+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn"

Transkript

1 ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007

2 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag baserat i Manchester, Storbritannien. IQ Consulting tillhandahåller management och IT-lösningar till globala kunder inom regulatoriska branscher. Motiveringen till förvärvet var att stärka positionen inom kundsegmenten läkemedelstjänster och bank & finans, samt inom ärende- och dokumenthan tering. Förvärv av stark BI-aktör Acando köpte Deva Management Consulting i Sverige med 20 medarbetare och stärkte ställningen inom Business Intelligence och verksamhetsutveckling. I och med förvärvet tog Acando en ledande position som BI-aktör i Sverige med en stark bas på stockholmsmarknaden. Deva var silverpartner med SAS Institute med spetskompetens kring SAS Institutes lösningar, speciellt inom CPM (Corporate Performance Management). Nyckeltal +28% Nettoomsättningen uppgick till MSEK +39% Rörelseresultatet uppgick till 102 MSEK MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat per aktie, SEK 1,33 0,99 0,77 0,61 3,47 Etablering i Köpenhamn Acando startade ett nytt bolag i Danmark med målet att ha 10 till 15 högt kvalificerade konsulter anställda inom de första 12 månaderna och generera en tvåsiffrig miljon omsättning. Motiveringen var ett behov hos de internationella kunderna att Acando även ska finnas på plats i Danmark. Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK

3 2007 Finansiella mål och utdelningspolicy Acandos övergripande finansiella mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende maximal skuldsättningsgrad samt minsta tillgängliga likviditet. Den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel av koncernens redovisade resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38,8 MSEK. +106% Antalet medarbetare har ökat från 536 till på 24 månader En tredjedel av kakan till aktieägarna. Förvärv av verksamhet med 16 SAP-konsulter i Hamburg Acando tecknade avtal med Tieto- Enator om att överta ett antal konsulter i Hamburg samt de kundavtal som dessa konsulter arbetar med. Konsulterna är specialiserade inom affärssystemet SAP. Anställningskontrakt tecknades med 16 konsulter. Förvärv av Abeo i Norge Acando förvärvade norska Abeo och stärkte ställningen som ett ledande IT- och managementkonsultföretag. Abeo har medarbetare med erfarenhet och kunskap inom strategi, projektledning, arkitektur, integration och systemutveckling. Motiveringen till för värvet var Abeos starka kompetens inom offent lig sektor och Microsoft samt att Abeo kompletterar Acando med sin geografiska närvaro. Resultat per aktie, SEK 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3, Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång Acando sålde samtliga aktier i AS WMG ( Webmedia ) Acando och övriga aktieägare i Webmedia har haft olika syn på den framtida strategin för Webmedia och på hur bolaget ska vidareutvecklas. Därför har parterna kommit överens om att avsluta den ägarmässiga kopplingen och fokusera på det operativa affärssamarbetet. Acando köpte tillbaka aktier Med stöd av styrelsens beslut i enlighet med årsstämmans bemyndigande, har bolaget under februari och mars 2008 återköpt aktier av serie B för totalt knappt 30 MSEK.

4 Årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 19 maj 2008 kl i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 13 maj De aktieägare som låtit för valtarregistrera sina aktier, måste i god tid se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade hos VPC i eget namn. Anmälan om deltagande ska göras till Acando senast kl den 13 maj Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller registreringsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan kan göras per post till Acando AB, Box 5528, Stockholm, per telefon på eller direkt på hemsidan: Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna insändas före stämman. Rapportdatum 2008 Delårsrapport januari juni augusti 2008 Delårsrapport januari september oktober 2008 Bokslutskommuniké för februari 2009 Detta är Acando Acandos organisation Vd har ordet Marknad Kunduppdrag Kunduppdrag Länsförsäkringar Länsförsäkringar Stockholm Strategi Kunduppdrag Altia Strategiska partners Kunduppdrag Landstingsarkivet Acandos erbjudande Kunduppdrag Stena Line Kunduppdrag Scania Omni Medarbetare Miljö Samtal Samtal med analytiker och medarbetare Risker och möjligheter 5-årsöversikt Aktien Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Eget kapital koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderbolaget Balansräkning moderbolaget Eget kapital moderbolaget Kassaflödesanalys moderbolaget Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Bolagsstyrning Styrelsen Koncernledningen Adresser

5 PASSION FOR IMPROVEMENTS

6 detta är acando Affärsidé Acando är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att Acando utvecklar processer, organisation och IT. Vi förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet drivs av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. Våra kunder ser oss som den lokala och nära partnern i enkla såväl som komplexa åtaganden. Vår kultur bygger på de tre kärnvärdena laganda, passion och resultat skapande, vilket präglar allt vi gör. Acandos vision är att vara ett ledande regionalt konsultföretag för verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Våra partners Acando arbetar som strategisk partner till världens ledande programvaru leverantörer: SAP och Microsoft har Acando medarbetare i sex länder: Danmark Finland Norge Storbritannien Sverige Tyskland Trondheim Oslo Ludvika Västerås Helsingfors Linköping Stockholm Göteborg Köpenhamn Malmö Manchester Hamburg Bremen Düsseldorf Frankfurt Stuttgart 6 München

7 detta är acando Kärnvärden Vår företagskultur präglas av våra kärnvärden laganda, passion och resultatskapande. Laganda: Vi agerar som medspelare internt och tillsammans med kunder och samarbetspartners, och åstadkommer gemensamt förbättringar. Passion: Vi agerar med ett brinnande engagemang och utifrån en stark övertygelse om att förbättra och utveckla, dock alltid med kundens, samarbetspartnerns och varandras bästa för ögonen. Resultatskapande: Kunder och samarbetspartners upplever starkt att vi aldrig ger oss förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta värden för dem. Strategi Acandos strategi baseras på tre fundament som både är företagets ledord och dess egenskaper: helhet, närhet och industrialisering. Med helhet menas att Acando har en bred kompetens- och teknikplattform med specialistkunskap inom kundernas kärn- och stödprocesser samt att Acando kan agera lokalt i de länder där Acando verkar. Detta inkluderar även det faktum att Acando har både management- och IT-konsulter. Närhet innebär att vi strävar efter ett nära samarbete mel lan Acandos och kundens medarbetare samt mellan Acandos medarbetare. Industrialisering handlar om att standardisera processer, metoder, dokumentation och komponenter för att höja kvaliteten och kost nadseffektiviteten i leveransen samt krympa ledtider. Acandos logo är formad som ett lag som arbetar mot ett gemensamt mål. Den orange pricken i slutet står för det gemensamma målet och resultaten som vi uppnår. Kunderna Acandos erbjudande riktar sig till såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Företaget har en stor och väl in arbetad kundbas. Inom det privata näringslivet är bransch segmenten tillverkande industri, läkemedel & medicinteknik samt telekom störst. Bland de största kunderna märks Airbus, Altia, AstraZeneca, DnB NOR, Ericsson, Politiets data og matrielle tjeneste (norska Polisen), TeliaSonera, Vattenfall och Volvo. Leveransområden Affärssystem Business Intelligence IT-lösningar Strategisk IT Verksamhetsutveckling Business Systems IT Solutions Management Consulting Business Intelligence Strategic IT 7

8 Acandos organisation Danmark Leveransområden: Affärssystem (SAP), Business Intelligence och verksamhets utveckling. Största kunderna: NovoNordisk och TeliaSonera. Marknadskommentar: Öresundsregionen är en tillväxtregion. Stark potential genom kontor både i Malmö och Köpen hamn och möjlighet till samverkan. BI och SAP är efterfrågat på marknaden. Finland Leveransområden: Affärssystem (SAP). Största kunderna: Altia, Anglo Nordic och WSOY. Marknadskommentar: Stark efterfrågan inom SAP-området. Kunderna köper, jämfört med övriga länder inom kon cernen, fler projektuppdrag. Norge Leveransområden: Business Intelli gence, IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: Politiets data og matrielltjeneste (norska Polisen), DnB NOR, Helse Midt-Norge IT, Teller, Telenor Telecom Solutions, EMGS, Helse Øst Regionalt helseforetak och Lindbak Retail Systems. Marknadskommentar: Marknads ledande inom offentlig sektor, ett område som investerar och utvecklar sin IT-miljö. Storbritannien Leveransområden: IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Reckitt Benckiser och UCB Celltech. Marknadskommentar: Satsningen på dokument hantering matchar att området just nu växer kraftigt, vilket ger goda tillväxtmöjligheter. Vd: Anders Engdal Vd: Ferhat Kaya Vd: Aasmund Fröseth Vd: Charles Halpin En organisation för nära samarbete Acandos verksamhet bedrivs i sex länder med medarbetare som har ett brett spektrum av kompetenser. För att arbeta effektivt har Acando en platt organisation som gynnar integration mellan leveransområdena och länderna. Nyckelordet för strukturen är samverkan. Koncernledningen är nära verksamheten Koncernledningen består 2008 av sju personer: Lars Wollung, vd och koncern chef. Gunilla Bjerre, vice vd och ansvarig för marknad och kommunikation, kvalitet, intern IT och HR samt två affärsområden i Sverige: Management Consulting och Strategic IT. Christer Norrman, vice vd och ansvarig för försäljning i koncernen samt ansvarig för affärsområdena Danmark, Finland, Storbritannien samt fem affärsområden i Sverige: Business Intelligence, IT Solution East, IT Solution West, Microsoft Dynamics & Infor och SAP. Per Killiner, CFO. Michael Mörchen, vd i Tyskland (Resco). Aasmund Fröseth, vd i Norge. John Karnblad, CTO. Samtliga affärsområden rapporterar direkt till koncernledningen. Detta innebär en platt och bred ledningsstruktur. Inom koncernledningen är samtliga ansvariga för ledarskapet av affärsområdena, men huvud ansvaret per affärsområde är uppdelat på de olika personerna. Acandos organisation 2008 n n Koncernledning Affärsområden utanför Sverige n Svenska affärsområden 8

9 Acandos organisation Samma erbjudande i alla länder Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland utgör egna affärsområden. I Sverige är verksamheten så stor att verksamheten är uppdelad i flera affärsområden. Verksamheten i de olika länderna skiljer sig åt en aning, beroende på fas av uppbyggnad. Erbjudandet gäller i alla sex länder i och med ett gräns överskridande samarbete. Sverige Leveransområden: Affärssystem, Business Intelligence, IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: AstraZeneca, Ericsson, TeliaSonera, Vattenfall och Volvo. Marknadskommentar: Hög förväntad efterfrågan inom samtliga leveransområden. Kompetensmixen med verksamhetskonsulter och ITspecialister tas emot väl på marknaden och ger fördelar mot de mer nischade bolagen. Vd: Lars Wollung Gunilla Bjerre, Aasmund Fröseth, John Karnblad, Per Killiner, Michael Mörchen, Christer Norrman and Lars Wollung, Managing Director and CEO. MD and CEO Tyskland Leveransområden: Affärssystem, Business Intelligence, IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Största kunderna: Airbus, Squaregain, IKEA IT Germany, comdirekt bank och HanseNet Telekommunikation. Marknadskommentar: Stark efterfrågan. Liten storlek på stor marknad vilket ger goda möjlig heter till tillväxt och ökad marknadsandel. Vd: Michael Mörchen Lars Wollung Webmedia, med geografisk närvaro i Estland, Litauen, Serbien och Rumänien, var ett delägt dotterbolag till Acando under 2007, men samtliga aktier såldes den 31 januari Microsoft Dynamics & Infor 9

10 vd har ordet Ett år med tillväxt och internationalisering Vi fortsätter på den inslagna vägen, var mina ord i fjolårets årsredovisning. Acando hade då kommit en bit på vägen mot att bli ett internationellt bolag med kraft att vara en utvald partner till stora och medelstora företag. Det är med stolthet som jag ser tillbaka på 2007 och de steg vi tog i samma riktning och med samma passion och professionalism. Jag har kollegor i sex länder. I vår årsredovisning får du möta en del av dem och en del av de kunder som vi arbetar tillsammans med. Under året som har gått har vi genomfört hundratals projekt med tusentals leveranser. Våra konsulter har haft många, många möten med kunder, kanske du som läser det här har diskuterat processer, systemstöd och rapporter med en eller flera av dem. Timmar har spenderats i intensiva workshopar, med byggande av nya arkitekturer och skräddarsydd systemutveckling. När året är slut sammanfattas dessa gemensamma ansträngningar i ett antal tal. Vi presenterar ett av dem på omslaget: vårt resultat. Men vi lägger också till vad som har skapat denna siffra; team spirit, passion and results eller som vi säger på svenska: laganda, passion och resultatskapande. Så när jag nedan delger vad vi har uppnått under 2007 och vad vi har framför oss, vill jag att läsaren bär med sig även vad som ligger bakom procentsatserna det är ett verk av kollegor. Vad uppnåddes under 2007? Vi gjorde ett gott arbete under Vinsten per aktie ökade med 34 procent, rörelseresultatet förbättrades med 39 procent och ökningen av nettoomsättningen blev 28 procent. Den geografiska expansionen fortsatte med ytterligare tre länder och fyra kontor, och positionen stärktes på befintliga marknader genom följande händelser: Förvärv av bolagen Deva Management Consulting AB och Deva Business Intelligence AB i Sverige, i februari Därigenom förstärktes Acandos position inom verksamhetsutveckling och Business Intelligence. Etablering av ett bolag i Danmark, Köpenhamn, i mars 2007, där en liten vinst uppnåddes i december Under 2008 är målet en dubblering av omsättningen. Etablering i Storbritannien, Manchester, genom förvärv av ett företag under det första kvartalet Verksamhetens storlek har sedan dess fördubblats. Förvärv av ett företag i Norge med kontor i Trondheim och Oslo. Verksamheten är primärt fokuserad på offentlig sektor och består av konsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Ökad omsättning i Finland med 86 procent genom ett antal SAP-åtaganden. Ökad omsättning i Tyskland med 41 procent, och många nya kunder har introducerats. Ökad omsättning i Sverige med 12 procent, vilket innebär att den står för 73 procent av koncernens omsättning. Rörelseresultatet ökade med 30 procent. Under slutet på 2007 fördes en diskussion med övriga ägare i det baltiska företaget AS WMG ( Webmedia ) om bolagets fortsatta ut veckling. Acando och Webmedia har haft ett utmärkt sam arbete under de senaste två åren, men på grund av olika synsätt kring framtidsstrategier tog vi beslutet att avsluta den ägar mässiga kopplingen. Aktierna i AS WMG avyttrades den 31 januari 2008 vilket resulterade i en reavinst om 13 MSEK. Vi ser fortfarande Webmedia som en god partner och tror starkt på nearshore -leveranser, men vi vill också öppna dörren för ytterligare offshore -samarbeten. Som synes, ett år med händelser och siffror att vara stolta över. Tyvärr blev fjärde kvartalet dock en besvikelse ur resultatsynpunkt. Nettoomsättningen ökade visserligen med 28 procent till 404 MSEK (315), men rörelseresultatet minskade med 5 procent till 35 MSEK (43). Resultatförsämringen har flera orsaker. Främst berodde den på att vi inte var tillräckligt effektiva i vår totala säljprocess i Sverige, vilket ledde till oplanerat obelagda konsulter under november och december. Vi lärde av det som har hänt, genomförde åtgärder och trimmade processen under avslutningen av En annan orsak till resultatet var en omfattande utbildningsinsats som gör att vi står starka inför Vilka är drivkrafterna på marknaden? Acando och alla andra företag agerar på en marknad där det är helt avgörande för en verksamhets konkurrenskraft och framgång att ha tillgång till rätt information, om interna och externa skeenden, i rätt tid och att veta vad man ska göra med den. Och för att veta hur man ska agera på informationen måste den sättas i ett sammanhang, med rätt bakgrundsbild, som omvandlar informationen till kunskap, nya insikter och aha-upplevelser. Det är detta perspektiv som ligger till grund för Information Management by Acando. Acandos sätt att arbeta med Information Management syftar till att göra verksamheter informationsdrivna och säkerställa att all verksamhetskritisk information tas tillvara på rätt sätt. Det är inte kopplat till något enskilt affärsområde utan omfattar alla våra leveransområden där olika kompetenser och resurser paketeras och nyttjas beroende på kundens behov. Potentialen i att genom informationshantering öka organisationers kundvärde/servicegrad 10

11 vd har ordet 11

12 vd har ordet och samtidigt effektivisera den interna verksamheten är väsentlig, och kommer att leda till nya affärsmodeller, nya beteendemönster och en spännande samhällsutveckling. Vilka är Acandos övergripande mål? Vårt övergripande mål och vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder identifiera och genomföra verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Detta ska resultera i att vi kan uppnå vårt övergripande finansiella mål som är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. För att vi ska kunna fortsätta att vara ett ledande konsultbolag inom management och IT som kunderna väljer att arbeta med år efter år, så måste vi fortsätta att växa. Vi ska uppnå våra mål genom en omsättningstillväxt utanför Sverige som är minst dubbelt så hög som den i Sverige. God efterfrågan inom leveransområdena Det räcker inte med att växa. Vi måste växa inom de områden som kunderna har behov av. Vi fokuserar därför på leveransområden som förväntas ha god marknadstillväxt. I dag har vi fem leveransområden och vi ser en god efterfrågan och utveckling inom samtliga: Efterfrågan inom leveransområdena verksamhetsutveckling och strategisk IT drivs bland annat av konsolideringsbehoven vid sammanslagningar samt en alltmer komplicerad sourcing av IT-tjänster. De allt hårdare kraven på att IT-investeringar ska leverera mätbara verksamhetsförbättringar bidrar också till ökad efterfrågan. Vidare bedriver kunderna ständiga effektiviseringsarbeten och anlitar verksamhetskonsulter för att bli mer konkurrenskraftiga. Efterfrågan inom leveransområdet affärssystem drivs av kundernas krav på kostnadseffektivitet. Vi ser en allt högre grad av acceptans för standardiserade arbetsflöden som kan realiseras med standardsystem. Dessutom drivs utvecklingen på marknaden av SAP och Microsoft. De är strategiska partners till oss i ett framgångsrikt samarbete. Leveransområdet Business Intelligence är ett av de områden som förväntas ha den högsta tillväxten i konsultbranschen. Kundernas behov av att säkerställa att korrekt beslutsunderlag snabbt når rätt beslutsfattare är tillväxtens bränsle. Acandos största leveransområde IT-lösningar, som utvecklar skräddarsydda IT-lösningar, har också en stark efterfrågan. Denna styrs av de stora konkurrensfördelar som effektiva ITlösningar ger kunderna i en alltmer informationscentrerad, snabbrörlig samt global affärs- och samhällsutveckling. Vilka är Acandos största utmaningar? Den i särklass största utmaningen är att skapa en attraktiv arbetsplats för att behålla och attrahera marknadens bästa konsulter. Det råder brist på erfarna specialister på arbetsmarknaden och rörligheten är hög. Vi måste därför bli ännu bättre på att erbjuda våra medarbetare stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bra kompetensutveckling och goda framtidsutsikter. Under 2008 inför vi en mer strukturerad modell för kompetensutveckling där medarbetarna tydligare ser sina personliga utvecklingsvägar. Vi arbetar dessutom aktivt med vår egen ledarutveckling och medarbetarnas möjligheter till effektiv intern kompetensöverföring. Hur ser framtiden ut? I början på 2008 kan vi inte se någon avmattning i efterfrågan på våra tjänster. Kundernas IT-budgetar för 2008 ligger fast. Den bästa bedömning vi kan göra just nu är att efterfrågan 2008 kommer att bli lika bra som under Vi ser fram emot att fortsätta på vår inslagna väg och agera som ett växande internationellt management- och IT-konsultbolag tillsammans med våra kunder. När marknaden och kunderna förändras kommer vi att agera på detta med lyhördhet och god anpassningsförmåga. Dessa är två av våra viktigaste egenskaper och dem har vi med oss i projekten med kunderna under de tusentals möten som skapar 2008, kundernas verksamhetsförbättringar och vårt resultat. Lars Wollung Vd Acando 12

13 marknad Informationen avgör slaget på marknaden Marknaden för Acandos tjänster visade en god utveckling under Efterfrågan var stark inom samtliga leveransområden och geografiska marknader. Trots signalerna om en långsammare global ekonomisk tillväxt, som mot slutet av 2007 blev allt tydligare, räknar Acando med fortsatt god efterfrågan under Marknadsutvecklingen och kundernas efterfrågan på Acandos tjänster och lösningar var god under Nettoomsättningen ökade med 28 procent, jämfört med motsvarande period 2006, till MSEK (1 049) för hela koncernen. Verksamheten i Sverige stod för 73 procent av koncernens totala omsättning under Verk sam heterna i Danmark och England har varit un der uppbyggnad under året, varför stort fokus lagts på tillväxt och etablering. Detta har»marknadsutvecklingen re sul terat i negativt resultat och kundernas efterfrågan i Danmark. Båda länderna på Acandos tjänster och förväntas bidra positivt till lösningar var god under koncernens rörelsevinst un der «Marknadsläge Vid början av 2008 är Acandos tjänster efterfrågade inom samtliga leveransområden och geografiska marknader. Kundföretagen är stabila och har för närvarande ett större problem med kompetensbrist än med globala konjunktursignaler. Kundernas efterfrågan på IT-specialister och managementkonsulter är större än vad branschen klarar av att leverera. Särskilt tydligt är detta inom affärs system, beslutsstöd, avancerad informationshantering samt affärs- och systemintegration. Bristen på högutbildade och erfarna IT- och managementkonsulter är inte ett isolerat problem i de länder där Acando verkar, utan är påtaglig i stora delar av världen. I analysföretaget Gartners rap port Making the Difference: The 2008 CIO Agenda, utgiven 23 janu ari 2008, säger endast 27 procent av de tillfrågade IT-cheferna (CIO:er), från 33 olika länder, att de har tillräckligt med kompetens för att hantera verksamhetens kommande utmaningar. Marknadsbeskrivning Acandos marknad består av företag och offentliga organisationer. Cirka 20 procent av kunderna finns inom den offentliga sektorn, övriga är företag i näringslivet. Av dessa är de flesta stora internationella företag med fler än 500 anställda och många av dem har verksamhet i flera europeiska länder. Acandos största branschsegment är tillverkande industri, offent lig sektor och läkemedel & medicinteknik. Några av företagets största kunder finns inom fordonsindustrin (bland annat Volvo och Scania), flygplanstillverkning (bland annat Airbus), tele komindustrin (till exempel Ericsson) och läkemedelsindustrin (bland annat AstraZeneca). Acando konkurrerar i första hand med de stora internationella konsultföretagen som kan erbjuda en liknande kompetensmix som Acando med både IT- och managementkonsulter. Bland konkurrenterna finns även regionala och lokala konsultföretag. Dessa är i huvudsak nischaktörer som saknar Acandos bredd, kompetensmix och kapacitet att arbeta med kundernas kärn- och stödprocesser och med lokala resurser i sex länder. Acando konkurrerar med dessa aktörer inom vissa avgränsade leveransområden eller geografiska marknader. En annan typ av konkurrens kommer från bemanningsföretag, internationella och lokala, som på senare tid breddat sitt tjänsteutbud och nu även hyr ut alltmer avancerade IT- och verksamhetskonsulter. Acando har en bred kundbas och har samarbetat i många år med de flesta kunder, i vissa fall ända upp till år. En generell trend på marknaden är att företag och organisationer successivt minskar antalet leverantörer och ramavtalspartners för att istället knyta ett fåtal närmare till sig. Skälet är att kunderna vill uppnå högre kostnadseffektivitet, flexibilitet och lojalitet i samarbetet. Acandos strategi tar fasta på denna utveckling och bolaget har därför lyckats väl i marknadens omsvängning, med ett stort antal nytecknade ramavtal. Drivkrafter och trender Information som smörjmedel och bränsle IT ingår i dag överallt i företagens och organisationernas värdekedjor. Tidigare användes IT mest till att automatisera produktion och administrativa processer. I dag är IT en av alla delar i en produkts eller tjänsts länkar, med allt från produktutveckling, inköp, marknadsföring och uppföljning av kunder och marknad. Den här utvecklingen kräver både kunskap om, och lösningar för, integration av processer och system genom hela värdekedjan. Affärs- och systemintegration är en av Acandos kärnkompetenser och företaget har länge haft en ledande position inom integrationslösningar. Information är vår tids hårdvaluta, och slaget om marknaden handlar om att fånga affärskritisk information i tid och att veta hur informationen ska hanteras på bästa sätt. Men samtidigt som informationstillgängligheten förbättras med teknikens och IT-nätverkens hjälp, så växer även informationsmängden liksom mängden vilseledande, ostrukturerad och felaktig information. Därför blir det allt svårare att hitta rätt information och att hantera den korrekt. Behovet av värdeskap ande information skapar stor efterfrågetillväxt inom Acandos leveransområden. Det är också denna drivkraft som lett fram till det nylanserade Information Management 13

14 Marknad 14

15 Marknad by Acando som syftar till att ge kunderna verktyg och kunskap som inte bara hjälper dem att hitta adekvat information enkelt och effektivt, utan också säkerställer att organisationen agerar snabbt och förnuftigt på den. Kontinuerlig förbättring av affärs- och arbetsprocesser Kundernas behov av att öka effektiviseringen och automatiseringen av industriella och administrativa processer är en av marknadens tidlösa»information är vår tids drivkrafter. Det är en ständigt pågående utvecklings- marknaden handlar om att hårdvaluta, och slaget om process där IT och ny kunskap kan bidra till att trimma fånga affärskritisk information i tid och att veta hur verksamheten ytterligare. Detta för att till exempel informationen ska hanteras sänka kostnader, förbättra på bästa sätt.«produktutveckling och kvalitet eller hantera kunderna bättre. Acandos koncept Lean Administration adresserar kundernas behov av att etablera rutiner och system som garanterar en kontinuerlig förbättringsprocess. Konceptet bygger till stor del på Toyotas kaizen-tänk som syftar till att åstadkomma mer med färre resurser. Det handlar om att eliminera resursslöseri, glapp i värdekedjan och att kontinuerligt förbättra affärsprocesserna i små portioner. Supply Chain Management, SCM, är ett område som tar sikte på att effektivisera flödet av pengar, varor och information i hela värdekedjan från tillverkare till slutkund. Efterfrågan på SCM-lösningar och tjänster är fortsatt mycket stark och tillhör några av marknadens högsta prioriteringar. Företagssammanslagningar kräver integration och konsolidering Marknadens behov av affärssystemkompetens är mycket stor. Den starka efterfrågan beror bland annat på att det var cirka åtta år sedan många företag och organisationer senast gjorde stora investeringar i sina affärssystem för att säkra dem mot den så kallade millenniebuggen. Följaktligen byter nu många sina system eller uppgraderar och moderniserar dem. Efterfrågetillväxten beräknas vara hög i ytterligare tre till fem år. Acando arbetar med affärssystem från SAP, Microsoft och Infor. Vågen av företagssammanslagningar, som fortfarande är stark, skapar behov av att integrera affärsprocesser och underliggande system samt konsolidera affärssystem när olika verksamheter slås samman. Den ökande efterfrågan på integrationslösningar beror också på marknadens behov av att koppla samman olika datakällor för att öka informationstillgängligheten. Syftet är att gå mot realtidssamhället och skaffa sig informationsövertag på marknaden eller att öka effektiviteten och kvaliteten genom bättre analys- och beslutsprocesser. Detta kräver ofta verksamhetsförändringar och komplex integration av system och processer över olika tekniska plattformar. Beslutsstöd är hetare än någonsin Marknadens intresse för beslutsstöd har varit starkt under en längre tid, men under 2007 ökade efterfrågan och branschens fokusering på området markant. I början på oktober besökte Microsofts CEO, Steve Ballmer, Stockholm för att lansera företagets nya BI-plattform. Några dagar senare gick SAP ut med nyheten att de ville förvärva Business Objects, vilket skulle bli en av SAP:s största företagsaffärer någonsin. Tidigare under 2007 köpte Oracle beslutsstödsföretaget Hyperion och i början på november blev det känt att IBM ville ta över Cognos, en affär som avslutades 31 januari Branschen konsoliderar och integrerar sina lösningar och verksamheter. Och Microsoft satsar på att göra beslutsstöd tillgängligt för alla. Utvecklingen beror på att marknaden för beslutsstöd mognat. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att samla, integrera och hantera stora mängder data på ett effektivt, lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt. Användarnas höga IT-mognad gör också att beslutsstöd kan spridas till en större användargrupp jämfört med tidigare då dessa system mest var avsedda för analytiker, controllers och andra experter. Många andra faktorer spelar också in i det nyvaknade intresset. Den lavinartade tillväxten och lagringen av information både kräver och gynnar beslutsstöd. Ju mer information som finns, desto mer intressanta svar och resultat kan man rätt hanterat få fram i ett beslutsstöd. Acando ligger långt framme inom området och hjälper företag och organisationer med allt från analys av behov och möjligheter samt förändringsledning till utveckling och införande av beslutsstöd. Sociala applikationer och tjänstefiering ökar flexibilitet och kreativitet Web 2.0 är det nya inneordet. Det omfattar teknik och koncept för tjänster där användarna själva skapar innehållet. Läsarna skriver, tittarna filmar och musikälskarna musicerar. Internet har med bredbandsutbyggnadens hjälp slutligen blivit den virtuella scenen där alla får pröva sina talanger. Även Gartner lyfter fram Web 2.0 som en mycket viktig teknisk och social utvecklingstrend som får allt större betydelse för företag och organisationer. Tekniken ger nya 15

16 Marknad möjligheter att skapa och underhålla kundrelationer samt att effektivisera och skapa mer flexibla samarbeten internt i organisationer och i andra affärsrelationer. Tjänsteorienterad arkitektur, SOA (Service Oriented Architecture), är också en viktig drivkraft. SOA tillhör en av Gartners tio viktigaste tekniktrender för Tekniken gör det bland annat möjligt att erbjuda applikationer och information som tjänster, där tjänsterna är väldefinierade, självständiga och oberoende av sin omgivning och IT-miljö. SOA ger helt nya möjligheter att paketera och återanvända informationstjänster utifrån en kontinuerligt växande tjänsteportfölj av såväl affärstjänster som IT-relaterade tjänster. Det är relativt enkelt att addera och integrera nya tjänster och lösningar i denna arkitektur. Resultatet blir snabbare och flexiblare processer och erbjudanden som är framdrivna från ett kundperspektiv snarare än ett internt produktionsperspektiv. Det gör SOA till en optimal plattform för företag som vill tjänstefiera sina produkter och lösningar, vilket är en stark trend i dag. Acando har lång erfarenhet av tjänsteorienterad arkitektur och arbetar med en rad tjänster kring SOA. Andra vågen för 24-timmarsmyndigheten Inom den offentliga sektorn har efterfrågan på tjänster och lösningar för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten åter skjutit fart. Bland annat handlar det om att skapa webbaserade självservicetjänster på Internet där medborgarna på egen hand kan skaffa sig information eller hantera registreringar och personliga konton. För Acandos del innebär det bland annat ökad efterfrågan på tjänster och lösningar för effektiv dokument- och ärendehantering, integration och avancerade informationsportaler. Beslutsstöd i topp hos Gartner Analysföretaget Gartner släppte den 23 januari, 2008, rapporten Making the Difference: The 2008 CIO Agenda. Rapporten är en av de mest omfattande undersökningarna av företags prioriteringar samt deras planerade förbättringsoch IT-strategier de kommande tre åren. Den bygger på intervjuer med cirka IT-chefer (CIO:er) i 33 länder och 23 olika branscher. I denna framgår att beslutsstöd och affärssystem är företagens viktigaste tekniska prioriteringar under de närmaste åren. Men också att dessa investeringar får störst betydelse för förbättringsarbetet och möjligheten att stärka konkurrenskraften. De tio viktigaste teknikprioriteringarna: 1. Affärsanalys och beslutsstöd 2. Affärssystem, inklusive CRM och liknande affärsapplikationer 3. Konsolidera servrar och lagringssystem 4. Modernisera gamla slutna system 5. Teknisk infrastruktur 6. Säkerhet 7. Nätverk, röst och datahantering 8. Program som utökar samarbete 9. Dokumenthantering 10. Tjänsteorienterade arkitekturer, SOA och SOBA De tio viktigaste verksamhetsprioriteringarna: 1. Förbättring av processer 2. Attrahera och behålla nya kunder 3. Skapa nya produkter och tjänster 4. Expandera till nya marknader 5. Sänka kostnaderna 6. Öka arbetskraftens effektivitet 7. Utöka dagens kundrelationer 8. Öka användningen av information och analyser 9. Nå kunder och marknader effektivare 10. Köpa nya företag 16

17 KUNDUPPDRAG länsförsäkringar stockholm Säkrare beslut på Länsförsäkringar med nytt beslutsstöd Länsförsäkringar Stockholm har med Acandos hjälp infört en ny modell för verksamhetsstyrning och ett nytt beslutsstöd. Den nya lösningen ger företaget en tydligare och mer korrekt helhetsbild av verksamheten. Detta leder bland annat till snabbare och säkrare beslut samt högre effektivitet och lönsamhet. Med den nya verksamhetsmodellen och beslutsstödet får vi hela sanningen och en gemensam bild av verksamheten, mot den tidigare utspridda och suddiga bilden. Det gör att vi kan agera snabbare med säkrare beslutsunderlag och att vi kan fokusera på rätt saker som ger bäst lönsamhet, säger Michael Lundin, CFO på Länsförsäkringar Stockholm. Lång resa från produktfokus till kundfokus År 1844 grundades Stockholms Läns Brandstodsbolag och Stockholms Stads Brandstodsbolag. Hundratjugosju år senare, 1971, gick bolagen ihop under namnet Länsförsäkringar Stockholm och 1998 fusionerades bolaget med Wasa. Länsförsäkringar är ensamt om att erbjuda sak- och livförsäkringar samt bank- och fondförvaltning under ett och samma tak. I många år har företaget toppat listorna när andelen nöjda kunder i bolag inom finans- och försäkringsbranschen har mätts. Länsförsäkringar Stockholm har dock inte styrt och organiserat verksamheten utifrån kunderna, utan haft produkterna som utgångspunkt för verksamhetsstyrningen. De har bevisligen lyckats hålla kunderna nöjda ändå, men styrningen har varit ineffektiv och överblicken har saknats. För tre år sedan tillsattes en ny ledning som sjösatte en ny strategi, i vilken organisationen och verksamhetsstyrningen formas efter kundstrukturen och kundbehoven istället för produkterna. Detta innebär att beslutskraften behöver decentraliseras och flyttas närmare kunderna, vilket ställer krav på bättre beslutsstöd. Den nya strategin tar sikte på tillväxt, i motsats till, som tidigare, åtstramning och kostnadsreduktion. Vi har styrt och kostnadsberäknat verksamheten på traditionellt sätt där man i försäkringsbranschen oftast stöper verksamhetsmodellen efter produkterna. Det låter kanske enkelt, men det är en mycket stor omställning att gå från produktfokus till kundfokus. Den resan startade vi för tre år sedan och vi är ännu inte framme, förklarar Michael Lundin. Michael Lundin berättar att styr- och nyckeltalen till stor del baserades på den obligatoriska redovisningen som följer Finansinspektionens krav. Denna består bland annat av kvartals- och års- 17

18 kunduppdrag länsförsäkringar stockholm bokslut samt traditionella nyckeltal för försäkringsbranschen som skadeprocent, driftskostnadsprocent och totalkostnadsprocent. Nya nyckeltal ger bättre vägledning Acando anlitades i samband med att den nya strategin skulle förverkligas. Det första uppdraget bestod i att göra en så kallad screening där konsulterna stämde av den nya strategin mot verksamhetens befintliga struktur och styrning. I praktiken innebär en screening att vi intervjuar medarbetarna och analyserar verksamhetsmodellen för att ta reda på vad som krävs för att förverkliga strategier och mål. Hos Länsförsäkringar Stockholm djupintervjuade vi 150 av företagets cirka 600 medarbetare, berättar Lars Rosengren, kundansvarig för Länsförsäkringar Stockholm på Acando. Acandos screening resulterade i en plan för hur en ny modell för verksamhetsstyrning skulle utvecklas. Modellen innehåller bland annat nya styrmetoder, ny modell för nyckeltalsberäkning och uppföljning samt nytt webbaserat beslutsstöd. I nästa steg kartlade och kostnadsberäknade vi, tillsammans med Acando, alla processer. Detta har gett oss en helt ny och fullständig bild av verksamheten där vi tydligt ser vad varje delprocess består av och kostar samt vilka ledtider och flaskhalsar som finns. Nu har vi en mycket bättre uppfattning om hur vi ska skapa högre lönsamhet och tillväxt samt vilka våra mest prioriterade förbättringsområden är, konstaterar Michael Lundin. Metoden för nyckeltalsberäkning som Acando hjälpt Länsförsäkringar Stockholm att införa är en så kallad ABC-modell som bygger på aktivitetsbaserad kostnadsfördelning. Den går ut på att beräkna varje steg i en process för att bättre kunna mäta effektiviteten och den verkliga kostnaden för till exempel en produkt eller en kund. Vi får en djupare förståelse för hur lönsamheten, riskprofilen och effektiviteten ser ut i olika affärer, kund- och produktgrupper. Fakta Länsförsäkringar Länsförsäkringar Stockholm ingår i Länsförsäkringsgruppen som ett av 24 lokala, självständiga och kundägda länsbolag. Företaget är marknadsledande i Sverige på sakförsäkringar. Inom försäkringssparande och livförsäkring är man sjätte största bolag. Fondbolaget är den femte största aktören på fondmarknaden. Tillsammans äger länsbolagen Länsförsäkringar AB där man samlat gemensamma service- och utvecklingsprojekt. Här bedrivs bank-, fond- och kapitalförvaltning, livförsäkring, industriförsäkring, trafikförsäkring samt djur- och grödaförsäkring i separata produktbolag. Det ger oss möjlighet att fokusera rätt i förbättringsarbetet, poängterar Michael Lundin. En enda gemensam sanning I processkartläggningen definierades också nya roller, processägare och beslutsfattare kring olika frågor. Syftet är att omforma processerna mot ett tydligt mål- och kundfokus samt ett mer kraftfullt och snabbare beslutsfattande. Målsättningen är att realisera en ny affärsplaneringsmodell med fokus på ett fåtal mål samt med snabbare och mer korrekt uppföljning för att därmed få bättre måluppfyllelse, menar Michael Lundin. Den nya modellen gör det möjligt att räkna baklänges för att komma fram till hur målen ska uppnås. Till exempel kan man enkelt räkna fram vilka aktiviteter, på detaljnivå, som krävs för att nå målet om att skaffa ett visst antal nya kunder på ett år, säger Lars Rosengren. Det nya beslutsstödet består av en helintegrerad lösning med nytt datalager samt mjukvarulösningar för analyser och rapporter. Till datalagret hämtas information från bland annat affärs-, produkt- och CRM-system samt externa källor. Här finns historisk data som sträcker sig flera år tillbaka, vilket ger statistik till prognoser och budgetberäkningar och möjliggör trend- och riskanalyser. Lösningen kommer att användas av alla chefer, verksamhetsutvecklare, produktspecialister och controllers. Tidigare var det bara controllers som räknade fram nyckeltalen och producerade rapporterna. De använde sina personligt utformade metoder. Följaktligen hade vi många olika och subjektiva beskrivningar av verksamheten, med olika nyckeltal och slutsatser. Nu har vi en enda gemensam sanning för hela verksamheten, frikopplad från personliga metoder och subjektivitet. Det gör det betydligt lättare att fatta bra beslut och att vara handlingskraftig, understryker Michael Lundin. Nära och öppet samarbete ger långsiktiga resultat Länsförsäkringar Stockholm och Acando har samarbetat i drygt två år. Michael Lundin tror att samarbetet fortsätter även efter att den nya verksamhetsmodellen och beslutsstödet är fullständigt infört. Acando har en bra kompetensmix med god kunskap om både verksamhetsutveckling och IT, vilket vi ser som en stor fördel. Dessutom är inte kompetensen och den hjälp vi får personberoende, vilket förstärker flexibiliteten och tillgängligheten. Dialogen är öppen och ärlig och vi ser Acando som en nära och långsiktig samarbetspartner, säger Michael Lundin. Källa: Länsförsäkringar Stockholms hemsida. 18

19 KUNDUPPDRAG länsförsäkringar stockholm Det är enklare att genomföra förbättringar på rätt ställe när man har fakta om vad som är lönsamt och vad som är mindre lönsamt. Mikael Lundin, CFO på Länsförsäkringar Stockholm, och hans kollegor har sett över företagets processer tillsammans med Acando och nu har bolaget en klar bild av sin verksamhet och vet vad de ska fokusera på. 19

20 Strategi Strategin ger kundnära och ledande kompetens Under de senaste åren har kundernas behov av konsulttjänster förändrats. Acando satte 2005 strategin för att bli en stark aktör på denna nya IT-marknad. Sedan dess har Acando haft en omsättningstillväxt på 45 procent årligen och är nu tillräckligt stort och geografiskt väl placerat för att kunna erbjuda kunderna hög kapacitet och god lokal närvaro. IT-branschen har genomgått en förändring under ett antal år. De flesta större kunder föredrar att ha en nära relation och ett långsiktigt samarbete med ett färre antal konsultföretag för att uppnå högre kostnadseffektivitet, flexibilitet och leveranssäkerhet. I gengäld erbjuds de utvalda leverantörerna längre och mer omfattande och intressanta uppdrag. Kunderna utvärderar nu på ett systematiskt sätt konsultföretagens kompetens, leverans- och finansiella kapacitet, kvalitetssystem och framtidsutsikter. Detta ställer högre krav på konsultföretagen att både ha och kunna redovisa ett väloljat inre maskineri med strukturerad kompetens- och kvalitetsutveckling, metodik och verksamhetsstyrning. Acandos strategi borgar för starka relationer Kundernas förändrade inköpsbeteende skapar en ny branschstruktur med två typer av konsultföretag. Den första kategorin utgörs av företag som arbetar i nära partnerskap med kunderna med helhetsåtaganden under lång tid. För att få tillhöra denna minskande skara företag krävs hög leveranskapacitet, bred kompetens, geografisk täckning samt en stabil verksamhet och ekonomi. Den andra kategorin utgörs av företag som är underkonsulter till den första kategorin. De är ofta mindre specialistbolag eller breda och kostnadseffektiva mäklarföretag av konsultresurser. Acando tillhör den första kategorin konsultföretag. Det innebär att Acando är och ska fortsätta vara en av få strategiska konsultpartners, inom verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik, till kunderna. Strategin kräver fortsatt utveckling av leveranskapacitet och internationalisering samt vidareutveckling av strukturkapital och kvalitetssystem. Acandos strategi baseras på tre fundament som både är företagets ledord och dess egenskaper: helhet, närhet och industrialisering. Helhet Acando kan tillhandahålla helhet i varje enskilt projekt, med en bred kompetensbas av management- och IT- konsulter som finns lokalt, nära kunderna. Dessa konsulter har erfarenhet från och djup kunskap om kundernas kritiska affärsprocesser som försäljning, inköp, produktion, logistik, produktutveckling, ekonomisk styrning och human resources (HR). I Acandos definition av helhet ingår även att kunna erbjuda kunderna kompetens och lösningar på en allsidig teknik- och lösningsplattform. Därför har företaget ingått partnerskap med flera av marknadens ledande teknikleverantörer som SAP och Microsoft med flera. Stärkt helhet under 2007 Under 2007 togs ett antal initiativ till en förstärkning av helheten. Acando blev ett mer internationellt bolag med förvärv av bolag i Norge och Storbritannien samt etablering i Danmark. Acando har alltid haft ett starkt SAP-fokus med marknadsledande kompetens och en gedigen konsultstyrka, i dagsläget cirka 250 SAP-konsulter. Under 2007 gjordes en stor satsning på Microsoftplattformen genom en förstärkning med ett stort antal Microsoft-certifierade konsulter. Det innebär att Acandos Microsoftkapacitet nu överstiger 300 konsulter, vilket är ett strategiskt viktigt steg inför framtiden. Inte minst då det blir allt viktigare att ha hög kompetens på flera teknikplattformar för att kunna skapa integrerade affärskritiska systemlösningar som bygger på flera teknologier. Satsningen på lösningar för informationshantering och Business Intelligence ökade starkt under året, dels kompetensmässigt och organiskt, dels genom förvärv av bolagen Deva Management Consulting AB och Deva Business Intelligence AB i Stockholm. Acando har också haft god tillväxt, med cirka 40 procent, inom leveransområdet strategisk IT, vilket visar på ett starkt marknadsbehov av expertis inom skapandet av verksamhetsstyrda och effektiva IT-organisationer och IT-landskap. 20

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

team spirit, passion and results ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2008

team spirit, passion and results ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2008 team spirit, passion and results ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Acando 4 Vd har ordet 6 Marknad 8 Kvalitets- och miljöarbete 9 Erbjudande 10 Organisation 12 Medarbetare

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet 1 januari 31 mars 2007 Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet Perioden jämfört med samma period 2006: Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (233), en ökning med 47 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Fortsatt stark organisk tillväxt på 20 %

Fortsatt stark organisk tillväxt på 20 % 19 april 2007 Första kvartalet 2007 Omsättning: 143 (128*) mkr Omsättning exkl engångsposter: 143 (119) mkr Rörelseresultat: 7 (14*) mkr Rörelseresultat exkl engångsposter: 7 (5) mkr Rörelsemarginal exkl

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer