Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 6 Struktur för uppföljning/utvärdering 6 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 7 Uppföljning genom egenkontroll 9 Samverkan för att förebygga vårdskador 11 Riskanalys 11 Hantering av klagomål och synpunkter 12 Samverkan med patienter och närstående 13 Sammanställning och analys 13 Resultat 14 Övergripande mål och strategier för kommande år 14 2

3 Sammanfattning De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten - Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med säkerhetsfrågor i enlighet med kvalitetsledningssystem som är ISO-certifierat 9001 och miljöcertifierat ISO En för företaget gemensam målstyrning med mätbara mål i ett kund-, medarbetar-, process- och ekonomiperspektiv används för att kunna ge en god vård - Ett verktyg för intern kvalitets- och patientsäkerhetsrond (Kvalitetsronden) med ett standardiserat uppföljningsformulär enligt SOFS: 2011:9, har genomförts på alla våra enheter. Fokus är begreppet God vård - Avvikelser registrerade lokalt i avvikelsesystem Synergi, via patientnämnd och från Socialstyrelsen har ökat under 2012 med 20%, vilket indikerar en ökande patientsäkerhetsmedvetenhet - Ett nytt dokumenthanteringssystem som förenklar avvikelsehanteringen och gör denna säkrare har prövats ut - Systematisk genomgång på nationell nivå har möjliggjorts genom vår ledning och styrning i ett fungerande nätverk med medicinska rådgivare på vårdcentralerna, medicinska regionala chefer, regionala kvalitetschefer, central kvalitetschef och chefsläkare (KOMMgrupp) - Värderingarna Kundfokuserad Omtänksam Engagerad och Professionell har implementerats på samtliga enheter. Värderingarna diskuteras regelbundet på APT, ledningsgrupper och i samband med chefsdagar. Inom Psykiatrin har i varje kommun hållits regelbundet så kallade lokala brukarråd, där patienter, närstående, representanter från olika brukarorganisatorer, kommunens socialpsykiatriska verksamheter och vi deltar Enheternas uppföljning genom egenkontroll - Avvikelsehantering i avvikelsesystemet Synergi - Miljörevisioner - Loggkontroller - Journalrevisioner/strukturerad journalgranskning - Patientnämndsärenden - Ärenden från Socialstyrelsen - Nationella patientenkäten - Medarbetarenkäten Risk för vårdskador Risk för vårdskador identifieras av samtliga medarbetare och registreras i Synergi. Uppföljning lokalt vid APT, regionalt vid regionmöten, centralt vid KOMM-möten, och ledningsgruppsmöten på Carema Sjukvård och koncernnivå (Ambea). Betydelse av vårdpersonal och patienter för patientsäkerhet Synpunkter från patienter och att detta uppmärksammas av vårdpersonalen är basen i patientsäkerhetsarbetet och uppmärksammas i våra värderingar och rapporteras sedan enligt ovan. Dessutom förekommer regelbundna kontakter både formella och informella med verksamhetschef, medicinskt ansvarig, medicinsk regional chef och chefsläkare. Patienterna 3

4 engageras genom brukarråd, kontakter via beställare och andra vårdaktörer, patientföreningar, etc. De viktigaste resultaten - Ökad kännedom och användning av kvalitetsledningssystemet - Ökat antal avvikelser - Strukturerat arbetet med uppföljning av anmälan om vård och behandling från SoS - Ökat antal risk- och händelseanalyser - Effektivare läkemedelsförskrivning och ökat antal läkemedelsgenomgångar - Strukturerade suicidriskbedömningar - Riskbedömningar på alla patienter över 65 år inom slutenvård Skåne - Strukturerad journalgranskning som rutin - Minskat antal komplikationer med infektioner och tryckskador hos inneliggande patienter - Kvalitetsronder som ett instrument för intern revision och lokalt förbättringsarbete 4

5 Övergripande mål och strategier Övergripande mål Carema Sjukvård AB är sedan 2010 ISO-certifierade både för kvalité och miljö enligt ISO 9001 och ISO I kvalitetsledningssystemet hanteras patientsäkerhetsarbetet med avvikelser, händelse- och riskanalyser. I Carema Sjukvård är patientsäkerheten en grundsten i hälso- och sjukvård för god kvalitet. Patientsäkerhetsarbetet har baserats på SOSFS 2005:12 God vård och har sedan kompletterats med regler för basala hygienrutiner och arbetskläder SOSFS 2007:19 och SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1. Målet har varit att samtliga medarbetare ska ha kännedom om och kunna ta del av kvalitets- och miljöledningssystemet. Vården i Carema Sjukvård skall kännetecknas av att den är patientfokuserad, jämlik, säker samt genomförs i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Stort arbete har lagts på att öka avvikelsehanteringsarbetet på lokal nivå, som ett naturligt förbättringsarbete i det normala sjukvårdsarbetet. Fokusområden inom vårdarbetet har varit: Synergi /avvikelsesystem/, Lex Maria, Risk- och händelseanalyser, Läkemedelsgenomgångar, Rutiner för Röntgen, Patientdatalagen (2008:355), Patientsäkerhetslagen, Suicidbedömningar, Hygien/infektion, Kommunikation /SBAR,MEWS/, Nutrition, BMI och Fall/Tryckskador. Mätbara mål - Öka antalet dokumenterade riskanalyser med 100 % - Öka antalet dokumenterade avvikelser med ytterligare minst 10 % - Öka andelen strukturerade läkemedelsgenomgångar till minst 80 % Strategier/aktiviteter - Fortsätta implementeringen av kvalitets- och miljöledningssystemet på enhetsnivå och synkronisera regionalt/centralt - Fortsätta att upprätta och publicera nationella rutiner och riktlinjer på intranätet genom det fortlöpande arbetet i KOMM-gruppen - Publicera protokoll, inkl åtgärder, från miljörevisionerna på intranätet för att underlätta kompetensöverföring mellan enheterna - Deltagande av flera representanter vid Patientsäkerhetsdagen - Uppmuntra och påminna om att utföra riskanalyser samt utbilda vid behov - Fortsätta att mäta, rapportera och diskutera avvikelseregistreringar i Synergi både på enhets-, regional och nationell nivå - Fortsätta med utbildningsinsatser och uppföljning av kvalitetskravet på strukturerad läkemedelsgenomgång - Genomgångar avseende följsamhet till STRAMAs riktlinjer - Uppföljning processer Suicidriskbedömning, Vårdplan, Funktionsbedömning och Symtomskattning 5

6 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet VD har det övergripande ansvaret för företagets patientsäkerhet och kvalitet. På central nivå finns även Chefsläkare och Utvecklings-/kvalitetschef med övergripande strategiskt ansvar för patientsäkerhet och kvalitet. Varje linjechef i de fem regionerna/sektor har ett delegerat patientsäkerhets- och kvalitetsansvar för sin verksamhet. Till deras stöd finns medicinskt ansvarig på varje vårdcentral om ej verksamhetschefen är läkare och lokala kvalitets- / miljökoordinatorer. Medicinsk chef och kvalitetschef finns på regional nivå. På varje arbetsplatsträff finns en stående punkt där avvikelser och risker som iakttagits diskuteras. Medarbetare i varje region är utbildade i risk- och händelseanalys och ytterligare utbildningar är planerade. För avvikelser använder vi avvikelsehanteringssystemet Synergi. Vi har intensifierat arbetet under 2012 med ett mer proaktivt arbete för att förebygga patientskador. Ärenden som berör ledning och stab tas upp till ansvarig för verksamheten med berörd funktion och rapporter sammanställs månatligen av chefsläkare till ledningsrapport för regiondirektörer/sektorchefer och VD. I vissa landsting och regioner är vi tvingade att använda landstingets/regionens eget avvikelsehanteringssystem (ibland också Synergi som dock är modifierat i olika landsting/regioner och därför inte kan synkroniseras med Carema Sjukvårds Synergi), vilket avsevärt försvårar nationella bedömningar av avvikelser och riskanalys. Anmälningsansvarig för Socialstyrelsen i Lex Maria-ärenden är chefsläkaren, som delegerar och samarbetar med de regionala medicinska cheferna och lokala företrädarna. Struktur för uppföljning/utvärdering Verksamhetschefen ansvarar för att samtliga avvikelser som registrerats i Synergi åtgärdas, rapporteras, diskuteras och följs upp; interna avvikelser på arbetsplatsträff; externa avvikelser enligt önskemål från rapportör. Patienter som drabbas av vårdskada kontaktas av verksamhetschefen för att delges möjlighet att delta i utredningen av vårdskadan. Det ska ske i ett så tidigt skede som möjligt och hänsyn ska tas till patientens förmåga och önskemål att involveras i utredningen. Verksamhetschefen har det fortlöpande ansvaret att ge kontinuerlig information om utredningen samt om vidtagna åtgärder. Vid behov involveras även medicinsk chef eller chefsläkare i processen och kan få i uppdrag av verksamhetschefen att ansvara för händelseanalysen. Antalet avvikelserapporteringar sammanställs av IT-ansvarig och rapporteras till ledningsgruppen på regional nivå och till utvecklingschef och chefsläkare på central nivå för ytterligare utvärdering, uppföljning och eventuell åtgärd vid systemfel. 6

7 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Organisation och utbildning Regionalisering och implementering av regionala och lokala kvalitetssystem, tillgängligt genom webbapplikation på intranätet. De lokala rutinerna samt de centrala riktlinjerna är därmed lättillängliga för alla och den senaste versionen finns alltid tillgänglig i det kliniska vardagsarbetet. Pilotstudie om nytt dokumenthanterings- /avvikelsesystem utfört Regional utbildning av verksamhetschefer och medarbetare i patientsäkerhetskunskap (riskhantering och avvikelsehantering) Intensifierade utbildningsinsatser för att öka avvikelserapporteringen Regional planering för utbildning av medarbetare i Händelseanalys finns, och ett team för att hantera händelseanalyser vid tillbud och allvarliga avvikelser har bildats i varje region Chefsjurist har under året deltagit i personal- och läkarmöten med information och utbildning i patientsäkerhetslagen samt juridik i vården Etikombudsman och kundsombudsman har inrättats där patienter och personal kan anmäla missförhållanden i vården Vård Rutiner och utbildningar utifrån våra grundläggande värderingar i bemötande för att erhålla en säker patientkommunikation Regionala system för att befrämja en säker och effektiv vårdkedjeplanering genom t.ex. system som Medix (elektronisk överföringssystem), samt del i landstingsgemensamma patientjournalsystem för både öppen- och slutenvården i flera regioner. Lokala samverkansgrupper och en väl utvecklad samverkan med äldrevård. Samordnade vårdplaneringar inom öppenvårdspsykiatrin Suicidbedömning vid varje kontakt med öppenvårdspsykiatrin och vid vissa patientgrupper i primärvård. Särskilt suicidpreventionsprogram har utarbetats av öppenvårdspsykiatrin Barnombud, patientombud och närstående-/anhörig ombud i öppenvårdspsykiatrin Regelbundna träffar med andra vårdaktörer samt samverkans- och gränssnittsdokument som tydligt beskriver olika aktörers uppdrag för att föregripa att patienten faller mellan två stolar Regelbundna patient- och anhörigutbildningar, bl.a. för Bipolär sjukdom, Psykossjukdom och angående metabola syndrom Regelbunden undersökning och information kring beroende och missbruk (AUDIT/DUDIT) både inom öppenvårdspsykiatrin och på vårdcentraler Journalrevisioner för att garantera suicidriskbedömning som är tvingande vid varje besök inom psykiatrin och facilitera strukturerad bedömning av suicid på vårdcentraler för den grupp av patienter där detta är indicerat. Granskningsteam gällande strukturerad journalgranskning har också utförts för att identifiera förekomst av vårdskador Framtagning av egna lokala vårdprogram/checklistor för de större diagnosgrupperna inom Allmänmedicin och Psykiatri för att säkerställa en säker, jämlik, kostnadseffektiv och evidensbaserad vård och behandling 7

8 Utveckling och uppföljning av kvalitetsindikatorer för att följa God Vård inom våra sjukvårdsenheter Kvalitetsronder (intern revision) på samtliga av våra enheter Uppföljning av patienternas upplevelse av vården och förbättringsåtgärder genom regelbundna, 4 gånger per år, patientenkäter inom öppenvårdspsykiatrin och årligen genom nationell patientenkät inom allmänmedicin och inom specialistvården Ett underlag för riskanalys har tagits fram och är tillgängligt på intranätet för att stimulera användningen av riskanalyser Pilotprojekt har startats på 4 enheter i 2 regioner för att ta fram gemensamma medicinska kvalitetsindikatorer Bedömningsinstrument för trycksår/fall/nutrition har utvecklats och samtliga medarbetare inom slutenvården har utbildats MEW utförs på alla patienter en gång per dag inom slutenvården Regelbundna läkemedelsgenomgångar som intensifierats i regionerna på mottagningarna och inom särskilda boenden. Läkemedelsgenomgång för äldre inneliggande med flera läkemedel har också initierats Arbetet med Strama har intensifierats, där vi strävat efter en mer strikt förskrivning av antibiotika för att minimera resistensutveckling 8

9 Uppföljning genom egenkontroll Jämförelser och ledningens genomgång Jämförelse av egna kvalitetsresultat över tid samt med Öppna Jämförelser och Nationella Patientenkäten görs regelbundet liksom analys av utfall av kvalitetsindikatorer. Ledningens genomgång av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet genomförs två gånger per år i bolagets ledningsgrupp. Jämförelse med nationella kvalitetsregister Carema Sjukvård rapporterar till följande kvalitetsregister: - BipoläR - Boa - BUSA (nationella kvalitetsregistret för ADHD) - Celiakiregistret - Diabkidz - Mödrahälsovårdsregistret - NDR - Palliativa registret - Prostatacancerregistret - Psoriasisregistret - PsykosR - Reumaregistret - RiksKOL - Rikssvikt - Senior Alert - SveDem - Svevac - Svenska Höftprotesregistret - Svenska Knäprotesregistret - Svenska Korsbandsregistret Carema Sjukvårds primärvårdsenheter deltar i nationella diabetesregistret och KOL-registret, samt i några fall i demensregistret, sårregistret, vaccinationsregistret och i Senior alert. Carema sjukvård deltar aktivt i ett nationellt uppdrag att utveckla ett nationellt kvalitetsregister för allmänmedicin. I VGR-regionen deltar vi i regionens kvalitetsregister för primärvård och följer kvalitetsindikatorer i jämförelse med övriga vårdcentraler i regionen. Samtliga vårdcentraler jämförs också avseende kvalitetsindikatorer mellan och inom regionerna. Öppenvårdspsykiatri registrerar i bilpolära registret och psykosregistret och jämförs också mellan de olika regionerna vi själva verkar inom, samt mot nationella mått. Ortopediska huset registrerar kontinuerligt i höft- och knäregistret. Journalgranskning Journalgranskningar har utförts inom öppenvårdspsykiatrin i huvudsyfte att kontrollera kvaliteten på suicidriskbedömningar. Inom region Skåne har man tillsatt granskningsteam i 9

10 första hand för att identifiera vårdskador. Inom primärvården har detta utförts i riktade fall, samt i syfte att kontrollera kvalitetsparametrar. Det har också skett granskningar av telefonrådgivningens dokumentation. Logg-kontroller utförs månadsvis på samtliga enheter. Ansvarig är verksamhetschef. Patientnämnden Patientnämndsärenden hanteras lokalt, men sammanställs årligen på nationell nivå inom Carema Sjukvård. Kvalitetsronden Föra att säkerställa kvalitén inom Carema Sjukvårds organisation, samt utgöra en hjälp till kontinuerligt förbättringsarbete på våra vårdenheter har vi under senare halvan av 2011 startat en kvalitetsrond, som vi sedan implementerat i övriga regioner under Ett femtiotal frågor används för att säkra att vi ständigt och på alla enheter bedriver Säker, Patientfokuserad, Tillgänglig, Ändamålsenlig, Jämlik och Kunskapsbaserad vård. Ronden leds av utvecklingschef, verksamhetsutvecklare och chefsläkare. Linjecheferna ansvarar för att korrigera eventuella brister inom tre månader. Miljörevisioner Utförs på de flesta primärvårdsenheter i enlighet med respektive regions bestämmelser. Kundombudsman och Etikombudsman En funktion för Kundombudsman har inrättats. Hit kan patienter och anhöriga anmäla synpunkter och klagomål rörande vården och även få svar på frågor. Kundombudsmannen finns organisatoriskt nära bolagets ledning helt oberoende av den enhet där vården bedrivits. Funktionen är ett internt komplement till kontakt med verksamhetschefen eller Patientnämnden. Carema sjukvårds moderorganisation, Ambea har inrättat en etikombudsman för kontakt vid etiska frågeställningar. Möjligheten att vara anonym underlättar när det gäller att rapportera missförhållanden eller svåra etiska förhållanden. 10

11 Samverkan för att förebygga vårdskador De processer som identifierats och reglerar samverkan med andra vårdgivare och olika vårdnivåer inom sjukvården regleras lokalt/regionalt i samarbete med de enskilda Landstingen/Kommunerna. Flera regioner har samarbetsavtal med landsting och kommuner som reglerar samverkan. Samverkan sker med patienter, närstående, slutenvården, Försäkringskassan, Socialtjänsten, kommunen, kommunernas socialpsykiatri, äldreomsorg, polismyndigheten, medicinska kunskapscentra och universitet. Vanligen finns också lokal samrådsmöten inom respektive områden. Avtal med medicinteknik finns inom respektive landsting för att säkerställa kvalitén och säkerheten i vår apparatur och utrustning. För de landsting som inte tillhandahåller detta har Carema Sjukvård ett nationellt avtal med leverantör. Riskanalys Under 2012 har riskanalysarbetet uppmärksammats. Enkelt formulär har framtagits som finns tillgängligt på intranätet för primärvården. De avvikelser som uppmärksammas genom Synergi och som tas upp på APT (arbetsplatsträffar) leder till ett proaktivt patientsäkerhetsarbete. Riskanalys ska alltid göras vid större förändringar och införandet av nya metoder för att bedöma den medicinska säkerheten. Utbildningar har genomförts i risk- och händelseanalysarbete i regionerna. Händelseanalyser genomförs kontinuerligt och vid LEX -Maria görs detta alltid. 11

12 Hantering av klagomål och synpunkter Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 har vårdgivaren fått ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. En tydlig processbeskrivning har utarbetats och hantering sker i vårt avvikelsehanteringssystem Synergi. Vi har under året lagt stort arbete på att öka användning av egenrapporterade avvikelser i Synergi. Klagomål som kommer till Patientnämnden hanteras lokalt av verksamhetschef och sprids och delges vården genom APT och andra personalinformationssystem. En nationell sammanställning görs årligen för analys och underlag för handlingsprogram regionalt och lokalt. Vid allvarliga händelser görs alltid en händelseanalys där patienter och närstående alltid är delaktiga i processen. Lex Maria-anmälan skrivs i förekommande fall. Alla Lex Mariaärenden hanteras i samarbete med medicinsk chef regionalt och chefsläkare centralt. Anmälan om vård och behandling från Socialstyrelsen sammanställs månadsvis till ledning och styrelse av chefsläkaren, som har en stående punkt på styrelse- och ledningsgruppsmöten. - 12

13 Samverkan med patienter och närstående Från patienter når oss klagomål och förbättringsförslag bl. a via patientenkäterna. Dessa gås igenom och diskuteras på ledningsnivå samt på enheterna. Handlingsplaner för att rätta till ev missförhållanden tas fram. Klagomål från patienter och närstående når oss också via mail och telefon. Patienterna kan få kontakt med oss genom vår hemsida eller genom Mina Vårdkontakter. Vi erbjuder individuella lösningar, möten med berörda etc. Direktnummer till verksamhetschefen lämnas av medarbetarna och på hemsidan står verksamhetschefens mailadress. Ärenden från Patientnämnden och Socialstyrelsen besvaras och åtgärder vidtas med snabbast möjliga handläggningstid. I anslutning till händelseanalyser bjuds alltid patient/anhöriga in till samtal med verksamhetschef och medicinsk chef. Information om vart man vänder sig när man vill framföra klagomål finns på alla enheter. På individuell nivå är vår ambition att patienten ska vara och känna sig delaktig i val av vård och behandling. Vi försöker också motivera patienten att även göra närstående delaktiga i vårdplaneringen. Ibland görs en krisplan upp tillsammans med närstående. Inom psykiatrin har varje mottagning utsedda anhörigombud, tydlig information om hur man kommer i kontakt med dessa finns i väntrummen och på hemsidan. Mottagningarna har även barnombud i syfte att informera våra patienter som är föräldrar om hur psykisk ohälsa hos dem kan påverka deras barn. Lokala brukarråd där patienter, närstående, representanter från olika brukarorganisatorer och kommunens socialpsykiatriska verksamheter deltar ger möjlighet att påverka utformningen av vården. Sammanställning och analys Klagomål från patienter, personal och patientnämnd rapporteras i Synergi och sammanställs på lokal, regional och central nivå. Riskanalyser görs lokalt utifrån behov, men kan också initieras centralt utifrån införande av nya rutiner eller om systemfel uppmärksammas. Lex Maria initieras i regel lokalt och rapporteras uppåt till regional medicinsk chef och chefsläkare. Detta sammanställs både på regional och central nivå månadsvis. Anmälningar om vård och behandling till Socialstyrelsen kommer till chefsläkare som anmälningsansvarig och delegeras sedan ut till regionala medicinska chefer för att sedan återrapporteras. Sammanställning av anmälningar och Lex Maria, liksom svar erhållna från Socialstyrelsen rapporteras månadsvis och diskuteras som stående punkt på ledningsagendan. 13

14 Resultat Resultat med redovisning av strukturmått, processmått, resultatmått och måluppfyllelse redovisas regionalt/lokalt i separata Patientsäkerhetsberättelser. Nationell sammanställning visar: - En ökad medvetenhet och användande av vårt ledningssystem - Kvalitetsronden har gett oss en god uppfattning om kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, samt utgör ett arbetsmaterial för förbättringar - Antalet avvikelser registrerade i Synergi har ökat med 20% sedan föregående år - Förbättrad rapportering och kontroll över anmälningar från socialstyrelsen med vidtagna strukturella åtgärder initierade från ledning eller KOMM-grupp - Journalrevisioner har införts och logg-kontroller fungerar nu på alla våra enheter - Årlig analys för förbättringsarbete av nationell patientenkät och medarbetarenkät - Effektivare läkemedelsförskrivning, bättre antibiotikaförskrivning och läkemedelsgenomgångar i större frekvens - Minskat antal suicid efter införande av strukturerad suicidbedömning - Ökat antal riskanalyser - Andelen vårdrelaterade infektioner på sjukhus sjunker - Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ökar Totala antalet avvikelser rapporterade i Synergi under 2012 är 1465 fördelade enligt nedan: Avvikelserna fördelas enligt följande grupper: 14

15 Totalt antal registrerade Lex Maria under 2012 är 27 st, varav 11 st är suicid. Anmälningar om vård och behandling till Socialstyrelsen är 86 st. där några finns registrerade under 2011 i Socialstyrelsens register som har 59 st. noterade under Av dessa rör 16 st. öppenvårdspsykiatri. Av de 66 beslut vi fått från Socialstyrelsen under året har utfallet blivit följande: 38 Ingen kritik från SoS 15 Åtgärder vidtagna och ingen kritik från SoS 7 Kritik mot enskild läkare 6 Kritik mot befintliga rutiner, riktlinjer och organisation Övergripande mål och strategier för kommande år Carema Sjukvård förvärvades december 2012 av Capio och mål och strategier sammanfaller därför med Capio från Stockholm Jörgen Månsson Medicinsk Direktör Carema Sjukvård Doc. och Spec. Allmänmedicin 15

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16)

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) 2 (16) Sammanfattning Praktikertjänst AB arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2011 har stort

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer