Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000"

Transkript

1 Handbok BVH Giltig från Versionsnummer Antal sidor Diarienummer B /IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson Ersätter Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

2 (58) Innehållsförteckning Förord/Orientering 4 1 Omfattning Avgränsningar Referenser 5 3 Definitioner 6 4 Systemuppbyggnad Datakällor Åtkomst Arkivmappar Åtkomst Dokument Strukturer för förvaltningsdata Mappstruktur Förvaltningsdata Indelning i fackområden Undermappen Geoteknik Undermappen Elteknik Undermappen Signalteknik Undermappen Teleteknik Undermappen Miljö...18 Undermappen Konstbyggnad Undermappmappar för övriga fackområden Undermapp Anläggningsmodeller Mappstruktur Förvaltningsdata underlag Mappstruktur Förvaltningsdata leveranser Mappstruktur Förvaltningsdata slopade Metadata Gränssnitt för förvaltningsdata Metadataelement (attribut)...29 Innehållsförteckning

3 (58) 7 Dokumenthistorik 32 8 Dokumentstyrning förvaltningsdata Utlämning av uppdragsunderlag Leveranser från projekt till förvaltning Slopning Gallring Arbetsflöden och behörigheter Generella behörigheter Behörigheter i strukturen Förvaltningsdata...36 Behörigheter i strukturen Förvaltningsdata leveranser...36 Bilaga 1 Attributvärden för Skede 37 Bilaga 2 Attributvärden för Fackområde, Anläggningsdel, Anläggningstyp 38 Bilaga 3 Attributvärden för 40 Bilaga 4 Attributvärden för och dokumentrubrik 41 Bilaga 5 Blankett förbättringsförslag BVH Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA Innehållsförteckning

4 (58) Förord/Orientering BVH , Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000, ersätter de delar av BVH Metodikanvisningar för förvaltnings- och projekthandlingar, IDA2000 som beskriver dokumenthantering av förvaltningsdata. Resterande delar av BVH ersätts av BVH , Metodanvisningar för hantering av anläggningsprojekt i IDA2000. Uppdelningen av BVH i två handböcker är föranledd av att det ursprungliga dokumentet hade två olika målgrupper. De huvudsakliga förändringarna jämfört med BVH är följande: Strukturen i IDA2000 har förändrats utifrån vunna erfarenheter. Bland annat har antalet mappar minskat. Nya arbetsflöden har tillkommit. Begreppsdefinitioner har införts i handboken. Metadataelementen är utökade till antalet och anpassade till ISO samt till rapporten Metadataset för dokumentation inom bygg och fastighet utgiven av IT Bygg och Fastighet Hemsida Förslag på ändringar skall ställas till handläggaren för denna handbok. Rune Lindberg, CB

5 (58) 1 Omfattning Denna handbok innehåller anvisningar för banregionernas och huvudkontorets hantering av förvaltningsdata, i IDA2000 som är ett av Banverkets generella dokumenthanteringssystem. IDA står för Integrerat Digitalt Arkiv. IDA2000 används för att hantera förvaltningsdata samt som stödsystem för anläggningsprojekt, administrativa dokument, resultatdokument och övriga administrativa processer. Externa aktörer, såsom driftsorganisationer, uppdragstagare (konsulter och entreprenörer) och tillverkare, som deltar i projekt åt Banverket kan också ha tillgång till IDA2000. I dokumentet föreslås lagringsstrukturer, dokumenttyper, attribut, filformat och processer för hantering av förvaltningsdata. Till grund för strukturen för förvaltningsdata har BVF använts. Andra uppgifter som har beaktats är erfarenheter från tidigare använda system, tekniska förutsättningar samt utväxling av data mellan beställare och uppdragstagare (konsulter och entreprenörer). För detaljerade anvisningar av hur man använder IDA2000 hänvisas till IDA2000 Användarmanual. Denna och andra handledningar finns på hemsidan för IDA2000 på Knuten (under Tjänster). Metodanvisningar för hantering av anläggningsprojekt i IDA2000 finns i BVH Förutom i IDA2000 finns anläggningsdata lagrade i andra system inom Banverket, till exempel baninformationssystemet BIS och diariesystemet DIABAS. 1.1 Avgränsningar Denna handbok avser endast dokument framtagna för specifika anläggningar. Dokument av generell natur eller av betydelse för flera anläggningar, skall återfinnas i Banverkets FDOKsystem och hanteras i enlighet med BVF 002 och BVS Referenser BVF 002 BVS 002 BVF BVH BVF 501 BVS 501 Företagsdokumentation FDOK Utformning av Banverkets styrande dokumentation i FDOK Diarieföring Handbok diarieföring shantering Standard för namnrutor på anläggningsdokument

6 (58) BVS BVF BV Bro Förvaltningsdata BVH Geografisk Information ISO/IEC CD Management data (metadata) for technical documents 3 Definitioner Denna handbok avser hantering av förvaltningsdata och för denna hantering används följande definitioner. Administrativa dokument Dokument som används i administrativa processer eller dokumenterar dessa. Exempel på administrativa dokument är offerter och beställningar, dagordningar och protokoll, kvalitets- och tidplaner. Arkivmapp Enhet som används för att logiskt organisera dokument i hierarkiska strukturer. Attribut Se metadataelement Attributvärde Värde på ett metadataelement (attribut). Värden kan vara begränsade till flervalslista (värdelista), sättas automatiskt av systemet eller kunna skrivas in av användare. Dgn sformat som används av CAD-systemet Microstation. Dwg sformat som används av CAD-systemen AutoCAD och Microstation. Dokumentfil Datafil som omfattar innehållet i ett dokument. Dokumentpost Post i databas som innehåller attributvärden för ett dokument som är lagrat i ett dokumentsystem.

7 (58) Metadata Metadata är data som beskriver en datamängd, i detta sammanhang avsett att användas vid sökning av dokument och framtagning av dokumentförteckningar. Med hjälp av metadata skall man kunna söka, finna, distribuera och radera dokument utan att behöva läsa hela innehållet i dokumentet. Metadataelement Metadata beskriver ett antal egenskaper hos ett dokument. Dessa egenskaper som identifierar, klassificerar och karaktäriserar dokumentet samt hanteringen av detta. Varje sådan egenskap utgör ett metadataelement, vilket har ett namn och ett värde. Exempel på metadataelement är dokumentnamn, versionsbeteckning, dokumenttyp och status. Modellfil En fil som beskriver delar av eller hela anläggningars geometrier i verkliga koordinater i ett specifikt projektionssystem. Filformat för modellfiler är dgn (Microstation) eller dwg (AutoCAD). sfil En fil som skapats genom kopiering av utsnitt ur en eller flera modellfiler som tillsammans med data från filer som innehåller ritningsram och namnruta. sfilen representerar en komplett ritning. Vanliga filformatet är dgn eller dwg. sfilen är autonom och har inga referenser till andra filer. Tekniska dokument Dokument som beskriver företeelser eller produkter, befintliga eller planerade. Det kan vara anläggningar, landskap eller tillverkade föremål. Exempel på tekniska dokument är ritningar, tekniska beskrivningar och rapporter. Utsnittsmodell En modellfil som består av referenser till delar av en eller flera andra modellfiler som tillsammans med referenser till filer som innehåller ritningsram och namnruta utgör innehållet på en ritning. Filformat är dgn eller dwg. För att denna fil skall kunna presenteras på bildskärm eller skrivas ut måste tillgång till de refererade filerna finnas. En utsnittsmodell är dynamisk då den förändras om refererade filer förändras.. Visningsritning En fil som innehåller en ritning i pdf-format. Denna fil kan inte användas vid revideringar av ritningen.

8 (58) Värdelista över tillåtna eller möjliga värden för metadataelement. Värdelistor kan vara generella eller styrda av en verksamhet, ett fackområde e.d.

9 (58) 4 Systemuppbyggnad IDA2000 bygger på programvaran ProjectWise som är en applikation med databaser bestående av dokumentposter med olika dokumentuppgifter, såsom attribut, dokumentstatus och namn på den datafil som utgör dokumentets innehåll. IDA2000 använder idag två servrar, en för enbart intern åtkomst samt en som kan nås både från Banverkets intranät och via Internet. Servrarna kan nås med Windows-klienter eller webbklienter. Externa klienter st Qtr2nd Qtr Brand vägg BV-klienter st Qtr 2nd Qtr Inter net/ TCP /IP Brand - vägg - Databas Extern IDA- Server IDA- Server Databas Network st Qtr 2nd Qtr st Qtr 2nd Qtr st Qtr 2nd Qtr Figur 1. Systemuppbyggnad för IDA st Qtr 2nd Qtr Dokument- -Windows 95, 98 -Windows NT filer Dokumentfiler - BV-nätverk st Qtr 2nd Qtr

10 (58) 4.1 Datakällor Databaserna är indelade i datakällor för huvudkontoret, de olika banregionerna, Banverket Projektering, Banverket Produktion, Banverket Telenät, Industridivisionen och BV-Data. Datakällorna är fördelade på en intern och en extern server. Den externa servern används där externa intressenter skall kunna skapa och styra dokument Figur 2. De datakällor som databaserna är indelade i Åtkomst För att skapa och förändra dokument i IDA2000 krävs Windowsklienter av ProjectWise. För att läsa dokument krävs ingen annan programvara än Internet Explorer. Vid läsning av dokument kan man använda det program som filen är skapad med, exempelvis Word, Excel eller Microstation. Om man saknar det program som skapat filen erbjuder IDA2000 läsprogram för ca 200 olika filformat. För att få åtkomst till dokumenten krävs inloggning på respektive datakälla. Behörighetskontroll sker genom namn och lösenord.

11 (58) 4.2 Arkivmappar I varje datakälla organiseras dokumenten i hierarkiska mappstrukturer liknande uppbyggnaden i Windows filsystem. Dokumenten lagras normalt i mapparna på den lägsta nivån i strukturen Åtkomst Åtkomst till datakällor och arkivmappar regleras av ett behörighetssystem som är kopplat till behörighetssystemet i Windows NT. Figur 3. Arkivmappar bildar en mappstruktur i varje datakälla 4.3 Dokument Dokumenten namnges efter gällande standard eller vedertagen praxis för respektive process. Varje dokument beskrivs med attributinformation, även kallad metadata. I IDA2000 finns idag två attributuppsättningar, en för administrativa dokument (ida_bv_adm) och en för tekniska dokument (ida_bv_tek). Standardformat för dokument i förvaltningsdata är Adobe pdf. Pdf-filerna kan skapas med skanning eller generering (utskrift) från CAD-system eller andra tillämpningsprogram. En sådan arkivfil skall vara en digital version av det fysiska originalet som är signerat av granskare samt godkännare och/eller fastställare, enligt gällande regelverk. Detta innebär att, innan elektroniska signaturer är godkända inom Banverket måste ett digitalt dokument skapas genom skanning av det fysiska undertecknade originalet. Dessa pdf-filer skall vara måttriktiga, dvs. en utskriven pdffil skall överensstämma med ett skannat original eller en utplottad CAD-fil. Underlagsfilerna (CAD-filer, Office-filer) används vid förändringar i dokumentinnehåll och skall därför också lagras i IDA2000. Genom att bädda in underlagsfilerna i motsvarande pdf-fil får man ett naturligt lagringsställe för underlagsfilerna.

12 (58) Inbäddning och uppackning kräver dock programvaran Adobe Acobat. En inbäddad fil öppnas genom att man dubbelklickar på pdf-filen. Då startar det aktuella tillämpningsprogrammet (Microstation, Autocad eller MS Office). Figur 4. Exempel på en CAD-fil inbäddad i en pdf-fil Alternativet till inbäddning är att lagra underlagsfilerna i mappstrukturen förvaltningsdata underlag. Enstaka dokument kan skapas genom inmatning via menyn. De flesta attributvärdena skrivs in i samband med att ett nytt dokument registreras, men vissa attributvärden sätts automatiskt av IDA2000 beroende på var i mappstrukturen dokumentet registreras. Vid skapande och uppdatering av flera dokument används med fördel import från Excel-filer. Till varje dokument i IDA2000 finns en historikfil där signifikanta händelser dokumenteras, exempelvis incheckning, fastställande eller skapande av nya versioner. Till varje mapp hör ett arbetsflöde som styr dokumentet i en gransknings- och fastställandeprocess.

13 (58) 5 Strukturer för förvaltningsdata I dessa strukturer lagras dokument i pdf-format samt attribut till dokument som inte finns i digital form. I det senare fallet fungerar IDA2000 som ett register med uppgifter om dokument som är lagrade i fysiska arkiv. Med förvaltningsdata menas dokument som används för drift och underhåll av driftsatta anläggningar. Dessa dokument förvaltas av arkivorganisationerna och avdelningarna för bansystem inom banregionerna och huvudkontoret samt för vissa banregioner banområdena. Förvaltningsdata är fördelade på fyra mappstrukturer enligt följande: Arkivmappar Förvaltningsdata arkiv Förvaltningsdata underlag Förvaltningsdata leveranser Förvaltningsdata slopade 5.1 Mappstruktur Förvaltningsdata I denna mappstruktur lagras fastställda ritningar och övriga handlingar som utgör gällande förvaltningsdata för de anläggningar som tillhör respektive banregion. Informationen utgörs dels av metadata, d.v.s. information om dokumenten, dels eventuella dokumentfiler. Dokumenten är utformade så att de kan skrivas ut på valfri plats och så att traditionell ritningshantering med kopiering av fysiska ritningar kan ersättas. Pdf-filerna skall vara i hög upplösning (minst 300 dpi) och måttriktiga så att en utskrift ger rätt ritningsstorlek. Mappnamn som inte innehåller citattecken är fasta värden de med citattecken är specifika beroende på organisation och fackområde Indelning i fackområden Förvaltningsstrukturen är uppbyggd av 14 mappar för olika fackområden och en mapp för anläggningsmodeller som täcker alla fackområden.

14 (58) Förvaltningsdata Banomgivning Geoteknik Konstbyggnad Mark Spårteknik Tunnelbyggnad Elteknik Signalteknik Teleteknik Husbyggnad Kanalisation Kartteknik Miljö Mätningsteknik Anläggningsmodeller Undermappen Geoteknik Fackområdet geoteknik indelas efter geotekniska bandelar, till exempel G001 Göteborg Torp eller bandelar, till exempel 348 Tillberga (Västerås). Varje bandel är uppdelad på två mappar Anläggningar och Undersökningar. Dessa mappbeteckningar utgör värden i attributet anläggningsdel. Geoteknik Geoteknisk bandel Anläggningar Undersökningar Figur 5. Exempel på indelning av undermappen Geoteknik

15 (58) Undermappen Elteknik Fackområdet elteknik är indelat i fem anläggningsdelar med var sin mapp, Fjärrstyrning, Kontakt- och hjälpkraftledningar, Kraft, belysning, växelvärme, Kraftförsörjning och 130 kvledningar. Varje anläggningsdel indelas efter olika sträckor eller bandelar, till exempel (Uppsala) - (Storvreta). Elteknik Kraftförsörjning 130 kv-ledningar Fjärrstyrning Sträcka Kontakt- och hjälpkraftledningar Sträcka Kraft, belysning, växelvärme Sträcka Figur 6. Exempel på indelning av undermappen Elteknik För de olika dokumenten i undermappen Elteknik används anläggningstyp som attribut för anlägningsdelarna fjärrstyrning och kraftförsörjning Undermappen Signalteknik Fackområdet signalteknik är indelat i mappar för olika anläggningar som namnges med huvudnummer och anläggningens eller stationens namn och förkortning, till exempel 0140 Vimmerby_Vib. Man kan sortera mapparna efter anläggningens huvudnummer eller namn. Under varje anläggningsmapp läggs en mapp benämnd Ändringsinformation och därunder mappar med ändringsbeteckning och benämnda med årvecka för planerad drifttagning. I varje sådan mapp skall det finnas ett dokument benämnt Ä-info och som anger Ändringens rubrik. Dokumenten Ä-info får inte innehålla filer utan endast metadata. Dessa dokument ligger till grund för ändringslistor.

16 (58) Signalteknik Anläggningsbeteckning Ändringsinformation Ändringsbeteckning Ändringsbeteckning Anläggningsbeteckning Figur 7. Exempel på indelning av undermappen Signalteknik Excel-filer med makron för framtagning av ritningsförteckningar finns tillgängliga. För utförligare beskrivning av process för framtagning av förteckningar hänvisas till särskild handbok för Signalteknink.

17 (58) Figur 8. Exempel på en ritningsförteckning som kan skapas med hjälp av makron i undermappen Signalteknik Figur 9. Exempel på en ändringsförteckning i dokumentet Ä-info i undermappen Signalteknik För de olika dokumenten i undermappen Signalteknik används anläggningsdel som attribut, med följande tillåtna attributvärden: Datoriserade Ställverk Manöverstation Kiosker FJB-central Planer ATC Skåp och Kurar FJB understation Teknikhus Protokoll Undermappen Teleteknik Fackområdet teleteknik indelas efter sträckor, till exempel (Flemingsberg)-Järna (Flb)-Jn, eller efter bandelar. Telelteknik Sträcka Sträcka Sträcka Figur 10. Exempel på indelning av undermappen Teleteknik

18 (58) Anläggningsdelar används som attribut och attributvärdet väljs från en flervalslista Dokument som tillhör nedanstående anläggningsdelar lagras i banregionernas förvaltningsdata: Leverantörsdokument Telelarm, övrigt Teleutrymmen Informationssystem Detektorer Dynamiska skyltar, monitorer Brandlarm Ljudöverföringssystem Inbrottslarm Tidgivningssystem Dokument som tillhör övriga anläggningsdelar enligt nedanstående lista lagras hos Banverket Telenät: Leverantörsdokument Anpassningsutrustning Regionala översiktsritningar Kabelplan Korskoppling Mellanortskabel Telestativ Optokabel Radio Undermappen Miljö Fackområdet miljö indelas efter bandelar. Dokument i mappen Miljö specificeras med attributet anläggningsdel med följande tillåtna attributvärden: Miljöutredningar Miljöanläggningar Kemikalier Miljödokument Gestaltning Drift och underhåll Till varje anläggningsdel finns en lista på tillåtna dokumenttyper och dokumentrubriker Undermappen Konstbyggnad Dokument i mappen Konstbyggnad specificeras med attributet anläggningsdel med följande tillåtna attributvärden: Balkar Bottenplatta Detaljer Påldäck Ramben Räcke

19 (58) Farbana Fundament Gångbana Kablar Lager Landfäste Mekanik Pelare Stöd Tråg Tvärförband Underbyggnad Upplag Vingar Överbyggnad Undermappmappar för övriga fackområden Övriga fackområden indelas i bandelar. Fackområde Bandel Bandel Bandel Figur 11. Exempel på indelning av undermappar för övriga fackområden Undermapp Anläggningsmodeller Digitala ritningar i CAD-format är i de flesta fall sammansatta av data från flera modellfiler som kan ses som delmodeller av anläggningarna (anläggningsmodeller). Det finns delmodeller för olika fackområden. En ritning skapas genom utsnitt från utvalda fackområden. För utsnitten har man bestämt skala, koordinatsystem och projektionsmetod. Dessa filer (utsnittsmodeller) innehåller referenser till modellfiler och kräver då tillgång till dessa filer för att kunna läsas. Genom att kopiera in data från modellfilerna och skapa autonoma filer (ritningsfiler) upphör detta krav på tillgång till modellfilerna. Från utsnittsmodellen och ritningsfilen skapas också en visningsritning (att använda för läsning på bildskärm och utskrift) i pdf-format.

20 (58) B E sfil.dgn,.dwg S T Utsnittsmodell.dgn,.dwg Anläggningsmodeller Visningsritning.dgn,.dwg.pdf Figur 12. Anläggningsmodeller i form av modellfiler ligger till grund för en utsnittsmodell som används för att skapa en ritningsfil och en visningsritning. Modellfilerna är nödvändiga vid projekteringsarbete för om- eller tillbyggnad och utgör då en del av uppdragsunderlaget. Även vid drift och underhåll har modellfilerna betydelse. srevidering kan utföras direkt på ritningsfilerna, men detta innebär då att modellfilerna blir inaktuella och bör därför undvikas. Om revideringar skall ske på ritningsfiler eller modellfiler avgörs av praktiska och ekonomiska skäl. Vissa CAD-filer, till exempel schemaritningar, använder inte referensfiler och dessa kan därför användas för revideringar utan att påverka annan information. Modellfilerna lagras i mappstrukturen Anläggningsmodeller med en huvudindelning efter bandel, till exempel 341 Brattheden (Fagersta). För varje bandel finns undermappar för olika projektioner och projektionsmapparna är indelade i fackområde enligt strukturen i BVADMsystemet.

21 (58) Anläggningsmodeller Ekonomisk Bandel Projektion Ban rit mod El EST Geo info Kanalisation Mark Plan Signal Tele cfg data Projektion Ekonomisk bandel Figur 13. Undermappen Anläggningsmodeller är på lägsta nivån strukturerad enligt BVADM Om modellfilerna inte är uppbyggda enligt BVADM lagras dessa lämpligen i en eller flera komprimerade zip-filer (Winzip) direkt i mappen Projektion. Anläggningsmodeller Bandel Bandel Projektion Projektion 5.2 Mappstruktur Förvaltningsdata underlag Denna struktur är identisk med strukturen Förvaltningsdata förutom undermappen Anläggningsdata.

22 (58) I denna struktur lagras de filer som har genererat pdf-filerna i strukturen Förvaltningsdata. De skall ha samma metadata som motsvarande pdf-filer. Dessa underlagsfiler skall levereras till den som skall utföra förändringar. Filerna i denna struktur bör inte innehålla referensfiler. Lagring i denna struktur är ett alternativ till att bädda in filerna i pdf-filerna enligt ovan. För ritningar som skapas från flera modellfiler, till exempel projekt i BVADM, skall i första hand modellfilerna ändras och pdf-filerna skall sedan skapas från dessa. Anläggningsmodellerna (modellfilerna) är en del av förvaltningsdata och skall lagras i mappstrukturen Förvaltningsdata. 5.3 Mappstruktur Förvaltningsdata leveranser Denna struktur är en mellanlagring där leveransdokument från projekt skall genomgå en kontrolloch eventuell fastställandeprocess innan de flyttas till arkivstrukturen Förvaltningsdata. Arkivmapparna döps enligt Projektnamn FD eller Projektnamn FD underlag, till exempel Karlberg-Kungsängen FD. Under dessa arkivmappar följer strukturer efter fackområden enligt mappstrukturen Förvaltningsdata arkiv. Förvaltningsdata leveranser Projekt 1 FD Fackområde Projekt 2 FD Enligt Förvaltningsdata Fackområde Enligt Förvaltningsdata Projekt 1 FD underlag Fackområde Enligt Förvaltningsdata underlag Figur 14. Exempel på mappstruktur för Förvaltningsdata leveranser

23 (58) 5.4 Mappstruktur Förvaltningsdata slopade Till denna mappstruktur flyttas dokument från mappstrukturen Förvaltningsdata efter beslut om slopning. Strukturen består av mappar för olika fackområden utan någon ytterligare indelning. Inom elteknik, signalteknik och teleteknik används inte slopning utan dokumenten gallras direkt. Förvaltningsdata slopade Fackområde Fackområde

24 (58) 6 Metadata Metadata är uppgifter om dokument och används vid sökning efter dokument samt för framtagning av dokument- och ritningsförteckningar. Metadata består av ett antal metadataelement (attribut) som beskriver dokumentet och dess innehåll lagrade i SQL-databaser. Metadata för dokument i förvaltningsdatastrukturerna baseras på en internationell standard, ISO/IEC CD samt på specifika krav inom Banverket, delvis reglerade av BVF 501 och BVF med tillhörande BVH. Rapporten IT Bygg och Fastighet 2002 (Svensk Byggtjänst m.fl.) har också beaktats. Tabell 1. Attribut för tekniska dokument i IDA2000 (IDA_BV_tek). Attribut Definintion ISO Anmärkning Dokumentidentifiering Arkivmapp namn Automatisk Dokument ID Globalt ID 1 Automatisk Namn Dokumentnamn 2 Automatisk Version Versionsbeteckning BVF Kopplat med ändringsbeteckning Datum (aktuell version) 21 Kopplat med årvecka Årvecka Kopplat med datum Filnamn Windows filnamn Automatisk Filtyp Externt dokumentnamn Program Ass till filtyp 105 snummer Bladnummer Undernummer Endast signal Bildkortsnummer Diarienummer Organisation ägare Handläggare ägare Dokumentidentifiering struktur Skede Fackområde Automatisk =mappnivå1 Automatisk =mappnivå2 Indelning Geografisk eller bandel Automatisk =mappnivå3 (El nivå 4) Anläggningsdel El Automatisk=mappnivå 3

25 (58) Attribut Definintion ISO Anmärkning Dokumentbeskrivning Dokumenttitel 12 Bandel Anläggningstyp Nyckelord 13 Format ISO beteckningar Startkilometer Startmeter Slutkilometer Slutmeter Dokumentrelation Dokumentklassificering 15 Spec av dokumenttyp BVF501 Underrubrik BSAB-nummer FDOK-Betseckning Dokumentskapande Kod enl BSAB Namn Leverantör 19 Organisation Leverantör 20 Datum Leverantör Upprättare (konstruktör) Dokumentgranskning Extern Granskat av ext 31 Granskat av organisation 32 Granskat datum ext 33 Godkänt av ext 38 Godkänt av organisation 39 Godkänt datum ext 40 Fastställande ägare Arbetsflöde Namn på arbetsflöde Läge Läge i arbetsflöde 29,36 Granskat av ägare Granskat datum ägare Fastställt av 46 Fastställt datum 50

26 (58) Attribut Definintion ISO Ändringsinformation Ändringsbeteckning Ändringsbeskrivning 14 Ersätter 60 Ersatt av 62 Arkivinformation Arkivbeskrivning Arkivstatus Filmningsdatum Förvaringsplats Sökväg Uppdateringsdatum 123 Utcheckat till Utlämnat till Utlämnat datum Anmärkning 8 Kopplat med Version För fysiska dokument

27 (58) 6.1 Gränssnitt för förvaltningsdata Användargränssnittet för metadata för förvaltningsdata utgörs av tre attributblad i IDA2000. ida-bv-tek Figur 15. Attributformulär 1 (Allmänt) är gemensamt för alla gränssnitt och innehåller grundläggande metadata som normalt sätts av systemet.

28 (58) Figur 16. Attributformulär 2 innehåller de viktigaste attributen. En del skapas av systemet och en del kräver manuell ifyllnad.

29 (58) Figur 17. Attributformulär 3 innehåller övriga attribut. 6.2 Metadataelement (attribut) Namn Detta attribut innehåller dokumentnamnet. För ritningar är detta sammansatt av ritningsnummer _ (understrykningstecken) och bladnummer till exempel _052, G008C051 (geoteknik), _007 (signal). Om dokumentet består av en digital fil kompletteras dokumentnamnet med _ och filtypsbeteckning till exempel _052_pdf. Om filerna är skapade med BVADM skall dokumentnamn vara samma som filnamn där punkten före filnamnsextensionen ersätts med understrykningstecknet _. Filnamnen baseras på fackområden och kilometerangivelse, till exempel ms0040_dgn. Detta är en gammal namngivning som kommer att förändras i och med att en ny version av BVADM införs. Övriga dokumenttyper namnsätts enligt gällande praxis för namnsättning av dokument eller filer, till exempel AL-01C8G._shp

30 (58) Standard för namnsättning i IDA2000 av dokument som skapas i Windows är att dokumentnamnet är lika med filnamnet med. (punkten) ersatt av _, till exempel DLI- 818_doc, BRE-801_doc. Suffixet _filtyp är inte obligatoriskt då en stor mängd dokument inte har några dokumentfiler idag. Det rekommenderas dock att registreringar av nya dokument följer detta krav om dokumentfil finnes. Version och ändringsbeteckning Version är ett attribut som styrs av systemet. Standardvärdet är 0 vid nyregistrering. Enda gången attributvärdet kan styras av användaren är första gången dokumentet registreras. Det får då det värde som sätts för Ändringsbeteckning i attributformulär 1. Versionsbeteckning för ritningar är normalt en bokstav, A för första revideringen, B för nästa osv. För administrativa dokument är konventionen att versioner betecknas med siffror med första versionen 1 Filnamn Filnamn för ritningsfiler är sammansatt av ritningsnummer _ (understrykningstecken) bladnummer. (punkt) filtypsbeteckning, till exempel _052.pdf, _007.dgn (signal), G008C051.pdf (geoteknik). Modellfiler skapade med BVADM namnsätts enligt denna standard. GEOSECMA-filer döps enligt BVH GEOSECMA-filer innehåller såväl beräkningsdata som linjeförings- och sektionsdata. Dokumentnamn blir samma som filnamn enligt samma princip som ovan. Filtypstillägget är ett tresiffrigt tal som anger vilken typ av data filen innehåller. Filerna är i de flesta fall textfiler, till exempel 281U.286. InRail-filer innehåller anläggningsdata och har filtypstillägget alg, till exempel s00alte.alg Filer i GEOSIS-format, KF85-format, ArcView-format etc. namnsätts enligt principen filnamn. filtyp, till exempel AL-01C8G.shp. I avvaktan på en generell namnstandard för filer skapade med Office-dokument används namnsättningspraxis för respektive verksamhet, till exempel DLI-818_doc, BRE-801_doc. Skede Attributvärdet hämtas automatiskt från den mappnivå 1, dvs. Förvaltningsdata arkiv, Förvaltningsdata underlag etc. Fackområde Attributvärdet hämtas automatiskt från den mappnivå 2 som ligger under mappen för skede. Anläggningsdelar Attributvärde väljs ur en flervalslista efter fackområde. Se bilaga 2.

31 (58) Indelning Indelningsgrunden är beroende på fackområde och utgörs av bandel, sträcka, geoteknisk bandel eller anläggningens namn och nummer. Attributet hämtas automatiskt från mappnivå 3 (mappnivå 4 för fackområde elteknik). Anläggningsdel Anläggningsdel är en uppdelning av fackområden. För fackområde elteknik hämtas värdet automatiskt från mappnivå 3. För övriga fackområden som använder anläggningsdel (geoteknik, elteknik och miljö) hämtas värde från en flervalslista. Se bilaga 2. Anläggningstyp Attributvärdet väljs ur flervalslista efter fackområde (signalteknik och elteknik) enligt bilaga 2. en väljs ur en flervalslista oberoende av fackområde enligt bilaga 3. är ett tillägg till dokumenttyp. en väljs ur en flervalslista efter fackområde och anläggningsdel, enligt bilaga 4. snummer snummer i IDA2000 är det som benämns löpnummer i BVF 501. För geotekniska ritningar sätts ritningsnummer efter geotekniska bandelar till exempel G087A019. För signalritningar sätts ritningsnummer efter huvudnummer och undernummer till exempel Bladnummer Bladnummer skall anges med tre siffror (eventuellt fyra siffror i förekommande fall). Ändringsbeteckning (första version) Detta attribut ger startvärdet på attributet version vid nyregistrering. Kan inte ändras efter registreringen. Format Format väljs ur en flervalslista med ISO-beteckningar enligt BVF 501. Attribut med datum och årvecka Datum skall skrivas på formen åååå-mm-dd, årvecka på formen ååååvv. Bildkortsnummer Används om ritningen mikrofilmas. Normalt lika med ritningsnummer (7 tecken).

Metodanvisningar för hantering av anläggningsprojekt i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av anläggningsprojekt i IDA2000 Handbok BVH 584.40 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 36 Diarienummer B03-2078/IT10 1 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson, 0243-44 64 77

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.309 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

ProjectWise/ IDA Grundutbildning

ProjectWise/ IDA Grundutbildning ProjectWise/ IDA Grundutbildning Utbildningens syfte och mål Syfte Underlätta den dagliga dokumenthanteringen Skapa enhetlig hantering inom projekt Minska daglig support Mål Förstå hur projektinformationen

Läs mer

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket 1.0 BVH 1584.308 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun UPPSALA STADSARKIV Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun 1 INLEDNING... 1 1.1 ALLMÄN HANDLING... 1 1.2 FLER ANVISNINGAR OM E-HANDLINGAR...

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionsöversikt 2014 09 28

Funktionsöversikt 2014 09 28 ic 6 LT 6.9 Basic Basic Integrerat CAD program BricsCAD ingår. AutoCAD/ AutoCAD LT behövs inte! Fungerar bara tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT 2015 2016 Fungerar bara tillsammans med AutoCAD 2015

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

Mappstruktur, filnamn och städtips

Mappstruktur, filnamn och städtips Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-26 Dokumenttyp: Anvisning Version: 1.1 Mappstruktur, filnamn och

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan Lathund - version 1.1 2014-09-17 Så här lämnar du in en koncessionsansökan 2 Inledning Den här handboken beskriver hur ni ska göra när ni lämnar in en ansökan om nätkoncession för linje. Vi utvecklar och

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ESSArch vid i Sverige Mats Berggren / 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande - bakgrund RADAR och ESSArch Erfarenheter och planer 2 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister

Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister Denna checklista sammanfattar vad en registerhållare bör tänka på när det gäller dokumentation av ett kvalitetsregister. Rutiner för dokumentation. Riktlinjer Registerhållaren bör utarbeta rutiner för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för tillsyn och utredning Dokumentslag: Styrande Datum: 2014-12-15 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.0 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handledning i Trafikverkets IDA

Handledning i Trafikverkets IDA i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-18 Kompletterat funktionerna radera och kopiera, samt öppna flera MicroStation

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version Författare Datum V 1.0 Anne Lamér 2014 09 09 V 2.0 Anne Lamér 2016 05 24 V 2.1 Anne Lamér 2016 09 26 1 Arkivkrav för IT

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

Funktionsöversikt. Program. ELPROCAD IC4.0 ELPROCAD LT 6.5 ELPROCAD 16.5 Pro Extern. versioner Basic Pro. Basic Pro. Pro Connect Connect.

Funktionsöversikt. Program. ELPROCAD IC4.0 ELPROCAD LT 6.5 ELPROCAD 16.5 Pro Extern. versioner Basic Pro. Basic Pro. Pro Connect Connect. Funktionsöversikt gram ELPROCAD IC4.0 ELPROCAD LT 6.5 ELPROCAD 16.5 versioner Basic Basic gramförutsättningar Integrerat CAD-program ingår. AutoCAD eller AutoCAD LT behövs ej! Fungerar bara tillsammans

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Behörighet. Ibruktagandebesiktningsman signalteknik. BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2

Behörighet. Ibruktagandebesiktningsman signalteknik. BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2 Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 2.0 BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

CW Arkiv I - Användarbeskrivning

CW Arkiv I - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Arkiv I - Användarbeskrivning Allmänt Sökning och öppning av filer, både modell- och ritningsfiler, kan ske via standard MicroStationfunktioner eller med hjälp av CadWares arkivmoduler.

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-050808-011 D13-0005165 4.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-050808-011 D13-0005165 4.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (14) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-050808-011 D13-0005165 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-25

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Anvisningar för robust fiberanläggning Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Sida 2 (22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. DOKUMENTATION... 3 2.1 Generella krav... 3 2.2 Omfattning... 4 2.3 Krav på

Läs mer

Användarhandbok BORIS

Användarhandbok BORIS Användarhandbok BORIS Version 4.15 Utgåva 2 2004-11-30 Sida 2 Innehåll INLEDNING...3 ALLMÄNT OM HANDBOKEN...4 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP...5 SÖK...7 Sök dokument...8 Sök generell dokumentation...12 Sök mallar

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-20 Kompletterat Excel Import/Export 1.2 2015-04-02

Läs mer

Svenska Kraftnäts detaljkrav på ritningar

Svenska Kraftnäts detaljkrav på ritningar ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NA, Nätplanering och förvaltning VÅR BETECKNING TR8-02 DATUM SAMRÅD 2010-08-27 NT, NI TEKNISK RIKTLINJE VERSION B Svenska Kraftnäts detaljkrav på ritningar Inledning Detta dokument

Läs mer

Innehållsförteckning HANDLEDNING 1 (27)

Innehållsförteckning HANDLEDNING 1 (27) HANDLEDNING 1 (27) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Davidson Maria, UHnvj, Jonsson Lennart, UHnvj TDOK 2013:0173 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO

Läs mer

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Sida 2 av 13 Innehållsförteckning shistorik för dokumentet... 3 Syfte... 4 Dokumentarkiv... 4 Mappstruktur... 4 Dokumentmallar... 5 Namnsättningsstandard

Läs mer

1. Inledning... 3. 2. Roller... 3. 2.1 Projektör... 3. 2.2 Jobbadministratör... 3. 2.3 Systemadministratör... 4. 3. Klient... 4

1. Inledning... 3. 2. Roller... 3. 2.1 Projektör... 3. 2.2 Jobbadministratör... 3. 2.3 Systemadministratör... 4. 3. Klient... 4 Dokumenttitel Dokumentdatum Version Användarhandbok för Patcy 2 2014-09-09 1.4 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Roller... 3 2.1 Projektör... 3 2.2 Jobbadministratör... 3 2.3 Systemadministratör...

Läs mer

Ritningshuvudets utformning

Ritningshuvudets utformning KRAV Ritningshuvudets utformning TDOK 2015:0382 Version 3.0 2016-10-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Maria Davidson, UHjja TDOK 2015:0382 3.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

Begrepp Definition Version Ändrad

Begrepp Definition Version Ändrad Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Förvaltningsdata järnväg

Förvaltningsdata järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.306 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Användarmanual för Stella

Användarmanual för Stella Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 2011-09-15 2.0 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor STELLA-02-SUM 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T G O T L A N D S H E S S E L B Y J E R N V Ä G F Ö R E N I N G E N G O T L A N D S T Å G E T G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T Föreskrift Utgåva 4 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson Presentationen i korthet SKB Svensk Kärnbränslehantering AB Påverkan från Lagar och föreskrifter, Standardisering

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer