KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

4 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 15 Tillsyn 16 Proaktivt konsumentskyddsarbete Konsumentstöd 35 Direktinformation 36 Kunskapsstöd 39 Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Kunskapsbyggande 51 Kunskapsbyggande Internationell verksamhet 59 Konsument Europa Personal och kompetensförsörjning 67 Bilagor Bilaga 1 Rapporter 69 Bilaga 2 Remisser 70 Bilaga 3 Stöd till organisationer 73 Bilaga 4 Pressmeddelanden 79 Finansiell redovisning 8. Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 94 2

5 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER GD HAR ORDET Konsumentens vardag är vårt arbetsfält. Vi vill göra skillnad och drivs av att underlätta vardagen och göra den säkrare för konsumenterna. När jag summerar 2012 konstaterar jag att resultatet är klart mer än godkänt. Under 2012 införde vi en ny organisation på Konsumentverket för att bättre matcha behoven som finns när det gäller tillsyn och stöd. En ny enhet för analys arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och värdering, både för att bidra till ökad kunskap om konsumentfrågor och för att vi ska kunna göra välgrundade prioriteringar. Vårt strategiska utvecklingsarbete Konsumentverket 2015 gav avtryck i verksamheten, men har också inneburit att vi har fått tänka nytt och lyfta oss lite extra inom en del områden. Webbplatsen konsumentverket.se som är vår huvudkanal i kommunikationen med konsumenterna, har fått en ansiktslyftning. Den har ny design och struktur, det är numera enklare att göra anmälningar och innehållet har tillgänglighetsanpassats. Vi ser redan att besöksstatistiken pekar uppåt. Vi når fortsatt goda resultat trots stora interna förändringar. Att vi verkligen gör nytta får vi dagliga bevis för och det sporrar oss. Jag känner stolthet när vårt arbete för ökat konsumentskydd gör skillnad även i EU-sammanhang eller när mina arbetskamrater säger ifrån i media när saker är fel. Glädjande är också TNS-SIFO:s undersökning om förtroende för myndigheter, där Konsumentverket åter finns med i toppen. Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket Vi jobbar alltmer förebyggande med näringslivet men drar oss inte för att ta i med skärpa när vi ser hur konsumenter vilseleds. Tillsynsarbetet har inriktats på bland annat snabblån utan tillräcklig kreditprövning, oseriös telefonförsäljning och oskäliga villkor hos reseföretagen. Vårt täta samarbete med kommunerna har bidragit till att korta väntetiderna till budget- och skuldrådgivare. Stöd till konsumentvägledare och lärare i skolan bidrar också till ökad förmåga att möta konsumenternas behov. Konsument Europa har mer att göra än någonsin eftersom resandet och handeln över gränserna ökar. I juni presenterades utredningen Konsumenten i centrum, där vi föreslås få en samordningsfunktion för oberoende konsumentinformation via webb och ett medansvar för direktvägledning åt konsumenter. Våra frågor finns med även i andra utredningar och vi ser med spänning fram emot resultaten. Gunnar Larsson, generaldirektör/ko 3

6

7 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER 1. RESURSFÖRDELNING PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamheten är fortsatt stabil och vi har en ekonomi i balans. Det innebär att vi i år liksom de två föregående åren har ett mindre anslagssparande. Konsumentverkets verksamhet styrs främst av myndighetens instruktion och regleringsbrev och utgör grunden för den indelningsstruktur som vi har valt för redovisning av vår verksamhet. Resultatredovisningen delas in i verksamhetsområden med tillhörande verksamhetsgrenar och interna rapporteringskrav. För varje verksamhetsgren och internt rapporteringskrav redovisas kostnader och personår. I de följande kapitlen redovisas sammanfattningar av de viktigaste genomförda aktiviteterna och projekten per verksamhetsområde och verksamhetsgren. Där finns också analyser kopplade till tabellerna och diagrammen nedan. I slutet av varje verk samhetsgrensavsnitt redovisar vi de prestationer som är knutna till verk samhetsgrenen, vilket följs av en analys. Den organisations- och verksamhetsöversyn som vi gjorde i samband med verkets strategiska arbete Konsumentverket 2015 under 2011 resulterade i vissa förändringar. Bland annat genomförde vi en organisations- och verksamhetsförändring från och med I och med det anpassade och ändrade vi också vår verksamhets- och indelningsstruktur för Det innebär att jämförelsetalen har setts över och räknats om för 2011 och 2010 där det behövts. Förändringarna består bland annat av: Redovisning av internationellt arbete i årsredovisningen 2011 särredovisades den internationella verksamheten, med undantag från den verksamhet som bedrivs inom ramen för Konsument Europa, under verksamhetsgrenen Internationellt arbete. Inför 2012 har detta ändrats så att det arbete som bedrivs internationellt inte längre särredovisas utan har integrerats och redovisas inom verksamhetsgrenar enligt nuvarande struktur. Verksamhetsgrenen Verksövergripande internationellt arbete omfattar endast internt internationellt strategiarbete. Verksamhetsområde Konsumentinformation har 2012 ändrat benämning till Konsumentstöd. Verksamhetsgrenen Främja konsumentaspekter hos andra aktörer har ersatt den tidigare verksamhetsgrenen Integrering av konsumentaspekter och ingår numera i verksamhetsområdet Konsumentstöd. Under 2011 redovisades verksamhetsgrenen Integrering av konsumentaspekter inom verksamhetsområde Kunskapsbyggande. För 2012 är resultatredovisningen indelad i fyra verksamhetsområden: Konsumentskydd Konsumentstöd Kunskapsbyggande Internationell verksamhet Nedan presenteras tabeller över verksamhetens kostnader och intäkter per verksamhetsområde och verksamhetsgren Redovisningen inkluderar myndighetsgemensamma kostnader och intäkter som har fördelats på respektive verksamhetsgren i proportion till dess andel av de totala kostnaderna och intäkterna. Inom varje verksamhetsgren har kostnaderna fördelats vidare på de interna rapporteringskraven. Myndighetsgemensamma kostnader fördelas inte på verksamhetsgren Konsument Europa eftersom den verksamheten styrs av och följer EU:s redovisningsprinciper med direkt kostnadsfördelning. Transfereringar redovisas i separat tabell och inkluderas inte i tabellen över verksamhetens kostnader. REDOVISNING ANSLAGSSPARANDE KONSUMENTVERKET, FÖRVALTNING (TKR) 2010: : : FÖRDELNING AV KOSTNADER MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN 10% 5% 47% Konsumentskydd 39% 39% Konsumentstöd 47% Kunskapsbyggande 10% Internationell verksamhet 5% 5

8 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetens kostnader RESURSFÖRDELNING VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR) P-år Kostnader P-år Kostnader P-år Kostnader Tillsyn 39, , , Proaktivt konsumentskyddsarbete 8, , , Summa Konsumentskydd 48, , , Direktinformation 14, , , Kunskapsstöd 23, , , Främja konsumentaspekter hos andra aktörer 9, , , Summa Konsumentstöd 48, , , Kunskapsbyggande 11, , , Summa Kunskapsbyggande 11, , , Konsument Europa 6, , , Verksövergripande internationellt arbete 0, , ,2 211 Summa Internationell verksamhet 6, , , Total summa 114, , , P-år = arbetad tid (total tid exklusive semester, annan ledighet och sjukfrånvaro) Beräkningen av personår (heltid) utgår från 208 arbetsdagar per person. Fördelningen av lönekostnader på verksamhetsgren och de interna rapporteringskraven görs med stöd av tidredovisning. Tid avseende myndighetsgemensam verksamhet är inkluderad i redovisningen av personår i tabellen. Den myndighetsgemensamma tiden fördelas på respektive verksamhetsgren och de interna rapporteringskraven i proportion till dess andel av den totala tiden. VERKSAMHETENS KOSTNADER (TKR) FÖRDELNING AV PERSONÅR MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN Personalkostnader Övriga kostnader 8% 7% 44% % Konsumentskydd 44% Konsumentstöd 41% Kunskapsbyggande 8% Internationell verksamhet 7% Personalkostnaderna har uppgått till cirka 64 procent av de totala kostnaderna för samtliga tre år. 6

9 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Transfereringar (lämnade bidrag) TRANSFERERINGAR PER VERKSAMHETS- OMRÅDEN/-GRENAR (TKR) Proaktivt konsumentskyddsarbete Summa Konsumentskydd Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Summa Konsumentstöd Kunskapsbyggande Summa Kunskapsbyggande Total summa Under 2012 finansieras 509 tkr av transfereringarna av balanserad kapitalförändring och inte av anslag. Tabellen redovisar Konsumentverkets transfereringar (lämnade bidrag) fördelade på verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Transfereringar finansieras av anslag åren

10 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetens intäkter FÖRDELNING AV VERKSAMHETENS TOTALA INTÄKTER PER VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR) Intäkt av anslag Övriga intäkter Intäkt av anslag Övriga intäkter Intäkt av anslag Övriga intäkter Tillsyn Proaktivt konsumentskyddsarbete Summa Konsumentskydd Direktinformation Kunskapsstöd Främja konsumentaspekter hos andra aktörer Summa Konsumentstöd Kunskapsbyggande Summa Kunskapsbyggande Konsument Europa Verksövergripande internationellt arbete Summa Internationell verksamhet Total summa Övriga intäkter = avgiftsintäkter, bidrag och finansiella intäkter. VERKSAMHETENS INTÄKTER (TKR) Anslag Övriga intäkter Tabellen ovan redovisar Konsumentverkets totala intäkter avseende intäkt av anslag och övriga intäkter fördelade på verksamhetsgrenar och verksamhetsområden Diagrammet visar fördelningen mellan verksamhetens intäkter av anslag och övriga intäkter de senaste tre åren. 8

11

12

13 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER 2. SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING Under 2011 utformade vi en strategisk plan, Konsumentverket 2015 och vägen dit, för utveckling av verksamheten under perioden Planen har, vid sidan av reguljär basverksamhet med fokus på tillsyn/marknadskontroll och konsumentstöd, utgjort prioriteringsgrund för verksamheten. Här följer en sammanfattning av året som gått och de resultat som nåtts. Resultat i förhållande till våra primära målgrupper Konsumenter Allt fler använder vår webbplats konsumentverket.se. Den har fått ny form för att bli mer lättanvänd, bland annat för personer med funktionsnedsättningar. Utvecklingen av sociala medier har fortsatt och mer livssituationsbaserad information om privatekonomi har tagits fram. För målgruppen barn och unga har informationskampanjen Bli inte blåst fortsatt med aktiviteter på bland annat festivaler, i sociala medier och via konsumentvägledare. Kontakterna med Konsument Europa verkar ha etablerat sig på en högre nivå jämfört med tidigare år. Flygtransporter är återigen det område som dominerar konsumentklagomålen. Ett helt nytt område som uppmärksammats under året är farmaceutiska produkter läkemedel/ naturläkemedel. Konsument Europas informationsinsatser ökar, inte minst via webbplatsen konsumenteuropa.se, som hade ett rekordstort antal besök. I ett mål där Konsumentombudsmannan (KO) beviljat biträde till en konsument har Högsta Domstolen klargjort vad som gäller för automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden. Näringsidkare Ett omfattande arbete rörande leksakers säkerhet har genomförts tillsammans med bland annat Kemikalieinspektionen. Bland annat har ett flerdagars seminarium för leksaksbranschen anordnats. Under året har verket agerat mot osäkra barnvagnar och fått till stånd nya provningsmoment i standarden för barnvagnar. En förening har förbjudits att anordna kurser i glaciär miljö utan anlitande av särskilt utbildade bergsguider. Omfattande insatser har riktats mot bristfälliga kreditprövningar vid så kallade snabblån. Andra områden som varit föremål för särskild uppmärksamhet rör telefonförsäljning av telefonabonnemang till äldre konsumenter, kollektiv shopping och andrahandsförsäljning av biljetter. En uppföljning av rapporten om inrikesflygets avtalsvillkor har föranlett relativt omfattande tillsynsinsatser. Under året har Konsumentverket avslutat tematiska tillsynsinsatser rörande bredbandstjänster och djurförsäkringar. Insatserna har visat brister både när det gäller marknadsföring och avtalsvillkor. I ett mål rörande marknadsföring riktad till barn på internet har Marknadsdomstolen uttalat sig om bland annat direkta köpuppmaningar till barn i onlinespel. KO:s bedömning är att domen är prejudicerande. UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSPLANEN Instruktionen för Konsumentverket (SFS 2009:607) och Riksdagens beslut med anledning av regeringens budgetproposition (2011/12:1) och regleringsbrevet för 2012 har utgjort underlag för verksamhetsplanen. 1 1

14 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN Medvetna och säkra konsumenter. Kommunala tjänstemän Kommunernas konsumentverksamhet är en viktig del av konsumentstödet och under året har extranätet Portalen utvecklats, bland annat med en ny faktabank. Besöksturnén till kommuner med många överskuldsatta har varit framgångsrik och bland annat resulterat i kortare väntetid till budgetoch skuldrådgivningen. En ny, mer flexibel och delvis e-baserad utbildning har lanserats och utvecklingen av mer behovsanpassade utbildningar fortsätter. Skolan är en viktig arena för att nå unga och stödet till lärare är därmed angeläget. Kraftigt ökande besökssiffror på den skräddarsydda Skolwebben visar att behovet finns. Livet & pengarna och Festivalmatte är exempel på efterfrågade undervisningsmaterial som har marknadsförts under året. Arbetet med delmålen för funktionshinderpolitiken har inletts, bland annat med läromedel för särskolan. Våra viktigaste utvecklingsresultat Kunskapsbyggande Verket har etablerat en ny organisatorisk enhet för analys som arbetar med att samla in, sammanställa, analysera och sprida kunskap samt för att säkerställa ökad intern samordning. Kunskapen om konsumenternas ställning och förutsättningar på olika marknader har förbättrats. En process för att på ett strukturerat sätt föra in kunskap om konsumentproblem i verksamhetsplaneringen har tagits fram. Konsumentklagomålsstatistiken inom ramen för den EU-harmonisering som pågår har fortsatt att utvecklas. Konsumentverkets vetenskapliga råd har bidragit till verksamheten genom analyser och synpunkter på utvecklingen inom konsumtionsområdet. Verket och vetenskapliga rådet ar- rangerade tillsammans seminariet Vacker och lycklig som handlade om skönhetsindustrins utveckling och hur konsumenter är beredda att ta stora medicinska och ekonomiska risker i jakten på skönhet och identitet. Två fördjupade studier av marknaden för hantverkstjänster har redovisats till regeringen. Inom ramen för arbetet med den samlade analys av läget för svenska konsumenter som ska redovisas till regeringen i april 2013 har den första fullständiga konsumentmarknadsunderökningen genomförts. Konsument Europa har under året varit drivande i några av ECC-nätverkets gemensamma projekt, både som deltagare och som projektledare. Konsumentverket 2015 och vägen dit I den treåriga planen görs nio strategiska ställningstaganden i syfte att avgränsa och tydliggöra inriktning och aktuella prioriteringar för vårt uppdrag. Arbetet inom ramen för Europeiska unionen Vi har i något högre grad än tidigare tagit initiativ, aktivt deltagit och så vitt det går att bedöma lyckats påverka i EU-arbetet. En medarbetare har även inlett en praktikperiod inom DG SANCO. Vi har prövat frågan om att bidra med en nationell expert till den Europeiska Kommissionen. Det bedöms vara alltför ekonomiskt krävande för myndigheten. Råd till konsumenter Genom expertmedverkan har vi bistått utredningen om framtidens stöd till konsumenter i att utforma ett förslag till hur konsumenter i alla delar av landet ska få kvalificerat vägledningsstöd. Arbetet med andra myndigheter Vi har ökat kontakterna med ur konsumentsynpunkt viktiga myndigheter. Vi har också tagit initiativ till en mer reguljär avstämning med övriga statliga styrelseledamöter i de fyra konsumentrådgivningsbyråerna. En sammanställning som gjorts av verkets kontakter med andra myndigheter, för närvarande 43 stycken, bekräftar att konsumentpolitiken 12

15 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER spänner över vitt skilda politikområden. En strategi för samverkan med andra myndigheter har tagits fram och beslutats. Förhållningssätt till näringslivet En kartläggning av näringslivets egna konsumentrelaterade åtgärder har genomförts. Arbetet inom det finansiella området Tillsynen över konsumentskyddande regler har stärkts under året. En förstudie om marknaden för finansiella tjänster har gjorts som ska ligga till grund för fördjupade analyser inom det finansiella området under Medverka i debatten Vi har varit än mer aktiva, tagit ställning och själva eller tillsammans med andra lyft fram konsumenternas problem och möjligheter i massmedier, debatter, konferenser och i andra liknande sammanhang. Offentliga tjänster som konkurrensutsatts Vi har ökat vår omvärldsbevakning inom området. Tidigare gjorda konsumentundersökningar som rör apotekstjänster har varit till stor användning, inte minst vid verkets medverkan i Statskontorets utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden. Undersökningarna har använts som bas för argumentation i en pågående läkemedels- och apoteksutredning. Hållbar konsumtion Verket har under året inlett två samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen inom ramen för regeringsuppdraget Giftfri vardag. Avstämningar av konsumentrelaterade miljöfrågor har gjorts med Naturvårdsverket och inom ramen för utredningen om framtidens stöd till konsumenter. Verket avvaktar regeringens beslut när det gäller vilken myndighet som fortsättningsvis ska ansvara för miljörelaterad konsumentinformation. Handel mellan privatpersoner Enligt vår plan kommer denna fråga att aktualiseras först kommande budgetår. VÅRT UPPDRAG Vårt uppdrag kan sammanfattas med tre ledord: Stärka Vi stärker konsumenternas ställning genom att förmedla kunskap och bevaka marknaden. Stävja Vi arbetar för att stävja otillbörligt agerande på marknaden genom aktiv effektiv tillsyn, effektiva branschkontakter, marknadskontroller samt information till konsumenter och näringsidkare. Stödja Vi stödjer konsumenter, konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare med information och service. 1 3

16

17 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Verksamhetsområde 3. KONSUMENTSKYDD Här redovisas Konsumentverkets arbete med tillsyn. Det handlar om rättsärenden, löpande tillsyn, tematisk tillsyn och marknadskontroller. Här finns också information om vårt arbete med olika branschorganisationer och standardisering. SAMMANFATTNING Även under 2012 har Konsumentverket bedrivit ett aktivt konsumentskyddsarbete med gott resultat. Tillsammans med bland annat Kemikalieinspektionen har verket lagt ned ett omfattande arbete rörande leksakers säkerhet. Inom det projektet har vi bland annat anordnat ett flerdagars seminarium för leksaksbranschen. Under året har verket bland annat riktat insatser mot osäkra barnvagnar och fått till stånd nya provningsmoment i standarden för barnvagnar. Omfattande insatser har riktats mot bristfälliga kreditprövningar vid så kallade snabblån. Andra områden som varit föremål för särskild uppmärksamhet rör kollektiv shopping, telefonförsäljning av telefonabonnemang till äldre konsumenter och andrahandsförsäljning av biljetter. En uppföljning av rapporten om inrikesflygets avtalsvillkor har föranlett relativt omfattande tillsynsinsatser. Under året har Konsumentverket avslutat tematiska tillsynsinsatser rörande bredbandstjänster och djurförsäkringar. Insatserna har visat brister både när det gäller marknadsföring och avtalsvillkor. I ett mål där Konsumentombudsmannen (KO) beviljat biträde till en konsument har HD klargjort vad som gäller för automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden. I ett mål rörande marknadsföring riktad till barn på internet har Marknadsdomstolen uttalat sig om bland annat direkta köpuppmaningar till barn i onlinespel. KO:s bedömning är att båda domarna är prejudicerande. Främst inom området produktsäkerhet har det internationella inslaget i verksamheten varit stort. Vår samverkan med näringslivet har ökat något under året. 1 5

18 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetsgren TILLSYN Kostnader redovisas i tkr P-år Kostnader P-år Kostnader P-år Kostnader Löpande tillsyn 25, , , Tematisk tillsyn 4, , , Marknadskontroller 2, , , Administrativt tillsynsarbete 2, , , Övrig tillsyn 3, , , Internationell tillsynssamverkan 1, , , Totalt 39, , , MÅLET FÖR VERKSAMHETSGRENEN Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. UPPDRAG Konsumentverket har ansvar för att de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs (1 p.1 instruktionen). Konsumentverket ska vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2006/2004 och fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över (CPC) (3 p.4 och p.5 instruktionen). Konsumentverket är svensk kontaktpunkt för informationssystemet Rapex i enlighet med artikel 11 och 12 i produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG, liksom för EU:s underrättelsesystem GPSD Business Application för producenter och distributörer. Konsumentverket har som kontaktpunkt för Rapex fått i uppdrag att vidarebefordra information till och från systemet till behöriga tillsynsmyndigheter i Sverige i enlighet med förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om farliga konsumentprodukter. Konsumentverket är sedan december 2009 svensk koordinator för varningsdelen i tjänstedirektivet 2006/123/ EG i enlighet med förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Via informationssystemet för den inre marknaden, IMI, ska verket bistå behöriga svenska tillsynsmyndigheter med information och varningar för farliga tjänster till och från EU:s medlemsstater. Konsumentombudsmannen får göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden och väcka offentlig grupptalan i domstol när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt (5 instruktionen). Konsumentombudsmannen får biträda konsument som ombud vid allmän domstol och Kronofogdemyndigheten i tvist mellan konsument och näringsidkare (Lag 2011:1211 om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister). Konsumentverket ska också löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar (6 p.2 instruktionen). 16

19 MEDVETNA OCH SÄKRA KONSUMENTER Löpande tillsyn Den löpande tillsynen är den mest resurskrävande delen av Konsumentverkets tillsynsarbete, både sett till personår och kostnader. Fokusområden för den löpande tillsynen under 2012 har varit elektronisk kommunikation, finansiella tjänster, boende, energi, hälsa, resor samt produktsäkerhet för varor och tjänster. Tillsyn har dessutom bedrivits inom områdena motor samt alkohol och tobak. Inom samtliga områden har vi haft extra bevakning på frågor som rör miljöargument i marknadsföring och marknadsföring riktad till barn och ungdomar. Här följer ett översiktligt urval av årets arbete inom den löpande tillsynen. Elektronisk kommunikation En granskning av miljöpåståenden i marknadsföring för mobiltelefoner och vitvaror har genomförts under året. Det kan bli aktuellt med tillsynsärenden nästa år. En granskning av prisinformation i marknadsföring av tv-abonnemang visade att samtliga granskade bolag hade brister. Sex av de åtta granskade bolagen har rättat sig efter Konsumentverkets kritik. Två ärenden återstår. Konsumentverket utfärdade nya föreskrifter om prisinformation i början av I en uppföljning granskades fyra mobiloperatörer och tre återförsäljare av mobilabonnemang. Brister hittades hos samtliga bolag. Ett ärende återstår. Efter många anmälningar mot företag som arbetar med så kallad kollektiv shopping genomförde vi en granskning av bolagens marknadsföring. Efter att vi hittade stora brister har vi inlett en dialog med branschen för att komma till rätta med problemen. Arbetet fortsätter under nästa år. Finansiella tjänster Vi har genomfört ett stort arbete med att granska snabblåneföretagens kreditprövningar. Tio bolag granskades under året och samtliga har varnats för bristande kreditprövningar, vilket är en sanktionsåtgärd Konsumentverket fick i samband med att en ny konsumentkreditlag trädde i kraft Vi har även inlett granskningar av ytterligare tolv bolag. Anmälningar mot telefonförsäljare som säljer PPM-rådgivning ledde till flera tillsynsärenden. KO har också utfärdat ett föreläggande mot ett av bolagen. Konsumentverket har även i olika sammanhang fortsatt att framhålla önskemålet om skriftligt accept på avtal som ingås på telefon. Vi har granskat informationen som försäkringsförmedlare ger till konsumenter. Efter att vi hittade brister öppnade vi 18 tillsynsärenden. Samtliga avslutades under året. Arbetet breddades under hösten för att även omfatta livförsäkringsförmedlare. Den delen av arbetet fortsätter under Ett par större tillsynsinsatser inleddes under slutet av 2012 och slutförs under Det är dels en granskning av marknadsföring och förköpsinformation för tjänstepensioner, dels en granskning av avtalsvillkor och förköpsinformation i försäkringar för dolda fel vid husköp. Boende och energi Vi identifierade ett antal överträdelser hos larmföretag, både gällande avtalsvillkor och marknadsföring. Ett bolag gick i konkurs efter vår granskning. Övriga ärenden har avslutats med rättelser från företagen. Hälsa Problematiken för konsumenter som får obeställda produkter har fortsatt och lett till att tolv ärenden har öppnats. Två av dem har förts över till andra länder via systemet Consumer Protection Cooperation (CPC) och fem har avslutats varav två har lett till rättelser från företagen. Ett av ärendena ledde till att KO utfärdade ett förbudsföreläggande. Övriga ärenden var fortfarande öppna vid årets slut. Handläggningen av ären- 1 7

20 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 ANTAL STÄMNINGAR FRÅN KO 2010: : : 3 ANTAL GODKÄNDA FÖRELÄGGANDEN SOM UTFÄRDATS AV KO 2010: : : 16 dena är komplicerad, inte minst på grund av att bolagen ofta är baserade i andra länder. Vi har drivit 20 ärenden om vilseledande och otillåtna hälsopåståenden för livsmedel och kosttillskott. 17 av dem avslutades under året, varav ett ärende blev ett förbudsföreläggande från KO. Tre ärenden återstod att lösa vid årsskiftet. Vilseledande marknadsföring för alternativa behandlingsmetoder är ett konsumentproblem och under 2012 drev vi 14 tillsynsärenden om detta. Tio av dem har avlutats med rättelser från företagens sida. Ett ärende mot ICA Sverige som öppnades under 2011 gällande uttrycket superpris resulterade under 2012 i ett föreläggande mot bolaget. Resor 2011 publicerade Konsumentverket en rapport om inrikesflygets avtalsvillkor. Under 2012 har uppföljningen av rapporten lett till ärenden mot samtliga flygbolag som säljer inrikes flygningar. Sju bolag har rättat sig, två bolag har gått i konkurs och sex ärenden återstår. Arbetet fortsätter under Sent under året genomförde vi en granskning av informationen som riktar sig till resenärer på svenska flygplatser. 24 flygbolag på sex svenska flygplatser har granskats. Aktiviteten kommer att leda till tillsynsärenden under det kommande året. Produktsäkerhet Konsumentverket har under året drivit 303 tillsynsärenden inom området produktsäkerhet, en ökning med 126 ärenden sedan av ärendena är anmälningar från konsumenter, 34 är underrättelser från företag och 190 har startats på eget initiativ av Konsumentverket. En stor anledning till de ökade siffrorna är att vi uppmärksammat brister vid våra marknadskontroller. Ett av de ärenden vi drivit under året handlade om en farlig barnvagn. Bolaget ville inte vidta de åtgärder som vi ansåg vara nödvändiga, och överklagade även det beslut om saluförbud och återkallande från konsument som fattades i förvaltningsrätten. Överklagandet ogillades och bolaget ansökte om prövningstillstånd vid kammarrätten, som avslog ansökan. Motor Årets tillsynsärenden har bland annat handlat om bristande information om ångerrätt vid marknadsföring av bildelar, vilseledande så kallad lägsta prisgaranti, otillbörliga miljöargument samt bristande information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Alkohol och tobak Flera ärenden under året har rört direktreklam av alkoholdrycker. Vi har fortsatt hålla utbildningar för de kommunala tjänstemän som arbetar med tillsyn på lokal nivå. Övrigt En specialgranskning av 413 svenska e-handelsföretag visade att cirka hälften av företagen gav konsumenterna felaktig information på sina webbplatser. Framför allt fanns det stora brister i informationen om ångerrätt. En uppföljning av granskningen har inletts med 128 öppnade tillsynsärenden. Arbetet med dessa kommer framför allt att ske under Konsumentombudsmannens arbete KO har lämnat in tre stämningar till domstol under Det är en låg siffra jämfört med de senaste åren och en minskning för tredje året i rad. Minskningen har olika förklaringar. Läs mer om detta under rubriken Analys på sidan 25. Ingen av årets inlämnade stämningar har ännu lett fram till dom. KO har utfärdat 20 förelägganden, varav 16 har godkänts av motparten. Förelägganden utfärdas i de fall då rättsläget är tydligt och där näringsidkare trots det inte rättar sig enligt våra önskemål, eller då det handlar om en upprepning 18

Konsumentverkets årsredovisning 2013

Konsumentverkets årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Konsumentverkets årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2011. Konsumentverket 2012 ISBN 978-91-7398-965-7. Layout: Konsumentverkets informationsenhet. Foto: Shutterstock

Konsumentverkets årsredovisning 2011. Konsumentverket 2012 ISBN 978-91-7398-965-7. Layout: Konsumentverkets informationsenhet. Foto: Shutterstock Årsredovisning 2011 Konsumentverkets årsredovisning 2011 Konsumentverket 2012 ISBN 978-91-7398-965-7 Layout: Konsumentverkets informationsenhet Foto: Shutterstock Tryckeri: Tryckeri Knappen Konsumentverkets

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 16 Tillsyn

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå Årsredovisning 2010 Konsumentverkets årsredovisning 2010 Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5 Layout: Spenat reklambyrå Foto: øyvind Lund, Johan Eklund, Camilla Rosén, istockphoto och Matton bildbyrå

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2015

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2015 Årsredovisning 2015 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 18 Tillsyn

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Årsredovisning 2009 Konsumentverkets årsredovisning 2009 Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5 Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Foto: Johan Eklund m fl Tryck: Elanders Sverige

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016

Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016 2017-03-17 1 (6) Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016 Konsumentverket ansvarar för marknadskontroll av: leksaker enligt direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet och lagen (2011:579)

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Civilutskottets betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:91

Läs mer

Krediter & betaltjänster

Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Vad har hänt sedan BUS-dagarna 2015? Arbetsområde: Krediter & betaltjänster Anna Hult Erik Fröcklin Martin Ekelöf Sara Wahlberg Kontakt: förnamn.efternamn@konsumentverket.se

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM100. Förordning om konsumentskyddssamarbete. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM100. Förordning om konsumentskyddssamarbete. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om konsumentskyddssamarbete Finansdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM(2016) 283 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2016-2018 Dokumenttyp: Rutin Dokument nummer: PSÄK_0006_PA_PLAN_Marknadskontrollplan Sida: 1 av 12 2 Innehåll Marknadskontrollprogram för

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 Årsredovisning 2016 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 18 Tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Marknadsföring, försäljning till konsument, webbshop och produktsäkerhet. Konsumentverket Erik Fröcklin

Marknadsföring, försäljning till konsument, webbshop och produktsäkerhet. Konsumentverket Erik Fröcklin Marknadsföring, försäljning till konsument, webbshop och produktsäkerhet Konsumentverket Erik Fröcklin Konsumentverket Generaldirektör och konsumentombudsman (KO) är Cecilia Tisell. Cirka 170 anställda.

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund Datum 2014-06-27 Rättsenhet 2 Camilla Tellås PM- granskning av dolda-fel försäkringar 1. Inledning och bakgrund Konsumentverket har blivit uppmärksammat på att det har förekommit brister avseende försäkringstypen

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2017-2019 Dokumenttyp: Plan Dokument nummer: PSÄK_0037_A_PLAN Marknadskontrollplan Konsumentverket 2017-2019 Sida: 1 av 12 2 Innehåll Marknadskontrollprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Kommittédirektiv Användarna i delningsekonomin Dir. 2015:136 Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin har många fördelar såväl för enskilda individer

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Marknadskontroll Formexmässan 2009

Marknadskontroll Formexmässan 2009 Rapport 2009:25 Marknadskontroll Formexmässan 2009 Marknadskontroll - Formexmässan 2009 Rapport 2009:25 Konsumentverket 2009 2 Sammanfattning Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen,

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsument verket KO Aterrapportering 1 (5) Datum D nr 2012/1019 Justitiedepartementet Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsumentverket lämnade den 14 mars 2012 in förslag

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Civilutskottets betänkande 2014/15:CU3 EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:239

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet Promemoria 2016-05-26 M2016/01459/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Staffan Löwhagen Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference PM 2004 RVIII (Dnr 006-732/2004) Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna förbindelse

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tillsynsplan 2015. Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor Tillsynsplan 2015 Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor Tillsynsplan 2015 Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga

Läs mer

Beviljade verksamhetsstöd 2016

Beviljade verksamhetsstöd 2016 Beviljade verksamhetsstöd 2016 Organisation Verksamhet 2016 Beviljat belopp 1 Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer