PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998"

Transkript

1 PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 Årets första nio månader i sammandrag: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 15% TILL 613 Mkr. KORRIGERAD FÖR AVYTTRAD VERKSAMHET VAR ÖKNINGEN 36%. RESULTATET EFTER FINANSNETTO FÖRBÄTTRADES MED 25 MkrTILL 10,8 (-14,2) Mkr. RESULTATET PER AKTIE UPPGICK TILL 0,55 (-0,72) kr. 1 MILJON AV DE EGNA PROVOBIS-AKTIERNA AVYTTRADES FÖR 17,5 Mkr. BELOPPET FÖRDES I SIN HELHET DIREKT TILL FRITT EGET KAPITAL, VAREFTER DEN SYNLIGA SOLIDITETEN PER UPPGICK TILL 26,1 (4,2)%. PROVOBIS HOTELS RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPPGICK TILL 19,8 (2,5) Mkr. PROGNOSEN FÖR 1998 ÅRS RESULTAT EFTER FINANSNETTO JUSTERAS UPP YTTERLIGARE TILL (12,9) Mkr. Viktiga händelser under årets första nio månader: FYRA NYA HOTELLRÖRELSER FÖRVÄRVADES: PROVOBIS HOTEL STATT I VÄXJÖ PROVOBIS STAR HOTEL I SOLLENTUNA PROVOBIS STAR HOTEL I LUND OCH PROVOBIS LULEÅ STADSHOTELL. AVTAL TRÄFFADES OM ÖVERLÅTELSE AV 9 EGNA CLOCKENHETER SAMT OM AVSLUT AV MERPARTEN AV CLOCKS FRANCHISEAVTAL. 1

2 Verksamheten Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) är en koncern noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Affärsidén är att professionellt och med ödmjukt självförtroende förvalta och förädla varumärken och koncept inom hotell- och restaurangbranschen. Verksamheten vid moderbolaget består av aktieinnehav, koncernstyrning och koncernadministrativ service. Den operativa verksamheten bedrivs i tre divisioner: Provobis Hotels driver för närvarande 15 (10) förstklassiga hotell i Sverige: Provobis Sergel Plaza Hotel (Stockholm) Provobis Hotel Europa (Göteborg) Provobis Hotel Kramer (Malmö) Provobis Umeå Plaza (Umeå) Provobis Grand Central Hotel (Gävle) Provobis Hotel Galaxen (Borlänge) Provobis Hotel Uplandia (Uppsala) Provobis Star Hotel (Sollentuna) Provobis Frimurarehotellet (Linköping) Provobis Stora Hotellet (Jönköping) Provobis Billingen Plaza (Skövde) Provobis Hotel Statt (Växjö) Provobis Grand Hotel (Halmstad) Provobis Star Hotel (Lund) Provobis Luleå Stadshotell (Luleå). De senaste åren har konjunkturen i hotellbranschen varit gynnsam och Provobis Hotels har på de orter man är representerade genomgående haft positiv utveckling. Hotellkedjan är ung, 11 av de 15 hotellrörelserna har förvärvats under de senaste tre åren. Arbetet med att organisera de nyförvärvade rörelserna under varumärket Provobis Hotels har varit framgångsrikt. Effekterna i form av ökade marknadsandelar och stigande lönsamhet är tydliga. Provobis Hotels expansion kommer att fortsätta och målet är att kedjan skall vara representerad i första hand i de viktigaste städerna i Sverige. Provobis Profilrestauranger driver 4 (4) klassiska restauranger: Stadshuskällaren/ Stadshuset och Skansens restauranger i Stockholm, samt Rådhuskällaren och Amiralen/Moriskan i Malmö. Clock är verksamt på fastfoodmarknaden. Verksamheten bedrivs vid 10 (14) egna restauranger och 12 (17) restauranger drivna av franchisetagare. Divisionen är under avveckling och avtal finns om överlåtelse av 5 av de kvarvarande egna restaurangerna och arbetet fortsätter vad avser övriga 5. Merparten av restaurangerna överlåtes till nya ägare under sista kvartalet Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden uppgår till 612,9 (529,1) Mkr. Ökningen, som uppgår till 15,6%, hänför sig både till nyförvärv inom Provobis Hotels och till sedan tidigare befintlig verksamhet. I nettoomsättningen för 1997 ingår avyttrad Pizza Hut-verksamhet med 70,5 Mkr. Omsättningsökningen justerad för Pizza Hut uppgår till 33,6%. Jämförbar verksamhet, verksamhet i drift såväl jan-sept 1997 som jan-sept 1998, exklusive Clock, uppvisar en omsättningsökning om c:a 9%. Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 10,8 (-14,2) Mkr. Detta motsvarar 0:55 (-0:72) kr/aktie. I resultatet för 1997 ingår Pizza-Hutverksamheten med -3,5 Mkr. Resultatförbättringen för kvarvarande tre divisioner uppgår således till 21,5 Mkr. I helårsresultatet 1997 på 12,9 Mkr efter finansnetto ingick kostnader av engångskaraktär i Clock AB 2

3 med 4,0 Mkr samt en realisationsvinst vid försäljning av aktierna i Provobis Pizza AB med c:a 20 mkr. * Provobis Hotels Försäljningen för Provobis Hotels uppgår för perioden jan-sept till 493,2 (329,7) Mkr. Försäljningsökningen på drygt 50% är i första hand hänförlig till förvärv av nya hotell som inte ingick i omsätt-ningen Nettoomsättningen för dessa enheter uppgår till 141,8 Mkr. Omsättningsökningen för jämförbara enheter uppgår till 9,3%. Omsättningsökningen för branschen under samma period uppgick enligt SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) till c:a 6%. På flertalet av de delmarknader där Provobis Hotels är etablerat har utvecklingen varit positiv, såväl avseende marknadsandelar som lönsamhet. Provobis Hotels resultat efter finansnetto uppgår till 19,8 (2,5) Mkr. Divisionens första nio månader 1998 har varit betydligt starkare än 1997 och för närvarande finns inga tendenser till avmattning i bokningsläget. Efterfrågeökningen har varit särskilt markerad i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Av resultatförbättringen om c:a 22 Mkr svarar nyförvärvade hotell för 7,8 Mkr. * Provobis Profilrestauranger Nettoomsättningen uppgår för perioden till 70,7 (64,1) Mkr. Ökningen på 10,3% är i första hand hänförlig till Amiralen/Moriskan i Malmö, som under året genomfört en mer omfattande evenemangsverksamhet än Restaurangens nettoomsättning 1998 överstiger motsvarande period 1997 med nära 5 Mkr, vilket är mer än en fördubbling. Restaurang Stadshuskällaren/Stadshuset redovisar en försäljning på c:a 33 Mkr, en ökning med 8,1% jämfört med Restaurangverksamheten på Skansen i Stockholm visar en försäljningsökning på 6,5%. Försäljningstillväxten i Stockholm har bl.a. sin bakgrund i att staden under 1998 är Europas kulturhuvudstad. Rådhuskällaren i Malmö redovisar lägre försäljning (-10%) jämfört med samma period Profilrestaurangers resultat efter finansnetto uppgår för perioden till 4,0 (0,0) Mkr. Samtliga restauranger med undantag för Rådhuskällaren i Malmö redovisar förbättrade resultat jämfört med de första nio månaderna * Clock Divisionen redovisar en fortsatt vikande försäljning, men med fortsatt resultatförbättring. Försäljningen från egna restauranger samt licensintäkter från franchisetagare uppgår till 48,3 (64,5) Mkr. Sedan motsvarande tidpunkt 1997 har 4 egna restauranger och licensintäkter från 7 franchisetagare försvunnit. För jämförbara enheter uppgår försäljningsminskningen till c:a 14%. Clocks resultat efter finansiella poster uppgår till -6,3 (-12,7) Mkr. Resultatförbättringen för Clock är en effekt av ett åtgärdsprogram som genomförts i syfte att halvera driftsunderskottet även Under året avyttrade restauranger samt det tidigare Clock-kontoret i Stockholm svarade för -5,5 Mkr av föregående års underskott. I årets resultat ingår realisationsvinster vid försäljning av restauranger med c:a 1,2 Mkr. 3

4 Nyförvärv Provobis Hotels har under året förvärvat fyra nya hotellrörelser Provobis Hotel Statt i Växjö Provobis Star Hotel i Lund Provobis Star Hotel i Sollentuna Provobis Luleå Stadshotell 124 rum 196 rum 269 rum 135 rum Provobis Hotels inklusive nyförvärv Totalt 2914 rum Investeringar Investeringarna under perioden jan-sept, inklusive investeringar i aktier, uppgår till 73,8 (10,4) Mkr. Av beloppet utgör 62,5 (0,0) Mkr investeringar i nyförvärv, och 11,3 (10,4) Mkr avser reinvesteringar. Finansiell ställning Disponibla medel, inklusive outnyttjad del av checkräkningskrediter uppgick till 47,3 (16,5) Mkr. I koncernen finns 51,9 (27,0) Mkr i räntebärande krediter utöver utnyttjade checkräkningskrediter. Beviljade checkräkningskrediter uppgår till 53,8 (44) Mkr. Soliditeten uppgår till 26,2 (4,2) % och justerat eget kapital är 3:37 (0:43) kr/aktie. Under perioden har 1 miljon av bolagets eget innehav av Provobis-aktier serie B avyttrats. Innehavet var eliminerat i koncernens balansräkning. Försäljningsintäkten 17,5 Mkr har förts direkt till fritt eget kapital som uppgick till 14,8 Mkr. Någon realisationsvinst till följd av aktieförsäljningen redovisas inte i koncernens resultaträkning. Aktieförsäljningen har inneburit att soliditeten ökat med c:a 6 procentenheter. Efter aktieförsäljningen kvarstår Provobis-aktier i bolagets ägo. Dessa aktier måste avyttras senast till halvårsskiftet Provobisaktien Provobisaktiens sista betalkurs den 30 september 1998 var 14:40. Motsvarande slutkurs per den sista december 1997 var 12,50. Detta innebär en uppgång med 15 %. Affärsvärldens generalindex sjönk under motsvarande period med c:a 1%. Bolaget hade aktieägare. Detta innebär att antalet aktieägare under året ökat med c:a

5 Utsikter för helåret De första nio månaderna 1998 har utvecklats bättre än tidigare prognoser, vilket främst sammanhänger med ett förbättrat kapacitetsutnyttjande under icke affärsreseperioder. Detta har åstadkommits bl.a. genom omfattande kampanjer och strategiska allianser riktade mot privatresenärer, samtidigt som betydande volymökningar nåtts under året på den viktiga affärsresesidan. Volymökningarna har uppnåtts med bibehållen eller förbättrad prisnivå. Dessutom har de nyförvärvade hotellen totalt sett integrerats i Provobis Hotels snabbare än förväntat och lämnar betydande resultattillskott. Vid halvårsskiftet justerades den tidigare lämnade årsprognosen Mkr för resultat efter finans-netto till ett resultat uppgående till lägst 17 Mkr. Det är nu styrelsens och företagsledningens bedömning att koncernens helårsresultat kommer att bli ytterligare något bättre än de tidigare lämnade prognoserna, främst mot bakgrund av att det tredje kvartalet förstärkte det första halvårets goda utveckling samt att bokningsläget för resten av året känns stabilt med en fortsatt positiv tendens såväl vad beträffar Provobis Hotels som Profilrestauranger. Bolaget bedömer därför att årets omsättning kommer att uppgå till c:a 860 (654) Mkr och resultatet efter finansnetto, inklusive ett driftsunderskott i Clock AB om c:a 10 Mkr, kommer att uppgå till Mkr. Göteborg den 30 oktober 1998 Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) Uwe Löffler Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktpersoner: Uwe Löffler, VD och koncernchef, tel Eric Norlander, Finans- och Ekonomidirektör, tel Ekonomisk rapportering för 1998 Bokslutskommuniké för helåret 1998 publiceras den 26 februari 1999 Rapporterna distribueras till aktieägarna och kan liksom övriga rapporter beställas ifrån Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) på nedanstående adress. Rapporterna kommer också att vara tillgängliga på vår hemsida. This report will also be available in English. Please contact the company at the address given below. Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) Lilla Bommen Göteborg Telefon: Fax: Internet: 5

6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN Mkr JAN-SEPT JAN-SEPT JAN-DEC Nettoomsättning 612,9 529,1 654,1 Rörelsens kostnader -599,3-541,0-641,7 Rörelseresultat 13,6-11,9 12,4 Finansiella intäkter 0,3 1,3 6,0 Finansiella kostnader -3,1-3,6-5,5 Resultat efter finansnetto 10,8-14,2 12,9 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN Mkr TILLGÅNGAR Övriga anläggningstillgångar 53,8 19,6 22,8 Maskiner och inventarier 76,4 99,4 70,8 Övriga omsättningstillgångar 85,0 66,3 74,0 Varulager 8,0 7,5 6,5 Likvida medel 28,4 11,5 41,1 SUMMA TILLGÅNGAR 251,6 204,3 215,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 1) 51,3 51,3 51,3 Fritt eget kapital 14,4-43,7-13,4 Långfristiga skulder 37,4 36,4 50,0 Kortfristiga skulder 148,5 160,3 127,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 251,6 204,3 215,2 1) Antal aktier à nominellt 1 kr (varav serie A och serie B ). 6

7 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Rörelseresultat efter avskrivningar 13,6 12,4 Avskrivningar 17,1 19,1 Realisationsvinster/förluster -1,2 0,8 Erhållen ränta 0,3 2,7 Erlagd ränta -3,1-5,5 Betald skatt 0,0 2,3 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 26,7 31,8 Kassaflödesförändring i rörelsekapital 15,5-30,6 Kassaflöde från löpande verksamhet 42,2 1,2 Förvärv av anläggningstillgångar -73,8-20,8 Försäljning av anläggningstillgångar 4,5 26,8 Kassaflöde efter investeringsverksamhet -27,1 7,2 Förändring lån 14,4 11,3 Årets kassaflöde -12,7 18,5 Likvida medel vid periodens början 41,1 22,6 Likvida medel vid periodens slut 28,4 41,1 Outnyttjad checkräkningskredit 18,9 17,0 Disponibla medel vid periodens slut 47,3 58,1 7

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Stockholm den 24 oktober 2001 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), tillkännagav idag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer