Nationell marknadskontrollplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell marknadskontrollplan"

Transkript

1 Nationell marknadskontrollplan 2014 Fastställd av Marknadskontrollrådet den 22 november 2013

2 Innehåll 1 Inledning Allmänt om marknadskontroll Årets nationella marknadskontrollplan Den svenska organisationen för marknadskontroll Allmänt Marknadskontrollrådet Aktiviteter Organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte Stödja myndigheter som utövar marknadskontroll Information och kontakter... 7 Bilaga Marknadskontrollmyndigheterna och deras ansvarsområden

3 1 Inledning 1.1. Allmänt om marknadskontroll Marknadskontroll ska säkerställa ett tillfredsställande skydd för konsumenter, folkhälsa, miljö eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intressen samt motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet vidtar åtgärder för att säkerställa att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är kontrollerade och märkta på föreskrivet sätt. Myndigheten ska ingripa mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. Ingripanden som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden eller återkallande av produkter från slutanvändare. Marknadskontroll sker dels i form av planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller som reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder. Marknadskontroll omfattar inte förhandskontroll eller kontroll av produkter i bruk Årets nationella marknadskontrollplan Varje medlemsstat i EU ska upprätta nationella marknadskontrollplaner. I Sverige har Marknadskontrollrådet givits denna uppgift genom förordning 2005:893 om marknadskontroll av varor. Den nationella planen kompletteras av sektorsspecifika marknadskontrollplaner som utarbetas av varje marknadskontrollmyndighet. Årets nationella plan fokuserar på myndighetsgemensamma åtgärder som ska effektivisera och i större utsträckning synliggöra den svenska marknadskontrollen och Marknadskontrollrådet. 2. Den svenska organisationen för marknadskontroll 2.1. Allmänt Den svenska marknadskontrollen bedrivs av ett 20-tal statliga myndigheter och 290 kommuner. De statliga myndigheterna är i flertalet fall även föreskrivande myndigheter för de produkter eller produktegenskaper de har marknadskontrollansvar för. Regeringen har i en svensk marknadskontrollförordning (2005:893) särskilt pekat ut 15 statliga myndigheter som ansvariga för marknadskontroll. Myndigheterna, samt deras ansvarsområden, finns förtecknade i bilagan. Dessa myndigheter hör till nio olika departement. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, har ett övergripande samordningsansvar för den svenska marknadskontrollen. I detta ansvar ingår att vara ordförande och inneha sekretariatet för Marknadskontrollrådet, ett organ som består av de 15 marknadskontrollmyndigheterna ovan samt Tullverket och Kommerskollegium. I uppdraget ingår också att vara svensk representant i Europeiska kommissionens expertarbetsgrupper för 3

4 marknadskontrollfrågor, såsom IMP-MSG (Internal Market for Products-Market Surveillance Group) och IMP-ICSMS Internal Market for Products-Information and Communication System for Market Surveillance). Swedac är nationell administratör för ICSMS. Kommerskollegium är kontaktpunkt i enlighet med förordning 2009:52 om informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter, som kompletterar EU-förordning 764/2008. Konsumentverket har ett generellt ansvar för produktsäkerhetslagen (2004:451), som tillsammans med produktsäkerhetsförordningen (2004:469) genomför EU-direktivet om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG). Konsumentverket är även kontaktpunkt för Rapex och har ett samordningsansvar gentemot andra marknadskontrollmyndigheter som tillhör Rapexnätverket. Swedac och Konsumentverket deltar i Prosafes (Product Safety Enforcement Forum of Europe) generalförsamling. Tullverket och Swedac deltar i Europeiska kommissionens arbetsgrupp om samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter. Swedac och Kommerskollegium deltar i FN:s arbetsgrupp för marknadskontrollfrågor (UNECE-MARS) Marknadskontrollrådet Marknadskontrollrådets uppgifter enligt den svenska marknadskontrollförordningen är att - fungera som nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll - stödja myndigheter som utövar marknadskontroll - organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte - utarbeta en handlingsplan för marknadskontroll som årligen ska följas upp och redovisas för regeringen - ansvara för att information om marknadskontroll fungerar väl - underlätta allmänhetens och näringslivets kontakter med berörda myndigheter Marknadskontrollrådet har antagit sin egen arbetsordning. Enligt denna ska rådet ha ordinarie sammanträden minst fyra gånger per år. Mycket fokus läggs på informationsutbyte, lagstiftningsarbete, tolkningar och metodutveckling. Under 2014 kommer, i likhet med 2013, en stor del av arbetet att härröra sig till Kommissionens förslag till nya EU-förordningar om marknadskontroll (KOM(2013)75 slutlig) och produktsäkerhet (KOM(2013)78 slutlig) samt flerårig handlingsplan för marknadskontroll (KOM(2013)76 slutlig). Rådets arbetssätt inbegriper, förutom ordinarie sammanträden, löpande kontakter och arbete, ibland genom arbetsgrupper som utreder och föreslår riktlinjer för och lösningar till gemensamma frågor och problem. Flertalet arbetsgrupper är av temporär karaktär. En arbetsgrupp under Marknadskontrollrådet, Forum för tullrelaterade frågor, är dock ständig. Representanter från regeringskansliets samordnande departement i marknadskontrollfrågor, Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet, deltar vid varje ordinarie möte med Marknadskontrollrådet. Representanter från näringslivs- och konsumentorganisationer deltar vid vartannat ordinarie möte. 4

5 3. Aktiviteter 3.1. Organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte En förutsättning för en effektiv marknadskontroll är att myndigheter bereds möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter. Stommen i Marknadskontrollrådets arbete är ordinarie sammanträdestillfällen. Vid sådana rådsmöten delges information av allmänt intresse såsom lagstiftningsarbete på nationell och EU-nivå. Olika tolknings- och genomförandefrågor diskuteras också. - Marknadskontrollrådet ska ha ordinarie sammanträde vid minst fyra tillfällen En nära och regelbunden dialog mellan myndigheter och näringslivs- och konsumentorganisationer är en betydelsefull del i myndigheternas marknadskontroll. - Marknadskontrollrådet ska inbjuda representanter från näringslivs- och konsumentorganisationer till två av rådets ordinarie möten Ur ett marknadskontrollperspektiv är det mest effektivt om man kan stoppa produkter som inte uppfyller lagstiftningens krav redan vid EU:s yttre gräns, det vill säga innan de släpps ut på marknaden. För att öka effektiviteten i marknadskontrollen är det viktigt att samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheterna utvecklas så att det på sikt utgör en naturlig del i det nationella marknadskontrollarbetet. Marknadskontrollrådets forum för tullrelaterade frågor är ur det perspektivet en viktig beståndsdel i utvecklingen av en effektiv marknadskontroll i Sverige. - Marknadskontrollrådet ska anordna två möten i Forum för tullrelaterade frågor De senaste åren har det genomförts årliga utvärderingar av Marknadskontrollrådets uppgifter, arbetssätt, sammansättning m.m., vilket givit gott underlag till kontinuerlig förbättring för att nå de övergripande målsättningarna. Som grund för denna utvärdering ligger en enkät som skickats till alla deltagande myndigheter i Marknadskontrollrådet, representanter från näringslivs- och konsumentorganisationer och regeringskansliet. Dessa årliga utvärderingar bör därför fortsätta. - Marknadskontrollrådet ska genomföra en utvärdering av dess uppgifter, arbetssätt, sammansättning m.m Stödja myndigheter som utövar marknadskontroll Myndigheter har olika erfarenheter och uppfattningar om hur marknadskontroll kan, skall och bör bedrivas. De ska förhålla sig till flera olika regelverk, som inte sällan är överlappande och ibland finns även osäkerhet om tillämplig lagstiftning. Regeringens styrning av myndigheternas marknadskontroll är i många fall otydlig. Marknadskontrollrådet har därför en viktig uppgift att stödja varandra för att kunna tolka och tillämpa lagstiftningen och finna bästa praxis för samarbete. Marknadskontrollmyndigheter kan samarbeta på olika sätt. Ett sätt är att genom tillfälliga arbetsgrupper utreda specifika frågeställningar där överväganden, slutsatser och förslag sedan 5

6 presenteras för hela Marknadskontrollrådet och följs upp på lämpligt sätt, vanligen i form av riktlinjer som sedan antas av rådet. Eftersom det är omöjligt att kontrollera alla produkter som släpps ut på marknaden är det nödvändigt att hitta bra metoder för att kunna prioritera vilka produkter som myndigheterna ska kontrollera. I rådets riktlinjer för upprättande och uppföljning av marknadskontrollplaner finns ett avsnitt om principer för urval av produkter att kontrollera. Vid sidan av olika former av omvärldsbevakning ska analyser av marknadsstrukturer (produkter, aktörer, marknader, handelsflöden m.m.) genomföras. Marknadskontrollrådet har sett ett behov av att skaffa sig fördjupad kunskap om metodik för marknadsanalys och tillsatte i slutet av 2013 en arbetsgrupp som ska titta närmare på denna fråga. - Marknadskontrollrådet ska utarbeta riktlinjer för marknadsanalys För att kunna ge en samlad och rättvisande bild av svensk marknadskontroll och möjliggöra internationella jämförelser samt jämförelser över tid är det nödvändigt att myndigheternas resultatredovisning, baserad på indikatorer och utvärderingsmetodik, är så enhetlig som möjligt. I slutet av 2013 tillsattes en arbetsgrupp för att dels titta närmare på hur resultaten av myndigheternas marknadskontrollaktiviteter redovisas idag, dels komma med förslag på förbättringar. - Marknadskontrollrådet ska utarbeta riktlinjer för resultatredovisning Fri rörlighet av varor på den inre marknaden är en av grundpelarna i EU. För att kunna säkerställa rättvis konkurrens och ett gott konsumentskydd är europeiskt samarbete i marknadskontrollfrågor en förutsättning. 20 åtgärder för säkrare och bättre produkter i Europa: en flerårig handlingsplan för produktkontrollen i EU (KOM(2013) 76 slutlig) lades fram av Europeiska kommissionen som en del i paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll som även innehåller ett förslag till förordning om marknadskontroll (KOM(2013) 75 slutlig) och ett förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet (KOM(2013) 78 slutlig). Förordningsförslagen har varit föremål för förhandling i rådet och parlamentet under 2013 och handlingsplanen diskuteras fortlöpande i Kommissionens expertgrupper IMP-MSG (Internal Market for Products Market Surveillance Group) och GPSD-kommittén (allmänna produktsäkerhetsdirektivet). Genomförandet av handlingsplanen har redan inletts och kommer att fortsätta under Marknadskontrollrådet ska bidra till genomförandet av EU:s fleråriga handlingsplan för marknadskontroll De flesta myndigheter deltar i administrativa samarbetsgrupper på EU-nivå där frågor om tolkning och genomförande av olika produkträttsakter diskuteras. Det är inte sällan frågor av horisontellt intresse lyfts upp och dessa bör komma till hela Marknadskontrollrådets kännedom. Varje myndighet åtar sig att skicka dagordningar och minnesanteckningar från sådana möten till sekretariatet, som i samråd med varje enskild myndighet identifierar frågor som bör föras upp till diskussion vid möten i Marknadskontrollrådet. - Marknadskontrollrådets myndigheter ska informera om arbetet i administrativa samarbetsgrupper Både det nationella och det internationella samarbetet kräver väl fungerande IT-lösningar. 6

7 Swedac finansierar sedan 2008 ett webbaserat system som fungerar som Marknadskontrollrådets interna system för informationsutbyte och dokumenthantering. Systemet och den tekniska supporten ligger på extern leverantör. Systemet uppfattas inte som optimalt av myndigheterna och är dessutom kostsamt. Swedac ska därför i samråd med övriga myndigheter i Marknadskontrollrådet se över olika alternativ för ett internt informationsutbytes- och dokumenthanteringssystem. - Marknadskontrollrådet ska se över olika tekniska lösningar för sitt interna informationsutbyte Alla marknadskontrollmyndigheter är enligt EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll skyldiga att föra in information om produkter i ICSMS (International Communication System for Market Surveillance). Swedac, som är nationell administratör av ICSMS, ska anordna utbildningar och alla myndigheter ska säkerställa att man internt har den kunskap som krävs för att använda systemet. Det har också identifierats ett behov av att utreda fördelar och nackdelar med ett nationellt gränssnitt gentemot ICSMS. Detta ska genomföras inom ramen för en tillfällig arbetsgrupp. - Marknadskontrollrådets myndigheter ska genomföra och delta i utbildningar om ICSMS - Marknadskontrollrådet ska utreda fördelar och nackdelar med ett nationellt gränssnitt gentemot ICSMS Information och kontakter För att marknadskontrollmyndigheterna ska få bästa möjliga förutsättningar för att utföra sina uppgifter är det viktigt att uppdragsgivarna är väl insatta i verksamheten. Marknadskontrollrådet har identifierat ett behov av att anordna ett särskilt möte för myndighetshandläggare och andra berörda tjänstemän på regeringskansliet respektive ett för riksdagsledamöter och utskottskanslier för att berätta om myndigheternas marknadskontrollarbete och diskutera aktuella frågor. - Marknadskontrollrådet ska anordna ett särskilt möte för tjänstemän på regeringskansliet - Marknadskontrollrådet ska anordna ett särskilt möte för riksdagsledamöter och utskottskanslier En god dialog mellan myndigheter och näringslivet underlättar en gemensam målsättning om säkra produkter och rättvis konkurrens. Alla marknadskontrollmyndigheter bör ha löpande kontakter med berörda branschorganisationer. Därutöver finns ett behov av insatser på ett mer övergripande plan vad avser produktlagstiftning, ekonomiska aktörers skyldigheter och myndigheternas roll anordnade Marknadskontrollrådet tillsammans med Svensk handel och Teknikföretagen heldagsseminariet Din produkt, ditt ansvar som riktade sig till tillverkare, importörer och återförsäljare. Seminariet blev snabbt fullbokat och mycket uppskattat. Därför har Marknadskontrollrådet beslutat att genomföra denna typ av seminarier på en regelbunden basis. Marknadskontrollrådet kommer under 2014 att tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda ett seminarium som ska hållas Marknadskontrollrådet ska förbereda ett seminarium om produktregelverk

8 Framträdanden i Almedalen kan få stor medial uppmärksamhet, vilket kan vara gynnsamt för att nå fram med budskap. Det finns även ett behov av att sammanföra myndighetschefer för att diskutera strategiska marknadskontrollfrågor. Anordnandet av ett seminarium på Almedalsveckan skulle både kunna nå en större publik och möjliggöra deltagande av chefer på respektive myndighet som ingår i Marknadskontrollrådet. - Marknadskontrollrådet ska anordna ett marknadskontrollseminarium i Almedalen Den allra mesta informationen söks idag på webben. Det är därför viktigt att se till att bra och aktuell information finns på Marknadskontrollrådets gemensamma webbplats, Denna behöver ett designmässigt lyft men även innehållet bör omarbetas. Framför allt måste webbplatsen bli mer levande med fler nyheter och artiklar som media och andra intressenter kan prenumerera på. Detta kräver ett större engagemang bland alla myndigheter än vad som är fallet idag. - Marknadskontrollrådet ska vidareutveckla - Marknadskontrollrådet ska utarbeta riktlinjer för publicering av information på (vad, när och hur) 8

9 Bilaga Marknadskontrollmyndigheterna och deras ansvarsområden Arbetsmiljöverket Boverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten Kemikalieinspektionen Konsumentverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket Post- och telestyrelsen Myndigheten för radio och tv Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Socialstyrelsen Skatteverket Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Transportstyrelsen Utrustning för explosionsfarlig miljö (ATEX), enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, maskiner, personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk, arbetsställningar, -stegar och bockar, gruvhissar, skyddsräcken Byggprodukter, delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar för persontransport, hissar och säkerhetskomponenter till sådana, vissa värmepannor Elektrisk säkerhet i explosionsfarlig miljö, elektrisk utrustning inom vissa spänningsgränser, elektromagnetisk kompatibilitet Energirelaterade produkter Kemiska produkter (inklusive biocidprodukter och växtskyddsmedel) och biotekniska organismer; övriga varor (med vissa undantag) när det gäller kemiska egenskaper (Reach, RoHS, leksakslagen m.m.) leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk, farliga livsmedelsimitationer, konsumentprodukter och tjänster under det allmänna produktsäkerhetsdirektivet (2001/95/EG) Kosmetiska produkter, hygienprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), batterier Radio- och teleterminalutrustning Utrustning för tv-apparater Transportabla tryckbärande anordningar, explosiva varor för civilt bruk, fyrverkeriartiklar, gasapparater, gasslangar, krockkuddar, nödraketer för landbruk, viss apparatur för behållare för förvaring av brandfarlig vätska, öppna cisterner för brandfarlig vätska Egentillverkade medicintekniska produkter inom sjukvården Kassaregister Färdigförpackningar, mätinstrument, ädelmetallarbeten Cyklar, motorfordon samt tillbehör, reservdelar och drivmedel till dessa, fritidsbåtar, marin utrustning, järnvägssystem 9

10 10

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation..................................... 3 GD har ordet..................................... 4 Verksamhetens kostnader........................... 5 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer

Vad är CE-märkning? Introduktion

Vad är CE-märkning? Introduktion Introduktion Många produkter som säljas inom EU bär CE-märket. Användning av CE-tecknet blev först obligatorisk 1990, men det tog inte mindre än 3 år innan det fick sin nuvarande form. De två bokstäverna

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Återrapportering av satsningen inom ramen för de 33 miljonerna 2009.

Återrapportering av satsningen inom ramen för de 33 miljonerna 2009. 2010-02-16 AKK 2010/100174 1 (11) Enheten för kommunikation Matts Rydin, 08-730 93 55 matts.rydin@av.se Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 203 33 Stockholm Återrapportering av satsningen inom

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer