Handläggare Annika Linde annika.linderq)sodel1alje.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Annika Linde 08-550 226 32 annika.linderq)sodel1alje.se"

Transkript

1 Södertälje U kommun 1 (3) Tjänsteskrivelse Dm Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Annika Linde annika.linderq)sodel1alje.se Tekniska nämnden Igelsta gårds lada Dm Sammanfattning av ärendet Igelsta Gårds lada ingår i det detaljprogram som syftar till att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse vid Igelsta gård. Delar av den befintliga bebyggelsen och trädgården vid Igelsta gård är kulturhistoriskt mycket intressanta och bevarandet av dessa är en central fråga i planläggningen. Ige1sta gård och dess trädgård samt tillhörande lada har planerats ingå som delar i en kommande exploatering av området. Den planerade byggelsen mellan Yretensväg och järnvägen är tänkt att vara i samma stil som den nybyggnation som planeras vid Igelsta Gård så att man får en helhet. Huvudbyggnaden bedöms fortfarande ha bra förutsättningar att kunna bevaras. Igelsta gårds lada är nu i mycket dåligt skick att det finns stor risk rår att byggnaden rasar ihop om inte något görs. Ladan är inhägnad med skylar att området är förbjudet att beträdas. Detta hindrar dock inte för obehöriga att komma in. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Barnchecklistan ELU:s program rår att rivning/återvinning av tegelfasad på ladan (3 sid.) samt bilder på Igelsta gårds lada (2 st). Campusgatan 26 Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postg iro

2 2 (3) Ärendet Igelsta gård, dess trädgård samt tillhörande lada skall planeras ingå som delar i detaljplan som håller på att upprättas för området. Den planerade byggelsen mellan Vretensvägen och järnvägen är tänkt att vara i samma stil som den nybyggnation som planeras vid Igelsta Gård så att man får en helhet. Tegelladan är kulturhistoriskt intressant. Då den är väldigt ovanlig i den här delen av landet. Ladan har man tänkt rusta upp för att behålla de kulturhistoriska värdena och byggas om för att inrymma bostäder. Det har lagts ner ett omfattande arbete på att hitta olika lösningar på en upprustning eller i vart fall bevarande. På grund av flera oklarheter och intressekonflikter återstår en obestämd tid innan mer klara förutsättningar finns för en exploatering av om området. Innan dess kan inte heller kan någon extern finansiering av upprustning, ombyggnad och därmed ett bevarande av ladan säkerställas. Inom kommunen bedöms det inte finnas möjligheter att avsätta medel för bevarande och upprustning av ladan. Ladans skick har allvarligt försämrats det senaste året. Trots säkerhetsarrangemang utgör den nu ett problem. Ladan behöver därför omedelbart åtgärdas. Alternativet är att ladan nedmonteras för att kunna bevaras och lagra material för eventuella bostäder i framtiden. Denna lösning är alltså osäker då man inte vet om och när området kommer att exploateras. Tidigare ställningstaganden 2005 stoppades en rivning av ladan med anledning av det kulturhistoriska värdet.. En antikvarisk förundersökning för bebyggelsen har tagits fram av Nyrens Arkitektkontor (januari 2006). En parkhistorisk dokumentation har tagits fram av Novamark (oktober 2007). Igelsta gårds byggnader och utemiljöer ingår i kommunens kulturmiljöprogram som är på remiss. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Att riva ladan skulle innebära en kostnad på c:a 300 tkr. För nedmontering, inventering och bevarande av ladan skulle innebära en kostnad på c:a 600 tkr som engångskostnad.

3 3 (3) Lagringen av materialet bedöms kosta 50 tkr per år. Denna kostnad skulle kommunen lägga ut i avvaktan på exploatering som förmodligen ligger minst 2-3 år framåt i tiden. Om kommunen kan bli kompenserad för det i ett exploateringsavtal är osäkert. Samhällsbyggnadskontoret har föreslagit att kultur- och fritidskontoret skulle stå för hälften av denna kostnad, dvs. 300 tkr. Kontoret har svarat att de inte har några medel avsatta för bevarande av kulturhistoriskt intressanta miljöer utan endast är rådgivande i dessa frågor. Länsstyrelsen kan ibland ge bidrag för att möjliggöra bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Enligt Stadsantikvarien vid kultur och fritidskontoret anser Länsstyrelsen att de redan bidragit till ladans bevarande genom att finansiera konsultens utredning av området. Eftersom det inte finns medel för de extra kostnader, som det innebär att bevara den aktuella byggnaden, anser Samhällsbyggnadskontoret att ladan måste rivas. Samhällsbyggnadskontorets f"örslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att 1. ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att riva Igelsta gårds lada. ).:;/ /I~ L?~f/{/'- ~ ( ~ r Gunilla Holmquist Samhällsbyggnadsdirektör ~dgren Stadsmiljöchef Beslutet expedieras till: Akten, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden,

4 SODERTAYE KOMMUI"I SamhäUsbyggnadskontoret U Stadsmiljö/lJpplåtelser och tillstånd BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Ärende: Igelsta gårds lada - Dm: 091 I Handläggare: Annika Linde BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja~ NejD På vilket sätt? 1Risken att barn och ungdomar skadar sig elimineras om de, trots avstängning och inhägnad, går in i ladan. Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja~ Nej D På vilket sätt? IBeslutet handlar om säkerhet för alla människor oavsett ålder. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja~ Nej ~ På vi lket sätt? 1Frågan besvaras både med ja och nej. Risken för skador och olyckor försvinner visserligen men den främsta orsaken är fattat utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Att bibehålla byggnaden innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? JaD Nej~ På vilket sätt? 1Varför inte? Har inte med frågeställningen att göra. 4. Har barn och ungdomar fatt uttrycka sin mening? JaD Nej ~ På vilket sätt? 1Varför inte? Ärendet berör inte direkt barn och ungdomar. Övrigt som bör tas hänsyn till

5 Sida PROGRAM 1(2} ort, dlllum Uppdragenummer Danderyd ReYidenlt den Arbetsnamn Igelsta Gård Igelsta Gård, Östertälje Röda ekonomibyggnaden Återbruk av tegelfasad och i fasad ingående byggkomponenter. Sammanfattning Den röda ekonomibyggnaden på Igelsta Gård skall rivas delvis. Det som skall sparas och återvinnas är den befintliga tegelfasaden tillsammans med sina inslag av korsvirke, fönster, dörrar och portar. Fasad mot söder, öster och väster skall inventeras och karteras innan rivningen. En ny radhusbyggnad skall uppföras på samma plats och med samma volym som den befintliga röda byggnaden. Den sparade tegelfasaden med tillhörande fasadkomponenter skall återanvändas på den nya radhusbyggnaden med samma utseende som den befintliga röda byggnaden. Innan teglet läggs på pall for magasinering skall kvalitetskontroll och rengöring utföras enligt program nedan. Beskrivning av den röda byggnaden Den röda ekonomibyggnaden har följande mått: Längd ca. 37 m och bredd ca. 11 m. Höjd upp till takfot ca. 5 ro och höjd upp till taknock ca. 8 m. På norra sidan finns en utbyggnad av trä. Byggnaden har bedömts vara från sent 1800-tal. Byggnadens tegelfasad står på en grundmur av gråsten. Byggnaden har en unik korsvirkesstomme med tegelfyllning. Taktäckningen består avenkupigt taktegel. Program för rivning/återvinning Se även murverkshandboken, MUR 90. Häfte 8, kap.6. Rivning av murverkshus. l. Ansökan om rivningslov. 2. Arkivhandlingar från byggnadsnämnden anskaffas. i/t[)~-i1rv~p djj ~ ~~ gv 3. Den röda byggnadens fasader mot söder, öster och väster (ej utbyggnaden på norra sidan) skall inventeras, karteras och mätas in innan rivning så att den återvunna fasaden kan uppföras på ny byggnad lika befintlig. Detta gäller även korsvirkesstommen., portar. moster och dörrar. 4. Rivningsplan upprättas och överlämnas till byggnadsnämnd för godkännande. 5. Berörda myndigheter kontaktas ror diverse anmälningar och godkännanden. N \305\ Pm\IgelSl8 Gård, PM A\8rbIU1< av 180"1 doc

6 ELU PROGRAM 2(2) Ort. datum Upp<lragsnummer Danderyd, Uppråttal av RevlQeral den Arbetsnamn Stefan Engberg Igelsta Gård 51ga 6. Rivning av byggnad enligt rivningsplan och återvinning av fasadtegel och dylikt enligt punkt 7-9. Fasadtegel från alla fasader återvinns, även fasadtegel från norrfasad. Detta for att fä ihop en tillräcklig mängd med återvunnet tegel till den nya byggnaden for en hel del av det befintliga teglet måste kasseras pga skador och sprickor. 7. Kvalitetskontroll av fasadtegel och korsvirkesstomme med avseende på tryckhållfasthet, frostresistens, skador och fororeningar skall utforas enligt gängse metoder. Kvalitetskontroll verifieras. 8. Tegelstenar som godkänts for återbruk knackas ren från fogbruk och rengörs sedan från nedsmutsning och påväxt av alger, lavar och mossor genom borstning med rotborste och tvättning. 9. Det återvunna materialet (tegel, korsvirkesstomme, portar, ronster, dörrar) placeras på pall för magasinering på plats anvisad av beställaren. Tydlig littrering enligt inventering! kartering utfors på korsvirkesstomme, portar, fönster och dörrar. Tegel behöver ej littreras. 10. Vid uppmurning med det återvunna teglet på ny byggnad så används hydraliskt kalkbruk. Handlingar Den bifogade ritningen, A-OI, som visar fasader som skall återuppbyggas har upprättats av arkitektfinnan Equator Stockholm AB. N S116-Pmllgellla ~rd. PM jllerbru~ av tegel doc

7 I I VASHFl ~~ ~ ~ ~ I~ SODrA EJ FASADER SOM SKALL ateruppdyggas SKALA 1'100..~. C-J OSl[R I,I'fl(R hlii I I I I o 2 J ~ ~...' -(ORUAT '1.1GO),\'-'"(Jl'N,I,' {l i'0..., J 'O fdri([ t\ring/lr ho"o"',b)l?;'l'looc!"l,~li'q'v<.c{\d(/(1 I)~O''-'POa~nttl'XJ'r~'''''''''r1l,!j(l~. ~~r... CO::I'l tmlt" al"\~erll hl~l\j~rb-;q,"01o r ORrSKRIH ER I fil...p:yu'lol,i(igk Ållt5Y"J'1OI)(.I'l~q~ lj.~~~"'i""f 'c:;.o~ ~oi wder. Gill:" cd' -till..r d('l... V'I..."'. Itv,~~ o:h '"(Ii)O;)r'l...o~ Mll~d' 6':tllt)."If;fIU. In'O(lo>n.mU "tu MO hf'}(l lt"9t~\'tnq" lc1io('o'q:. ff"'lo ""(1, D<~... lxt> "'0Q0}n('fc-... O..:t}abnqd"!lCl' (... I ~ U ' ~:, ".. ' ~ ~.", "---J (,,\ i : -f;];' -- ' \\ \' : : r- ~- ~ '-...". " =.,-~~- ~.. /,~,.... _ -// " 'l- \\,'" '" "._;---:-o:-",lj ) ;';};~~:«~4 ~~~~,. ~"", 1 // ~.tko ~~I"-%' ~O~l 1\--" ;r...,,_ --," '- / y;~;;;;/ 'c./';/ 'r5 \ ( ',,'" '\ '. ' --~L',~----_.)." \ ".' { :.:;:/;/!?/; '/'///;;;:f;,\~, "q,,', I,c_~ ~ 'V ;- ~\ _ ( ' '" ---~ ~, \. I(iMTACiÅRD ) _~_ ~ ~ -- ", \ ~ )p--' --:., Ir=:.---'t-'-~~ -_o ----, I ~~ " ~. I:i'-~~~.' / \... ~J------_ --1;';-... ~.. ~ ~. ~'----._... '~. ~ ~ '",..~ :,: '-'---'=-- -. I) ~- 1 i -- ~I91/t---~[ '-~//' / / /'~1 ls, ", i I ~ "- BILD \ BILD 2 H.I\NVISNIINr,AR Sil P1J do:i,~,(rt ]( ~pf QUa! (IV ELU FöRFRAGNINGSUNDERLAG IGELSTA GARD OSTERTAlJf l... n".:".; ~ - ---i,.', J,,, BILD 3 BILD 4 BILD 5 ~-ot-o'\-o' fko'ic91ibwfij.!) S1TPLJ... fas,l,(jrq (HlitR I..., j... _ j. "CO/Wl IA-01 "

8

9

10

11

12

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer