AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA"

Transkript

1 AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen Stockholm Org. Nr Beställare: Akademiska Hus, HEBA Fastighets AB Box Solna

2 INNEHÅLL 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR PLANOMRÅDET UNDERLAG FÖR UTREDNINGEN NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR TOPOGRAFI OCH YTAVRINNING MARKFÖRHÅLLANDEN NUVARANDE DAGVATTENHANTERING RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORM BERÄKNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN Förutsättningar från Solna Kommun Avrinningskoefficienter Deltagande ytor FLÖDEN OCH REGNVOLYMER RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN VID NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN DAGVATTENFLÖDEN EFTER UTBYGGNAD FÖRSLAG TILL PLANERING AV DAGVATTENHANTERING GENERELLT FÖRSLAG PÅ RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING INOM AKTUELLT OMRÅDE Anläggning av sedumtak Renings/infiltreringssystem för dagvatten från den större parkeringsplatsen Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Anläggning av fördröjningsmagasin SAMMANFATTNING REFERENSER Uppdragsnr: II

3 1 BAKGRUND Inom detaljplaneområdet på Karolinska Institutet (KI) Campus Solna nordvästra del, del av fastigheten Haga 4:35, planeras byggnader för tillfälligt boende för gästforskare och studenter samt byggnader för kontor och forskning. Den i samband med detaljplanearbetet genomförda miljökonsekvensbeskrivningen identifierade ett behov av att beakta dagvattenhanteringen i den fortsatta planprocessen och utreda lösningar för en hållbar dagvattenhantering i området. Hifab AB har av Akademiska Hus och HEBA Fastighets AB erhållit i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning för den berörda delen av fastigheten Haga 4:35, Solna. Syftet med denna utredning är att översiktligt redovisa hur mycket dagvatten planområdet genererar med nuvarande markanvändning samt hur mycket dagvatten den planerade bebyggelsen förväntas ge. Vidare utreds om dagvatten behöver fördröjas och möjligheterna till lokalt omhändertagande av detsamma (LOD). Marken inom området har tidigare använts som idrottsplats, parkområde och för trädgårdsodling. Miljöstörande verksamhet bedöms inte ha förekommit i någon större utsträckning. På en mindre del nära spårområdet har studentbostäder funnits som nu är borttagna. Området används idag för uppställning av fordon och som park. En större grusad parkeringsyta finns i den södra delen och en mindre asfalterad parkeringsyta finns i den norra delen. Gång- och cykelbanan i den västra delen är hårdgjord men övriga är grusbelagda (se figur 1). Del av en tennisplan ingår även i planområdet. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Planområdet Planområdet gränsar österut mot Fogdevreten, västerut mot Trafikverkets spårområde och norrut via en sluttning ner mot fastigheter med restaurang, biltvätt och bensinstationer. I söder finns huvudsakligen ett parkområde, en bostad samt en upplagsplats för diverse material tillhörande ett trädgårdsföretag. Markanvändningen i området är enligt den befintliga fördjupade översiktsplanen avsedd för forskning, kontor och utbildning i hus-i-park miljö samt blandad stadsbebyggelse. Enligt det nya detaljplaneförslaget ska i ett första skede bostäder uppföras och senare byggnader för kontor och forskning. 2.2 Underlag för utredningen - Kartor över VA-ledningar från Akademiska Hus - Aktuella ledningskartor för kommunala dagvattenledningar i omgivningen - Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan Forskarbostäder mm inom Haga 4:35 - Dagvattenstrategi i Solna kommun - Geotekniska undersökningar av Grundteknik (1998) och KM (1975) - Telefon- och mailkontakt med Solna Vatten AB (André Meyer). - Utdrag från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) - Svenskt Vatten Publikationer P90 och P104 1(14)

4 Dagvattenutredning KI Campus Solna Figur Flygfoto över området. De tillfälliga bostäderna i den västra delen flyttades i september (14)

5 3 NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 Topografi och ytavrinning Den aktuella ytavrinningen inom området bedöms baserat på tillgänglig topografisk information ske enligt figur 2. Området är relativt flackt med en generell lutning mot nordväst. Nivån faller från ca 25 m i den södra delen till 9 m i den nordligaste. Lutningen är dock inte jämn utan två platåer finns utbildade i den sydöstra respektive norra och västra delen på grund av tidigare genomförda schaktningsarbeten för anläggning av idrottsplats (numera grusad parkering) samt bostäder med närliggande parkering. 3.2 Markförhållanden Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta över området domineras marken i planområdet av berg i dagen. Ett område med finsand löper från områdets södra gräns i nordostlig riktning och sammanfaller ungefär med utbredningen av den centrala grusbelagda parkeringen. Relativt goda infiltrationsmöjligheter för dagvatten bedöms existera i denna del av området. Mäktigheten på sandskiktet är dock troligen begränsad eftersom bergblottningar kan iakttas på ett flertal ställen runt detta område (figur 2). I den nordvästra delen av planområdet förekommer lera i närheten av de tillfälliga bostäder som finns här. De låglänta delarna norr om området där bland annat bensinstationerna är belägna utgörs också av lera under eventuell fyllning. Tidigare genomförda geotekniska undersökningar har indikerat jorddjup på mellan 0,8 och 4,4 m. Sonderingspunkterna är huvudsakligen lokaliserade till området nordväst om den grusade parkeringsplatsen. Sonderingen har påvisat upp till 2 m mäktiga sandiga skikt inom lagerföljden, vilket ger vissa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltrering. 3.3 Nuvarande dagvattenhantering Ledningssystem för dagvatten i området finns enligt ritning från Akademiska Hus endast längs Fogdevretens östra sida. En dagvattenledning har också funnits från de tillfälliga studentbostäderna ut till Fogdevreten men är inte längre i bruk efter att byggnaderna flyttats. Dagvattenbrunnar har också observerats på den asfalterade parkeringsplatsen i norra delen av området. För avvattning av tennisbanan finns dagvattenbrunnar från vilka dagvattnet troligen infiltreras lokalt. För övrigt finns inga ledningssystem markerade på tillgängliga ritningar eller har noterats i området. Närmaste anslutningspunkter till det kommunala dagvattennätet finns vid McDonalds restaurang norr om planområdet samt i den västra delen av Solnavägen öster om området. Det framgår dock inte på befintlig ritning från Akademiska Hus om och var ledningsnätet i området är kopplat till det kommunala nätet. Solna stad planerar att etablera en anslutningspunkt till det kommunala nätet vid vändplanen i den norra delen av Fogdevreten. I den östra delen av planområdet avbördas en del ytvatten österut mot Fogdevreten, vilket troligen samlas upp i det där befintliga ledningssystemet och avleds till kommunens ledningsnät vid Solnavägen. Den dominerande delen bedöms dock rinna av norrut och västerut mot Trafikverkets topografiskt lägre liggande spårområde där dränering finns ansluten till kommunens ledningsnät vid McDonalds restaurang. 3(14)

6 Figur 2. Höjdmodell över området och bedömd aktuell ytavrinning. 4(14)

7 3.4 Recipient och miljökvalitetsnorm Enligt EUs ramdirektiv för vatten bedöms vattenförekomsternas miljötillstånd genom deras ekologiska och kemiska status. Den ekologiska statusen bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska bedöms som god eller uppnår ej god. Det övergripande målet är att inga vatten ska försämras och att samtliga vatten minst ska uppnå miljökvalitetsnormen god status år Miljökvalitetsnormen (MKN) för ett vatten anger den kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Programområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde utanför Östra Mälarens vattenskyddsområde. Ulvsundasjön är recipient för planområdet och tillhör den preliminära vattenförekomsten Mälaren Ulvsundasjön vars miljökvalitetsnorm ännu inte är kvalificerad enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Denna preliminära vattenförekomst ingick tidigare i den större vattenförekomsten Mälaren-Stockholm vars ekologiska status klassificerades som god Vissa delar av vattenförekomsten Mälaren-Stockholm har dock betydligt sämre vattenkvalitet, bl. a. Ulvsundasjön där det föreligger tydliga indikationer på fosforbelastning (VISS). Den kemiska statusen exklusive kvicksilver för Mälaren-Stockholm klassificerades 2009 som uppnår ej god på grund av för höga halter av tributyltenn (TBT) i vatten. TBT ingick tidigare i båtbottenfärger. MKN för Mälaren Stockholm är God ekologisk status senast 2015 och God kemisk status senast Bedömningen är att det kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna med hänsyn till de föroreningar som finns och att det är först 2021 som man kan förvänta sig att god kemisk ytvattenstatus kan uppnås. Vattenförekomsten omfattas därför av ett undantag från miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus i form av en tidsfrist till Motivet är att det i dagsläget är tekniskt omöjligt att genomföra åtgärder som minskar koncentrationerna av de förorenande ämnena i vattenförekomsten till Nuvarande MKN för Mälaren-Stockholm innebär att den ekologiska statusen inte får försämras och att den kemiska statusen måste förbättras. Den preliminära vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status (exklusive kvicksilver) Orsaken till riskbedömningen är att halterna av TBT, bly och antracen överskrider de alternativa gränsvärden för sediment som föreslagits (VISS, 2013). Vattenförekomsten bedöms även vara påverkad av övergödning på grund av belastning av näringsvärden. Den sammanvägda ekologiska statusen är ej klassificerad men vissa i den ekologiska statusen ingående biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer har klassificerats som måttliga. Det innebär att den totala tillförseln av näringsämnen och andra föroreningar till recipienten Ulvsundasjön måste minska jämfört med idag. 4 BERÄKNINGAR 4.1 Förutsättningar och antaganden Förutsättningar från Solna Kommun Förutsättningarna för beräkningarna är enligt Solna Vatten (André Meyer ) följande: Dimensionering ska göras från ett 10-årsregn med 10 min varaktighet Regnintensitet med tio års återkomsttid och tio minuters varaktighet får inte ge upphov till ett större flöde än 40 l/per sekund och reducerad yta (ha) till dagvattennätet. 5(14)

8 Dagvattenavrinningen får inte öka på grund av exploateringen av området. I det fall dagvattenbildningen ökar måste detta kompenseras med olika typer av åtgärder inom området för att minska densamma. Lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten eftersträvas i största möjliga utsträckning Avrinningskoefficienter De avrinningskoefficienter som använts är hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). Avrinningskoefficienter anger hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster genom avdunstning, infiltration och upptag av växtlighet eller genom magasinering i ojämnheter i markytan. Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1. Genom att multiplicera en ytas area med avrinningskoefficienten erhålls reducerad area A red. De avrinningskoefficienter som använts för olika typer av ytor redovisas i tabell 1. Tabell 1. Typ av markyta Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Källa: Svenskt Vatten P90, Gräsyta, park 0,1 Grusplan, grusad gång 0,2 Sedumtak 0,5 Hårdgjord yta (asfalt- och betongyta) 0,8 Hustak 0,9 Avrinningskoefficient Deltagande ytor De ytor som idag bidrar till dagvattenbildningen är hustak, hårdgjord parkeringsyta, cykelväg, tennisplan, grusad parkeringsyta och gångväg samt vegetationsytor (figur 1). De befintliga bostäderna har nyligen demonterats och transporterats bort; motsvarande takytor har dock inkluderats i kalkylen för dagvattenbildning gällande nuvarande förhållanden. Efter exploatering av detaljplaneområdet kommer dagvattenhanteringen att omfatta dagvatten från takytor, parkeringar, vägar och cykelvägar samt vegetationsytor (figur 3). 4.2 Flöden och regnvolymer Dimensionerade flöden har beräknats genom den rationella metoden, enligt Svenskt Vattens publikation P90 (Svenskt vatten, 2004). Den rationella metoden förutsätter bl.a. att området är relativt homogent och nära rektangulärt (Vägverket, 1990). Beräkningarna i denna utredning utgår från dimensionering efter 10-årsregn, d.v.s. ett regn som är så stort och omfattande att det bara beräknas återkomma vart tionde år. Varaktigheten har satts till 10 minuter. Z-värdet för Stockholmsregionen har satts till 17 (Hernebring, 2006). 1 Regnintensiteten har beräknats med hjälp av Svenskt Vatten P90, bilaga 2. Framtida ökning av maximal nederbördsintensitet 2 uppskattas till ca 20 % i aktuellt område. 1 Z-värdet är en regional parameter för nederbörd och som används vid beräkningen av bl.a. regnintensiteten. 2 Maximal nederbördsintensitet avser medelvärdet för årliga maxima under en 30-årsperiod för nederbördsintensiteten under 30 minuter (Svenskt Vatten, 2011). 6(14)

9 5 RESULTAT 5.1 Dagvattenflöden vid nuvarande förhållanden Den totala ytan för planområdet är m 2. Tabell 2 visar dimensionerande flöden från fastigheten vid nuvarande ytförhållanden. Under nuvarande förhållanden utgör tak ca 5 % av den totala arean, medan hårdgjorda ytor (asfalterade ytor) motsvarar ca 12 %, grusade ytor 23 % och grönytor motsvarar ca 60 %. I tabell 2 redovisas regnintensiteter och dagvattenflöden som genereras vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet under nuvarande förhållanden. Tabell 2. Regnintensiteter och dimensionerande flöden vid 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, vid nuvarande förhållanden. Beräknat utan klimatfaktor. Delområde Yta Avrinningskoefficient 1 A red Regn-intensitet 10-årsregn Q dim 10årsregn (m 2 ) (ha) (l/s/ha) (l/s) Hustak ,9 0, Hårdgjord yta ,8 0, (parkering) Grusyta ,2 0, Gräsyta, park ,1 0, Summa ,25 0, Källa: Svenskt vatten P90 och Vägverket, Med nuvarande markanvändning beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera ett dagvattenflöde på 143 l/s från området. 5.2 Dagvattenflöden efter utbyggnad Vid den framtida exploateringen av området med uppförda bostäder och byggnader för kontor och forskning kommer takarealen att öka till 29%, hårdgjorda ytor ökar till 23 % och grönytorna minskar till ca 48 % av den totala ytan. I tabell 3 redovisas de regnintensiteter och dagvattenflöden som genereras vid ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet. Med en bedömd ökning av nederbörden med 20 % på grund av klimatförändringar uppgår det dimensionerande flödet till 344 l/s. Tabell 3. Delområde Regnintensiteter och dimensionerande flöden vid 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, efter utbyggnad. Beräknat med och utan klimatfaktor. Yta Avrinningskoefficient 1 A red Regn-intensitet 10årsregn Q dim 10årsregn Q dim 10årsregn med klimatfaktor (m 2 ) (ha) (l/s/ha) (l/s) (l/s) Hustak ,9 0, Hårdgjorda ytor ,8 0, (parkering) Grönytor ,1 0, Summa ,49 1, Källa: Svenskt vatten P90 och Vägverket, Efter detaljplanens genomförande beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera ett dagvattenflöde på 344 l/s från området om en nederbördsökning av 20% på grund av klimatförändring beaktas. 7(14)

10 6 FÖRSLAG TILL PLANERING AV DAGVATTENHANTERING 6.1 Generellt Enligt Solna Stads dagvattenstrategi (2002) ska dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt. Således bör dagvatten så långt möjligt avledas och infiltreras och fördröjningsmagasin, dagvattendammar eller liknande lösningar anläggas inom fastigheten. Avledning av dagvatten bör planeras så att flödet momentant utjämnas och begränsas innan det leds vidare. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom en fastighet kan bidra med miljömässiga fördelar bl.a. genom att vattnet delvis kan renas i samband med fördröjning i dammar och vattenstråk. Dammar och vattenstråk kan även bidra med ett estetiskt tilltalande Generellt finns ett antal övergripande metoder som kan användas för att eftersträva en hållbar dagvattenhantering. Dessa kan omfatta avledning och infiltration (t.ex. gröna tak, infiltration på gröna ytor), öppna dagvattenstråk med infiltration, fördröjningsmagasin ovan eller under mark samt olika system med växter för fördröjning och rening. Gång- och cykelstråk kan avvattnas till intilliggande grönytor. Även dagvatten från lokalgator kan avvattnas till omgivande mark om det inte är förorenat. För att underlätta avrinningen bör då om möjligt kantstenar inte sättas längs lokalgatorna. Vid byggande bör höjdsättningen beaktas så att omliggande ytor lutas ut från byggnaderna. Takvatten från byggnader kan avledas med stuprörsutkastare och t.ex. skålformade betongplattor mot någon grönyta för infiltration och/eller vidare till en brunn som leder vattnet mot fördröjningsmagasin. Takvattnet bör ledas tillräckligt långt ut från huset så att det inte belastar byggandens dräneringssystem. 6.2 Förslag på riktlinjer för dagvattenhantering inom aktuellt område Detaljplaneområdets totala yta är 2,7 ha och den yta som bidrar till avrinningen (den reducerade ytan) är före exploatering är 0,66 ha. Efter exploatering ökar områdets reducerade yta till 1,33 ha. Beräkningar av dagvattenflöden indikerar att ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet ger efter detaljplanens genomförande ett flöde på 287 l/s eller 344 l/s med klimatkompensation. Den reducerade ytan för det exploaterade området är 1,33 ha vilket skulle ge ett maximalt tillåtet flöde av 53 l/sek till Solna Vattens dagvattennät enligt ovan specificerade krav. Behovet av magasinering/fördröjning vid ett tioårsregn med tio minuters varaktighet uppgår då till ca 175 m 3. Följande åtgärder bedöms som möjliga lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området: Anläggning av sedumtak på kontorsbyggnaderna Anläggning av renings/infiltreringssystem vid den större parkeringsplatsen Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Anläggning av fördröjningsmagasin Plantering av träd Genom detta renas, fördröjs och minskas dagvattnet från området vilket medför en lägre föroreningsbelastningen på recipienten Ulvsundasjön. 8(14)

11 Dagvattenutredning KI Campus Solna Figur 3. Takytor och hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet efter utbyggnad. 9(14)

12 6.2.1 Anläggning av sedumtak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak. Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Den årliga avrinningen kan reduceras upp till 50 % genom avdunstning och vattenupptag av växter samt genom den fördröjning av flödet som sker genom den tillfälliga magsineringen i växtbädden (Bengtsson, 2002). Gröna tak verkar fördröjande främst vid små regn; vid långvariga och intensiva regn reducerar magasineringseffekten. Det bör därför finnas möjligheter för vattnet att avledas till ledningar eller till ytor med fördröjning/infiltration vid kraftiga regn. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar i medeltal 75 % av årsavrinningen (Svenskt Vatten, P105). Dessutom renar och fördröjer vegetationen dagvattnet. Gröna tak renar också dagvattnet samt har en ljud- och värmeisolerande verkan. Anläggning av sedumtak föreslås för kontorsbyggnaderna närmast järnvägen som har en sammanlagd takyta på ca m 2. Detta bedöms reducera behovet av magasineringsvolym reduceras från 175 m 3 till 145 m Renings/infiltreringssystem för dagvatten från den större parkeringsplatsen Den större planerade parkeringsytan nära spårområdet omfattar 92 platser och Solna stad ställer därför krav på oljeavskiljare eller annan typ av rening av dagvatten från den ytan. Efter rening bedöms dagvattnet kunna avledas till svackdike. D-Rainclean är exempel på ett renings/infiltrationssystem som kan anpassas för olika typer av ytor och för skiftande markförhållanden. Vid gynnsamma markförhållanden kan vattnet direkt infiltrera vidare efter det att D-Rainclean passerats. I markytor med sämre genomsläpplighet kan infiltrationskapaciteten och den magasinerande förmågan förstärkas med exempelvis en makadambädd och en dräneringsledning under D-Rainclean Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Trafiken på de lokalgator som planeras i området bedöms bli begränsad och därmed föroreningen av det dagvatten som avrinner från dem. Trafikflöden under fordon/dygn bedöms generellt ge låg föroreningsgrad av dagvatten. Dagvattnet från vägytorna i området bör därför kunna avledas i svackdiken som fördröjer, renar och minskar dagvattenflödet. Beroende på markens infiltrationskapacitet kan även dränledningar behövas som ansluts via fördröjningsmagasin till dagvattennätet. Den planerade mindre parkeringsytan i norra delen av området omfattar endast 36 platser och dagvatten från den bedöms kunna avledas utan rening till svackdike Anläggning av fördröjningsmagasin På grund av markens förmodade låga infiltrationskapacitet, och för att klara ställda krav på maximalt flöde till dagvattennätet, rekommenderas anläggning av ett fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet kan vara förlagt ovan mark av typ torrdamm eller under mark (figur 4). Eftersom ytan inom planområdet är relativt begränsad föreslås att fördröjningsmagasinet förläggs under jord så att markytan kan användas för andra ändamål. Anslutning ut från fördröjningsmagasinet kan göras till det kommunala dagvattenledningsnätet. Utflödet bör strypas så att det inte överskrider Solna Vattens krav. Enligt beräkningar ovan krävs för ett tioårsregn med tio minuters varaktighet en magasineringsvolym på 175 m 3. Om byggnaderna för kontor och forskning förses med sedumtak beräknas 145 m 3 magasin behövas. Om andra åtgärder för att minska dagvattenbildningen som till exempel att förse den mindre parkeringsplatsen med en genomsläpplig yta eller möjliggöra direkt markinfiltration av vatten från hårdgjorda cykel- och servicevägar bedöms behovet av magasineringsvolym kunna minska till 105 m 3. 10(14)

13 Det finns olika system för fördröjning och/eller infiltration av dagvatten med varierande kapacitet (t.ex. StormTech, Uponor, Aquacell Lite, Pluvial cube) (figur 4). StormTech (http://www.va-systemer.no/ipub/) är ett amerikanskt system som med relativt liten arealanvändning kan ge förhållandevis stora lagringskapaciteter. StormTech finns i fyra olika storlekar där den största ger en magasinsvolym på 3,75 m 3 /löpmeter. Det minsta systemet beräknas kunna ge magasineringsvolymen 175 m 3 på en yta av 500 m 2 (figur 5). Systemet kan användas både för magasinering och för infiltrering och kräver ett schaktdjup på ca 1 m. Figur 4. Exempel på olika system för magasinering/infiltrering av dagvatten. StormTech tunnelsystem till vänster och Uponor dagvattenkassetter till höger. Bergblottningar är enligt tidigare genomförda geotekniska undersökningar inte kända inom det markerade området. Ytterligare geotekniska sonderingar behövs dock innan konfiguration och placering av fördröjningsmagasin kan definieras i detalj. Det finns även andra liknade system, t.ex. D-Raintank eller Uponor som består av kassetter i polypropylen som monteras ihop till önskad volym. Även detta system kan användas för både fördröjning och infiltration av dagvatten Plantering av träd Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp stora mängder vatten ur marken. Nyplantering av träd skapar också förutsättningar för bevarande av förekommande rödlistade arter inom detaljplaneområdet Förslag till ledningsnät för dagvatten Solna Vatten planerar att etablera anslutningspunkter till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp vid Fogdevretens norra del. Den utbyggnad av ledningsnätet för dagvatten som behövs i samband med detaljplanens genomförande föreslås därför anslutas till denna punkt efter att belastningsminskande åtgärder gällande flöde och föroreningsgrad har genomförts. Utloppet från fördröjningsmagasinet bör vara strypt för att anpassa flödet till befintlig kapacitet på dagvattennätet. I principskissen (figur 5) visas en möjlig avvattning av hustak via markförlagda ledningar till utjämningsmagasinet. Takavvattningen kan även ske via stuprörsutkastare och t.ex. skålformade betongplattor för infiltration i grönytor mellan bostäder och kontorslokaler. Eftersom infiltrationskapaciteten bedöms vara låg i området bör dagvatten som ytavrinner på grund av vattenmättade markskikt samlas upp i en brunn som leder vattnet vidare mot fördröjningsmagasinet. 11(14)

14 Dagvattenutredning KI Campus Solna Uppsamling av dagvatten från gator och parkeringsytor behövs troligen på samma sätt ledas till fördröjningsmagasinet efter att ha passerat reningsanläggning/oljeavskiljare (stora parkeringen) och svackdiken. Figur 5. Principskiss av dagvattensystem för omhändertagande av takvatten. Det angivna fördröjningsmagasinet har en yta på ca 500 m2 12(14)

15 7 SAMMANFATTNING För att minska belastningen på recipienten Ulvsundasjön på grund av förväntad ökning av dagvattenbildning från planområdet bör följande åtgärder beaktas: Installation av magasin under markytan för fördröjning/rening/infiltration av dagvattnet innan det ansluts till det kommunala ledningsnätet. För ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet bedöms erforderlig volym på magasinet vara ca m 3 beroende på vilka åtgärder som kan komma att genomföras för att minska dagvattenflödet. Etablering av gröna tak (sedumtak) på kontorslokalerna för att minska dagvattenbildningen och rena dagvattnet. Den årliga avrinningen från tak kan reduceras % genom avdunstning, vattenupptag av växter samt den fördröjning av flödet som sker genom den tillfälliga magsineringen i växtbädden. Takvatten från byggnader avleds via infiltrationsytor och/eller ledningssystem till fördröjningsmagasin med strypt utlopp. Dagvatten från vägar och parkeringsplatser avleds via svackdiken till fördröjningsmagasin. Dagvatten från den större parkeringsplatsen renas innan det leds till diket. Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp stora mängder vatten ur marken. Ovan nämnda åtgärder innebär att flödet till dagvattennätet kan regleras till nivå enligt Solna Vattens krav. Möjligheten att uppfylla kravet att dagvattenavrinningen inte får öka på grund av exploateringen beror av markens infiltrationskapacitet, speciellt vid föreslaget fördröjningsmagasin och i anslutning till svackdiken. Typ och placering av fördröjningsmagasin bör väljas i samband med projekteringen efter att en geoteknisk undersökning genomförts. 13(14)

16 8 REFERENSER Bengtsson, L. (2002). Avrinning från gröna tak. Vatten 58: Hernebring, Claes, års-regnets återkomst, förr och nu regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter. VA-Forsk rapport nr SGU, Detaljerad jordartskarta, skala 1: Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Svenskt Vatten, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Solna Stad, Dagvatten strategi för Solna Stad, Oktober Vägverket, Hydraulisk dimensionering av diken, trummor, ledningar, magasin. Publikation 1990:1. 14(14)

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer