Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18"

Transkript

1 Underlag för samråd Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred Malmö

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB Malmö Webb: Vattenfall Services Nordic AB Jämtlandsgatan Stockholm Webb: Rapporten har upprättats av Rino Hulth och Martin Görnebrand på Vattenfall Services För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876 Foton i dokumentet: Rino Hulth, Vattenfall Services 2(21)

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Vindkraftsparkens omfattning Ledningens lokalisering och utformning Område för kabelförläggning Vindkraftsparkens anslutning Huvudalternativ Vindkraftsparkens anslutning invid väg Vindkraftsparkens anslutning Alternativ sträcka Motiv för val av Huvudalternativ Miljökonsekvenser Natur- och kulturmiljö Allmänt Riksintresse kultur- och naturmiljö Kulturmiljö - Område med kulturvärden Naturmiljö - Område med naturvärden Strandskydd Boende och bostadsbebyggelse Konsekvensbedömning nytt markkabelnät Påverkan vid byggnation och underhållsarbete Markkabelnätets påverkan på landskap, natur- & kulturvård Markkabelnätets driftsäkerhet Material Elektriska och magnetiska fält (EMF) (21)

4 1 Sammanfattning Putsered vindkraftpark, se markerat område i karta bild 1, röd markering. E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) planerar att bygga en ny 30 kv förbindning mellan E.ON Elnäts transformatorstation öster om Knäred till ny kopplingsstation inom Putsered vindkraftpark samt till ett par vindkraftverk i vindkraftparkens västligaste del, se markerat område i karta bild 1, röd markering. Nätkoncession för linje kommer att sökas för aktuell ledning vilken är planerad sydöst om Knäreds tätort i Laholms kommun, Hallands län. Syftet med det nya ledningsnätet är att omhänderta elproduktion inom Putsered vindkraftpark och leverera den till det allmänna ledningsnätet. Bild 1. Karta med planerad vindkraftpark inom blå markering och planerat markkabelnät inom röd markering Den nya 30 kv förbindningen kommer att bestå av ett kabelförband med tre kablar för elektrisk starkströmsledning förlagda i mark. Jämte elkablarna läggs tillhörande anordningar såsom jordlina och opto-/signalkabel. Dessa används för elnätets och till elnätet anslutna anläggningars styrning samt status- och mätvärdesrapportering. Elkablarna med tillhörande anordningar benämns nedan för markkabelnät. Det nya markkabelnätet, vilket kommer att dimensioneras för optimal användning för elproduktion när det gäller ekonomi och tillgänglighet, kommer att förläggas i ett gemensamt schakt. Samråd sker enligt 6 kap 4 miljöbalken med berörd länsstyrelse, berörd kommun, övriga berörda myndigheter samt berörda fastighetsägare. Planerad åtgärd beskrivs i detta samrådsunderlag vilket kommer att ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att utgöra en bilaga till E.ON Elnäts ansökan om nätkoncession. Samrådet gäller för markkabelnätet från transformatorstationen till vindkraftparken men inte för det interna markkabelnätet för elnätanslutning av respektive vindkraftverk. 4(21)

5 Områdeskoncession där ledningen passerar innehas av Södra Hallands Kraft ekonomisk förening. Tre alternativa sträckningar har studerats. Det som i detta dokument betecknas som huvudalternativ är det alternativ som E.ON Elnät förordar. Följande motiv har legat till grund för valt huvudalternativ: Ekonomiskt fördelaktigt vad gäller kombinationen längd av nytt markkabelnät och uppskattad kostnad för markförläggning. Påverkan på vattenområden minimeras. Påverkan på riksintressen kultur- och naturmiljö minimeras. Påverkan på övriga kända kultur- och naturmiljöer minimeras. Påverkan på strandskydd minimeras. 2 Inledning 2.1 Bakgrund E.ON Elnät planerar att bygga ett nytt markkabelnät mellan E.ON Elnäts transformatorstation vid Knäred till ny kopplingsstation inom Putsered Vindkraftpark. Detta nya markkabelnät kommer att användas för elanslutning av vindkraftparkens lokala ledningsnät till det allmänna ledningsnätet. Det markkabelnät som byggs dimensioneras för optimal användning för elproduktion när det gäller ekonomi och tillgänglighet. Markkabelnät är inte ett ledningsnät för distribution av el från det allmänna ledningsnätet till slutanvändare och konkurrerar således inte med lokalnätsföretagets ledningsnät utan kompletterar detta. 2.2 Vindkraftsparkens omfattning Stena Renewable Energy AB planerar att uppföra en vindkraftpark inom ett område vid Putsered i Laholms kommun, Hallands län. Vindkraftparken kommer att ligga inom Laholms kommun, se markerat område i karta bild 1, blå markering. Från Knäred ligger projektområdet cirka 6 km österut söder om och intill väg 117. Syftet med att uppföra vindkraftparken är att producera miljövänlig och förnybar elenergi. Vid nyproduktion av el är vindkraft idag ett bra alternativ både ur ett miljömässigt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Anläggningen omfattar förutom vindkraftverken, fundament för vindkraftverkens förankring, kabelförläggning för internt ledningsnät samt vägar till respektive vindkraftverk. Inom vindkraftparken görs elnätanslutningarna till respektive verk med markförlagda ledningar och ansluts till E.ON Elnäts ledningsnät i kopplingsstation placerad inom vindkraftparken. Detta samråd gäller inte för det interna markkabelnätet för elnätanslutning inom vindkraftparken. 5(21)

6 3 Ledningens lokalisering och utformning 3.1 Område för kabelförläggning Det planerade nya markkabelnätet kommer att bestå av ett kabelförband med tre kablar för elektrisk starkströmsledning i mark. Tillsammans med dessa läggs tillhörande anordningar såsom jordlina och opto-/signalkabel. Ledningens totala längd blir ca 8,3 kilometer. Ytterligare två alternativ har studerats, ett med förläggning utmed järnvägen och ett med förläggning delvis på norra sidan av Lagan varvid ledningen efter att den korsat Lagan förläggs förbi Emmedal och Putsered. I detta samrådsunderlag är det alternativet med förläggning delvis på norra sidan av Lagan som tagits med som alternativ sträckning. Nytt markkabelnät kommer att förläggs på ett djup av 0,6-1 meter. När berggrunden är nära markytan kan grundare förläggning tillämpas med kabel i skyddsrör. Vid förläggning av markkabelnätet kommer hänsyn att tas så att påverkan på berörda objekt minimeras. Nytt markkabelnät kommer att tryckas under järnvägen, belagda vägar samt Lagan. För att undvika slam i berörda mindre vattendrag kommer grävning att ske med försiktighet så att slambildning i möjligaste mån undviks. Även vid dessa vattendrag kan tryckning av markkabelnätet utföras om bedömning sker att vattendraget påverkas negativt av planerad åtgärd med schaktning. 3.2 Vindkraftsparkens anslutning Huvudalternativ Bild 2. Huvudalternativ, röd linje, från E.ON Elnäts station till Vindkraftpark 6(21)

7 Avståndet från E.ON Elnäts transformatorstation öster om Knäred till ny kopplingsstation inom vindkraftparken söder om Putsered är för huvudalternativet cirka 6,3 kilometer, se röd linje i karta bild 2 samt foton i bild 3 till 5. Största delen av det nya markkabelnätet från transformatorstationen till den planerade kopplingsstationen planeras utmed väg 117. Vid E.ON Elnäts transformatorstation kommer nytt markkabelnät att korsa en damm och ett dike. Från E.ON Elnäts transformatorstation fram till järnväg/väg 117 kommer nytt markkabelnät att förläggas inom ledningsgata för befintlig luftledning, se bild 3. På denna sträcka finns befintlig ledning till vindkraftpark vid Oxhult samt planerad ledning till vindkraftparkerna vid Skogaby/Uddared. Markkabelnätet som beskrivs i detta samråd kommer att förläggas parallellt med dessa ledningar och det ökade intrånget för detta område blir därför marginellt. Vid förläggning enligt detta alternativ kommer ett riksintresse för kulturmiljövård benämnt Lagadalen att påverkas en sträcka på ca 0,5 kilometer från E.ON Elnäts transformatorstation till järnväg/väg 117, se kapitel 4.2. Bild 3. Kabelförläggning E.ON Elnäts transformatorstation till järnväg/väg 117 foto från väg mot station Inom området där befintliga luftledningar korsar över järnväg/väg 117 kommer även nytt markkabelnät att korsa dessa. 7(21)

8 Nytt markkabelnät kommer att förläggas parallellt med väg 117 fram till Putsered. Möjlighet finns att förlägga det på båda sidor om denna väg, se bild 4. Om markkabelnätet förläggs på norra sidan om vägen kommer det att beröra en villafastighet medan om det förläggs invid vägens södra ytterområde kommer inga villafastigheter att beröras. Bild 4. Kabelförläggning utmed väg 117, foto från väster Vissa delar kommer den att kunna förläggas i vägens ytterslänt medan det för vissa delar får läggas något längre från vägen beroende på att området vid vägen är lägre än vägbanan. Nordligaste kanten av ett område med naturvärde bestående av blandsumpskog samt nordligaste kanten av ett område med naturvärde bestående av å eller bäckmiljö kan också komma att påverkas något, se kapitel 4.4. Strax väster om Putsered kommer en avgrening av nytt markkabelnät att ske mot söder för anslutning av det västligaste av Stena Renewable Energy ABs vindkraftverk. Här kommer även ett vindkraftverk som Arise Windpower AB planerar 8(21)

9 att bygga väster om Stena Renewable Energy ABs vindkraftpark att anslutas. Denna avgrening som kommer att anslutas till huvudledningen i en kopplingsstation placerad invid väg 117 blir ca 2,0 kilometer, se bild 5 och 6. Bild 5. Kabelförläggning i befintlig skogsväg, i vägkant alternativt i vägmitt, foto från norr Bild 6. Kabelförläggning i naturmark påverkad av transporter vid utkörning av skogsprodukter samt i helt orörd naturmark, foto från öster 9(21)

10 Vid Putsered kommer markkabelnätet att vinkla av söderut utmed vägen till Högaholma fram till kopplingsstationen inom Putsered Vindkraftpark, se bild 7. Till denna kopplingsstation inom vindkraftparken kommer Stena Renewable Energy AB att ansluta vindkraftparkens interna ledningsnät. På sträckan från väg 117 till ny kopplingsstation planeras nytt markkabelnät utmed befintlig väg. Bild 7. Kabelförläggning från väg 117 till ny kopplingsstation i vindkraftparken 10(21)

11 3.3 Vindkraftsparkens anslutning invid väg 115 Till stor del kommer ledningen att förläggas intill väg 117. Platsbesök har skett tillsammans med Trafikverkets konsult varvid följande förläggningssätt godkänts: Till största delen kan markkabelnätet förläggas i dikesbotten på ett mindjup från nuvarande dikesbotten på 0,8 meter. Avstånd skall vara minst 2,5 meter från asfaltkant. Vid parkeringsplatser kan avstånd från asfaltkant minskas något. Där inneslänt saknas och där det finns vägräcke kan markkabelnätet förläggas i vägslänt. Avstånd skall vara minst 1,0 meter från vägräcke. Vid korsning av brotrummor skall markkabelnätet förläggas i skyddsrör. Vid avfarter från väg samt brunnar i dikesbotten, se nästa sida. Bild 8. Kabelförläggning vid väg 117 i vägslänt & dikesbotten, foto från väster 11(21)

12 Vid avfarter från väg samt brunnar i dikesbotten skall följande förläggningssätt gälla: Vid avfarter där det finns brotrummor skall markkabelnätet förläggas minst 2,0 meter innanför brotrumman. Där det finns brunnar i dike skall markkabelnätet förläggas minst 2,0 meter innanför brunnen. Vid avfart bestående av grusväg kan denna grävas av. Då avfarten är belagd skall korsning ske skall markkabelnätet förläggas i rör genom tryckning under vägen. Bild 9. Kabelförläggning vid avfarter från väg samt brunnar i dikesbotten 3.4 Vindkraftsparkens anslutning Alternativ sträcka Bild 10. Alternativ sträcka, blå linje, från E.ON Elnäts station till Vindkraftpark 12(21)

13 Avståndet från E.ON Elnäts transformatorstation öster om Knäred till ny kopplingsstation invid ny vindkraftpark söder om Putsered är för alternativ sträcka cirka 7,1 kilometer, se blå linje i karta i bild 10 samt foton i bild 11 till 14. Från E.ON Elnäts transformatorstation till planerad kopplingsstation inom ny vidkraftpark planeras markkabelnätet till största sträckan att förläggas utmed befintliga by- och gårdsvägar. Närmast E.ON Elnäts transformatorstation kommer markkabelnätet att tryckas under Lagan och sedan gå norr om Lagan utmed befintlig byväg mot öster. Inom första sträckan från E.Ons transformatorstation kommer markkabelnätet att passera invid några villafastigheter. Bild 11. Kabelförläggning utmed befintlig byväg Delar av sträckan kommer nytt markkabelnät kommer att förläggas invid befintlig byväg samt delar av sträckan i eller invid befintlig gårdsväg. Bild 12. Kabelförläggning utmed befintlig gårdsväg Strax innan nytt markkabelnät korsar Lagan planeras den i mitten av en mindre gårdsväg för att minimera påverkan på den nyckelbiotop som finns söder om denna väg. Nordöst om Emmedal kommer nytt markkabelnät att tryckas under Lagan. 13(21)

14 Bild 13. Kabelförläggning korsar Lagan Då nytt markkabelnät korsat Lagan kommer den att förläggas utmed befintlig byväg mot sydöst förbi Emmedal och Putsered. Vid förläggning enligt detta alternativ kommer ett riksintresse för kulturmiljövård benämnt Lagadalen att påverkas under en sträcka på ca 3,7 kilometer från E.ON Elnäts transformatorstation till Emmedal, se kapitel 4.2. Bild 14. Kabelförläggning utmed byväg mellan Emmedal och Putsered Vid Putsered kommer nytt markkabelnät att korsa järnväg och väg 117 för att sista delen från järnvägen fram till kopplinsstationen gå samma sträcka som vad som gäller för huvudalternativet. En eller ett par nyckelbiotoper kommer också att beröras vid korsning av Lagan, se kapitel 4.4. Strax väster om Putsered kommer en avgrening av nytt markkabelnät att ske mot söder för Avgrening för anslutning av det västligaste av Stena Renewable Energy ABs vindkraftverk samt det vindkraftverk som Arise Windpower AB planerar att bygga väster om Stena Renewable Energy ABs vindkraftpark kommer att utgå från en kopplingskiosk placerad där ledningen kommer att korsa järnvägen Den kommer sedan att gå i samma sträckning som vad gäller för huvudalternativet. Denna avgrening kommer att bli ca 3,5 kilometer. 14(21)

15 3.5 Motiv för val av Huvudalternativ Följande motiv har legat till grund för valt huvudalternativ: Ekonomiskt fördelaktigt vad gäller kombinationen längd av nytt markkabelnät och uppskattad kostnad för markförläggning. Påverkan på vattenområden minimeras. Påverkan på riksintressen kultur- och naturmiljö minimeras. Påverkan på övriga kända kultur- och naturmiljöer minimeras. Påverkan på strandskydd minimeras. 4 Miljökonsekvenser 4.1 Natur- och kulturmiljö Allmänt De natur- och kulturvärden som är kända inom planerad lednings närområde redovisas i nedanstående sammanställning. Information till nedanstående beskrivning har hämtats från följande källor: Länskarta Hallands län ( Skogsstyrelsens Skogens Pärlor, Skogskartan med Hänsynsområden ( Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering FMIS ( Naturvårdsverket med Natura 2000-områden ( 15(21)

16 4.1.2 Riksintresse kultur- och naturmiljö 1 2 Bild 12. Riksintresse kultur- och naturmiljö Följande riksintressen finns inom aktuellt geografiskt område, se bild 12: Vid punkt 1 finns riksintresse för kulturmiljövård benämnt Lagadalen innefattande vattenkraftsutbyggnaden vid 1900-talets början bestående av kraftverksmiljöer i tidstypisk stil med bl.a. bebyggelse, dammar och tillloppskanaler. Alla alternativa sträckningar berör detta Riksintresse. o Huvudalternativ kommer att gå genom riksintresse för Kulturmiljövård, punkt 1 i bild 13, en sträcka på ca 0,5 kilometer o Alternativ sträcka kommer att gå genom riksintresse för Kulturmiljövård, punkt 1 i bild 13, en sträcka på ca 3,7 kilometer Vid punkt 2 finns riksintressen för naturvård benämnt Kolkamossen och Tjuvhyttemossen. Dessa riksintressen berörs inte av planerad ledning. 16(21)

17 4.1.3 Kulturmiljö - Område med kulturvärden Bild 13. Kulturmiljö - Område med kulturvärden Följande områden med kulturvärden finns inom aktuellt geografiskt område, se bild 13: Vid punkt 3 finns en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Knäred 29:1, en minnessten i granit 1,6 meter hög och 0,45 meter bred och 0,45 meter tjock. Vid punkt 4 finns en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Knäred 28:1, en minnessten i granit 5 meter hög och 1,28 meter bred och 1,5 meter tjock vid basen. Minnesstenen är avsmalnande uppåt och avslutas med en byst av ett mansansikte. Vid punkt 5 finns en fast fornlämning RAÄ-nummer Knäred 133:1, en kvadratisk fångstgrop 5x5 m stor och ca 1.7 m djup. Vid punkt 6 finns en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Knäred 128:1, en fyndplats för stenyxa och en malsten till en skvaltkvarn. Vidbesiktning av platsen gjordes inga fynd. Vid punkt 7 finns en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Knäred 126:1, en fyndplats för flintyxa samt en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Knäred 127:1, en fyndplats för slagg. Vid punkt 8 finns en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Knäred 34:1, ett ca 100x40 m stort område med ett 20-tal högliknande naturbildningar som är 2-5 meter i diameter och meter höga. Vid punkt 9 finns en fast fornlämning RAÄ-nummer Knäred 98:1, en fyndplats för slagg. Dessa områden med kulturvärden kommer inte att berörs av planerad ledning. 17(21)

18 4.1.4 Naturmiljö - Område med naturvärden Bild 14. Naturmiljö - Område med naturvärden Följande områden med naturvärden finns inom aktuellt geografiskt område, se bild 14: Vid punkt 10 finns ett 1,0 ha stort område med naturväde bestående av lövskogslund/ hagmarksskog, objektid Vid punkt 11 finns en 5,0 ha stor sumpskog, objektid , en kärrskog där tall och glasbjörk dominerar. Detta är ett område med naturvärdesklass 3. Inom denna sumpskog finns ett 0,8 ha stort område med naturväde bestående av blandsumpskog, objektid Vid punkt 12 finns ett 0,7 ha stort område med naturväde bestående av å eller bäckmiljö, objektid Vid punkt 13 finns en nyckelbiotop med objektid , en 3,9 ha stor strandskog och betad skog med höga zoologiska värden. Trädslagsfördelning är klibbal 70% och glasbjörk 30%. Inom denna nyckelbiotop finns en sumpskog med objektid: , en 3,9 ha stor strandskog vid vattendrag där klibbal dominerar, ett område med naturvärdesklass 2. Vid punkt 14 finns en nyckelbiotop med objektid , en 3,4 ha stor betad skog med värdefull kryptogamflora. Trädslagsfördelning är bok 100%. Vid punkt 15 finns en nyckelbiotop med objektid , en 2,8 ha stor hedädellövskog med värdefull kryptogamflora och med stort inslag av senvuxna träd. Trädslagsfördelning är bok 100%, glasbjörk 10%, asp 10%. Vid punkt 16 finns en nyckelbiotop med objektid , en 5,8 ha stor hedädellövskog med värdefull kryptogamflora. Trädslagsfördelning är bok 100%. Vid punkt 17 finns en nyckelbiotop med objektid , en 2,7 ha stor hedädellövskog med värdefull kryptogamflora. Trädslagsfördelning är bok 60% avenbok 30% och ek 10%. 18(21)

19 Vid punkt 18 finns ett 6,8 ha stort område med Naturväde bestående av en lövskogslund/ hagmarksskog, objektid För huvudalternativet gäller att nordligaste kanten av områden med naturvärde, punkt 11 och 12 finns invid planerat markkabelnät. Genom att markkabelnätet förläggs i vägslänt kommer dessa områden inte att påverkas av planerad åtgärd. För alternativ sträcka gäller att nordligaste kanten av områden med naturvärde, punkt 14 och 17 kan komma att påverkas av planerat markkabelnät. 4.2 Strandskydd För huvudalternativet kommer nytt markkabelnät att: Korsa en damm och ett dike vid E.ON Elnäts transformatorstation. Korsa en mindre bäck nordväst om Svensberg. Korsa två mindre bäckar mellan Svensberg och Gunnarsbygget. Eftersom att trafikverket godkänner att nytt markkabelnät förläggs i vägslänt kommer dessa objekt inte att påverkas av planerad åtgärd. Vid korsning av brotrummor skall markkabelnätet förläggas i skyddsrör. E.ON Elnät gör därmed bedömningen att strandskyddsdispens inte erfordras. Bild 15. Kabelförläggning vid avfarter från väg samt brunnar i dikesbotten För alternativ sträcka kommer nytt markkabelnät att: Korsa Lagan vid E.ON Elnäts transformatorstation. Korsa Lagan vid nordöst om Emmedal. Korsa en mindre bäck vid Emmedal. 19(21)

20 4.3 Boende och bostadsbebyggelse För huvudalternativet kommer följande bostadshus att finnas inom 100 meter från planerad kabelförläggning: Nordväst om Svensberg kommer två bostadshus ca 35 meter och fyra bostadshus ca 75 meter från nytt markkabelnät. Vid Svensberg kommer ett bostadshus ca 35 meter från nytt markkabelnät. Vid Gunnarsbygget kommer två bostadshus ca 65 meter från nytt markkabelnät. För alternativ sträcka kommer följande bostadshus att finnas inom 100 meter från planerad kabelförläggning: Vid E.ON Elnäts transformatorstation kommer tre bostadshus ca 25 meter och ett bostadshus ca 50 meter från nytt markkabelnät. Vid Emmedal kommer ett bostadshus ca 25 meter och två bostadshus ca 50 meter från nytt markkabelnät. Vid Putsered kommer tre bostadshus ca 60 meter från nytt markkabelnät. 5 Konsekvensbedömning nytt markkabelnät 5.1 Påverkan vid byggnation och underhållsarbete Miljöeffekterna vid kabelförläggningen bedöms som små och påverkan minimeras eftersom den nya 30 kv förbindningen till stor del kommer att förläggas i av infrastruktur tidigare påverkat område som i och längs med befintliga by- och gårdsvägar, inom järnvägsområde samt inom område för riksväg. Markkabelnätet förläggs normalt i ytterslänt eller strax utanför vägområdet vid allmänna vägar och vid by- och gårdsvägar i eller intill befintliga vägar. Små utsläpp till luft från fordon och maskiner uppkommer vid kabelförläggningen. Vid kabelförläggningen samt framtida underhållsarbete kommer arbetet att ske med hänsyn taget till gällande policy vad gäller miljöfrågor. I dessa innefattas de miljökrav som gäller vid arbete på eller invid nätanläggningar varvid hänsyn skall tas till följande: Att transporter utförs med för uppgiften lämpliga maskiner och fordon och på ett sådant sätt att onödiga markskador undviks. Att utrustning som används skall vara i sådant skick att risken för oönskad miljöpåverkan minimeras. Att avfall som uppstår i samband med nätåtgärder skall omhändertas enligt gällande lagstiftning för återanvändning, återvinning och energiutvinning. Att samråd hålls med länsstyrelse, kommun och myndighet i samband med eventuell ändrad sträcka avseende kabelförläggning. 20(21)

21 5.2 Markkabelnätets påverkan på landskap, natur- & kulturvård E.ON Elnät bedömer att förläggning av nytt markkabelnät kan ske så att belastningen på omgivande geografiskt område minimeras. Nytt markkabelnät kommer att förläggs på ett djup av 0,6-1 meter. När berggrunden är nära ytan kan grundare förläggning tillämpas med kabel i skyddsrör. Markkabelnätet kommer att tryckas under järnvägen, belagda vägar samt Lagan. Genom detta kommer påverkan på berörda områden och objekt att minimeras. Även vid mindre vattendrag kan tryckning av markkabelnätet utföras om bedömning sker att vattendraget påverkas negativt av planerad åtgärd med schaktning. Huvudalternativet ger enligt E.ON Elnäts bedömning den minsta påverkan på aktuellt område vad gäller natur- och kulturvärden samt strandskydd. 5.3 Markkabelnätets driftsäkerhet Följande gäller för driftsäkerheten för aktuellt markkabelnät: E.ON Elnät anser att driftsäkerheten kommer att bli hög. Känsligheten för yttre påverkan på markkabelnätet inom aktuellt område i form av extrem väderlek är enligt E.ON Elnäts bedömning liten. 5.4 Material Det material som kommer att användas är PEX-isolerad markkabel med aluminiumkärna, jordlina av koppar, opto-/signalkabel och vid behov skyddsrör av plast. Från transformatorstationen till fram till kopplingsstationen inom vindkraftparken kommer det att förläggas tre 30 kv markkabel i utförande som trefaskabel med en area på 3x240 mm². 5.5 Elektriska och magnetiska fält (EMF) Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en vägledning för beslutsfattare som kallas försiktighetsprincipen. E.ON Elnät skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincipen. 21(21)

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Tillhörande ansökan om nätkoncession för linje avseende nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred i Laholms kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-04-16 Denna samrådshandling är upprättad av personal

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län November 2013 Bg:

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102282 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102268 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun

Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun Mars 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Information om samråd för fiberkabel

Information om samråd för fiberkabel MEDDELANDE Sida 1/2 Enheten för naturskydd och tillsyn 010-22 36 350 Information om samråd för fiberkabel Att lägga ner fiberkabel i marken kan påverka natur- och kulturmiljövärden på ett negativt sätt.

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10 Vrå Hölö Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning RAÄ-nr Hölö 287:1 2 Vrå 5:1 Hölö socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Britta

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje.

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 1 Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 2012 Bakgrund Fortum Distribution AB:s ansökan avser förlängning av befintliga koncessioner för 130 kv-linjer med följande anläggningsnummer:

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer