Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan Antagen av förvaltningschefen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13"

Transkript

1 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen

2 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften för Högskolans gemensamma förvaltning är att bidra till goda förutsättningar för utbildning, forskning och kunskapsspridning till det omgivande samhället. I rollen ingår också myndighetsutövning. Den rymmer ett antal specialistfunktioner som inom sina kompetensområden ger stöd och kvalificerad service till kärnverksamheten och ledningen. Den samordnade förvaltningen inrättades 1 november 2006 och består av sex avdelningar och ett ledningskansli. En uppföljning av verksamhetsuppdragen för 2008 återfinns i bilaga. 1. GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Vilka värderingar som råder är ett viktigt inslag i en organisations kultur och sätt att fungera. Under 2007 arbetades därför förvaltningens gemensamma värderingar fram i form av tio budord som syftar till att ge vägledning i det dagliga arbetet. Flera av dem omfattas av många medarbetare och upplevs därmed som mer eller mindre självklara medan andra har värdemässiga inslag som vi strävar efter att leva upp till. Uppgiften under 2009 för avdelningar och kansli är oförändrat att göra värderingarna till ett levande hjälpmedel som blir föremål för avstämning, diskussion och uppföljning. Vi glömmer aldrig vem vi är till för Studenterna är de viktigaste för Högskolan och står i fokus för arbetet. Lärare och forskare är viktiga målgrupper. Högskolans ledning liksom departement och andra myndigheter är också målgrupper som samtidigt beslutar om villkor för förvaltningens arbete. Förvaltningen har att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att Högskolans huvuduppgifter skall kunna genomföras. Vi är öppna för förändringar En organisation får aldrig stå stilla utan måste alltid vara öppen för impulser från omvärlden. Detta är en förutsättning för utveckling och förnyelse. Vi är medvetna om våra roller Arbetsuppgifterna för många medarbetare rymmer flera och svårförenliga roller. Vi kan ha ansvar som myndighetsutövare och uttolkare av regelverk och samtidigt ha i uppgift att ge stöd och service inom speciella kompetensområden. 1

3 Vi gör alltid vårt bästa Arbetsuppgifterna utförs med ansvar och intresse för utveckling. Ett servicetänkande genomsyrar utförandet. Dialog, saklighet och öppenhet präglar beredning, beslutsfattande och utförande. Endast genom lyhördhet för förändringar och ändrade förutsättningar för Högskolan kan förvaltningens arbete utföras väl. Vi känner alla att vi betyder något Alla medarbetare upplever uppskattning i sitt arbete och bemöts med ärlighet, respekt och konsekvent uppträdande. Tillit är grunden för goda relationer och en förutsättning för en god och kreativ arbetsmiljö. Vi bemöter alla lika Strävan mot jämställdhet och likabehandling är en konkret uppgift. Vi bemöter varje individ efter sina förutsättningar, oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller annan trosuppfattning. Vi bidrar till god arbetsmiljö och arbetsglädje En god arbetsmiljö förutsätter inflytande och delaktighet. Alla har ett eget ansvar för att bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi medverkar också till att vi själva och andra känner arbetsglädje. Vi utvecklar vår kompetens Våra uppgifter kräver skicklighet inom en rad specialfunktioner. Genom ständigt lärande stimuleras utveckling för att möta nya förutsättningar. Vi arbetar effektivt Vi väger resursinsats mot förväntat resultat. Det innebär att i varje situation arbeta så resurssnålt vi kan och samtidigt eftersträva bästa möjliga resultat. Vi tar eget ansvar i miljöarbetet Högskolan i Gävle strävar efter en hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden. Vi arbetar för att kompetens inom miljö och hållbar utveckling uppehålls. Varje medarbetare har också ett eget ansvar att medverka till en bättre miljö. 2. FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE INSATSER 2009 Regleringsbrevet 2009 innehåller ett antal uppdrag som berör olika delar av förvaltningen. En lista över de uppdrag som skall utföras under året inom förvaltningen ska tas fram och behandlas i Förvaltningsrådet. 2

4 En ny vision för Högskolan är under utarbetande och förvaltningen har bidragit med synpunkter i processen. När visionen slutligen är antagen av högskolestyrelsen ska en diskussion föras om på vilket sätt förvaltningen kan bidra till att den uppfylls. Detsamma gäller de övergripande mål som normalt är nästa steg efter det att en vision antagits. Förvaltningens miljöarbete ska följa Högskolans policy för området. Det dagliga arbetet inom avdelningar och kansli präglas därmed av miljötänkande med inriktning på ständiga förbättringar. En uppföljning av miljömålen avseende 2007 redovisades i förvaltningsrådet i april Under 2008 antogs nya tvååriga miljömål för den samlade förvaltningen. Dessa ska bli föremål för uppföljning i början av Inom arbetsmiljöområdet har förvaltningen en viktig roll, bland annat genom central samverkan med personalorganisationerna. I CSG -arbetsmiljö görs uppföljningar och behandlas arbetsmiljöfrågor avseende hela Högskolan. En hemsida för arbetsmiljöfrågor inom Högskolan har tagits fram. Bland förebyggande insatser kan nämnas friskvårdsaktiviteter som administreras av Personalavdelningen. Under 2009 fortsätter projektet Riskbruk i samarbete med Folkhälsoinstitutet och Previa. Projektet, som engagerar Personalavdelningen och Studenthälsan, riktar sig till studenter och personal inom hela Högskolan och avser hälsofrämjande och förebyggande arbete vad gäller alkohol. Tre avdelningar, Studentservice samt avdelningarna för Kommunikation och samverkan och Lokal och service, samverkar kring de insatser som anges i Högskolans tillgänglighetsplan (dnr /06). Planen följ upp årligen. Under 2009 ska planen revideras med fortsatta insatser under de närmaste åren. Inom förvaltningen arbetar DGA-gruppen (Den Goda Arbetsplatsen) för en god arbetsmiljö. Den initierar och genomför aktiviteter inom tre områden; hälsa och välbefinnande, personlig och yrkesmässig utveckling samt trivsel och social samvaro. Under 2008 diskuterades arbetsmiljön bl a utifrån en rapport om s k Friskprofilundersökningar av förvaltningens medarbetare. All personal genomgick en arbetsmiljöutbildning och vidare reviderades dokumentet Ansvar för arbetsmiljö. Under 2009 ska ytterligare initiativ tas för att befrämja en god arbetsmiljö. Förvaltningen, biblioteket och UFK har en gemensam representant i den Strategigrupp som arbetar med Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. En jämställdhetsplan för anställda inom Högskolan har arbetats fram av personalavdelningen och antagits av rektor (Dnr /08). Planen syftar till en personalpraxis som tillgodoser jämställdhetslagens krav. Personalchefen ansvarar för vissa aktiviteter. Ansvaret för andra aktiviteter som skall utföras under 2009 ligger på alla berörda chefer inom (och utom) förvaltningen. För samröret med studenterna gäller likabehandlingsplanen. En uppföljning av förvaltningens ansvar inom ramen för planen för 2008 (Dnr /07) ska göras i början av Likabehandlingsplanen för 2009 (dnr /07) ska följas i de delar som berör förvaltningen. Under 2009 undersöker vidare Studentcentrum förutsättningarna för att införa anonyma tentor inom Högskolan. Syftet är att motverka särbehandling av studenter vid rättande av tentor. Förvaltningen främjar effektivitet, tillgänglighet och service enligt Högskolans övergripande kvalitetsmål (Dnr /08). Det dagliga kvalitetsarbetet fokuseras också, i enlighet med kvalitetsutvecklingsprogrammet. IT-avdelningen har i linje med detta satt den dagliga kvalitetsutvecklingen under personligt ansvar i system. Avdelningen arbetar systematiskt med 3

5 långsiktiga kvalitetsförbättringar under arbetsnamnet vinnande flöden. Varje gång en manuell åtgärd behövs för att korrigera ett fel eller lösa ett uppkommet problem söker man en lösning som samtidigt förhindrar att felet/problemet kan uppstå igen. Syftet är att uppnå alltmer effektiva arbetsflöden och samma strävan bör prägla hela förvaltningen. En uppföljning av förvaltningens arbete med det under 2008 gällande kvalitetsutvecklingsprogrammet (dnr /06) ska redovisas i april Under 2008 utarbetades ett kvalitetssäkringssystem som kommer att vidareutvecklas under Befintliga rutiner ses över och nya utvecklas liksom nyckeltal som är användbara i kvalitetssäkringsarbetet. Inför Högskoleverkets aviserade lärosätesutvärdering 2009 ska förvaltningen genomföra en självvärdering som ska redovisas i mars. Självvärderingen ska göras enligt de riktlinjer som antagits av ledningsgruppen (pm , dnr /08). Studentcentrum är ett övergripande åtagande som berör flera enheter både inom och utom förvaltningen. Verksamheten samordnas av Studentservice. Under senare delen av 2008 och inledningen av 2009 bedrivs en försöksverksamhet med ökad medverkan av institutionerna. Försöksverksamheten utvärderas under 2009 med utvärderingens som grund vidareutvecklas Studentservice under året. 3. FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG 2009 Rektor och förvaltningschef har kommit överens om följande verksamhetsuppdrag för 2009 (Dnr /08). Fler förvaltningsplaner för IT-system Förvaltningsplaner är en överenskommelse mellan IT-avdelningen och den enhet som ansvarar för ett visst IT-system (systemägaren). Planerna syftar till en verksamhetsanpassad styrning och utveckling av IT-systemen. De klargör vilka förvaltningsinsatser IT-avdelningen respektive systemägaren förväntas göra i samverkan med varandra. År 2008 finns en beslutad förvaltningsplan. Under 2009 träffas överenskommelse om ytterligare tre planer. Förbättrad studentintroduktion Syftet är att underlätta för nya studenter att känna sig trygga i rollen som student och i Högskolan som studiemiljö. Formen för introduktionen och vilket material som används kommer att utvärderas och vidareutvecklas. Målet för introduktionen skall förtydligas liksom arbets- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer inom Högskolan. Såväl en policy som program för introduktionen kommer att utvecklas. Gemensamma rutiner för validering Högskolan har få gemensamma rutiner för hur validering skall handläggas. Detta gäller för validering för tillträde såväl som för tillgodoräknande. Därmed kan validering ske utifrån olika synsätt, metoder och modeller. För enskilda studenter är detta inte tillfredsställande och rättssäkerheten kan ifrågasättas. Studentservice genomför därför ett arbete med att utforma gemensamma rutiner under

6 Vidareutveckling av löne- och PA-systemet Primula Under 2009 tas ytterligare funktioner inom Primula i bruk. Insatserna avser bisysslohantering, utveckling av resehantering samt introduktion av en kompetensmodul. Vidare kommer utdatafunktionen för verksamhetsansvariga att förbättras. Samordnad ledarskapsutveckling Ett systematiskt och samordnat stöd till chefer och deras kompetensutveckling skall utarbetas. Ledningens och medarbetarnas förväntningar på chefer vid Högskolan skall förtydligas. Ledarskapets olika dimensioner, såsom rollen i strategisk styrning, intern och extern kommunikation, som myndighetsföreträdare och arbetsmiljöansvarig skall uppmärksammas. Möjligheten att samordna ledarskapsutvecklingen med andra lärosäten skall beaktas. Förnyad lokalplan Högskolans lokalanvändning har förändrats. Bland annat har institutionerna samlats husvis. Ett bibliotek och ett nytt studentcentrum med café- och receptionsdelar har inrättats efter det att nu gällande lokalplan antogs. Flera externa lokaler har avvecklats. Den lokalplan som finns kommer att förnyas och uppdateras utifrån de nya förutsättningarna. Nya laborationslokaler I september 2008 uppdrog högskolestyrelsen åt rektor att teckna preliminärt hyreskontrakt för en ny laborationsbyggnad i direkt anslutning till campusområdet. Under året övergår den nu pågående projekteringen till produktion av den nya byggnaden. Överflyttningen av berörda verksamheter från befintliga lokaler planeras under året. Underhållsplan för lokaler Under året skall behovet av invändigt underhåll (inom Högskolans ansvarsområde) i framför allt campusområdets lokaler inventeras och kostnadsbedömas. Insatserna dokumenteras i en underhållsplan som också blir underlag för bland annat investeringsberedningar och planering av arbetsinsatser. Ett datorbaserat verktyg är inarbetat som stöd för arbetet med planen. E-handel Under 2008 har ett system för E-fakturering tagits i bruk. Ett arbete med att kvalitetssäkra systemet pågår och slutförs under Det kommer vidare att infasas i införandet av E-handel. En förstudie om E-handel har genomförts. Under 2009 förstärks grunden för införande av ett system för E-handel genom att en verksamhetsövergripande strategi för inköpsområdet påbörjas. Ambitionen är en effektivare inköpsverksamhet vilket förutsätter ett ändrat inköpsbeteende. Dessutom skall inköpsprocessen organiseras på ett sådant sätt att effektivare flöden skapas Resursplaneringsmodul Ekonomisystemet Agresso har uppdaterats till en webversion. Under 2009 genomförs en ytterligare utveckling genom att en resursplaneringsmodul tillförs. Denna ger förbättrat stöd för budgetering och uppföljning och bättre förutsättningar för ökad samordning och effektivisering av ekonomihanteringen. 5

7 Strategisk kommunikation För perioden utarbetas en för Högskolan övergripande kommunikationsstrategi med tillhörande kommunikationsplan. Strategin innefattar såväl interna och externa kommunikationsinsatser som marknadsföring. Under 2009 förankras kommunikations- strategin internt. Syftet är att strategin skall fungera som ett instrument för ledningen att styra och utveckla organisationen. Nya webbplatser I februari 2009 introduceras Högskolans nya externa webbplats (hig.se) och i maj är ett nytt intranät klart. Ambitionen är att webben skall fungera som verktyg för att presentera och förmedla en tydlig och aktuell bild av Högskolan i Gävle, stärka förtroendet hos interna och externa målgrupper samt marknadsföra Högskolan. Under året erbjuds interna utbildningsinsatser i hur arbetet kan genomföras och organiseras för att uppnå detta. Struktur för ökad samverkan Under 2009 utvecklas genom FÖRST-projektet en infrastruktur för ökad samverkan som Kontakttorget och samverkansansvariga vid institutionerna svarar för. Strukturen bygger på ökat engagemang från samverkansansvariga och noderna i kommunerna. Etablerandet av en ny mötesplats (Rävhallen) och en utbyggd alumnverksamhet ingår som delar. Införande av ärende- och dokumenthanteringssystem Det ställs krav på att Högskolan tillämpar nya principer för arkivredovisningen. Därmed måste nuvarande diariesystem ersättas med ett system för ärende- och dokumenthantering. Det nya systemet ger också bättre möjligheter att uppfylla offentlighetsprincipens krav och verksamhetens behov av återsökning av dokument. En betydande effektiviseringspotential finns i en automatisering av ärendehandläggningen. Under 2009 inköps och implementeras ett system för ärende- och dokumenthantering. Utvärdering av övergripande verksamhetsmål Högskolans verksamhetsmål antogs av högskolestyrelsen 2006 (Dnr /05) och gäller för perioden Eftersom målperioden avslutats genomför ledningskansliet en värderande uppföljning av verksamhetsmålen under början av Uppföljningen redovisas i högskolestyrelsen. 6

8 BILAGA: UPPFÖLJNING AV FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG 2008 (Verksamhetsuppdraget i normal text, uppföljningen i kursiv.) E-handel och E-fakturering Under 2008 genomförs en förstudie i syfte att införa ett e-handelssystem. Huvudsakliga inriktningen är att kartlägga inköpsprocesserna som en förberedelse inför övergången till en elektronisk hantering. Ett projekt pågår som syftar till att införa ett system för elektronisk fakturahantering. Avrop har skett av Agressos EFH-system vilket kommer att implementeras under våren Elektronisk fakturahantering har införts under året. Implementeringen har i huvudsak fungerat enligt planerna. Den har dock krävt mycket stora arbetsinsatser inom främst ekonomienheten. Ett fortsatt omfattande arbete återstår under 2009 för att kvalitetssäkra driften av EFH-systemet. Som förberedelse för att införa ett e-handelssystem har en förstudie, som bl a omfattar en kartläggning av inköpsprocesserna, genomförts. Resehantering För att ytterligare effektivisera resandet genomförs en sammanhållen översyn ske i avsikt att efter kartläggning av resandet föreslå eventuella förändringar i resande, organisation, avtal mm. En kartläggning av Högskolans resande har genomförts. Kartläggningen innefattar en granskning av avtal/riktlinjer inom området och med den som stöd har förslag till Program för resehantering vid Högskolan i Gävle samt Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle utarbetats. Dokumenten är också beslutade (kanslibeslut dnr /08). Upphandling av resebyråtjänster (inkl självbokningssystem) har genomförts. Ärende- och dokumenthantering Nuvarande diariesystem (ÄHS) underhålls ännu av leverantören men kommer inte att utvecklas. En översyn av ärendehandläggningen genomförs i syfte att bedöma behovet av systemstöd för processen och ytterst åstadkomma en effektivisering av ärendehandläggningen. En kartläggning av de mest frekventa ärendena inom registraturen genomfördes under Denna utgör underlag för att identifiera och analysera ärendeprocesser med syfte att åstadkomma en effektivisering. Underlaget kommer att användas i kravspecifikationen för ett framtida systemstöd. Löne- och PA-system Under 2007 har större delen av Högskolans personal börjat använda vissa funktioner, exempelvis semesteransökningar. I början av 2008 får resterande del av personalen tillgång till systemet. Under året blir det möjligt att använda flera funktioner i systemet. Uppdraget är genomfört. Övertalighet Personalavdelningen kommer att fungera som en samordnande och stödjande funktion i arbetet med hantering av övertaligheten inom Högskolan. Uppdraget har utförts och fortsätter under

9 Lokalplanen fullföljs Arbetet med att optimera förhyrd lokalyta och i möjligaste mån lokalmässigt samordna institutioner och avdelningar fortsätter. Förutsättningar för eventuell avetablering av byggnad 96, byggnad 55 respektive byggnad 81 utreds/verkställs. Arbetet fortskrider och samråd/avstämning med institutioner och avdelningar har genomförts. Ett utkast till plan för avveckling av Tor och Balder har tagits fram och studier av yteffektiviteten inom institutionerna har genomförts. Jadwigahallen har friställts och dukats för att bl a möjliggöra tentamen och därmed fungera som komplement/ersättning till Byggnad 96. Studier av alternativ tentamenslokal har inletts, bl a avseende de lösningar som andra lärosäten tillämpar. Rumsfunktionsplaner för avdelningar inom förvaltningen är under framtagande. Nya laborationslokaler I enlighet med högskolestyrelsens beslut utförs ett berednings- och projekteringsarbete under året för att möjliggöra etablering av laborationslokaler i anslutning till Campusområdet. Som en följd skall avetablering av nu förhyrda lokaler vid ITB:s verksamhet på Brynäs beredas och i möjlig mån verkställas. Beredningsarbetet har fortskridit planenligt. Högskolestyrelsen uppdrog till rektor att teckna preliminärt hyresavtal på de i pm angivna förutsättningarna beträffande markförvärv, kostnadstak, regeringens medgivande att teckna 15-årskontrakt samt värdering av möjligheterna till externa bidrag till projektet. Diskussionerna med tänkt hyrsvärd fortlöper positivt och projektering har inletts. Tidplanen är möjligen något förskjuten genom att forskningspropositionen avvaktats. Tillgänglighet Pågående arbete avseende tillgänglig verksamhet, kommunikation, information och upphandling samt tillgänglighet i lokaler fortlöper under året. Utvecklingen av pedagogiska stödinsatser i enskilda studentärenden har, tillsammans med institutionerna, fortsatt under året. Viss generell information om funktionshinder och behovet av stödinsatser har getts i samband med detta. Under 2008 har ca 80 studentärenden föranlett särskilda riktade pedagogiska stödinsatser. Vad gäller tillgänglighet i lokaler har en inventeringsfas avslutats. I diskussionerna med Akademiska hus kan en något större samsyn konstateras. Arbete med kategorisering har påbörjats medan beräkningar av kostnader för olika åtgärder ännu ej påbörjats. Studentportalen vidareutvecklas Under året införs en studentportal vid Högskolan som innehåller en rad funktioner. Under året förses den vidare med ytterligare tjänster. Detta förväntas öka portalens attraktivitet och leda till en hög utnyttjandegrad. Åtgärden förutsätter att särskilda åtgärdsmedel kan erhållas. Av bemanningsskäl kunde studentportalen färdigställas först i december Vidareutveckling av flera tjänster har därför inte kunnat genomföras ännu och medel för detta kommer ånyo att sökas för Breddad rekrytering Under 2008 startar processer som syftar till att: - utveckla stödformer som förbättrar studenternas förutsättningar att fullfölja sina studier och minska risken för avhopp 8

10 - få igång en samverkan med gymnasieskolor som har en låg andel elever som går vidare till högskolestudier och - förbättra informationen och vägledningen om utbildningsvägar vid lärosätet och arbetsmarknaden för olika utbildningar. En arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder för att minska studenternas avhopp har bildats. Vissa konkreta åtgärder har också genomförts, t ex en utbildningsinsats i studieteknik som genomfördes hösten För att förbättra vägledning om utbildningsvägar och arbetsmarknad har studievägledarna kompetensutvecklats, bl a genom deltagande i konferenser om arbetsmarknaden. Vidare ser en arbetsgrupp över förutsättningarna för att utveckla HiG:s karriärvägledning. Standardisering av skrivarmiljön och kopiatorerna Ambitionen är att skaffa en så enhetlig maskinpark som möjligt (ev undantag plottrar) genom att samtliga idag befintliga maskiner byts ut. Leasing av både skrivare och kopiatorer utreds under året. Vidare återupptas en tidigare utredning om nytt passerkort som också kan användas för utskrifter och kopiering. Alternativa leverantörer av skrivare/kopiatorer har utretts. Erfarenheterna av introduktion och användning av de olika alternativen har studerats vid andra lärosäten som använder systemen i fråga. Beslut om att starta försöksverksamhet vid TB- institution har ännu inte fattats. Passerkorten kommer att fungera i utskriftssystemet medan samarbetet med biblioteket måste utvecklas så att korten även fungerar i bibliotekssystemet. Webb Under 2008 startar ett omfattande arbete för att utveckla och modernisera intranätet och hig.se. För att detta ska vara möjligt är ett nytt publiceringsverktyg, viss kompetensutveckling och resursförstärkning till webbgruppen nödvändiga prioriteringar. Insatsen förutsätter särskilda medel. Under 2008 har ett högskoleövergripande projekt startat för att med hjälp av ett modernt publiceringsverktyg bygga om högskolans webbplatser intranätet och hig.se. Projektgruppen, som i huvudsak består av medarbetare från avdelningen från Kommunikation och Samverkan, är liten och projekttiden kort för ett projekt av denna omfattning. Projektet kommer ändå att leverera en ny extern webbplats, hig.se, enligt projektplanen, i februari Leverans av ett nytt intranät är dock framskjuten tre månader till maj Studentrekrytering/Marknadsföring Målgruppsanalysen uppdateras, bland annat för att tydligare rikta insatserna inom länet och vår närregion. Den övergripande marknadsföringen vidareutvecklas utifrån en tydlig strategi och med syfte att skapa en starkare samordning. Styrdokument som marknadsföringsplan uppdateras. Arbetet med att ta fram en högskolegemensam kommunikationsstrategi har inletts inom avdelningen för Kommunikation och Samverkan. I början av hösten genomfördes en workshop kring kommunikationsstrategi med alla chefer. En referensgrupp har sedan bildats som stöd för arbetet. Den kommunikationsstrategiska planeringen sker i dialog med högskolans ledning. Arbetet med att ta fram en högskolegemensam marknadsplan för att samordna marknadsaktiviteter har också påbörjats. 9

11 Samverkan Uppdragsutbildningen stöds genom marknadsföring i nära kontakt med företrädare för regionen (noder m. fl.) och respektive institutioner. Alumnverksamhet etableras och utvecklas. Den arbetslivsintregrerade utbildningen (NU! och projektbaserad utbildning) fortsätter byggas ut. Uppdraget att samordna aktiviteter för uppdragsutbildningen utförs i huvudsak inom FÖRSTprojektet (FÖRstärkt Samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad Tillväxt). En inventering av institutionernas samverkansaktiviteter har genomförts. Funktionen som alumnkoordinator (25%) har efter ett utvecklingsprojekt under 2007 etablerats under året. Antalet alumner i systemet har successivt ökat under året. För 2009 är planen att fortsätta verksamheten i samma omfattning. Vidareutvecklingen av arbetslivsintegrerad utbildning har bland annat resulterat i det nya Personal- och Arbetslivsprogrammet. Inom FÖRST-projektet utreds Högskolans möjligheter att starta Coop-utbildningar. 10

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer