KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

4 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 15 Tillsyn 16 Proaktivt konsumentskyddsarbete Konsumentstöd 35 Direktinformation 36 Kunskapsstöd 39 Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Kunskapsbyggande 51 Kunskapsbyggande Internationell verksamhet 59 Konsument Europa Personal och kompetensförsörjning 67 Bilagor Bilaga 1 Rapporter 69 Bilaga 2 Remisser 70 Bilaga 3 Stöd till organisationer 73 Bilaga 4 Pressmeddelanden 79 Finansiell redovisning 8. Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 94 2

5 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER GD HAR ORDET Konsumentens vardag är vårt arbetsfält. Vi vill göra skillnad och drivs av att underlätta vardagen och göra den säkrare för konsumenterna. När jag summerar 2012 konstaterar jag att resultatet är klart mer än godkänt. Under 2012 införde vi en ny organisation på Konsumentverket för att bättre matcha behoven som finns när det gäller tillsyn och stöd. En ny enhet för analys arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och värdering, både för att bidra till ökad kunskap om konsumentfrågor och för att vi ska kunna göra välgrundade prioriteringar. Vårt strategiska utvecklingsarbete Konsumentverket 2015 gav avtryck i verksamheten, men har också inneburit att vi har fått tänka nytt och lyfta oss lite extra inom en del områden. Webbplatsen konsumentverket.se som är vår huvudkanal i kommunikationen med konsumenterna, har fått en ansiktslyftning. Den har ny design och struktur, det är numera enklare att göra anmälningar och innehållet har tillgänglighetsanpassats. Vi ser redan att besöksstatistiken pekar uppåt. Vi når fortsatt goda resultat trots stora interna förändringar. Att vi verkligen gör nytta får vi dagliga bevis för och det sporrar oss. Jag känner stolthet när vårt arbete för ökat konsumentskydd gör skillnad även i EU-sammanhang eller när mina arbetskamrater säger ifrån i media när saker är fel. Glädjande är också TNS-SIFO:s undersökning om förtroende för myndigheter, där Konsumentverket åter finns med i toppen. Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket Vi jobbar alltmer förebyggande med näringslivet men drar oss inte för att ta i med skärpa när vi ser hur konsumenter vilseleds. Tillsynsarbetet har inriktats på bland annat snabblån utan tillräcklig kreditprövning, oseriös telefonförsäljning och oskäliga villkor hos reseföretagen. Vårt täta samarbete med kommunerna har bidragit till att korta väntetiderna till budget- och skuldrådgivare. Stöd till konsumentvägledare och lärare i skolan bidrar också till ökad förmåga att möta konsumenternas behov. Konsument Europa har mer att göra än någonsin eftersom resandet och handeln över gränserna ökar. I juni presenterades utredningen Konsumenten i centrum, där vi föreslås få en samordningsfunktion för oberoende konsumentinformation via webb och ett medansvar för direktvägledning åt konsumenter. Våra frågor finns med även i andra utredningar och vi ser med spänning fram emot resultaten. Gunnar Larsson, generaldirektör/ko 3

6

7 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER 1. RESURSFÖRDELNING PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamheten är fortsatt stabil och vi har en ekonomi i balans. Det innebär att vi i år liksom de två föregående åren har ett mindre anslagssparande. Konsumentverkets verksamhet styrs främst av myndighetens instruktion och regleringsbrev och utgör grunden för den indelningsstruktur som vi har valt för redovisning av vår verksamhet. Resultatredovisningen delas in i verksamhetsområden med tillhörande verksamhetsgrenar och interna rapporteringskrav. För varje verksamhetsgren och internt rapporteringskrav redovisas kostnader och personår. I de följande kapitlen redovisas sammanfattningar av de viktigaste genomförda aktiviteterna och projekten per verksamhetsområde och verksamhetsgren. Där finns också analyser kopplade till tabellerna och diagrammen nedan. I slutet av varje verk samhetsgrensavsnitt redovisar vi de prestationer som är knutna till verk samhetsgrenen, vilket följs av en analys. Den organisations- och verksamhetsöversyn som vi gjorde i samband med verkets strategiska arbete Konsumentverket 2015 under 2011 resulterade i vissa förändringar. Bland annat genomförde vi en organisations- och verksamhetsförändring från och med I och med det anpassade och ändrade vi också vår verksamhets- och indelningsstruktur för Det innebär att jämförelsetalen har setts över och räknats om för 2011 och 2010 där det behövts. Förändringarna består bland annat av: Redovisning av internationellt arbete i årsredovisningen 2011 särredovisades den internationella verksamheten, med undantag från den verksamhet som bedrivs inom ramen för Konsument Europa, under verksamhetsgrenen Internationellt arbete. Inför 2012 har detta ändrats så att det arbete som bedrivs internationellt inte längre särredovisas utan har integrerats och redovisas inom verksamhetsgrenar enligt nuvarande struktur. Verksamhetsgrenen Verksövergripande internationellt arbete omfattar endast internt internationellt strategiarbete. Verksamhetsområde Konsumentinformation har 2012 ändrat benämning till Konsumentstöd. Verksamhetsgrenen Främja konsumentaspekter hos andra aktörer har ersatt den tidigare verksamhetsgrenen Integrering av konsumentaspekter och ingår numera i verksamhetsområdet Konsumentstöd. Under 2011 redovisades verksamhetsgrenen Integrering av konsumentaspekter inom verksamhetsområde Kunskapsbyggande. För 2012 är resultatredovisningen indelad i fyra verksamhetsområden: Konsumentskydd Konsumentstöd Kunskapsbyggande Internationell verksamhet Nedan presenteras tabeller över verksamhetens kostnader och intäkter per verksamhetsområde och verksamhetsgren Redovisningen inkluderar myndighetsgemensamma kostnader och intäkter som har fördelats på respektive verksamhetsgren i proportion till dess andel av de totala kostnaderna och intäkterna. Inom varje verksamhetsgren har kostnaderna fördelats vidare på de interna rapporteringskraven. Myndighetsgemensamma kostnader fördelas inte på verksamhetsgren Konsument Europa eftersom den verksamheten styrs av och följer EU:s redovisningsprinciper med direkt kostnadsfördelning. Transfereringar redovisas i separat tabell och inkluderas inte i tabellen över verksamhetens kostnader. REDOVISNING ANSLAGSSPARANDE KONSUMENTVERKET, FÖRVALTNING (TKR) 2010: : : FÖRDELNING AV KOSTNADER MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN 10% 5% 47% Konsumentskydd 39% 39% Konsumentstöd 47% Kunskapsbyggande 10% Internationell verksamhet 5% 5

8 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetens kostnader RESURSFÖRDELNING VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR) P-år Kostnader P-år Kostnader P-år Kostnader Tillsyn 39, , , Proaktivt konsumentskyddsarbete 8, , , Summa Konsumentskydd 48, , , Direktinformation 14, , , Kunskapsstöd 23, , , Främja konsumentaspekter hos andra aktörer 9, , , Summa Konsumentstöd 48, , , Kunskapsbyggande 11, , , Summa Kunskapsbyggande 11, , , Konsument Europa 6, , , Verksövergripande internationellt arbete 0, , ,2 211 Summa Internationell verksamhet 6, , , Total summa 114, , , P-år = arbetad tid (total tid exklusive semester, annan ledighet och sjukfrånvaro) Beräkningen av personår (heltid) utgår från 208 arbetsdagar per person. Fördelningen av lönekostnader på verksamhetsgren och de interna rapporteringskraven görs med stöd av tidredovisning. Tid avseende myndighetsgemensam verksamhet är inkluderad i redovisningen av personår i tabellen. Den myndighetsgemensamma tiden fördelas på respektive verksamhetsgren och de interna rapporteringskraven i proportion till dess andel av den totala tiden. VERKSAMHETENS KOSTNADER (TKR) FÖRDELNING AV PERSONÅR MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN Personalkostnader Övriga kostnader 8% 7% 44% % Konsumentskydd 44% Konsumentstöd 41% Kunskapsbyggande 8% Internationell verksamhet 7% Personalkostnaderna har uppgått till cirka 64 procent av de totala kostnaderna för samtliga tre år. 6

9 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Transfereringar (lämnade bidrag) TRANSFERERINGAR PER VERKSAMHETS- OMRÅDEN/-GRENAR (TKR) Proaktivt konsumentskyddsarbete Summa Konsumentskydd Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Summa Konsumentstöd Kunskapsbyggande Summa Kunskapsbyggande Total summa Under 2012 finansieras 509 tkr av transfereringarna av balanserad kapitalförändring och inte av anslag. Tabellen redovisar Konsumentverkets transfereringar (lämnade bidrag) fördelade på verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Transfereringar finansieras av anslag åren

10 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetens intäkter FÖRDELNING AV VERKSAMHETENS TOTALA INTÄKTER PER VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR) Intäkt av anslag Övriga intäkter Intäkt av anslag Övriga intäkter Intäkt av anslag Övriga intäkter Tillsyn Proaktivt konsumentskyddsarbete Summa Konsumentskydd Direktinformation Kunskapsstöd Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Summa Konsumentstöd Kunskapsbyggande Summa Kunskapsbyggande Konsument Europa Verksövergripande internationellt arbete Summa Internationell verksamhet Total summa Övriga intäkter = avgiftsintäkter, bidrag och finansiella intäkter. VERKSAMHETENS INTÄKTER (TKR) Anslag Övriga intäkter Tabellen ovan redovisar Konsumentverkets totala intäkter avseende intäkt av anslag och övriga intäkter fördelade på verksamhetsgrenar och verksamhetsområden Diagrammet visar fördelningen mellan verksamhetens intäkter av anslag och övriga intäkter de senaste tre åren. 8

11

12

13 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER 2. SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING Under 2011 utformade vi en strategisk plan, Konsumentverket 2015 och vägen dit, för utveckling av verksamheten under perioden Planen har, vid sidan av reguljär basverksamhet med fokus på tillsyn/marknadskontroll och konsumentstöd, utgjort prioriteringsgrund för verksamheten. Här följer en sammanfattning av året som gått och de resultat som nåtts. Resultat i förhållande till våra primära målgrupper Konsumenter Allt fler använder vår webbplats konsumentverket.se. Den har fått ny form för att bli mer lättanvänd, bland annat för personer med funktionsnedsättningar. Utvecklingen av sociala medier har fortsatt och mer livssituationsbaserad information om privatekonomi har tagits fram. För målgruppen barn och unga har informationskampanjen Bli inte blåst fortsatt med aktiviteter på bland annat festivaler, i sociala medier och via konsumentvägledare. Kontakterna med Konsument Europa verkar ha etablerat sig på en högre nivå jämfört med tidigare år. Flygtransporter är återigen det område som dominerar konsumentklagomålen. Ett helt nytt område som uppmärksammats under året är farmaceutiska produkter läkemedel/ naturläkemedel. Konsument Europas informationsinsatser ökar, inte minst via webbplatsen konsumenteuropa.se, som hade ett rekordstort antal besök. I ett mål där Konsumentombudsmannan (KO) beviljat biträde till en konsument har Högsta Domstolen klargjort vad som gäller för automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden. Näringsidkare Ett omfattande arbete rörande leksakers säkerhet har genomförts tillsammans med bland annat Kemikalieinspektionen. Bland annat har ett flerdagars seminarium för leksaksbranschen anordnats. Under året har verket agerat mot osäkra barnvagnar och fått till stånd nya provningsmoment i standarden för barnvagnar. En förening har förbjudits att anordna kurser i glaciär miljö utan anlitande av särskilt utbildade bergsguider. Omfattande insatser har riktats mot bristfälliga kreditprövningar vid så kallade snabblån. Andra områden som varit föremål för särskild uppmärksamhet rör telefonförsäljning av telefonabonnemang till äldre konsumenter, kollektiv shopping och andrahandsförsäljning av biljetter. En uppföljning av rapporten om inrikesflygets avtalsvillkor har föranlett relativt omfattande tillsynsinsatser. Under året har Konsumentverket avslutat tematiska tillsynsinsatser rörande bredbandstjänster och djurförsäkringar. Insatserna har visat brister både när det gäller marknadsföring och avtalsvillkor. I ett mål rörande marknadsföring riktad till barn på internet har Marknadsdomstolen uttalat sig om bland annat direkta köpuppmaningar till barn i onlinespel. KO:s bedömning är att domen är prejudicerande. UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSPLANEN Instruktionen för Konsumentverket (SFS 2009:607) och Riksdagens beslut med anledning av regeringens budgetproposition (2011/12:1) och regleringsbrevet för 2012 har utgjort underlag för verksamhetsplanen. 1 1

14 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN Medvetna och säkra konsumenter. Kommunala tjänstemän Kommunernas konsumentverksamhet är en viktig del av konsumentstödet och under året har extranätet Portalen utvecklats, bland annat med en ny faktabank. Besöksturnén till kommuner med många överskuldsatta har varit framgångsrik och bland annat resulterat i kortare väntetid till budgetoch skuldrådgivningen. En ny, mer flexibel och delvis e-baserad utbildning har lanserats och utvecklingen av mer behovsanpassade utbildningar fortsätter. Skolan är en viktig arena för att nå unga och stödet till lärare är därmed angeläget. Kraftigt ökande besökssiffror på den skräddarsydda Skolwebben visar att behovet finns. Livet & pengarna och Festivalmatte är exempel på efterfrågade undervisningsmaterial som har marknadsförts under året. Arbetet med delmålen för funktionshinderpolitiken har inletts, bland annat med läromedel för särskolan. Våra viktigaste utvecklingsresultat Kunskapsbyggande Verket har etablerat en ny organisatorisk enhet för analys som arbetar med att samla in, sammanställa, analysera och sprida kunskap samt för att säkerställa ökad intern samordning. Kunskapen om konsumenternas ställning och förutsättningar på olika marknader har förbättrats. En process för att på ett strukturerat sätt föra in kunskap om konsumentproblem i verksamhetsplaneringen har tagits fram. Konsumentklagomålsstatistiken inom ramen för den EU-harmonisering som pågår har fortsatt att utvecklas. Konsumentverkets vetenskapliga råd har bidragit till verksamheten genom analyser och synpunkter på utvecklingen inom konsumtionsområdet. Verket och vetenskapliga rådet ar- rangerade tillsammans seminariet Vacker och lycklig som handlade om skönhetsindustrins utveckling och hur konsumenter är beredda att ta stora medicinska och ekonomiska risker i jakten på skönhet och identitet. Två fördjupade studier av marknaden för hantverkstjänster har redovisats till regeringen. Inom ramen för arbetet med den samlade analys av läget för svenska konsumenter som ska redovisas till regeringen i april 2013 har den första fullständiga konsumentmarknadsunderökningen genomförts. Konsument Europa har under året varit drivande i några av ECC-nätverkets gemensamma projekt, både som deltagare och som projektledare. Konsumentverket 2015 och vägen dit I den treåriga planen görs nio strategiska ställningstaganden i syfte att avgränsa och tydliggöra inriktning och aktuella prioriteringar för vårt uppdrag. Arbetet inom ramen för Europeiska unionen Vi har i något högre grad än tidigare tagit initiativ, aktivt deltagit och så vitt det går att bedöma lyckats påverka i EU-arbetet. En medarbetare har även inlett en praktikperiod inom DG SANCO. Vi har prövat frågan om att bidra med en nationell expert till den Europeiska Kommissionen. Det bedöms vara alltför ekonomiskt krävande för myndigheten. Råd till konsumenter Genom expertmedverkan har vi bistått utredningen om framtidens stöd till konsumenter i att utforma ett förslag till hur konsumenter i alla delar av landet ska få kvalificerat vägledningsstöd. Arbetet med andra myndigheter Vi har ökat kontakterna med ur konsumentsynpunkt viktiga myndigheter. Vi har också tagit initiativ till en mer reguljär avstämning med övriga statliga styrelseledamöter i de fyra konsumentrådgivningsbyråerna. En sammanställning som gjorts av verkets kontakter med andra myndigheter, för närvarande 43 stycken, bekräftar att konsumentpolitiken 12

15 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER spänner över vitt skilda politikområden. En strategi för samverkan med andra myndigheter har tagits fram och beslutats. Förhållningssätt till näringslivet En kartläggning av näringslivets egna konsumentrelaterade åtgärder har genomförts. Arbetet inom det finansiella området Tillsynen över konsumentskyddande regler har stärkts under året. En förstudie om marknaden för finansiella tjänster har gjorts som ska ligga till grund för fördjupade analyser inom det finansiella området under Medverka i debatten Vi har varit än mer aktiva, tagit ställning och själva eller tillsammans med andra lyft fram konsumenternas problem och möjligheter i massmedier, debatter, konferenser och i andra liknande sammanhang. Offentliga tjänster som konkurrensutsatts Vi har ökat vår omvärldsbevakning inom området. Tidigare gjorda konsumentundersökningar som rör apotekstjänster har varit till stor användning, inte minst vid verkets medverkan i Statskontorets utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden. Undersökningarna har använts som bas för argumentation i en pågående läkemedels- och apoteksutredning. Hållbar konsumtion Verket har under året inlett två samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen inom ramen för regeringsuppdraget Giftfri vardag. Avstämningar av konsumentrelaterade miljöfrågor har gjorts med Naturvårdsverket och inom ramen för utredningen om framtidens stöd till konsumenter. Verket avvaktar regeringens beslut när det gäller vilken myndighet som fortsättningsvis ska ansvara för miljörelaterad konsumentinformation. Handel mellan privatpersoner Enligt vår plan kommer denna fråga att aktualiseras först kommande budgetår. VÅRT UPPDRAG Vårt uppdrag kan sammanfattas med tre ledord: Stärka Vi stärker konsumenternas ställning genom att förmedla kunskap och bevaka marknaden. Stävja Vi arbetar för att stävja otillbörligt agerande på marknaden genom aktiv effektiv tillsyn, effektiva branschkontakter, marknadskontroller samt information till konsumenter och näringsidkare. Stödja Vi stödjer konsumenter, konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare med information och service. 1 3

16

17 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Verksamhetsområde 3. KONSUMENTSKYDD Här redovisas Konsumentverkets arbete med tillsyn. Det handlar om rättsärenden, löpande tillsyn, tematisk tillsyn och marknadskontroller. Här finns också information om vårt arbete med olika branschorganisationer och standardisering. SAMMANFATTNING Även under 2012 har Konsumentverket bedrivit ett aktivt konsumentskyddsarbete med gott resultat. Tillsammans med bland annat Kemikalieinspektionen har verket lagt ned ett omfattande arbete rörande leksakers säkerhet. Inom det projektet har vi bland annat anordnat ett flerdagars seminarium för leksaksbranschen. Under året har verket bland annat riktat insatser mot osäkra barnvagnar och fått till stånd nya provningsmoment i standarden för barnvagnar. Omfattande insatser har riktats mot bristfälliga kreditprövningar vid så kallade snabblån. Andra områden som varit föremål för särskild uppmärksamhet rör kollektiv shopping, telefonförsäljning av telefonabonnemang till äldre konsumenter och andrahandsförsäljning av biljetter. En uppföljning av rapporten om inrikesflygets avtalsvillkor har föranlett relativt omfattande tillsynsinsatser. Under året har Konsumentverket avslutat tematiska tillsynsinsatser rörande bredbandstjänster och djurförsäkringar. Insatserna har visat brister både när det gäller marknadsföring och avtalsvillkor. I ett mål där Konsumentombudsmannen (KO) beviljat biträde till en konsument har HD klargjort vad som gäller för automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden. I ett mål rörande marknadsföring riktad till barn på internet har Marknadsdomstolen uttalat sig om bland annat direkta köpuppmaningar till barn i onlinespel. KO:s bedömning är att båda domarna är prejudicerande. Främst inom området produktsäkerhet har det internationella inslaget i verksamheten varit stort. Vår samverkan med näringslivet har ökat något under året. 1 5

18 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetsgren TILLSYN Kostnader redovisas i tkr P-år Kostnader P-år Kostnader P-år Kostnader Löpande tillsyn 25, , , Tematisk tillsyn 4, , , Marknadskontroller 2, , , Administrativt tillsynsarbete 2, , , Övrig tillsyn 3, , , Internationell tillsynssamverkan 1, , , Totalt 39, , , MÅLET FÖR VERKSAMHETSGRENEN Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. UPPDRAG Konsumentverket har ansvar för att de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs (1 p.1 instruktionen). Konsumentverket ska vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2006/2004 och fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över (CPC) (3 p.4 och p.5 instruktionen). Konsumentverket är svensk kontaktpunkt för informationssystemet Rapex i enlighet med artikel 11 och 12 i produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG, liksom för EU:s underrättelsesystem GPSD Business Application för producenter och distributörer. Konsumentverket har som kontaktpunkt för Rapex fått i uppdrag att vidarebefordra information till och från systemet till behöriga tillsynsmyndigheter i Sverige i enlighet med förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om farliga konsumentprodukter. Konsumentverket är sedan december 2009 svensk koordinator för varningsdelen i tjänstedirektivet 2006/123/ EG i enlighet med förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Via informationssystemet för den inre marknaden, IMI, ska verket bistå behöriga svenska tillsynsmyndigheter med information och varningar för farliga tjänster till och från EU:s medlemsstater. Konsumentombudsmannen får göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden och väcka offentlig grupptalan i domstol när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt (5 instruktionen). Konsumentombudsmannen får biträda konsument som ombud vid allmän domstol och Kronofogdemyndigheten i tvist mellan konsument och näringsidkare (Lag 2011:1211 om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister). Konsumentverket ska också löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar (6 p.2 instruktionen). 16

19 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Löpande tillsyn Den löpande tillsynen är den mest resurskrävande delen av Konsumentverkets tillsynsarbete, både sett till personår och kostnader. Fokusområden för den löpande tillsynen under 2012 har varit elektronisk kommunikation, finansiella tjänster, boende, energi, hälsa, resor samt produktsäkerhet för varor och tjänster. Tillsyn har dessutom bedrivits inom områdena motor samt alkohol och tobak. Inom samtliga områden har vi haft extra bevakning på frågor som rör miljöargument i marknadsföring och marknadsföring riktad till barn och ungdomar. Här följer ett översiktligt urval av årets arbete inom den löpande tillsynen. Elektronisk kommunikation En granskning av miljöpåståenden i marknadsföring för mobiltelefoner och vitvaror har genomförts under året. Det kan bli aktuellt med tillsynsärenden nästa år. En granskning av prisinformation i marknadsföring av tv-abonnemang visade att samtliga granskade bolag hade brister. Sex av de åtta granskade bolagen har rättat sig efter Konsumentverkets kritik. Två ärenden återstår. Konsumentverket utfärdade nya föreskrifter om prisinformation i början av I en uppföljning granskades fyra mobiloperatörer och tre återförsäljare av mobilabonnemang. Brister hittades hos samtliga bolag. Ett ärende återstår. Efter många anmälningar mot företag som arbetar med så kallad kollektiv shopping genomförde vi en granskning av bolagens marknadsföring. Efter att vi hittade stora brister har vi inlett en dialog med branschen för att komma till rätta med problemen. Arbetet fortsätter under nästa år. Finansiella tjänster Vi har genomfört ett stort arbete med att granska snabblåneföretagens kreditprövningar. Tio bolag granskades under året och samtliga har varnats för bristande kreditprövningar, vilket är en sanktionsåtgärd Konsumentverket fick i samband med att en ny konsumentkreditlag trädde i kraft Vi har även inlett granskningar av ytterligare tolv bolag. Anmälningar mot telefonförsäljare som säljer PPM-rådgivning ledde till flera tillsynsärenden. KO har också utfärdat ett föreläggande mot ett av bolagen. Konsumentverket har även i olika sammanhang fortsatt att framhålla önskemålet om skriftligt accept på avtal som ingås på telefon. Vi har granskat informationen som försäkringsförmedlare ger till konsumenter. Efter att vi hittade brister öppnade vi 18 tillsynsärenden. Samtliga avslutades under året. Arbetet breddades under hösten för att även omfatta livförsäkringsförmedlare. Den delen av arbetet fortsätter under Ett par större tillsynsinsatser inleddes under slutet av 2012 och slutförs under Det är dels en granskning av marknadsföring och förköpsinformation för tjänstepensioner, dels en granskning av avtalsvillkor och förköpsinformation i försäkringar för dolda fel vid husköp. Boende och energi Vi identifierade ett antal överträdelser hos larmföretag, både gällande avtalsvillkor och marknadsföring. Ett bolag gick i konkurs efter vår granskning. Övriga ärenden har avslutats med rättelser från företagen. Hälsa Problematiken för konsumenter som får obeställda produkter har fortsatt och lett till att tolv ärenden har öppnats. Två av dem har förts över till andra länder via systemet Consumer Protection Cooperation (CPC) och fem har avslutats varav två har lett till rättelser från företagen. Ett av ärendena ledde till att KO utfärdade ett förbudsföreläggande. Övriga ärenden var fortfarande öppna vid årets slut. Handläggningen av ären- 1 7

20 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 ANTAL STÄMNINGAR FRÅN KO 2010: : : 3 ANTAL GODKÄNDA FÖRELÄGGANDEN SOM UTFÄRDATS AV KO 2010: : : 16 dena är komplicerad, inte minst på grund av att bolagen ofta är baserade i andra länder. Vi har drivit 20 ärenden om vilseledande och otillåtna hälsopåståenden för livsmedel och kosttillskott. 17 av dem avslutades under året, varav ett ärende blev ett förbudsföreläggande från KO. Tre ärenden återstod att lösa vid årsskiftet. Vilseledande marknadsföring för alternativa behandlingsmetoder är ett konsumentproblem och under 2012 drev vi 14 tillsynsärenden om detta. Tio av dem har avlutats med rättelser från företagens sida. Ett ärende mot ICA Sverige som öppnades under 2011 gällande uttrycket superpris resulterade under 2012 i ett föreläggande mot bolaget. Resor 2011 publicerade Konsumentverket en rapport om inrikesflygets avtalsvillkor. Under 2012 har uppföljningen av rapporten lett till ärenden mot samtliga flygbolag som säljer inrikes flygningar. Sju bolag har rättat sig, två bolag har gått i konkurs och sex ärenden återstår. Arbetet fortsätter under Sent under året genomförde vi en granskning av informationen som riktar sig till resenärer på svenska flygplatser. 24 flygbolag på sex svenska flygplatser har granskats. Aktiviteten kommer att leda till tillsynsärenden under det kommande året. Produktsäkerhet Konsumentverket har under året drivit 303 tillsynsärenden inom området produktsäkerhet, en ökning med 126 ärenden sedan av ärendena är anmälningar från konsumenter, 34 är underrättelser från företag och 190 har startats på eget initiativ av Konsumentverket. En stor anledning till de ökade siffrorna är att vi uppmärksammat brister vid våra marknadskontroller. Ett av de ärenden vi drivit under året handlade om en farlig barnvagn. Bolaget ville inte vidta de åtgärder som vi ansåg vara nödvändiga, och överklagade även det beslut om saluförbud och återkallande från konsument som fattades i förvaltningsrätten. Överklagandet ogillades och bolaget ansökte om prövningstillstånd vid kammarrätten, som avslog ansökan. Motor Årets tillsynsärenden har bland annat handlat om bristande information om ångerrätt vid marknadsföring av bildelar, vilseledande så kallad lägsta prisgaranti, otillbörliga miljöargument samt bristande information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Alkohol och tobak Flera ärenden under året har rört direktreklam av alkoholdrycker. Vi har fortsatt hålla utbildningar för de kommunala tjänstemän som arbetar med tillsyn på lokal nivå. Övrigt En specialgranskning av 413 svenska e-handelsföretag visade att cirka hälften av företagen gav konsumenterna felaktig information på sina webbplatser. Framför allt fanns det stora brister i informationen om ångerrätt. En uppföljning av granskningen har inletts med 128 öppnade tillsynsärenden. Arbetet med dessa kommer framför allt att ske under Konsumentombudsmannens arbete KO har lämnat in tre stämningar till domstol under Det är en låg siffra jämfört med de senaste åren och en minskning för tredje året i rad. Minskningen har olika förklaringar. Läs mer om detta under rubriken Analys på sidan 25. Ingen av årets inlämnade stämningar har ännu lett fram till dom. KO har utfärdat 20 förelägganden, varav 16 har godkänts av motparten. Förelägganden utfärdas i de fall då rättsläget är tydligt och där näringsidkare trots det inte rättar sig enligt våra önskemål, eller då det handlar om en upprepning 18

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation..................................... 3 GD har ordet..................................... 4 Verksamhetens kostnader........................... 5 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel ISBN 91 7086 079 3 RiR 2006:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer