Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000"

Transkript

1 Handbok BVH Giltig från Versionsnummer Antal sidor Diarienummer B /IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson Ersätter Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

2 (58) Innehållsförteckning Förord/Orientering 4 1 Omfattning Avgränsningar Referenser 5 3 Definitioner 6 4 Systemuppbyggnad Datakällor Åtkomst Arkivmappar Åtkomst Dokument Strukturer för förvaltningsdata Mappstruktur Förvaltningsdata Indelning i fackområden Undermappen Geoteknik Undermappen Elteknik Undermappen Signalteknik Undermappen Teleteknik Undermappen Miljö...18 Undermappen Konstbyggnad Undermappmappar för övriga fackområden Undermapp Anläggningsmodeller Mappstruktur Förvaltningsdata underlag Mappstruktur Förvaltningsdata leveranser Mappstruktur Förvaltningsdata slopade Metadata Gränssnitt för förvaltningsdata Metadataelement (attribut)...29 Innehållsförteckning

3 (58) 7 Dokumenthistorik 32 8 Dokumentstyrning förvaltningsdata Utlämning av uppdragsunderlag Leveranser från projekt till förvaltning Slopning Gallring Arbetsflöden och behörigheter Generella behörigheter Behörigheter i strukturen Förvaltningsdata...36 Behörigheter i strukturen Förvaltningsdata leveranser...36 Bilaga 1 Attributvärden för Skede 37 Bilaga 2 Attributvärden för Fackområde, Anläggningsdel, Anläggningstyp 38 Bilaga 3 Attributvärden för 40 Bilaga 4 Attributvärden för och dokumentrubrik 41 Bilaga 5 Blankett förbättringsförslag BVH Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA Innehållsförteckning

4 (58) Förord/Orientering BVH , Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000, ersätter de delar av BVH Metodikanvisningar för förvaltnings- och projekthandlingar, IDA2000 som beskriver dokumenthantering av förvaltningsdata. Resterande delar av BVH ersätts av BVH , Metodanvisningar för hantering av anläggningsprojekt i IDA2000. Uppdelningen av BVH i två handböcker är föranledd av att det ursprungliga dokumentet hade två olika målgrupper. De huvudsakliga förändringarna jämfört med BVH är följande: Strukturen i IDA2000 har förändrats utifrån vunna erfarenheter. Bland annat har antalet mappar minskat. Nya arbetsflöden har tillkommit. Begreppsdefinitioner har införts i handboken. Metadataelementen är utökade till antalet och anpassade till ISO samt till rapporten Metadataset för dokumentation inom bygg och fastighet utgiven av IT Bygg och Fastighet Hemsida Förslag på ändringar skall ställas till handläggaren för denna handbok. Rune Lindberg, CB

5 (58) 1 Omfattning Denna handbok innehåller anvisningar för banregionernas och huvudkontorets hantering av förvaltningsdata, i IDA2000 som är ett av Banverkets generella dokumenthanteringssystem. IDA står för Integrerat Digitalt Arkiv. IDA2000 används för att hantera förvaltningsdata samt som stödsystem för anläggningsprojekt, administrativa dokument, resultatdokument och övriga administrativa processer. Externa aktörer, såsom driftsorganisationer, uppdragstagare (konsulter och entreprenörer) och tillverkare, som deltar i projekt åt Banverket kan också ha tillgång till IDA2000. I dokumentet föreslås lagringsstrukturer, dokumenttyper, attribut, filformat och processer för hantering av förvaltningsdata. Till grund för strukturen för förvaltningsdata har BVF använts. Andra uppgifter som har beaktats är erfarenheter från tidigare använda system, tekniska förutsättningar samt utväxling av data mellan beställare och uppdragstagare (konsulter och entreprenörer). För detaljerade anvisningar av hur man använder IDA2000 hänvisas till IDA2000 Användarmanual. Denna och andra handledningar finns på hemsidan för IDA2000 på Knuten (under Tjänster). Metodanvisningar för hantering av anläggningsprojekt i IDA2000 finns i BVH Förutom i IDA2000 finns anläggningsdata lagrade i andra system inom Banverket, till exempel baninformationssystemet BIS och diariesystemet DIABAS. 1.1 Avgränsningar Denna handbok avser endast dokument framtagna för specifika anläggningar. Dokument av generell natur eller av betydelse för flera anläggningar, skall återfinnas i Banverkets FDOKsystem och hanteras i enlighet med BVF 002 och BVS Referenser BVF 002 BVS 002 BVF BVH BVF 501 BVS 501 Företagsdokumentation FDOK Utformning av Banverkets styrande dokumentation i FDOK Diarieföring Handbok diarieföring shantering Standard för namnrutor på anläggningsdokument

6 (58) BVS BVF BV Bro Förvaltningsdata BVH Geografisk Information ISO/IEC CD Management data (metadata) for technical documents 3 Definitioner Denna handbok avser hantering av förvaltningsdata och för denna hantering används följande definitioner. Administrativa dokument Dokument som används i administrativa processer eller dokumenterar dessa. Exempel på administrativa dokument är offerter och beställningar, dagordningar och protokoll, kvalitets- och tidplaner. Arkivmapp Enhet som används för att logiskt organisera dokument i hierarkiska strukturer. Attribut Se metadataelement Attributvärde Värde på ett metadataelement (attribut). Värden kan vara begränsade till flervalslista (värdelista), sättas automatiskt av systemet eller kunna skrivas in av användare. Dgn sformat som används av CAD-systemet Microstation. Dwg sformat som används av CAD-systemen AutoCAD och Microstation. Dokumentfil Datafil som omfattar innehållet i ett dokument. Dokumentpost Post i databas som innehåller attributvärden för ett dokument som är lagrat i ett dokumentsystem.

7 (58) Metadata Metadata är data som beskriver en datamängd, i detta sammanhang avsett att användas vid sökning av dokument och framtagning av dokumentförteckningar. Med hjälp av metadata skall man kunna söka, finna, distribuera och radera dokument utan att behöva läsa hela innehållet i dokumentet. Metadataelement Metadata beskriver ett antal egenskaper hos ett dokument. Dessa egenskaper som identifierar, klassificerar och karaktäriserar dokumentet samt hanteringen av detta. Varje sådan egenskap utgör ett metadataelement, vilket har ett namn och ett värde. Exempel på metadataelement är dokumentnamn, versionsbeteckning, dokumenttyp och status. Modellfil En fil som beskriver delar av eller hela anläggningars geometrier i verkliga koordinater i ett specifikt projektionssystem. Filformat för modellfiler är dgn (Microstation) eller dwg (AutoCAD). sfil En fil som skapats genom kopiering av utsnitt ur en eller flera modellfiler som tillsammans med data från filer som innehåller ritningsram och namnruta. sfilen representerar en komplett ritning. Vanliga filformatet är dgn eller dwg. sfilen är autonom och har inga referenser till andra filer. Tekniska dokument Dokument som beskriver företeelser eller produkter, befintliga eller planerade. Det kan vara anläggningar, landskap eller tillverkade föremål. Exempel på tekniska dokument är ritningar, tekniska beskrivningar och rapporter. Utsnittsmodell En modellfil som består av referenser till delar av en eller flera andra modellfiler som tillsammans med referenser till filer som innehåller ritningsram och namnruta utgör innehållet på en ritning. Filformat är dgn eller dwg. För att denna fil skall kunna presenteras på bildskärm eller skrivas ut måste tillgång till de refererade filerna finnas. En utsnittsmodell är dynamisk då den förändras om refererade filer förändras.. Visningsritning En fil som innehåller en ritning i pdf-format. Denna fil kan inte användas vid revideringar av ritningen.

8 (58) Värdelista över tillåtna eller möjliga värden för metadataelement. Värdelistor kan vara generella eller styrda av en verksamhet, ett fackområde e.d.

9 (58) 4 Systemuppbyggnad IDA2000 bygger på programvaran ProjectWise som är en applikation med databaser bestående av dokumentposter med olika dokumentuppgifter, såsom attribut, dokumentstatus och namn på den datafil som utgör dokumentets innehåll. IDA2000 använder idag två servrar, en för enbart intern åtkomst samt en som kan nås både från Banverkets intranät och via Internet. Servrarna kan nås med Windows-klienter eller webbklienter. Externa klienter st Qtr2nd Qtr Brand vägg BV-klienter st Qtr 2nd Qtr Inter net/ TCP /IP Brand - vägg - Databas Extern IDA- Server IDA- Server Databas Network st Qtr 2nd Qtr st Qtr 2nd Qtr st Qtr 2nd Qtr Figur 1. Systemuppbyggnad för IDA st Qtr 2nd Qtr Dokument- -Windows 95, 98 -Windows NT filer Dokumentfiler - BV-nätverk st Qtr 2nd Qtr

10 (58) 4.1 Datakällor Databaserna är indelade i datakällor för huvudkontoret, de olika banregionerna, Banverket Projektering, Banverket Produktion, Banverket Telenät, Industridivisionen och BV-Data. Datakällorna är fördelade på en intern och en extern server. Den externa servern används där externa intressenter skall kunna skapa och styra dokument Figur 2. De datakällor som databaserna är indelade i Åtkomst För att skapa och förändra dokument i IDA2000 krävs Windowsklienter av ProjectWise. För att läsa dokument krävs ingen annan programvara än Internet Explorer. Vid läsning av dokument kan man använda det program som filen är skapad med, exempelvis Word, Excel eller Microstation. Om man saknar det program som skapat filen erbjuder IDA2000 läsprogram för ca 200 olika filformat. För att få åtkomst till dokumenten krävs inloggning på respektive datakälla. Behörighetskontroll sker genom namn och lösenord.

11 (58) 4.2 Arkivmappar I varje datakälla organiseras dokumenten i hierarkiska mappstrukturer liknande uppbyggnaden i Windows filsystem. Dokumenten lagras normalt i mapparna på den lägsta nivån i strukturen Åtkomst Åtkomst till datakällor och arkivmappar regleras av ett behörighetssystem som är kopplat till behörighetssystemet i Windows NT. Figur 3. Arkivmappar bildar en mappstruktur i varje datakälla 4.3 Dokument Dokumenten namnges efter gällande standard eller vedertagen praxis för respektive process. Varje dokument beskrivs med attributinformation, även kallad metadata. I IDA2000 finns idag två attributuppsättningar, en för administrativa dokument (ida_bv_adm) och en för tekniska dokument (ida_bv_tek). Standardformat för dokument i förvaltningsdata är Adobe pdf. Pdf-filerna kan skapas med skanning eller generering (utskrift) från CAD-system eller andra tillämpningsprogram. En sådan arkivfil skall vara en digital version av det fysiska originalet som är signerat av granskare samt godkännare och/eller fastställare, enligt gällande regelverk. Detta innebär att, innan elektroniska signaturer är godkända inom Banverket måste ett digitalt dokument skapas genom skanning av det fysiska undertecknade originalet. Dessa pdf-filer skall vara måttriktiga, dvs. en utskriven pdffil skall överensstämma med ett skannat original eller en utplottad CAD-fil. Underlagsfilerna (CAD-filer, Office-filer) används vid förändringar i dokumentinnehåll och skall därför också lagras i IDA2000. Genom att bädda in underlagsfilerna i motsvarande pdf-fil får man ett naturligt lagringsställe för underlagsfilerna.

12 (58) Inbäddning och uppackning kräver dock programvaran Adobe Acobat. En inbäddad fil öppnas genom att man dubbelklickar på pdf-filen. Då startar det aktuella tillämpningsprogrammet (Microstation, Autocad eller MS Office). Figur 4. Exempel på en CAD-fil inbäddad i en pdf-fil Alternativet till inbäddning är att lagra underlagsfilerna i mappstrukturen förvaltningsdata underlag. Enstaka dokument kan skapas genom inmatning via menyn. De flesta attributvärdena skrivs in i samband med att ett nytt dokument registreras, men vissa attributvärden sätts automatiskt av IDA2000 beroende på var i mappstrukturen dokumentet registreras. Vid skapande och uppdatering av flera dokument används med fördel import från Excel-filer. Till varje dokument i IDA2000 finns en historikfil där signifikanta händelser dokumenteras, exempelvis incheckning, fastställande eller skapande av nya versioner. Till varje mapp hör ett arbetsflöde som styr dokumentet i en gransknings- och fastställandeprocess.

13 (58) 5 Strukturer för förvaltningsdata I dessa strukturer lagras dokument i pdf-format samt attribut till dokument som inte finns i digital form. I det senare fallet fungerar IDA2000 som ett register med uppgifter om dokument som är lagrade i fysiska arkiv. Med förvaltningsdata menas dokument som används för drift och underhåll av driftsatta anläggningar. Dessa dokument förvaltas av arkivorganisationerna och avdelningarna för bansystem inom banregionerna och huvudkontoret samt för vissa banregioner banområdena. Förvaltningsdata är fördelade på fyra mappstrukturer enligt följande: Arkivmappar Förvaltningsdata arkiv Förvaltningsdata underlag Förvaltningsdata leveranser Förvaltningsdata slopade 5.1 Mappstruktur Förvaltningsdata I denna mappstruktur lagras fastställda ritningar och övriga handlingar som utgör gällande förvaltningsdata för de anläggningar som tillhör respektive banregion. Informationen utgörs dels av metadata, d.v.s. information om dokumenten, dels eventuella dokumentfiler. Dokumenten är utformade så att de kan skrivas ut på valfri plats och så att traditionell ritningshantering med kopiering av fysiska ritningar kan ersättas. Pdf-filerna skall vara i hög upplösning (minst 300 dpi) och måttriktiga så att en utskrift ger rätt ritningsstorlek. Mappnamn som inte innehåller citattecken är fasta värden de med citattecken är specifika beroende på organisation och fackområde Indelning i fackområden Förvaltningsstrukturen är uppbyggd av 14 mappar för olika fackområden och en mapp för anläggningsmodeller som täcker alla fackområden.

14 (58) Förvaltningsdata Banomgivning Geoteknik Konstbyggnad Mark Spårteknik Tunnelbyggnad Elteknik Signalteknik Teleteknik Husbyggnad Kanalisation Kartteknik Miljö Mätningsteknik Anläggningsmodeller Undermappen Geoteknik Fackområdet geoteknik indelas efter geotekniska bandelar, till exempel G001 Göteborg Torp eller bandelar, till exempel 348 Tillberga (Västerås). Varje bandel är uppdelad på två mappar Anläggningar och Undersökningar. Dessa mappbeteckningar utgör värden i attributet anläggningsdel. Geoteknik Geoteknisk bandel Anläggningar Undersökningar Figur 5. Exempel på indelning av undermappen Geoteknik

15 (58) Undermappen Elteknik Fackområdet elteknik är indelat i fem anläggningsdelar med var sin mapp, Fjärrstyrning, Kontakt- och hjälpkraftledningar, Kraft, belysning, växelvärme, Kraftförsörjning och 130 kvledningar. Varje anläggningsdel indelas efter olika sträckor eller bandelar, till exempel (Uppsala) - (Storvreta). Elteknik Kraftförsörjning 130 kv-ledningar Fjärrstyrning Sträcka Kontakt- och hjälpkraftledningar Sträcka Kraft, belysning, växelvärme Sträcka Figur 6. Exempel på indelning av undermappen Elteknik För de olika dokumenten i undermappen Elteknik används anläggningstyp som attribut för anlägningsdelarna fjärrstyrning och kraftförsörjning Undermappen Signalteknik Fackområdet signalteknik är indelat i mappar för olika anläggningar som namnges med huvudnummer och anläggningens eller stationens namn och förkortning, till exempel 0140 Vimmerby_Vib. Man kan sortera mapparna efter anläggningens huvudnummer eller namn. Under varje anläggningsmapp läggs en mapp benämnd Ändringsinformation och därunder mappar med ändringsbeteckning och benämnda med årvecka för planerad drifttagning. I varje sådan mapp skall det finnas ett dokument benämnt Ä-info och som anger Ändringens rubrik. Dokumenten Ä-info får inte innehålla filer utan endast metadata. Dessa dokument ligger till grund för ändringslistor.

16 (58) Signalteknik Anläggningsbeteckning Ändringsinformation Ändringsbeteckning Ändringsbeteckning Anläggningsbeteckning Figur 7. Exempel på indelning av undermappen Signalteknik Excel-filer med makron för framtagning av ritningsförteckningar finns tillgängliga. För utförligare beskrivning av process för framtagning av förteckningar hänvisas till särskild handbok för Signalteknink.

17 (58) Figur 8. Exempel på en ritningsförteckning som kan skapas med hjälp av makron i undermappen Signalteknik Figur 9. Exempel på en ändringsförteckning i dokumentet Ä-info i undermappen Signalteknik För de olika dokumenten i undermappen Signalteknik används anläggningsdel som attribut, med följande tillåtna attributvärden: Datoriserade Ställverk Manöverstation Kiosker FJB-central Planer ATC Skåp och Kurar FJB understation Teknikhus Protokoll Undermappen Teleteknik Fackområdet teleteknik indelas efter sträckor, till exempel (Flemingsberg)-Järna (Flb)-Jn, eller efter bandelar. Telelteknik Sträcka Sträcka Sträcka Figur 10. Exempel på indelning av undermappen Teleteknik

18 (58) Anläggningsdelar används som attribut och attributvärdet väljs från en flervalslista Dokument som tillhör nedanstående anläggningsdelar lagras i banregionernas förvaltningsdata: Leverantörsdokument Telelarm, övrigt Teleutrymmen Informationssystem Detektorer Dynamiska skyltar, monitorer Brandlarm Ljudöverföringssystem Inbrottslarm Tidgivningssystem Dokument som tillhör övriga anläggningsdelar enligt nedanstående lista lagras hos Banverket Telenät: Leverantörsdokument Anpassningsutrustning Regionala översiktsritningar Kabelplan Korskoppling Mellanortskabel Telestativ Optokabel Radio Undermappen Miljö Fackområdet miljö indelas efter bandelar. Dokument i mappen Miljö specificeras med attributet anläggningsdel med följande tillåtna attributvärden: Miljöutredningar Miljöanläggningar Kemikalier Miljödokument Gestaltning Drift och underhåll Till varje anläggningsdel finns en lista på tillåtna dokumenttyper och dokumentrubriker Undermappen Konstbyggnad Dokument i mappen Konstbyggnad specificeras med attributet anläggningsdel med följande tillåtna attributvärden: Balkar Bottenplatta Detaljer Påldäck Ramben Räcke

19 (58) Farbana Fundament Gångbana Kablar Lager Landfäste Mekanik Pelare Stöd Tråg Tvärförband Underbyggnad Upplag Vingar Överbyggnad Undermappmappar för övriga fackområden Övriga fackområden indelas i bandelar. Fackområde Bandel Bandel Bandel Figur 11. Exempel på indelning av undermappar för övriga fackområden Undermapp Anläggningsmodeller Digitala ritningar i CAD-format är i de flesta fall sammansatta av data från flera modellfiler som kan ses som delmodeller av anläggningarna (anläggningsmodeller). Det finns delmodeller för olika fackområden. En ritning skapas genom utsnitt från utvalda fackområden. För utsnitten har man bestämt skala, koordinatsystem och projektionsmetod. Dessa filer (utsnittsmodeller) innehåller referenser till modellfiler och kräver då tillgång till dessa filer för att kunna läsas. Genom att kopiera in data från modellfilerna och skapa autonoma filer (ritningsfiler) upphör detta krav på tillgång till modellfilerna. Från utsnittsmodellen och ritningsfilen skapas också en visningsritning (att använda för läsning på bildskärm och utskrift) i pdf-format.

20 (58) B E sfil.dgn,.dwg S T Utsnittsmodell.dgn,.dwg Anläggningsmodeller Visningsritning.dgn,.dwg.pdf Figur 12. Anläggningsmodeller i form av modellfiler ligger till grund för en utsnittsmodell som används för att skapa en ritningsfil och en visningsritning. Modellfilerna är nödvändiga vid projekteringsarbete för om- eller tillbyggnad och utgör då en del av uppdragsunderlaget. Även vid drift och underhåll har modellfilerna betydelse. srevidering kan utföras direkt på ritningsfilerna, men detta innebär då att modellfilerna blir inaktuella och bör därför undvikas. Om revideringar skall ske på ritningsfiler eller modellfiler avgörs av praktiska och ekonomiska skäl. Vissa CAD-filer, till exempel schemaritningar, använder inte referensfiler och dessa kan därför användas för revideringar utan att påverka annan information. Modellfilerna lagras i mappstrukturen Anläggningsmodeller med en huvudindelning efter bandel, till exempel 341 Brattheden (Fagersta). För varje bandel finns undermappar för olika projektioner och projektionsmapparna är indelade i fackområde enligt strukturen i BVADMsystemet.

21 (58) Anläggningsmodeller Ekonomisk Bandel Projektion Ban rit mod El EST Geo info Kanalisation Mark Plan Signal Tele cfg data Projektion Ekonomisk bandel Figur 13. Undermappen Anläggningsmodeller är på lägsta nivån strukturerad enligt BVADM Om modellfilerna inte är uppbyggda enligt BVADM lagras dessa lämpligen i en eller flera komprimerade zip-filer (Winzip) direkt i mappen Projektion. Anläggningsmodeller Bandel Bandel Projektion Projektion 5.2 Mappstruktur Förvaltningsdata underlag Denna struktur är identisk med strukturen Förvaltningsdata förutom undermappen Anläggningsdata.

22 (58) I denna struktur lagras de filer som har genererat pdf-filerna i strukturen Förvaltningsdata. De skall ha samma metadata som motsvarande pdf-filer. Dessa underlagsfiler skall levereras till den som skall utföra förändringar. Filerna i denna struktur bör inte innehålla referensfiler. Lagring i denna struktur är ett alternativ till att bädda in filerna i pdf-filerna enligt ovan. För ritningar som skapas från flera modellfiler, till exempel projekt i BVADM, skall i första hand modellfilerna ändras och pdf-filerna skall sedan skapas från dessa. Anläggningsmodellerna (modellfilerna) är en del av förvaltningsdata och skall lagras i mappstrukturen Förvaltningsdata. 5.3 Mappstruktur Förvaltningsdata leveranser Denna struktur är en mellanlagring där leveransdokument från projekt skall genomgå en kontrolloch eventuell fastställandeprocess innan de flyttas till arkivstrukturen Förvaltningsdata. Arkivmapparna döps enligt Projektnamn FD eller Projektnamn FD underlag, till exempel Karlberg-Kungsängen FD. Under dessa arkivmappar följer strukturer efter fackområden enligt mappstrukturen Förvaltningsdata arkiv. Förvaltningsdata leveranser Projekt 1 FD Fackområde Projekt 2 FD Enligt Förvaltningsdata Fackområde Enligt Förvaltningsdata Projekt 1 FD underlag Fackområde Enligt Förvaltningsdata underlag Figur 14. Exempel på mappstruktur för Förvaltningsdata leveranser

23 (58) 5.4 Mappstruktur Förvaltningsdata slopade Till denna mappstruktur flyttas dokument från mappstrukturen Förvaltningsdata efter beslut om slopning. Strukturen består av mappar för olika fackområden utan någon ytterligare indelning. Inom elteknik, signalteknik och teleteknik används inte slopning utan dokumenten gallras direkt. Förvaltningsdata slopade Fackområde Fackområde

24 (58) 6 Metadata Metadata är uppgifter om dokument och används vid sökning efter dokument samt för framtagning av dokument- och ritningsförteckningar. Metadata består av ett antal metadataelement (attribut) som beskriver dokumentet och dess innehåll lagrade i SQL-databaser. Metadata för dokument i förvaltningsdatastrukturerna baseras på en internationell standard, ISO/IEC CD samt på specifika krav inom Banverket, delvis reglerade av BVF 501 och BVF med tillhörande BVH. Rapporten IT Bygg och Fastighet 2002 (Svensk Byggtjänst m.fl.) har också beaktats. Tabell 1. Attribut för tekniska dokument i IDA2000 (IDA_BV_tek). Attribut Definintion ISO Anmärkning Dokumentidentifiering Arkivmapp namn Automatisk Dokument ID Globalt ID 1 Automatisk Namn Dokumentnamn 2 Automatisk Version Versionsbeteckning BVF Kopplat med ändringsbeteckning Datum (aktuell version) 21 Kopplat med årvecka Årvecka Kopplat med datum Filnamn Windows filnamn Automatisk Filtyp Externt dokumentnamn Program Ass till filtyp 105 snummer Bladnummer Undernummer Endast signal Bildkortsnummer Diarienummer Organisation ägare Handläggare ägare Dokumentidentifiering struktur Skede Fackområde Automatisk =mappnivå1 Automatisk =mappnivå2 Indelning Geografisk eller bandel Automatisk =mappnivå3 (El nivå 4) Anläggningsdel El Automatisk=mappnivå 3

25 (58) Attribut Definintion ISO Anmärkning Dokumentbeskrivning Dokumenttitel 12 Bandel Anläggningstyp Nyckelord 13 Format ISO beteckningar Startkilometer Startmeter Slutkilometer Slutmeter Dokumentrelation Dokumentklassificering 15 Spec av dokumenttyp BVF501 Underrubrik BSAB-nummer FDOK-Betseckning Dokumentskapande Kod enl BSAB Namn Leverantör 19 Organisation Leverantör 20 Datum Leverantör Upprättare (konstruktör) Dokumentgranskning Extern Granskat av ext 31 Granskat av organisation 32 Granskat datum ext 33 Godkänt av ext 38 Godkänt av organisation 39 Godkänt datum ext 40 Fastställande ägare Arbetsflöde Namn på arbetsflöde Läge Läge i arbetsflöde 29,36 Granskat av ägare Granskat datum ägare Fastställt av 46 Fastställt datum 50

26 (58) Attribut Definintion ISO Ändringsinformation Ändringsbeteckning Ändringsbeskrivning 14 Ersätter 60 Ersatt av 62 Arkivinformation Arkivbeskrivning Arkivstatus Filmningsdatum Förvaringsplats Sökväg Uppdateringsdatum 123 Utcheckat till Utlämnat till Utlämnat datum Anmärkning 8 Kopplat med Version För fysiska dokument

27 (58) 6.1 Gränssnitt för förvaltningsdata Användargränssnittet för metadata för förvaltningsdata utgörs av tre attributblad i IDA2000. ida-bv-tek Figur 15. Attributformulär 1 (Allmänt) är gemensamt för alla gränssnitt och innehåller grundläggande metadata som normalt sätts av systemet.

28 (58) Figur 16. Attributformulär 2 innehåller de viktigaste attributen. En del skapas av systemet och en del kräver manuell ifyllnad.

29 (58) Figur 17. Attributformulär 3 innehåller övriga attribut. 6.2 Metadataelement (attribut) Namn Detta attribut innehåller dokumentnamnet. För ritningar är detta sammansatt av ritningsnummer _ (understrykningstecken) och bladnummer till exempel _052, G008C051 (geoteknik), _007 (signal). Om dokumentet består av en digital fil kompletteras dokumentnamnet med _ och filtypsbeteckning till exempel _052_pdf. Om filerna är skapade med BVADM skall dokumentnamn vara samma som filnamn där punkten före filnamnsextensionen ersätts med understrykningstecknet _. Filnamnen baseras på fackområden och kilometerangivelse, till exempel ms0040_dgn. Detta är en gammal namngivning som kommer att förändras i och med att en ny version av BVADM införs. Övriga dokumenttyper namnsätts enligt gällande praxis för namnsättning av dokument eller filer, till exempel AL-01C8G._shp

30 (58) Standard för namnsättning i IDA2000 av dokument som skapas i Windows är att dokumentnamnet är lika med filnamnet med. (punkten) ersatt av _, till exempel DLI- 818_doc, BRE-801_doc. Suffixet _filtyp är inte obligatoriskt då en stor mängd dokument inte har några dokumentfiler idag. Det rekommenderas dock att registreringar av nya dokument följer detta krav om dokumentfil finnes. Version och ändringsbeteckning Version är ett attribut som styrs av systemet. Standardvärdet är 0 vid nyregistrering. Enda gången attributvärdet kan styras av användaren är första gången dokumentet registreras. Det får då det värde som sätts för Ändringsbeteckning i attributformulär 1. Versionsbeteckning för ritningar är normalt en bokstav, A för första revideringen, B för nästa osv. För administrativa dokument är konventionen att versioner betecknas med siffror med första versionen 1 Filnamn Filnamn för ritningsfiler är sammansatt av ritningsnummer _ (understrykningstecken) bladnummer. (punkt) filtypsbeteckning, till exempel _052.pdf, _007.dgn (signal), G008C051.pdf (geoteknik). Modellfiler skapade med BVADM namnsätts enligt denna standard. GEOSECMA-filer döps enligt BVH GEOSECMA-filer innehåller såväl beräkningsdata som linjeförings- och sektionsdata. Dokumentnamn blir samma som filnamn enligt samma princip som ovan. Filtypstillägget är ett tresiffrigt tal som anger vilken typ av data filen innehåller. Filerna är i de flesta fall textfiler, till exempel 281U.286. InRail-filer innehåller anläggningsdata och har filtypstillägget alg, till exempel s00alte.alg Filer i GEOSIS-format, KF85-format, ArcView-format etc. namnsätts enligt principen filnamn. filtyp, till exempel AL-01C8G.shp. I avvaktan på en generell namnstandard för filer skapade med Office-dokument används namnsättningspraxis för respektive verksamhet, till exempel DLI-818_doc, BRE-801_doc. Skede Attributvärdet hämtas automatiskt från den mappnivå 1, dvs. Förvaltningsdata arkiv, Förvaltningsdata underlag etc. Fackområde Attributvärdet hämtas automatiskt från den mappnivå 2 som ligger under mappen för skede. Anläggningsdelar Attributvärde väljs ur en flervalslista efter fackområde. Se bilaga 2.

31 (58) Indelning Indelningsgrunden är beroende på fackområde och utgörs av bandel, sträcka, geoteknisk bandel eller anläggningens namn och nummer. Attributet hämtas automatiskt från mappnivå 3 (mappnivå 4 för fackområde elteknik). Anläggningsdel Anläggningsdel är en uppdelning av fackområden. För fackområde elteknik hämtas värdet automatiskt från mappnivå 3. För övriga fackområden som använder anläggningsdel (geoteknik, elteknik och miljö) hämtas värde från en flervalslista. Se bilaga 2. Anläggningstyp Attributvärdet väljs ur flervalslista efter fackområde (signalteknik och elteknik) enligt bilaga 2. en väljs ur en flervalslista oberoende av fackområde enligt bilaga 3. är ett tillägg till dokumenttyp. en väljs ur en flervalslista efter fackområde och anläggningsdel, enligt bilaga 4. snummer snummer i IDA2000 är det som benämns löpnummer i BVF 501. För geotekniska ritningar sätts ritningsnummer efter geotekniska bandelar till exempel G087A019. För signalritningar sätts ritningsnummer efter huvudnummer och undernummer till exempel Bladnummer Bladnummer skall anges med tre siffror (eventuellt fyra siffror i förekommande fall). Ändringsbeteckning (första version) Detta attribut ger startvärdet på attributet version vid nyregistrering. Kan inte ändras efter registreringen. Format Format väljs ur en flervalslista med ISO-beteckningar enligt BVF 501. Attribut med datum och årvecka Datum skall skrivas på formen åååå-mm-dd, årvecka på formen ååååvv. Bildkortsnummer Används om ritningen mikrofilmas. Normalt lika med ritningsnummer (7 tecken).

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.309 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan Lathund - version 1.1 2014-09-17 Så här lämnar du in en koncessionsansökan 2 Inledning Den här handboken beskriver hur ni ska göra när ni lämnar in en ansökan om nätkoncession för linje. Vi utvecklar och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Behörighet. Ibruktagandebesiktningsman signalteknik. BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2

Behörighet. Ibruktagandebesiktningsman signalteknik. BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2 Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 2.0 BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

Dokumentnamn: Version Sidnummer

Dokumentnamn: Version Sidnummer Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson Presentationen i korthet SKB Svensk Kärnbränslehantering AB Påverkan från Lagar och föreskrifter, Standardisering

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning

Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning 1 (23) Upphovsman Dokumentnummer Beteckning Mona Dahlberg VVLED 2007:71 Dokumentansvarig Dokumentdatum Version Anna Gabrielsson 2014-04-11 2.91 Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning

Läs mer

Användarhandledning för RALF

Användarhandledning för RALF 2013-10-07 Riksarkivet IT-avdelningen Användarhandledning för RALF RALF står för RiksArkivets LeveransFörberedelse-verktyg och var från början del av en programvara som utvecklades hos Riksarkivet som

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder.

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Ta kontrollen över allt papper Har du ett arkiv på jobbet som är platskrävande, svåröverskådligt och med dokument, ritningar eller bilder som folk vill

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Digitalt flöde eller överflöde

Digitalt flöde eller överflöde Digitalt flöde eller överflöde Föreläsning: Elektroniska system, möjligheter och fallgropar Anita Brinck, Skånes universitetssjukhus Lund Röntgenveckan Uppsala 130905 Vi hanterar en stor mängd information

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄTS DETALJKRAV PÅ RITNINGAR

SVENSKA KRAFTNÄTS DETALJKRAV PÅ RITNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (17) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NF, Förvaltning 08-06-30 A TR 8-02 Samråd NT, NP, NI SVENSKA KRAFTNÄTS DETALJKRAV PÅ RITNINGAR Inledning Detta dokument definierar och beskriver

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Partner Skapad för Version: 10.1 Uppdaterad: 2013-08-13 Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Denna dokumentation beskriver hur man konfigurerar samt använder kopplingen

Läs mer

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1 Datum Upprättad av 2015-01-20 Lars Holgersson Magnus Nilsson Affärsområde Handling / beteckning Tekis-R Systemkrav Ecos Dokumentbeteckning Systemkrav Ecos 1.99 Systemkrav för Ecos Upprättad / ändrad den

Läs mer

CW Arkiv I - Användarbeskrivning

CW Arkiv I - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Arkiv I - Användarbeskrivning Allmänt Sökning och öppning av filer, både modell- och ritningsfiler, kan ske via standard MicroStationfunktioner eller med hjälp av CadWares arkivmoduler.

Läs mer

Bentley User Group 2013-11-08. Leif Malm

Bentley User Group 2013-11-08. Leif Malm Bentley User Group 2013-11-08 Leif Malm BIM en väg till förbättrad produktivitet! Digitaliseringskommissionen o att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter (Loth

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Bilaga: KeyControl Satellit

Bilaga: KeyControl Satellit Bilaga: KeyControl Satellit 1. KeyControl Satellit Beskrivning av KeyControl Client-Server med tilläggsprogrammet. Förutsättningen är att centraladministrationen håller reda på alla låssystem och lämnar

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller>

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Föredragshållare: Föredrag : < Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Leverans av Anläggningsmodell Leverera digital data Export av Vägmodell Hur exporterar man? Vad

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

CW Plotdef - Användarbeskrivning

CW Plotdef - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Plotdef - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt CWPlotdef används dels för att definiera utskriftsförutsättningarna för en

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Digital dokumenthantering

Digital dokumenthantering Digital dokumenthantering Skanning av inkommande dokument Lösning: En bordskanner med god arkmatning (80 ark/min). En skanner per registrator Mjukvara som hanterar flera moment i samma skanning (inläsning,

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

Personalträff 2015-05-26. Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv

Personalträff 2015-05-26. Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv Personalträff 2015-05-26 Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv Vad är arkiv? - Förvaringslokal (fysiskt eller digitalt) Institution Arkivbildare Vård av arkiv Skydd mot: -Brand -Stöld -Vatten

Läs mer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer 2004-04-30 Sida 1 (21) INLEDNING...2 OLIKA TYPER AV ANLÄGGNINGAR OCH OLIKA TYPER AV DOKUMENTATIONSBEHOV...2 Syfte med dokumentation...2 Kostnader...2 PRODUKTION...3 PRODUKTION AV ANLÄGGNING...3 Flygbas/Flygflottilj...4

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer