Föredragningslista Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl Ajournering kl ! Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström 17 Sammanläggning av miljönämnden och bygg- och plannämnden Göran Fjellström 18 Åtgärdslista - Möjligheter att förbättra ekonomin Göran Fjellström 19 Rapport Ledningsgruppen Stefan Wallsten 20 Rapport - Utvecklingsenheten Stefan Wallsten 21 Hemsändningsbidrag till glesbygdsbutikerna i Ånge kommun Lars Nyman 22 Överenskommelse om genomförande av och taxa för brandskyddskontroll Lena Paulsson 23 EU Interregprojektet PICYBU om e-tjänster Frank Sällström 24 Avvikelserapport för ekonomin Ove Skägg 25 Rapport - Uppföljning av tidigare beslut Grovsopshämtning 26 Aktuella rapporter 31 Delgivningar 32 Delegeringsbeslut Tilläggsärenden Ulla Andersson 27 Revidering av avgiftsreglemente inom vård- och omsorgsverksamheten Ulf Stecksen 28 Maxersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag för förtroendevalda Ulf Stecksen 29 Allt i ett arvode för humanistiska nämndens och socialnämndens ordförande Kjell Sundqvist 30 Remiss Utvärdering av Mitt Sverige Turism Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Plats och tid Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl Ajournering kl Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Birgitta Bolin, s, ersättare för Inga-Britt Söderberg, s Åke Nyhlén, s Ove Beirot, s, ersättare för Inger Persson, s Kent Norlander, s, ej halva 21, 22-32, från kl Tage Påhlsson, c Carl-Henric Ohlsson, m, ej från kl Gunn Thornberg, kd Jan-Eric Berglund, v Bertil Ericson, fp Övriga deltagande Se separat närvarolista Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, tisdagen den 1 mars 2005 kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Stiven Wiklund Gunn Thornberg ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen NÄRVAROLISTA - ÖVRIGA DELTAGANDE Förtroendevalda Gunilla Thornberg, kd, 17-25, till kl Jan-Ove Dvärby, mp Tjänstemän Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Kristina Kamsten, vik kommunsekreterare Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Lars Nyman, räddningschef, 22 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 23 Frank Sällström, ekonomichef, 24 Ove Skägg, teknisk chef, 25 Ulla Andersson, chef västra delen vård och omsorg, 27 Kjell Sundqvist, fritids- och turistchef, 30

4 17 Dnr 04/140 Sammanläggning av miljönämnden och bygg- och plannämnden Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en utredning om sammanläggning av miljönämnden och bygg- och plannämnden från nästa mandatperiod Kommunchefen fick 6 april 2004 i uppdrag att tillskriva de politiska parterna i fullmäktige och fråga om synpunkter på sammanslagning av miljönämnden och bygg- och plannämnden till nästa mandatperiod. En samsyn har tidigare noterats i denna fråga i den kommunala organisationen. I arbetsutskottet 11 januari föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet. Förslaget innebär att de två nämnderna läggs samman till en gemensam nämnd med samma ansvarsområde som idag. Att nämnden består av 7 ledamöter och lika många ersättare och att det genomförs från nästa mandatperiod 1 januari 2007 samt att kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente för den nya nämnden. Ordförandena i de två nämnderna har inget att invända mot en sammanläggning. Tage Påhlsson yrkar att nämnden skall bestå av 9 ledamöter och Sten- Ove Danielsson yrkar att nämnden skall bestå av 7 ledamöter. Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att förslaget med 7 ledamöter vinner. Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Bygg- och plannämnden och miljönämnden läggs samman till en gemensam nämnd med samma ansvarsområde som idag. 2. Den nya nämnden skall bestå av 7 ledamöter och lika många ersättare. 3. Ändringen genomförs från nästa mandatperiod 1 januari Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente för den nya nämnden, vilket skall kompletteras till kommunstyrelsens behandling.

5 Tage Påhlsson reserverar sig mot beslutet i den del som rör antalet ledamöter till förmån för sitt förslag. I kommunstyrelsen 25 januari 2005 föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet. Carl-Henric Ohlsson och Bertil Ericsson föreslår 9 ledamöter. Carl-Henric Ohlsson vill helst att man gör en helhetslösning med en helt ny kommunal organisation. I så fall kan han tänka sig ett mindre antal ledamöter. Tage Påhlsson föreslår 9 ledamöter och 4 ersättare. Gunn Thornberg föreslår 9 ledamöter, men inte lika många ersättare. Åke Nyhlén föreslår att man slår samman befintliga nämnder under nuvarande mandatperiod som ett försök för att få en smidig övergång. Sten-Ove Danielsson tror inte att det finns några revolutionerande nya lösningar runt om i landet, utan kriskommuner gör drastiska nedskärningar på nämnderna och ger kommunstyrelsen stor makt. Kommunstyrelsen beslutar att ta upp frågan nästa sammanträde. Beslutsunderlag - PM av kommunchef Göran Fjellström daterat Arbetsutskottet , 76 - Begäran om yttrande från de politiska partierna - Yttrande från Ånge Moderaterna Yttrande från Kristdemokraterna Yttrande från Folkpartiet Yttrande från Centerpartiet Arbetsutskottet , 2 - Kommunstyrelsen , 2 - Reglemente för bygg- och miljönämnden Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Antalet ledamöter och ersättare diskuteras. Beslut Föreslå kommunfullmäktige att 1. Bygg- och plannämnden och miljönämnden läggs samman till en gemensam nämnd med samma ansvarsområde som idag. 2. Den nya nämnden skall bestå av nio ledamöter och fem ersättare. 3. Ändringen genomförs från nästa mandatperiod 1 januari Förslag till reglemente för den nya nämnden godkännes.

6 18 Dnr 03/108 Åtgärdslista - möjligheter att förbättra ekonomin Denna bakgrund är avkortad i tre omgångar. För att få en mer detaljerad redogörelse över vad som hänt fram till 23 mars 2004 se bifogat protokoll från detta datum. För tiden 23 mars 24 augusti 2004 se bifogat protokoll från 24 augusti. För tiden 24 augusti 20 december 2004 se bifogat protokoll från 20 december. Åtgärdslistan skall behandlas vid varje kommunstyrelsemöte och färdiga punkter skall placeras separat. En åtgärdslista för att förbättra kommunens ekonomi presenterades första gången i arbetsutskottet 3 februari 2004 av kommunchefen. Listan är framtagen genom dialog med chefsgruppen i kommunen dels vid gemensamma träffar och dels vid individuella samtal. Styrelser och nämnder är naturligtvis också delaktiga i processen för att klara sina budgetramar och frigöra medel för att bidra till en ekonomi i balans. I kommunstyrelsen 25 januari föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet. Nu har listan ökat till 158 möjligheter att förbättra ekonomin. Punkt 29 - ledighet för facklig tid tillförts vidtagna åtgärder. Besluten har centraliserats. Punkt 124 Utfallet av översynen av pensionärsverksamheten inom LSS bedöms snarast av socialchefen. Punkt 22 och 23 om samverkan med andra kommuner Dagen innan var kommunchefen till Bräcke och träffade deras nya kommunchef. Överförmynderiverksamheten Sundsvalls kommun och Maj Ångström kommer att stötta upp som backup. Diskuterar inrätta överförmyndare istället för nämnd. Punkt 37 Att minska fullmäktiges antal från 41 till 31 utifrån senaste valresultat ger alla nuvarande partier plats. Anses ha gott om tid i frågan innan beslut måsta tas. Punkt 38 Förändring av nämndsystemet - Direktiv saknas till tjänstemän frånsett bygg- och plan och miljönämnden. Punkt 39 Ersättning till förtroendevalda Sten-Ove Danielsson informerar om förslag som är på gång.

7 Punkt 43 Kan ÅFA ge utdelning 2007 och framåt? Budskap har gått till ÅFA att de inte har så svårt längre. Haft träff med berörda förvaltningar och bolag om kommunens kostnader för flyktingarna. Socialnämnden förlorar, övriga tjänar på det. ÅFA bör kompensera socialnämnden med runt 300 kkr. Totalt sett anser Sten-Ove Danielsson att kommunen tjänar på verksamheten. Punkt 51 Kommunen finns på 70 olika arbetsplatser i kommunen. Första förslag finns på minskning av antal arbetsplatser. Punkt 52 Totala antalet samlingslokaler Utredningen remitteras till humanistiska nämnden. Ledningsgruppen arbetar med frågan. Bör behandlas i föreningsrådet anser Carl-Henric Ohlsson. Punkt 123 LSS Översyn pågår med delat uppdrag, dels av revisionen, dels av kommunstyrelsen. Punkt Framtida lokalbehov inom socialnämnden. Långsiktigt förslag finns. Viktigt att informera på rätt sätt. Betonas att det bör framgå att förslag ännu bara är på tjänstemannaplanet. Punkt 141 LSS administration integreras med annan verksamhet. Tage Påhlsson tar upp att uthyrningar av sammanträdesrum och service måste förbättras mellan Hotell Mittlandia, Folkets Hus och kommunen. Beslutsunderlag - Åtgärdslista 158 möjligheter att förbättra ekonomin med vidtagna åtgärder - Arbetsutskottet , 26 - Kommunstyrelsen , 29 - Kommunstyrelsen , 48 - Kommunstyrelsen , 71 - Kommunstyrelsen , 93 - Kommunstyrelsen , 106) - Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsen , 4 ( Endast protokoll med fetstil skickas ut.) Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Listan innehåller 158 förslag till att förbättra ekonomin. Följande punkter kommenteras: 19. Ljungaverks Folkets Hus förening gör en översyn av restaurangverksamheten i föreningen via en ombudsman från Folkets Hus.

8 Rapport från föreningen förväntas inom kort. Klarar föreningen sin ekonomi med anpassat kommunalt bidrag kan den punkten överföras till vidtagna åtgärder. 23. Möte angående regionförstoring den 6 april 2005, där kommunstyrelsens presidium samt kommunchefen deltar. 33. Berörs i ärendet om EU projekt för e-tjänster Politisk representation, tid finns under året diskutera hur det ska se ut i framtiden i kommunfullmäktige, antal ledamöter m.m. En eventuell ny organisation ska vara klart före 1 mars Tas upp i kommunstyrelsen i september Antal ledamöter och ersättare i nämnder fortsätter att diskuteras. Eventuellt kan färre ersättare än ledamöter aktualiseras. 39. Ett liknande ärende behandlas idag, arvoden. 43. Kan ägaren få utdelning från ÅFA framöver? Av kommunen satsade pengar ger inte avkastning idag. När det gäller bostadsdelen kan inte kommunen kräva avkastning enligt överenskommelse med bostadsdelegationen. 44. Översyn av principer för hyressättning i verksamhetslokaler, tjänstemannagrupp arbetar med frågan. Diskussion om nybygget av förskola och turerna kring det. Kommunfullmäktige har lämnat ett uppdrag att ge förslag på ett flexibelt system att lämna och eller byta lokaler för kommunal verksamhet. 48. Besök från Timrå kommun angående översyn av antalet semesterperioder inom vård och omsorg planerat. Frågan behandlas inom sociala nämnden. Ta upp frågan på presidiediskussionen. Verksamhetens kvalitet och effektivitet är grundfrågan, besparing blir en effekt. 51. Antal arbetsställen i kommunen, ca 70 platser idag, minskas. Personaloch organisationsutskottet har materialet idag. 52. Utredning om samlingslokaler, remitterad till humanistiska nämnden. Frågan tas upp på presidieträffen med humanistiska nämnden. 54. Ånge kommun ger revisionen bra stöd jämfört med resten av länet. Finns med som möjlig förändring i listan. Förändring gäller tjänstemannen vid revisionen som går in som backup vid överförmyndarnämnden. 57. Träff med förvaltningschefer utanför kommunstyrelsen är planerad. Hur hittar vi 4 mkr till Ånge kommun. Förhoppningsvis kommer nya punkter till åtgärdslistan.

9 58. Företagarcentrum är en externhyrd lokal, lokalerna i Centrumhuset som disponeras av utvecklingsenheten har krympt för att bereda plats för en extern hyresgäst. 59. Vuxenutbildningens egna lokaler i Torpshammar upphör. Möjlighet till utbildning i andra lokaler på orten. Punkten till vidtagna åtgärder. Socialnämnden Vissa punkter ligger kvar länge utan åtgärd. Tas upp på presidieträff Avtagande övertidsnivåer tack vare aktivt arbete med detta Översyner pågår, LSS, 1:a rapport i början av mars. Revision och utredning via Öhrlings. Uppdrag till Personal- och organisationsutskottet att gå vidare i frågan om semesterperioder Avgifter för äldreomsorgen särskilt ärende idag Översyn av lokalbehov i socialnämndens verksamhet. Finns resurser till utredning inom socialtjänsten? Inte riktigt välförsett idag. Kan vara lönsamt att ha mer sådana resurser. ( ) 132. Socialnämnden vill fortsätta på nuvarande nivå. Humanistiska nämnden Fråga om formuleringar. Behövs förtydligande skrivning eller egen punkt där förskolans delar lyfts fram? 207. Ärendet tas delvis upp i 23 under dagen ärende idag, till vidtagna åtgärder. Beslut Personal- och organisationsutskottet får i uppdrag att gå vidare med frågan om semesterperioder inom socialnämnden. Tacka för lämnad information. 19 Dnr 05/7 Rapport - Ledningsgruppen Kommunchefen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen.

10 Beslutsunderlag - Rapport från ledningsgruppen delas ut vid sammanträdet Kommunchef Göran Fjellström lämnar en skriftlig och muntlig rapport från ledningsgruppen. Rapporten biläggs protokollet. Beslut Tackar för informationen 20 Dnr 05/8 Rapport Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten ger regelbundet en kortare information om aktuella frågeställningar inom enhetens verksamhetsområde. Utvecklingsenheten rapporterar om aktuella frågor inom sitt område Budget för feriearbete 2005, kr, räcker till personer. Utvecklingsenhetens förslag: Feriearbete pågår 75 timmar under 3 veckor, ersättning 30 kr/tim, 35 kr inom vården. Förfrågan går ut till födda 1987, 1988, men räcker inte till alla. Feriearbete i sommarorkestern och på sommarcaféet ligger inom denna budget. De är också verksamheter som fungerat bra. Handlingsplan framtid Ånge, redovisning av första året. Sammanställning delas ut med handlingsplanens punkter och årets händelser. Stefan Wallsten frågar om tvärpolitiska gruppens framtida arbetsformer, vill ha en träff. Projekt Nove, ett EU Equal projekt med Migrationsverket som projektägare. Förfrågan om medfinansiering med 30 kkr från Ånge kommun. Det öppnaste rummet, Arne Jones samlingar, beslut om medfinansiering från Ånge kommun togs Nu är beslutet i EU taget och reserverade medel i kommunen finns inte kvar. Utvecklingsenheten arbetar in det i ordinarie budget, men kan komma att behöva tilläggsbudget i höst. Beslut

11 Ersättningen för feriearbete inom vården ska vara 40 kr/timme, även om något färre får plats. Födda 1987 får feriearbete i första hand, platser till födda 1988 lottas i mån av plats. Redovisningen för Framtid Ånge går vidare till kommunfullmäktige. Kristina Kamsten kallar till en träff i Tvärpolitiska gruppen, där man diskuterar framtid Ånges handlingsplan och gruppens fortsatta arbete. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunalrådet att fatta beslut om medfinansiering för projektet Nove (Equal). 21 Dnr 04/315 Hemsändningsersättning till glesbygdsbutikerna i Ånge kommun Handlar n i Östavall och Kölsillre Handel hemställer genom Lars-Erik Visén, mentor i Affär på landet att snarast höja ersättningen till samtliga berörda butiker i kommunen till 120 kr per hemsändningstillfälle oavsett avstånd. Statligt bidrag utgår med 50 % som utbetalas till kommunen året efter. För närvarande utgår ersättning bara om avståndet överstiger 2 km, vilket man anser bör tas bort. Ersättningen är idag för 2-7 km 55 kr och över 7 km 75:50 kr. Butikerna ingår i mentorprogrammet Affär på landet. I arbetsutskottet 3 augusti 2004 föredrar Stefan Wallsten ärendet. Stefan Wallsten föreslår att han får ett uppdrag att titta på reglerna vid en höjning kostade det totalt 78 kkr, varav kommunen stod för närmare 40 kkr. Bör läggas i budget Arbetsutskottet är positiv till att hemsändningsbidraget höjs. 2. Beloppets storlek skall beslutas av kommunstyrelsen och arbetas in i budget Uppdra till Stefan Wallsten att till kommunstyrelsen lägga fram ett nytt förslag på regler för hemsändningsbidraget utifrån förda diskussioner. I arbetsutskottet 8 februari 2005 föredrar chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och informatör Inga Westerlund ärendet. Förslag i 10 punkter delas ut och gås igenom. Vissa korrigeringar görs. Föreslås att lämna korrigerat förslag till kommunstyrelsen för beslut.

12 Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till hemsändningsersättning till glesbygdsbutikerna i Ånge kommun. Beslutsunderlag - Skrivelse från Agneta Haraldsson Handlar n Östavall, Gösta Persson Kölsillre Handel och Lars-Erik Visén FLF. - Arbetsutskottet , Arbetsutskottet , 10 Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och informatör Inga Westerlund föredrar ärendet. Förändring i materialet efter utdelning: kommunen kommer att pröva möjlighet till hemsändning 0-2 km utifrån individuellt behov (hälsoskäl). Skrivningen om att butiken ska ta ut avgift på 25 kr/hemsändning förtydligad. Stickprov kommer att göras. Uppföljning ska ske innan årets slut. Beslutsförslag Anta föreliggande förslag till hemsändningsersättning till glesbygdsbutikerna i Ånge kommun att gälla från och med 1 april Dnr 04/559 Överenskommelse om genomförande av och taxa för brandskyddskontroll Enligt lagen om skydd mot olyckor, dess förordning och tillhörande föreskrifter är kommunen ansvarig för att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs. Beträffande rengöring/sotning så har kommunstyrelsen 20 april 2004, 61 beslutat om frister för rengöring/sotning och taxa för detta. Enligt SRVFS 2003:11 framgår att brandskyddskontroll, vilket är ett nytt arbetsmoment, måste påbörjas tidigt under 2005 för att uppfylla kraven i föreskriftens tidsram. Av den anledningen har förhandlingar pågått under hösten 2004 mellan räddningstjänsten och skorstensfejarmästaren. Följande överenskommelse har träffats: Sotning/rengöring och brandskyddskontroll är sammanställt i en arbetsordning. Denna ska vara lätt tillgänglig för allmänheten via räddningstjänstens hemsida. Timpriset för brandskyddskontroll är för 2005 fastställt till 513 kr och 50 öre. Taxan är knuten till sotningsindex och revideras årligen.

13 Taxan gäller från Tidsåtgången för obligatorisk brandskyddskontrollen är fastställd till 45 min samt 20 min för tillkommande objekt ansluten till samma skorsten. För fördjupad eller särskild brandskyddskontroll ska timdebitering tillämpas där påbörjad kvart räknas som hel halvtimme. Grundavgiften (inställelseavgiften) fastställs till 1,5 gånger avgiften för sotning/rengöring. Dessa uppgifter ska sammanställas i ett gemensamt dokument sotnings och brandskyddskontrollstaxa Villkoren för brandskyddskontroll ska utvärderas efter två år. Information till allmänheten om brandskyddskontroll ska ske via massmedia av kommunen och i samband med avisering om brandskyddskontroll av entreprenören. I arbetsutskottet 8 februari 2005 föredrar räddningschef Lars Nyman ärendet. Beslutsunderlag - Överenskommelse om genomförande av brandskyddskontroll och taxa för brandskyddskontroll - Skrivelse från räddningschefen - Arbetsutskottet , 11 Räddningschef Lars Nyman föredrar ärendet. Beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta att ovan angiven överenskommelse med taxa fastställs. Taxan träder i kraft 1 april Dnr 05/41 EU Interregprojektet PICYBU om e-tjänster Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson och kommunchef Göran Fjellström förslår att Ånge kommun medverkar i EU Interregprojektet PICYBY. Projektet samordnas av Kommunförbundet Västernorrland och har inriktning mot e-tjänster/24-timmars myndigheten med fokus mot ungdomar. I arbetsutskottet 8 februari 2005 föredrar verksamhetsutvecklare Lena Paulsson ärendet. Bland mycket annat ingår en skolportal i projektet. Kräver en insats från humanistiska nämndens sida. Pågående utveckling av kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem kan också ingå i projektet.

14 Skulle kunna delas med 250 kkr för humanistiska nämnden och lika mycket för kommunstyrelsen och bidrag ges då med 60 % av dessa summor. Skolportalen ska kunna nyttjas så att eleven själv kan gå in och få uppgifter om sig själv. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen: 1. Ånge kommun deltar i projektet PICYBU. För kommunstyrelsens del prioriteras fullföljande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Kostnaden 50 kkr för den kontanta medfinansieringen tas innevarande år ur kommunstyrelsens oförutsedda behov och 50 kkr inarbetas i 2006 års budget. 2. Humanistiska nämnden erbjuds delta avseende Skolportal, varvid man disponerar halva projektbudgeten. 3. Sondering sker huruvida kommunens andel i det totala projektet kan ökas. Beslutsunderlag - Förslag om medverkan i EU Interreg-projekt PICYBU, e-tjänster - Arbetsutskottet , 12 Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Utveckling av kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem ingår i projektet liksom skolportal. Lena redovisar att humanistiska nämndens au var positiva till deltagande i projektet, vid sitt möte 10 februari. Man önskar om möjligt utöka projektbudgeten. Beslut 1. Ånge kommun deltar i projektet PICYBU. För kommunstyrelsens del prioriteras fullföljande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Kostnaden 50 kkr för den kontanta medfinansieringen tas innevarande år ur kommunstyrelsens oförutsedda behov och 50 kkr inarbetas i 2006 års budget. 2. Humanistiska nämnden erbjuds delta avseende Skolportal, varvid man disponerar halva utrymmet för deltagande i länsprojektet med egen projektbudget. 3. Sondering sker huruvida kommunens andel i det totala projektet kan ökas. 24 Dnr 05/9 Avvikelserapport Ekonomi

15 Kommunstyrelsen får vid varje sammanträde en rapport om kommunens ekonomi. Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Frank informerar om att avvikelserapporten för 2005 börjar från och med februari I stället lämnas information om det nästan färdiga bokslutet. Året 2004 slutar med negativt resultat före extraordinära kostnader på 10,7 mkr. En analys av budgetavvikelserna ger följande bild: Mkr % Kommunstyrelsen 3,9 6,5 Teknisk nämnd 0,0 Humanistisk nämnd -2,6 1,2 Socialnämnd -0,5 0,3 Miljönämnd 0,1 Bygg o Plannämnd 0,1 Överförmyndarnämnd 0,0 Oförutsedda behov 0,5 25 Finansiering -12,0 2,1 Avvikelse totalt -10,5 2,6 Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att spara 2 mkr på sin egen administration. Uppdraget klarades och resultatet blev ytterligare överskott med 1,9 mkr, som beror på ett extra statsbidrag till KomVuxutbildningen, vakanta tjänster samt försenade EU-projekt. Humanistiska nämndens underskott härrör från grundskola-barnomsorg och gymnasiet. Dessutom ingår en kostnad för AWPE på 1 mkr, som kan beslutas flyttas över i projektform. Beslut avvaktas. Socialnämnden har efter oroande prognoser i inledning av året nästan klarat ett nollresultat tack vare en bra slutspurt. Finansieringens underskott beror framförallt på försämrat skatteutfall för 2003 och 2004, som innebar underskott retroaktivt på 6 mkr. Dessutom har bidrag ur Wernerssonpengarna och bidrag för maxtaxa barnomsorg gått direkt till Humanistiska nämnden, varför underskott uppstod under finansieringen med 4 mkr. Avvikelse mot budget 2004 totalt är 2,5 %, eller 10,5 miljoner kr sämre än budgeterat.

16 Beslut Tackar för lämnad information. 25 Dnr 05/10 Rapport - Uppföljning av tidigare beslut Grovsopshämtning Kommunstyrelsen genomför regelbundet uppföljning av tidigare fattade beslut. Tekniske chefen Ove Skägg informerar om kommunens grovsopshämtning hos hushållen. Grovsopor är i normalt fall skrymmande avfall som uppstår i ett hushåll. När Kaffepanntippen stängde utökades enligt politisk vilja hämtningen till allt avfall, även till exempel byggavfall, bildelar. Under åren har mängderna ökat. Vid senaste hämtningen hösten 2004 sänktes den tillåtna mängden man får ställa ut vid fastighet, från 2 till 1 m3 och från 200 kg till 100 kg, vilket resulterade i en viss minskning. Under 2004 hämtades 400 ton vid fastigheter, och totalt hanterades 1200 ton i Hallsta. Mängder och vikter kommer att följas upp under detta år. Framledes kommer också hämtningen att styras upp mer och genom en tydligare information till kunderna bli effektivare och billigare. Ove Skägg informerar om en förnyad bilskrots- och lantbruksskrotkampanj i samarbete med Håll Sverige Rent som sannolikt kommer igång under våren. När det gäller den planerade kampanjen för lantbruksskrot är förhoppningen att den kan medföra minskade vikter på grovavfallet om järnskrot sorteras ut på ett bra sätt. Beslut Tackar för informationen. 26 Dnr 05/11 Aktuella rapporter polisrekrytering Denna paragraf används för att kunna lämna olika angelägna rapporter för kommunstyrelsens kännedom. Vid BRÅ-mötet i januari framkom att det är flera vakanser inom polisen i kommunen. Kommunalråd Sten-Ove Danielsson har skrivit brev till länspolischefen angående nyrekrytering av poliser till vårt område. Svar i allmänna ordalag från länspolischefen har kommit.

17 Beslut Tackar för informationen. 27 Dnr 05/71 Revidering av avgiftsreglemente inom vård- och omsorgsverksamheten Socialnämndens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom boende, service och vård styrs av Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HsL) samt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS). Avgifter för LSS utgår i princip inte. Nuvarande Avgiftsreglemente inom vård och omsorg fastställdes år Avgiften för trygghetslarm och städ har därefter reviderats under år 2003 och avgiften för fotvårdsbehandling reviderades år Det finns sedan år 2003 en politisk beställning på förslag till åtgärder som kan stärka Ånge Kommuns ekonomi. Ett av förslagen är Intäkts/avgiftsökning principer och nivåer. En arbetsgrupp bestående av två förtroendevalda från socialnämnden, en representant från vardera Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet samt en tjänsteman från vård- och omsorgsverksamheten har arbetat fram förslag Avgiftsreglemente inom vård och omsorg, reviderat januari Arbetsgruppen har haft fokus på intäktsökning, tydlighet, inkomna synpunkter samt administration. Synpunkter på förslaget har inhämtats från berörda yrkesgrupper: biståndshandläggare, områdesansvarig för särskilt boende/hemvård, personal i hemvårdsgrupp, budgetsekreterare, assistent för avgifter samt Procapitaansvarig. Förslaget har presenterats för Kommunala handikapprådet samt Kommunala Pensionärsrådet vid sammanträde den 31 januari Vid socialnämndens sammanträde 10 februari föreligger förslag Avgiftsreglemente inom vård och omsorg, Reviderat februari Socialnämndens beslutar föreslå kommunfullmäktige 1. Att anta Avgiftsreglemente reviderat februari Avgiftsreglementet ska träda i kraft Avgifterna ska årligen räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp, med januari 2005 som bas. 4. Uppföljning med redovisning till socialnämnden skall genomföras efter ca sex månader.

18 Beslutsunderlag - Utredning avgifter inom vård- och omsorg - Avgiftsreglemente inom vård- och omsorg, reviderat februari 2005 Västchef Ulla Andersson föredrar ärendet. Den nya taxan förväntas, förutom en intäktsökning, ge ett tydligare reglemente samt minska administrationen. Inkomna synpunkter har även kunnat beaktas. Priserna för kost för boende vid särskilda boenden höjdes senast Kost ingår inte i maxtaxa. Avgiftsuttaget för service och omvårdnad regleras ytterst av fastställt förbehållsbelopp samt maximalt avgiftsuttag, sk maxtaxa. Alla avgifter fastställs individuellt. Avgiften för tvätt och inköp har varit oförändrad sedan Nya avgiftsslag i servicetaxan är bland annat telefonservice, som tidigare varit gratis samt avgiftsslaget tillfällig insats. Avgiftsuttaget för distribution av måltid flyttas från kost till serviceavgift. I omvårdnadstaxan införs fler nivåer. För insatsen avlösning i hemmet är de tio första timmarna avgiftsfria. Varje månad skickas räkningar ut från vård- och omsorg. För september 2004 skickades 567 fakturor ut. Av dessa betalade ca 46 % helt enligt fastställd taxa, dvs ingen korrigering av avgiften. Beslut Föreslå kommunfullmäktige 1. Anta Avgiftsreglemente inom vård- och omsorg reviderat februari Avgiftsreglementet ska träda i kraft 1 juni Avgifterna ska årligen räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp, med januari 2005 som bas. 4. Uppföljning med redovisning till socialnämnden skall genomföras efter ca sex månader. 28 Dnr 05/70 Maxersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag för förtroendevalda Maxersättningen för förlorad arbetsförtjänst per dag för förtroendevalda har varit kr, vilket motsvarar 0,0267 grundbelopp. Grundbeloppet är kr före höjningen 1 april 2005 och kr därefter.

19 Vid jämförelse med kommunerna i Västernorrland ligger Ånge kommun lågt. Flera framställningar har gjorts att höja ersättningen då normalinkomsttagare med ob-tillägg kommit över denna summa. I arvodeskommittén 16 februari 2005 föredrar kommunsekreterare Ulf Stecksen och personalchef Fredrik Westin ärendet. Arvodeskommittén föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Höja maxersättningen till kr från 1 april 2005, vilket motsvarar 0,0332 av grundbeloppet 45150, som gäller efter 1 april Maxbeloppet skall följa den årliga höjningen av arvodena. Beslutsunderlag - Arvodeskommittén , 2 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Höja maxersättningen till kr från 1 april 2005, vilket motsvarar 0,0332 av grundbeloppet 45150, som gäller efter 1 april Höjningen görs från 1 april Maxbeloppet skall följa den årliga höjningen av arvodena. 29 Dnr 05/70 Allt i ett arvode för humanistiska nämndens och socialnämndens ordförande Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande har sedan några år ett allt i ett arvode, där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår i arvodet. Storleken på arvodet är 50 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Sten-Ove Danielsson. Före höjningen 1 april 2005 innebär 50 % arvode kr per månad. Sedan detta beslut fattades har det diskuterats att göra samma konstruktion för humanistiska nämndens och socialnämndens ordförande. De har idag 3,5 grundbelopp per år, vilket innebär kr/mån och utgör ca 34 % av kommunalrådets ersättning. Grundbeloppet är kr och utgör en bas för ersättningen för de förtroendevalda. Kostnaden uppskattas till ungefär densamma som

20 med nuvarande ordning. Fördelen med denna konstruktion att man förenklar både administrativt och på andra sätt. Kommunalrådet har kommunal pension enligt PBF och de som redan har och nu föreslås få 50 % av kommunalrådets arvode skall istället omfattas av pensionsbestämmelserna för fritidspolitiker som regleras i 4 kap. 12 Kommunallagen. I arvodeskommittén 16 februari 2005 föredrar kommunsekreterare Ulf Stecksen och personalchef Fredrik Westin ärendet. Arvodeskommittén föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ge humanistiska nämndens och socialnämndens ordförande ett allt i ett arvode där förlorad arbetsförtjänst inkluderas i arvodet och att detta skall utgöra 50 % av kommunalrådets arvode och 5,2 grundbelopp per år. 2. De skall omfattas av pensionsbestämmelserna för fritidspolitiker enligt 4 kap. 12 Kommunallagen. Beslutsunderlag - Arvodeskommittén , 1 Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Vice ordförande har 10 % av ordförandes arvode. Efter arvodeskommitténs sammanträde har arvodeskommitténs ordförande tillika kommunfullmäktiges ordförande blivit uppmärksammad på att dessa uppdrag inte bör ändras på grund av den förändring som görs. Beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Ge humanistiska nämndens och socialnämndens ordförande ett allt i ett arvode där förlorad arbetsförtjänst inkluderas i arvodet och att detta skall utgöra 50 % av kommunalrådets arvode och 5,2 grundbelopp per år fr. o. m. 1 april De skall omfattas av pensionsbestämmelserna för fritidspolitiker enligt 4 kap. 12 Kommunallagen. 3. Nivån för vice ordförande i humanistiska nämnden och socialnämnden sänks från 10 till 7 % för att ungefär samma ersättning skall utgå som tidigare. Reservation Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot beslutet.

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flatakolocken, torsdag den 13 november 2003, kl 09.00 12.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Äskande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdagen den 14 september 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

Föredragningslista EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 13 mars 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran Fjellström,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 mars 2006 kl. 15.30-16.45 efter presidieöverläggningarna Föredragande

Läs mer

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 september 2006, kl. 9.00 13.45. Ajournering kl. 12.00-13.00. Sten-Ove Danielsson, s,

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 12 februari 2007, kl. 9.00 10.45. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ånge kommunkontor fredag 27 februari Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund

Ånge kommunkontor fredag 27 februari Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 24 februari 2009, kl 09.00-12.00 Stiven Wiklund, ordförande, s Åke Nyhlén, s, ersätter

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 februari 2003 kl 08.30-12.00. OBS flyttning av klockslag! Föredragande Ärenden

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), tisdagen den 30 mars 2004, kl. 9.00 12.00 Föredragande Ärenden Justering Anders Lindqvist/

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och enonomienheten, måndag den 13 februari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendlista 2004-03-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 10 mars 2004, kl 9.00 Föredragande Göran Fjellström/ Gun-Marie Bergman

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 26 maj 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 25 oktober 2005, kl. 10.00 15.00 Föredragande Bertil Holm Bertil Holm Stefan Wallsten Cecilia

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 10 juni 2004 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Mats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Föredragningslista Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Medborgarhuset Ånge, rum Gillet torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.00 15.

Föredragningslista Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Medborgarhuset Ånge, rum Gillet torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.00 15. Föredragningslista Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Medborgarhuset Ånge, rum Gillet torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.00 15.00 Ärenden 1 Justering Lars Nyman

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 25 januari 2005, kl. 10.00. Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke Ahlnäs

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2004, kl

Föredragningslista Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2004, kl Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2004, kl. 10.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Lena Paulsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 18 april 2006, kl 08.30-senast 15.00 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 12 juni 2003 kl 14.00-17.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 11 april 2013, kl. 8.00 ande Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s Sonja Martinsson, s Jonas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Föredragningslista Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 16 juni 2005 kl. 08.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Gunilla

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer