Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27)"

Transkript

1 Sida 1 (27) Plats och tid Bohusrummet, Kl ande Miguel Odhner (s) Ordförande Bengt Gustafsson (m) Vice ordförande Morgan Hedman (s) Mats Frisell (s) Ingela Rossi (s) Yvonne Byberg (s) Ersättare för Gun Abrahamsson (s) Björn Saletti (v) Jan Abrahamsson (m) Ersättare för Ingemar Larsson (m) Håkan Olsson (fp) Kl , , Elisabeth Mattsson (fp) Ersättare för Håkan Olsson (fp) , Marianne Nilsson (kd) Kl Gun-Marie Daun (kd) Ersättare för Marianne Nilsson (kd) , Rose-Marie Stenman (c) Ersättare Ingemar Karlsson (s) Jane Johansson Bredin (m) Kl Inga-Lill Söderberg (s) Niclas Palmqvist (s) Hans Henrikson (mp) Kl Eva Ivarson (fp) Sekreterare Paragraf Linda Andersson Ordförande Miguel Odhner (s) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslag tas ner Kommunsekretariatet Underskrift Mona Thornberg Protokollmall skapad ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (27) Justerande Bengt Gustafsson (m) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunsekretariatet Underskrift... Linda Andersson

3 Sida 3 (27) Övriga deltagare Linda Andersson Sekreterare Tord Linder Kommunchef Noel Cornér Informationschef Martin Rahl Kommunjurist 285 Lars-Olof Lindblad IT-strateg 287, 288 Margareta Alexandersson Uppdragskontoret chef 288 Magnus Gyllestad IT-samordnare FM 288 Eva Strandberg Ordf styrelsens för Kungälvs Energi AB (KEAB) 289, 290 Yngve Håkansson Vice ordförande KEAB 289, 290 Heine Nilsson Ledamot KEAB 289, 290 Fredrik Gullbrantz (s) Ledamot KEAB 289, 290 Jolanta Karlsson (s) Suppleant KEAB 289, 290 Stig Emanuelsson Suppleant KEAB 289, 290 Lars Berntsson Personalrepresentant CK 289, 290 Lars-Åke Larsson Personalrepresentant SKTF 289, 290 Jörgen Söderström Personalrepresentant Ingenjörsförbudet 289, 290 Per Vall Tullin Konsult Energimyndigheten 289 Urban Norell VD KEAB 289, 290 Bo Löfdahl Controller ekonomi KEAB 289, 290 Lars Heineson Planeringschef 289, 290 TorBjörn Nilsson Kommunekolog 289, 297 Jonas Johansson Projektledare 291 Ulla-Britt Ek Personalchef 291 Lars Davidsson Finanssekreterare , Marianne Claesson Budgetchef 293 Håkan Hambeson Fritidschef Göran Svensson Ordförande i idrottsrådet Mikaela Lindkvist Projektledare IPP

4 Sida 4 (27) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillkommande och utgående ärenden... 5 Förändrad organisation av nämnder och styrelser (DnrKS2005/9-104)... 6 Lokala konkurrensprogram, kvalitet vid konkurrensutsättning (DnrKS2001/ )... 8 Upphandling för att ersätta nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystem samt intranät (DnrKS2004/ )... 9 Kommunfullmäktiges centrala resurs. Samordnat IT-stöd för Kungälvs kommun (DnrKS2005/ ) Dialog med representanter från KEAB Kungälv Energi AB 2004 års revision (DnrKS2005/ ) Kommunfullmäktiges centrala resurs. Ledarutvecklingsprogram. (DnrKS2005/ ) 13 Utvärdering av årets processer för bokslut, årsredovisning och budget samt balanserad styrning (DnrKS2005/ ) Planerings- och uppföljningsprocessen (DnrKS2005/ ) Kommunstyrelsen styrkort och detaljbudget för 2006 (DnrKS2005) Bidragsansökan från Kareby IS avseende ombyggnad av klubbstuga (DnrKS2005/ ) Idrottspolitiskt program (DnrKS2004/ ) Hållbarhetsseminarium (DnrKS2005/ ) Interreg IIIC, Sustaining Small Expanding Towns (DnrKS2004/ ) Näringslivsråd Företagsbesök, Trade ex Politiker utbildningar Centrala resursen Tackbrev från Leif Johansson Rapport från resa till Island... 27

5 Sida 5 (27) KS 284 Tillkommande och utgående ärenden. Vid dagens sammanträde föreslås följande förändring av föredragningslistan: Tillkommande ärenden: - Tackbrev från tidigare kommunalrådet Leif Johansson (s) - Näringslivsrådet, möte med KCIS säkerhetsseminarium - Sustaining Small Expanding Towns - Rapport, Företagsbesök - Politikerutbildningar, avstämning - Fråga från Björn Saletti (v) angående centrala resursen. - Rapport från resa till Island Utgående ärende: - Ärenden från Kvalitetsnätverket och kommunkompassen Förändringen av föredragningslistan godkänns.

6 Sida 6 (27) KS 285 Förändrad organisation av nämnder och styrelser (DnrKS2005/9-104) Rapporten föreslår principerna för en ny politisk organisation som skall gälla från nästa mandatperiod. Förslaget innebär att reformarbetet inom ramen för Kungälvsprocessen får förbättrade villkor med det nödvändiga målet att skapa en effektiv och samtidigt mer demokratisk organisation. Den nya organisationen innebär att kommunfullmäktiges roll stärks när det gäller det grundläggande politiska arbetet genom att beredningsansvaret för politiska riktlinjer och övergripande politiska beslut läggs hos ett antal fasta fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsen får huvudansvaret för att genomföra kommunfullmäktiges årliga verksamhetsuppdrag. De stora verksamhetsansvariga nämnderna upphör och ersätts av tre utskott inom kommunstyrelsen Förslaget förutsätter att förvaltningsorganisationen utgör en enda förvaltningsenhet under kommunchefens ledning. Vid dagens sammanträde lämnar kommunjurist Martin Rahl sina reflektioner på förslaget från POF och Håkan Thorngren, Sveriges kommuner och landstings, rapport. Kommunstyrelsen diskuterar förslaget. Av diskussionen framkommer bl a att beslut bör tas i kommunfullmäktige innan årsskiftet. sunderlag Rapport från POF-gruppen daterad den 16 augusti Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting daterad den 24 augusti Informationen antecknas till protokollet och återkommer för beslut den 21 september 2005.

7 Sida 7 (27) Expedieras till:

8 Sida 8 (27) KS 286 Lokala konkurrensprogram, kvalitet vid konkurrensutsättning (DnrKS2001/ ) Kommunfullmäktige antog den 26 augusti 2002 Riktlinjer för konkurrensprövning. Kommunstyrelsen vill uppmuntra och stödja initiativ och engagemang från nämnder, förvaltningar och externa intressenter i dessa frågor. Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Gustafsson (m) och Mats Frisell (s) lämnar information om hur projektgruppen arbetat. Kommunstyrelsen diskuterar hur projektet skall gå vidare. Kommunstyrelsen enas om att en omstart krävs för arbetet. sunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens konkurrensprövningsgrupp daterad den 20 juni Till protokollet noteras att kommunstyrelsen haft dialog i ärendet. Expedieras till: konkurrensprövningsgruppen, Martin Eriksson och Margareta Ljungström.

9 Sida 9 (27) KS 287 Upphandling för att ersätta nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystem samt intranät (DnrKS2004/ ) Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2004 att ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem samt intranät skall upphandlas. Detta för att befintligt system inte uppfyller de funktionella kraven och hantering av information som förväntades. Nuvarande system har större delen av avtalsperioden haft allvarliga funktionella brister och driftsavbrott, med informationsförluster som följd. Trots upprepade kontakter och påtryckningar för att få leverantören att åtgärda bristerna, har detta inte varit framgångsrikt. Den samlade bedömningen är att nuvarande leverantör inte har förmåga att leverera. Effekterna som eftersträvas med de ingående systemen är de direkta effektiviseringarna och kvalitetssäkringarna som möjliggörs i respektive verksamhet. Dessa system bidrar dessutom med grundfunktioner för att möjliggöra e-tjänster enligt projekt Kungälv 24. Utöver detta läggs grunden för att kunna ha ett kommungemensamt system för dokumenthantering för flera verksamhetssystem, samt ett digitalt arkiv. Omvärldsanalysen resulterade i bedömningen att det finns en systemkombination som kan uppfylla de krav Kungälvs kommun har, på ett dokument- och ärendehanteringssystem samt intranät. Informationen antecknas till protokollet och återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Lars-Olof Lindblad, Noel Corner, Magnus Engvall

10 Sida 10 (27) KS 288 Kommunfullmäktiges centrala resurs. Samordnat IT-stöd för Kungälvs kommun (DnrKS2005/ ) FM-organisationen tillhandahåller stödtjänster till verksamheten i Mimers hus och befinner sig nu i ett driftsättningsskede. IT-stödet är idag splittrat och flera olika system används som stöd för de olika FM-tjänsterna. Ett behov av ett samordnat system finns för att effektivisera arbetsmetoderna. Med ett samordnat IT-stöd finns möjligheten att uppnå högre effektivitet i kommunen, tillgodose verksamheternas behov av självservice och därmed uppnå ökad kostnadseffektivitet. Kvaliteten på kommuninformationen kan också höjas. Magnus Gyllestad, Margareta Alexandersson och Lars-Olof Lindblad lämnar information i ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad den 26 augusti Projektbeskrivning från kommunchefens stab daterad den 30 augusti Informationen antecknas till protokollet. Ärendet återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Magnus Gyllestad, Lars-Olof Lindblad, Margareta Alexandersson

11 Sida 11 (27) KS 289 Dialog med representanter från KEAB Vid dagens sammanträde föreslås och godkänns följande dialogpunkter: 1. Presentation om hur Kungälvs Energi AB har arbetat med Energiplanen. 2. Information om Energimyndighetens rapport (framtagen på uppdrag av styrelsen för Kungälvs Energi): 3. Kundvård, Profil. 4. Politisk överläggning. - Nätnyttomodellen principiell uppbyggnad EU-eldirektiv och svensk lagstiftning (nätnytta = leveranskvalitet, debiteringsgrad 1.0) - Sakläget i ärendet och dess vidare behandling - Slutsatser och inriktning av fortsatt verksamheten i ärendet - Ägarperspektiv på framtidens elnätverksamhet - Diskussion sunderlag Energiplan för Kungälvs kommun daterad den 25 maj Revisionsberättelse 2004, daterad den 11 mars Rapporter över fjärrvärme i Ytterby Rollsbo. Förteckning med bilagor avseende kommunicering avseende tarifftillsyn Skrivelse från Leif Edvardsson daterad den 8 juni Dialogen och informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Kungälvs Energi AB, Tord Linder

12 Sida 12 (27) KS 290 Kungälv Energi AB 2004 års revision (DnrKS2005/ ) Bokslutsgranskningsrapport avseende revisionen av 2004 års räkenskaper och förvaltning. Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde samtal med Kungälvs energis politiskt valda styrelse kring frågor som principiella ägar- och förtroendefrågor. sunderlag Rapport från Öhrlings daterad den 16 mars Revisionsberättelse daterad den 27 februari 2004 samt den 11 mars Skrivelser från Håkan Olsson daterad den 7 september Dialogen och informationen antecknas till protokollet. alliansen (c) Den borgerliga gruppen lämnar en anteckning till protokollet. För den borgerliga Bengt Gustafsson (m), Håkan Olsson (fp), Gun-Marie Daun (kd), Rose-Marie Stenman Sett ur ett ägar- och brukarperspektiv står KEAB inför affärsrisker som är av större format än normalt. KS presidium bör därför följa utvecklingen i frågan med särskild uppmärksamhet. Expedieras till: Kungälv Energi AB, Tord Linder

13 Sida 13 (27) KS 291 Kommunfullmäktiges centrala resurs. Ledarutvecklingsprogram. (DnrKS2005/ ) Jonas Johansson och Ulla-Britt Ek ger en lägesbeskrivning om ledarutvecklingsprogrammet. Utvecklingsmedel ansöks för att genomföra en ledardag för alla ledare 2005 och för att genomföra ett 10-dagars utvecklingsprogram för 40 ledare under hösten 2005 och våren Detta program upprepas årligen till det att alla ledare i Kungälvs kommun har genomgått det. Målsättningen med ett utvecklingsprogram för ledarna är att de skall få förutsättningar för att ta sitt delansvar för Kungälvs utveckling. Ledarna skall skapa den arbetsplats där alla medarbetares kreativitet och förmåga kommer till sin rätt, skapa förutsättningar för att tänka tillsammans och tänka det nya som krävs; i syfte att åstadkomma det bästa möjliga för våra medborgare. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad den 26 augusti Reviderad tjänsteskrivelse daterad den 7 september Förslag till projektbeskrivning. Informationen antecknas till protokollet. Ärendet återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Ulla-Britt Ek, Jonas Johansson

14 Sida 14 (27) KS 292 Utvärdering av årets processer för bokslut, årsredovisning och budget samt balanserad styrning (DnrKS2005/ ) Kommunrevisionen gjorde under vintern 2004 en granskning av Kungälvs kommuns budgetprocess. I samband med att kommunstyrelsen diskuterade svaret på rapporten beslutades att kommunstyrelsen skall avsätta tid under höstens informationsmöten för att utvärdera följande; Bokslut och Årsredovisning 2004, budget-processen för Budget /2010 och införandet av Balanserad verksamhetsstyrning. Lars Davidsson lämnar information i ärendet och meddelar att vi har övervägande positiva erfarenheter av den genomförda budgetprocessen. Utvärderingen bör ligga till grund för uppläggningen av budgetprocessen för budget 2007 och följande år. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll daterad den 27 april Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Lars Davidsson, Åsa Andersson

15 Sida 15 (27) KS 293 Planerings- och uppföljningsprocessen (DnrKS2005/ ) Information ges av Marianne Claesson om förslag till reviderad planerings- och uppföljningsprocess för Kungälvs kommun. Processen har anpassats till det något ändrade arbetssätt som användes våren 2005, arbetet med balanserad styrning samt 50- gruppens roll som dialogforum. Under arbetet med 2006 års budget lämnades uppdrag till kommunchefen att lämna ett samlat budgetförslag utifrån politiska riktlinjer. Den allmänekonomiska debatt som förts i kommunstyrelsens novembermöte föreslås flyttas till 50-gruppen. Kommunstyrelsen har dialog i ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse från uppdragskontoret daterad den 24 augusti Informationen antecknas till protokollet Expedieras till: Marianne Claesson, Åsa Andersson

16 Sida 16 (27) KS 294 Kommunstyrelsen styrkort och detaljbudget för 2006 (DnrKS2005/ ) Vid dagens sammanträde lämnar Lars Davidsson information om förutsättningarna för att kunna komma fram med detaljbudgeten för kommunstyrelsen. Utmaningarna, och problemen för kommunstyrelsen ligger bland annat i de kommungemensamma kostnader, stor övertro på kommunstyrelsens utrymme för rationalisering, Husservicen i Mimers Hus, IT-utvecklingen som bör vara kommungemensam och Personalkostnader (företagshälsovård). Kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2005, beslut om budgetramar för Kommunstyrelsen ska under hösten fatta beslut om sin detaljbudget. För kommunstyrelsen uppgår budgetramen 2006 till 116,6 Mkr. I kommunfullmäktiges beslut är denna ram specificerad: Kommunstyrelsen Oundgängligt nytt Färdtjänst och kollektivtrafik ALC och KHR Mimers Hus 42,1 Mkr 3,1 Mkr 14,8 Mkr 23,5 Mkr 33,1 Mkr I uppdraget från kommunfullmäktige ingår också att göra styrkort för nämndens verksamhet samt att presentera verksamhetsförändringar i bilaga. Detta ska redovisas till kommunfullmäktige på decembermötet. Kommunstyrelsen bör fatta beslut om detaljbudget 2006 under november månad Kommunstyrelsens styrkort bör beskriva verksamheten utifrån uppdraget i kommunstyrelsens reglemente. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Lars Davidsson, ekonomitemet

17 Sida 17 (27) KS 295 Bidragsansökan från Kareby IS avseende ombyggnad av klubbstuga (DnrKS2005/ ) Kareby IS har ansökt om bidrag med kronor till ombyggnaden av föreningens klubbstuga. Fritidsnämnden har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen eftersom de driftbidrag man har möjlighet att ge redan fördelats. Anledning till ombyggnaden har sin utgångspunkt i att klubbhuset drabbats av mögel problematik samt de ekonomiska svårigheter som denna tillsammans med den obefintliga försäkringsersättningen lett till. Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) och vice ordförande Bengt Gustafsson (m) har träffat föreningen. sunderlag Tjänsteskrivelse från fritidsförvaltningen daterad den 27 maj 2005 Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad den 23 juni 2005 Yrkande Miguel Odhner (s): Kommunstyrelsen beslutar att ge Kareby IS ett bidrag om kronor. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Kommunstyrelsen beslutar att ge Kareby IS ett bidrag om kronor. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

18 Sida 18 (27) Expedieras till: ekonomiteamet, Lars Davidsson

19 Sida 19 (27) KS 296 Idrottspolitiskt program (DnrKS2004/ ) Håkan Hambeson, tillsammans med Mikaela Lindkvist och Göran Svensson informerar om förslag till Kungälvs Idrottspolitiska program. Genom det idrottspolitiska programmet förväntas idrotten utvecklas genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. Ett idrottspolitiskt program skall främja god hälsa, öka kunskap och möjligheter att utöva idrott oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder. sunderlag Utkast till förslag till Idrottspolitiskt program från Fritidsförvaltningen Informationen antecknas i protokollet. Ärendet återkommer för beslut den 21 september Expedieras till: Håkan Hambeson

20 Sida 20 (27) KS 297 Hållbarhetsseminarium (DnrKS2005/ ) TorBjörn Nilsson från samhällsbyggnadskontoret informerar om Hållbarhetsseminariet som kommer att hållas i november eller december Ledningsgruppen för miljöfrågor har lämnat uppdrag till arbetsgruppen att anordna ett endags seminarium om Hållbarhet, med inbjudna föreläsare. Till seminariet skall inbjudas politiker och berörda tjänstemän men även intresserade utanför kommunens organisation. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret daterad 26 augusti Informationen antecknas till protokollet Expedieras till: TorBjörn Nilsson

21 Sida 21 (27) KS 298 Interreg IIIC, Sustaining Small Expanding Towns (DnrKS2004/ ) Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) lämnar information om att den 7 till 9 september 2005 startar konferensen för EU-projektet Sustaining Small Expanding Towns. Aktiviteter kommer att ske i Åmål, Strömstad och Kungälv. Utbyte sker med Grekland, Skottland och Polen. Flera tjänstemän och politiker kommer att vara aktiva och medverka i konferensen. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Henny Lundberg, Camilla Holmberg

22 Sida 22 (27) KS 299 Näringslivsråd Kommunstyrelsen ordförande Miguel Odhner (s) lämnar rapport från möte med näringslivsrådet. Av rapporten framkommer bl a att ett säkerhetsseminarium kommer att anordnas tidigt i vår. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Henny Lundberg

23 Sida 23 (27) KS 300 Företagsbesök, Trade Ex Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) och vice ordförande Bengt Gustafsson (m) lämnar rapport från företagsbesök hos Trade Ex. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Henny Lundberg

24 Sida 24 (27) KS 301 Politiker utbildningar Morgan Hedman (s) lämnar förslag på hur den fortsatta utbildning för politiker skall gå vidare. Följande ämnesområde med föreläsare föreslås: Ekonomi: Hans Petersson Juridik: Axel Danielsson Balanserad styrning: Margareta Ljungström samt någon ekonom Förtroendevald Vad innebär det att vara politiker. Hearing POF tillsammans med partierna. Morgan Hedman (s) efterfrågar ett uppdrag från kommunstyrelsen att gå vidare med genomförandet av utbildningarna under hösten. Kommunstyrelsen enas om att Morgan Hedman (s) tillsammans med Elisabeth Mattsson (fp) arbetar vidare med utbildningsuppdraget enligt förslaget. Expedieras till: Morgan Hedman (s), Elisabeth Matsson och Margareta Ljungström.

25 Sida 25 (27) KS 302 Centrala resursen Björn Saletti (v) vill att kommunstyrelsen vid ett informationsmöte skall diskutera vad den centrala resursen skall användas till. Kommunalråden tar med sig önskemålet för att planera in detta vid ett kommande sammanträde. Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Linda Andersson

26 Sida 26 (27) KS 303 Tackbrev från Leif Johansson Vid dagens sammanträde överlämnas ett tackbrev till kommunstyrelsen från tidigare kommunalrådet Leif Johansson (s). Tackbrevet antecknas till protokollet.

27 Sida 27 (27) KS 304 Rapport från resa till Island. Ärendet bordläggs och återkommer för information på kommunstyrelsen den 5 september 2005.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer