AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA"

Transkript

1 AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen Stockholm Org. Nr Beställare: Akademiska Hus, HEBA Fastighets AB Box Solna

2 INNEHÅLL 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR PLANOMRÅDET UNDERLAG FÖR UTREDNINGEN NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR TOPOGRAFI OCH YTAVRINNING MARKFÖRHÅLLANDEN NUVARANDE DAGVATTENHANTERING RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORM BERÄKNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN Förutsättningar från Solna Kommun Avrinningskoefficienter Deltagande ytor FLÖDEN OCH REGNVOLYMER RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN VID NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN DAGVATTENFLÖDEN EFTER UTBYGGNAD FÖRSLAG TILL PLANERING AV DAGVATTENHANTERING GENERELLT FÖRSLAG PÅ RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING INOM AKTUELLT OMRÅDE Anläggning av sedumtak Renings/infiltreringssystem för dagvatten från den större parkeringsplatsen Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Anläggning av fördröjningsmagasin SAMMANFATTNING REFERENSER Uppdragsnr: II

3 1 BAKGRUND Inom detaljplaneområdet på Karolinska Institutet (KI) Campus Solna nordvästra del, del av fastigheten Haga 4:35, planeras byggnader för tillfälligt boende för gästforskare och studenter samt byggnader för kontor och forskning. Den i samband med detaljplanearbetet genomförda miljökonsekvensbeskrivningen identifierade ett behov av att beakta dagvattenhanteringen i den fortsatta planprocessen och utreda lösningar för en hållbar dagvattenhantering i området. Hifab AB har av Akademiska Hus och HEBA Fastighets AB erhållit i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning för den berörda delen av fastigheten Haga 4:35, Solna. Syftet med denna utredning är att översiktligt redovisa hur mycket dagvatten planområdet genererar med nuvarande markanvändning samt hur mycket dagvatten den planerade bebyggelsen förväntas ge. Vidare utreds om dagvatten behöver fördröjas och möjligheterna till lokalt omhändertagande av detsamma (LOD). Marken inom området har tidigare använts som idrottsplats, parkområde och för trädgårdsodling. Miljöstörande verksamhet bedöms inte ha förekommit i någon större utsträckning. På en mindre del nära spårområdet har studentbostäder funnits som nu är borttagna. Området används idag för uppställning av fordon och som park. En större grusad parkeringsyta finns i den södra delen och en mindre asfalterad parkeringsyta finns i den norra delen. Gång- och cykelbanan i den västra delen är hårdgjord men övriga är grusbelagda (se figur 1). Del av en tennisplan ingår även i planområdet. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Planområdet Planområdet gränsar österut mot Fogdevreten, västerut mot Trafikverkets spårområde och norrut via en sluttning ner mot fastigheter med restaurang, biltvätt och bensinstationer. I söder finns huvudsakligen ett parkområde, en bostad samt en upplagsplats för diverse material tillhörande ett trädgårdsföretag. Markanvändningen i området är enligt den befintliga fördjupade översiktsplanen avsedd för forskning, kontor och utbildning i hus-i-park miljö samt blandad stadsbebyggelse. Enligt det nya detaljplaneförslaget ska i ett första skede bostäder uppföras och senare byggnader för kontor och forskning. 2.2 Underlag för utredningen - Kartor över VA-ledningar från Akademiska Hus - Aktuella ledningskartor för kommunala dagvattenledningar i omgivningen - Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan Forskarbostäder mm inom Haga 4:35 - Dagvattenstrategi i Solna kommun - Geotekniska undersökningar av Grundteknik (1998) och KM (1975) - Telefon- och mailkontakt med Solna Vatten AB (André Meyer). - Utdrag från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) - Svenskt Vatten Publikationer P90 och P104 1(14)

4 Dagvattenutredning KI Campus Solna Figur Flygfoto över området. De tillfälliga bostäderna i den västra delen flyttades i september (14)

5 3 NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 Topografi och ytavrinning Den aktuella ytavrinningen inom området bedöms baserat på tillgänglig topografisk information ske enligt figur 2. Området är relativt flackt med en generell lutning mot nordväst. Nivån faller från ca 25 m i den södra delen till 9 m i den nordligaste. Lutningen är dock inte jämn utan två platåer finns utbildade i den sydöstra respektive norra och västra delen på grund av tidigare genomförda schaktningsarbeten för anläggning av idrottsplats (numera grusad parkering) samt bostäder med närliggande parkering. 3.2 Markförhållanden Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta över området domineras marken i planområdet av berg i dagen. Ett område med finsand löper från områdets södra gräns i nordostlig riktning och sammanfaller ungefär med utbredningen av den centrala grusbelagda parkeringen. Relativt goda infiltrationsmöjligheter för dagvatten bedöms existera i denna del av området. Mäktigheten på sandskiktet är dock troligen begränsad eftersom bergblottningar kan iakttas på ett flertal ställen runt detta område (figur 2). I den nordvästra delen av planområdet förekommer lera i närheten av de tillfälliga bostäder som finns här. De låglänta delarna norr om området där bland annat bensinstationerna är belägna utgörs också av lera under eventuell fyllning. Tidigare genomförda geotekniska undersökningar har indikerat jorddjup på mellan 0,8 och 4,4 m. Sonderingspunkterna är huvudsakligen lokaliserade till området nordväst om den grusade parkeringsplatsen. Sonderingen har påvisat upp till 2 m mäktiga sandiga skikt inom lagerföljden, vilket ger vissa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltrering. 3.3 Nuvarande dagvattenhantering Ledningssystem för dagvatten i området finns enligt ritning från Akademiska Hus endast längs Fogdevretens östra sida. En dagvattenledning har också funnits från de tillfälliga studentbostäderna ut till Fogdevreten men är inte längre i bruk efter att byggnaderna flyttats. Dagvattenbrunnar har också observerats på den asfalterade parkeringsplatsen i norra delen av området. För avvattning av tennisbanan finns dagvattenbrunnar från vilka dagvattnet troligen infiltreras lokalt. För övrigt finns inga ledningssystem markerade på tillgängliga ritningar eller har noterats i området. Närmaste anslutningspunkter till det kommunala dagvattennätet finns vid McDonalds restaurang norr om planområdet samt i den västra delen av Solnavägen öster om området. Det framgår dock inte på befintlig ritning från Akademiska Hus om och var ledningsnätet i området är kopplat till det kommunala nätet. Solna stad planerar att etablera en anslutningspunkt till det kommunala nätet vid vändplanen i den norra delen av Fogdevreten. I den östra delen av planområdet avbördas en del ytvatten österut mot Fogdevreten, vilket troligen samlas upp i det där befintliga ledningssystemet och avleds till kommunens ledningsnät vid Solnavägen. Den dominerande delen bedöms dock rinna av norrut och västerut mot Trafikverkets topografiskt lägre liggande spårområde där dränering finns ansluten till kommunens ledningsnät vid McDonalds restaurang. 3(14)

6 Figur 2. Höjdmodell över området och bedömd aktuell ytavrinning. 4(14)

7 3.4 Recipient och miljökvalitetsnorm Enligt EUs ramdirektiv för vatten bedöms vattenförekomsternas miljötillstånd genom deras ekologiska och kemiska status. Den ekologiska statusen bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska bedöms som god eller uppnår ej god. Det övergripande målet är att inga vatten ska försämras och att samtliga vatten minst ska uppnå miljökvalitetsnormen god status år Miljökvalitetsnormen (MKN) för ett vatten anger den kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Programområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde utanför Östra Mälarens vattenskyddsområde. Ulvsundasjön är recipient för planområdet och tillhör den preliminära vattenförekomsten Mälaren Ulvsundasjön vars miljökvalitetsnorm ännu inte är kvalificerad enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Denna preliminära vattenförekomst ingick tidigare i den större vattenförekomsten Mälaren-Stockholm vars ekologiska status klassificerades som god Vissa delar av vattenförekomsten Mälaren-Stockholm har dock betydligt sämre vattenkvalitet, bl. a. Ulvsundasjön där det föreligger tydliga indikationer på fosforbelastning (VISS). Den kemiska statusen exklusive kvicksilver för Mälaren-Stockholm klassificerades 2009 som uppnår ej god på grund av för höga halter av tributyltenn (TBT) i vatten. TBT ingick tidigare i båtbottenfärger. MKN för Mälaren Stockholm är God ekologisk status senast 2015 och God kemisk status senast Bedömningen är att det kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna med hänsyn till de föroreningar som finns och att det är först 2021 som man kan förvänta sig att god kemisk ytvattenstatus kan uppnås. Vattenförekomsten omfattas därför av ett undantag från miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus i form av en tidsfrist till Motivet är att det i dagsläget är tekniskt omöjligt att genomföra åtgärder som minskar koncentrationerna av de förorenande ämnena i vattenförekomsten till Nuvarande MKN för Mälaren-Stockholm innebär att den ekologiska statusen inte får försämras och att den kemiska statusen måste förbättras. Den preliminära vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status (exklusive kvicksilver) Orsaken till riskbedömningen är att halterna av TBT, bly och antracen överskrider de alternativa gränsvärden för sediment som föreslagits (VISS, 2013). Vattenförekomsten bedöms även vara påverkad av övergödning på grund av belastning av näringsvärden. Den sammanvägda ekologiska statusen är ej klassificerad men vissa i den ekologiska statusen ingående biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer har klassificerats som måttliga. Det innebär att den totala tillförseln av näringsämnen och andra föroreningar till recipienten Ulvsundasjön måste minska jämfört med idag. 4 BERÄKNINGAR 4.1 Förutsättningar och antaganden Förutsättningar från Solna Kommun Förutsättningarna för beräkningarna är enligt Solna Vatten (André Meyer ) följande: Dimensionering ska göras från ett 10-årsregn med 10 min varaktighet Regnintensitet med tio års återkomsttid och tio minuters varaktighet får inte ge upphov till ett större flöde än 40 l/per sekund och reducerad yta (ha) till dagvattennätet. 5(14)

8 Dagvattenavrinningen får inte öka på grund av exploateringen av området. I det fall dagvattenbildningen ökar måste detta kompenseras med olika typer av åtgärder inom området för att minska densamma. Lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten eftersträvas i största möjliga utsträckning Avrinningskoefficienter De avrinningskoefficienter som använts är hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). Avrinningskoefficienter anger hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster genom avdunstning, infiltration och upptag av växtlighet eller genom magasinering i ojämnheter i markytan. Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1. Genom att multiplicera en ytas area med avrinningskoefficienten erhålls reducerad area A red. De avrinningskoefficienter som använts för olika typer av ytor redovisas i tabell 1. Tabell 1. Typ av markyta Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Källa: Svenskt Vatten P90, Gräsyta, park 0,1 Grusplan, grusad gång 0,2 Sedumtak 0,5 Hårdgjord yta (asfalt- och betongyta) 0,8 Hustak 0,9 Avrinningskoefficient Deltagande ytor De ytor som idag bidrar till dagvattenbildningen är hustak, hårdgjord parkeringsyta, cykelväg, tennisplan, grusad parkeringsyta och gångväg samt vegetationsytor (figur 1). De befintliga bostäderna har nyligen demonterats och transporterats bort; motsvarande takytor har dock inkluderats i kalkylen för dagvattenbildning gällande nuvarande förhållanden. Efter exploatering av detaljplaneområdet kommer dagvattenhanteringen att omfatta dagvatten från takytor, parkeringar, vägar och cykelvägar samt vegetationsytor (figur 3). 4.2 Flöden och regnvolymer Dimensionerade flöden har beräknats genom den rationella metoden, enligt Svenskt Vattens publikation P90 (Svenskt vatten, 2004). Den rationella metoden förutsätter bl.a. att området är relativt homogent och nära rektangulärt (Vägverket, 1990). Beräkningarna i denna utredning utgår från dimensionering efter 10-årsregn, d.v.s. ett regn som är så stort och omfattande att det bara beräknas återkomma vart tionde år. Varaktigheten har satts till 10 minuter. Z-värdet för Stockholmsregionen har satts till 17 (Hernebring, 2006). 1 Regnintensiteten har beräknats med hjälp av Svenskt Vatten P90, bilaga 2. Framtida ökning av maximal nederbördsintensitet 2 uppskattas till ca 20 % i aktuellt område. 1 Z-värdet är en regional parameter för nederbörd och som används vid beräkningen av bl.a. regnintensiteten. 2 Maximal nederbördsintensitet avser medelvärdet för årliga maxima under en 30-årsperiod för nederbördsintensiteten under 30 minuter (Svenskt Vatten, 2011). 6(14)

9 5 RESULTAT 5.1 Dagvattenflöden vid nuvarande förhållanden Den totala ytan för planområdet är m 2. Tabell 2 visar dimensionerande flöden från fastigheten vid nuvarande ytförhållanden. Under nuvarande förhållanden utgör tak ca 5 % av den totala arean, medan hårdgjorda ytor (asfalterade ytor) motsvarar ca 12 %, grusade ytor 23 % och grönytor motsvarar ca 60 %. I tabell 2 redovisas regnintensiteter och dagvattenflöden som genereras vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet under nuvarande förhållanden. Tabell 2. Regnintensiteter och dimensionerande flöden vid 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, vid nuvarande förhållanden. Beräknat utan klimatfaktor. Delområde Yta Avrinningskoefficient 1 A red Regn-intensitet 10-årsregn Q dim 10årsregn (m 2 ) (ha) (l/s/ha) (l/s) Hustak ,9 0, Hårdgjord yta ,8 0, (parkering) Grusyta ,2 0, Gräsyta, park ,1 0, Summa ,25 0, Källa: Svenskt vatten P90 och Vägverket, Med nuvarande markanvändning beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera ett dagvattenflöde på 143 l/s från området. 5.2 Dagvattenflöden efter utbyggnad Vid den framtida exploateringen av området med uppförda bostäder och byggnader för kontor och forskning kommer takarealen att öka till 29%, hårdgjorda ytor ökar till 23 % och grönytorna minskar till ca 48 % av den totala ytan. I tabell 3 redovisas de regnintensiteter och dagvattenflöden som genereras vid ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet. Med en bedömd ökning av nederbörden med 20 % på grund av klimatförändringar uppgår det dimensionerande flödet till 344 l/s. Tabell 3. Delområde Regnintensiteter och dimensionerande flöden vid 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, efter utbyggnad. Beräknat med och utan klimatfaktor. Yta Avrinningskoefficient 1 A red Regn-intensitet 10årsregn Q dim 10årsregn Q dim 10årsregn med klimatfaktor (m 2 ) (ha) (l/s/ha) (l/s) (l/s) Hustak ,9 0, Hårdgjorda ytor ,8 0, (parkering) Grönytor ,1 0, Summa ,49 1, Källa: Svenskt vatten P90 och Vägverket, Efter detaljplanens genomförande beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera ett dagvattenflöde på 344 l/s från området om en nederbördsökning av 20% på grund av klimatförändring beaktas. 7(14)

10 6 FÖRSLAG TILL PLANERING AV DAGVATTENHANTERING 6.1 Generellt Enligt Solna Stads dagvattenstrategi (2002) ska dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt. Således bör dagvatten så långt möjligt avledas och infiltreras och fördröjningsmagasin, dagvattendammar eller liknande lösningar anläggas inom fastigheten. Avledning av dagvatten bör planeras så att flödet momentant utjämnas och begränsas innan det leds vidare. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom en fastighet kan bidra med miljömässiga fördelar bl.a. genom att vattnet delvis kan renas i samband med fördröjning i dammar och vattenstråk. Dammar och vattenstråk kan även bidra med ett estetiskt tilltalande Generellt finns ett antal övergripande metoder som kan användas för att eftersträva en hållbar dagvattenhantering. Dessa kan omfatta avledning och infiltration (t.ex. gröna tak, infiltration på gröna ytor), öppna dagvattenstråk med infiltration, fördröjningsmagasin ovan eller under mark samt olika system med växter för fördröjning och rening. Gång- och cykelstråk kan avvattnas till intilliggande grönytor. Även dagvatten från lokalgator kan avvattnas till omgivande mark om det inte är förorenat. För att underlätta avrinningen bör då om möjligt kantstenar inte sättas längs lokalgatorna. Vid byggande bör höjdsättningen beaktas så att omliggande ytor lutas ut från byggnaderna. Takvatten från byggnader kan avledas med stuprörsutkastare och t.ex. skålformade betongplattor mot någon grönyta för infiltration och/eller vidare till en brunn som leder vattnet mot fördröjningsmagasin. Takvattnet bör ledas tillräckligt långt ut från huset så att det inte belastar byggandens dräneringssystem. 6.2 Förslag på riktlinjer för dagvattenhantering inom aktuellt område Detaljplaneområdets totala yta är 2,7 ha och den yta som bidrar till avrinningen (den reducerade ytan) är före exploatering är 0,66 ha. Efter exploatering ökar områdets reducerade yta till 1,33 ha. Beräkningar av dagvattenflöden indikerar att ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet ger efter detaljplanens genomförande ett flöde på 287 l/s eller 344 l/s med klimatkompensation. Den reducerade ytan för det exploaterade området är 1,33 ha vilket skulle ge ett maximalt tillåtet flöde av 53 l/sek till Solna Vattens dagvattennät enligt ovan specificerade krav. Behovet av magasinering/fördröjning vid ett tioårsregn med tio minuters varaktighet uppgår då till ca 175 m 3. Följande åtgärder bedöms som möjliga lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området: Anläggning av sedumtak på kontorsbyggnaderna Anläggning av renings/infiltreringssystem vid den större parkeringsplatsen Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Anläggning av fördröjningsmagasin Plantering av träd Genom detta renas, fördröjs och minskas dagvattnet från området vilket medför en lägre föroreningsbelastningen på recipienten Ulvsundasjön. 8(14)

11 Dagvattenutredning KI Campus Solna Figur 3. Takytor och hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet efter utbyggnad. 9(14)

12 6.2.1 Anläggning av sedumtak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak. Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Den årliga avrinningen kan reduceras upp till 50 % genom avdunstning och vattenupptag av växter samt genom den fördröjning av flödet som sker genom den tillfälliga magsineringen i växtbädden (Bengtsson, 2002). Gröna tak verkar fördröjande främst vid små regn; vid långvariga och intensiva regn reducerar magasineringseffekten. Det bör därför finnas möjligheter för vattnet att avledas till ledningar eller till ytor med fördröjning/infiltration vid kraftiga regn. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar i medeltal 75 % av årsavrinningen (Svenskt Vatten, P105). Dessutom renar och fördröjer vegetationen dagvattnet. Gröna tak renar också dagvattnet samt har en ljud- och värmeisolerande verkan. Anläggning av sedumtak föreslås för kontorsbyggnaderna närmast järnvägen som har en sammanlagd takyta på ca m 2. Detta bedöms reducera behovet av magasineringsvolym reduceras från 175 m 3 till 145 m Renings/infiltreringssystem för dagvatten från den större parkeringsplatsen Den större planerade parkeringsytan nära spårområdet omfattar 92 platser och Solna stad ställer därför krav på oljeavskiljare eller annan typ av rening av dagvatten från den ytan. Efter rening bedöms dagvattnet kunna avledas till svackdike. D-Rainclean är exempel på ett renings/infiltrationssystem som kan anpassas för olika typer av ytor och för skiftande markförhållanden. Vid gynnsamma markförhållanden kan vattnet direkt infiltrera vidare efter det att D-Rainclean passerats. I markytor med sämre genomsläpplighet kan infiltrationskapaciteten och den magasinerande förmågan förstärkas med exempelvis en makadambädd och en dräneringsledning under D-Rainclean Anläggning av svackdiken vid lokalgator och den mindre parkeringsplatsen Trafiken på de lokalgator som planeras i området bedöms bli begränsad och därmed föroreningen av det dagvatten som avrinner från dem. Trafikflöden under fordon/dygn bedöms generellt ge låg föroreningsgrad av dagvatten. Dagvattnet från vägytorna i området bör därför kunna avledas i svackdiken som fördröjer, renar och minskar dagvattenflödet. Beroende på markens infiltrationskapacitet kan även dränledningar behövas som ansluts via fördröjningsmagasin till dagvattennätet. Den planerade mindre parkeringsytan i norra delen av området omfattar endast 36 platser och dagvatten från den bedöms kunna avledas utan rening till svackdike Anläggning av fördröjningsmagasin På grund av markens förmodade låga infiltrationskapacitet, och för att klara ställda krav på maximalt flöde till dagvattennätet, rekommenderas anläggning av ett fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet kan vara förlagt ovan mark av typ torrdamm eller under mark (figur 4). Eftersom ytan inom planområdet är relativt begränsad föreslås att fördröjningsmagasinet förläggs under jord så att markytan kan användas för andra ändamål. Anslutning ut från fördröjningsmagasinet kan göras till det kommunala dagvattenledningsnätet. Utflödet bör strypas så att det inte överskrider Solna Vattens krav. Enligt beräkningar ovan krävs för ett tioårsregn med tio minuters varaktighet en magasineringsvolym på 175 m 3. Om byggnaderna för kontor och forskning förses med sedumtak beräknas 145 m 3 magasin behövas. Om andra åtgärder för att minska dagvattenbildningen som till exempel att förse den mindre parkeringsplatsen med en genomsläpplig yta eller möjliggöra direkt markinfiltration av vatten från hårdgjorda cykel- och servicevägar bedöms behovet av magasineringsvolym kunna minska till 105 m 3. 10(14)

13 Det finns olika system för fördröjning och/eller infiltration av dagvatten med varierande kapacitet (t.ex. StormTech, Uponor, Aquacell Lite, Pluvial cube) (figur 4). StormTech (http://www.va-systemer.no/ipub/) är ett amerikanskt system som med relativt liten arealanvändning kan ge förhållandevis stora lagringskapaciteter. StormTech finns i fyra olika storlekar där den största ger en magasinsvolym på 3,75 m 3 /löpmeter. Det minsta systemet beräknas kunna ge magasineringsvolymen 175 m 3 på en yta av 500 m 2 (figur 5). Systemet kan användas både för magasinering och för infiltrering och kräver ett schaktdjup på ca 1 m. Figur 4. Exempel på olika system för magasinering/infiltrering av dagvatten. StormTech tunnelsystem till vänster och Uponor dagvattenkassetter till höger. Bergblottningar är enligt tidigare genomförda geotekniska undersökningar inte kända inom det markerade området. Ytterligare geotekniska sonderingar behövs dock innan konfiguration och placering av fördröjningsmagasin kan definieras i detalj. Det finns även andra liknade system, t.ex. D-Raintank eller Uponor som består av kassetter i polypropylen som monteras ihop till önskad volym. Även detta system kan användas för både fördröjning och infiltration av dagvatten Plantering av träd Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp stora mängder vatten ur marken. Nyplantering av träd skapar också förutsättningar för bevarande av förekommande rödlistade arter inom detaljplaneområdet Förslag till ledningsnät för dagvatten Solna Vatten planerar att etablera anslutningspunkter till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp vid Fogdevretens norra del. Den utbyggnad av ledningsnätet för dagvatten som behövs i samband med detaljplanens genomförande föreslås därför anslutas till denna punkt efter att belastningsminskande åtgärder gällande flöde och föroreningsgrad har genomförts. Utloppet från fördröjningsmagasinet bör vara strypt för att anpassa flödet till befintlig kapacitet på dagvattennätet. I principskissen (figur 5) visas en möjlig avvattning av hustak via markförlagda ledningar till utjämningsmagasinet. Takavvattningen kan även ske via stuprörsutkastare och t.ex. skålformade betongplattor för infiltration i grönytor mellan bostäder och kontorslokaler. Eftersom infiltrationskapaciteten bedöms vara låg i området bör dagvatten som ytavrinner på grund av vattenmättade markskikt samlas upp i en brunn som leder vattnet vidare mot fördröjningsmagasinet. 11(14)

14 Dagvattenutredning KI Campus Solna Uppsamling av dagvatten från gator och parkeringsytor behövs troligen på samma sätt ledas till fördröjningsmagasinet efter att ha passerat reningsanläggning/oljeavskiljare (stora parkeringen) och svackdiken. Figur 5. Principskiss av dagvattensystem för omhändertagande av takvatten. Det angivna fördröjningsmagasinet har en yta på ca 500 m2 12(14)

15 7 SAMMANFATTNING För att minska belastningen på recipienten Ulvsundasjön på grund av förväntad ökning av dagvattenbildning från planområdet bör följande åtgärder beaktas: Installation av magasin under markytan för fördröjning/rening/infiltration av dagvattnet innan det ansluts till det kommunala ledningsnätet. För ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet bedöms erforderlig volym på magasinet vara ca m 3 beroende på vilka åtgärder som kan komma att genomföras för att minska dagvattenflödet. Etablering av gröna tak (sedumtak) på kontorslokalerna för att minska dagvattenbildningen och rena dagvattnet. Den årliga avrinningen från tak kan reduceras % genom avdunstning, vattenupptag av växter samt den fördröjning av flödet som sker genom den tillfälliga magsineringen i växtbädden. Takvatten från byggnader avleds via infiltrationsytor och/eller ledningssystem till fördröjningsmagasin med strypt utlopp. Dagvatten från vägar och parkeringsplatser avleds via svackdiken till fördröjningsmagasin. Dagvatten från den större parkeringsplatsen renas innan det leds till diket. Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp stora mängder vatten ur marken. Ovan nämnda åtgärder innebär att flödet till dagvattennätet kan regleras till nivå enligt Solna Vattens krav. Möjligheten att uppfylla kravet att dagvattenavrinningen inte får öka på grund av exploateringen beror av markens infiltrationskapacitet, speciellt vid föreslaget fördröjningsmagasin och i anslutning till svackdiken. Typ och placering av fördröjningsmagasin bör väljas i samband med projekteringen efter att en geoteknisk undersökning genomförts. 13(14)

16 8 REFERENSER Bengtsson, L. (2002). Avrinning från gröna tak. Vatten 58: Hernebring, Claes, års-regnets återkomst, förr och nu regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter. VA-Forsk rapport nr SGU, Detaljerad jordartskarta, skala 1: Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Svenskt Vatten, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Solna Stad, Dagvatten strategi för Solna Stad, Oktober Vägverket, Hydraulisk dimensionering av diken, trummor, ledningar, magasin. Publikation 1990:1. 14(14)

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK SOLLENTUNA KOMMUN DAGVATTENUTREDNING 2014-10-31 REV. 2014-12-12 Antal sidor: 12 Uppdragsnr:

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Uppsala kommun Uppdragsgivare: Archus Upprättat av: Jessica Stålheim Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Revideringsdatum: - , 753 30 UPPSALA ANTAL BLAD: 18 BLAD NR:

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall

GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall GELBA Dagvattenutredning Sundsvall Dagvattenutredning Datum 2013-09-24 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Andra versionen Första versionen 2012-12-18 ERIKSSON MICHAEL GRANLUND BO SJÖGREN LENA

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Grap 14288. Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter

Grap 14288. Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter Grap Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter Geosigma AB Januari 2015 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 26 Beställare: Stena Fastigheter Beställares

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:5 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅF-Infrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE-211 19 Malmö Telefon +46 505 00 00.

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer