Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan Antagen av förvaltningschefen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13"

Transkript

1 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen

2 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften för Högskolans gemensamma förvaltning är att bidra till goda förutsättningar för utbildning, forskning och kunskapsspridning till det omgivande samhället. I rollen ingår också myndighetsutövning. Den rymmer ett antal specialistfunktioner som inom sina kompetensområden ger stöd och kvalificerad service till kärnverksamheten och ledningen. Den samordnade förvaltningen inrättades 1 november 2006 och består av sex avdelningar och ett ledningskansli. En uppföljning av verksamhetsuppdragen för 2008 återfinns i bilaga. 1. GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Vilka värderingar som råder är ett viktigt inslag i en organisations kultur och sätt att fungera. Under 2007 arbetades därför förvaltningens gemensamma värderingar fram i form av tio budord som syftar till att ge vägledning i det dagliga arbetet. Flera av dem omfattas av många medarbetare och upplevs därmed som mer eller mindre självklara medan andra har värdemässiga inslag som vi strävar efter att leva upp till. Uppgiften under 2009 för avdelningar och kansli är oförändrat att göra värderingarna till ett levande hjälpmedel som blir föremål för avstämning, diskussion och uppföljning. Vi glömmer aldrig vem vi är till för Studenterna är de viktigaste för Högskolan och står i fokus för arbetet. Lärare och forskare är viktiga målgrupper. Högskolans ledning liksom departement och andra myndigheter är också målgrupper som samtidigt beslutar om villkor för förvaltningens arbete. Förvaltningen har att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att Högskolans huvuduppgifter skall kunna genomföras. Vi är öppna för förändringar En organisation får aldrig stå stilla utan måste alltid vara öppen för impulser från omvärlden. Detta är en förutsättning för utveckling och förnyelse. Vi är medvetna om våra roller Arbetsuppgifterna för många medarbetare rymmer flera och svårförenliga roller. Vi kan ha ansvar som myndighetsutövare och uttolkare av regelverk och samtidigt ha i uppgift att ge stöd och service inom speciella kompetensområden. 1

3 Vi gör alltid vårt bästa Arbetsuppgifterna utförs med ansvar och intresse för utveckling. Ett servicetänkande genomsyrar utförandet. Dialog, saklighet och öppenhet präglar beredning, beslutsfattande och utförande. Endast genom lyhördhet för förändringar och ändrade förutsättningar för Högskolan kan förvaltningens arbete utföras väl. Vi känner alla att vi betyder något Alla medarbetare upplever uppskattning i sitt arbete och bemöts med ärlighet, respekt och konsekvent uppträdande. Tillit är grunden för goda relationer och en förutsättning för en god och kreativ arbetsmiljö. Vi bemöter alla lika Strävan mot jämställdhet och likabehandling är en konkret uppgift. Vi bemöter varje individ efter sina förutsättningar, oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller annan trosuppfattning. Vi bidrar till god arbetsmiljö och arbetsglädje En god arbetsmiljö förutsätter inflytande och delaktighet. Alla har ett eget ansvar för att bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi medverkar också till att vi själva och andra känner arbetsglädje. Vi utvecklar vår kompetens Våra uppgifter kräver skicklighet inom en rad specialfunktioner. Genom ständigt lärande stimuleras utveckling för att möta nya förutsättningar. Vi arbetar effektivt Vi väger resursinsats mot förväntat resultat. Det innebär att i varje situation arbeta så resurssnålt vi kan och samtidigt eftersträva bästa möjliga resultat. Vi tar eget ansvar i miljöarbetet Högskolan i Gävle strävar efter en hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden. Vi arbetar för att kompetens inom miljö och hållbar utveckling uppehålls. Varje medarbetare har också ett eget ansvar att medverka till en bättre miljö. 2. FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE INSATSER 2009 Regleringsbrevet 2009 innehåller ett antal uppdrag som berör olika delar av förvaltningen. En lista över de uppdrag som skall utföras under året inom förvaltningen ska tas fram och behandlas i Förvaltningsrådet. 2

4 En ny vision för Högskolan är under utarbetande och förvaltningen har bidragit med synpunkter i processen. När visionen slutligen är antagen av högskolestyrelsen ska en diskussion föras om på vilket sätt förvaltningen kan bidra till att den uppfylls. Detsamma gäller de övergripande mål som normalt är nästa steg efter det att en vision antagits. Förvaltningens miljöarbete ska följa Högskolans policy för området. Det dagliga arbetet inom avdelningar och kansli präglas därmed av miljötänkande med inriktning på ständiga förbättringar. En uppföljning av miljömålen avseende 2007 redovisades i förvaltningsrådet i april Under 2008 antogs nya tvååriga miljömål för den samlade förvaltningen. Dessa ska bli föremål för uppföljning i början av Inom arbetsmiljöområdet har förvaltningen en viktig roll, bland annat genom central samverkan med personalorganisationerna. I CSG -arbetsmiljö görs uppföljningar och behandlas arbetsmiljöfrågor avseende hela Högskolan. En hemsida för arbetsmiljöfrågor inom Högskolan har tagits fram. Bland förebyggande insatser kan nämnas friskvårdsaktiviteter som administreras av Personalavdelningen. Under 2009 fortsätter projektet Riskbruk i samarbete med Folkhälsoinstitutet och Previa. Projektet, som engagerar Personalavdelningen och Studenthälsan, riktar sig till studenter och personal inom hela Högskolan och avser hälsofrämjande och förebyggande arbete vad gäller alkohol. Tre avdelningar, Studentservice samt avdelningarna för Kommunikation och samverkan och Lokal och service, samverkar kring de insatser som anges i Högskolans tillgänglighetsplan (dnr /06). Planen följ upp årligen. Under 2009 ska planen revideras med fortsatta insatser under de närmaste åren. Inom förvaltningen arbetar DGA-gruppen (Den Goda Arbetsplatsen) för en god arbetsmiljö. Den initierar och genomför aktiviteter inom tre områden; hälsa och välbefinnande, personlig och yrkesmässig utveckling samt trivsel och social samvaro. Under 2008 diskuterades arbetsmiljön bl a utifrån en rapport om s k Friskprofilundersökningar av förvaltningens medarbetare. All personal genomgick en arbetsmiljöutbildning och vidare reviderades dokumentet Ansvar för arbetsmiljö. Under 2009 ska ytterligare initiativ tas för att befrämja en god arbetsmiljö. Förvaltningen, biblioteket och UFK har en gemensam representant i den Strategigrupp som arbetar med Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. En jämställdhetsplan för anställda inom Högskolan har arbetats fram av personalavdelningen och antagits av rektor (Dnr /08). Planen syftar till en personalpraxis som tillgodoser jämställdhetslagens krav. Personalchefen ansvarar för vissa aktiviteter. Ansvaret för andra aktiviteter som skall utföras under 2009 ligger på alla berörda chefer inom (och utom) förvaltningen. För samröret med studenterna gäller likabehandlingsplanen. En uppföljning av förvaltningens ansvar inom ramen för planen för 2008 (Dnr /07) ska göras i början av Likabehandlingsplanen för 2009 (dnr /07) ska följas i de delar som berör förvaltningen. Under 2009 undersöker vidare Studentcentrum förutsättningarna för att införa anonyma tentor inom Högskolan. Syftet är att motverka särbehandling av studenter vid rättande av tentor. Förvaltningen främjar effektivitet, tillgänglighet och service enligt Högskolans övergripande kvalitetsmål (Dnr /08). Det dagliga kvalitetsarbetet fokuseras också, i enlighet med kvalitetsutvecklingsprogrammet. IT-avdelningen har i linje med detta satt den dagliga kvalitetsutvecklingen under personligt ansvar i system. Avdelningen arbetar systematiskt med 3

5 långsiktiga kvalitetsförbättringar under arbetsnamnet vinnande flöden. Varje gång en manuell åtgärd behövs för att korrigera ett fel eller lösa ett uppkommet problem söker man en lösning som samtidigt förhindrar att felet/problemet kan uppstå igen. Syftet är att uppnå alltmer effektiva arbetsflöden och samma strävan bör prägla hela förvaltningen. En uppföljning av förvaltningens arbete med det under 2008 gällande kvalitetsutvecklingsprogrammet (dnr /06) ska redovisas i april Under 2008 utarbetades ett kvalitetssäkringssystem som kommer att vidareutvecklas under Befintliga rutiner ses över och nya utvecklas liksom nyckeltal som är användbara i kvalitetssäkringsarbetet. Inför Högskoleverkets aviserade lärosätesutvärdering 2009 ska förvaltningen genomföra en självvärdering som ska redovisas i mars. Självvärderingen ska göras enligt de riktlinjer som antagits av ledningsgruppen (pm , dnr /08). Studentcentrum är ett övergripande åtagande som berör flera enheter både inom och utom förvaltningen. Verksamheten samordnas av Studentservice. Under senare delen av 2008 och inledningen av 2009 bedrivs en försöksverksamhet med ökad medverkan av institutionerna. Försöksverksamheten utvärderas under 2009 med utvärderingens som grund vidareutvecklas Studentservice under året. 3. FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG 2009 Rektor och förvaltningschef har kommit överens om följande verksamhetsuppdrag för 2009 (Dnr /08). Fler förvaltningsplaner för IT-system Förvaltningsplaner är en överenskommelse mellan IT-avdelningen och den enhet som ansvarar för ett visst IT-system (systemägaren). Planerna syftar till en verksamhetsanpassad styrning och utveckling av IT-systemen. De klargör vilka förvaltningsinsatser IT-avdelningen respektive systemägaren förväntas göra i samverkan med varandra. År 2008 finns en beslutad förvaltningsplan. Under 2009 träffas överenskommelse om ytterligare tre planer. Förbättrad studentintroduktion Syftet är att underlätta för nya studenter att känna sig trygga i rollen som student och i Högskolan som studiemiljö. Formen för introduktionen och vilket material som används kommer att utvärderas och vidareutvecklas. Målet för introduktionen skall förtydligas liksom arbets- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer inom Högskolan. Såväl en policy som program för introduktionen kommer att utvecklas. Gemensamma rutiner för validering Högskolan har få gemensamma rutiner för hur validering skall handläggas. Detta gäller för validering för tillträde såväl som för tillgodoräknande. Därmed kan validering ske utifrån olika synsätt, metoder och modeller. För enskilda studenter är detta inte tillfredsställande och rättssäkerheten kan ifrågasättas. Studentservice genomför därför ett arbete med att utforma gemensamma rutiner under

6 Vidareutveckling av löne- och PA-systemet Primula Under 2009 tas ytterligare funktioner inom Primula i bruk. Insatserna avser bisysslohantering, utveckling av resehantering samt introduktion av en kompetensmodul. Vidare kommer utdatafunktionen för verksamhetsansvariga att förbättras. Samordnad ledarskapsutveckling Ett systematiskt och samordnat stöd till chefer och deras kompetensutveckling skall utarbetas. Ledningens och medarbetarnas förväntningar på chefer vid Högskolan skall förtydligas. Ledarskapets olika dimensioner, såsom rollen i strategisk styrning, intern och extern kommunikation, som myndighetsföreträdare och arbetsmiljöansvarig skall uppmärksammas. Möjligheten att samordna ledarskapsutvecklingen med andra lärosäten skall beaktas. Förnyad lokalplan Högskolans lokalanvändning har förändrats. Bland annat har institutionerna samlats husvis. Ett bibliotek och ett nytt studentcentrum med café- och receptionsdelar har inrättats efter det att nu gällande lokalplan antogs. Flera externa lokaler har avvecklats. Den lokalplan som finns kommer att förnyas och uppdateras utifrån de nya förutsättningarna. Nya laborationslokaler I september 2008 uppdrog högskolestyrelsen åt rektor att teckna preliminärt hyreskontrakt för en ny laborationsbyggnad i direkt anslutning till campusområdet. Under året övergår den nu pågående projekteringen till produktion av den nya byggnaden. Överflyttningen av berörda verksamheter från befintliga lokaler planeras under året. Underhållsplan för lokaler Under året skall behovet av invändigt underhåll (inom Högskolans ansvarsområde) i framför allt campusområdets lokaler inventeras och kostnadsbedömas. Insatserna dokumenteras i en underhållsplan som också blir underlag för bland annat investeringsberedningar och planering av arbetsinsatser. Ett datorbaserat verktyg är inarbetat som stöd för arbetet med planen. E-handel Under 2008 har ett system för E-fakturering tagits i bruk. Ett arbete med att kvalitetssäkra systemet pågår och slutförs under Det kommer vidare att infasas i införandet av E-handel. En förstudie om E-handel har genomförts. Under 2009 förstärks grunden för införande av ett system för E-handel genom att en verksamhetsövergripande strategi för inköpsområdet påbörjas. Ambitionen är en effektivare inköpsverksamhet vilket förutsätter ett ändrat inköpsbeteende. Dessutom skall inköpsprocessen organiseras på ett sådant sätt att effektivare flöden skapas Resursplaneringsmodul Ekonomisystemet Agresso har uppdaterats till en webversion. Under 2009 genomförs en ytterligare utveckling genom att en resursplaneringsmodul tillförs. Denna ger förbättrat stöd för budgetering och uppföljning och bättre förutsättningar för ökad samordning och effektivisering av ekonomihanteringen. 5

7 Strategisk kommunikation För perioden utarbetas en för Högskolan övergripande kommunikationsstrategi med tillhörande kommunikationsplan. Strategin innefattar såväl interna och externa kommunikationsinsatser som marknadsföring. Under 2009 förankras kommunikations- strategin internt. Syftet är att strategin skall fungera som ett instrument för ledningen att styra och utveckla organisationen. Nya webbplatser I februari 2009 introduceras Högskolans nya externa webbplats (hig.se) och i maj är ett nytt intranät klart. Ambitionen är att webben skall fungera som verktyg för att presentera och förmedla en tydlig och aktuell bild av Högskolan i Gävle, stärka förtroendet hos interna och externa målgrupper samt marknadsföra Högskolan. Under året erbjuds interna utbildningsinsatser i hur arbetet kan genomföras och organiseras för att uppnå detta. Struktur för ökad samverkan Under 2009 utvecklas genom FÖRST-projektet en infrastruktur för ökad samverkan som Kontakttorget och samverkansansvariga vid institutionerna svarar för. Strukturen bygger på ökat engagemang från samverkansansvariga och noderna i kommunerna. Etablerandet av en ny mötesplats (Rävhallen) och en utbyggd alumnverksamhet ingår som delar. Införande av ärende- och dokumenthanteringssystem Det ställs krav på att Högskolan tillämpar nya principer för arkivredovisningen. Därmed måste nuvarande diariesystem ersättas med ett system för ärende- och dokumenthantering. Det nya systemet ger också bättre möjligheter att uppfylla offentlighetsprincipens krav och verksamhetens behov av återsökning av dokument. En betydande effektiviseringspotential finns i en automatisering av ärendehandläggningen. Under 2009 inköps och implementeras ett system för ärende- och dokumenthantering. Utvärdering av övergripande verksamhetsmål Högskolans verksamhetsmål antogs av högskolestyrelsen 2006 (Dnr /05) och gäller för perioden Eftersom målperioden avslutats genomför ledningskansliet en värderande uppföljning av verksamhetsmålen under början av Uppföljningen redovisas i högskolestyrelsen. 6

8 BILAGA: UPPFÖLJNING AV FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG 2008 (Verksamhetsuppdraget i normal text, uppföljningen i kursiv.) E-handel och E-fakturering Under 2008 genomförs en förstudie i syfte att införa ett e-handelssystem. Huvudsakliga inriktningen är att kartlägga inköpsprocesserna som en förberedelse inför övergången till en elektronisk hantering. Ett projekt pågår som syftar till att införa ett system för elektronisk fakturahantering. Avrop har skett av Agressos EFH-system vilket kommer att implementeras under våren Elektronisk fakturahantering har införts under året. Implementeringen har i huvudsak fungerat enligt planerna. Den har dock krävt mycket stora arbetsinsatser inom främst ekonomienheten. Ett fortsatt omfattande arbete återstår under 2009 för att kvalitetssäkra driften av EFH-systemet. Som förberedelse för att införa ett e-handelssystem har en förstudie, som bl a omfattar en kartläggning av inköpsprocesserna, genomförts. Resehantering För att ytterligare effektivisera resandet genomförs en sammanhållen översyn ske i avsikt att efter kartläggning av resandet föreslå eventuella förändringar i resande, organisation, avtal mm. En kartläggning av Högskolans resande har genomförts. Kartläggningen innefattar en granskning av avtal/riktlinjer inom området och med den som stöd har förslag till Program för resehantering vid Högskolan i Gävle samt Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle utarbetats. Dokumenten är också beslutade (kanslibeslut dnr /08). Upphandling av resebyråtjänster (inkl självbokningssystem) har genomförts. Ärende- och dokumenthantering Nuvarande diariesystem (ÄHS) underhålls ännu av leverantören men kommer inte att utvecklas. En översyn av ärendehandläggningen genomförs i syfte att bedöma behovet av systemstöd för processen och ytterst åstadkomma en effektivisering av ärendehandläggningen. En kartläggning av de mest frekventa ärendena inom registraturen genomfördes under Denna utgör underlag för att identifiera och analysera ärendeprocesser med syfte att åstadkomma en effektivisering. Underlaget kommer att användas i kravspecifikationen för ett framtida systemstöd. Löne- och PA-system Under 2007 har större delen av Högskolans personal börjat använda vissa funktioner, exempelvis semesteransökningar. I början av 2008 får resterande del av personalen tillgång till systemet. Under året blir det möjligt att använda flera funktioner i systemet. Uppdraget är genomfört. Övertalighet Personalavdelningen kommer att fungera som en samordnande och stödjande funktion i arbetet med hantering av övertaligheten inom Högskolan. Uppdraget har utförts och fortsätter under

9 Lokalplanen fullföljs Arbetet med att optimera förhyrd lokalyta och i möjligaste mån lokalmässigt samordna institutioner och avdelningar fortsätter. Förutsättningar för eventuell avetablering av byggnad 96, byggnad 55 respektive byggnad 81 utreds/verkställs. Arbetet fortskrider och samråd/avstämning med institutioner och avdelningar har genomförts. Ett utkast till plan för avveckling av Tor och Balder har tagits fram och studier av yteffektiviteten inom institutionerna har genomförts. Jadwigahallen har friställts och dukats för att bl a möjliggöra tentamen och därmed fungera som komplement/ersättning till Byggnad 96. Studier av alternativ tentamenslokal har inletts, bl a avseende de lösningar som andra lärosäten tillämpar. Rumsfunktionsplaner för avdelningar inom förvaltningen är under framtagande. Nya laborationslokaler I enlighet med högskolestyrelsens beslut utförs ett berednings- och projekteringsarbete under året för att möjliggöra etablering av laborationslokaler i anslutning till Campusområdet. Som en följd skall avetablering av nu förhyrda lokaler vid ITB:s verksamhet på Brynäs beredas och i möjlig mån verkställas. Beredningsarbetet har fortskridit planenligt. Högskolestyrelsen uppdrog till rektor att teckna preliminärt hyresavtal på de i pm angivna förutsättningarna beträffande markförvärv, kostnadstak, regeringens medgivande att teckna 15-årskontrakt samt värdering av möjligheterna till externa bidrag till projektet. Diskussionerna med tänkt hyrsvärd fortlöper positivt och projektering har inletts. Tidplanen är möjligen något förskjuten genom att forskningspropositionen avvaktats. Tillgänglighet Pågående arbete avseende tillgänglig verksamhet, kommunikation, information och upphandling samt tillgänglighet i lokaler fortlöper under året. Utvecklingen av pedagogiska stödinsatser i enskilda studentärenden har, tillsammans med institutionerna, fortsatt under året. Viss generell information om funktionshinder och behovet av stödinsatser har getts i samband med detta. Under 2008 har ca 80 studentärenden föranlett särskilda riktade pedagogiska stödinsatser. Vad gäller tillgänglighet i lokaler har en inventeringsfas avslutats. I diskussionerna med Akademiska hus kan en något större samsyn konstateras. Arbete med kategorisering har påbörjats medan beräkningar av kostnader för olika åtgärder ännu ej påbörjats. Studentportalen vidareutvecklas Under året införs en studentportal vid Högskolan som innehåller en rad funktioner. Under året förses den vidare med ytterligare tjänster. Detta förväntas öka portalens attraktivitet och leda till en hög utnyttjandegrad. Åtgärden förutsätter att särskilda åtgärdsmedel kan erhållas. Av bemanningsskäl kunde studentportalen färdigställas först i december Vidareutveckling av flera tjänster har därför inte kunnat genomföras ännu och medel för detta kommer ånyo att sökas för Breddad rekrytering Under 2008 startar processer som syftar till att: - utveckla stödformer som förbättrar studenternas förutsättningar att fullfölja sina studier och minska risken för avhopp 8

10 - få igång en samverkan med gymnasieskolor som har en låg andel elever som går vidare till högskolestudier och - förbättra informationen och vägledningen om utbildningsvägar vid lärosätet och arbetsmarknaden för olika utbildningar. En arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder för att minska studenternas avhopp har bildats. Vissa konkreta åtgärder har också genomförts, t ex en utbildningsinsats i studieteknik som genomfördes hösten För att förbättra vägledning om utbildningsvägar och arbetsmarknad har studievägledarna kompetensutvecklats, bl a genom deltagande i konferenser om arbetsmarknaden. Vidare ser en arbetsgrupp över förutsättningarna för att utveckla HiG:s karriärvägledning. Standardisering av skrivarmiljön och kopiatorerna Ambitionen är att skaffa en så enhetlig maskinpark som möjligt (ev undantag plottrar) genom att samtliga idag befintliga maskiner byts ut. Leasing av både skrivare och kopiatorer utreds under året. Vidare återupptas en tidigare utredning om nytt passerkort som också kan användas för utskrifter och kopiering. Alternativa leverantörer av skrivare/kopiatorer har utretts. Erfarenheterna av introduktion och användning av de olika alternativen har studerats vid andra lärosäten som använder systemen i fråga. Beslut om att starta försöksverksamhet vid TB- institution har ännu inte fattats. Passerkorten kommer att fungera i utskriftssystemet medan samarbetet med biblioteket måste utvecklas så att korten även fungerar i bibliotekssystemet. Webb Under 2008 startar ett omfattande arbete för att utveckla och modernisera intranätet och hig.se. För att detta ska vara möjligt är ett nytt publiceringsverktyg, viss kompetensutveckling och resursförstärkning till webbgruppen nödvändiga prioriteringar. Insatsen förutsätter särskilda medel. Under 2008 har ett högskoleövergripande projekt startat för att med hjälp av ett modernt publiceringsverktyg bygga om högskolans webbplatser intranätet och hig.se. Projektgruppen, som i huvudsak består av medarbetare från avdelningen från Kommunikation och Samverkan, är liten och projekttiden kort för ett projekt av denna omfattning. Projektet kommer ändå att leverera en ny extern webbplats, hig.se, enligt projektplanen, i februari Leverans av ett nytt intranät är dock framskjuten tre månader till maj Studentrekrytering/Marknadsföring Målgruppsanalysen uppdateras, bland annat för att tydligare rikta insatserna inom länet och vår närregion. Den övergripande marknadsföringen vidareutvecklas utifrån en tydlig strategi och med syfte att skapa en starkare samordning. Styrdokument som marknadsföringsplan uppdateras. Arbetet med att ta fram en högskolegemensam kommunikationsstrategi har inletts inom avdelningen för Kommunikation och Samverkan. I början av hösten genomfördes en workshop kring kommunikationsstrategi med alla chefer. En referensgrupp har sedan bildats som stöd för arbetet. Den kommunikationsstrategiska planeringen sker i dialog med högskolans ledning. Arbetet med att ta fram en högskolegemensam marknadsplan för att samordna marknadsaktiviteter har också påbörjats. 9

11 Samverkan Uppdragsutbildningen stöds genom marknadsföring i nära kontakt med företrädare för regionen (noder m. fl.) och respektive institutioner. Alumnverksamhet etableras och utvecklas. Den arbetslivsintregrerade utbildningen (NU! och projektbaserad utbildning) fortsätter byggas ut. Uppdraget att samordna aktiviteter för uppdragsutbildningen utförs i huvudsak inom FÖRSTprojektet (FÖRstärkt Samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad Tillväxt). En inventering av institutionernas samverkansaktiviteter har genomförts. Funktionen som alumnkoordinator (25%) har efter ett utvecklingsprojekt under 2007 etablerats under året. Antalet alumner i systemet har successivt ökat under året. För 2009 är planen att fortsätta verksamheten i samma omfattning. Vidareutvecklingen av arbetslivsintegrerad utbildning har bland annat resulterat i det nya Personal- och Arbetslivsprogrammet. Inom FÖRST-projektet utreds Högskolans möjligheter att starta Coop-utbildningar. 10

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed. 1(3) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-2727 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Arbetsmiljö Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Per Andersson Beslutsdatum: 2013-06-20

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet socialt illit trygghet uppskattning närvaro god fysisk arbetsmiljö tydligt ledarskap flexibilitet inflytande humor respekt tid variation KARLSTADS UNIVERSITET ARBETSMILJÖPOLICY frihet uppmärksamma kommunikation

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Region Halland

Likabehandlingsplan för Region Halland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-12-17 RS130059 Regionkontoret Suzanna Klang, personalstrateg HR-utvecklingsavdelningen 035-13 49 06 Regionstyrelsen Likabehandlingsplan för Region Halland 2013

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer