NEDERBÖRDSDATA VID DIMENSIONERING OCH ANALYS AV AVLOPPSSYSTEM (P104) Avrinningsförlopp inom urbana områden - korttidsnederbörd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDERBÖRDSDATA VID DIMENSIONERING OCH ANALYS AV AVLOPPSSYSTEM (P104) Avrinningsförlopp inom urbana områden - korttidsnederbörd"

Transkript

1 NEDERBÖRDSDATA VID DIMENSIONERING OCH ANALYS AV AVLOPPSSYSTEM (P104) Claes Hernebring, DHI Sverige AB Gilbert Svensson, CIT Urban Water Avrinningsförlopp inom urbana områden - korttidsnederbörd Inom urbanhydrologin, för t.ex. dimensionering av dagvattensystem, är regnförlopp/statistik i kort tidsskala (ex. 10-minuter upp till ca. 2 h) av primärt intresse. Innefattar avrinningssystemet tröga förlopp (magasinering) blir också statistik för längre regnvaraktigheter (6-24 h) viktiga att ta hänsyn till. 1

2 mm / 5 min Regndata och regnbearbetning - Blockregnsstatistik Regndata och regnbearbetning Varje regn utvärderas m.a.p. maximal blockregnsintensitet för olika regnvaraktighet Gemla/ Regn nr:412, regnstart:30-sep :16:01 Regnvolym:35.0 mm Maximal 5-minutsintensitet, tidp. kl:19: :00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 2

3 Nederbörsintensitet l/s,ha Blockregnsintensitet, l/s, ha Regndata och regnbearbetning Blockregnsintensiteterna utvärderas statistiskt 10 3 Blockregnvaraktighet, min:60 Data LogPearson typ Återkomsttid, år Exempel på anpassning av en statistisk fördelning (log Pearson typ III) till rangordnade blockregnsintensiteter (60 min) för en datamängd som representerar 204 stationsår med kontinuerliga data, Hernebring (2006). Datapunkter är markerade med kryss, och skattade intensitetsvärden från den anpassade fördelningen är markerat med kvadrater Regndata och regnbearbetning Utvärderingsresultatet sammanfattas i intensitets-varaktighetskurvor/ekvationer 600 Återkomsttider: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 år 500 T, år: a: b: c: Blockregnsvaraktighet, minuter Intensitets-varaktighetskurvor för samtliga regndata enl. VA-FORSK-projekt från 15 orter i Sverige. Återkomsttid 0.5 till 100 år. Regnvaraktighet 5 min 2 timmar. Kurvor av typen i = a/(t R +b) + c. 3

4 Regnstatistik-storleksordningar Återkomsttid Regnvaraktighet minuter 24 timmar 1-årsregn ca 8 mm ca 30 mm 10-årsregn ca 15 mm ca 60 mm Blockregnstatistik vad gäller? Historik Falk (1951) Stockholmskurvorna Dahlström (1979) - Z-konceptet Hernebring (2006) data från 15 kommuner -> Sverigemedel, Z ifrågasätts Dahlström (2006) revidering av Z håller ej: alfa-beta konceptet Hernebring (2008) alfa-beta behöver justeras Dahlström (2010) molnfysikalisk revidering 4

5 Blockregnsvolym, mm Blockregnstatistik vad gäller? Om inte annat är känt kan samband enl. Dahlström 2010 användas Dahlström 2010 Blockregnstatistik vad gäller? Jämförelser med andra data 10-årsregn årsregn från olika källor, referens: VA-Forsk Sverigemedel (15 kommuner) minus 5% Sverigemedel plus 5% Dahlström_2010 Dahlström 1979, Z=18 Stockholm 84_06 Halmstad_ Blockregnsvaraktighet, minuter 5

6 Dimensionerande flöden från blockregnsstatistik Rationella metoden Tid/area metod Vid sammanlagring av delområden med individuella koncentrationstider/ avrinningskoefficienter/areor Rinntid, koncentrationstid, minuter Extremflöden - Datorberäkningar MAXFLÖDEN Dimensionering Använd beräkningsregn, gärna av CDS-typ MAXFLÖDEN Funktionskontroll av dimensionering enl. P90 Använd blockregn, gärna en serie blockregn Block2YDag [mu-m/s] Rainfall Intensity : :00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 6

7 Specifik magasinsvolym, m 3 /ha_red Volymsdimensionering Volymdimensionering - utan hänsynstagande till rinntid Regnstatistik: Dahlström årsregn 5-årsregn 10-årsregn Specifik avtappning, l/s, ha_red Diagram for dimensionering av utjämningsmagasin utan hänsynstagande till rinntid. Kurvorna baserar sig på intensitets-varaktighetssamband enl. Dahlström (2010). Siffrorna vid sneda streckade linjer anger den regnvaraktighet (minuter) som varit dimensionerande. 7

8 Volymdimensionering - Datorberäkningar Historiska regn Utvalda separata regnhändelser, observera avstånd mellan regn. CDS-regn Tillräckligt lång varaktighet Kontinuerliga regnserier Så lång att tillräckliga variationer inryms Trender och framtid Antalet fall per tioårsperiod med mycket extrem nederbörd över ett större område (minst 90 mm över arean 1000 km² under 24-timmar). Källa: smhi.se 8

9 Arealnederbörd Förhållningssätt inför klimatframskrivningar Den framtida differensen i årligt nederbördsmaximum - medelvärdet för årliga maxima under 30-årsperioden för nederbördsintensiteten under 30 minuter - (perioden i förhållande till perioden ). 9

10 Förhållningssätt inför klimatframskrivningar Tolkningsproblem Klimatscenariodata avser arealnederbörd 50*50 km 2, 25*25 km 2 Vi jämför med punkt -nederbörd, kanske representativt för någon enstaka km 2. Illustration av hur relationen mellan punktdata för regn nu och i framtiden kan analyseras med stöd av areella klimatmodelldata, Grum et.al (2005). Tolkning av SMHIs prognoser Scenariodata bygger på det globala rutnätet med sidan 50 km, dvs alla data avser en areal på km 2 Alla värden på nederbördsintensiteter måste läsas med hänsyn till detta Arbete pågår att skala ned nederbördsdata till 5 x 5 km 2 Nedskalade data finns för bl a Stockholm 10

11 Klimatfaktor och SMHIs prognoser SMHI och Rossby Center arbetar kontinuerligt med att ta fram nya data om regn för de kommande 100 åren Resultaten presenteras på SMHIs hemsida, det finns bl a en klimatportal: /klimatet-forandras/framtidens-klimat/analyseroch-data Här finns idag regionala prognoser för nederbörd Möjlig framtida nederbördsökning 11

12 Rekommendation Svenskt Vatten/FORMAS: REGNINTENSITET I EUROPA MED FOKUS PÅ SVERIGE - ETT KLIMATFÖRÄNDRINGSPERSPEKTIV 12

13 REGNINTENSITET I EUROPA MED FOKUS PÅ SVERIGE - ETT KLIMATFÖRÄNDRINGSPERSPEKTIV Regnintensitet och klimatförändring: Ett varmare klimat innebär att atmosfären kan innehålla mer vattenånga, vilket ger potential för ökade regnmängder. Indikationer finns, att det regnintensitetsklimat som idag finns i Centraleuropa kan komma att förekomma även i Sverige. Projektbeskrivning med en mening: KLIMATANALOGER Om det idag finns en ort någonstans i Europa med samma klimat i relevanta avseenden som orten X i Sverige kommer att få i framtiden enligt klimatscenariedata kan det vara sannolikt att X får samma regnstatistik i framtiden. VI SOM FORSKAR: Claes Hernebring, DHI Bengt Dahlström, Ombros (f.d. SMHI) Erik Kjellström, SMHI, Rossby Centre. ANVÄNDARGRUPP: Göteborg/Göteborg Vatten Västerås/Mälarenergi Växjö kommun Östersund Vatten 13

14 Bearbetning och analys av observerad regn- Intensitet i europeiska länder Syntes av resultat Klimatprojektioner från bl.a. det europeiska ENSEMBLES -projektet och från Rossby Centre Källa: Bengt Dahlström VAD GÖR VI I PROJEKTET?: Datainsamling från vädertjänster Källa: Bengt Dahlström 14

15 DATABASUPPBYGGNAD Data från enkätsvaren har överförts till enhetliga tabeller och enheter (l/s, ha) Återkomstid år, varaktighet 5 min 1 dygn Visst urval har gjorts Kriterium ex.vis.: Utvärderingen ska vara baserad på en lång period, helst minst 20 års mätdata Data har kompletterats från annat håll t.ex. med känd statistik från några svenska orter Bakgrundsdata för stationsplaceringen har hämtats från E-OBS-data (ENSEMBLES) Statistik från tidsserier för dygnsnederbörd och dygnsmedeltemperatur under 60 år ( ) Informationen har matats in i en databas Sammanlagt 139 stationsplaceringar från 19 europeiska länder har matats in (Status ) Enkätsvar - regnstatistik 15

16 Visualisering av höjddatabasen i E-OBS dataset Tidsserier (dygns värden ) för en gridpunkt (Göteborg) från E-OBS-data här dygnsmedeltemperatur Extracted Daily Mean Temperature, oc Extracted Daily Mean Temperature, oc Från de 60 åren med dygnsdata kan sedan t.ex. månadsmedelvärden räknas ut Månadsmedeltemp , oc Månad, nr 16

17 Regndataexempel från Slovenien Exempel från databasen Korttidsintensitet som funktion av årsmedeltemperatur 17

18 Vad skulle en ökning av årsmedeltemperaturen innebära? + 50% - 15% En ökning av årsmedeltemperaturen med 3-4 o C Fortsatt arbete Vi är här Det fortsatta arbetet går just ut på att utröna vilka faktorer som kan förklara redovisade skillnader i extremstatistiken. En viktig faktor (bland andra) är den relativa frekvensen av konvektiv resp. frontalnederbörd på den aktuella platsen. -1 Basic data phase Compilation and synthesis of methods /database development Analysis in connection to development of general mathematical relations Develop relations to the physiography within Sweden Timescale of migration - Information from climate scenario result databases Final synthesis and analysis Möte Kommuntillämpningar bestämda Prel. delrapporteringar, avstämning Nytt möte Delrapporteringar, Slutmöte Slutrapport 18

19 Kommuntillämpningar Göteborg Vatten: Bräddningar och källaröversvämningar i kombinerade system Växjö: Översvämningsproblem i dagvattensystem. Mälarenergi, Västerås: Tillskottsvatten/tillrinning till avloppsverk. Östersund: Snösmältningspåverkan på tillrinningen till avloppsverk alternativt (ännu inte bestämt) dagvattenhantering i kallt klimat (som blivit varmare). Ytterligare tillämpningskommuner är tillfrågade och kan eventuellt tillkomma i ett senare skede. [m3/s] Exempel på variationer i tillrinningen till Kungsängsverket i Västerås

VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu

VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter Claes Hernebring VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

SMHIs nederbördsmätning

SMHIs nederbördsmätning Mallversion 1.0 2009-09-23 2011-04-01 SMHIs nederbördsmätning Jonas German jonas.german@smhi.se 011-495 8596 Vårt uppdrag Statlig myndighet under Miljödepartementet Experter inom meteorologi, hydrologi,

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning 2011:05 konsekvenser och anpassning www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2011/05 Rapportnamn: konsekvenser och anpassning Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Författare/Kontaktperson:

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk

Läs mer

ABC Grundläggande om fysisk aktivitet i befolkningen

ABC Grundläggande om fysisk aktivitet i befolkningen ABC Grundläggande om fysisk aktivitet i befolkningen ABC mäter fysisk aktivitet hos ett nationellt urval av befolkningen. Insamlingen av data pågår under ett år. Som instrument används IPAQ och rörelsemätare

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET KLIMATOLOGI NR 9 2014 UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET Erik Kjellström, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Marie Karlberg, Julien Morel och Åsa Sjöström Pärmbild En pojke

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6 SMED Rapport Nr 11 2013 Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde Ida Westerberg, IVL Kristina Mårtensson, SLU Frank Schmieder,

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL FOI-R--3756--SE ISSN 1650-1942 December 2013 Joel Brynielsson, Susanna Nilsson, Magnus Rosell Återkoppling

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING Christian Ek Daniel Nilsson Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare:

Läs mer

Normalårskorrigering av energistatistik

Normalårskorrigering av energistatistik Normalårskorrigering av energistatistik Beställd av: Energimyndigheten Dag Lundblad D.nr. 17-10-3491 Genomförd av: Catrin Heincke, CIT Energy Management Lennart Jagemar, CIT Energy Management Per-Erik

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer