Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20"

Transkript

1 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: - Centrala terminaler Örebro och Jönköping Redaktör: Dag Hersle WSP Sverige AB Besöksadress: Rullagergatan 4 Box Göteborg Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte Metod MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TERMINALER I RESPEKTIVE NOD Geografisk-demografisk beskrivning samt industriell verksamhet och struktur i respektive nods upptagningsområde INFRASTRUKTURSFÖRUTSÄTTNINGAR Örebro Jönköping Befintliga terminaler i Örebronoden Befintliga terminaler i Jönköpingsnoden Nylokaliseringsalternativ i Örebronoden Nylokaliseringsalternativ i Jönköpingsnoden TERMINALOPERATÖRER Centrala resonemang beträffande terminaler och utvärderingsmodell Utvärderingsmodell av terminaloperatörer Kravuppfyllelse utvärderade terminaler, befintliga och planerade Värdering av terminaloperatörer aktuella i Örebro Värdering av nylokaliseringsalternativ i Örebro Värdering av terminaloperatörer aktuella i Jönköping Värdering av nylokaliseringsalternativ i Jönköping Sammanfattande resultat för befintliga terminaler Känslighetsvärdering av modellen Sammanfattande resultat för planerade terminaler REKOMMENDATIONER Central terminal i Örebronoden Central terminal i Jönköpingsnoden Effekter av kompletterande investeringar knutna till terminaler i Jönköpingsnoden Föreslagna infrastrukturinvesteringar i Jönköpingsnoden Ungefärliga belopp för rekommenderade investeringar...83 WSP Box Göteborg Telefon Fax

4 5.6 Investeringar knutna till framtida Torsviksterminalen jämförelse med och nytta av rekommenderade investeringar Slutkommentar Rekommenderade fördjupningsstudier REFERENSER BILAGOR Bilaga 1: Antal anställda inom transport och magasinering per arbetsmarknadsregion Bilaga 2: Produktionsvärde för transportintensiv verksamhet per län Bilaga 3: Lastad/lossad godsmängd med destination/ursprung övriga län per län Bilaga 4: Sveriges nationella stamvägnät Bilaga 5: Underlag för beräkning av demografi Bilaga 6: Statistikunderlag för dagbefolkning handel respektive tillverkningsindustri för lokaliseringskommunerna samt angränsande kommuner Bilaga 7: Utpekad väg- respektive järnvägsnät för gods Bilaga 8: Total godstågvikt per bandel (2008) exkl. lok

5 Sammanfattning I den av regeringen i mars 2010 fastställda Nationell plan för transportsystemet anges ett antal kombiterminaler i landet, som i dagsläget klassas som centrala. Noderna Jönköping och Örebro är i den nationella planen identifierade som föremål för särskilda utredningar om lokalisering av kombiterminal och anslutningsmöjligheter. Detta är utgångpunkten för föreliggande rapport, som beställts av Trafikverket i januari Bedömningsgrunderna för om en terminal kan klassas som central eller inte är på tre nivåer och utgörs av karaktäristika, kriterier och krav. Karaktäristik rör sådant som terminalaktören knappast har några påverkansmöjligheter på, t ex geografiska och demografiska förhållanden. Kriterier behandlar bl a volymer och flöden i terminalens upptagningsområde samt hur väl kopplad den är till andra terminaler och till utpekade stråk. Krav är villkor som ställs av staten för att godkänna en terminal som central och berör faktorer innanför terminalens staket, vilka terminaloperatören/- ägaren fullt ut kan påverka, bl a krav på öppenhet och tillgänglighet. Syfte med uppdraget är att ge Trafikverket underlag för beslut om placering av central terminal i noderna Jönköping och Örebro samt producera en generisk modell för utvärdering av kombiterminaler. En central utgångspunkt för utvärderingsmodellen har varit att producera en transparent och repeterbar modell som bygger på vederhäftig och frekvent uppdaterad statistik. Rapporten är baserad på information insamlad från tidigare rapporter, Internet, statistiskt material, telefonintervjuer samt djupintervjuer genomförda med kommunrepresentanter, terminalägare och -operatörer samt övriga intressenter. Kombiterminaler i allmänhet, men centrala terminaler i synnerhet har några mycket viktiga funktioner/nyttor som de ska bidra med: Främja effektiva, intermodala transportkedjor Godsöverföring från väg till järnväg och därmed minskat vägtransportarbete och CO 2 -utsläpp Detta gör, att vi anser att terminaletablering nära godsunderlaget och med naturlig koppling till väsentliga vägstråk är extremt viktigt. Något viktigare än optimal placering m a p järnvägstrafikering. WSP Box Göteborg Telefon Fax

6 I utvärderingsmodellen har en eller flera indikatorer tagits fram som mått på respektive karaktäristika och kriterie. Krav har hanterats som binära, d.v.s. antingen uppfylls de eller inte. Beträffande utvärderingsmodellen och värdering av terminalerna i respektive nod gäller följande: Utvärdering kan endast fullt ut göras för existerande terminaler. Planerade terminaler kan bedömas m a p karaktäristika och ett mindre antal kriterier som inte fordrar fysisk anläggning och terminaloperation och därför kan enbart deras grundförutsättningar för eventuell framtida klassificering som centrala terminal belysas. Efter sammanvägningen av resultatdelarna i modellen samt inbördes viktning mellan karaktäristika och kriterier får terminalen i Hallsberg det högsta betyget följt av Vaggeryd, Nässjö, Örebro (Svampen) och den befintliga terminalen i Torsvik. De planerade terminalerna i Törsjö respektive Torsvik får båda höga betyg avseende karaktäristika, men kan enligt ovan inte värdas fullt ut avseende kriterier. Därför blir rekommendationen att peka ut Hallsbergsterminalen som central terminal i Örebronoden. I Jönköpingsnoden förordas Vaggerydsterminalen som central terminal baserat på det faktum, att den får höga betyg i utvärderingsmodellen och har bra koppling till vägnät och kund-/godsunderlag. Därtill har dess etablering varit mycket kostnadseffektiv och dess igångsättning och volymtillväxt förhållandevis snabb, vilket är goda grundförutsättningar för att kunna driva en konkurrenskraftig och förhållandevis lönsam terminalverksamhet över tid. Vi förespråkar investeringar i anslutande infrastruktur (elektrifiering av Y:et samt triangelspår i Värnamo och Alvesta), vilka höjer Vaggerydsterminalens betyg för såväl karaktäristika som kriterier samtidigt som dessa gynnar en framtida etablering av en ny terminal på Torsviksområdet. En sådan har mycket goda förutsättningar avseende främst karaktäristika beroende på sitt goda geografiska läge i f t godsunderlaget. En investering i anslutande infrastruktur (Y:et) skulle således gynna två terminaletableringar (samt även till viss del Höglandsterminalen). Vi förordar en översyn av värderingen av central terminal i Jönköpingsnoden då den nya Torsviksterminalen varit igång i ett till två år, d v s

7 7 1 Inledning I den av regeringen i mars 2010 fastställda Nationell plan för transportsystemet anges ett antal kombiterminaler i landet, som i dagsläget klassas som centrala. De är: 1. Malmö CT 2. Älmhult CT 3. Göteborgs kombiterminal (Gullbergsvass) 4. Nässjö (Höglandsterminalen) 5. Årsta (Stockholm syd) 6. Luleå 7. Trelleborgs hamn 8. Göteborgs hamn 9. Gävle 10. Sundsvall 11. Umeå. De fem sistnämnda (7-11) ligger i nära anslutning till hamnar. Därtill projekteras en terminal i Rosersberg (Stockholm nord), som kommer att vara klassad som central terminal. Noderna Jönköping och Örebro är i den nationella planen identifierade som föremål för särskilda utredningar om lokalisering av kombiterminal och anslutningsmöjligheter. Detta är utgångpunkten för föreliggande rapport, som beställts av Trafikverket i januari Bakgrund Regeringen fastställde i mars 2010 Nationell plan för transportsystemet , som arbetats fram av Trafikverket. Denna är en trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet som ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, i hela landet, för såväl medborgarna som näringslivet. Regeringens har som ett övergripande mål att skapa fler jobb i fler och växande företag. En viktig förutsättning för detta är ett väl fungerande godstransportsystem, med en infrastruktur bestående av noder och stråk som är välanpassade efter behoven. Trafikverket har, i samverkan med bl a näringslivet, pekat ut ett strategiskt nät för långväga gods, som utgörs av väg- och järnvägsnät samt omlastningspunkter i form av kombiterminaler, hamnar och flygplatser. Dessa framgår av Figur 1 nedan.

8 Figur 1: Nationella nät och omlastningspunkter av särskild betydelse för dagens godstransporter. Källa: Nationell plan för transportsystemet , Trafikverket 2011 Utmärkande för de kombiterminaler som klassas som centrala är, att deras läge och funktion ska matcha de godsflöden som passerar till och från noderna. Därtill ska effektiviteten i transportsystemet vara tillfredsställande med avseende på

9 9 ledtid, kapacitet, säkerhet och miljö. De terminaler som betraktas som centrala är ingen statisk grupp, utan kan förändras på grund av ändrade marknadsförutsättningar. En terminal ska vara konkurrensutsatt och öppen för alla aktörer på likavillkor för att kunna betraktas som central. För kombiterminaler som klassificerats som centrala är staten mer benägen att ge stöd till anslutande infrastruktur än för övriga terminaler. Beslut om huruvida en terminal är att betrakta som central tas efter samråd med näringslivsföreträdare och efter överenskommelse med berörd terminal om dess åtaganden. Bedömningsgrunderna för om en terminal kan klassas som central eller inte är på tre nivåer och utgörs av karaktäristika, kriterier och krav. Karaktäristik rör sådant som terminalaktören knappast har några påverkansmöjligheter på, t ex geografiska och demografiska förhållanden. Kriterier behandlar bl a volymer och flöden i terminalens upptagningsområde samt hur väl kopplad den är till andra terminaler och till utpekade stråk. Krav är villkor som ställs av staten för att godkänna en terminal som central och berör faktorer innanför terminalens staket, vilka terminaloperatören/- ägaren fullt ut kan påverka. Detta gäller bl a krav på öppenhet och tillgänglighet. 1.2 Syfte Syfte med uppdraget är att ge Trafikverket underlag för beslut om placering av central terminal i noderna Jönköping och Örebro samt producera en generisk modell för utvärdering av kombiterminaler. Utredningen grundar sig på rapporten Innebörd av begreppet centrala terminaler och de karaktäristika, kriterier och krav som där ställs. Utifrån dessa har ett eller flera indikatorer tagits fram för sammanvägning av de olika parametrarna inom karaktäristika, kriterier. Även kraven i samma dokument ingår som en bedömningsgrund för terminalerna. En central utgångspunkt för utvärderingsmodellen har varit att producera en transparent och repeterbar modell som bygger på vederhäftig och frekvent uppdaterad statistik. Ambitionen är att formulera rekommendation beträffande utpekande av centrala terminaler i Örebro och Jönköping

10 1.3 Metod Rapporten är baserad på information insamlad från tidigare rapporter, Internet, statistiskt material, telefonintervjuer samt djupintervjuer genomförda med kommunrepresentanter, terminalägare och terminaloperatörer. Underlagsmaterial för utvärderingen av de aktuella terminalerna är även insamlat via enkäter utskickade till terminalägare/-operatörer. Intervjuer har genomförts med övriga berörda intressenter samt experter för faktaunderlag samt underlag för inbördes viktning av karaktäristika samt kriterierna i utvärderingsmodellen.

11 11 2 Marknadsförutsättningar för terminaler i respektive nod I kapitlet ges en beskrivning av geografiska förutsättningar och nulägessituation på den planerade terminalens marknadstäckningsområde. Något om Karaktäristika. 2.1 Geografisk-demografisk beskrivning samt industriell verksamhet och struktur i respektive nods upptagningsområde Örebro Örebro län omfattar kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Totalt i länet bor det drygt personer. Befolkningen fördelat per kommun framgår av Figur 2. Figur 2:Befolkning fördelat på kommuner i Örebro län Örebro är den i särklass största kommunen befolkningsmässigt följt av

12 Karlskoga, Lindesberg och Kumla. Örebro län har en landareal som omfattar drygt 8500 kvm. Största delen, 65 %, består av skogsmark. Kulturgeografiskt kan länet indelas i Bergslagen, som är skogsrikt och i vilket det finns stora mineralfyndigheter, samt Mälardalen med mer odlingsmark. Örebro kommun är den största kommunen i länet och befolkningsmässigt landets sjunde största kommun. Här bor ca personer på en yta av 1 380,1 km² (landareal). Örebro kommun ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. Demografiskt anses Örebro vara (eller ligga nära) landet demografiska mittpunkt vilket understryks av att 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil från Örebro. Regionens näringslivsstruktur idag är en blandning av tung basindustri, tillverkning, privata tjänstenäringar och offentlig sektor. Teknik- och tillverkningsindustrin är en stark bransch i Örebro län jämfört med övriga Mälardalen. De största privata arbetsgivarna är Atlas Copco, Rock Drills AB, Distributionstjänst AB, Busslink i Sverige AB, Haldex AB i Garphyttan Wire, E.ON, Närkes Elektriska (NEA) och DHL i Örebro. Företag som Axfood Närlivs, DHL, Systembolaget, Würth och Elon har även lager här. I Regionen finns även Örebro universitet med ca studenter Jönköping Jönköpings län, i nordvästra Småland, omfattar kommunerna Jönköping, Mullsjö, Habo, Tranås, Aneby, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Totalt i länet bor det drygt personer på en yta av kvm. Landskapet är varierat men täcks till stora delar av skogsmark. Jönköpings kommun, som är den största kommunen i Jönköpings län, har drygt invånare och en hög befolkningstillväxt, ca 1000 personer per år. Jönköping är för närvarande den tionde största staden i Sverige. Jönköping är residensstad och administrativt centrum i regionen med flera statliga myndigheter: Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Domstolsverket. Jönköping är ett nav för logistiken i södra Sverige och placerade sig på delad tredjeplats (med Örebro) på Intelligent Logistiks lista över bästa logistiklägen i Sverige I denna framhålls ett gott demografiskt läge med närhet till både Storgöteborg och sydvästra Skåne. Inom en radie av 17 mil bor 2,8 miljoner personer vilket motsvarar ca 30 % av Sveriges befolkning. Utöver detta framhålls även det stora antalet centrallager i regionen samt förbättrad infrastruktur. Genom Elmia är Jönköping ett centrum för mässor och Elmia hade 2009 ca 6000 utställare och knappt besökare. Jönköping är även en handelsoch utbildningsstad med bl.a. köpcentret A6 (ca 9 miljoner besökare per år) och en högskola med ca studenter.

13 13 Från Jönköping är det 17 mil till Göteborg, 28 mil till Malmö och 33 mil till Stockholm. E4 och riksvägarna 31, 40 och 47 strålar samman i Jönköping. Drygt en mil från Jönköpings centrum ligger Jönköping Airport med såväl reguljär trafik som charter och fraktflyg. Dagliga förbindelser finns med Stockholm. Kommunen och landstinget är de största arbetsgivarna i kommunen men på topplistan från 2009 återfinns även Husqvarna AB, IKEA, SAAB-koncernen, Fläkt Woods AB, Arla Foods och KABE. Ett femtontal stora transport- och speditionsföretag verkar här. Flera svenska och internationella företag har Jönköping som utgångspunkt för lagring och distribution för Norden.

14 3 Infrastruktursförutsättningar 3.1 Örebro Örebro län har länge varit ett centrum men är också en viktig knutpunkt mellan andra centra som Oslo, Stockholm, Göteborg och Norrköping/Linköping. Förutom att regionen varit ett transitlän för nationella och internationella transporter har det också varit en stor mötes- och marknadsplats. Det av EU prioriterade TEN-T-projektet Nordiska triangeln skär genom Örebroregionen och regionen ligger även i vägkorset mellan nord-sydliga och västöstliga europeiska kommunikationskorridorer. Regionen gränsar till Västmanlands, Värmlands, Dalarnas, Södermanlands, Östergötlands och Västra Götalands län. I regionen sammanstrålar europavägarna E18, E20 och riksväg 50/Bergslagsdiagonalen. Genom regionen går också en stor del av landets mest trafikerade järnvägsstråk. Regionen har även en flygplats, Örebro Airport, med betydande godstrafik och med unik kompetens att hantera specialgods som till exempel katastrofbistånd. Järnvägsnät och trafik I detta avsnitt görs en närmare beskrivning av järnvägsnätet och trafiken på järnvägarna runt Örebro. Följande banor passerar regionen (se även Figur 3): Västra stambanan Godsstråket genom Bergslagen Bergslagsbanan Mälarbanan Svealandsbanan Värmlandsbanan

15 15 Figur 3: Järnvägsnätet runt Örebro Västra stambanan förbinder Göteborg och Stockholm via Hallsberg söder om Örebro. Banan är 455km lång och elektrifierad längs hela bansträckningen. Stråket är betydande för järnvägstransporter mellan Stockholm och Göteborg och från Örebro mot Eskilstuna och Stockholm (även Norrköping) är banan, utifrån ett godsperspektiv, den mest betydande. Godstågen körs på grund av en intensiv persontrafik till stor del nattetid. Godstågen har till stor del rangerbangårdarna i Hallsberg eller Sävenäs som start- eller slutpunkt. Godsstråket genom Bergslagen förbinder genom Bergslagsbanan (Storvik) Gävle i norr med södra stambanan i Mjölby. Godstrafiken dominerar på banan och en stor En stor del av Södra stambanans godstrafik går via Mjölby- Hallsberg till Hallsbergs rangerbangård. Därifrån utgår i sin tur en stor del av godstrafiken mot Norrland som via godsstråket till Storvik sedan fortsätter på Norra stambanan. Banan är 311km och har dubbelspår mellan Motala Degerön (21km) och Hallsberg Frövi (50km). Hela sträckan är elektrifierad. Banan är en viktig länk för godstransporter mellan norra Sverige och de södra/sydvästra delarna av landet. Mälarbanan förbinder Örebro och Frövi med Stockholm via Västerås. Hela sträckningen är elektrifierad och flera delar av banan dubbelspårig (Karlberg- Kolbäck, Valskog-Arboga och Ökna-Alväng). Genomgående godstrafik är bl.a. vagnslasttåg Tomteboda-Hallsberg och trafik från banan Oxelösund-

16 Kolbäck/Valskog. Godsstationer är Sundbyberg (bilar, torv), Spånga, Bro (Cooplagret), Bålsta, Västerås och Köping. Svealandsbanan går mellan Valskog, öster om Arboga via Eskilstuna till Södertälje. Sträckan är 114km och endast dubbelspårig mellan Nykvarn-Läggesta (18 km) och Eskilstuna-Folkesta (6 km). Godstrafiken på sträckan är begränsad. Nykvarn med terminal för biobränsle samt Volkswagens centrallager trafikeras dagligen, Åkers Styckebruk någon gång i veckan. Genomgående trafik är bl.a. containertåg mellan Södertälje hamn och Västerås. Värmlandsbanan går mellan Laxå via Karlstad till Charlottenberg (och vidare mot Oslo). Sträcken mellan Laxå och Charlottenberg är 202km. Det är enkelspår hela vägen och banan är elektrifierad. Godstrafiken på sträckan är relativt omfattande, framförallt skogsprodukter men även containertåg. Kapacitetsbegränsningar Trafikverket har klassificerat järnvägarnas kapacitet i en skala från stora, medelstora och små- eller inga kapacitetsbegränsningar. I området kring Örebro råder stora kapacitetsbegränsningar på Södra Stambanan längs sträckan Hallsberg-Motala, se Figur 4. Medelstora kapacitetsbegränsningar råder på Västra Stambanan mellan Laxå-Hallsberg och mellan Hallsberg-Örebro. Resterande banor anses ha små eller inga kapacitetsbegränsningar.

17 17 Figur 4: Kapacitetsbegränsningar 2009 i området runt Örebro Hastigheter Järnvägsnätet är grovt uppdelat i tre huvudgrupper när det gäller hastigheter: TEN höghastighetsnätet TEN konventionella nätet Nationella nätet (sub-ten) På berörda banor runt Örebro är det Västra och Södra Stambanan som klassificeras enligt TEN Höghastighet. Sträckan Mjölby-Hallsberg (del av Godsstråket genom Bergslagen) klassificeras enligt TEN konventionella nätet och resterande banor enligt det nationella nätet (sub-ten). På järnvägarna runt Örebro är högsta tillåtna hastighet 200 km/h på de flesta sträckorna, med undantag för Bergslagsbanan och sträckan Sala-Oxelösund där högsta tillåtna hastighet är 140 km/h, se Figur 5. På avstickaren mellan Kumla- Närkes Kvarntorp är maximal hastighet 40 km/h.

18 Figur 5: Högst tillåtna hastighet på järnvägarna runt Örebro Lutningar Lutningar på järnvägen har betydelse för framförallt godståg som transporterar tyngre gods. Av Figur 6 framgår vilka banor som har lutningar större än 10 och > 500 m samt lutningar större än 15 och > 100 m runt Örebro. Kring Örebro finns endast få sträckor med lutningar och det är på sträckorna Laxå-Finnerödja (10,1 ), Hallsbergs rangerbangård (17,2 ) och Katrineholm-Baggetorp (13,4 ), se Figur 6.

19 19 Figur 6: Lutningar större än 10 och > 500 m samt lutningar större än 15 och > 100 m i området runt Örebro Bärförmåga En banas bärförmåga anges med två värden: största tillåtna axellast (STAX, enhet: ton) och största tillåtna vagnvikt per meter (STVM, enhet: ton/m). För 2,3,4 axliga vagnar är den normala standarden för den svenska järnvägen en axelvikt på 22,5/6,4, vilket innebär att största tillåtna axellast är 22,5 ton och största tillåtna vagnvikt är 6,4 ton/m. Trafikverket bygger successivt ut nätet till 25/8,0 för att tyngre godståg skall kunna framföras, men i dagsläget klassas alla transporter som har en axelvikt som är större än 22,5 ton och en vagnsvikt över 6,4 ton som specialtransporter. Nästan samtliga järnvägar i de studerade områdena har linjeklass D2 22,5/6,4, d.v.s. den normala standarden för den svenska järnvägen. Undantagen för Örebroområdet är sträckorna Frövi-Fagersta (Godsstråket genom Bergslagen) och Karlstad-Laxå (Värmlandsbanan), se Figur 7, som har linjeklass E4 25/8,0. Det innebär en max axelvikt på 25 ton och max vagnvikt på 8,0 ton/m. När det gäller 6-axliga vagnar får dessa endast framföras på vissa linjer. I området kring Örebro får inga 6-axliga vagnar framföras, med undantag för sträckan Frövi-Borlänge som har linjeklass B2 18/6,4 90 km/h, vilket innebär en max

20 axelvikt på 18 ton, max vagnvikt på 6,4 ton/m samt största tillåtna hastighet på 90 km/h (Figur 7). Figur 7: Bärförmåga på järnvägsnätet runt Örebro Lastprofil Järnvägarna runt samtliga terminaler kan trafikeras av fordon som uppfyller kraven för lastprofil SE-A, vilket innebär största bredd mm och högsta höjd mm 1. Undantag gäller på sträckorna Frövi-Borlänge, Karlstad-Laxå samt Falköping-Sandhem, d.v.s. samma sträckor som motsvarar kraven på linjeklass E4 25/8,0, se Figur 7 och Figur 17. Dessa bandelar uppfyller kraven för lastprofil SE-C, vilket innebär största bredd mm och högsta höjd mm. SE-C är en ny utökad lastprofil och införs som standard på alla nya linjer. Trafik som vill nyttja lastprofil SE-C klassas som specialtransporter. 1 Motsvarande kraven GA+GB för europeisk standard

21 21 Elektrifierade banor Stora delar av järnvägsnätet i Sverige är elektrifierat. I området kring Örebro är samtliga banor elektrifierade med undantag för sträckan Ervalla-Nora- Karlskoga som idag endast är en museibana, se Figur 8. Figur 8: Elektrifierade banor runt Örebro Spårtyper I området kring Örebro är Västra stambanan, sträckan Hallsberg-Frövi samt ett en kort sträcka mellan Alväng-Okna dubbelspåriga. Övriga banor är enkelspåriga, se Figur 9.

22 Figur 9: Dubbelspår i området runt Örebro Vägnät och trafik De viktigaste stråken utgörs av E20 (västerut mot Göteborg och österut mot Eskilstuna och Stockholm), E18 (västerut mot Karlstad och Norge samt österut mot Västerås och Stockholm), väg 50 (norrut kopplat mot Bergslagen och Borlänge samt söderut kopplat mot Askersund och Motala) och väg 51 kopplat mot Norrköping och Norrköpings hamn.

23 23 Figur 10: ÅDT tung trafik Väg 50 norrut och kopplingen till Bergslagen och Ludvika/Borlänge utgör en viktig lank mellan norra/nordöstra Sverige och de södra/sydvästra delarna av landet. Stråket Ludvika/Borlänge-Örebro är en del av landets tunga godsstråk av stor betydelse för industrierna i norra Sverige. Väg 50 har, norr om Örebro, en ÅDT för tung trafik mellan Väg 50 söderut är den genaste vägen mot Motala, Jönköping och vidare söderut och utgör således en viktig koppling, inte bara mellan Örebro och Sveriges södra delar utan även mellan Bergslagen och södra Sverige. Väg 50 har söderut en ÅDT för tung trafik mellan Väg 51 är regionens viktigaste väg till Norrköping och Linköping. Vägen har en viktig funktion för godstrafik till och från Norrköpings hamn och är också en av regionens mest trafikerade stråk för tung trafik. Väg 51 har en ÅDT för tung trafik mellan Den tunga trafiken utgör dock % av den totala trafiken. E18 ingår i den nordiska triangeln som förbinder Oslo, Stockholm och Helsingfors. Österut förbinder den Örebro med Karlstad och Oslo. ÅDT för tung trafik österut är mellan Västerut delar E18 vägsträckning med E20 och förbinder Örebro med Västerås och området norr om Stockholm (E20 går mot Eskilstuna och Södertälje/Stockholm). ÅDT för tung trafik på E18/E20 (den gemensamma sträckningen österut) är mellan E20 västerut kopplar Örebro med Göteborg och är ett viktigt godstrasportstråk mellan Stockholm/norra Sverige och Göteborg. Längs stråket finns en stor del

24 av landets fordonsindustri och underleverantörer till fordonsindustrin. ÅDT för tung trafik på E20 mellan Örebro och Kumla är , mellan Kumla och Hallsberg 2300 och därefter mellan Regionala och statliga utvecklingsplaner för noden Nordiska triangeln E18 ingår i den nordiska triangeln som förbinder Oslo, Stockholm och Helsingfors. Följande objekt finns med i nationell- respektive regional plan: E18/E20 Gräsnäs Reutersberg ny vägsträckning E18 Västerås Sagån motorväg (120km/h) E18 Hallstahammar Västjädra motorväg E18 Sagån Enköping motorväg Åtgärderna beräknas öka tillgängligheten samt bidra till bättre transportkvalitet genom bättre framkomlighet och en jämnare trafikrytm. Transportrelationen Örebro Norrköping Väg 51 mellan Örebro och Norrköping är dels en viktig förbindelse för ökad samverkan mellan regionerna men också en viktig förbindelse mellan Bergslagen och hamnen i Norrköping. Följande objekt finns med i nationell- respektive regional plan: Väg 51 Södra tvärleden ny sträckning Väg 51 E-länsgränsen Hjortkvarn mötesfri 2+1 Väg 51 Svennevad Kvarntorp ny sträckning (2+1) Väg 51 Ljusfallshammar Långbron ny sträckning (tvåfältsväg) Väg 51 Hjortkvarn Svennevad mittseparera och förbättra sidoområden Väg 51 Fagerlunda Almbro mötesfri landsväg (2+1) På de angivna sträckorna utgör andelen tunga fordon mellan 8 14 %. De planerade åtgärderna beräknas minska restiderna och bidra till en ökad framkomlighet. Bergslagsdiagonalen Väg 50 utgör en del av Bergslagsdiagonalen och är ett viktigt stråk för såväl regionala som nationella transporter. Följande objekt finns med i nationell- respektive regional plan:

25 25 Väg 50 Medevi Brattebro Backe mötesfri landsväg (100km/h) Väg 50 Askersund Åsbro mötesfri landsväg (2+1) Väg 50 Fornaboda Guldsmedshyttan mötesfri landsväg På de angivna sträckorna utgör andelen tunga fordon mellan %. De planerade åtgärderna beräknas minska restiderna samt bidra till bättre transportkvalitet genom bättre framkomlighet och en jämnare trafikrytm. Investeringar på järnvägsnätet I de aktuella investeringsplanerna finns endast två objekt som rör området; Dubbelspår Hallsberg Degerön. Åtgärden är en del i ett större åtgärdspaket för att öka kapaciteten på Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Syftet med åtgärderna är främst att skapa kapacitet för prognostiserad tillkommande godstrafik enligt Basprognosen från Norrland till Göteborg och Skåne. Bangårdsombyggnad Laxå. Laxå är en av de stationer på Västra stambanan som inte har anpassats till de krav som ställs på stationer med snabbtågsanpassade banor. De ej uppfyllda kraven utgörs bland annat av att mellanplattformen är för smal och att denna endast kan nås genom att två spår passeras i plan. Målet med projektet är att bidra till ökad tillgänglighet och säkerhet i järnvägssystemet. Den åtgärd som har analyserats är planskild passage till mellanplattformen (som breddas). Kommunal Översiktsplan Örebros Översiktsplan, Vårt Framtida Örebro, från 2010 är det viktigaste styrdokumentet för framtida markanvändning. I den framgår de långsiktiga planerna som finns för såväl trafik- och näringslivsutvecklingen avseende utbyggnad och lokalisering.

26 Figur 11: Översiktplan för Örebro kommun Ovanstående kartbild (Figur 11) beskriver befintlig och planerad markanvändning avseende trafik och inkluderar både väg och järnväg. I planen framgår bl.a. att kommunen ska verka för att en ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg byggs ut vid Törsjö eller annan lämplig plats i närheten av godsstråket genom Bergslagen för att på sikt ersätta Svampenterminalen som är mer centralt lokaliserad i Örebro.

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 Beställare Region Västerbotten Storuman kommun Konsult SWECO Uppragsledare: Nina Rovala Biträdande uppdragsledare: Jenny Widmark Processledare:

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON DEN BREDA KORRIDOREN Förutsättningar och utmaningar för en samlad öst-västlig transportkorridor i mellersta Norden GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON Maj 2015 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE-116

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen 2013 Stråkanalys, Projekt Fjällvägen Ramböll Sverige AB 2013-06-14 Förord Att färdas är både en resa och ett mål. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärlden och en pulsåder till

Läs mer

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag En förstudie inom ramen för FoI- programmet High Capacity Transports Diarienr: I 2014-007 Projektnr:

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

4567,87'9:;8<=#"1"4>?&0$)

4567,87'9:;8<=#14>?&0$) 4567,87'9:;8?&0$) Bidrar till ett,4@6'

Läs mer