KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

4 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 15 Tillsyn 16 Proaktivt konsumentskyddsarbete Konsumentstöd 35 Direktinformation 36 Kunskapsstöd 39 Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Kunskapsbyggande 51 Kunskapsbyggande Internationell verksamhet 59 Konsument Europa Personal och kompetensförsörjning 67 Bilagor Bilaga 1 Rapporter 69 Bilaga 2 Remisser 70 Bilaga 3 Stöd till organisationer 73 Bilaga 4 Pressmeddelanden 79 Finansiell redovisning 8. Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 94 2

5 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER GD HAR ORDET Konsumentens vardag är vårt arbetsfält. Vi vill göra skillnad och drivs av att underlätta vardagen och göra den säkrare för konsumenterna. När jag summerar 2012 konstaterar jag att resultatet är klart mer än godkänt. Under 2012 införde vi en ny organisation på Konsumentverket för att bättre matcha behoven som finns när det gäller tillsyn och stöd. En ny enhet för analys arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och värdering, både för att bidra till ökad kunskap om konsumentfrågor och för att vi ska kunna göra välgrundade prioriteringar. Vårt strategiska utvecklingsarbete Konsumentverket 2015 gav avtryck i verksamheten, men har också inneburit att vi har fått tänka nytt och lyfta oss lite extra inom en del områden. Webbplatsen konsumentverket.se som är vår huvudkanal i kommunikationen med konsumenterna, har fått en ansiktslyftning. Den har ny design och struktur, det är numera enklare att göra anmälningar och innehållet har tillgänglighetsanpassats. Vi ser redan att besöksstatistiken pekar uppåt. Vi når fortsatt goda resultat trots stora interna förändringar. Att vi verkligen gör nytta får vi dagliga bevis för och det sporrar oss. Jag känner stolthet när vårt arbete för ökat konsumentskydd gör skillnad även i EU-sammanhang eller när mina arbetskamrater säger ifrån i media när saker är fel. Glädjande är också TNS-SIFO:s undersökning om förtroende för myndigheter, där Konsumentverket åter finns med i toppen. Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket Vi jobbar alltmer förebyggande med näringslivet men drar oss inte för att ta i med skärpa när vi ser hur konsumenter vilseleds. Tillsynsarbetet har inriktats på bland annat snabblån utan tillräcklig kreditprövning, oseriös telefonförsäljning och oskäliga villkor hos reseföretagen. Vårt täta samarbete med kommunerna har bidragit till att korta väntetiderna till budget- och skuldrådgivare. Stöd till konsumentvägledare och lärare i skolan bidrar också till ökad förmåga att möta konsumenternas behov. Konsument Europa har mer att göra än någonsin eftersom resandet och handeln över gränserna ökar. I juni presenterades utredningen Konsumenten i centrum, där vi föreslås få en samordningsfunktion för oberoende konsumentinformation via webb och ett medansvar för direktvägledning åt konsumenter. Våra frågor finns med även i andra utredningar och vi ser med spänning fram emot resultaten. Gunnar Larsson, generaldirektör/ko 3

6

7 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER 1. RESURSFÖRDELNING PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamheten är fortsatt stabil och vi har en ekonomi i balans. Det innebär att vi i år liksom de två föregående åren har ett mindre anslagssparande. Konsumentverkets verksamhet styrs främst av myndighetens instruktion och regleringsbrev och utgör grunden för den indelningsstruktur som vi har valt för redovisning av vår verksamhet. Resultatredovisningen delas in i verksamhetsområden med tillhörande verksamhetsgrenar och interna rapporteringskrav. För varje verksamhetsgren och internt rapporteringskrav redovisas kostnader och personår. I de följande kapitlen redovisas sammanfattningar av de viktigaste genomförda aktiviteterna och projekten per verksamhetsområde och verksamhetsgren. Där finns också analyser kopplade till tabellerna och diagrammen nedan. I slutet av varje verk samhetsgrensavsnitt redovisar vi de prestationer som är knutna till verk samhetsgrenen, vilket följs av en analys. Den organisations- och verksamhetsöversyn som vi gjorde i samband med verkets strategiska arbete Konsumentverket 2015 under 2011 resulterade i vissa förändringar. Bland annat genomförde vi en organisations- och verksamhetsförändring från och med I och med det anpassade och ändrade vi också vår verksamhets- och indelningsstruktur för Det innebär att jämförelsetalen har setts över och räknats om för 2011 och 2010 där det behövts. Förändringarna består bland annat av: Redovisning av internationellt arbete i årsredovisningen 2011 särredovisades den internationella verksamheten, med undantag från den verksamhet som bedrivs inom ramen för Konsument Europa, under verksamhetsgrenen Internationellt arbete. Inför 2012 har detta ändrats så att det arbete som bedrivs internationellt inte längre särredovisas utan har integrerats och redovisas inom verksamhetsgrenar enligt nuvarande struktur. Verksamhetsgrenen Verksövergripande internationellt arbete omfattar endast internt internationellt strategiarbete. Verksamhetsområde Konsumentinformation har 2012 ändrat benämning till Konsumentstöd. Verksamhetsgrenen Främja konsumentaspekter hos andra aktörer har ersatt den tidigare verksamhetsgrenen Integrering av konsumentaspekter och ingår numera i verksamhetsområdet Konsumentstöd. Under 2011 redovisades verksamhetsgrenen Integrering av konsumentaspekter inom verksamhetsområde Kunskapsbyggande. För 2012 är resultatredovisningen indelad i fyra verksamhetsområden: Konsumentskydd Konsumentstöd Kunskapsbyggande Internationell verksamhet Nedan presenteras tabeller över verksamhetens kostnader och intäkter per verksamhetsområde och verksamhetsgren Redovisningen inkluderar myndighetsgemensamma kostnader och intäkter som har fördelats på respektive verksamhetsgren i proportion till dess andel av de totala kostnaderna och intäkterna. Inom varje verksamhetsgren har kostnaderna fördelats vidare på de interna rapporteringskraven. Myndighetsgemensamma kostnader fördelas inte på verksamhetsgren Konsument Europa eftersom den verksamheten styrs av och följer EU:s redovisningsprinciper med direkt kostnadsfördelning. Transfereringar redovisas i separat tabell och inkluderas inte i tabellen över verksamhetens kostnader. REDOVISNING ANSLAGSSPARANDE KONSUMENTVERKET, FÖRVALTNING (TKR) 2010: : : FÖRDELNING AV KOSTNADER MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN 10% 5% 47% Konsumentskydd 39% 39% Konsumentstöd 47% Kunskapsbyggande 10% Internationell verksamhet 5% 5

8 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetens kostnader RESURSFÖRDELNING VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR) P-år Kostnader P-år Kostnader P-år Kostnader Tillsyn 39, , , Proaktivt konsumentskyddsarbete 8, , , Summa Konsumentskydd 48, , , Direktinformation 14, , , Kunskapsstöd 23, , , Främja konsumentaspekter hos andra aktörer 9, , , Summa Konsumentstöd 48, , , Kunskapsbyggande 11, , , Summa Kunskapsbyggande 11, , , Konsument Europa 6, , , Verksövergripande internationellt arbete 0, , ,2 211 Summa Internationell verksamhet 6, , , Total summa 114, , , P-år = arbetad tid (total tid exklusive semester, annan ledighet och sjukfrånvaro) Beräkningen av personår (heltid) utgår från 208 arbetsdagar per person. Fördelningen av lönekostnader på verksamhetsgren och de interna rapporteringskraven görs med stöd av tidredovisning. Tid avseende myndighetsgemensam verksamhet är inkluderad i redovisningen av personår i tabellen. Den myndighetsgemensamma tiden fördelas på respektive verksamhetsgren och de interna rapporteringskraven i proportion till dess andel av den totala tiden. VERKSAMHETENS KOSTNADER (TKR) FÖRDELNING AV PERSONÅR MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN Personalkostnader Övriga kostnader 8% 7% 44% % Konsumentskydd 44% Konsumentstöd 41% Kunskapsbyggande 8% Internationell verksamhet 7% Personalkostnaderna har uppgått till cirka 64 procent av de totala kostnaderna för samtliga tre år. 6

9 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Transfereringar (lämnade bidrag) TRANSFERERINGAR PER VERKSAMHETS- OMRÅDEN/-GRENAR (TKR) Proaktivt konsumentskyddsarbete Summa Konsumentskydd Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Summa Konsumentstöd Kunskapsbyggande Summa Kunskapsbyggande Total summa Under 2012 finansieras 509 tkr av transfereringarna av balanserad kapitalförändring och inte av anslag. Tabellen redovisar Konsumentverkets transfereringar (lämnade bidrag) fördelade på verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Transfereringar finansieras av anslag åren

10 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetens intäkter FÖRDELNING AV VERKSAMHETENS TOTALA INTÄKTER PER VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR) Intäkt av anslag Övriga intäkter Intäkt av anslag Övriga intäkter Intäkt av anslag Övriga intäkter Tillsyn Proaktivt konsumentskyddsarbete Summa Konsumentskydd Direktinformation Kunskapsstöd Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Summa Konsumentstöd Kunskapsbyggande Summa Kunskapsbyggande Konsument Europa Verksövergripande internationellt arbete Summa Internationell verksamhet Total summa Övriga intäkter = avgiftsintäkter, bidrag och finansiella intäkter. VERKSAMHETENS INTÄKTER (TKR) Anslag Övriga intäkter Tabellen ovan redovisar Konsumentverkets totala intäkter avseende intäkt av anslag och övriga intäkter fördelade på verksamhetsgrenar och verksamhetsområden Diagrammet visar fördelningen mellan verksamhetens intäkter av anslag och övriga intäkter de senaste tre åren. 8

11

12

13 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER 2. SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING Under 2011 utformade vi en strategisk plan, Konsumentverket 2015 och vägen dit, för utveckling av verksamheten under perioden Planen har, vid sidan av reguljär basverksamhet med fokus på tillsyn/marknadskontroll och konsumentstöd, utgjort prioriteringsgrund för verksamheten. Här följer en sammanfattning av året som gått och de resultat som nåtts. Resultat i förhållande till våra primära målgrupper Konsumenter Allt fler använder vår webbplats konsumentverket.se. Den har fått ny form för att bli mer lättanvänd, bland annat för personer med funktionsnedsättningar. Utvecklingen av sociala medier har fortsatt och mer livssituationsbaserad information om privatekonomi har tagits fram. För målgruppen barn och unga har informationskampanjen Bli inte blåst fortsatt med aktiviteter på bland annat festivaler, i sociala medier och via konsumentvägledare. Kontakterna med Konsument Europa verkar ha etablerat sig på en högre nivå jämfört med tidigare år. Flygtransporter är återigen det område som dominerar konsumentklagomålen. Ett helt nytt område som uppmärksammats under året är farmaceutiska produkter läkemedel/ naturläkemedel. Konsument Europas informationsinsatser ökar, inte minst via webbplatsen konsumenteuropa.se, som hade ett rekordstort antal besök. I ett mål där Konsumentombudsmannan (KO) beviljat biträde till en konsument har Högsta Domstolen klargjort vad som gäller för automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden. Näringsidkare Ett omfattande arbete rörande leksakers säkerhet har genomförts tillsammans med bland annat Kemikalieinspektionen. Bland annat har ett flerdagars seminarium för leksaksbranschen anordnats. Under året har verket agerat mot osäkra barnvagnar och fått till stånd nya provningsmoment i standarden för barnvagnar. En förening har förbjudits att anordna kurser i glaciär miljö utan anlitande av särskilt utbildade bergsguider. Omfattande insatser har riktats mot bristfälliga kreditprövningar vid så kallade snabblån. Andra områden som varit föremål för särskild uppmärksamhet rör telefonförsäljning av telefonabonnemang till äldre konsumenter, kollektiv shopping och andrahandsförsäljning av biljetter. En uppföljning av rapporten om inrikesflygets avtalsvillkor har föranlett relativt omfattande tillsynsinsatser. Under året har Konsumentverket avslutat tematiska tillsynsinsatser rörande bredbandstjänster och djurförsäkringar. Insatserna har visat brister både när det gäller marknadsföring och avtalsvillkor. I ett mål rörande marknadsföring riktad till barn på internet har Marknadsdomstolen uttalat sig om bland annat direkta köpuppmaningar till barn i onlinespel. KO:s bedömning är att domen är prejudicerande. UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSPLANEN Instruktionen för Konsumentverket (SFS 2009:607) och Riksdagens beslut med anledning av regeringens budgetproposition (2011/12:1) och regleringsbrevet för 2012 har utgjort underlag för verksamhetsplanen. 1 1

14 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN Medvetna och säkra konsumenter. Kommunala tjänstemän Kommunernas konsumentverksamhet är en viktig del av konsumentstödet och under året har extranätet Portalen utvecklats, bland annat med en ny faktabank. Besöksturnén till kommuner med många överskuldsatta har varit framgångsrik och bland annat resulterat i kortare väntetid till budgetoch skuldrådgivningen. En ny, mer flexibel och delvis e-baserad utbildning har lanserats och utvecklingen av mer behovsanpassade utbildningar fortsätter. Skolan är en viktig arena för att nå unga och stödet till lärare är därmed angeläget. Kraftigt ökande besökssiffror på den skräddarsydda Skolwebben visar att behovet finns. Livet & pengarna och Festivalmatte är exempel på efterfrågade undervisningsmaterial som har marknadsförts under året. Arbetet med delmålen för funktionshinderpolitiken har inletts, bland annat med läromedel för särskolan. Våra viktigaste utvecklingsresultat Kunskapsbyggande Verket har etablerat en ny organisatorisk enhet för analys som arbetar med att samla in, sammanställa, analysera och sprida kunskap samt för att säkerställa ökad intern samordning. Kunskapen om konsumenternas ställning och förutsättningar på olika marknader har förbättrats. En process för att på ett strukturerat sätt föra in kunskap om konsumentproblem i verksamhetsplaneringen har tagits fram. Konsumentklagomålsstatistiken inom ramen för den EU-harmonisering som pågår har fortsatt att utvecklas. Konsumentverkets vetenskapliga råd har bidragit till verksamheten genom analyser och synpunkter på utvecklingen inom konsumtionsområdet. Verket och vetenskapliga rådet ar- rangerade tillsammans seminariet Vacker och lycklig som handlade om skönhetsindustrins utveckling och hur konsumenter är beredda att ta stora medicinska och ekonomiska risker i jakten på skönhet och identitet. Två fördjupade studier av marknaden för hantverkstjänster har redovisats till regeringen. Inom ramen för arbetet med den samlade analys av läget för svenska konsumenter som ska redovisas till regeringen i april 2013 har den första fullständiga konsumentmarknadsunderökningen genomförts. Konsument Europa har under året varit drivande i några av ECC-nätverkets gemensamma projekt, både som deltagare och som projektledare. Konsumentverket 2015 och vägen dit I den treåriga planen görs nio strategiska ställningstaganden i syfte att avgränsa och tydliggöra inriktning och aktuella prioriteringar för vårt uppdrag. Arbetet inom ramen för Europeiska unionen Vi har i något högre grad än tidigare tagit initiativ, aktivt deltagit och så vitt det går att bedöma lyckats påverka i EU-arbetet. En medarbetare har även inlett en praktikperiod inom DG SANCO. Vi har prövat frågan om att bidra med en nationell expert till den Europeiska Kommissionen. Det bedöms vara alltför ekonomiskt krävande för myndigheten. Råd till konsumenter Genom expertmedverkan har vi bistått utredningen om framtidens stöd till konsumenter i att utforma ett förslag till hur konsumenter i alla delar av landet ska få kvalificerat vägledningsstöd. Arbetet med andra myndigheter Vi har ökat kontakterna med ur konsumentsynpunkt viktiga myndigheter. Vi har också tagit initiativ till en mer reguljär avstämning med övriga statliga styrelseledamöter i de fyra konsumentrådgivningsbyråerna. En sammanställning som gjorts av verkets kontakter med andra myndigheter, för närvarande 43 stycken, bekräftar att konsumentpolitiken 12

15 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER spänner över vitt skilda politikområden. En strategi för samverkan med andra myndigheter har tagits fram och beslutats. Förhållningssätt till näringslivet En kartläggning av näringslivets egna konsumentrelaterade åtgärder har genomförts. Arbetet inom det finansiella området Tillsynen över konsumentskyddande regler har stärkts under året. En förstudie om marknaden för finansiella tjänster har gjorts som ska ligga till grund för fördjupade analyser inom det finansiella området under Medverka i debatten Vi har varit än mer aktiva, tagit ställning och själva eller tillsammans med andra lyft fram konsumenternas problem och möjligheter i massmedier, debatter, konferenser och i andra liknande sammanhang. Offentliga tjänster som konkurrensutsatts Vi har ökat vår omvärldsbevakning inom området. Tidigare gjorda konsumentundersökningar som rör apotekstjänster har varit till stor användning, inte minst vid verkets medverkan i Statskontorets utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden. Undersökningarna har använts som bas för argumentation i en pågående läkemedels- och apoteksutredning. Hållbar konsumtion Verket har under året inlett två samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen inom ramen för regeringsuppdraget Giftfri vardag. Avstämningar av konsumentrelaterade miljöfrågor har gjorts med Naturvårdsverket och inom ramen för utredningen om framtidens stöd till konsumenter. Verket avvaktar regeringens beslut när det gäller vilken myndighet som fortsättningsvis ska ansvara för miljörelaterad konsumentinformation. Handel mellan privatpersoner Enligt vår plan kommer denna fråga att aktualiseras först kommande budgetår. VÅRT UPPDRAG Vårt uppdrag kan sammanfattas med tre ledord: Stärka Vi stärker konsumenternas ställning genom att förmedla kunskap och bevaka marknaden. Stävja Vi arbetar för att stävja otillbörligt agerande på marknaden genom aktiv effektiv tillsyn, effektiva branschkontakter, marknadskontroller samt information till konsumenter och näringsidkare. Stödja Vi stödjer konsumenter, konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare med information och service. 1 3

16

17 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Verksamhetsområde 3. KONSUMENTSKYDD Här redovisas Konsumentverkets arbete med tillsyn. Det handlar om rättsärenden, löpande tillsyn, tematisk tillsyn och marknadskontroller. Här finns också information om vårt arbete med olika branschorganisationer och standardisering. SAMMANFATTNING Även under 2012 har Konsumentverket bedrivit ett aktivt konsumentskyddsarbete med gott resultat. Tillsammans med bland annat Kemikalieinspektionen har verket lagt ned ett omfattande arbete rörande leksakers säkerhet. Inom det projektet har vi bland annat anordnat ett flerdagars seminarium för leksaksbranschen. Under året har verket bland annat riktat insatser mot osäkra barnvagnar och fått till stånd nya provningsmoment i standarden för barnvagnar. Omfattande insatser har riktats mot bristfälliga kreditprövningar vid så kallade snabblån. Andra områden som varit föremål för särskild uppmärksamhet rör kollektiv shopping, telefonförsäljning av telefonabonnemang till äldre konsumenter och andrahandsförsäljning av biljetter. En uppföljning av rapporten om inrikesflygets avtalsvillkor har föranlett relativt omfattande tillsynsinsatser. Under året har Konsumentverket avslutat tematiska tillsynsinsatser rörande bredbandstjänster och djurförsäkringar. Insatserna har visat brister både när det gäller marknadsföring och avtalsvillkor. I ett mål där Konsumentombudsmannen (KO) beviljat biträde till en konsument har HD klargjort vad som gäller för automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden. I ett mål rörande marknadsföring riktad till barn på internet har Marknadsdomstolen uttalat sig om bland annat direkta köpuppmaningar till barn i onlinespel. KO:s bedömning är att båda domarna är prejudicerande. Främst inom området produktsäkerhet har det internationella inslaget i verksamheten varit stort. Vår samverkan med näringslivet har ökat något under året. 1 5

18 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetsgren TILLSYN Kostnader redovisas i tkr P-år Kostnader P-år Kostnader P-år Kostnader Löpande tillsyn 25, , , Tematisk tillsyn 4, , , Marknadskontroller 2, , , Administrativt tillsynsarbete 2, , , Övrig tillsyn 3, , , Internationell tillsynssamverkan 1, , , Totalt 39, , , MÅLET FÖR VERKSAMHETSGRENEN Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. UPPDRAG Konsumentverket har ansvar för att de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs (1 p.1 instruktionen). Konsumentverket ska vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2006/2004 och fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över (CPC) (3 p.4 och p.5 instruktionen). Konsumentverket är svensk kontaktpunkt för informationssystemet Rapex i enlighet med artikel 11 och 12 i produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG, liksom för EU:s underrättelsesystem GPSD Business Application för producenter och distributörer. Konsumentverket har som kontaktpunkt för Rapex fått i uppdrag att vidarebefordra information till och från systemet till behöriga tillsynsmyndigheter i Sverige i enlighet med förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om farliga konsumentprodukter. Konsumentverket är sedan december 2009 svensk koordinator för varningsdelen i tjänstedirektivet 2006/123/ EG i enlighet med förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Via informationssystemet för den inre marknaden, IMI, ska verket bistå behöriga svenska tillsynsmyndigheter med information och varningar för farliga tjänster till och från EU:s medlemsstater. Konsumentombudsmannen får göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden och väcka offentlig grupptalan i domstol när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt (5 instruktionen). Konsumentombudsmannen får biträda konsument som ombud vid allmän domstol och Kronofogdemyndigheten i tvist mellan konsument och näringsidkare (Lag 2011:1211 om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister). Konsumentverket ska också löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar (6 p.2 instruktionen). 16

19 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Löpande tillsyn Den löpande tillsynen är den mest resurskrävande delen av Konsumentverkets tillsynsarbete, både sett till personår och kostnader. Fokusområden för den löpande tillsynen under 2012 har varit elektronisk kommunikation, finansiella tjänster, boende, energi, hälsa, resor samt produktsäkerhet för varor och tjänster. Tillsyn har dessutom bedrivits inom områdena motor samt alkohol och tobak. Inom samtliga områden har vi haft extra bevakning på frågor som rör miljöargument i marknadsföring och marknadsföring riktad till barn och ungdomar. Här följer ett översiktligt urval av årets arbete inom den löpande tillsynen. Elektronisk kommunikation En granskning av miljöpåståenden i marknadsföring för mobiltelefoner och vitvaror har genomförts under året. Det kan bli aktuellt med tillsynsärenden nästa år. En granskning av prisinformation i marknadsföring av tv-abonnemang visade att samtliga granskade bolag hade brister. Sex av de åtta granskade bolagen har rättat sig efter Konsumentverkets kritik. Två ärenden återstår. Konsumentverket utfärdade nya föreskrifter om prisinformation i början av I en uppföljning granskades fyra mobiloperatörer och tre återförsäljare av mobilabonnemang. Brister hittades hos samtliga bolag. Ett ärende återstår. Efter många anmälningar mot företag som arbetar med så kallad kollektiv shopping genomförde vi en granskning av bolagens marknadsföring. Efter att vi hittade stora brister har vi inlett en dialog med branschen för att komma till rätta med problemen. Arbetet fortsätter under nästa år. Finansiella tjänster Vi har genomfört ett stort arbete med att granska snabblåneföretagens kreditprövningar. Tio bolag granskades under året och samtliga har varnats för bristande kreditprövningar, vilket är en sanktionsåtgärd Konsumentverket fick i samband med att en ny konsumentkreditlag trädde i kraft Vi har även inlett granskningar av ytterligare tolv bolag. Anmälningar mot telefonförsäljare som säljer PPM-rådgivning ledde till flera tillsynsärenden. KO har också utfärdat ett föreläggande mot ett av bolagen. Konsumentverket har även i olika sammanhang fortsatt att framhålla önskemålet om skriftligt accept på avtal som ingås på telefon. Vi har granskat informationen som försäkringsförmedlare ger till konsumenter. Efter att vi hittade brister öppnade vi 18 tillsynsärenden. Samtliga avslutades under året. Arbetet breddades under hösten för att även omfatta livförsäkringsförmedlare. Den delen av arbetet fortsätter under Ett par större tillsynsinsatser inleddes under slutet av 2012 och slutförs under Det är dels en granskning av marknadsföring och förköpsinformation för tjänstepensioner, dels en granskning av avtalsvillkor och förköpsinformation i försäkringar för dolda fel vid husköp. Boende och energi Vi identifierade ett antal överträdelser hos larmföretag, både gällande avtalsvillkor och marknadsföring. Ett bolag gick i konkurs efter vår granskning. Övriga ärenden har avslutats med rättelser från företagen. Hälsa Problematiken för konsumenter som får obeställda produkter har fortsatt och lett till att tolv ärenden har öppnats. Två av dem har förts över till andra länder via systemet Consumer Protection Cooperation (CPC) och fem har avslutats varav två har lett till rättelser från företagen. Ett av ärendena ledde till att KO utfärdade ett förbudsföreläggande. Övriga ärenden var fortfarande öppna vid årets slut. Handläggningen av ären- 1 7

20 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 ANTAL STÄMNINGAR FRÅN KO 2010: : : 3 ANTAL GODKÄNDA FÖRELÄGGANDEN SOM UTFÄRDATS AV KO 2010: : : 16 dena är komplicerad, inte minst på grund av att bolagen ofta är baserade i andra länder. Vi har drivit 20 ärenden om vilseledande och otillåtna hälsopåståenden för livsmedel och kosttillskott. 17 av dem avslutades under året, varav ett ärende blev ett förbudsföreläggande från KO. Tre ärenden återstod att lösa vid årsskiftet. Vilseledande marknadsföring för alternativa behandlingsmetoder är ett konsumentproblem och under 2012 drev vi 14 tillsynsärenden om detta. Tio av dem har avlutats med rättelser från företagens sida. Ett ärende mot ICA Sverige som öppnades under 2011 gällande uttrycket superpris resulterade under 2012 i ett föreläggande mot bolaget. Resor 2011 publicerade Konsumentverket en rapport om inrikesflygets avtalsvillkor. Under 2012 har uppföljningen av rapporten lett till ärenden mot samtliga flygbolag som säljer inrikes flygningar. Sju bolag har rättat sig, två bolag har gått i konkurs och sex ärenden återstår. Arbetet fortsätter under Sent under året genomförde vi en granskning av informationen som riktar sig till resenärer på svenska flygplatser. 24 flygbolag på sex svenska flygplatser har granskats. Aktiviteten kommer att leda till tillsynsärenden under det kommande året. Produktsäkerhet Konsumentverket har under året drivit 303 tillsynsärenden inom området produktsäkerhet, en ökning med 126 ärenden sedan av ärendena är anmälningar från konsumenter, 34 är underrättelser från företag och 190 har startats på eget initiativ av Konsumentverket. En stor anledning till de ökade siffrorna är att vi uppmärksammat brister vid våra marknadskontroller. Ett av de ärenden vi drivit under året handlade om en farlig barnvagn. Bolaget ville inte vidta de åtgärder som vi ansåg vara nödvändiga, och överklagade även det beslut om saluförbud och återkallande från konsument som fattades i förvaltningsrätten. Överklagandet ogillades och bolaget ansökte om prövningstillstånd vid kammarrätten, som avslog ansökan. Motor Årets tillsynsärenden har bland annat handlat om bristande information om ångerrätt vid marknadsföring av bildelar, vilseledande så kallad lägsta prisgaranti, otillbörliga miljöargument samt bristande information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Alkohol och tobak Flera ärenden under året har rört direktreklam av alkoholdrycker. Vi har fortsatt hålla utbildningar för de kommunala tjänstemän som arbetar med tillsyn på lokal nivå. Övrigt En specialgranskning av 413 svenska e-handelsföretag visade att cirka hälften av företagen gav konsumenterna felaktig information på sina webbplatser. Framför allt fanns det stora brister i informationen om ångerrätt. En uppföljning av granskningen har inletts med 128 öppnade tillsynsärenden. Arbetet med dessa kommer framför allt att ske under Konsumentombudsmannens arbete KO har lämnat in tre stämningar till domstol under Det är en låg siffra jämfört med de senaste åren och en minskning för tredje året i rad. Minskningen har olika förklaringar. Läs mer om detta under rubriken Analys på sidan 25. Ingen av årets inlämnade stämningar har ännu lett fram till dom. KO har utfärdat 20 förelägganden, varav 16 har godkänts av motparten. Förelägganden utfärdas i de fall då rättsläget är tydligt och där näringsidkare trots det inte rättar sig enligt våra önskemål, eller då det handlar om en upprepning 18

Konsumentverkets årsredovisning 2013

Konsumentverkets årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Konsumentverkets årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 16 Tillsyn

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå Årsredovisning 2010 Konsumentverkets årsredovisning 2010 Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5 Layout: Spenat reklambyrå Foto: øyvind Lund, Johan Eklund, Camilla Rosén, istockphoto och Matton bildbyrå

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Årsredovisning 2009 Konsumentverkets årsredovisning 2009 Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5 Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Foto: Johan Eklund m fl Tryck: Elanders Sverige

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2008

Konsumentverkets årsredovisning 2008 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik 11 3. Politikområde Regional tillväxtpolitik 53 4.

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Canal Digital Sverige Aktiebolag, 115 80 STOCKHOLM Ombud: advokaten Carl Anders Svensson

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Beredning 2010-08-27 29 34 Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan

Nationell marknadskontrollplan Nationell marknadskontrollplan 2014 Fastställd av Marknadskontrollrådet den 22 november 2013 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1. Allmänt om marknadskontroll... 3 1.2. Årets nationella marknadskontrollplan...

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer