet att påverka och förändra sin egen arbetssituation. Småbolagsfilsofin som råder inom koncernen leder till att varje bolag har en egen tydlig identitet. Varje bolag ska ha tillgång till eget kontor. Lokalen ska fungera såväl som arbetsplats som mötesplats och Andreas Carlsson, AD-assistent: "Cyber Com ger mig en enorm bredd i urval av kunder. Förmånen att få jobba med många olika projekt och olika tekniker inspirerar, och driver mig framåt i mitt arbete. Tack vare Cyber Com har jag mognat och stärkts i min roll." därmed alltså fylla även en samkvämsfunktion. Dotterbolagsledningarna är inte chefer i traditionell mening, utan arbetar främst med att ge medarbetarna den service som de behöver. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera och vårda ett konsultteam. Pia Christiansson, projektledare inom affärsområdet Market Communication: Cyber Coms samlade kompetens inom olika områden gör att det blir en dynamisk och utvecklande miljö att arbeta i. Vi arbetar med projekt av skiftande karaktär och det känns bra att kunna samarbeta även med andra affärsområden. Ledningen ger medarbetarna sitt erkännande genom förståelse för och uppskattning av individens kunskaper och arbete. Cyber Coms organisation innebär också att medarbetarnas inflytande på de beslut som fattas blir stort. Den frihet, respekt, hänsyn och C Y B E R C O M 19

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

INNEHÅLL INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

INNEHÅLL INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA Årsredovisning 2004 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD-intervju 8 Vad BTS erbjuder 10 Kunder 12 Kundcase 16 BTS tillväxt och lönsamhet 18 Marknadsöversikt 20 BTS i världen 24 How to Use

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer