Förvaltningsplan NyA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan NyA 2013"

Transkript

1 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013

2 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning VHS blir UHR Syfte Avgränsningar Definitioner och förkortningar Referenser Versionshistorik Förvaltningsobjektet, förvaltningens omfattning och organisation Målsättningar och planer Förvaltningsstrategi Långsiktiga mål Förvaltningsdirektiv Leveransplanering Beredning Planerade förstudier Vidareutveckling och underhåll Agil utveckling och utvecklingsspår Sökandespåret Institutionsanvändarspåret Infrastrukturspåret Produktionsstyrningsspåret Handläggarspåret Bedaspåret Tekniska projekt Acceptanstest Målsättningar Planer Ekonomi... 16

3 Dnr 2012:65 3(16) 1 Inledning 1.1 VHS blir UHR Föreliggande förvaltningsplan avser förvaltningsobjektet NyA vilket förvaltas av Verket för högskoleservice (VHS). Verksamheten i VHS flyttar den 1 januari 2013 över till ny myndighet: Universitets- och högskolerådet (UHR). Förvaltningsplanen gäller för 2013 men fastställandet av förvaltningsplanen genomförs dock inom VHS eftersom det sker under Syfte Förvaltningsplanen utgår från Förvaltningsstrategin för NyA och utgör den övergripande planen för vidareutveckling och underhåll av förvaltningsobjektet NyA under Förvaltningsplanen innehåller framför allt målsättningar och planer för förvaltningsåret Inledningsvis ges en sammanfattande redogörelse för förvaltningsobjektet och förvaltningens organisation och omfattning. En mer detaljerad beskrivning av förvaltningsobjektet och förvaltningens organisation och omfattning finns i förvaltningsdokumentationen av förvaltningsobjektet NyA, ref [1]. Förvaltningsplanen baserar sig på att förvaltningen är organiserad enligt VHS förvaltningsmodell. Dokumentet vänder sig i första hand till medarbetare i NyA Förvaltning och i andra hand till övriga intressenter i NyA. 1.3 Avgränsningar Förvaltningsplanen omfattar inte aktiviteter som förknippas med produktions- och driftsamordning då dessa redovisas i särskilda produktionsplaner. 1.4 Definitioner och förkortningar AF Archive Server BEDA BehMer CM HSV Ladok Projektplatsen Rea.doc SAD U/H Clear Case Användningsfall som utgör kravspecifikationen för NyA-systemet Dokumenthanteringssystem, tidigare kallat FAM Betygsdatabas Maskinell behörighetsprövning och meritvärdering Configuration Management Högskoleverket Ett nationellt system för studiedokumentation för U/H som är ett projektverktyg där dokumentationen för NyA samlas Realisationsdokument som beskriver hur enskilda användningsfall har realiserats Software Architecture Document Universitet eller högskola Dokumenthanteringssystem

4 1.5 Referenser [1] Förvaltningsdokumentation för förvaltningsobjektet NyA [2] NyA Verksamhetsprocess [3] NyA Förvaltningsstrategi [4] Miljöplan 2013 [5] Acceptanstestplan Versionshistorik Versioner Datum Författare Kommentar Anders Mobjörk Första utkast Dnr 2012:65 4(16) Anders Mobjörk Version för fastställande Anders Mobjörk Fastställd version

5 Dnr 2012:65 5(16) 2 Förvaltningsobjektet, förvaltningens omfattning och organisation Med förvaltningsobjekt menas det som förvaltas av förvaltningsorganisationen. Förvaltningsobjektet NyA omfattar inte bara NyA-systemet som sådant utan även gränssnitt mot andra externa system, verksamhetsprocessen som systemet stödjer samt dokumentationen om systemet. Systemförvaltningens omfattning regleras delvis genom överenskommelser med varje lärosäte. I överenskommelserna beskrivs förvaltningens verksamhetsområden, vilka tjänster som ingår i dessa samt i relevanta fall vilka de förväntade servicenivåer är. I avtalen regleras också ansvarsförhållandet mellan NyA förvaltning och respektive högskolas lokala förvaltningsorganisation för NyA. Förvaltningen av NyA är organiserad i en verksamhetsdel och en teknisk del. Verksamhetsförvaltningen utgör beställare av förvaltningsåtgärder från den tekniska systemförvaltningen. Roller och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna inom förvaltningen beskrivs, tillsammans med förvaltningsobjektet och förvaltningens omfattning, förvaltningsdokumentationen för NyA ref [1].

6 Dnr 2012:65 6(16) 3 Målsättningar och planer 3.1 Förvaltningsstrategi Nedanstående mål och direktiv finns angivna i NyA:s förvaltningsstrategi (ref [3]), vilken är det huvudsakliga styrande dokumentet för förvaltningsarbetet. Utöver denna strategi finns VHS Strategiska plan och verksamhetsplan som styrande dokument för förvaltningsarbetet Långsiktiga mål Nöjda lärosäten Det övergripande målet vid förvaltningen av NyA är att lärosätena ska vara nöjda med det stöd till antagningsverksamheten som förvaltningsobjektet erbjuder. Effektivitet Förvaltningsobjektet NyA ska bidra till en effektiv studieadministration genom att erbjuda ett effektivt, användbart och uppföljningsbart system- och processtöd genom hela antagningsprocessen. Rättssäkerhet Förvaltningsobjektet NyA ska bidra till en rättssäker hantering av sökande genom hela antagningsprocessen. God arbetsmiljö Förvaltningsobjektet NyA ska bidra till en god arbetsmiljö för sina användare genom att erbjuda ett användbart och målgruppsanpassat stöd för samtliga delar av antagningsprocessen. Nöjda sökande Förvaltningsobjektet NyA ska bidra till att de sökande blir nöjda. Funktionaliteten på sökandewebben liksom de texter och meddelanden som systemet skapar ska vara utformade utifrån de sökandes behov. Stabilitet och driftsäkerhet Förvaltningsobjektet NyA ska vara ett stabilt, driftsäkert och tillgängligt stöd för antagning. Objektets IT-komponenter ska vara konstruerade i enlighet med rådande standarder och normer för enklare och mer effektiv utveckling, förvaltning, drift och systemadministration Förvaltningsdirektiv I förvaltningsstrategin för 2013 (ref [3]) anges följande direktiv för förvaltningen av NyA: Prioritering av förvaltningsåtgärder Förvaltningsåtgärder ska prioriteras utifrån beräknad verksamhetsnytta och kostnadsbesparing. Stabilitet och tillgänglighet Förvaltningen ska säkerställa att den tekniska kvaliteten i systemet kan upprätthållas vid vidareutveckling och systemunderhåll. Det är angeläget att systemet är stabilt och tillgängligt för kunder och sökande.

7 Dnr 2012:65 7(16) Belastningstoppar Förvaltningen ska säkerställa att systemet hanterar belastningstoppar, exempelvis i samband med sista anmälningsdag och då sökande ska svara på sina antagningsbesked. Systemleveranser Förvaltningen ska säkerställa att leveranser av ny funktionalitet kan genomföras på ett sådant sätt att störningar i lärosätenas verksamhet minimeras. 3.2 Leveransplanering Under 2013 planeras tre ordinarie leveranser av felrättningar och ny funktionalitet. Utöver dessa ordinarie leveranser finns möjlighet att vid särskilda behov planera in extraleveranser eller, vid allvarliga fel, akuta leveranser. Datum för leveranser och produktionssättningar beslutas i särskild ordning och dokumenteras i Miljöplan 2013 (ref [4]) 3.3 Beredning Beredning innebär det utredningsarbete som görs inför utvecklingsarbetet, såsom förstudier och analyser av förändringsförslag utifrån ett verksamhetsperspektiv, liksom omvärldsbevakning och övriga utredningar, exempelvis för att klargöra vilka behov av systemstöd som finns i verksamheten. Inom utvecklingsspåren genomförs löpande utredningsarbete för att möjliggöra prioritering och utveckling. Detta beredningsarbete omfattar såväl mindre som medelstora frågor vilka ryms inom respektive spårs arbete. I vissa fall kan man inte direkt avgöra verksamhetsnyttan eller omfattningen av ett förslag och då får man initiera en mer ingående förstudie för att komma fram till ett lösningsförslag Planerade förstudier Huvudsakligen initieras och genomförs förstudier och utredningar löpande under förvaltningsåret då behov uppstår. Emellertid finns det en fråga av särskild angelägenhetsgrad som ska prioriteras för förstudie under Ladok3 Under 2012 startade systemutvecklingsarbetet för det system som ska utgöra den nya generationen av Ladoksystemet. Inom Ladok3-projektet utvecklar man systemstöd för ett antal studieadministrativa processer vilka gränsar till den antagningsprocess som NyA stödjer. Inom Ladok3-projektet kommer man också att ta fram tekniska lösningar för kommunikation och datautbyte mellan Ladok3 och andra system inom den studieadministrativa sektorn. Dessa tekniska lösningar och systemstöd kan komma att ställa krav på, eller själva påverkas av, utvecklingen inom förvaltnings-objektet NyA. Under 2013 ska en förstudie genomföras för att närmare kartlägga vilka förändringar och anpassningar som behöver göras inom NyA. Förstudien ska genomföras i nära samarbete med representanter för Ladok3-projektet. Utöver kartläggningen av nödvändiga systemanpassningar ska förstudien även ta fram förslag på förbättrade processer och förbättrat systemstöd för sådan antagning som idag har ett begränsat stöd inom såväl NyA som Ladok.

8 Dnr 2012:65 8(16) Övriga frågor att utreda Utöver ovan nämnda Ladok3-förstudie finns ett antal andra förslag och idéer som bör utredas under 2013 i nära samverkan med Ladok3-förstudien. Det handlar om förslag på processer och systemstöd vars lösningar ger påverkan på och även påverkas av hur man väljer att gå vidare inom Ladok3-utredningen. Följande av dessa förslag/idéer ses som särskilt prioriterade att utreda under 2013: Systemstöd för hantering av inresande utbytesstudenter i NyA Funktionalitet för direktantagning och antagning utan urval i NyA Reservantagning i NyA 3.4 Vidareutveckling och underhåll I förvaltningen av NyA ingår både underhåll och vidareutveckling av systemet. Underhåll kan sägas vara åtgärder för att vidmakthålla befintlig funktionalitet medan vidareutveckling innebär en större förändring eller utökning av funktionaliteten. Nedlagda resurser inom vidareutveckling hanteras som investeringar och skrivs av under systemets livstid Agil utveckling och utvecklingsspår Inom NyA-förvaltningen bedrivs utvecklingen i största möjliga mån enligt principer för agil systemutveckling. Detta innebär i korthet att man arbetar tätt tillsammans mellan utvecklare och verksamhet, man utvecklar och levererar funktionalitet i korta iterationer och utvärderar löpande att det som utvecklas motsvarar verksamhetens behov. Syftet med att bedriva utvecklingen enligt agila principer är framför allt att öka kvaliteten på det som levereras, det vill säga att det som levereras bättre motsvarar verksamhetens behov. Ett agilt arbetssätt ger också bättre förutsättningar att delleverera funktioner alltefter de blir klara istället för att vänta på att allt ska bli färdigt. Man kan således snabbare få ut verksamhetsnytta till användarna. Utvecklingen inom NyA-förvaltningen är huvudsakligen organiserad i ett antal utvecklingsspår, dels utifrån målgrupper för funktionaliteten, dels utifrån tekniska skäl. Varje utvecklingsspår har en produktägare som ansvarar för den löpande planeringen och prioriteringen av arbetet. Varje utvecklingsspår har också ett utvecklingsteam som är långsiktigt bemannat. Grundidén är att samma produktägare och utvecklingsteam långsiktigt kan underhålla, vidareutveckla, utvärdera och förbättra systemets funktionalitet utifrån verksamhetens behov. För utvecklingsspåren anges i förvaltningsplanen vilka behov i verksamheten som respektive spår ska fokusera på under året. För dessa fokusområden anges vilka mål som bör uppnås med utvecklingen. Under året ansvarar respektive produktägare för att kartlägga kravbilden och förankra lösningsförslag med verksamheten. Följande utvecklingsspår är planerade för 2013: Sökandespåret Utvecklingsspåret omfattar sådan funktionalitet som huvudsakligen vänder sig till sökande. Inom spåret hanteras underhåll och vidareutveckling av sökandewebben för svenska och internationella sökande liksom hanteringen av information i form av mailutskick och dylikt från NyA.

9 Dnr 2012:65 9(16) För 2013 ska vidareutvecklingen fokusera på att uppfylla följande målområden: Tillgänglighetsöversyn Under 2013 ska en tillgänglighetsöversyn av Antagning.se och Universityadmissions.se genomföras. Webbplatserna ska utvärderas utifrån tillgänglighetsaspekter och identifierade brister ska prioriteras för åtgärd Förbättra anmälningsflödet Anmälningsflödet i sökandewebben utgör den huvudsakliga kontakten mellan den sökande och antagningsprocessen inom NyA. Inom antagningsflödet har man identifierat ett antal förbättringsmöjligheter, bland annat för sökande som ska betala anmälningsavgift och avseende funktionen för att spara anmälan innan den skickats in till NyA Integrera chattfunktion på Antagning.se I syfte att förbättra servicen till de sökande som behöver hjälp i antagningsprocessen ska man integrera det chattverktyg som används av Contact Center på Antagning.se. Contact Center skulle då kunna hjälpa de sökande på en gång i processen utan att de behöver skicka ett mejl eller ringa. Man kan också hjälpa flera sökande åt gången. För de sökande skulle det här förbättra servicen genom att de likt många andra tjänster kan chatta för att få hjälp Sekundära mål I mån av tid ska man inom spåret Antagning.se/Universityadmission.se även fokusera på andra åtgärder som förbättrar funktionaliteten för de sökande eller som bidrar till effektivisering av antagningsprocessen. Vid prioritering av åtgärder ska produktägaren aktivt analysera aktuella behov och nytta inom verksamheten Institutionsanvändarspåret Utvecklingsspåret omfattar sådan funktionalitet som huvudsakligen vänder sig till användare utanför de centrala antagningsavdelningarna på lärosätena. Inom spåret hanteras underhåll och vidareutveckling av NyA-webben, ett webbgränssnitt till NyA som huvudsakligen vänder sig till sällananvändare av NyA. Under de senaste åren har NyA-webben vidareutvecklats med funktionalitet för viss handläggning, bland annat för att hantera särskild behörighet avseende akademiska meriter samt hantering av meritvärdering enligt lokala regelverk. Man har även möjliggjort viss administration av anmälningsalternativ för institutionsanvändare med hjälp av NyA-webben. Under 2013 ska man inom spåret utreda verksamhetsbehov och vidareutveckla NyA-webben inom bland annat följande områden: Systemstöd för antagning till Musikhögskolorna och andra konstnärliga utbildningar i NyA Antagningen till konstnärliga utbildningar görs numera med hjälp av NyA. Exempelvis hanteras antagningen till musikerutbildningar i en gemensam antagningsomgång där samtliga musikhögskolor deltar. Vid antagningen till konstnärliga utbildningar använder man sig ofta av ett stegvist urval där sökande som klarat ett prov går vidare och får göra nästa, medan de som inte gått vidare från ett prov gallras bort. NyA ger idag bristfälligt stöd för antagning till konstnärliga utbildningar och andra utbildningar med liknande process. För att processerna ska stödjas fullt ut krävs ett systemstöd där

10 Dnr 2012:65 10(16) sökande kan ange ytterligare uppgifter vid anmälan på antagning.se, ny funktionalitet på NyA-webben för att hantera sökandes resultat från urvalsprov samt anpassning av den maskinella behörighetsprövningen och meritvärderingen för att kunna hantera urvalsproven. Under 2013 ska processer och systemstöd för att stödja ovanstående behov utredas och värderas utifrån verksamhetsnyttan för såväl konstnärliga högskolor som för övriga lärosäten. Förslag som bedöms bidra med hög verksamhetsnytta kommer att prioriteras för utveckling tillsammans med övriga åtgärdsförslag inom spåret Systemstöd för hantering av lokala prov och alternativa meriter Under det tidigare arbetet med utveckling av stöd för särskild behörighet och meritvärdering på NyA-webben har man identifierat ett antal förbättringsförslag som man bör utreda vidare inom spåret. Exempelvis har man sett behov av bättre stöd för hantering av alternativa meriter som är giltiga över en längre tidsperiod till exempel arkitektprovet och olika språktest. Under 2013 ska processer och systemstöd för att stödja ovanstående behov utredas och värderas utifrån verksamhetsnyttan. Förslag som bedöms bidra med hög verksamhetsnytta kommer att prioriteras för utveckling tillsammans med övriga åtgärdsförslag inom spåret Infrastrukturspåret Inom utvecklingsspåret för Infrastruktur och processtöd hanteras sådan vidareutveckling av antagningssystemet som berör effektiviseringar av antagningsprocessen samt sådan grundläggande funktionalitet som används inom flera delar av systemet. Till utvecklingsspåret räknas också vidareutveckling av gränssnitt mot externa system. För 2013 ska vidareutvecklingen fokusera på att uppfylla följande målområden: Minska känsligheten i batchar Batchar används i NyA för att hantera bearbetningar av större datamängder bland annat vid överföring av data mellan NyA och externa system samt vid den maskinella behörighetsbedömningen och meritvärderingen. Principen för batchhanteringen är att man som användare lägger in en beställning av en batch som sedan genomförs vid ett givet tillfälle. Vanligtvis samlar man ett antal av de större batchbeställningarna och genomför dem nattetid för att minska risken för störning av prestanda i resten av systemet. För att få en smidigare schemaläggning och exekvering av en batchnatt är det önskvärt med stabilare batchar som lyckas starta och slutföras oftare, det vill säga är mer feltoleranta i syfte att spara tid och hantering. Bara för att ett mindre fel uppstår i en batch, exempelvis att en viss person inte kan hanteras så ska inte en batch avbryta med fel, då är det bättre att spara undan en tydlig felinformation och sedan fortsätta men nästa person. Under 2013 ska man utreda vilka batchar som innebär störst problem och genomföra åtgärder för att de ska bli mer stabila Sekundära mål I mån av tid ska man inom spåret Infrastruktur och processtöd även fokusera på andra åtgärder som förbättrar systemets grundläggande funktionalitet eller effektiviserar antagningsprocessen. Exempel på behov som tidigare har förts fram är förbättringar i informationsutbytet mellan NyA och externa system, bättre hantering av personuppgifter samt hur texter hanteras i systemet.

11 Dnr 2012:65 11(16) Ett område som särskilt bör prioriteras inom spåret är olika åtgärder som syftar till att skapa ett stabilt, driftsäkert och tillgängligt system. Vid prioritering av åtgärder ska produktägaren aktivt analysera aktuella behov och nytta inom verksamheten Produktionsstyrningsspåret Produktionsstyrningsspåret hanterar framför allt underhåll och vidareutveckling av systemstödet för produktionsansvariga inom lärosäten och VHS Stödja modellering utifrån kursdefinition enligt 2007 års studieordning Enligt 2007 års studieordning definieras kurser som tillhörande ämnesgrupp. En kurs kan dessutom tillhöra inget, ett eller flera huvudområden. För kurs som tillhör huvudområde finns angivet hur den bidrar till den successiva fördjupningen i huvudområdet. Idag saknas möjlighet att bygga behörighets- eller meritvärderingsmodeller utifrån hur kurser är definierade med ämnesgrupp och huvudområde. Under 2013 ska NyA anpassas för att möjliggöra behörighetsmodeller och meritvärderingsmodeller utifrån 2007 års studieordning Sekundära mål I mån av tid ska man inom spåret Produktionsstyrning även fokusera på andra åtgärder som underlättar för styrningen av antagningsproduktionen på lärosätena och VHS eller som på annat sätt effektiviserar antagningsprocessen. Exempel på behov som tidigare har förts fram är bättre systemstöd för när meriter kommer in sent i en antagningsomgång och stöd för att söka fram ärenden för att genomföra kontroller efter genomförd handläggning. Vid prioritering av åtgärder ska produktägaren aktivt analysera aktuella behov och nytta inom verksamheten Handläggarspåret Nya grundläggande behörighetsregler för utländska betyg Reglerna för grundläggande behörighet för utländska betyg kommer att behöva anpassas till regelverket för den nya gymnasieskolan, Gy2011. Under 2013 ska NyA anpassas utifrån dessa nya regler Nya regler för folkhögskoleintyg Enligt Högskoleverkets föreskrifter ändras reglerna för grundläggande behörighet för folkhögskoleintyg för de intyg som utfärdas från och med Under 2013 ska NyA anpassas utifrån dessa nya regler Sekundära mål I mån av tid ska man inom handläggningsspåret även fokusera på andra åtgärder som underlättar för handläggningen på lärosätena och VHS. Exempel på behov som tidigare har förts fram är möjlighet att fatta beslut för flera sökalternativ åt gången på en anmälan samt förbättringar i gränssnittet när det gäller handläggningsbeslut. Vid prioritering av åtgärder ska produktägaren aktivt analysera aktuella behov och nytta inom verksamheten.

12 3.4.7 Bedaspåret NyA Förvaltning Dnr 2012:65 12(16) Under 2012 har Beda byggts om från grunden och anpassats till den nya gymnasieskolan, Gy2011 samt infört möjlighet till överföring av slutbetyg och enstaka kurser från KomVux. Under 2013 ska denna vidareutveckling/nyutveckling färdigställas och delsystemet Beda ska inrättas i den övriga förvaltningen av förvaltningsobjektet NyA med sedvanligt underhåll Tekniska projekt Under 2013 kommer också ett antal projekt inom det tekniska underhållsområdet att genomföras. Syftet med dessa projekt är att förbättra förvaltningsbarheten av systemet och höja kvaliteten på såväl programkod som på utvecklings- och testprocesser. Nedlagda resurser i dessa projekt hanteras som kostnader budgetmässigt Arkitekturförbättringar Arkitekturförbättringar är tänkt att på lång sikt förenkla och effektivisera förvaltningen av systemet. Projektet har ett fokus på att förenkla i arkitekturen för att underlätta förvaltningen. Projektet innehåller följande aktiviteter: Förenkla metodsignaturerna Justera ProcessState-ramverket så att det inte bryter mot riktlinjer. Gå över eller eventuellt JavaConfig. Utred formatter monitor Automatiska tester samt förbättra testprocessen Automatiska tester är en mycket viktig del av test för att verifiera att kvaliteten ligger på en önskad nivå. Det är ett nödvändigt komplement till manuella tester när man löpande vill genomföra regressionstester. Automatiska tester är alltid viktigt för att hålla en hög kvallitet men det blir extra viktigt att de automatiska testerna är väl utbyggda om man går mot en mer agil systemutvecklingsmodell då dessa blir en viktig komponent i utvecklingsmetoden. Projektet tittar vidare på hantering av automatiska tester samt delar för att förbättra testprocessen Omstrukturering av arkitekturen Projektet syftar till att fortsätta arbetet med att skapa och förbättra de gemensamma tjänsterna i systemet samt att modifiera befintliga tjänster så att produkterna blir mer oberoende av varandra. Projektet ska tydliggöra och avgränsa den befintliga tjänstearkitekuren som finns i systemet för att underlätta parallella projekt. Nyttan är även att regler skapas och struktur byggs kring hur tjänstearkitekturen hanteras och releasas Byta ut LDAP Vid återkommande tillfällen har man i förvaltningen av systemet stött på problem när den sökandes uppgifter har befunnit sig i LDAP och resten av uppgifterna funnits i NyA:s databas. Dels är det ett förvaltningsproblem att jobba mot flera datakällor som måste ligga i synk. Systemet skulle förenklas avsevärt om vi gick över från LDAP till en vanlig relationsdatabas.

13 Dnr 2012:65 13(16) Vidare är LDAP snabb på läsning men inte på uppdatering så även ur prestandasynpunkt skulle det vara önskvärt att göra något år detta. Under året som gått har en utredning gjorts för att se om det går att byta ut sökande-ldap:en mot en databas. En prototyp gjordes och en enklare prestandakoll genomfördes också. Utredningen rekommenderar att vi går vidare och gör detta byte och i detta projekt föreslås även att vi byter ut den LDAP som innehåller användarna i expertklienten Unchecked exceptions När systemet var nytt var den rådande uppfattningen att varje fel skulle fångas och hanteras även om det i praktiken bara handlade om att logga felet och gå vidare. Man skulle så att säga enbart hantera checked exceptions. Nu är det emellertid så att vid de fall som ett undantag uppstår så handlar det just om ett undantag och hur man skall hantera detta är mycket sällan självklart. I branschen har man därför vänt på resonemanget och utvecklat ett mer pragmatiskt förhållningssätt med s.k. unchecked exceptions, där man istället hanterar dessa fel enbart när man vet hur dessa skall hanteras. Detta möjliggör snabbare förändringar på grund av att utvecklarna inte behöver ägna tid åt dessa delar längre oavsett om det handlar om nyutveckling eller modifiering. En positiv bieffekt är att kodens läsbarhet ökar vilket man framförallt har nytta av i den långsiktiga förvaltningen Byte av loggningsramverk Det loggningsramverk som används idag har blivit omodernt och lever inte upp till de krav som ställs av en modern driftsorganisation idag. Loggningen behöver göras ännu mer dynamisk och flexibel än vad som är möjligt med nuvarande loggningsramverk. Som exempel kan nämnas att vi har behov av att kunna konfigurera loggningen mer finkornigt. Som det är nu kan man bara slå på debugloggning för hela systemet vilket leder till att loggarna rullar var 10:e minut och därmed försvinner informationen så fort att man i princip inte kan använda denna nivå. Detta är ett exempel på de tillkortakommanden som vi skulle vilja få åtgärda Förbättra i batchramverket Batchar har idag ett ramverk för beställning, parameterpassning och flödeskontroll till viss del. Däremot är lösningarna för kommunikation med andra system så som filutbyten och epostutskick, gjorda för varje enskild batch. Allt detta bidrar till onödig komplexitet i koden och förvaltningen skulle ha mycket att vinna på att ha en gemensam hantering av detta Förbättra expertklienten Expertklienten är en stor del av NyA-systemet och denna har utvecklats och vidareutvecklats under ett stort antal år nu. Det finns ett antal gemensamma komponenter i swingklienten där förändrade behov kräver en genomgång av hur dessa komponenter skall fungera. Vidare har de många årens användning väckt nya idéer om gemensamma lösningar. Dessutom så har en del komponenter tillkommit efter flera färdigimplementerade funktioner vilket har lett till att vi har en backlog att ta hand om här för att hanteringen skall vara enhetlig. Eftersom det är en stor klient så är det en hel del arbete med detta som vore värdefullt att få genomfört under stort fokus. Vid sökning och populering av tabeller sker en mängd kontroller för att avgöra huruvida andra fält och knappar skall vara aktiva/editerbara. Genom förbättrade ramverkskomponenter

14 Dnr 2012:65 14(16) för exempelvis indexsökningar och tabeller förenklas såväl felsökning och underhåll som nyproduktion Refaktorisera dataaccessobjekt Som med alla större system där det är många inblandade så har riktlinjer förståtts och missförståtts på många olika sätt. En avvikelse mot riktlinjerna är att alltför mycket logik har hamnat nere i dataaccesslagret i stället för i affärslogiklagret. En effekt av detta är att det på flera ställen är onödigt krånglig och därmed svårunderhållen SQL. Detta projekt skulle fokusera på att flytta upp affärslogik som hamnat nere dataaccesslagret för att därigenom kunna förenkla den SQL som används. Koden skulle därigenom bli mer lättläst, mindre felbenägen och lättare att felsöka Införa automatiseringsstöd i VP/AT FitNesse är ett acceptanstygsverktyg baserat på öppen källkod. Verktyget kan automatiskt jämföra vad mjukvaran ska utföra och vad den faktiskt utför, och det finns även stöd för att återställa testdatat efter genomförda tester. I FitNesse kan testarna administrera och skriva sina tester i en enkel Wiki. FitNesse kopplar sedan ihop testerna med själva programkoden med hjälp av fixturer. Fixturer är enkla kodmoduler som översätter tester skrivna i fritext till serveranrop. Fixturerna kan liknas vid enskilda legobitar som kan återanvändas för att bygga ihop nya testfall, allt utifrån behov och fantasi. Det är en programmerare som skriver fixturerna, men detta görs i samarbete med en testare. Genom att använda verktyget FitNesse kan man automatisera återkommande inmatningar och tester som görs under VPAT, exempelvis inmatningar av anmälningar, meriter och anmälningsavgifter. Verktyget kan även användas för att köra batchar och kontrollera körresultatet av dessa. Vidare kan verktyget användas för att dokumentera acceptanskriterier vilket skulle möjliggöra att vi får ett bra verktygsstöd som uppmuntrar testdrivet projektarbete Ersätta RTF med FitNesse Idag används ett verktyg från IBM som heter RTF för NyA:s autotester. RTF har ett antal tillkortakommanden vilka vore angelägna att komma bort ifrån. Projektet syftar till att ersätta RTF med FitNesse Underhåll teknik Projektet innehåller aktiviteter för tekniskt underhåll av systemet och verktyg. Kontot är ITarkitektens konto och är till för att ta om hand löpande förändringar av mindre omfattning som inte ryms i något av de föreslagna projektens omfattning. Kod ÄB - Problem och förbättringsförslag av kodstrukturen är dokumenterade som kod ÄB. Kod ÄB kan innehålla all typer av kodförbättring av koden inklusive översyn av versioner av 3:e parts produkter. Kod ÄB är mycket viktigt för att hålla en hög kodkvallitet och underlätta förvaltning av systemet. I ett system av denna storlek finns alltid ett stort antal kod ÄB att ta hand om. Det är en utmärkt mekanism för att hantera den tekniska skuld som ett system av denna storlek alltid dras med. Gå igenom Maven. Maven kan sammanfattas som ett verktyg som håller reda på alla beroenden och som bygger ihop alla delprodukter i applikationen. Vi behöver dels uppdatera version samt anpassa m2e (Maven to Eclipse). Detta är ett

15 Dnr 2012:65 15(16) opensourceinitiativ som tagits för att kunna integrera byggsystemet Maven med utvecklingsmiljön Eclipse. Det vi behöver göra är att anpassa detta verktyg genom att bygga plugins så att vi får med hela beroendekedjan, som det är nu går verktyget inte tillräckligt djupt i beroendehierarkin. För närvarande löser man detta med ganska mycket handpåläggning och det är inte hållbart i längden. Underhåll stödapplikationer - Tekniskt underhåll av ett antal stödapplikationer som vi tagit fram. I allmänhet handlar det om verktyg som hjälper oss i olika sammanhang som t.ex. inhubbling, tömning av ärendeköcache m.m. Död kod ett arbete som aldrig blir helt färdigt men som måste hanteras löpande. Det har genom åren tillkommit en hel del död kod dvs. kod som aldrig anropas. Detta kan uppstå när projekten inte vågar/kan rensa bort vissa delar av kodmassan som inte kommer att utnyttjas. Död kod försvårar förvaltningen och felsökning. Inom ramen för BAST13 för vi genomföra städningar så långt det är möjligt inom ramen för föreslagna timmar. Refaktorisera REST. I samband med VEP135 då REST-gränssnittet togs fram så togs ett antal designbeslut under stark tidspress. Med det man vet i dag så skulle vi ha gjort ett par lösningar annorlunda och detta vill vi sätta av tid för att korrigera. Alla aktiviteterna ovan bidrar till tekniskt underhåll av systemet. 3.5 Acceptanstest Målsättningar Målsättningen för verksamhetsområdet acceptanstest kan sammanfattas i följande punkter: Planera och sätta upp testerna utifrån verksamhetens önskemål och sätta upp mål för testningen i samarbete med Antagningsproduktion såväl som utifrån nya projekt. Utveckla stödet till produktion genom att förbereda dokumentation av rutiner och förslag på arbetsrutiner. Utveckla hanteringen av testfall och testdata för att kunna återanvända dessa i omtestoch regressionstestsyfte Verka för ett mer agil testprocess, i samarbete med ITS Arbeta mer med utforskande tester, utbildning av våra testare Utveckla en agil acceptanstestprocess som kan anpassas till ett ökat antal leveranser Planer Inför varje driftsättning genomförs en period av acceptanstest. Acceptanstestens omfattning avgörs i huvudsak av mängden förändringar i funktionalitet och antalet felrättningar i leveransen. I samband med ordinarie leveranser (se avsnitt 3.2) planeras en acceptanstestperiod om mellan 3 och 5 veckor beroende på leveransens omfattning. Datum om exakt omfattning av acceptanstesten dokumenteras i acceptanstestplanen (ref [5]).

16 Dnr 2012:65 16(16) En acceptanstestrapport med beslutsrekommendation skrivs efter varje avslutad acceptanstest finnas tillgänglig på projektplatsen NyA Förvaltning. Samt att en muntlig redogörelse görs i samband med att rapporten lämnas in. 3.6 Ekonomi Under 2013 kommer vi beställa förvaltningsåtgärder motsvarande cirka timmar i utvecklingstid för NyA. Drygt av dessa timmar beställs från Enheten för IT-stöd och utveckling (ITS) vid Umeå universitet och resterande timmar utförs av egna utvecklare på VHS. Utvecklingstiden fördelas mellan investeringar, dvs. ny-/vidareutveckling och kostnader. De direkta kostnaderna utgörs dels av underhåll, dels av teknikprojekt och gemensamma tekniska resurser, exempelvis teknisk support, VP-test och infrastruktur. Fördelningen mellan investeringar och kostnader beträffande utvecklingstiden visas i nedanstående figur. 44% 56% Investering Kostnad Fördelning mellan investering och kostnader förvaltningsår 2013.

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2014

Förvaltningsplan NyA 2014 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-4507-2013 Datum 2013-11-29 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2015

Förvaltningsplan NyA 2015 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-2210-2014 Datum 2014-11-28 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Process och systemstöd Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter

Process och systemstöd Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Ina Hallström/Kerstin Alverholt Systemförvaltare/Processledare 010 470 05 13 ina.hallstrom@uhr.se BILAGA Datum 2013 08 12 Postadress Box 45093

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Vad har gjorts inom SARA?

Vad har gjorts inom SARA? 2013-05-16 Tuula Kuosmanen Vad har gjorts inom SARA? Uppföljning av SARA-projektet Bidrog till att lyfta fram problem, utmaningar och behov av förändringar för den avancerade nivån. Till viss del har behov

Läs mer

NyA, Ladok och identitetsfederationer - så hänger det ihop! Kristina Leve, VHS

NyA, Ladok och identitetsfederationer - så hänger det ihop! Kristina Leve, VHS NyA, Ladok och identitetsfederationer - så hänger det ihop! Kristina Leve, VHS Jag tänkte berätta om VHS NyA Ladok Studera.nu och identitetstjänster Information och påverkan VHS Verket för högskoleservice

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg NyA Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg 2014-10-06 Reijo Soréus NyA nu Vad är på gång och vad händer närmaste tiden De stora dragen Övergång till agil utveckling sedan 2013 Spår och team fungerar

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsåret Antagningssystemet NyA

Uppföljning av verksamhetsåret Antagningssystemet NyA Uppföljning av verksamhetsåret 2015 Antagningssystemet NyA Antagningssystemet NyA Uppföljning av verksamhetsåret 2015 Antagningssystemet NyA Uppföljning av verksamhetsåret 2015 Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Det är bättre för rättssäkerheten, effektiviteten, servicen till allmänheten och delvis också för arbetsmiljön för handläggare.

Det är bättre för rättssäkerheten, effektiviteten, servicen till allmänheten och delvis också för arbetsmiljön för handläggare. Gemensam tjänst Inledning varför görs förändringar? I samband med att Ladok-systemet görs om från att ha varit lärosätesunika installationer till att bli ett gemensamt nationellt system (Ladok3), moderniseras

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

NyA 2018 och i framtiden

NyA 2018 och i framtiden NyA 2018 och i framtiden 2017-09-19 Rasmus Lilja Robert Åhlén André Edqvist Planeringshorisonter inom NyA Förvaltningsstrategi: 3 år Förvaltningsplan: 1 år Road map: 6-12 mån Gemensam planering av utvecklingen:

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

Förändrad informationshantering mellan lokala utbildningsdatabaser, Ladok samt NyA

Förändrad informationshantering mellan lokala utbildningsdatabaser, Ladok samt NyA Förändrad informationshantering mellan lokala Innehåll Syfte och sammanfattning... 2 Bakgrund och nuläge... 3 Workshop... 3 Nuläge... 3 Framtida hantering av informationsöverföringar... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2012-02-12 Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - IT-stöd och systemutveckling

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer!

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer! Leverans 2015_02 från den 23 april togs i drift den 27 maj. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 20 maj. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information finns

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Utredning av Ladokkonsortiets organisation

Utredning av Ladokkonsortiets organisation 1 Utredning av Ladokkonsortiets organisation 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Syfte 3 3 Tillvägagångssätt 4 4 Ladokkonsortiets uppgift 4 5 Rollbeskrivningar 5 6 Ladokförvaltningens organisation 6

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver NyA Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet ver. 111003 UPPSALA UNIVERSITET 2 (15) NyA vid Uppsala universitet Har du frågor om hur NyA fungerar eller om ditt användarkonto så kontakta

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Yttrande över remiss om betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-05-04 Handläggare Robert Jägare Telefon: 08-508 47 998 Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 maj 2017 Ärende 4

Läs mer

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015 Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar Återrapportering 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/145 ISBN-nr:

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Frågor och svar om reservantagning

Frågor och svar om reservantagning Frågor och svar om reservantagning 1. Frågor om tekniska problem (att saker inte syns eller att man inte kommer åt vissa funktioner). 1 2. Frågor som gäller strykningar och återbud... 2 3. Frågor som gäller

Läs mer

Ladok3» NUAK 2013-10-08

Ladok3» NUAK 2013-10-08 Ladok3» NUAK 2013-10-08 Historik Ladok Classic Ladok på webb 70-tal 1996 2004 Ladok Nouveau 2 Varför Ladok3? Åldrande teknisk plattform (Uniface) Höga kostnader för förändringar Dubblerad logik Ökande

Läs mer

Lars Nordqvist UPPDRAG

Lars Nordqvist UPPDRAG 2013-02-16 G4 Konsult AB Drakslingan 14 193 40 Sigtuna 070 369 64 68 lars.nordqvist@g4konsult.se www.g4konsult.se Födelseår 1957 KOMPETENSINRIKTNING Projektledning vid införande av IT-system. Utredningar

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa Sveriges Universitets- 2016-12-09 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Mötet ägde rum den 6 december 2016 på SUHF:s kansli, Stockholm. Närvarande

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

2. Några begrepp som används i denna

2. Några begrepp som används i denna Dokument: Produktbeskivning utbildningsinformation Version 1.1 Författare Sida 1 av 7 Matz-Ola Cajdert Ladok3-projektet Datum 2014-01-07 Utbildningsinformation i Ladok3 1. Sammanfattning I detta dokument

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Samverkansformer... 3 2.1. Strategisk nivå... 3 2.2. Operativ nivå... 3 3. Samverkansprocesser... 3 3.1. Incidenthantering... 3 3.1.1.

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben 2013-03-27 Sektion Student och utbildning Antagning Catharina Greiff Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben Från och med september 2012 finns möjlighet för institutionsanvändare

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Nya Ladok. Introduktion för systemutvecklare

Nya Ladok. Introduktion för systemutvecklare Nya Ladok Introduktion för systemutvecklare Varför är vi här idag? För att få en bättre förståelse för nya Ladok För att varje integration är viktig för nya Ladok Agenda 1230-1430 Överblick över det nationella

Läs mer

Protokoll höststämma

Protokoll höststämma 1 Protokoll höststämma 638 Mötet öppnas Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen 639 Val av stämmoordförande Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Kungliga Musikhögskolan,

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden POSITIONERA LINA 1(5) Positionera LINA 1. Introduktion Det är angeläget att samsyn råder mellan och kommunerna om hur samverkan kring BAL (byggnads- adress- och lägenhetsinformation) ska bedrivas över

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Ladok3 på Ladok-info

Ladok3 på Ladok-info Ladok3 på Ladok-info 2016-10-27 Vad är Ladok3 (systemet)? Ladok3 är en helt ny version av Ladok-systemet (som kommer att kallas Ladok, inte Ladok3 när det väl är driftsatt) Data från dagens Ladok förs

Läs mer