+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn"

Transkript

1 ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007

2 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag baserat i Manchester, Storbritannien. IQ Consulting tillhandahåller management och IT-lösningar till globala kunder inom regulatoriska branscher. Motiveringen till förvärvet var att stärka positionen inom kundsegmenten läkemedelstjänster och bank & finans, samt inom ärende- och dokumenthan tering. Förvärv av stark BI-aktör Acando köpte Deva Management Consulting i Sverige med 20 medarbetare och stärkte ställningen inom Business Intelligence och verksamhetsutveckling. I och med förvärvet tog Acando en ledande position som BI-aktör i Sverige med en stark bas på stockholmsmarknaden. Deva var silverpartner med SAS Institute med spetskompetens kring SAS Institutes lösningar, speciellt inom CPM (Corporate Performance Management). Nyckeltal +28% Nettoomsättningen uppgick till MSEK +39% Rörelseresultatet uppgick till 102 MSEK MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat per aktie, SEK 1,33 0,99 0,77 0,61 3,47 Etablering i Köpenhamn Acando startade ett nytt bolag i Danmark med målet att ha 10 till 15 högt kvalificerade konsulter anställda inom de första 12 månaderna och generera en tvåsiffrig miljon omsättning. Motiveringen var ett behov hos de internationella kunderna att Acando även ska finnas på plats i Danmark. Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK

3 2007 Finansiella mål och utdelningspolicy Acandos övergripande finansiella mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende maximal skuldsättningsgrad samt minsta tillgängliga likviditet. Den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel av koncernens redovisade resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38,8 MSEK. +106% Antalet medarbetare har ökat från 536 till på 24 månader En tredjedel av kakan till aktieägarna. Förvärv av verksamhet med 16 SAP-konsulter i Hamburg Acando tecknade avtal med Tieto- Enator om att överta ett antal konsulter i Hamburg samt de kundavtal som dessa konsulter arbetar med. Konsulterna är specialiserade inom affärssystemet SAP. Anställningskontrakt tecknades med 16 konsulter. Förvärv av Abeo i Norge Acando förvärvade norska Abeo och stärkte ställningen som ett ledande IT- och managementkonsultföretag. Abeo har medarbetare med erfarenhet och kunskap inom strategi, projektledning, arkitektur, integration och systemutveckling. Motiveringen till för värvet var Abeos starka kompetens inom offent lig sektor och Microsoft samt att Abeo kompletterar Acando med sin geografiska närvaro. Resultat per aktie, SEK 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3, Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång Acando sålde samtliga aktier i AS WMG ( Webmedia ) Acando och övriga aktieägare i Webmedia har haft olika syn på den framtida strategin för Webmedia och på hur bolaget ska vidareutvecklas. Därför har parterna kommit överens om att avsluta den ägarmässiga kopplingen och fokusera på det operativa affärssamarbetet. Acando köpte tillbaka aktier Med stöd av styrelsens beslut i enlighet med årsstämmans bemyndigande, har bolaget under februari och mars 2008 återköpt aktier av serie B för totalt knappt 30 MSEK.

4 Årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 19 maj 2008 kl i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 13 maj De aktieägare som låtit för valtarregistrera sina aktier, måste i god tid se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade hos VPC i eget namn. Anmälan om deltagande ska göras till Acando senast kl den 13 maj Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller registreringsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan kan göras per post till Acando AB, Box 5528, Stockholm, per telefon på eller direkt på hemsidan: Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna insändas före stämman. Rapportdatum 2008 Delårsrapport januari juni augusti 2008 Delårsrapport januari september oktober 2008 Bokslutskommuniké för februari 2009 Detta är Acando Acandos organisation Vd har ordet Marknad Kunduppdrag Kunduppdrag Länsförsäkringar Länsförsäkringar Stockholm Strategi Kunduppdrag Altia Strategiska partners Kunduppdrag Landstingsarkivet Acandos erbjudande Kunduppdrag Stena Line Kunduppdrag Scania Omni Medarbetare Miljö Samtal Samtal med analytiker och medarbetare Risker och möjligheter 5-årsöversikt Aktien Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Eget kapital koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderbolaget Balansräkning moderbolaget Eget kapital moderbolaget Kassaflödesanalys moderbolaget Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Bolagsstyrning Styrelsen Koncernledningen Adresser

5 PASSION FOR IMPROVEMENTS

6 detta är acando Affärsidé Acando är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att Acando utvecklar processer, organisation och IT. Vi förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet drivs av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. Våra kunder ser oss som den lokala och nära partnern i enkla såväl som komplexa åtaganden. Vår kultur bygger på de tre kärnvärdena laganda, passion och resultat skapande, vilket präglar allt vi gör. Acandos vision är att vara ett ledande regionalt konsultföretag för verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Våra partners Acando arbetar som strategisk partner till världens ledande programvaru leverantörer: SAP och Microsoft har Acando medarbetare i sex länder: Danmark Finland Norge Storbritannien Sverige Tyskland Trondheim Oslo Ludvika Västerås Helsingfors Linköping Stockholm Göteborg Köpenhamn Malmö Manchester Hamburg Bremen Düsseldorf Frankfurt Stuttgart 6 München

7 detta är acando Kärnvärden Vår företagskultur präglas av våra kärnvärden laganda, passion och resultatskapande. Laganda: Vi agerar som medspelare internt och tillsammans med kunder och samarbetspartners, och åstadkommer gemensamt förbättringar. Passion: Vi agerar med ett brinnande engagemang och utifrån en stark övertygelse om att förbättra och utveckla, dock alltid med kundens, samarbetspartnerns och varandras bästa för ögonen. Resultatskapande: Kunder och samarbetspartners upplever starkt att vi aldrig ger oss förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta värden för dem. Strategi Acandos strategi baseras på tre fundament som både är företagets ledord och dess egenskaper: helhet, närhet och industrialisering. Med helhet menas att Acando har en bred kompetens- och teknikplattform med specialistkunskap inom kundernas kärn- och stödprocesser samt att Acando kan agera lokalt i de länder där Acando verkar. Detta inkluderar även det faktum att Acando har både management- och IT-konsulter. Närhet innebär att vi strävar efter ett nära samarbete mel lan Acandos och kundens medarbetare samt mellan Acandos medarbetare. Industrialisering handlar om att standardisera processer, metoder, dokumentation och komponenter för att höja kvaliteten och kost nadseffektiviteten i leveransen samt krympa ledtider. Acandos logo är formad som ett lag som arbetar mot ett gemensamt mål. Den orange pricken i slutet står för det gemensamma målet och resultaten som vi uppnår. Kunderna Acandos erbjudande riktar sig till såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Företaget har en stor och väl in arbetad kundbas. Inom det privata näringslivet är bransch segmenten tillverkande industri, läkemedel & medicinteknik samt telekom störst. Bland de största kunderna märks Airbus, Altia, AstraZeneca, DnB NOR, Ericsson, Politiets data og matrielle tjeneste (norska Polisen), TeliaSonera, Vattenfall och Volvo. Leveransområden Affärssystem Business Intelligence IT-lösningar Strategisk IT Verksamhetsutveckling Business Systems IT Solutions Management Consulting Business Intelligence Strategic IT 7

8 Acandos organisation Danmark Leveransområden: Affärssystem (SAP), Business Intelligence och verksamhets utveckling. Största kunderna: NovoNordisk och TeliaSonera. Marknadskommentar: Öresundsregionen är en tillväxtregion. Stark potential genom kontor både i Malmö och Köpen hamn och möjlighet till samverkan. BI och SAP är efterfrågat på marknaden. Finland Leveransområden: Affärssystem (SAP). Största kunderna: Altia, Anglo Nordic och WSOY. Marknadskommentar: Stark efterfrågan inom SAP-området. Kunderna köper, jämfört med övriga länder inom kon cernen, fler projektuppdrag. Norge Leveransområden: Business Intelli gence, IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: Politiets data og matrielltjeneste (norska Polisen), DnB NOR, Helse Midt-Norge IT, Teller, Telenor Telecom Solutions, EMGS, Helse Øst Regionalt helseforetak och Lindbak Retail Systems. Marknadskommentar: Marknads ledande inom offentlig sektor, ett område som investerar och utvecklar sin IT-miljö. Storbritannien Leveransområden: IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Reckitt Benckiser och UCB Celltech. Marknadskommentar: Satsningen på dokument hantering matchar att området just nu växer kraftigt, vilket ger goda tillväxtmöjligheter. Vd: Anders Engdal Vd: Ferhat Kaya Vd: Aasmund Fröseth Vd: Charles Halpin En organisation för nära samarbete Acandos verksamhet bedrivs i sex länder med medarbetare som har ett brett spektrum av kompetenser. För att arbeta effektivt har Acando en platt organisation som gynnar integration mellan leveransområdena och länderna. Nyckelordet för strukturen är samverkan. Koncernledningen är nära verksamheten Koncernledningen består 2008 av sju personer: Lars Wollung, vd och koncern chef. Gunilla Bjerre, vice vd och ansvarig för marknad och kommunikation, kvalitet, intern IT och HR samt två affärsområden i Sverige: Management Consulting och Strategic IT. Christer Norrman, vice vd och ansvarig för försäljning i koncernen samt ansvarig för affärsområdena Danmark, Finland, Storbritannien samt fem affärsområden i Sverige: Business Intelligence, IT Solution East, IT Solution West, Microsoft Dynamics & Infor och SAP. Per Killiner, CFO. Michael Mörchen, vd i Tyskland (Resco). Aasmund Fröseth, vd i Norge. John Karnblad, CTO. Samtliga affärsområden rapporterar direkt till koncernledningen. Detta innebär en platt och bred ledningsstruktur. Inom koncernledningen är samtliga ansvariga för ledarskapet av affärsområdena, men huvud ansvaret per affärsområde är uppdelat på de olika personerna. Acandos organisation 2008 n n Koncernledning Affärsområden utanför Sverige n Svenska affärsområden 8

9 Acandos organisation Samma erbjudande i alla länder Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland utgör egna affärsområden. I Sverige är verksamheten så stor att verksamheten är uppdelad i flera affärsområden. Verksamheten i de olika länderna skiljer sig åt en aning, beroende på fas av uppbyggnad. Erbjudandet gäller i alla sex länder i och med ett gräns överskridande samarbete. Sverige Leveransområden: Affärssystem, Business Intelligence, IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: AstraZeneca, Ericsson, TeliaSonera, Vattenfall och Volvo. Marknadskommentar: Hög förväntad efterfrågan inom samtliga leveransområden. Kompetensmixen med verksamhetskonsulter och ITspecialister tas emot väl på marknaden och ger fördelar mot de mer nischade bolagen. Vd: Lars Wollung Gunilla Bjerre, Aasmund Fröseth, John Karnblad, Per Killiner, Michael Mörchen, Christer Norrman and Lars Wollung, Managing Director and CEO. MD and CEO Tyskland Leveransområden: Affärssystem, Business Intelligence, IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: Airbus, Squaregain, IKEA IT Germany, comdirekt bank och HanseNet Telekommunikation. Marknadskommentar: Stark efterfrågan. Liten storlek på stor marknad vilket ger goda möjlig heter till tillväxt och ökad marknadsandel. Vd: Michael Mörchen Lars Wollung Webmedia, med geografisk närvaro i Estland, Litauen, Serbien och Rumänien, var ett delägt dotterbolag till Acando under 2007, men samtliga aktier såldes den 31 januari Microsoft Dynamics & Infor 9

10 vd har ordet Ett år med tillväxt och internationalisering Vi fortsätter på den inslagna vägen, var mina ord i fjolårets årsredovisning. Acando hade då kommit en bit på vägen mot att bli ett internationellt bolag med kraft att vara en utvald partner till stora och medelstora företag. Det är med stolthet som jag ser tillbaka på 2007 och de steg vi tog i samma riktning och med samma passion och professionalism. Jag har kollegor i sex länder. I vår årsredovisning får du möta en del av dem och en del av de kunder som vi arbetar tillsammans med. Under året som har gått har vi genomfört hundratals projekt med tusentals leveranser. Våra konsulter har haft många, många möten med kunder, kanske du som läser det här har diskuterat processer, systemstöd och rapporter med en eller flera av dem. Timmar har spenderats i intensiva workshopar, med byggande av nya arkitekturer och skräddarsydd systemutveckling. När året är slut sammanfattas dessa gemensamma ansträngningar i ett antal tal. Vi presenterar ett av dem på omslaget: vårt resultat. Men vi lägger också till vad som har skapat denna siffra; team spirit, passion and results eller som vi säger på svenska: laganda, passion och resultatskapande. Så när jag nedan delger vad vi har uppnått under 2007 och vad vi har framför oss, vill jag att läsaren bär med sig även vad som ligger bakom procentsatserna det är ett verk av kollegor. Vad uppnåddes under 2007? Vi gjorde ett gott arbete under Vinsten per aktie ökade med 34 procent, rörelseresultatet förbättrades med 39 procent och ökningen av nettoomsättningen blev 28 procent. Den geografiska expansionen fortsatte med ytterligare tre länder och fyra kontor, och positionen stärktes på befintliga marknader genom följande händelser: Förvärv av bolagen Deva Management Consulting AB och Deva Business Intelligence AB i Sverige, i februari Därigenom förstärktes Acandos position inom verksamhetsutveckling och Business Intelligence. Etablering av ett bolag i Danmark, Köpenhamn, i mars 2007, där en liten vinst uppnåddes i december Under 2008 är målet en dubblering av omsättningen. Etablering i Storbritannien, Manchester, genom förvärv av ett företag under det första kvartalet Verksamhetens storlek har sedan dess fördubblats. Förvärv av ett företag i Norge med kontor i Trondheim och Oslo. Verksamheten är primärt fokuserad på offentlig sektor och består av konsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Ökad omsättning i Finland med 86 procent genom ett antal SAP-åtaganden. Ökad omsättning i Tyskland med 41 procent, och många nya kunder har introducerats. Ökad omsättning i Sverige med 12 procent, vilket innebär att den står för 73 procent av koncernens omsättning. Rörelseresultatet ökade med 30 procent. Under slutet på 2007 fördes en diskussion med övriga ägare i det baltiska företaget AS WMG ( Webmedia ) om bolagets fortsatta ut veckling. Acando och Webmedia har haft ett utmärkt sam arbete under de senaste två åren, men på grund av olika synsätt kring framtidsstrategier tog vi beslutet att avsluta den ägar mässiga kopplingen. Aktierna i AS WMG avyttrades den 31 januari 2008 vilket resulterade i en reavinst om 13 MSEK. Vi ser fortfarande Webmedia som en god partner och tror starkt på nearshore -leveranser, men vi vill också öppna dörren för ytterligare offshore -samarbeten. Som synes, ett år med händelser och siffror att vara stolta över. Tyvärr blev fjärde kvartalet dock en besvikelse ur resultatsynpunkt. Nettoomsättningen ökade visserligen med 28 procent till 404 MSEK (315), men rörelseresultatet minskade med 5 procent till 35 MSEK (43). Resultatförsämringen har flera orsaker. Främst berodde den på att vi inte var tillräckligt effektiva i vår totala säljprocess i Sverige, vilket ledde till oplanerat obelagda konsulter under november och december. Vi lärde av det som har hänt, genomförde åtgärder och trimmade processen under avslutningen av En annan orsak till resultatet var en omfattande utbildningsinsats som gör att vi står starka inför Vilka är drivkrafterna på marknaden? Acando och alla andra företag agerar på en marknad där det är helt avgörande för en verksamhets konkurrenskraft och framgång att ha tillgång till rätt information, om interna och externa skeenden, i rätt tid och att veta vad man ska göra med den. Och för att veta hur man ska agera på informationen måste den sättas i ett sammanhang, med rätt bakgrundsbild, som omvandlar informationen till kunskap, nya insikter och aha-upplevelser. Det är detta perspektiv som ligger till grund för Information Management by Acando. Acandos sätt att arbeta med Information Management syftar till att göra verksamheter informationsdrivna och säkerställa att all verksamhetskritisk information tas tillvara på rätt sätt. Det är inte kopplat till något enskilt affärsområde utan omfattar alla våra leveransområden där olika kompetenser och resurser paketeras och nyttjas beroende på kundens behov. Potentialen i att genom informationshantering öka organisationers kundvärde/servicegrad 10

11 vd har ordet 11

12 vd har ordet och samtidigt effektivisera den interna verksamheten är väsentlig, och kommer att leda till nya affärsmodeller, nya beteendemönster och en spännande samhällsutveckling. Vilka är Acandos övergripande mål? Vårt övergripande mål och vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder identifiera och genomföra verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Detta ska resultera i att vi kan uppnå vårt övergripande finansiella mål som är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. För att vi ska kunna fortsätta att vara ett ledande konsultbolag inom management och IT som kunderna väljer att arbeta med år efter år, så måste vi fortsätta att växa. Vi ska uppnå våra mål genom en omsättningstillväxt utanför Sverige som är minst dubbelt så hög som den i Sverige. God efterfrågan inom leveransområdena Det räcker inte med att växa. Vi måste växa inom de områden som kunderna har behov av. Vi fokuserar därför på leveransområden som förväntas ha god marknadstillväxt. I dag har vi fem leveransområden och vi ser en god efterfrågan och utveckling inom samtliga: Efterfrågan inom leveransområdena verksamhetsutveckling och strategisk IT drivs bland annat av konsolideringsbehoven vid sammanslagningar samt en alltmer komplicerad sourcing av IT-tjänster. De allt hårdare kraven på att IT-investeringar ska leverera mätbara verksamhetsförbättringar bidrar också till ökad efterfrågan. Vidare bedriver kunderna ständiga effektiviseringsarbeten och anlitar verksamhetskonsulter för att bli mer konkurrenskraftiga. Efterfrågan inom leveransområdet affärssystem drivs av kundernas krav på kostnadseffektivitet. Vi ser en allt högre grad av acceptans för standardiserade arbetsflöden som kan realiseras med standardsystem. Dessutom drivs utvecklingen på marknaden av SAP och Microsoft. De är strategiska partners till oss i ett framgångsrikt samarbete. Leveransområdet Business Intelligence är ett av de områden som förväntas ha den högsta tillväxten i konsultbranschen. Kundernas behov av att säkerställa att korrekt beslutsunderlag snabbt når rätt beslutsfattare är tillväxtens bränsle. Acandos största leveransområde IT-lösningar, som utvecklar skräddarsydda IT-lösningar, har också en stark efterfrågan. Denna styrs av de stora konkurrensfördelar som effektiva ITlösningar ger kunderna i en alltmer informationscentrerad, snabbrörlig samt global affärs- och samhällsutveckling. Vilka är Acandos största utmaningar? Den i särklass största utmaningen är att skapa en attraktiv arbetsplats för att behålla och attrahera marknadens bästa konsulter. Det råder brist på erfarna specialister på arbetsmarknaden och rörligheten är hög. Vi måste därför bli ännu bättre på att erbjuda våra medarbetare stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bra kompetensutveckling och goda framtidsutsikter. Under 2008 inför vi en mer strukturerad modell för kompetensutveckling där medarbetarna tydligare ser sina personliga utvecklingsvägar. Vi arbetar dessutom aktivt med vår egen ledarutveckling och medarbetarnas möjligheter till effektiv intern kompetensöverföring. Hur ser framtiden ut? I början på 2008 kan vi inte se någon avmattning i efterfrågan på våra tjänster. Kundernas IT-budgetar för 2008 ligger fast. Den bästa bedömning vi kan göra just nu är att efterfrågan 2008 kommer att bli lika bra som under Vi ser fram emot att fortsätta på vår inslagna väg och agera som ett växande internationellt management- och IT-konsultbolag tillsammans med våra kunder. När marknaden och kunderna förändras kommer vi att agera på detta med lyhördhet och god anpassningsförmåga. Dessa är två av våra viktigaste egenskaper och dem har vi med oss i projekten med kunderna under de tusentals möten som skapar 2008, kundernas verksamhetsförbättringar och vårt resultat. Lars Wollung Vd Acando 12

13 marknad Informationen avgör slaget på marknaden Marknaden för Acandos tjänster visade en god utveckling under Efterfrågan var stark inom samtliga leveransområden och geografiska marknader. Trots signalerna om en långsammare global ekonomisk tillväxt, som mot slutet av 2007 blev allt tydligare, räknar Acando med fortsatt god efterfrågan under Marknadsutvecklingen och kundernas efterfrågan på Acandos tjänster och lösningar var god under Nettoomsättningen ökade med 28 procent, jämfört med motsvarande period 2006, till MSEK (1 049) för hela koncernen. Verksamheten i Sverige stod för 73 procent av koncernens totala omsättning under Verk sam heterna i Danmark och England har varit un der uppbyggnad under året, varför stort fokus lagts på tillväxt och etablering. Detta har»marknadsutvecklingen re sul terat i negativt resultat och kundernas efterfrågan i Danmark. Båda länderna på Acandos tjänster och förväntas bidra positivt till lösningar var god under koncernens rörelsevinst un der «Marknadsläge Vid början av 2008 är Acandos tjänster efterfrågade inom samtliga leveransområden och geografiska marknader. Kundföretagen är stabila och har för närvarande ett större problem med kompetensbrist än med globala konjunktursignaler. Kundernas efterfrågan på IT-specialister och managementkonsulter är större än vad branschen klarar av att leverera. Särskilt tydligt är detta inom affärs system, beslutsstöd, avancerad informationshantering samt affärs- och systemintegration. Bristen på högutbildade och erfarna IT- och managementkonsulter är inte ett isolerat problem i de länder där Acando verkar, utan är påtaglig i stora delar av världen. I analysföretaget Gartners rap port Making the Difference: The 2008 CIO Agenda, utgiven 23 janu ari 2008, säger endast 27 procent av de tillfrågade IT-cheferna (CIO:er), från 33 olika länder, att de har tillräckligt med kompetens för att hantera verksamhetens kommande utmaningar. Marknadsbeskrivning Acandos marknad består av företag och offentliga organisationer. Cirka 20 procent av kunderna finns inom den offentliga sektorn, övriga är företag i näringslivet. Av dessa är de flesta stora internationella företag med fler än 500 anställda och många av dem har verksamhet i flera europeiska länder. Acandos största branschsegment är tillverkande industri, offent lig sektor och läkemedel & medicinteknik. Några av företagets största kunder finns inom fordonsindustrin (bland annat Volvo och Scania), flygplanstillverkning (bland annat Airbus), tele komindustrin (till exempel Ericsson) och läkemedelsindustrin (bland annat AstraZeneca). Acando konkurrerar i första hand med de stora internationella konsultföretagen som kan erbjuda en liknande kompetensmix som Acando med både IT- och managementkonsulter. Bland konkurrenterna finns även regionala och lokala konsultföretag. Dessa är i huvudsak nischaktörer som saknar Acandos bredd, kompetensmix och kapacitet att arbeta med kundernas kärn- och stödprocesser och med lokala resurser i sex länder. Acando konkurrerar med dessa aktörer inom vissa avgränsade leveransområden eller geografiska marknader. En annan typ av konkurrens kommer från bemanningsföretag, internationella och lokala, som på senare tid breddat sitt tjänsteutbud och nu även hyr ut alltmer avancerade IT- och verksamhetskonsulter. Acando har en bred kundbas och har samarbetat i många år med de flesta kunder, i vissa fall ända upp till år. En generell trend på marknaden är att företag och organisationer successivt minskar antalet leverantörer och ramavtalspartners för att istället knyta ett fåtal närmare till sig. Skälet är att kunderna vill uppnå högre kostnadseffektivitet, flexibilitet och lojalitet i samarbetet. Acandos strategi tar fasta på denna utveckling och bolaget har därför lyckats väl i marknadens omsvängning, med ett stort antal nytecknade ramavtal. Drivkrafter och trender Information som smörjmedel och bränsle IT ingår i dag överallt i företagens och organisationernas värdekedjor. Tidigare användes IT mest till att automatisera produktion och administrativa processer. I dag är IT en av alla delar i en produkts eller tjänsts länkar, med allt från produktutveckling, inköp, marknadsföring och uppföljning av kunder och marknad. Den här utvecklingen kräver både kunskap om, och lösningar för, integration av processer och system genom hela värdekedjan. Affärs- och systemintegration är en av Acandos kärnkompetenser och företaget har länge haft en ledande position inom integrationslösningar. Information är vår tids hårdvaluta, och slaget om marknaden handlar om att fånga affärskritisk information i tid och att veta hur informationen ska hanteras på bästa sätt. Men samtidigt som informationstillgängligheten förbättras med teknikens och IT-nätverkens hjälp, så växer även informationsmängden liksom mängden vilseledande, ostrukturerad och felaktig information. Därför blir det allt svårare att hitta rätt information och att hantera den korrekt. Behovet av värdeskap ande information skapar stor efterfrågetillväxt inom Acandos leveransområden. Det är också denna drivkraft som lett fram till det nylanserade Information Management 13

14 Marknad 14

15 Marknad by Acando som syftar till att ge kunderna verktyg och kunskap som inte bara hjälper dem att hitta adekvat information enkelt och effektivt, utan också säkerställer att organisationen agerar snabbt och förnuftigt på den. Kontinuerlig förbättring av affärs- och arbetsprocesser Kundernas behov av att öka effektiviseringen och automatiseringen av industriella och administrativa processer är en av marknadens tidlösa»information är vår tids drivkrafter. Det är en ständigt pågående utvecklings- marknaden handlar om att hårdvaluta, och slaget om process där IT och ny kunskap kan bidra till att trimma fånga affärskritisk information i tid och att veta hur verksamheten ytterligare. Detta för att till exempel informationen ska hanteras sänka kostnader, förbättra på bästa sätt.«produktutveckling och kvalitet eller hantera kunderna bättre. Acandos koncept Lean Administration adresserar kundernas behov av att etablera rutiner och system som garanterar en kontinuerlig förbättringsprocess. Konceptet bygger till stor del på Toyotas kaizen-tänk som syftar till att åstadkomma mer med färre resurser. Det handlar om att eliminera resursslöseri, glapp i värdekedjan och att kontinuerligt förbättra affärsprocesserna i små portioner. Supply Chain Management, SCM, är ett område som tar sikte på att effektivisera flödet av pengar, varor och information i hela värdekedjan från tillverkare till slutkund. Efterfrågan på SCM-lösningar och tjänster är fortsatt mycket stark och tillhör några av marknadens högsta prioriteringar. Företagssammanslagningar kräver integration och konsolidering Marknadens behov av affärssystemkompetens är mycket stor. Den starka efterfrågan beror bland annat på att det var cirka åtta år sedan många företag och organisationer senast gjorde stora investeringar i sina affärssystem för att säkra dem mot den så kallade millenniebuggen. Följaktligen byter nu många sina system eller uppgraderar och moderniserar dem. Efterfrågetillväxten beräknas vara hög i ytterligare tre till fem år. Acando arbetar med affärssystem från SAP, Microsoft och Infor. Vågen av företagssammanslagningar, som fortfarande är stark, skapar behov av att integrera affärsprocesser och underliggande system samt konsolidera affärssystem när olika verksamheter slås samman. Den ökande efterfrågan på integrationslösningar beror också på marknadens behov av att koppla samman olika datakällor för att öka informationstillgängligheten. Syftet är att gå mot realtidssamhället och skaffa sig informationsövertag på marknaden eller att öka effektiviteten och kvaliteten genom bättre analys- och beslutsprocesser. Detta kräver ofta verksamhetsförändringar och komplex integration av system och processer över olika tekniska plattformar. Beslutsstöd är hetare än någonsin Marknadens intresse för beslutsstöd har varit starkt under en längre tid, men under 2007 ökade efterfrågan och branschens fokusering på området markant. I början på oktober besökte Microsofts CEO, Steve Ballmer, Stockholm för att lansera företagets nya BI-plattform. Några dagar senare gick SAP ut med nyheten att de ville förvärva Business Objects, vilket skulle bli en av SAP:s största företagsaffärer någonsin. Tidigare under 2007 köpte Oracle beslutsstödsföretaget Hyperion och i början på november blev det känt att IBM ville ta över Cognos, en affär som avslutades 31 januari Branschen konsoliderar och integrerar sina lösningar och verksamheter. Och Microsoft satsar på att göra beslutsstöd tillgängligt för alla. Utvecklingen beror på att marknaden för beslutsstöd mognat. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att samla, integrera och hantera stora mängder data på ett effektivt, lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt. Användarnas höga IT-mognad gör också att beslutsstöd kan spridas till en större användargrupp jämfört med tidigare då dessa system mest var avsedda för analytiker, controllers och andra experter. Många andra faktorer spelar också in i det nyvaknade intresset. Den lavinartade tillväxten och lagringen av information både kräver och gynnar beslutsstöd. Ju mer information som finns, desto mer intressanta svar och resultat kan man rätt hanterat få fram i ett beslutsstöd. Acando ligger långt framme inom området och hjälper företag och organisationer med allt från analys av behov och möjligheter samt förändringsledning till utveckling och införande av beslutsstöd. Sociala applikationer och tjänstefiering ökar flexibilitet och kreativitet Web 2.0 är det nya inneordet. Det omfattar teknik och koncept för tjänster där användarna själva skapar innehållet. Läsarna skriver, tittarna filmar och musikälskarna musicerar. Internet har med bredbandsutbyggnadens hjälp slutligen blivit den virtuella scenen där alla får pröva sina talanger. Även Gartner lyfter fram Web 2.0 som en mycket viktig teknisk och social utvecklingstrend som får allt större betydelse för företag och organisationer. Tekniken ger nya 15

16 Marknad möjligheter att skapa och underhålla kundrelationer samt att effektivisera och skapa mer flexibla samarbeten internt i organisationer och i andra affärsrelationer. Tjänsteorienterad arkitektur, SOA (Service Oriented Architecture), är också en viktig drivkraft. SOA tillhör en av Gartners tio viktigaste tekniktrender för Tekniken gör det bland annat möjligt att erbjuda applikationer och information som tjänster, där tjänsterna är väldefinierade, självständiga och oberoende av sin omgivning och IT-miljö. SOA ger helt nya möjligheter att paketera och återanvända informationstjänster utifrån en kontinuerligt växande tjänsteportfölj av såväl affärstjänster som IT-relaterade tjänster. Det är relativt enkelt att addera och integrera nya tjänster och lösningar i denna arkitektur. Resultatet blir snabbare och flexiblare processer och erbjudanden som är framdrivna från ett kundperspektiv snarare än ett internt produktionsperspektiv. Det gör SOA till en optimal plattform för företag som vill tjänstefiera sina produkter och lösningar, vilket är en stark trend i dag. Acando har lång erfarenhet av tjänsteorienterad arkitektur och arbetar med en rad tjänster kring SOA. Andra vågen för 24-timmarsmyndigheten Inom den offentliga sektorn har efterfrågan på tjänster och lösningar för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten åter skjutit fart. Bland annat handlar det om att skapa webbaserade självservicetjänster på Internet där medborgarna på egen hand kan skaffa sig information eller hantera registreringar och personliga konton. För Acandos del innebär det bland annat ökad efterfrågan på tjänster och lösningar för effektiv dokument- och ärendehantering, integration och avancerade informationsportaler. Beslutsstöd i topp hos Gartner Analysföretaget Gartner släppte den 23 januari, 2008, rapporten Making the Difference: The 2008 CIO Agenda. Rapporten är en av de mest omfattande undersökningarna av företags prioriteringar samt deras planerade förbättringsoch IT-strategier de kommande tre åren. Den bygger på intervjuer med cirka IT-chefer (CIO:er) i 33 länder och 23 olika branscher. I denna framgår att beslutsstöd och affärssystem är företagens viktigaste tekniska prioriteringar under de närmaste åren. Men också att dessa investeringar får störst betydelse för förbättringsarbetet och möjligheten att stärka konkurrenskraften. De tio viktigaste teknikprioriteringarna: 1. Affärsanalys och beslutsstöd 2. Affärssystem, inklusive CRM och liknande affärsapplikationer 3. Konsolidera servrar och lagringssystem 4. Modernisera gamla slutna system 5. Teknisk infrastruktur 6. Säkerhet 7. Nätverk, röst och datahantering 8. Program som utökar samarbete 9. Dokumenthantering 10. Tjänsteorienterade arkitekturer, SOA och SOBA De tio viktigaste verksamhetsprioriteringarna: 1. Förbättring av processer 2. Attrahera och behålla nya kunder 3. Skapa nya produkter och tjänster 4. Expandera till nya marknader 5. Sänka kostnaderna 6. Öka arbetskraftens effektivitet 7. Utöka dagens kundrelationer 8. Öka användningen av information och analyser 9. Nå kunder och marknader effektivare 10. Köpa nya företag 16

17 KUNDUPPDRAG länsförsäkringar stockholm Säkrare beslut på Länsförsäkringar med nytt beslutsstöd Länsförsäkringar Stockholm har med Acandos hjälp infört en ny modell för verksamhetsstyrning och ett nytt beslutsstöd. Den nya lösningen ger företaget en tydligare och mer korrekt helhetsbild av verksamheten. Detta leder bland annat till snabbare och säkrare beslut samt högre effektivitet och lönsamhet. Med den nya verksamhetsmodellen och beslutsstödet får vi hela sanningen och en gemensam bild av verksamheten, mot den tidigare utspridda och suddiga bilden. Det gör att vi kan agera snabbare med säkrare beslutsunderlag och att vi kan fokusera på rätt saker som ger bäst lönsamhet, säger Michael Lundin, CFO på Länsförsäkringar Stockholm. Lång resa från produktfokus till kundfokus År 1844 grundades Stockholms Läns Brandstodsbolag och Stockholms Stads Brandstodsbolag. Hundratjugosju år senare, 1971, gick bolagen ihop under namnet Länsförsäkringar Stockholm och 1998 fusionerades bolaget med Wasa. Länsförsäkringar är ensamt om att erbjuda sak- och livförsäkringar samt bank- och fondförvaltning under ett och samma tak. I många år har företaget toppat listorna när andelen nöjda kunder i bolag inom finans- och försäkringsbranschen har mätts. Länsförsäkringar Stockholm har dock inte styrt och organiserat verksamheten utifrån kunderna, utan haft produkterna som utgångspunkt för verksamhetsstyrningen. De har bevisligen lyckats hålla kunderna nöjda ändå, men styrningen har varit ineffektiv och överblicken har saknats. För tre år sedan tillsattes en ny ledning som sjösatte en ny strategi, i vilken organisationen och verksamhetsstyrningen formas efter kundstrukturen och kundbehoven istället för produkterna. Detta innebär att beslutskraften behöver decentraliseras och flyttas närmare kunderna, vilket ställer krav på bättre beslutsstöd. Den nya strategin tar sikte på tillväxt, i motsats till, som tidigare, åtstramning och kostnadsreduktion. Vi har styrt och kostnadsberäknat verksamheten på traditionellt sätt där man i försäkringsbranschen oftast stöper verksamhetsmodellen efter produkterna. Det låter kanske enkelt, men det är en mycket stor omställning att gå från produktfokus till kundfokus. Den resan startade vi för tre år sedan och vi är ännu inte framme, förklarar Michael Lundin. Michael Lundin berättar att styr- och nyckeltalen till stor del baserades på den obligatoriska redovisningen som följer Finansinspektionens krav. Denna består bland annat av kvartals- och års- 17

18 kunduppdrag länsförsäkringar stockholm bokslut samt traditionella nyckeltal för försäkringsbranschen som skadeprocent, driftskostnadsprocent och totalkostnadsprocent. Nya nyckeltal ger bättre vägledning Acando anlitades i samband med att den nya strategin skulle förverkligas. Det första uppdraget bestod i att göra en så kallad screening där konsulterna stämde av den nya strategin mot verksamhetens befintliga struktur och styrning. I praktiken innebär en screening att vi intervjuar medarbetarna och analyserar verksamhetsmodellen för att ta reda på vad som krävs för att förverkliga strategier och mål. Hos Länsförsäkringar Stockholm djupintervjuade vi 150 av företagets cirka 600 medarbetare, berättar Lars Rosengren, kundansvarig för Länsförsäkringar Stockholm på Acando. Acandos screening resulterade i en plan för hur en ny modell för verksamhetsstyrning skulle utvecklas. Modellen innehåller bland annat nya styrmetoder, ny modell för nyckeltalsberäkning och uppföljning samt nytt webbaserat beslutsstöd. I nästa steg kartlade och kostnadsberäknade vi, tillsammans med Acando, alla processer. Detta har gett oss en helt ny och fullständig bild av verksamheten där vi tydligt ser vad varje delprocess består av och kostar samt vilka ledtider och flaskhalsar som finns. Nu har vi en mycket bättre uppfattning om hur vi ska skapa högre lönsamhet och tillväxt samt vilka våra mest prioriterade förbättringsområden är, konstaterar Michael Lundin. Metoden för nyckeltalsberäkning som Acando hjälpt Länsförsäkringar Stockholm att införa är en så kallad ABC-modell som bygger på aktivitetsbaserad kostnadsfördelning. Den går ut på att beräkna varje steg i en process för att bättre kunna mäta effektiviteten och den verkliga kostnaden för till exempel en produkt eller en kund. Vi får en djupare förståelse för hur lönsamheten, riskprofilen och effektiviteten ser ut i olika affärer, kund- och produktgrupper. Fakta Länsförsäkringar Länsförsäkringar Stockholm ingår i Länsförsäkringsgruppen som ett av 24 lokala, självständiga och kundägda länsbolag. Företaget är marknadsledande i Sverige på sakförsäkringar. Inom försäkringssparande och livförsäkring är man sjätte största bolag. Fondbolaget är den femte största aktören på fondmarknaden. Tillsammans äger länsbolagen Länsförsäkringar AB där man samlat gemensamma service- och utvecklingsprojekt. Här bedrivs bank-, fond- och kapitalförvaltning, livförsäkring, industriförsäkring, trafikförsäkring samt djur- och grödaförsäkring i separata produktbolag. Det ger oss möjlighet att fokusera rätt i förbättringsarbetet, poängterar Michael Lundin. En enda gemensam sanning I processkartläggningen definierades också nya roller, processägare och beslutsfattare kring olika frågor. Syftet är att omforma processerna mot ett tydligt mål- och kundfokus samt ett mer kraftfullt och snabbare beslutsfattande. Målsättningen är att realisera en ny affärsplaneringsmodell med fokus på ett fåtal mål samt med snabbare och mer korrekt uppföljning för att därmed få bättre måluppfyllelse, menar Michael Lundin. Den nya modellen gör det möjligt att räkna baklänges för att komma fram till hur målen ska uppnås. Till exempel kan man enkelt räkna fram vilka aktiviteter, på detaljnivå, som krävs för att nå målet om att skaffa ett visst antal nya kunder på ett år, säger Lars Rosengren. Det nya beslutsstödet består av en helintegrerad lösning med nytt datalager samt mjukvarulösningar för analyser och rapporter. Till datalagret hämtas information från bland annat affärs-, produkt- och CRM-system samt externa källor. Här finns historisk data som sträcker sig flera år tillbaka, vilket ger statistik till prognoser och budgetberäkningar och möjliggör trend- och riskanalyser. Lösningen kommer att användas av alla chefer, verksamhetsutvecklare, produktspecialister och controllers. Tidigare var det bara controllers som räknade fram nyckeltalen och producerade rapporterna. De använde sina personligt utformade metoder. Följaktligen hade vi många olika och subjektiva beskrivningar av verksamheten, med olika nyckeltal och slutsatser. Nu har vi en enda gemensam sanning för hela verksamheten, frikopplad från personliga metoder och subjektivitet. Det gör det betydligt lättare att fatta bra beslut och att vara handlingskraftig, understryker Michael Lundin. Nära och öppet samarbete ger långsiktiga resultat Länsförsäkringar Stockholm och Acando har samarbetat i drygt två år. Michael Lundin tror att samarbetet fortsätter även efter att den nya verksamhetsmodellen och beslutsstödet är fullständigt infört. Acando har en bra kompetensmix med god kunskap om både verksamhetsutveckling och IT, vilket vi ser som en stor fördel. Dessutom är inte kompetensen och den hjälp vi får personberoende, vilket förstärker flexibiliteten och tillgängligheten. Dialogen är öppen och ärlig och vi ser Acando som en nära och långsiktig samarbetspartner, säger Michael Lundin. Källa: Länsförsäkringar Stockholms hemsida. 18

19 KUNDUPPDRAG länsförsäkringar stockholm Det är enklare att genomföra förbättringar på rätt ställe när man har fakta om vad som är lönsamt och vad som är mindre lönsamt. Mikael Lundin, CFO på Länsförsäkringar Stockholm, och hans kollegor har sett över företagets processer tillsammans med Acando och nu har bolaget en klar bild av sin verksamhet och vet vad de ska fokusera på. 19

20 Strategi Strategin ger kundnära och ledande kompetens Under de senaste åren har kundernas behov av konsulttjänster förändrats. Acando satte 2005 strategin för att bli en stark aktör på denna nya IT-marknad. Sedan dess har Acando haft en omsättningstillväxt på 45 procent årligen och är nu tillräckligt stort och geografiskt väl placerat för att kunna erbjuda kunderna hög kapacitet och god lokal närvaro. IT-branschen har genomgått en förändring under ett antal år. De flesta större kunder föredrar att ha en nära relation och ett långsiktigt samarbete med ett färre antal konsultföretag för att uppnå högre kostnadseffektivitet, flexibilitet och leveranssäkerhet. I gengäld erbjuds de utvalda leverantörerna längre och mer omfattande och intressanta uppdrag. Kunderna utvärderar nu på ett systematiskt sätt konsultföretagens kompetens, leverans- och finansiella kapacitet, kvalitetssystem och framtidsutsikter. Detta ställer högre krav på konsultföretagen att både ha och kunna redovisa ett väloljat inre maskineri med strukturerad kompetens- och kvalitetsutveckling, metodik och verksamhetsstyrning. Acandos strategi borgar för starka relationer Kundernas förändrade inköpsbeteende skapar en ny branschstruktur med två typer av konsultföretag. Den första kategorin utgörs av företag som arbetar i nära partnerskap med kunderna med helhetsåtaganden under lång tid. För att få tillhöra denna minskande skara företag krävs hög leveranskapacitet, bred kompetens, geografisk täckning samt en stabil verksamhet och ekonomi. Den andra kategorin utgörs av företag som är underkonsulter till den första kategorin. De är ofta mindre specialistbolag eller breda och kostnadseffektiva mäklarföretag av konsultresurser. Acando tillhör den första kategorin konsultföretag. Det innebär att Acando är och ska fortsätta vara en av få strategiska konsultpartners, inom verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik, till kunderna. Strategin kräver fortsatt utveckling av leveranskapacitet och internationalisering samt vidareutveckling av strukturkapital och kvalitetssystem. Acandos strategi baseras på tre fundament som både är företagets ledord och dess egenskaper: helhet, närhet och industrialisering. Helhet Acando kan tillhandahålla helhet i varje enskilt projekt, med en bred kompetensbas av management- och IT- konsulter som finns lokalt, nära kunderna. Dessa konsulter har erfarenhet från och djup kunskap om kundernas kritiska affärsprocesser som försäljning, inköp, produktion, logistik, produktutveckling, ekonomisk styrning och human resources (HR). I Acandos definition av helhet ingår även att kunna erbjuda kunderna kompetens och lösningar på en allsidig teknik- och lösningsplattform. Därför har företaget ingått partnerskap med flera av marknadens ledande teknikleverantörer som SAP och Microsoft med flera. Stärkt helhet under 2007 Under 2007 togs ett antal initiativ till en förstärkning av helheten. Acando blev ett mer internationellt bolag med förvärv av bolag i Norge och Storbritannien samt etablering i Danmark. Acando har alltid haft ett starkt SAP-fokus med marknadsledande kompetens och en gedigen konsultstyrka, i dagsläget cirka 250 SAP-konsulter. Under 2007 gjordes en stor satsning på Microsoftplattformen genom en förstärkning med ett stort antal Microsoft-certifierade konsulter. Det innebär att Acandos Microsoftkapacitet nu överstiger 300 konsulter, vilket är ett strategiskt viktigt steg inför framtiden. Inte minst då det blir allt viktigare att ha hög kompetens på flera teknikplattformar för att kunna skapa integrerade affärskritiska systemlösningar som bygger på flera teknologier. Satsningen på lösningar för informationshantering och Business Intelligence ökade starkt under året, dels kompetensmässigt och organiskt, dels genom förvärv av bolagen Deva Management Consulting AB och Deva Business Intelligence AB i Stockholm. Acando har också haft god tillväxt, med cirka 40 procent, inom leveransområdet strategisk IT, vilket visar på ett starkt marknadsbehov av expertis inom skapandet av verksamhetsstyrda och effektiva IT-organisationer och IT-landskap. 20

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

INNEHÅLL INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA Årsredovisning 2004 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD-intervju 8 Vad BTS erbjuder 10 Kunder 12 Kundcase 16 BTS tillväxt och lönsamhet 18 Marknadsöversikt 20 BTS i världen 24 How to Use

Läs mer