AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA"

Transkript

1 AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen Stockholm Org. Nr Beställare: Akademiska Hus, HEBA Fastighets AB Box Solna

2 INNEHÅLL 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR PLANOMRÅDET UNDERLAG FÖR UTREDNINGEN NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR TOPOGRAFI OCH YTAVRINNING MARKFÖRHÅLLANDEN NUVARANDE DAGVATTENHANTERING RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORM BERÄKNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN Förutsättningar från Solna Kommun Avrinningskoefficienter Deltagande ytor FLÖDEN OCH REGNVOLYMER RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN VID NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN DAGVATTENFLÖDEN EFTER UTBYGGNAD FÖRSLAG TILL PLANERING AV DAGVATTENHANTERING GENERELLT FÖRSLAG PÅ RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING INOM AKTUELLT OMRÅDE Anläggning av sedumtak Renings/infiltreringssystem för dagvatten från den större parkeringsplatsen Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Anläggning av fördröjningsmagasin SAMMANFATTNING REFERENSER Uppdragsnr: II

3 1 BAKGRUND Inom detaljplaneområdet på Karolinska Institutet (KI) Campus Solna nordvästra del, del av fastigheten Haga 4:35, planeras byggnader för tillfälligt boende för gästforskare och studenter samt byggnader för kontor och forskning. Den i samband med detaljplanearbetet genomförda miljökonsekvensbeskrivningen identifierade ett behov av att beakta dagvattenhanteringen i den fortsatta planprocessen och utreda lösningar för en hållbar dagvattenhantering i området. Hifab AB har av Akademiska Hus och HEBA Fastighets AB erhållit i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning för den berörda delen av fastigheten Haga 4:35, Solna. Syftet med denna utredning är att översiktligt redovisa hur mycket dagvatten planområdet genererar med nuvarande markanvändning samt hur mycket dagvatten den planerade bebyggelsen förväntas ge. Vidare utreds om dagvatten behöver fördröjas och möjligheterna till lokalt omhändertagande av detsamma (LOD). Marken inom området har tidigare använts som idrottsplats, parkområde och för trädgårdsodling. Miljöstörande verksamhet bedöms inte ha förekommit i någon större utsträckning. På en mindre del nära spårområdet har studentbostäder funnits som nu är borttagna. Området används idag för uppställning av fordon och som park. En större grusad parkeringsyta finns i den södra delen och en mindre asfalterad parkeringsyta finns i den norra delen. Gång- och cykelbanan i den västra delen är hårdgjord men övriga är grusbelagda (se figur 1). Del av en tennisplan ingår även i planområdet. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Planområdet Planområdet gränsar österut mot Fogdevreten, västerut mot Trafikverkets spårområde och norrut via en sluttning ner mot fastigheter med restaurang, biltvätt och bensinstationer. I söder finns huvudsakligen ett parkområde, en bostad samt en upplagsplats för diverse material tillhörande ett trädgårdsföretag. Markanvändningen i området är enligt den befintliga fördjupade översiktsplanen avsedd för forskning, kontor och utbildning i hus-i-park miljö samt blandad stadsbebyggelse. Enligt det nya detaljplaneförslaget ska i ett första skede bostäder uppföras och senare byggnader för kontor och forskning. 2.2 Underlag för utredningen - Kartor över VA-ledningar från Akademiska Hus - Aktuella ledningskartor för kommunala dagvattenledningar i omgivningen - Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan Forskarbostäder mm inom Haga 4:35 - Dagvattenstrategi i Solna kommun - Geotekniska undersökningar av Grundteknik (1998) och KM (1975) - Telefon- och mailkontakt med Solna Vatten AB (André Meyer). - Utdrag från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) - Svenskt Vatten Publikationer P90 och P104 1(14)

4 Dagvattenutredning KI Campus Solna Figur Flygfoto över området. De tillfälliga bostäderna i den västra delen flyttades i september (14)

5 3 NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 Topografi och ytavrinning Den aktuella ytavrinningen inom området bedöms baserat på tillgänglig topografisk information ske enligt figur 2. Området är relativt flackt med en generell lutning mot nordväst. Nivån faller från ca 25 m i den södra delen till 9 m i den nordligaste. Lutningen är dock inte jämn utan två platåer finns utbildade i den sydöstra respektive norra och västra delen på grund av tidigare genomförda schaktningsarbeten för anläggning av idrottsplats (numera grusad parkering) samt bostäder med närliggande parkering. 3.2 Markförhållanden Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta över området domineras marken i planområdet av berg i dagen. Ett område med finsand löper från områdets södra gräns i nordostlig riktning och sammanfaller ungefär med utbredningen av den centrala grusbelagda parkeringen. Relativt goda infiltrationsmöjligheter för dagvatten bedöms existera i denna del av området. Mäktigheten på sandskiktet är dock troligen begränsad eftersom bergblottningar kan iakttas på ett flertal ställen runt detta område (figur 2). I den nordvästra delen av planområdet förekommer lera i närheten av de tillfälliga bostäder som finns här. De låglänta delarna norr om området där bland annat bensinstationerna är belägna utgörs också av lera under eventuell fyllning. Tidigare genomförda geotekniska undersökningar har indikerat jorddjup på mellan 0,8 och 4,4 m. Sonderingspunkterna är huvudsakligen lokaliserade till området nordväst om den grusade parkeringsplatsen. Sonderingen har påvisat upp till 2 m mäktiga sandiga skikt inom lagerföljden, vilket ger vissa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltrering. 3.3 Nuvarande dagvattenhantering Ledningssystem för dagvatten i området finns enligt ritning från Akademiska Hus endast längs Fogdevretens östra sida. En dagvattenledning har också funnits från de tillfälliga studentbostäderna ut till Fogdevreten men är inte längre i bruk efter att byggnaderna flyttats. Dagvattenbrunnar har också observerats på den asfalterade parkeringsplatsen i norra delen av området. För avvattning av tennisbanan finns dagvattenbrunnar från vilka dagvattnet troligen infiltreras lokalt. För övrigt finns inga ledningssystem markerade på tillgängliga ritningar eller har noterats i området. Närmaste anslutningspunkter till det kommunala dagvattennätet finns vid McDonalds restaurang norr om planområdet samt i den västra delen av Solnavägen öster om området. Det framgår dock inte på befintlig ritning från Akademiska Hus om och var ledningsnätet i området är kopplat till det kommunala nätet. Solna stad planerar att etablera en anslutningspunkt till det kommunala nätet vid vändplanen i den norra delen av Fogdevreten. I den östra delen av planområdet avbördas en del ytvatten österut mot Fogdevreten, vilket troligen samlas upp i det där befintliga ledningssystemet och avleds till kommunens ledningsnät vid Solnavägen. Den dominerande delen bedöms dock rinna av norrut och västerut mot Trafikverkets topografiskt lägre liggande spårområde där dränering finns ansluten till kommunens ledningsnät vid McDonalds restaurang. 3(14)

6 Figur 2. Höjdmodell över området och bedömd aktuell ytavrinning. 4(14)

7 3.4 Recipient och miljökvalitetsnorm Enligt EUs ramdirektiv för vatten bedöms vattenförekomsternas miljötillstånd genom deras ekologiska och kemiska status. Den ekologiska statusen bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska bedöms som god eller uppnår ej god. Det övergripande målet är att inga vatten ska försämras och att samtliga vatten minst ska uppnå miljökvalitetsnormen god status år Miljökvalitetsnormen (MKN) för ett vatten anger den kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Programområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde utanför Östra Mälarens vattenskyddsområde. Ulvsundasjön är recipient för planområdet och tillhör den preliminära vattenförekomsten Mälaren Ulvsundasjön vars miljökvalitetsnorm ännu inte är kvalificerad enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Denna preliminära vattenförekomst ingick tidigare i den större vattenförekomsten Mälaren-Stockholm vars ekologiska status klassificerades som god Vissa delar av vattenförekomsten Mälaren-Stockholm har dock betydligt sämre vattenkvalitet, bl. a. Ulvsundasjön där det föreligger tydliga indikationer på fosforbelastning (VISS). Den kemiska statusen exklusive kvicksilver för Mälaren-Stockholm klassificerades 2009 som uppnår ej god på grund av för höga halter av tributyltenn (TBT) i vatten. TBT ingick tidigare i båtbottenfärger. MKN för Mälaren Stockholm är God ekologisk status senast 2015 och God kemisk status senast Bedömningen är att det kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna med hänsyn till de föroreningar som finns och att det är först 2021 som man kan förvänta sig att god kemisk ytvattenstatus kan uppnås. Vattenförekomsten omfattas därför av ett undantag från miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus i form av en tidsfrist till Motivet är att det i dagsläget är tekniskt omöjligt att genomföra åtgärder som minskar koncentrationerna av de förorenande ämnena i vattenförekomsten till Nuvarande MKN för Mälaren-Stockholm innebär att den ekologiska statusen inte får försämras och att den kemiska statusen måste förbättras. Den preliminära vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status (exklusive kvicksilver) Orsaken till riskbedömningen är att halterna av TBT, bly och antracen överskrider de alternativa gränsvärden för sediment som föreslagits (VISS, 2013). Vattenförekomsten bedöms även vara påverkad av övergödning på grund av belastning av näringsvärden. Den sammanvägda ekologiska statusen är ej klassificerad men vissa i den ekologiska statusen ingående biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer har klassificerats som måttliga. Det innebär att den totala tillförseln av näringsämnen och andra föroreningar till recipienten Ulvsundasjön måste minska jämfört med idag. 4 BERÄKNINGAR 4.1 Förutsättningar och antaganden Förutsättningar från Solna Kommun Förutsättningarna för beräkningarna är enligt Solna Vatten (André Meyer ) följande: Dimensionering ska göras från ett 10-årsregn med 10 min varaktighet Regnintensitet med tio års återkomsttid och tio minuters varaktighet får inte ge upphov till ett större flöde än 40 l/per sekund och reducerad yta (ha) till dagvattennätet. 5(14)

8 Dagvattenavrinningen får inte öka på grund av exploateringen av området. I det fall dagvattenbildningen ökar måste detta kompenseras med olika typer av åtgärder inom området för att minska densamma. Lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten eftersträvas i största möjliga utsträckning Avrinningskoefficienter De avrinningskoefficienter som använts är hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). Avrinningskoefficienter anger hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster genom avdunstning, infiltration och upptag av växtlighet eller genom magasinering i ojämnheter i markytan. Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1. Genom att multiplicera en ytas area med avrinningskoefficienten erhålls reducerad area A red. De avrinningskoefficienter som använts för olika typer av ytor redovisas i tabell 1. Tabell 1. Typ av markyta Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Källa: Svenskt Vatten P90, Gräsyta, park 0,1 Grusplan, grusad gång 0,2 Sedumtak 0,5 Hårdgjord yta (asfalt- och betongyta) 0,8 Hustak 0,9 Avrinningskoefficient Deltagande ytor De ytor som idag bidrar till dagvattenbildningen är hustak, hårdgjord parkeringsyta, cykelväg, tennisplan, grusad parkeringsyta och gångväg samt vegetationsytor (figur 1). De befintliga bostäderna har nyligen demonterats och transporterats bort; motsvarande takytor har dock inkluderats i kalkylen för dagvattenbildning gällande nuvarande förhållanden. Efter exploatering av detaljplaneområdet kommer dagvattenhanteringen att omfatta dagvatten från takytor, parkeringar, vägar och cykelvägar samt vegetationsytor (figur 3). 4.2 Flöden och regnvolymer Dimensionerade flöden har beräknats genom den rationella metoden, enligt Svenskt Vattens publikation P90 (Svenskt vatten, 2004). Den rationella metoden förutsätter bl.a. att området är relativt homogent och nära rektangulärt (Vägverket, 1990). Beräkningarna i denna utredning utgår från dimensionering efter 10-årsregn, d.v.s. ett regn som är så stort och omfattande att det bara beräknas återkomma vart tionde år. Varaktigheten har satts till 10 minuter. Z-värdet för Stockholmsregionen har satts till 17 (Hernebring, 2006). 1 Regnintensiteten har beräknats med hjälp av Svenskt Vatten P90, bilaga 2. Framtida ökning av maximal nederbördsintensitet 2 uppskattas till ca 20 % i aktuellt område. 1 Z-värdet är en regional parameter för nederbörd och som används vid beräkningen av bl.a. regnintensiteten. 2 Maximal nederbördsintensitet avser medelvärdet för årliga maxima under en 30-årsperiod för nederbördsintensiteten under 30 minuter (Svenskt Vatten, 2011). 6(14)

9 5 RESULTAT 5.1 Dagvattenflöden vid nuvarande förhållanden Den totala ytan för planområdet är m 2. Tabell 2 visar dimensionerande flöden från fastigheten vid nuvarande ytförhållanden. Under nuvarande förhållanden utgör tak ca 5 % av den totala arean, medan hårdgjorda ytor (asfalterade ytor) motsvarar ca 12 %, grusade ytor 23 % och grönytor motsvarar ca 60 %. I tabell 2 redovisas regnintensiteter och dagvattenflöden som genereras vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet under nuvarande förhållanden. Tabell 2. Regnintensiteter och dimensionerande flöden vid 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, vid nuvarande förhållanden. Beräknat utan klimatfaktor. Delområde Yta Avrinningskoefficient 1 A red Regn-intensitet 10-årsregn Q dim 10årsregn (m 2 ) (ha) (l/s/ha) (l/s) Hustak ,9 0, Hårdgjord yta ,8 0, (parkering) Grusyta ,2 0, Gräsyta, park ,1 0, Summa ,25 0, Källa: Svenskt vatten P90 och Vägverket, Med nuvarande markanvändning beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera ett dagvattenflöde på 143 l/s från området. 5.2 Dagvattenflöden efter utbyggnad Vid den framtida exploateringen av området med uppförda bostäder och byggnader för kontor och forskning kommer takarealen att öka till 29%, hårdgjorda ytor ökar till 23 % och grönytorna minskar till ca 48 % av den totala ytan. I tabell 3 redovisas de regnintensiteter och dagvattenflöden som genereras vid ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet. Med en bedömd ökning av nederbörden med 20 % på grund av klimatförändringar uppgår det dimensionerande flödet till 344 l/s. Tabell 3. Delområde Regnintensiteter och dimensionerande flöden vid 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, efter utbyggnad. Beräknat med och utan klimatfaktor. Yta Avrinningskoefficient 1 A red Regn-intensitet 10årsregn Q dim 10årsregn Q dim 10årsregn med klimatfaktor (m 2 ) (ha) (l/s/ha) (l/s) (l/s) Hustak ,9 0, Hårdgjorda ytor ,8 0, (parkering) Grönytor ,1 0, Summa ,49 1, Källa: Svenskt vatten P90 och Vägverket, Efter detaljplanens genomförande beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera ett dagvattenflöde på 344 l/s från området om en nederbördsökning av 20% på grund av klimatförändring beaktas. 7(14)

10 6 FÖRSLAG TILL PLANERING AV DAGVATTENHANTERING 6.1 Generellt Enligt Solna Stads dagvattenstrategi (2002) ska dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt. Således bör dagvatten så långt möjligt avledas och infiltreras och fördröjningsmagasin, dagvattendammar eller liknande lösningar anläggas inom fastigheten. Avledning av dagvatten bör planeras så att flödet momentant utjämnas och begränsas innan det leds vidare. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom en fastighet kan bidra med miljömässiga fördelar bl.a. genom att vattnet delvis kan renas i samband med fördröjning i dammar och vattenstråk. Dammar och vattenstråk kan även bidra med ett estetiskt tilltalande Generellt finns ett antal övergripande metoder som kan användas för att eftersträva en hållbar dagvattenhantering. Dessa kan omfatta avledning och infiltration (t.ex. gröna tak, infiltration på gröna ytor), öppna dagvattenstråk med infiltration, fördröjningsmagasin ovan eller under mark samt olika system med växter för fördröjning och rening. Gång- och cykelstråk kan avvattnas till intilliggande grönytor. Även dagvatten från lokalgator kan avvattnas till omgivande mark om det inte är förorenat. För att underlätta avrinningen bör då om möjligt kantstenar inte sättas längs lokalgatorna. Vid byggande bör höjdsättningen beaktas så att omliggande ytor lutas ut från byggnaderna. Takvatten från byggnader kan avledas med stuprörsutkastare och t.ex. skålformade betongplattor mot någon grönyta för infiltration och/eller vidare till en brunn som leder vattnet mot fördröjningsmagasin. Takvattnet bör ledas tillräckligt långt ut från huset så att det inte belastar byggandens dräneringssystem. 6.2 Förslag på riktlinjer för dagvattenhantering inom aktuellt område Detaljplaneområdets totala yta är 2,7 ha och den yta som bidrar till avrinningen (den reducerade ytan) är före exploatering är 0,66 ha. Efter exploatering ökar områdets reducerade yta till 1,33 ha. Beräkningar av dagvattenflöden indikerar att ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet ger efter detaljplanens genomförande ett flöde på 287 l/s eller 344 l/s med klimatkompensation. Den reducerade ytan för det exploaterade området är 1,33 ha vilket skulle ge ett maximalt tillåtet flöde av 53 l/sek till Solna Vattens dagvattennät enligt ovan specificerade krav. Behovet av magasinering/fördröjning vid ett tioårsregn med tio minuters varaktighet uppgår då till ca 175 m 3. Följande åtgärder bedöms som möjliga lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området: Anläggning av sedumtak på kontorsbyggnaderna Anläggning av renings/infiltreringssystem vid den större parkeringsplatsen Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Anläggning av fördröjningsmagasin Plantering av träd Genom detta renas, fördröjs och minskas dagvattnet från området vilket medför en lägre föroreningsbelastningen på recipienten Ulvsundasjön. 8(14)

11 Dagvattenutredning KI Campus Solna Figur 3. Takytor och hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet efter utbyggnad. 9(14)

12 6.2.1 Anläggning av sedumtak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak. Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Den årliga avrinningen kan reduceras upp till 50 % genom avdunstning och vattenupptag av växter samt genom den fördröjning av flödet som sker genom den tillfälliga magsineringen i växtbädden (Bengtsson, 2002). Gröna tak verkar fördröjande främst vid små regn; vid långvariga och intensiva regn reducerar magasineringseffekten. Det bör därför finnas möjligheter för vattnet att avledas till ledningar eller till ytor med fördröjning/infiltration vid kraftiga regn. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar i medeltal 75 % av årsavrinningen (Svenskt Vatten, P105). Dessutom renar och fördröjer vegetationen dagvattnet. Gröna tak renar också dagvattnet samt har en ljud- och värmeisolerande verkan. Anläggning av sedumtak föreslås för kontorsbyggnaderna närmast järnvägen som har en sammanlagd takyta på ca m 2. Detta bedöms reducera behovet av magasineringsvolym reduceras från 175 m 3 till 145 m Renings/infiltreringssystem för dagvatten från den större parkeringsplatsen Den större planerade parkeringsytan nära spårområdet omfattar 92 platser och Solna stad ställer därför krav på oljeavskiljare eller annan typ av rening av dagvatten från den ytan. Efter rening bedöms dagvattnet kunna avledas till svackdike. D-Rainclean är exempel på ett renings/infiltrationssystem som kan anpassas för olika typer av ytor och för skiftande markförhållanden. Vid gynnsamma markförhållanden kan vattnet direkt infiltrera vidare efter det att D-Rainclean passerats. I markytor med sämre genomsläpplighet kan infiltrationskapaciteten och den magasinerande förmågan förstärkas med exempelvis en makadambädd och en dräneringsledning under D-Rainclean Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Trafiken på de lokalgator som planeras i området bedöms bli begränsad och därmed föroreningen av det dagvatten som avrinner från dem. Trafikflöden under fordon/dygn bedöms generellt ge låg föroreningsgrad av dagvatten. Dagvattnet från vägytorna i området bör därför kunna avledas i svackdiken som fördröjer, renar och minskar dagvattenflödet. Beroende på markens infiltrationskapacitet kan även dränledningar behövas som ansluts via fördröjningsmagasin till dagvattennätet. Den planerade mindre parkeringsytan i norra delen av området omfattar endast 36 platser och dagvatten från den bedöms kunna avledas utan rening till svackdike Anläggning av fördröjningsmagasin På grund av markens förmodade låga infiltrationskapacitet, och för att klara ställda krav på maximalt flöde till dagvattennätet, rekommenderas anläggning av ett fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet kan vara förlagt ovan mark av typ torrdamm eller under mark (figur 4). Eftersom ytan inom planområdet är relativt begränsad föreslås att fördröjningsmagasinet förläggs under jord så att markytan kan användas för andra ändamål. Anslutning ut från fördröjningsmagasinet kan göras till det kommunala dagvattenledningsnätet. Utflödet bör strypas så att det inte överskrider Solna Vattens krav. Enligt beräkningar ovan krävs för ett tioårsregn med tio minuters varaktighet en magasineringsvolym på 175 m 3. Om byggnaderna för kontor och forskning förses med sedumtak beräknas 145 m 3 magasin behövas. Om andra åtgärder för att minska dagvattenbildningen som till exempel att förse den mindre parkeringsplatsen med en genomsläpplig yta eller möjliggöra direkt markinfiltration av vatten från hårdgjorda cykel- och servicevägar bedöms behovet av magasineringsvolym kunna minska till 105 m 3. 10(14)

13 Det finns olika system för fördröjning och/eller infiltration av dagvatten med varierande kapacitet (t.ex. StormTech, Uponor, Aquacell Lite, Pluvial cube) (figur 4). StormTech (http://www.va-systemer.no/ipub/) är ett amerikanskt system som med relativt liten arealanvändning kan ge förhållandevis stora lagringskapaciteter. StormTech finns i fyra olika storlekar där den största ger en magasinsvolym på 3,75 m 3 /löpmeter. Det minsta systemet beräknas kunna ge magasineringsvolymen 175 m 3 på en yta av 500 m 2 (figur 5). Systemet kan användas både för magasinering och för infiltrering och kräver ett schaktdjup på ca 1 m. Figur 4. Exempel på olika system för magasinering/infiltrering av dagvatten. StormTech tunnelsystem till vänster och Uponor dagvattenkassetter till höger. Bergblottningar är enligt tidigare genomförda geotekniska undersökningar inte kända inom det markerade området. Ytterligare geotekniska sonderingar behövs dock innan konfiguration och placering av fördröjningsmagasin kan definieras i detalj. Det finns även andra liknade system, t.ex. D-Raintank eller Uponor som består av kassetter i polypropylen som monteras ihop till önskad volym. Även detta system kan användas för både fördröjning och infiltration av dagvatten Plantering av träd Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp stora mängder vatten ur marken. Nyplantering av träd skapar också förutsättningar för bevarande av förekommande rödlistade arter inom detaljplaneområdet Förslag till ledningsnät för dagvatten Solna Vatten planerar att etablera anslutningspunkter till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp vid Fogdevretens norra del. Den utbyggnad av ledningsnätet för dagvatten som behövs i samband med detaljplanens genomförande föreslås därför anslutas till denna punkt efter att belastningsminskande åtgärder gällande flöde och föroreningsgrad har genomförts. Utloppet från fördröjningsmagasinet bör vara strypt för att anpassa flödet till befintlig kapacitet på dagvattennätet. I principskissen (figur 5) visas en möjlig avvattning av hustak via markförlagda ledningar till utjämningsmagasinet. Takavvattningen kan även ske via stuprörsutkastare och t.ex. skålformade betongplattor för infiltration i grönytor mellan bostäder och kontorslokaler. Eftersom infiltrationskapaciteten bedöms vara låg i området bör dagvatten som ytavrinner på grund av vattenmättade markskikt samlas upp i en brunn som leder vattnet vidare mot fördröjningsmagasinet. 11(14)

14 Dagvattenutredning KI Campus Solna Uppsamling av dagvatten från gator och parkeringsytor behövs troligen på samma sätt ledas till fördröjningsmagasinet efter att ha passerat reningsanläggning/oljeavskiljare (stora parkeringen) och svackdiken. Figur 5. Principskiss av dagvattensystem för omhändertagande av takvatten. Det angivna fördröjningsmagasinet har en yta på ca 500 m2 12(14)

15 7 SAMMANFATTNING För att minska belastningen på recipienten Ulvsundasjön på grund av förväntad ökning av dagvattenbildning från planområdet bör följande åtgärder beaktas: Installation av magasin under markytan för fördröjning/rening/infiltration av dagvattnet innan det ansluts till det kommunala ledningsnätet. För ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet bedöms erforderlig volym på magasinet vara ca m 3 beroende på vilka åtgärder som kan komma att genomföras för att minska dagvattenflödet. Etablering av gröna tak (sedumtak) på kontorslokalerna för att minska dagvattenbildningen och rena dagvattnet. Den årliga avrinningen från tak kan reduceras % genom avdunstning, vattenupptag av växter samt den fördröjning av flödet som sker genom den tillfälliga magsineringen i växtbädden. Takvatten från byggnader avleds via infiltrationsytor och/eller ledningssystem till fördröjningsmagasin med strypt utlopp. Dagvatten från vägar och parkeringsplatser avleds via svackdiken till fördröjningsmagasin. Dagvatten från den större parkeringsplatsen renas innan det leds till diket. Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp stora mängder vatten ur marken. Ovan nämnda åtgärder innebär att flödet till dagvattennätet kan regleras till nivå enligt Solna Vattens krav. Möjligheten att uppfylla kravet att dagvattenavrinningen inte får öka på grund av exploateringen beror av markens infiltrationskapacitet, speciellt vid föreslaget fördröjningsmagasin och i anslutning till svackdiken. Typ och placering av fördröjningsmagasin bör väljas i samband med projekteringen efter att en geoteknisk undersökning genomförts. 13(14)

16 8 REFERENSER Bengtsson, L. (2002). Avrinning från gröna tak. Vatten 58: Hernebring, Claes, års-regnets återkomst, förr och nu regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter. VA-Forsk rapport nr SGU, Detaljerad jordartskarta, skala 1: Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Svenskt Vatten, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Solna Stad, Dagvatten strategi för Solna Stad, Oktober Vägverket, Hydraulisk dimensionering av diken, trummor, ledningar, magasin. Publikation 1990:1. 14(14)

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Beställare: Birger E2 AB Box 237 432 25 Varberg Beställarens representant: Mats Rydholm Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Theres

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15 FOJAB Arkitekter i Malmö AB Malmö 2010-03-15 Datum 2010-03-15 Uppdragsnummer 61671037978 Utgåva/Status D. Galbraith V. Lidström L. Sjögren Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga 1(7) DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2012-10-24, Dnr 2010-16279 Reviderad 2012.08.15 Upprättad av: Gunnar Byström, Novamark AB 2012.02.20 11125 Kv.

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad Diarienummer Projektnummer 15SV737 600346-106 Bilaga E - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U24246 Dagvattenutning Ångström 4, Uppsala www.bjerking.se Sida 2 (7) Uppdragsnamn Dagvattenutning Ångström 4 Uppsala kommun Akademiska hus Uppsala AB Box 185 751 04 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Södertälje bussdepå Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Åke Svensson Godkänd av Lisa Söderbaum Innehållsförteckning

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Lianne de Jonge Handläggare Lianne de Jonge Telefon +4610 505 32 09 Mobil Beställare Mölndals stad E-mail lianne.dejonge@afconsult.com Datum 07/03/2016 Projekt ID 719997

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer