UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013 Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 KARIN BOYE-BIBLIOTEKET Biblioteket inrättades 2003/2004 som ett resultat av överenskommelsen inom dåvarande projektgruppen för kvarteret Kemikum. De till kvarteret inflyttande institutionerna skulle avstå sina institutionsbibliotek till förmån för ett nytt gemensamt bibliotek inom det nya campusområdet Engelska parken. Sedan 1998 fanns redan de språkvetenskapliga institutionerna i området, med dess bibliotek Språkbiblioteket. Språkbiblioteket kom att slås samman med de 14 samlingarna från tillkommande institutioner d v s de historisk-filosofiska institutionerna, Teologiska institutionen samt Sociologiska institutionen. Den senare fanns sedan tidigare i kvarteret. Inom Uppsala universitet finns det således två bibliotek som tillsammans har att svara för forskarnas och studenternas informationsförsörjning beträffande historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, teologiska samt sociologiska ämnesområdena, nämligen Carolinabiblioteket och Karin Boyebiblioteket. Beträffande institutioner/ämnen, se Bilaga 1. PERSONAL Bibliotekarier: Agneta Munkhammar, Anna Ingemarsson, Anna Leclér, Anne Odenbring (kontaktbibliotekarie), Eva Rönnerdal, Gunilla Hellberg (pension 31 augusti), Helen Norlin, Katarina Franzén Munkhammar (kontaktbibliotekarie), Kerstin Mickelsson (enhetschef), Lena Hallbäck, Marika Wikner Markendahl (kontaktbibliotekarie), Mia Carlberg (kontaktbibliotekarie), Susanna Fahlström (kontaktbibliotekarie), Ulla-Maj Eriksson. Biblioteksassistenter: Björn Samuelsson, Magdalene Hedin, Mats Persson, Nicklas Högås (delar av året). Både när det gäller mediaförvärv, användarundervisning och tjänstgöring i Carolinabibliotekets och Karin Boye-bibliotekets informationsdisk är personalsamarbete rutin sedan det senare bibliotekets tillkomst LOKAL, SAMLINGAR OCH LÅNEVERKSAMHET Det fysiska bilioteket Karin Boye-biblioteket är den näst största enheten, efter Carolinabiblioteket, inom Uppsala universitetsbibliotek. Lokalytan är sammanlagt ca 3000 kvm och antalet hyllmeter ca Samlingarn torde bestå av ca en halv miljon volymer. Större delen av lokalytan fylls av böcker och tidskrifter. Enligt överenskommelse i samband med utredningen om biblioteket 2001 och framåt planerades det inte för att huvuddelen av studenternas arbetsplatser skulle vara lokaliserade till bibliotekslokalen. I stället inrättades det platser för studenterna inom hela Engelska parken, bl a i det så kallade stråket utanför bibliotekslokalen. Man tog även hänsyn till att det fanns ett stort antal platser i Carolina Rediviva. 1

2 Enligt starka önskemål från institutionsrepresentanter/projektgruppen skulle de 14 samlingarna inte splittras, utan vara sammanhålla i biblioteket. Det är det som är anledningen till att biblioteket rymmer många samlingar med delvis egna uppställningsordningar, en ordning som ibland upplevs som rörig och svåröverskådlig. Nyförvärven av monografier fr o m 2004 är dock uppställda enligt SAB-systemet, tills Dewey-uppställningen tar över. Övrigt om samlingarna. Den del av bibliotekets samlingar som härrör från tiden före 2004 har således flyttats från institutionerna. Katalogposter och märkningar av böckerna har rester från tiden före det gemensamma biblioteket. Arbetet med att revidera katalogposterna har pågått sedan 2004, egentligen redan tidigare då vissa insatser gjordes på några av institutionerna. Man kan säga att utredningar av alla tidskriftssviter och uppdatering i katalogen och i tidskriftslistan har pågått ända tills Gunilla Hellberg avgick med pension under När det gäller monografisamlingarna återstår mycket att göra, ett arbete som görs löpande i samband med lån och återlämningar, men också som genomgång av särskilda avdelningar. Agneta Munkhammars genomgång av den s k realian i ett av magasinen genomfördes som ett sammanhållet projekt. Det blev klart under Arbetet genomfördes i samarbete med institutionsföreträdare för att säkerställa att det fanns gemensam syn beträffande eventuella gallringar. Enligt uppdraget från bibliotekets tillkomst skulle litteratur som inte behålls erbjudas respektive institution. I det sammanhanget utsorterades en mängd dubblettlitteratur om samiska förhållanden. Dessa volymer har erbjudits biblioteket på Ajtte i Jokkmokk. Det finns ca 1300 hyllmeter skönlitteratur, som i de flesta fall kom från språkinstitutionerna. Det mesta är på utländska språk. Agnetas fortsatta projekt är att, i samarbete med institutionspersonal, gå igenom och se vad som kan erbjudas institutionerna. Det påbörjades under Ett liknande arbete genomfördes under våren 2012 beträffande den arkeologiska samlingen med placering i magasinet. Anne Odenbring och Magdalene Hedin rensade ut dubbletter mm, även då i samarbete med institutionen. Samtliga genomgångar av samlingar innebär uppdatering av katalogposterna för att tydliggöra var litteraturen slutligen är placerad. Lånestatistik: Utlån Lokal lån Fjärrutlån Fjärrinlånen handläggs till största delen av personal inom Carolinabiblioteket, ett samarbete som initierades redan vid Karin Boye-bibliotekets tillkomst. Summan av de lokala utlånen är ungefär den samma som Carolinabibliotekets. Det är ju inte möjligt att få klarhet beträffande storleken på utlånet från de egna samlingarna. Forskare inom Engelska parken beställer litteratur från Carolina för avhämtning i Karin Boye-biblioteket. Detta sammantaget med utlån av kurslitteratur höjer förstås utlåningssiffrorna. Sammafattningsvis kan man säga att en omfattande låneverksamhet och öppna hyllor medför stort kringarbete i form av bokuppsättning, framtagning (fjärrutlån), närlånehantering (internpost), hyllstädning, kravhantering, fakturahantering samt utredning av s k trassel. 2

3 ANVÄNDARUNDERVISNING Utvecklingsområden under 2012, samarbete inom hela UUB. Den som leder samordningsgruppen för användarundervisning är Mia Carlberg, som i övrigt har sin arbetsplats på Karin Boye-biblioteket. Statistik det har varit problem med att redovisa den under året p.g.a. instabil gammal kalender och även osäker ny resurs. Källkritik det har inlett diskussioner om hur detta skall hanteras i undervisningen. En del ledde fram till referensmaterial om Att skriva uppsats det har sammanställt en referenshylla med allmänt material inför uppsatsarbetet på Karin Boye-biblioteket och det övervägs även på Carolina. Referenshantering under året har det erbjudits öppna introduktioner till Zotero både på Carolinaoch Karin Boye-biblioteket (sammanlagt 18 tillfällen) och information om referenshantering, speciellt Zotero, i den undervisning som ges. Ökad användning av Studentportalen flera av bibliotekarierna har konton och kan vara mer delaktiga i de uppgifter som studenterna har tillgång till på Studentportalen. Det betyder både att göra tester som är kopplade till vår undervisning, få allmän information och att ta emot anmälningar via portalen. Det finns ännu ingen säker statistik. En bedömning är att det är stabilt och möjligen någon ökning genom att biblioteket deltog i Socionomprogrammet under hösten. (2010: 1640 deltagare och 268 timmar). Övrigt inom Användarundervisning är: KrUUt sammanfattning i en remiss av undervisning samt presentation. Samrådsgruppen för biblioteksundervisning två personer vid Karin Boye-biblioteket deltar i ett arbete som syftar till ökad samverkan och systematisering av den undervisning som ges. (Inom Hum/Sam.) Kritiska vänner två personer vid Karin Boye-biblioteket har deltagit i arbetet. SAMRÅDSGRUPP FÖR BIBLIOTEKSUNDERVISNING Redan i november 2011 beslutade Margaretha Fahlgren (vicerektor) och dåvarande överbibliotekarien Ulf Göranson att en samrådsgrupp skulle bildas. Syftet var att förbättra samverkan mellan universitetsbiblioteket och institutionerna gällande användarundervisning. Av olika anledningar bildades gruppen först sommaren 2012 och arbetet inleddes genom två sammanträden hösten 2012, 24/10 och 14/12. Från Karin Boye-biblioteket deltar Mia Carlberg och Katarina Franzén Munkhammar. Det fortsatta arbetet rapporteras i VB STÖD TILL STUDENTER MED LÄSHANDIKAPP Hjälpen till läshandikappade har förändrats en del under de senaste åren eftersom studenterna nu kan ladda ner talböcker själva från TPB (MTM från 1 januari 2013). Möjligheten för studenterna att ladda ner startade 2009 och sedan dess har det varit allt fler som har valt egen nedladdning. Detta har gjort att arbetet inom biblioteket har förändrats. Tidigare brändes böcker på CD-skivor utifrån uppgifter på kurslistorna. Idag sker nedladdningen av studenterna själva och bibliotekarierna utgör stöd genom att vara studenternas kontaktpersoner. Vissa studenter vill ändå ha fortsatt hjälp med talböcker och 2012 gjordes 93 nedladdningar i Karin Boye-biblioteket. Motsvarande siffra för 2007 var 358 stycken. Biblioteket föreslår också 3

4 nyinläsningar av talböcker till TPB. Antalet låntagare varierar något men har på sikt ökat. Under 2012 hade Karin Boye-biblioteket 52 studenter som behövde hjälp med talböcker. Kortfattat innebär detta att biblioteket idag bränner färre talböcker på CD-skiva men att kontakterna med låntagarna har utökats främst via besök och e-post. Karin Boye-bibliotekets statistik för 2012: Nedladdningar: 93 Studenter: 52 Nyinläsningar: 25 HUMANIORADAGARNA MARS 2012 Organisationen Humanistiskt Initiativ inom Uppsala universitet arrangerade 2012 års upplaga av Humanioradagarna, den andra i ordningen. Syftet var att ordna kontakt- och branschdagar för alla humaniorastudenter vid universitetet. Liksom 2011 inbjöds biblioteket att delta. Mia Carlberg och Christina Swedberg planerade och genomförde deltagandet. De bemannade, tillsammans med Lisa Jonsson och Sara Langvik, en informationsplats inom området och fanns till förfogande för att svara på frågor beträffande utbildning till bibliotekarie samt arbete på bibliotek. Deltagandet var kostnadsfritt, men man erbjöds att sponsra Humanioradagarnas utvalda projekt. UUB valde att sponsra projekten Religiös mystik och Aktiv studentmedverkan med sammanlagt 1000 kronor. KURSLITTERATUR All kurslitteratur för humaniora, teologi samt sociologi köps av personal inom Karin Boye-biblioteket. Enligt beslut 2004 av dåvarande Biblioteksnämnd A köps vanligtvis tre exemplar (2 för hemlån och 1 referensexemplar) av kurslitteratur på A- och B-nivå. På högre nivå skall biblioteket se till att det finns ett exemplar. De två hemlåneexemplaren placeras på Karin Boye-biblioteket och referensexemplaret på Carolina. Vid samma tid utreddes frågetecknen kring låneregler. Resultatet blev att låneexemplaren lånas ut 7 dagar, med öppen lånetid. Längst 30 dagar. Kurslitteraturhanteringen är tidskrävande p g a bibliotekets stora ansvarsområde beträffande antalet ämnen, såsom genomgångar av kurslistorna inför varje termin, inköp, katalogisering samt övrig hantering i samband med lån. Flera avdelningar av kurslitteratursamlingen har varit i behov av gallring, d v s borttagande av litteratur som inte längre finns på någon kurslista. Det har prövats flera metoder för att utröna vilken som är den lindrigaste när det gäller arbetsinsatser. Agneta Munkhammar har t ex använt metoden att samarbeta med nyckelpersoner inom flera institutioner. Den teologiska kursboksavdelningen hade inte gallrats sedan den kom till Karin Boye-biblioteket. Det var nödvändigt att det blev gjort inför en planerad omflyttning av kurslitteraturen. Nicklas Högås, Ulla-Maj Eriksson och Anna Ingemarsson hittade ett sätt att, med hjälp av kurslitteraturbasen i Selma, sortera ut de exemplar som inte längre finns på kurslistorna. Det var möjligt genom att Teologiska institutionen hade börjat registrera sin kurslitteratur i Selma mera regelbundet. Sammanlagt 1383 volymer utsorterades, varav en del införlivades i teologisamlingen eller utrangerades och såldes till studenter. 4

5 UTBILDNINGSDATABASEN SELMA En av bibliotekets kollegor, Anna Leclér, är sedan flera år support- och kontaktperson för kurslitteraturdelen i Selma. Hon ingår i förvaltningens referensgrupp som representant för biblioteket, undervisar institutionernas personal samt ger support rörande kurslitteraturlistorna i systemet. För några år sedan gjordes ett omfattande arbete med en ny version av kurslitteraturdelen enligt bibliotekets och andra användares önskemål. Under 2012 tillkom en mycket viktig funktion som tydligare visar vilken litteratur som är nytillkommen på listorna, vilket underlättat bibliotekets arbete med kurslitteraturen väsentligt. Dawson to LIBRIS Karin Boye-biblioteket har inlett ett försök med att använda funktionen Dawson2Libris i samband med beställning av böcker från Dawson importeras en bibliografisk post via Dawson till Libris katalogiseringsklient. Det planerades för test av funktionen endast för förvärv inom språkvetenskap, men det visade sig att funktionen inte kan användas bara för enstaka exemplar som beställs på ett visst konto i Dawson utan i så fall gäller hela kontot. Efter en del inledande trassel med poster som dubblerades eller skrevs över skapades därför ett särskilt konto för just detta ändamål. Inom detta konto fortsätter nu försöket med inköp enligt denna metod tills vidare. Anna Leclér och Susanna Fahlström hade uppdraget att inleda testet. KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSMODELL - PILOT 2012 / VERKSAMHETSUTVECKLING MED MÅL En del av Mål- och strategiarbetet (MoS) inom UUB under 2011 var frågan om kompetensförsörjning. Till grund för UUB:s kompetensförsörjningsmodell fanns material och modell utarbetad vid Uppsala universitet. Nämnda modell skulle testas som pilot inom Karin Boye-biblioteket under våren Modellen bestod av fem steg: 1. Verksamhetens uppdrag 2. Våra utmaningar 3. Konsekvenser i arbetet 4. Förutsättningar 5. Aktivitetsplan Under arbetets gång kom så småningom tyngdpunkten att ändras till verksamhetsplanering med mål. Det var snarare verksamhetsutveckling t ex beträffande samlingarna som var mera angeläget just då. För verksamhetsutvecklingsbehov, se bilaga 3. DEWEY Planering för att hitta en lämplig uppställningsordning enligt Dewey har pågått under Anne Odenbring och Anna Leclér har gjort ett grundarbete. Dock har det inte kommit fram till ett färdigt resultat då för lite tid inplanerades. Det finns en extra komplikation då biblioteket är indelat i ämnesvåningar enligt önskemål vid dess tillkomst. SAB kan som bekant inte översättas direkt till Dewey. 5

6 När det väl kommer att finnas en uppställningsordning 2013 återstår att finna utrymmet för nyuppställningen. Det krävs övergripande omflyttningar och magasinering. Man bör även överväga att omplacera de monografier som har förvärvats sedan 2004 från SAB-ordning till Dewey-ordning. Allt för att hålla nere antalet specifika uppställningar. MAGASINERING Ett magasineringsprojekt inleddes under Det startades som ett test i april 2012 med att magasinera början av avd. F. Helen Norlin utsågs till projektledare, Magdalene Hedin och Nicklas Högås deltog och deltar fortfarande i arbetet. I mitten av augusti var testet avslutat och arbetet fortsatte som ett projekt. Se bilaga 2 för organisation. Man kan säga att pilotprojektet Kompetensförsörjning som biblioteket hade ägnat sig åt tidigare ledde till att det blev naturligt med en projektorganisation. Under förberedelsearbetet kom man fram till att, åtminstone beträffande avd. F, monografier tryckta t o m 1969 skulle magasineras. För säkerhets skull bör man överväga om den gränsen är lämplig för övriga avdelningar. De magasinerade volymerna placeras i Tandemhallen enligt numerus currens-ordning, ämnesvis med två SAB-bokstäver. Något om bakgrunden. Redan när Karin Boye-biblioteket inrättades visst man att det inte skulle finnas särskilt mycket utrymme för accession. Biblioteksytan minskades under planeringens gång och tanken var att magasinering (eller gallring) skulle genomföras så småningom. Genom att Biblioteksnämnd A senare tog beslutet att de flesta nyförvärven skulle placeras på Karin Boyebiblioteket och inte på Carolina ökade förstås mängden böcker snabbare än vad som avsågs från början. När sedan det beslutades att UUB skulle övergå till uppställning enligt Dewey kom behovet av en tom yta för den nya ordningen. Inom Karin Boye-biblioteket fanns en idé om att teologisamlingen skulle överföras till Carolina, vilket hade skapat ledigt utrymme. Av olika anledningar kunde det inte genomföras, vilket ledde till att utrymme måste skapas på annat sätt. Därför startades magasineringsarbetet. Det är ett stort projekt. Hittills har det gått framåt genom att, förutom Helen Norlin, både Magdalene Hedin och Nicklas Högås har kunnat ägna betydande tid åt projektet. För organisation av magasineringsprojektet, se bilaga 2. UTVÄRDERING AV KONTAKTBIBLIOTEKARIEORGANISATIONEN Inom Karin Boye-biblioteket upplevs sedan länge ett behov av att se över dess interna arbetsformer och organisation, men även beträffande samarbetet med övriga enheter, främst Carolinabiblioteket. För att starta en översyn fattades före sommaren 2012 ett beslut om översyn av organisationen med kontaktbibliotekarier. Dessa uppdrag, fem till antalet, inrättades i samband med bibliotekets tillkomst 2003/2004 för att behålla kontakten mellan biblioteket och institutionerna. Flera av institutionsbiblioteken hade haft egna bibliotekarier, anställda av UUB eller av den egna institutionen. Helen Fricking, Personalavdelningen, vidtalades att leda arbetet. Hon intervjuade kontaktbibliotekarierna enskilt den 16 augusti. Vid ett senare tillfälle, den 5 november, genomfördes en workshop med övrig personal då samtliga fick möjlighet att reflektera över styrkor, svagheter och förbättringsförslag beträffande Karin Boye-bibliotekets organisation. Resultatet av de två aktiviteterna finns dokumenterat. 6

7 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING mm I UUB:s kompetensutvecklingskalender finns en gedigen sammanställning av vad som erbjöds under 2012 och deltagande personer. Man kan förstås inte vara helt säker på att samtliga har kommit ihåg att registrera sitt deltagande. Här några aktiviteter i urval: Libris inspirationsdagar i Stockholm, mars 2012 Kurs i Office 2010 Bok & Biblioteksmässan i Göteborg SALT:s kurs Publish or perish Kontaktbibliotekarierna deltog i programmet, 17 januari 2012 Kontaktbibliotekariernas träff med nya doktorander, 21 november 2012 Information om bibliotekets verksamhet inför ABM-studenternas examensarbeten TPB:s studiedag i Stockholm, 20 april 2012 KB:s Deweykurs i Stockholm, 7-11 maj 2012 Konferens om LibQual i Lund, 20 september 2012 Kurs i svenska ämnesord i Uppsala, 28 september 2012 Daisykonsortiets och TPB:s konferens Publicering och inkludering i Stockholm, november 2012 Plantskolan, planeringsarbete (fortsättning på MoS) Biblioteksservicegruppen, planeringsarbete (fortsättning på MoS) Ansvarsgrupp för Fråga biblioteket Arbetsmiljökonferens i Uppsala, 18 januari 2012 Produktwebben DiVA-granskning Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket, styrelsemedlemskap Användarundervisningssamordnare Stöd till studenter med läshandikapp Skyddsrond 28 februari 2012 Intendenturstyrelsen Föreläsning om Hot och våld Föreläsning/Workshop om bemötandefrågor 7

8 Bilaga 1 13 Historisk-filosofiska fakulteten 13.1 Institutionen för ABM 13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia 13.3 Filosofiska institutionen 13.4 Historiska institutionen 13.5 Institutionen för idé- och lärdomshistoria 13.6 Konstvetenskapliga institutionen 13.7 Institutionen för kulturantropologi och etnologi 13.8 Litteraturvetenskapliga institutionen 13.9 Institutionen för musikvetenskap Centrum för genusvetenskap Hugo Valentin-centrum 14 Språkvetenskapliga fakulteten 14.1 Engelska institutionen 14.2 Institutionen för lingvistik och filologi Arabiska, Arameiska/syriska, Assyriologi, Bysantinologi, Datorlingvistik, Grekiska, Hebreiska, Hindi, Indologi, Iranska språk, Jämförande indoeuropeisk språkforskning, Kinesiska, Kurdiska, Latin, Lingvistik, mellanösternstudier, persiska, Sanskrit, Semitiska språk, Språkteknologi, Swahili, Turksika språk, Uzbekiska, 14.3 Institutionen för moderna språk Albanska, Finsk-ugriska språk (Estniska, Finska, Samiska, Ungerska), Romanska språk ( Franska, Katalanska, Italienska, Spanska), Slaviska språk (Bulgariska, Polska, Ryska, Serbiska/Kroatiska/Bosniska/Slovenska), Tyska 14.4 Institutionen för nordiska språk Svenska, Danska, Norska, Isländska 14.5 Hugo Valentin-centrum 11 Teologiska fakulteten Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Bibelvetenskap Kyrko- och missionsstudier Tros- och livsåskådningsvetenskap Yrkesrelaterad religionsvetenskap Euroculture NOHA (Network on Humanitarian Assistance) 11.2 Centrum för forskning om religion och samhälle Sociologiska institutionen 8

9 Bilaga 2 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET september 2012 Karin Boye-biblioteket Kerstin M MAGASINERING Organisation BESTÄLLARE PROJEKTLEDARE KATALOGISERINGSANSVARIG STYRGRUPP PROJEKTGRUPP Kerstin M Helen N Anna L Kerstin (ordf) Anne O Katarina FM Marika WM Mia C Susanna F Helen N (projektledare) Anna L (katalogiseringsansvarig) Magdalene N Nicklas H Kontaktbibliotekarien + ämnesbibliotekarie/r beroende på ämne REFERENSGRUPP T ex forskare/lärare beroende på ämne 9

10 Bilaga 3 Projekt Karin Boye-biblioteket 2012/2013 Nuläge - problem/utmaningar Hyllutrymmet i de öppna hyllorna börjar ta slut Klassificering och uppställning enligt Dewey ska införas Samlingarna spretar svårt att hitta i biblioteket Bristande kunskaper om Deweysystemet Rutinbeskrivningar och ansvariga för vår informationsdisk saknas Mål Det finns utrymme för nyförvärv i de öppet tillgängliga hyllorna Nyförvärv ställs upp enligt Dewey Det är lättare att hitta i biblioteket All personal och våra brukare har tillräckliga kunskaper om Deweysystemet för att kunna använda det i sitt arbete Rutinbeskrivningar och ansvariga finns för vår informationsdisk Åtgärder Frigöra utrymme för nyförvärv (1) o Bl.a. magasinera Skapa schema för hylluppställning enligt Dewey (2) Göra ny plan för samlingarnas uppställning (3) o Utreda olika alternativ för uppställning Utbilda personalen i Deweysystemet (4) Utarbeta en kommunikationsplan (5) Utarbeta skriftliga rutinbeskrivningar och utse ansvariga för arbetet i vår informationsdisk (6) 10

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket inrättades 2001 genom en sammanslagning av Förvärvsavdelningen och Låneoch

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 ANTAL SIDOR 1(6) Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 Styrgruppen: ordförande: Catarina Ericson-Roos, Stockholms UB Anna-Karin Forsberg, KTH:s bibliotek Maria Hedenström, KB Gunilla Herdenberg, KB

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se Anställd När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken http://www.engelskaparken.uu.se Institutioner vid Engelska parken ABM Hus 3 plan 0 018-471 2292, 018-471 7976 Arkeologi och antik historia

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 Länge såg det ut som 2012 skulle bli året då beslut om nylokalisering av biblioteket, efter flera års diskussioner, skulle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13

Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13 Välkomna till användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13 Praktisk information Toaletter Om något händer Fika och lunch Mer information #DDKse15 Välkomna till Lidingö stad hälsans ö tio minuter från Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Projektkontrakt för projekt Dewey

Projektkontrakt för projekt Dewey Projektkontrakt för projekt Dewey 1 (10) Dokumenttyp Identitet Status Version Versionsdatum Projektdefinierande Dnr:214-795-2008 Fastställd 2.1 2010-02-15 Projektkontrakt för projekt Dewey Projektbeställare

Läs mer

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Kunden får en bokcheck med en unik kod. Koden knappas in på www.bokcheck.se Kunden väljer sin ljudbok från ett förbestämt sortiment. Det finns utförlig information

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet Alla åtta biblioteken blev LUB-bibliotek Verksamhetsåret 2005 I vissa bemärkelser är 2005 ett begynnelseår. Språk- och litteraturcentrums bibliotek

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Verksamhetsåret 2010 Retrokatalogisering och lån Under året genomfördes ett par retrokatalogiseringsprojekt. Inför inflyttningen i Zoofysiologen gås

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Libris på Götabiblioteken Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Librisprojektet på Göta apr-maj 2015 Utökning av katalogiseringstjänster Utbildningar Möten för katalogansvariga och skolor

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 Versioner och språk ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 2 Guider Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010 2010 Office 2007 Web Welcome Office 2007 2007 Office 2003 Office XP (2002) Office

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Directa och Diversa utveckling och delaktighet

Directa och Diversa utveckling och delaktighet Flerspråkig service inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet i Directas och Diversas perspektiv 1. Inledning Uppdraget kring flerspråkiga medarbetare fanns med redan i ursprungsidén bakom projekten Diversa

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning 1(7) Uppdragsbeskrivning Studentmedverkan i vårdens n Uppdragsbeskrivning till ansvariga samordnare/verksamhetsutvecklare på centrumnivå, kontaktpersoner på enhetsnivå samt VFU-kansliet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Friskbladet Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Nytt år nya möjligheter Nu har vi summerat år 2012 och känner oss väldigt glada över den positiva respons vi fått kring

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Program. Kurser inom. Grundnivå Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Orientalistikprogrammet Språkteknologiprogrammet Språkvetarprogrammet

Program. Kurser inom. Grundnivå Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Orientalistikprogrammet Språkteknologiprogrammet Språkvetarprogrammet Program Grundnivå Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Orientalistikprogrammet teknologiprogrammet vetarprogrammet Avancerad nivå Masterprogram i engelska Masterprogram i språk Masterprogram i språkteknologi

Läs mer

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Sara Edén, leg logoped Lena Åberg, leg logoped Talkliniken, Danderyds sjukhus AB 20 mars 2013 Introduktion Presentation Flerspråkighet Språkstörning

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer