Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen"

Transkript

1 Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M , Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks kommun; yttrande Valdermarsviks kommun (kommunen) har tagit del av mark- och miljödomstolens föreläggande (aktbil. 5) och får med anledning härav anföra följande. 1 Justering av yrkande b i tillståndsansökan (punkt 1 i föreläggandet) Som framgår av tillståndsansökan, se under Bakgrund och Tidigare prövning, har kommunen gett in en anmälan om efterbehandling av delar Gusums f.d. bruksområde, inklusive viss vattenverksamhet, till länsstyrelsen. Anmälan omfattar avlägsnande och omhändertagande av ca m 3 förorenade massor. Länsstyrelsen har genom beslut , dnr , förelagt kommunen att vidta skyddsåtgärder till följd av anmälan enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även anmälan enligt 11 kap. 9 a miljöbalken har resulterat i ett föreläggande om skyddsåtgärder enligt länsstyrelsens beslut , dnr De båda besluten kan ges in på begäran. En entreprenör upphandlades under oktober 2013 och i dagsläget har ungefär en tredjedel av de planerade efterbehandlingsarbetena färdigställts. Kommunen bedömer att arbetena kommer att vara slutförda innan dom ges i detta mål. Det bedöms med andra ord inte vara nödvändigt att den mängd som anges i yrkande b överlappar de arbeten som utförs efter anmälan. Eftersom uppgrävning av förorenade massor inte är en tillståndspliktig verksamhet och för att ta höjd för att föroreningsförekomsten kan vara större än vad som för närvarand är känt (se vidare nedan) föreslår dock kommunen att mängdangivelsen i yrkande b utgår. Det fortsatta utredningsarbete har visat att klorerade lösningsmedel förekommer i något större omfattning än vad som tidigare har antagits. Detta kan delvis fordra djupare schaktning än vad som tidigare har angetts samt eventuellt in situ-sanering av grundvatten. Någon projektering av SVEAVÄGEN 17, 11 TR STOCKHOLM TELEFON: FAX: Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Org.nr

2 2(7) sådana åtgärder har ännu inte utförts. Ovanstående utgör ett exempel på att det kan vara mindre lämpligt att begränsa uppgrävningen av förorenade massor till i storleksordningen m 3, dvs. yrkande b justeras så att mängdbegränsningen utgår. 2 Infiltration av vatten (punkt 2 i föreläggandet) Som anges i tillståndsansökan kan, vid behov, vatten komma att infiltreras i grundvattnet. Var detta kan komma att utföras beskrivs i promemorian R-Hydro komplettering Förutsättningar för tillfällig förbiledning av Gusumsån, bilaga 1. Se avsnitt 3.6.2, särskilt figur 4. 3 Ny detaljplan (punkt 3 i föreläggandet) Kommunen har inlett en process i syfte att ändra gällande detaljplan genom upprättande av en ny detaljplan som omfattar det område i vilket efterbehandling planeras. Efter genomfört samråd har Länsstyrelsen Östergötland funnit att den föreslagna detaljplanen ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och under vecka 10 kommer den föreslagna detaljplanen att ställas ut för antagande så snart plan- och bygglagen (2010:900) medger. Bilaga A till ansökan redovisar tänkt slutlig utformning av Gusumåns vattenspegel i området mellan Kvarndammen och Bruksdammen. 4 Hydrologisk utredning m.m. (punkt 4, 5 och 11) 4.1 Magasineringsmöjligheter (punkt 4) I avsnitt 2 i bilaga 1 finns en kompletterande hydrologisk utredning med data om nederbörd samt om Yxningen och Gusumsån med avrinningsförhållanden och uppgift om dagvattenflöden. Härutöver anges sammanfattningsvis följande. Yxningen är reglerad enligt Växjö tingsrätts, Vattendomstolen, dom , mål VA 12/95 (mellan 37,75 m och 38,65 m). Som angetts i ansökan är minimiflödet i utloppet från Yxningen 0,2 m 3 /sek. I praktiken sker vattenkraftsutnyttjandet främst under vintern och tappningen från regleringsdammen vid Yxningen koncentreras därför i huvudsak till vinterhalvåret. De lägsta vattennivåerna i Yxningen inträffar således på våren. Yxningens magasineringskapacitet är stor och att det krävs stora mängder nederbörd för att åstadkomma märkbara nivåförändringar i sjön. Vid ett s.k. tioårsregn kombinerat med minimitappning ökas nivån i Yxningen med 0,37 meter på en månad, vilket kan jämföras med regleringsamplituden som enligt vattendomen uppgår till 0,9 meter. För att säkerställa att

3 3(7) vattennivån i Yxningen inte överskrider den övre regleringsnivån om 38,65 meter bör tiden som utflödet från sjön begränsas till 0,2 m 3 /s uppgå till en period om högst 60 sammanhängande dagar. I praktiken bedöms det rimligt att begränsa flödet till minimitappning när nivån i sjön högst uppgår till 38,30 meter innan flödet begränsas till minimitappning. Om nivån i sjön överstiger 38,45 meter till följd av extrem nederbörd och väderprognoser tyder på fortsatt kraftig nederbörd, bör omledningen av Gusumsån avbrytas. Kvarndammens magasineringskapacitet uppgår till drygt m 3. Förutsatt att minimitappning upprätthålls från Yxningen uppgår det beräknade högsta flödet med en återkomsttid av 10 år vid Kvarndammen till 0,85 m 3 /s. Nivån i Kvarndammen kommer att kunna hållas låg, nära den nedre dämningsgränsen, oavsett vilka flödessituationer som uppstår, genom att tappningen från Yxningen vid behov begränsas till minimitappning. 4.2 Miljökonsekvenser för fastigheter uppströms Kvarndammen (punkt 5) Under de förhållanden som anges i avsnitt 4.1 ovan kommer utflödet från Yxningen att kunna begränsas till minimitappning utan att det sker någon ändring i vare sig vattenflöden eller vattennivåer jämfört med vad som tillåts enligt Vattendomstolens dom Frågan om minimitappningen överklagades till Vattenöverdomstolen, som i dom , mål TV 1275/96, gjorde följande bedömning. Vad sedan avser yrkandena om minimitappning följer av den nu gjorda bedömningen [att det inte fanns skäl att ifrågasätta Fiskeriverkets slutsatser beträffande påverkan på vattenlivet] att det saknas anledning att befara att vattenlivet i berörda vattendrag skulle lida skada vid de tappningsföreskrifter som vattendomstolen bestämt. Efterbehandlingsprojektet kommer inte att medföra några miljökonsekvenser för angränsande fastigheter vare sig uppströms eller nedströms regleringsdammen som går utöver vad som redan har bedömts vara tillåtligt i samband med prövningen av vattenregleringen i ovan nämnda vattendomar. I normalfallet kommer tappningen från Yxningen inte att avvika nämnvärt från vad som är normalt förekommande under lågflödesperioder. Minimitappning tillämpas först när tillrinningen på sträckan från Yxningen till Kvarndammen riskerar att bli stor. Det finns därför enligt kommunens mening inte anledning att befara några negativa miljökonsekvenser uppströms Kvarndammen då vattenföring och vattenstånd tillfälligt förändras. 4.3 Katastrofutsläpp m.m. (punkt 11) Skulle nivån i Yxningen på grund av extrem nederbörd komma att överstiga 38,45 meter kommer saneringsarbetet att avbrytas och den befintliga åfåran att öppnas igen. Eftersom den högsta dämningsnivån i Yxningen är 38,65 meter och nivån i Yxningen stiger långsamt (ca 0,4 meter per månad vid extrem nederbörd) kommer det att finnas tillräcklig tid för att återställa åfåran innan utflödet från Yxningen kan komma att behöva ökas till mer än minimitappning.

4 4(7) Kortvariga regn med extrem intensitet (längre återkomsttid än 10 år) kan dock medföra att dagvattenflöden från Gusum måste kunna bräddas genom befintlig åfåra med kort varsel för det fall Gusumsån förbileds i ledning. Tillfälliga fördämningar som används för förbiledningen kommer därför att utföras med bräddningsmöjligheter. Saneringsarbetet kommer att utföras i begränsade etapper med successiv återfyllning eller täckning. Om risk för höga flöden uppkommer kan arbetet avbrytas och det öppna schaktsåret täckas så att det inte kan uppstå någon omfattande erosion och transport av förorenade partiklar. På så sätt kan säkerställas att det inte kommer att ske några katastrofutsläpp av vare sig vatten eller föroreningar till följd av omledningen av Gusumsån. Ovanstående gäller vid förbiledning via ledningar. Om en ny åfåra skapas medför höga flöden inte några större risker än i dag. Se vidare avsnitt 3.6.3, samt i viss mån och 3.5.1, i bilaga 1. 5 Omledning av Gusumsån (punkt 6) Projekteringen har ännu inte kommit så långt att det går att ange vilken metod som slutligen kommer att användas för att leda om Gusumsåns sträckning under tiden för efterbehandlingen. I bilaga 1, avsnitt 5, beskrivs tre alternativa metoder för omledning. Oavsett hur omledningen utformas, kommer den att dimensioneras så att extremflöden med en återkomsttid om 10 år kan inträffa uppströms Kvarndammen. För nederbördshändelser som är kortare än 24 timmar kan Kvarndammen användas för att utjämna flödet av dagvatten från Gusum eftersom den totala dagvattenvolymen vid ett dygnsregn med god marginal ryms i Kvarndammen. De tre alternativa metoder som beskrivs i utredningen är (1) en ny åfåra, (2) en fördämning vid bron i Gusum eller (3) förbiledning från Kvarndammen med separat dagvattenuppsamling. En ny åfåra förutsätter att uppgrävning av förorenade massor på den västra sidan om ån är klar innan den nya åfåran anläggs. Uppgrävning kommer då att ske i skydd av en spont i befintlig åfåra. Därefter omleds vattnet genom det sanerade västra området. Den tillfälliga åfåran kan konstrueras med ett tvärsnitt så att flödeskapaciteten motsvarar kapaciteten i befintlig åfåra. Den tillfälliga åfårans tänkta läge framgår av underbilaga 1 till bilaga 1. Efter utförd sanering kommer åfåran att återställas med den utökade vattenspegel som anges i ansökan. Alternativ 2 innebär att en tillfällig fördämning anläggs omedelbart nedström bron över Gusumsån. Fördämningen kommer att tätas så att inget betydande läckage kan uppstå. Från fördämningen kommer vattnet att pumpas genom parallella överföringsledningar till en utsläppspunkt nedströms Bruksdammen. Fördämningens och ledningarnas planerade läge framgår av underbilaga 2 till bilaga 1. Om det är möjligt, kommer området där ledningarna placeras att saneras innan omledning sker, i annat fall kommer ledningarna att flyttas under tiden för saneringsarbetet. Utsläppspunkten kommer att förläggas så att det inte uppstår oavsiktlig erosion. Från fördämningen läggs även en högst 50 meter lång ledning till

5 5(7) Kvarndammen för att vatten vid behov ska kunna pumpas till denna damm för kortvarig magasinering. Dagvatten från centrala Gusum kommer att släppas ut vid bron, uppströms fördämningen, och övrigt dagvatten som idag rinner diffust ut i Gusumsån kommer så långt möjligt att ledas till en punkt uppström fördämningen. Detta alternativ kommer att dimensioneras för ett flöde i ån om 0,9 m 3 /s som ett dygnsmedelflöde och 1,19 m 3 /s med en varaktighet om en timme. Det tredje alternativet utgörs av en förbiledning från Kvarndammen. I detta alternativ kommer överföringsledningar att placeras i befintlig åfåra och ledas från Kvarndammen till Gusumsån nedströms Bruksdammen. Ledningarnas planerade läge framgår av underbilaga 3 till bilaga 1. Den totala fallhöjden är större än 3,5 meter och den praktiskt användbara fallhöjden uppgår till minst 2 meter. Flödet i Gusumsån kommer att kunna förbiledas med självfall med en kapacitet av 0,7 m 3 /s. Om behov av att avbörda större flöden uppstår, kommer Gusumåns fåra att öppnas tillfälligt. Genomföring av ledningarna genom Bruksdammen och under bron i Gusum kommer att kräva särskilt anpassade tekniska lösningar. Vid sanering i åfåran kommer ledningarna att flyttas så att alla förorenade massor blir åtkomliga. Vid bron kommer en mindre uppsamlingsdamm för dagvatten från Gusum att anläggas. Från denna damm kommer vattnet att pumpas upp till Kvarndammen, vars magasineringskapacitet kommer att utnyttjas för lagring av dagvattnet från Gusum. Detta alternativ kommer att vara dimensionerat för något mindre flöden vad avser förbiledningen som sådan, än pumpningsalternativet (alternativ 2). I stället kommer en högre kapacitet att installeras för uppfordring av dagvatten för tillfällig magasinering i Kvarndammen. 6 Omhändertagande av dagvatten m.m. (punkt 7) I bilaga 1, avsnitt 2.3.2, beskrivs utloppen för de dagvattenledningar som kommer att användas under den tid efterbehandlingsarbetet pågår. Det dagvatten som inte behöver behandlas i vattenreningsanläggningen kommer att hanteras olika beroende på val av metod för omledning, se avsnitt 5 ovan. Dagvatten från södra Gusum som inte kan avledas till Kvarndammen kommer att avledas till en tillfällig fördämning nedströms Kvarndammen (i alternativ 1 leds denna del av dagvattnet ut i den del av åfåran som inte berörs av omledningen). Dagvatten från den norra delen pumpas förbi området och släpps ut nedströms Bruksdammen. Lägen för provisoriska pumpstationer i de olika alternativen framgår av underbilaga 1-3 till bilaga 1. Utsläpp från vattenreningsanläggningen kommer att ske nedströms arbetsområdet i samma läge som utloppet för förbiledning av Gusumsån och förbilett dagvatten enligt underbilaga 1-3 till bilaga 1.

6 6(7) 7 Avtal med Tekniska Verken (punkt 8) Kopia av avtal med Tekniska Verken i Linköping AB som reglerar minimitappning m.m. i samband med efterbehandlingsarbetet bifogas som bilaga 2. 8 Uppgifter om sakägare (punkt 9) I aktuellt område finns en starkströmsledning belägen. Ledningsrätten innehas av E.ON Elnät Sverige AB. Kommunen har tidigare inte bedömt att E.ON Elnät Sverige AB berörs av den planerade vattenverksamheten utan endast av grävning och schaktning ovan grundvattenytan. Kommunen har dock ingen invändning mot att bolaget, med adress Malmö, tas upp som sakägare i målet. Några andra sakägare bedöms inte finnas i området. 9 Avsänkning av grundvatten (punkt 10) I bilaga 1, avsnitt 3.6.2, beskrivs den eventuella grundvattenpåverkan som kan uppkomma till följd av efterbehandlingsarbetet. Mot bakgrund av de undersökningar som har gjorts bedöms inte en eventuell grundvattensänkning medföra några skador på byggnader. Infiltration av vatten kommer därför sannolikt inte att behövas. Skulle en grundvattenpåverkan som är större än den normala årsvariationen ändå uppkomma kommer vatten vid behov att infiltreras för att minimera risken för skada på de byggnader som kan vara grundlagda på sättningsbenägen jord. Det innebär att påverkansområdet i huvudsak kan begränsas till saneringsområdet. Grundvattennivån väster om Bruksgatan i nära anslutning till schaktområdet kan dock sjunka något, men inte lägre än till en för området normalt låg grundvattennivå. 10 Handläggningsfrågor Kommunen har redovisat den kompletterande information som har efterfrågats och anser att ansökan nu kan kungöras. Med hänsyn till det begränsade antal synpunkter som inkommit i kompletteringsförförandet anser kommunen att tiden för yttrande kan sättas relativt kort. Som anges i ansökan planerar kommunen för att påbörja tillståndspliktiga arbeten under sommaren Stockholm den 28 februari 2014 Valdermarsviks kommun Mikael Hägglöf (enligt fullmakt) Olof Hasselberg (enligt fullmakt)

7 7(7) BILAGOR 1. R-Hydro komplettering Förutsättningar för tillfällig förbiledning av Gusumsån 2. Avtal med Tekniska Verken i Linköping AB

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER 1300884000 SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer