UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013 Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 KARIN BOYE-BIBLIOTEKET Biblioteket inrättades 2003/2004 som ett resultat av överenskommelsen inom dåvarande projektgruppen för kvarteret Kemikum. De till kvarteret inflyttande institutionerna skulle avstå sina institutionsbibliotek till förmån för ett nytt gemensamt bibliotek inom det nya campusområdet Engelska parken. Sedan 1998 fanns redan de språkvetenskapliga institutionerna i området, med dess bibliotek Språkbiblioteket. Språkbiblioteket kom att slås samman med de 14 samlingarna från tillkommande institutioner d v s de historisk-filosofiska institutionerna, Teologiska institutionen samt Sociologiska institutionen. Den senare fanns sedan tidigare i kvarteret. Inom Uppsala universitet finns det således två bibliotek som tillsammans har att svara för forskarnas och studenternas informationsförsörjning beträffande historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, teologiska samt sociologiska ämnesområdena, nämligen Carolinabiblioteket och Karin Boyebiblioteket. Beträffande institutioner/ämnen, se Bilaga 1. PERSONAL Bibliotekarier: Agneta Munkhammar, Anna Ingemarsson, Anna Leclér, Anne Odenbring (kontaktbibliotekarie), Eva Rönnerdal, Gunilla Hellberg (pension 31 augusti), Helen Norlin, Katarina Franzén Munkhammar (kontaktbibliotekarie), Kerstin Mickelsson (enhetschef), Lena Hallbäck, Marika Wikner Markendahl (kontaktbibliotekarie), Mia Carlberg (kontaktbibliotekarie), Susanna Fahlström (kontaktbibliotekarie), Ulla-Maj Eriksson. Biblioteksassistenter: Björn Samuelsson, Magdalene Hedin, Mats Persson, Nicklas Högås (delar av året). Både när det gäller mediaförvärv, användarundervisning och tjänstgöring i Carolinabibliotekets och Karin Boye-bibliotekets informationsdisk är personalsamarbete rutin sedan det senare bibliotekets tillkomst LOKAL, SAMLINGAR OCH LÅNEVERKSAMHET Det fysiska bilioteket Karin Boye-biblioteket är den näst största enheten, efter Carolinabiblioteket, inom Uppsala universitetsbibliotek. Lokalytan är sammanlagt ca 3000 kvm och antalet hyllmeter ca Samlingarn torde bestå av ca en halv miljon volymer. Större delen av lokalytan fylls av böcker och tidskrifter. Enligt överenskommelse i samband med utredningen om biblioteket 2001 och framåt planerades det inte för att huvuddelen av studenternas arbetsplatser skulle vara lokaliserade till bibliotekslokalen. I stället inrättades det platser för studenterna inom hela Engelska parken, bl a i det så kallade stråket utanför bibliotekslokalen. Man tog även hänsyn till att det fanns ett stort antal platser i Carolina Rediviva. 1

2 Enligt starka önskemål från institutionsrepresentanter/projektgruppen skulle de 14 samlingarna inte splittras, utan vara sammanhålla i biblioteket. Det är det som är anledningen till att biblioteket rymmer många samlingar med delvis egna uppställningsordningar, en ordning som ibland upplevs som rörig och svåröverskådlig. Nyförvärven av monografier fr o m 2004 är dock uppställda enligt SAB-systemet, tills Dewey-uppställningen tar över. Övrigt om samlingarna. Den del av bibliotekets samlingar som härrör från tiden före 2004 har således flyttats från institutionerna. Katalogposter och märkningar av böckerna har rester från tiden före det gemensamma biblioteket. Arbetet med att revidera katalogposterna har pågått sedan 2004, egentligen redan tidigare då vissa insatser gjordes på några av institutionerna. Man kan säga att utredningar av alla tidskriftssviter och uppdatering i katalogen och i tidskriftslistan har pågått ända tills Gunilla Hellberg avgick med pension under När det gäller monografisamlingarna återstår mycket att göra, ett arbete som görs löpande i samband med lån och återlämningar, men också som genomgång av särskilda avdelningar. Agneta Munkhammars genomgång av den s k realian i ett av magasinen genomfördes som ett sammanhållet projekt. Det blev klart under Arbetet genomfördes i samarbete med institutionsföreträdare för att säkerställa att det fanns gemensam syn beträffande eventuella gallringar. Enligt uppdraget från bibliotekets tillkomst skulle litteratur som inte behålls erbjudas respektive institution. I det sammanhanget utsorterades en mängd dubblettlitteratur om samiska förhållanden. Dessa volymer har erbjudits biblioteket på Ajtte i Jokkmokk. Det finns ca 1300 hyllmeter skönlitteratur, som i de flesta fall kom från språkinstitutionerna. Det mesta är på utländska språk. Agnetas fortsatta projekt är att, i samarbete med institutionspersonal, gå igenom och se vad som kan erbjudas institutionerna. Det påbörjades under Ett liknande arbete genomfördes under våren 2012 beträffande den arkeologiska samlingen med placering i magasinet. Anne Odenbring och Magdalene Hedin rensade ut dubbletter mm, även då i samarbete med institutionen. Samtliga genomgångar av samlingar innebär uppdatering av katalogposterna för att tydliggöra var litteraturen slutligen är placerad. Lånestatistik: Utlån Lokal lån Fjärrutlån Fjärrinlånen handläggs till största delen av personal inom Carolinabiblioteket, ett samarbete som initierades redan vid Karin Boye-bibliotekets tillkomst. Summan av de lokala utlånen är ungefär den samma som Carolinabibliotekets. Det är ju inte möjligt att få klarhet beträffande storleken på utlånet från de egna samlingarna. Forskare inom Engelska parken beställer litteratur från Carolina för avhämtning i Karin Boye-biblioteket. Detta sammantaget med utlån av kurslitteratur höjer förstås utlåningssiffrorna. Sammafattningsvis kan man säga att en omfattande låneverksamhet och öppna hyllor medför stort kringarbete i form av bokuppsättning, framtagning (fjärrutlån), närlånehantering (internpost), hyllstädning, kravhantering, fakturahantering samt utredning av s k trassel. 2

3 ANVÄNDARUNDERVISNING Utvecklingsområden under 2012, samarbete inom hela UUB. Den som leder samordningsgruppen för användarundervisning är Mia Carlberg, som i övrigt har sin arbetsplats på Karin Boye-biblioteket. Statistik det har varit problem med att redovisa den under året p.g.a. instabil gammal kalender och även osäker ny resurs. Källkritik det har inlett diskussioner om hur detta skall hanteras i undervisningen. En del ledde fram till referensmaterial om Att skriva uppsats det har sammanställt en referenshylla med allmänt material inför uppsatsarbetet på Karin Boye-biblioteket och det övervägs även på Carolina. Referenshantering under året har det erbjudits öppna introduktioner till Zotero både på Carolinaoch Karin Boye-biblioteket (sammanlagt 18 tillfällen) och information om referenshantering, speciellt Zotero, i den undervisning som ges. Ökad användning av Studentportalen flera av bibliotekarierna har konton och kan vara mer delaktiga i de uppgifter som studenterna har tillgång till på Studentportalen. Det betyder både att göra tester som är kopplade till vår undervisning, få allmän information och att ta emot anmälningar via portalen. Det finns ännu ingen säker statistik. En bedömning är att det är stabilt och möjligen någon ökning genom att biblioteket deltog i Socionomprogrammet under hösten. (2010: 1640 deltagare och 268 timmar). Övrigt inom Användarundervisning är: KrUUt sammanfattning i en remiss av undervisning samt presentation. Samrådsgruppen för biblioteksundervisning två personer vid Karin Boye-biblioteket deltar i ett arbete som syftar till ökad samverkan och systematisering av den undervisning som ges. (Inom Hum/Sam.) Kritiska vänner två personer vid Karin Boye-biblioteket har deltagit i arbetet. SAMRÅDSGRUPP FÖR BIBLIOTEKSUNDERVISNING Redan i november 2011 beslutade Margaretha Fahlgren (vicerektor) och dåvarande överbibliotekarien Ulf Göranson att en samrådsgrupp skulle bildas. Syftet var att förbättra samverkan mellan universitetsbiblioteket och institutionerna gällande användarundervisning. Av olika anledningar bildades gruppen först sommaren 2012 och arbetet inleddes genom två sammanträden hösten 2012, 24/10 och 14/12. Från Karin Boye-biblioteket deltar Mia Carlberg och Katarina Franzén Munkhammar. Det fortsatta arbetet rapporteras i VB STÖD TILL STUDENTER MED LÄSHANDIKAPP Hjälpen till läshandikappade har förändrats en del under de senaste åren eftersom studenterna nu kan ladda ner talböcker själva från TPB (MTM från 1 januari 2013). Möjligheten för studenterna att ladda ner startade 2009 och sedan dess har det varit allt fler som har valt egen nedladdning. Detta har gjort att arbetet inom biblioteket har förändrats. Tidigare brändes böcker på CD-skivor utifrån uppgifter på kurslistorna. Idag sker nedladdningen av studenterna själva och bibliotekarierna utgör stöd genom att vara studenternas kontaktpersoner. Vissa studenter vill ändå ha fortsatt hjälp med talböcker och 2012 gjordes 93 nedladdningar i Karin Boye-biblioteket. Motsvarande siffra för 2007 var 358 stycken. Biblioteket föreslår också 3

4 nyinläsningar av talböcker till TPB. Antalet låntagare varierar något men har på sikt ökat. Under 2012 hade Karin Boye-biblioteket 52 studenter som behövde hjälp med talböcker. Kortfattat innebär detta att biblioteket idag bränner färre talböcker på CD-skiva men att kontakterna med låntagarna har utökats främst via besök och e-post. Karin Boye-bibliotekets statistik för 2012: Nedladdningar: 93 Studenter: 52 Nyinläsningar: 25 HUMANIORADAGARNA MARS 2012 Organisationen Humanistiskt Initiativ inom Uppsala universitet arrangerade 2012 års upplaga av Humanioradagarna, den andra i ordningen. Syftet var att ordna kontakt- och branschdagar för alla humaniorastudenter vid universitetet. Liksom 2011 inbjöds biblioteket att delta. Mia Carlberg och Christina Swedberg planerade och genomförde deltagandet. De bemannade, tillsammans med Lisa Jonsson och Sara Langvik, en informationsplats inom området och fanns till förfogande för att svara på frågor beträffande utbildning till bibliotekarie samt arbete på bibliotek. Deltagandet var kostnadsfritt, men man erbjöds att sponsra Humanioradagarnas utvalda projekt. UUB valde att sponsra projekten Religiös mystik och Aktiv studentmedverkan med sammanlagt 1000 kronor. KURSLITTERATUR All kurslitteratur för humaniora, teologi samt sociologi köps av personal inom Karin Boye-biblioteket. Enligt beslut 2004 av dåvarande Biblioteksnämnd A köps vanligtvis tre exemplar (2 för hemlån och 1 referensexemplar) av kurslitteratur på A- och B-nivå. På högre nivå skall biblioteket se till att det finns ett exemplar. De två hemlåneexemplaren placeras på Karin Boye-biblioteket och referensexemplaret på Carolina. Vid samma tid utreddes frågetecknen kring låneregler. Resultatet blev att låneexemplaren lånas ut 7 dagar, med öppen lånetid. Längst 30 dagar. Kurslitteraturhanteringen är tidskrävande p g a bibliotekets stora ansvarsområde beträffande antalet ämnen, såsom genomgångar av kurslistorna inför varje termin, inköp, katalogisering samt övrig hantering i samband med lån. Flera avdelningar av kurslitteratursamlingen har varit i behov av gallring, d v s borttagande av litteratur som inte längre finns på någon kurslista. Det har prövats flera metoder för att utröna vilken som är den lindrigaste när det gäller arbetsinsatser. Agneta Munkhammar har t ex använt metoden att samarbeta med nyckelpersoner inom flera institutioner. Den teologiska kursboksavdelningen hade inte gallrats sedan den kom till Karin Boye-biblioteket. Det var nödvändigt att det blev gjort inför en planerad omflyttning av kurslitteraturen. Nicklas Högås, Ulla-Maj Eriksson och Anna Ingemarsson hittade ett sätt att, med hjälp av kurslitteraturbasen i Selma, sortera ut de exemplar som inte längre finns på kurslistorna. Det var möjligt genom att Teologiska institutionen hade börjat registrera sin kurslitteratur i Selma mera regelbundet. Sammanlagt 1383 volymer utsorterades, varav en del införlivades i teologisamlingen eller utrangerades och såldes till studenter. 4

5 UTBILDNINGSDATABASEN SELMA En av bibliotekets kollegor, Anna Leclér, är sedan flera år support- och kontaktperson för kurslitteraturdelen i Selma. Hon ingår i förvaltningens referensgrupp som representant för biblioteket, undervisar institutionernas personal samt ger support rörande kurslitteraturlistorna i systemet. För några år sedan gjordes ett omfattande arbete med en ny version av kurslitteraturdelen enligt bibliotekets och andra användares önskemål. Under 2012 tillkom en mycket viktig funktion som tydligare visar vilken litteratur som är nytillkommen på listorna, vilket underlättat bibliotekets arbete med kurslitteraturen väsentligt. Dawson to LIBRIS Karin Boye-biblioteket har inlett ett försök med att använda funktionen Dawson2Libris i samband med beställning av böcker från Dawson importeras en bibliografisk post via Dawson till Libris katalogiseringsklient. Det planerades för test av funktionen endast för förvärv inom språkvetenskap, men det visade sig att funktionen inte kan användas bara för enstaka exemplar som beställs på ett visst konto i Dawson utan i så fall gäller hela kontot. Efter en del inledande trassel med poster som dubblerades eller skrevs över skapades därför ett särskilt konto för just detta ändamål. Inom detta konto fortsätter nu försöket med inköp enligt denna metod tills vidare. Anna Leclér och Susanna Fahlström hade uppdraget att inleda testet. KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSMODELL - PILOT 2012 / VERKSAMHETSUTVECKLING MED MÅL En del av Mål- och strategiarbetet (MoS) inom UUB under 2011 var frågan om kompetensförsörjning. Till grund för UUB:s kompetensförsörjningsmodell fanns material och modell utarbetad vid Uppsala universitet. Nämnda modell skulle testas som pilot inom Karin Boye-biblioteket under våren Modellen bestod av fem steg: 1. Verksamhetens uppdrag 2. Våra utmaningar 3. Konsekvenser i arbetet 4. Förutsättningar 5. Aktivitetsplan Under arbetets gång kom så småningom tyngdpunkten att ändras till verksamhetsplanering med mål. Det var snarare verksamhetsutveckling t ex beträffande samlingarna som var mera angeläget just då. För verksamhetsutvecklingsbehov, se bilaga 3. DEWEY Planering för att hitta en lämplig uppställningsordning enligt Dewey har pågått under Anne Odenbring och Anna Leclér har gjort ett grundarbete. Dock har det inte kommit fram till ett färdigt resultat då för lite tid inplanerades. Det finns en extra komplikation då biblioteket är indelat i ämnesvåningar enligt önskemål vid dess tillkomst. SAB kan som bekant inte översättas direkt till Dewey. 5

6 När det väl kommer att finnas en uppställningsordning 2013 återstår att finna utrymmet för nyuppställningen. Det krävs övergripande omflyttningar och magasinering. Man bör även överväga att omplacera de monografier som har förvärvats sedan 2004 från SAB-ordning till Dewey-ordning. Allt för att hålla nere antalet specifika uppställningar. MAGASINERING Ett magasineringsprojekt inleddes under Det startades som ett test i april 2012 med att magasinera början av avd. F. Helen Norlin utsågs till projektledare, Magdalene Hedin och Nicklas Högås deltog och deltar fortfarande i arbetet. I mitten av augusti var testet avslutat och arbetet fortsatte som ett projekt. Se bilaga 2 för organisation. Man kan säga att pilotprojektet Kompetensförsörjning som biblioteket hade ägnat sig åt tidigare ledde till att det blev naturligt med en projektorganisation. Under förberedelsearbetet kom man fram till att, åtminstone beträffande avd. F, monografier tryckta t o m 1969 skulle magasineras. För säkerhets skull bör man överväga om den gränsen är lämplig för övriga avdelningar. De magasinerade volymerna placeras i Tandemhallen enligt numerus currens-ordning, ämnesvis med två SAB-bokstäver. Något om bakgrunden. Redan när Karin Boye-biblioteket inrättades visst man att det inte skulle finnas särskilt mycket utrymme för accession. Biblioteksytan minskades under planeringens gång och tanken var att magasinering (eller gallring) skulle genomföras så småningom. Genom att Biblioteksnämnd A senare tog beslutet att de flesta nyförvärven skulle placeras på Karin Boyebiblioteket och inte på Carolina ökade förstås mängden böcker snabbare än vad som avsågs från början. När sedan det beslutades att UUB skulle övergå till uppställning enligt Dewey kom behovet av en tom yta för den nya ordningen. Inom Karin Boye-biblioteket fanns en idé om att teologisamlingen skulle överföras till Carolina, vilket hade skapat ledigt utrymme. Av olika anledningar kunde det inte genomföras, vilket ledde till att utrymme måste skapas på annat sätt. Därför startades magasineringsarbetet. Det är ett stort projekt. Hittills har det gått framåt genom att, förutom Helen Norlin, både Magdalene Hedin och Nicklas Högås har kunnat ägna betydande tid åt projektet. För organisation av magasineringsprojektet, se bilaga 2. UTVÄRDERING AV KONTAKTBIBLIOTEKARIEORGANISATIONEN Inom Karin Boye-biblioteket upplevs sedan länge ett behov av att se över dess interna arbetsformer och organisation, men även beträffande samarbetet med övriga enheter, främst Carolinabiblioteket. För att starta en översyn fattades före sommaren 2012 ett beslut om översyn av organisationen med kontaktbibliotekarier. Dessa uppdrag, fem till antalet, inrättades i samband med bibliotekets tillkomst 2003/2004 för att behålla kontakten mellan biblioteket och institutionerna. Flera av institutionsbiblioteken hade haft egna bibliotekarier, anställda av UUB eller av den egna institutionen. Helen Fricking, Personalavdelningen, vidtalades att leda arbetet. Hon intervjuade kontaktbibliotekarierna enskilt den 16 augusti. Vid ett senare tillfälle, den 5 november, genomfördes en workshop med övrig personal då samtliga fick möjlighet att reflektera över styrkor, svagheter och förbättringsförslag beträffande Karin Boye-bibliotekets organisation. Resultatet av de två aktiviteterna finns dokumenterat. 6

7 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING mm I UUB:s kompetensutvecklingskalender finns en gedigen sammanställning av vad som erbjöds under 2012 och deltagande personer. Man kan förstås inte vara helt säker på att samtliga har kommit ihåg att registrera sitt deltagande. Här några aktiviteter i urval: Libris inspirationsdagar i Stockholm, mars 2012 Kurs i Office 2010 Bok & Biblioteksmässan i Göteborg SALT:s kurs Publish or perish Kontaktbibliotekarierna deltog i programmet, 17 januari 2012 Kontaktbibliotekariernas träff med nya doktorander, 21 november 2012 Information om bibliotekets verksamhet inför ABM-studenternas examensarbeten TPB:s studiedag i Stockholm, 20 april 2012 KB:s Deweykurs i Stockholm, 7-11 maj 2012 Konferens om LibQual i Lund, 20 september 2012 Kurs i svenska ämnesord i Uppsala, 28 september 2012 Daisykonsortiets och TPB:s konferens Publicering och inkludering i Stockholm, november 2012 Plantskolan, planeringsarbete (fortsättning på MoS) Biblioteksservicegruppen, planeringsarbete (fortsättning på MoS) Ansvarsgrupp för Fråga biblioteket Arbetsmiljökonferens i Uppsala, 18 januari 2012 Produktwebben DiVA-granskning Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket, styrelsemedlemskap Användarundervisningssamordnare Stöd till studenter med läshandikapp Skyddsrond 28 februari 2012 Intendenturstyrelsen Föreläsning om Hot och våld Föreläsning/Workshop om bemötandefrågor 7

8 Bilaga 1 13 Historisk-filosofiska fakulteten 13.1 Institutionen för ABM 13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia 13.3 Filosofiska institutionen 13.4 Historiska institutionen 13.5 Institutionen för idé- och lärdomshistoria 13.6 Konstvetenskapliga institutionen 13.7 Institutionen för kulturantropologi och etnologi 13.8 Litteraturvetenskapliga institutionen 13.9 Institutionen för musikvetenskap Centrum för genusvetenskap Hugo Valentin-centrum 14 Språkvetenskapliga fakulteten 14.1 Engelska institutionen 14.2 Institutionen för lingvistik och filologi Arabiska, Arameiska/syriska, Assyriologi, Bysantinologi, Datorlingvistik, Grekiska, Hebreiska, Hindi, Indologi, Iranska språk, Jämförande indoeuropeisk språkforskning, Kinesiska, Kurdiska, Latin, Lingvistik, mellanösternstudier, persiska, Sanskrit, Semitiska språk, Språkteknologi, Swahili, Turksika språk, Uzbekiska, 14.3 Institutionen för moderna språk Albanska, Finsk-ugriska språk (Estniska, Finska, Samiska, Ungerska), Romanska språk ( Franska, Katalanska, Italienska, Spanska), Slaviska språk (Bulgariska, Polska, Ryska, Serbiska/Kroatiska/Bosniska/Slovenska), Tyska 14.4 Institutionen för nordiska språk Svenska, Danska, Norska, Isländska 14.5 Hugo Valentin-centrum 11 Teologiska fakulteten Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Bibelvetenskap Kyrko- och missionsstudier Tros- och livsåskådningsvetenskap Yrkesrelaterad religionsvetenskap Euroculture NOHA (Network on Humanitarian Assistance) 11.2 Centrum för forskning om religion och samhälle Sociologiska institutionen 8

9 Bilaga 2 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET september 2012 Karin Boye-biblioteket Kerstin M MAGASINERING Organisation BESTÄLLARE PROJEKTLEDARE KATALOGISERINGSANSVARIG STYRGRUPP PROJEKTGRUPP Kerstin M Helen N Anna L Kerstin (ordf) Anne O Katarina FM Marika WM Mia C Susanna F Helen N (projektledare) Anna L (katalogiseringsansvarig) Magdalene N Nicklas H Kontaktbibliotekarien + ämnesbibliotekarie/r beroende på ämne REFERENSGRUPP T ex forskare/lärare beroende på ämne 9

10 Bilaga 3 Projekt Karin Boye-biblioteket 2012/2013 Nuläge - problem/utmaningar Hyllutrymmet i de öppna hyllorna börjar ta slut Klassificering och uppställning enligt Dewey ska införas Samlingarna spretar svårt att hitta i biblioteket Bristande kunskaper om Deweysystemet Rutinbeskrivningar och ansvariga för vår informationsdisk saknas Mål Det finns utrymme för nyförvärv i de öppet tillgängliga hyllorna Nyförvärv ställs upp enligt Dewey Det är lättare att hitta i biblioteket All personal och våra brukare har tillräckliga kunskaper om Deweysystemet för att kunna använda det i sitt arbete Rutinbeskrivningar och ansvariga finns för vår informationsdisk Åtgärder Frigöra utrymme för nyförvärv (1) o Bl.a. magasinera Skapa schema för hylluppställning enligt Dewey (2) Göra ny plan för samlingarnas uppställning (3) o Utreda olika alternativ för uppställning Utbilda personalen i Deweysystemet (4) Utarbeta en kommunikationsplan (5) Utarbeta skriftliga rutinbeskrivningar och utse ansvariga för arbetet i vår informationsdisk (6) 10

Love Peace and Understandning

Love Peace and Understandning Love Peace and Understandning Små ämnen: samarbete, arbetsfördelning och koncentration vad kan vi göra i Norden? Vad menar vi med ett småämne? Definitionen kan variera tex < 50 studenter -2 lärare på professors/lektorsnivå

Läs mer

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg.

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg. Dewey i Sverige Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg Detta har hänt Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Remiss.

Läs mer

HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp

HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp HSV1K, Bachelor Programme in Languages, 180 hp Anmälningskod: P5210 Starttermin: H17 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 1 Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 Blåsenhusbiblioteket har ett självständigt ansvar för biblioteksservice för institutionen för pedagogik, didaktik utbildningsstudier

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket inrättades 2001 genom en sammanslagning av Förvärvsavdelningen och Låneoch

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

Utbildningar i Humaniora. vid Stockholms universitet

Utbildningar i Humaniora. vid Stockholms universitet Utbildningar i Humaniora vid Stockholms universitet I den här broschyren ser du vilka utbildningar Stockholms universitet erbjuder inom humaniora och språk. Du kan välja mellan omkring trettio olika språk.

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp

HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp HSV1K, Bachelor Programme in Languages, 180 hp Anmälningskod: P5210 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 ANTAL SIDOR 1(6) Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 Styrgruppen: ordförande: Catarina Ericson-Roos, Stockholms UB Anna-Karin Forsberg, KTH:s bibliotek Maria Hedenström, KB Gunilla Herdenberg, KB

Läs mer

Dewey Decimal Classification (DDC)

Dewey Decimal Classification (DDC) Dewey Decimal Classification (DDC) -en kort introduktion samt lite om våra tankar och vårt arbete inför övergången Gunilla Thunarf Sundkvist Högskolebiblioteket i Gävle maj 2010 Historia Världens mest

Läs mer

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006 Biologibiblioteket Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 26 pdf finns på: http://www.bibl.biol.lu.se/verksamhetsber26.pdf 26 års Verksamhetsberättelse är kortfattad. För att få en allmän översikt

Läs mer

Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16

Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16 Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16 Minnesanteckningar Närvarande Sakkunniga: Pia Bodå, Uppsala UB Bodil Gustavsson, Stockholms UB Gunilla Thunarf Sundkvist, Högskolebiblioteket i Gävle

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011 Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011 Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras utfallet av

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kurdiska Biblioteket år 2006

Verksamhetsberättelse för Kurdiska Biblioteket år 2006 Verksamhetsberättelse för Kurdiska Biblioteket år 2006 Kurdiska Biblioteket www.kurdishlibrary.org Verksamhetsberättelse för Kurdiska Biblioteket år 2006 Stiftelsen Kurdiska Biblioteket är ett dokumentations-

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta PM för katalogansvariga i Göta Att vara katalogansvarig Katalogansvarig är en nyckelperson som fungerar som en länk mellan det enskilda biblioteket och metadatagruppen. En av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012 Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie

Läs mer

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från Stockholms universitet MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från 2017-03-16 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Beställningar och förvärv... 3 Ämnesprofil... 4 Bevakningspolicy... 4 Bestånd...

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013 ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Arbetsmiljögrupp Karin Hjälmeskog, biträdande prefekt Katarina Gahne, skyddsombud Karin Eghammer, skyddsombud Samrawit

Läs mer

Campus. Obligatoriskt för blivande präster är att läsa minst 30 hp Tros- och livsåskådningsvetenskap och minst 60 hp Bibelvetenskap.

Campus. Obligatoriskt för blivande präster är att läsa minst 30 hp Tros- och livsåskådningsvetenskap och minst 60 hp Bibelvetenskap. Rekommenderad studiegång för blivande präster Campus För att bli präst i Svenska kyrkan krävs enligt 2013 års studieordning en universitetsutbildning bestående av: - Teologie kandidat- och magisterexamen

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1. Ett samhälle där alla medier är tillgängliga

Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1. Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2017-05-11 Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1 MTM:s vision Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2017-05-11 Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 2 1 MTM ger personer tillgång

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie. 1 (5) PROTOKOLL 2016-02-19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19 Dnr SU 525 1.3.1 2016-1 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Studera skandinavistik - mitt i Sverige

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Studera skandinavistik - mitt i Sverige MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studera skandinavistik - mitt i Sverige STUDERA SVENSKA SPRÅKET OCH KULTUREN PÅ PLATS I SVERIGE! Är du intresserad av att lära dig det svenska språket och bli kunnig i svenska samhälls-

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se Anställd När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken http://www.engelskaparken.uu.se Institutioner vid Engelska parken ABM Hus 3 plan 0 018-471 2292, 018-471 7976 Arkeologi och antik historia

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkscentrum Team Introduktion Team Modersmål Övergripande mål Luleå kommun säkerställer den röda tråden så att barn och elever med annat modersmål/minoritetsspråk,

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga Avdelning förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2006-03-08 Dnr 05-004/165 Handläggare: Karin Aleberg Lövgren Tfn: 08-508 14 109 Till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Dewey som klassifikationssystem

Dewey som klassifikationssystem Dewey som klassifikationssystem varför bör vi byta ut SAB? Rapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar Innehåll Förord 3 Dewey som klassifikationssystem varför bör vi

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Innehåll 1. Inledning 1 2. Samlingarna. 2 3. Undervisning.. 3 4. Informationstjänst.. 4 5. Information och kommunikation..

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Dags för Dewey? Vad skulle en övergång betyda för oss i Sverige? Presentation vid konferensen Mr Dewey och Ms SAB, Stockholm 27oktober 2006

Dags för Dewey? Vad skulle en övergång betyda för oss i Sverige? Presentation vid konferensen Mr Dewey och Ms SAB, Stockholm 27oktober 2006 Dags för Dewey? Vad skulle en övergång betyda för oss i Sverige? Presentation vid konferensen Mr Dewey och Ms SAB, Stockholm 27oktober 2006 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket www.kb.se En förstudie

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Dewey på KB. www.kb.se

Dewey på KB. www.kb.se Dewey på KB Presentation vid Dewey let s do it! Seminarium om Dewey och klassifikationens roll nationellt och internationellt 5 februari 2009 Magdalena Svanberg Beslutet Kungl. biblioteket beslutar att

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Förberedande frågeformulär Lärare En mängd olika språk talas och förstås i de nordiska och baltiska länderna. Projektet DELA NOBA Developing

Läs mer

Information om Teologiskt program

Information om Teologiskt program VÄLKOMNA! Information om Teologiskt program Teologiskt program, att läsa till präst Examenskrav Periodisering Studiegångar 2010-10-01 Marita Öhman 1 Söka vidare Alla ansöker om nya kurser inför VT2011

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Kunden får en bokcheck med en unik kod. Koden knappas in på www.bokcheck.se Kunden väljer sin ljudbok från ett förbestämt sortiment. Det finns utförlig information

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Isländska NOI 320 Isländska, 1-20 p 20? NOI 324 Island: Historia, språk och kultur, 5 p 5? NOI 325 Isländska, inledningskurs, 5 p 5?

Isländska NOI 320 Isländska, 1-20 p 20? NOI 324 Island: Historia, språk och kultur, 5 p 5? NOI 325 Isländska, inledningskurs, 5 p 5? Kursöversikt, språkvetenskapliga sektionen. Listan är ej komplett och måste uppdateras och revideras minst en gång per termin. Inst Ämne Kurskod Kursnamn Poäng År Studiefart Periodisering IT-kurs Tyska

Läs mer

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor?

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Svenska barnboksinstitutet Bokprovning Årgång 2005 Statistik Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Sök i databasen ELSA www.sbi.kb.se Behöver du hjälp att söka i ELSA? Gå till

Läs mer

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Libris på Götabiblioteken Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Librisprojektet på Göta apr-maj 2015 Utökning av katalogiseringstjänster Utbildningar Möten för katalogansvariga och skolor

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Nationalbibliografin i siffror

Nationalbibliografin i siffror Utgivningspuls 2015 Nationalbibliografin i siffror 1 Utgivningspuls 2015 Nationalbibliografin i siffror För mer information: Kungliga biblioteket, Enheten för nationalbibliografin www.kb.se/samlingarna/bibliografier/nationalbibliografin

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 Länge såg det ut som 2012 skulle bli året då beslut om nylokalisering av biblioteket, efter flera års diskussioner, skulle

Läs mer