Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27)"

Transkript

1 Sida 1 (27) Plats och tid Bohusrummet, Kl ande Miguel Odhner (s) Ordförande Bengt Gustafsson (m) Vice ordförande Morgan Hedman (s) Mats Frisell (s) Ingela Rossi (s) Yvonne Byberg (s) Ersättare för Gun Abrahamsson (s) Björn Saletti (v) Jan Abrahamsson (m) Ersättare för Ingemar Larsson (m) Håkan Olsson (fp) Kl , , Elisabeth Mattsson (fp) Ersättare för Håkan Olsson (fp) , Marianne Nilsson (kd) Kl Gun-Marie Daun (kd) Ersättare för Marianne Nilsson (kd) , Rose-Marie Stenman (c) Ersättare Ingemar Karlsson (s) Jane Johansson Bredin (m) Kl Inga-Lill Söderberg (s) Niclas Palmqvist (s) Hans Henrikson (mp) Kl Eva Ivarson (fp) Sekreterare Paragraf Linda Andersson Ordförande Miguel Odhner (s) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslag tas ner Kommunsekretariatet Underskrift Mona Thornberg Protokollmall skapad ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (27) Justerande Bengt Gustafsson (m) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunsekretariatet Underskrift... Linda Andersson

3 Sida 3 (27) Övriga deltagare Linda Andersson Sekreterare Tord Linder Kommunchef Noel Cornér Informationschef Martin Rahl Kommunjurist 285 Lars-Olof Lindblad IT-strateg 287, 288 Margareta Alexandersson Uppdragskontoret chef 288 Magnus Gyllestad IT-samordnare FM 288 Eva Strandberg Ordf styrelsens för Kungälvs Energi AB (KEAB) 289, 290 Yngve Håkansson Vice ordförande KEAB 289, 290 Heine Nilsson Ledamot KEAB 289, 290 Fredrik Gullbrantz (s) Ledamot KEAB 289, 290 Jolanta Karlsson (s) Suppleant KEAB 289, 290 Stig Emanuelsson Suppleant KEAB 289, 290 Lars Berntsson Personalrepresentant CK 289, 290 Lars-Åke Larsson Personalrepresentant SKTF 289, 290 Jörgen Söderström Personalrepresentant Ingenjörsförbudet 289, 290 Per Vall Tullin Konsult Energimyndigheten 289 Urban Norell VD KEAB 289, 290 Bo Löfdahl Controller ekonomi KEAB 289, 290 Lars Heineson Planeringschef 289, 290 TorBjörn Nilsson Kommunekolog 289, 297 Jonas Johansson Projektledare 291 Ulla-Britt Ek Personalchef 291 Lars Davidsson Finanssekreterare , Marianne Claesson Budgetchef 293 Håkan Hambeson Fritidschef Göran Svensson Ordförande i idrottsrådet Mikaela Lindkvist Projektledare IPP

4 Sida 4 (27) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillkommande och utgående ärenden... 5 Förändrad organisation av nämnder och styrelser (DnrKS2005/9-104)... 6 Lokala konkurrensprogram, kvalitet vid konkurrensutsättning (DnrKS2001/ )... 8 Upphandling för att ersätta nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystem samt intranät (DnrKS2004/ )... 9 Kommunfullmäktiges centrala resurs. Samordnat IT-stöd för Kungälvs kommun (DnrKS2005/ ) Dialog med representanter från KEAB Kungälv Energi AB 2004 års revision (DnrKS2005/ ) Kommunfullmäktiges centrala resurs. Ledarutvecklingsprogram. (DnrKS2005/ ) 13 Utvärdering av årets processer för bokslut, årsredovisning och budget samt balanserad styrning (DnrKS2005/ ) Planerings- och uppföljningsprocessen (DnrKS2005/ ) Kommunstyrelsen styrkort och detaljbudget för 2006 (DnrKS2005) Bidragsansökan från Kareby IS avseende ombyggnad av klubbstuga (DnrKS2005/ ) Idrottspolitiskt program (DnrKS2004/ ) Hållbarhetsseminarium (DnrKS2005/ ) Interreg IIIC, Sustaining Small Expanding Towns (DnrKS2004/ ) Näringslivsråd Företagsbesök, Trade ex Politiker utbildningar Centrala resursen Tackbrev från Leif Johansson Rapport från resa till Island... 27

5 Sida 5 (27) KS 284 Tillkommande och utgående ärenden. Vid dagens sammanträde föreslås följande förändring av föredragningslistan: Tillkommande ärenden: - Tackbrev från tidigare kommunalrådet Leif Johansson (s) - Näringslivsrådet, möte med KCIS säkerhetsseminarium - Sustaining Small Expanding Towns - Rapport, Företagsbesök - Politikerutbildningar, avstämning - Fråga från Björn Saletti (v) angående centrala resursen. - Rapport från resa till Island Utgående ärende: - Ärenden från Kvalitetsnätverket och kommunkompassen Förändringen av föredragningslistan godkänns.

6 Sida 6 (27) KS 285 Förändrad organisation av nämnder och styrelser (DnrKS2005/9-104) Rapporten föreslår principerna för en ny politisk organisation som skall gälla från nästa mandatperiod. Förslaget innebär att reformarbetet inom ramen för Kungälvsprocessen får förbättrade villkor med det nödvändiga målet att skapa en effektiv och samtidigt mer demokratisk organisation. Den nya organisationen innebär att kommunfullmäktiges roll stärks när det gäller det grundläggande politiska arbetet genom att beredningsansvaret för politiska riktlinjer och övergripande politiska beslut läggs hos ett antal fasta fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsen får huvudansvaret för att genomföra kommunfullmäktiges årliga verksamhetsuppdrag. De stora verksamhetsansvariga nämnderna upphör och ersätts av tre utskott inom kommunstyrelsen Förslaget förutsätter att förvaltningsorganisationen utgör en enda förvaltningsenhet under kommunchefens ledning. Vid dagens sammanträde lämnar kommunjurist Martin Rahl sina reflektioner på förslaget från POF och Håkan Thorngren, Sveriges kommuner och landstings, rapport. Kommunstyrelsen diskuterar förslaget. Av diskussionen framkommer bl a att beslut bör tas i kommunfullmäktige innan årsskiftet. sunderlag Rapport från POF-gruppen daterad den 16 augusti Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting daterad den 24 augusti Informationen antecknas till protokollet och återkommer för beslut den 21 september 2005.

7 Sida 7 (27) Expedieras till:

8 Sida 8 (27) KS 286 Lokala konkurrensprogram, kvalitet vid konkurrensutsättning (DnrKS2001/ ) Kommunfullmäktige antog den 26 augusti 2002 Riktlinjer för konkurrensprövning. Kommunstyrelsen vill uppmuntra och stödja initiativ och engagemang från nämnder, förvaltningar och externa intressenter i dessa frågor. Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Gustafsson (m) och Mats Frisell (s) lämnar information om hur projektgruppen arbetat. Kommunstyrelsen diskuterar hur projektet skall gå vidare. Kommunstyrelsen enas om att en omstart krävs för arbetet. sunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens konkurrensprövningsgrupp daterad den 20 juni Till protokollet noteras att kommunstyrelsen haft dialog i ärendet. Expedieras till: konkurrensprövningsgruppen, Martin Eriksson och Margareta Ljungström.

9 Sida 9 (27) KS 287 Upphandling för att ersätta nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystem samt intranät (DnrKS2004/ ) Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2004 att ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem samt intranät skall upphandlas. Detta för att befintligt system inte uppfyller de funktionella kraven och hantering av information som förväntades. Nuvarande system har större delen av avtalsperioden haft allvarliga funktionella brister och driftsavbrott, med informationsförluster som följd. Trots upprepade kontakter och påtryckningar för att få leverantören att åtgärda bristerna, har detta inte varit framgångsrikt. Den samlade bedömningen är att nuvarande leverantör inte har förmåga att leverera. Effekterna som eftersträvas med de ingående systemen är de direkta effektiviseringarna och kvalitetssäkringarna som möjliggörs i respektive verksamhet. Dessa system bidrar dessutom med grundfunktioner för att möjliggöra e-tjänster enligt projekt Kungälv 24. Utöver detta läggs grunden för att kunna ha ett kommungemensamt system för dokumenthantering för flera verksamhetssystem, samt ett digitalt arkiv. Omvärldsanalysen resulterade i bedömningen att det finns en systemkombination som kan uppfylla de krav Kungälvs kommun har, på ett dokument- och ärendehanteringssystem samt intranät. Informationen antecknas till protokollet och återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Lars-Olof Lindblad, Noel Corner, Magnus Engvall

10 Sida 10 (27) KS 288 Kommunfullmäktiges centrala resurs. Samordnat IT-stöd för Kungälvs kommun (DnrKS2005/ ) FM-organisationen tillhandahåller stödtjänster till verksamheten i Mimers hus och befinner sig nu i ett driftsättningsskede. IT-stödet är idag splittrat och flera olika system används som stöd för de olika FM-tjänsterna. Ett behov av ett samordnat system finns för att effektivisera arbetsmetoderna. Med ett samordnat IT-stöd finns möjligheten att uppnå högre effektivitet i kommunen, tillgodose verksamheternas behov av självservice och därmed uppnå ökad kostnadseffektivitet. Kvaliteten på kommuninformationen kan också höjas. Magnus Gyllestad, Margareta Alexandersson och Lars-Olof Lindblad lämnar information i ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad den 26 augusti Projektbeskrivning från kommunchefens stab daterad den 30 augusti Informationen antecknas till protokollet. Ärendet återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Magnus Gyllestad, Lars-Olof Lindblad, Margareta Alexandersson

11 Sida 11 (27) KS 289 Dialog med representanter från KEAB Vid dagens sammanträde föreslås och godkänns följande dialogpunkter: 1. Presentation om hur Kungälvs Energi AB har arbetat med Energiplanen. 2. Information om Energimyndighetens rapport (framtagen på uppdrag av styrelsen för Kungälvs Energi): 3. Kundvård, Profil. 4. Politisk överläggning. - Nätnyttomodellen principiell uppbyggnad EU-eldirektiv och svensk lagstiftning (nätnytta = leveranskvalitet, debiteringsgrad 1.0) - Sakläget i ärendet och dess vidare behandling - Slutsatser och inriktning av fortsatt verksamheten i ärendet - Ägarperspektiv på framtidens elnätverksamhet - Diskussion sunderlag Energiplan för Kungälvs kommun daterad den 25 maj Revisionsberättelse 2004, daterad den 11 mars Rapporter över fjärrvärme i Ytterby Rollsbo. Förteckning med bilagor avseende kommunicering avseende tarifftillsyn Skrivelse från Leif Edvardsson daterad den 8 juni Dialogen och informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Kungälvs Energi AB, Tord Linder

12 Sida 12 (27) KS 290 Kungälv Energi AB 2004 års revision (DnrKS2005/ ) Bokslutsgranskningsrapport avseende revisionen av 2004 års räkenskaper och förvaltning. Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde samtal med Kungälvs energis politiskt valda styrelse kring frågor som principiella ägar- och förtroendefrågor. sunderlag Rapport från Öhrlings daterad den 16 mars Revisionsberättelse daterad den 27 februari 2004 samt den 11 mars Skrivelser från Håkan Olsson daterad den 7 september Dialogen och informationen antecknas till protokollet. alliansen (c) Den borgerliga gruppen lämnar en anteckning till protokollet. För den borgerliga Bengt Gustafsson (m), Håkan Olsson (fp), Gun-Marie Daun (kd), Rose-Marie Stenman Sett ur ett ägar- och brukarperspektiv står KEAB inför affärsrisker som är av större format än normalt. KS presidium bör därför följa utvecklingen i frågan med särskild uppmärksamhet. Expedieras till: Kungälv Energi AB, Tord Linder

13 Sida 13 (27) KS 291 Kommunfullmäktiges centrala resurs. Ledarutvecklingsprogram. (DnrKS2005/ ) Jonas Johansson och Ulla-Britt Ek ger en lägesbeskrivning om ledarutvecklingsprogrammet. Utvecklingsmedel ansöks för att genomföra en ledardag för alla ledare 2005 och för att genomföra ett 10-dagars utvecklingsprogram för 40 ledare under hösten 2005 och våren Detta program upprepas årligen till det att alla ledare i Kungälvs kommun har genomgått det. Målsättningen med ett utvecklingsprogram för ledarna är att de skall få förutsättningar för att ta sitt delansvar för Kungälvs utveckling. Ledarna skall skapa den arbetsplats där alla medarbetares kreativitet och förmåga kommer till sin rätt, skapa förutsättningar för att tänka tillsammans och tänka det nya som krävs; i syfte att åstadkomma det bästa möjliga för våra medborgare. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad den 26 augusti Reviderad tjänsteskrivelse daterad den 7 september Förslag till projektbeskrivning. Informationen antecknas till protokollet. Ärendet återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Ulla-Britt Ek, Jonas Johansson

14 Sida 14 (27) KS 292 Utvärdering av årets processer för bokslut, årsredovisning och budget samt balanserad styrning (DnrKS2005/ ) Kommunrevisionen gjorde under vintern 2004 en granskning av Kungälvs kommuns budgetprocess. I samband med att kommunstyrelsen diskuterade svaret på rapporten beslutades att kommunstyrelsen skall avsätta tid under höstens informationsmöten för att utvärdera följande; Bokslut och Årsredovisning 2004, budget-processen för Budget /2010 och införandet av Balanserad verksamhetsstyrning. Lars Davidsson lämnar information i ärendet och meddelar att vi har övervägande positiva erfarenheter av den genomförda budgetprocessen. Utvärderingen bör ligga till grund för uppläggningen av budgetprocessen för budget 2007 och följande år. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll daterad den 27 april Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Lars Davidsson, Åsa Andersson

15 Sida 15 (27) KS 293 Planerings- och uppföljningsprocessen (DnrKS2005/ ) Information ges av Marianne Claesson om förslag till reviderad planerings- och uppföljningsprocess för Kungälvs kommun. Processen har anpassats till det något ändrade arbetssätt som användes våren 2005, arbetet med balanserad styrning samt 50- gruppens roll som dialogforum. Under arbetet med 2006 års budget lämnades uppdrag till kommunchefen att lämna ett samlat budgetförslag utifrån politiska riktlinjer. Den allmänekonomiska debatt som förts i kommunstyrelsens novembermöte föreslås flyttas till 50-gruppen. Kommunstyrelsen har dialog i ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse från uppdragskontoret daterad den 24 augusti Informationen antecknas till protokollet Expedieras till: Marianne Claesson, Åsa Andersson

16 Sida 16 (27) KS 294 Kommunstyrelsen styrkort och detaljbudget för 2006 (DnrKS2005/ ) Vid dagens sammanträde lämnar Lars Davidsson information om förutsättningarna för att kunna komma fram med detaljbudgeten för kommunstyrelsen. Utmaningarna, och problemen för kommunstyrelsen ligger bland annat i de kommungemensamma kostnader, stor övertro på kommunstyrelsens utrymme för rationalisering, Husservicen i Mimers Hus, IT-utvecklingen som bör vara kommungemensam och Personalkostnader (företagshälsovård). Kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2005, beslut om budgetramar för Kommunstyrelsen ska under hösten fatta beslut om sin detaljbudget. För kommunstyrelsen uppgår budgetramen 2006 till 116,6 Mkr. I kommunfullmäktiges beslut är denna ram specificerad: Kommunstyrelsen Oundgängligt nytt Färdtjänst och kollektivtrafik ALC och KHR Mimers Hus 42,1 Mkr 3,1 Mkr 14,8 Mkr 23,5 Mkr 33,1 Mkr I uppdraget från kommunfullmäktige ingår också att göra styrkort för nämndens verksamhet samt att presentera verksamhetsförändringar i bilaga. Detta ska redovisas till kommunfullmäktige på decembermötet. Kommunstyrelsen bör fatta beslut om detaljbudget 2006 under november månad Kommunstyrelsens styrkort bör beskriva verksamheten utifrån uppdraget i kommunstyrelsens reglemente. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Lars Davidsson, ekonomitemet

17 Sida 17 (27) KS 295 Bidragsansökan från Kareby IS avseende ombyggnad av klubbstuga (DnrKS2005/ ) Kareby IS har ansökt om bidrag med kronor till ombyggnaden av föreningens klubbstuga. Fritidsnämnden har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen eftersom de driftbidrag man har möjlighet att ge redan fördelats. Anledning till ombyggnaden har sin utgångspunkt i att klubbhuset drabbats av mögel problematik samt de ekonomiska svårigheter som denna tillsammans med den obefintliga försäkringsersättningen lett till. Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) och vice ordförande Bengt Gustafsson (m) har träffat föreningen. sunderlag Tjänsteskrivelse från fritidsförvaltningen daterad den 27 maj 2005 Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad den 23 juni 2005 Yrkande Miguel Odhner (s): Kommunstyrelsen beslutar att ge Kareby IS ett bidrag om kronor. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Kommunstyrelsen beslutar att ge Kareby IS ett bidrag om kronor. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

18 Sida 18 (27) Expedieras till: ekonomiteamet, Lars Davidsson

19 Sida 19 (27) KS 296 Idrottspolitiskt program (DnrKS2004/ ) Håkan Hambeson, tillsammans med Mikaela Lindkvist och Göran Svensson informerar om förslag till Kungälvs Idrottspolitiska program. Genom det idrottspolitiska programmet förväntas idrotten utvecklas genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. Ett idrottspolitiskt program skall främja god hälsa, öka kunskap och möjligheter att utöva idrott oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder. sunderlag Utkast till förslag till Idrottspolitiskt program från Fritidsförvaltningen Informationen antecknas i protokollet. Ärendet återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Håkan Hambeson

20 Sida 20 (27) KS 297 Hållbarhetsseminarium (DnrKS2005/ ) TorBjörn Nilsson från samhällsbyggnadskontoret informerar om Hållbarhetsseminariet som kommer att hållas i november eller december Ledningsgruppen för miljöfrågor har lämnat uppdrag till arbetsgruppen att anordna ett endags seminarium om Hållbarhet, med inbjudna föreläsare. Till seminariet skall inbjudas politiker och berörda tjänstemän men även intresserade utanför kommunens organisation. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret daterad 26 augusti Informationen antecknas till protokollet Expedieras till: TorBjörn Nilsson

21 Sida 21 (27) KS 298 Interreg IIIC, Sustaining Small Expanding Towns (DnrKS2004/ ) Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) lämnar information om att den 7 till 9 september 2005 startar konferensen för EU-projektet Sustaining Small Expanding Towns. Aktiviteter kommer att ske i Åmål, Strömstad och Kungälv. Utbyte sker med Grekland, Skottland och Polen. Flera tjänstemän och politiker kommer att vara aktiva och medverka i konferensen. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Henny Lundberg, Camilla Holmberg

22 Sida 22 (27) KS 299 Näringslivsråd Kommunstyrelsen ordförande Miguel Odhner (s) lämnar rapport från möte med näringslivsrådet. Av rapporten framkommer bl a att ett säkerhetsseminarium kommer att anordnas tidigt i vår. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Henny Lundberg

23 Sida 23 (27) KS 300 Företagsbesök, Trade Ex Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) och vice ordförande Bengt Gustafsson (m) lämnar rapport från företagsbesök hos Trade Ex. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Henny Lundberg

24 Sida 24 (27) KS 301 Politiker utbildningar Morgan Hedman (s) lämnar förslag på hur den fortsatta utbildning för politiker skall gå vidare. Följande ämnesområde med föreläsare föreslås: Ekonomi: Hans Petersson Juridik: Axel Danielsson Balanserad styrning: Margareta Ljungström samt någon ekonom Förtroendevald Vad innebär det att vara politiker. Hearing POF tillsammans med partierna. Morgan Hedman (s) efterfrågar ett uppdrag från kommunstyrelsen att gå vidare med genomförandet av utbildningarna under hösten. Kommunstyrelsen enas om att Morgan Hedman (s) tillsammans med Elisabeth Mattsson (fp) arbetar vidare med utbildningsuppdraget enligt förslaget. Expedieras till: Morgan Hedman (s), Elisabeth Matsson och Margareta Ljungström.

25 Sida 25 (27) KS 302 Centrala resursen Björn Saletti (v) vill att kommunstyrelsen vid ett informationsmöte skall diskutera vad den centrala resursen skall användas till. Kommunalråden tar med sig önskemålet för att planera in detta vid ett kommande sammanträde. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Linda Andersson

26 Sida 26 (27) KS 303 Tackbrev från Leif Johansson Vid dagens sammanträde överlämnas ett tackbrev till kommunstyrelsen från tidigare kommunalrådet Leif Johansson (s). Tackbrevet antecknas till protokollet.

27 Sida 27 (27) KS 304 Rapport från resa till Island. Ärendet bordläggs och återkommer för information på kommunstyrelsen den 5 september 2005.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 8:00 09:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Bengt Å Andersson (S) Ersätter Carina Emanuelsson (S) Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-18:05 ande Roger Bogren (M) Ordförande Göran Oskarson (FP) Glenn Ljunggren (S) Björn Saletti (V) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 14-25 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 09:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Ulrika Winblad (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-06-24 Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-06-24 Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Bohusrummet, 17.00-19.15 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Miguel Odhner (s) Vice ordförande Maria Abrahamson (m) Mats Frisell (s) Tommy Ohlsson (m) Göran Oskarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Klockan 15.00 17.20 Matilda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, plan 5, sammanträdesrum Verkstaden klockan 14:30-17:00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande, 14.30 16.20 Fredrik Schandorff

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13.00-17.30 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer